Metodbilaga Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodbilaga. 2012 Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Metodbilaga 2012 Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning

2 Innehåll Metod 5 Bakgrund 5 Arbetssätt och metod 5 Datakällor och svarsfrekvenser 5 Genomförande av enkätundersökningen 6 Bearbetning 7 Granskning av kommunala webbplatser 7 Bakgrundsvariabler 7 Kommungrupper 7 Viktiga resultat 8 Kommunjämförelser 8 Enhetsjämförelser 8 Kvalitetsdeklaration 10 Statistikens innehåll 10 Presentation av enkätdata 10 Presentation av data från webbgranskning 10 Tillförlitlighet 10 Mätfel 10 Bortfall 11 Jämförbarhet 11 Kontakt 11 Bilaga 1. Enkät till kommuner Bilaga 2. Enkät till stadsdelar Bilaga 3. Enkät till bostäder med särskild service

3 Bilaga 4. Enkät till enheter inom daglig verksamhet Bilaga 5. Frågor för webbgranskning Bilaga 6. Indikatorsbeskrivningar Indikatorer kommuner/stadsdelar Indikatorer kommuners information på webben Indikatorer bostäder med särskild service Indikatorer daglig verksamhet Kostnadsmått

4 4

5 Metod Bakgrund Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samla in data om olika aspekter av kvalitet, resultat och effektivitet inom stödet till personer med funktionsnedsättning samt att årligen redovisa dessa i öppna jämförelser. Det är tredje gången öppna jämförelser publiceras inom detta område års publicering fokuserar på det stöd som ges enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Jämförelserna belyser framförallt förhållanden som var aktuella under slutet av Socialstyrelsens uppdrag och ambition är att öppna jämförelser ska utvecklas efterhand både vad gäller innehåll, utformning och presentation. Detta dokument beskriver hur data, som 2012 års öppna jämförelser bygger på, samlats in samt vilka möjliga felkällor som föreligger. Årets öppna jämförelser innehåller uppgifter som speglar både ett kommunalt myndighetsperspektiv samt ett utförarperspektiv. Uppgifter har samlats in från kommuner och stadsdelar centralt samt från enheter inom insatserna bostad med särskild service samt daglig verksamhet. Både verksamheter som drivs i kommunal- och enskild regi har lämnat uppgifter. Sammanlagt presenteras 44 indikatorer och 4 kostnadsmått (Se bilaga 6). Kostnadsmåtten publiceras i september 2012, när nya uppgifter från räkenskapssammandragen finns tillgängliga. Arbetssätt och metod Datakällor och svarsfrekvenser Uppgifterna till öppna jämförelser baseras 2012 på: en enkät till samtliga kommuner en enkät till samtliga stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö en enkät till bostäder med särskild service för vuxna enligt 9 9, LSS en enkät till enheter inom daglig verksamhet 9 10, LSS Socialstyrelsens officiella statistik för personer med funktionsnedsättning, registret över insatser enligt LSS en webbgranskning av informationen på kommuners webbplatser 307 av totalt 321 kommuner och stadsdelar har svarat på kommun/stadsdelsenkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 96 procent. Uppgifter om bostäder med särskild service samt enheter inom daglig verksamhet har hämtats direkt från dessa verksamheter. För bostäder med särskild service uppgår svarsfrekvensen till drygt 88 procent och för enheter inom daglig verksamhet till 87 procent. Identifiering och inventering av enheter inom de aktuella 5

6 insatserna har Socialstyrelsen gjort med hjälp av särskilt utsedda kontaktpersoner i kommuner och stadsdelar samt genom sökningar på webben. Med några få undantag deltog samtliga kommuner och stadsdelar i inventeringen. Fem kommuner har i samband med inventeringen meddelat att de inte har några bostäder med särskild service eller dagliga verksamheter i egen regi. Det finns ingen exakt uppgift om hur många enheter det finns inom de aktuella insatserna i landet. Det är inte heller helt givet vad som utgör en enhet inom daglig verksamhet. I samband med inventeringen angav Socialstyrelsen vissa kriterier för vad som konstituerar en enhet. Sammantaget identifierades drygt 6000 enheter. Ett antal av dessa enheter föll bort av olika anledningar under enkätundersökningen. Exempelvis på grund av att det inte fanns någon person med LSS-beslut på enheten eller för att enheten var nedlagd. Antal enheter som kvarstod som aktuella uppgick till Vid bearbetningen av data togs sedan enheter med endast en eller två personer bort. De jämförelser som presenteras omfattar 3261 enheter inom bostad med särskild service samt 1828 enheter inom daglig verksamhet. Genomförande av enkätundersökningen Elektroniska enkäter skickades via e-post till kontaktpersonerna för kommuner och stadsdelar samt till kontaktpersoner för de olika enheterna den 21 november Innehållet i enkäterna hade dessförinnan bearbetats i samverkan med representanter för olika brukarorganisationer, kommuner samt Sveriges Kommuner och Landsting samt med forskare inom funktionshinderområdet. Enkätutskick samt insamling av svar administrerades av Statistiska Centralbyrån, SCB. Efter två påminnelser och förlängda svarstider stängdes samtliga enkäter den 9 januari I syfte att kvalitetssäkra data från kommunenkäten skickades en excelfil till kontaktpersonerna i kommuner och stadsdelar med deras egna svar. Kontaktpersonerna uppmanades att kontrollera svaren samt särskilt granska uppgifter som Socialstyrelsen upptäckt var orimliga. Kontaktpersonerna uppmanades ändra felaktiga svar direkt i den elektroniska enkäten senast den 17 februari I syfte att kvalitetssäkra svaren från enkäterna till bostäder med särskild service samt dagliga verksamheter skickades ett mejl till samtliga enheter. De uppmanades att kontrollera lämnade svar direkt i den elektroniska enkäten senast den 25 januari Efter det att uppgifterna bearbetats skickades e-post till de enheter som lämnat orimliga uppgifter med uppmaning att korrigera dessa uppgifter direkt i svarande e-post. I slutet av enkäterna fanns möjlighet för uppgiftslämnarna att kommentera frågorna och enkäten. En genomgång av samtliga kommentarer har gjorts. Kommentarerna har granskats för varje fråga. Dessa har sedan granskats utifrån; vanligaste kommentarerna, om och hur kommentarerna påverkar de enskilda svaren samt hur frågorna kan förbättras och förtydligas inför kommande enkätundersökningar. 6

7 Bearbetning Bearbetningar har gjorts av enkätsvaren för att skapa indikatorvärden. Många av indikatorerna bygger på frågor som besvarats med ja eller nej i enkäterna. Värden för dessa indikatorer presenteras också som ja eller nej. Några indikatorer bygger på uppgifter där antalet är mindre än fyra, det gäller uppföljning av beslut i kommunenkäten samt uppgifter om genomförandeplan och kompetensutvecklingsplan bland personal i enhetsenkäterna. En generell sekretessregel som tillämpas vid statistikframställning är att antal objekt som är mindre än fyra ersätts med kryss. För att säkerställa sekretessen har vi omvandlat dessa uppgifter till dikotoma värden. Indikatorn formuleras som ett påstående som besvaras med antingen ja eller nej. Exempelvis; har samtliga beslut om bostad med särskild service i kommunen följts upp inom ett år. På detta sätt framgår varken antal beslut eller antal beslut som följts upp som ligger bakom indikatorvärdet. Andelen Ja-svar på läns, storstadsnivå och riksnivå har beräknats och redovisas i procent. Andelen beräknas för varje indikator utifrån antal som besvarat frågorna och inte totala antalet kommuner, stadsdelar och enheter. Svaren: Inte aktuellt, Information saknas samt Vet inte inkluderas inte heller i andelsberäkningarna. Granskning av kommunala webbplatser Under juli 2011 genomfördes en granskning av webbplatser i samtliga kommuner och för stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Granskningen omfattade tolv granskningsfrågor och utfördes av tre personer. Granskningen visade att många kommuner inte informerade om rättigheten för individen att överklaga beslut. Många kommuner hade heller inte information i alternativa format. En ny granskning av denna information gjordes därför på nytt i maj Denna gång genomfördes granskningen endast av en person. Bakgrundsvariabler Kommungrupper I excelfilerna med kommun/stadsdelsjämförelserna samt webbgranskningen finns Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning med för att underlätta jämförelser mellan kommuner med likartade förutsättningar. Kommungruppsindelningen började gälla från den 1 januari Indelningen innehåller tio kommungrupper. 1. Storstäder (3 kommuner) 2. Förortskommuner till storstäder (38 kommuner) 3. Större städer (31kommuner) 4. Förortskommuner till större städer (22 kommuner) 5. Pendlingskommuner (51 kommuner) 6. Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 7. Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 7

8 8. Glesbygdskommuner (20 kommuner) 9. Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 10. Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) Viktiga resultat Kommunjämförelser Endast 11 procent av kommunerna och stadsdelarna har följt upp samtliga beslut om bostad med särskild service inom ett år. För daglig verksamhet är motsvarande andel 13 procent. 42 procent av kommunerna och stadsdelarna har uppgett att de haft personer som gått från daglig verksamhet till antingen skyddat arbete eller arbete på den öppna arbetsmarknaden under Endast 8 procent av kommunerna har dock skriftliga överenskommelser på ledningsnivå för hur LSS-handläggare ska samverka med arbetsförmedlingen i enskilda ärenden. Behovet av rutiner för intern samverkan är stor mellan LSS-området och övriga verksamheter inom socialtjänsten. Skriftliga rutiner för hur LSShandläggare ska samverka med handläggare inom socialpsykiatrin finns i 62 procent av kommunerna. Nästan 60 procent har rutiner för samverkan med äldreomsorgen och 49 procent har rutiner för samverkan med handläggare av barnärenden inom individ- och familjeomsorgen. Drygt hälften av kommunerna och stadsdelarna uppger att de under de senaste två åren använt sammanställningar av synpunkter och klagomål för att utveckla LSS-verksamheten. 60 procent av kommunerna uppger att de genomfört undersökningar om enskildas uppfattning om LSSverksamheten i samma syfte. Informationen om omsorgen för personer för med funktionsnedsättning på kommunernas hemsidor är relativt god. Det visade en genomgång som Socialstyrelsen gjorde Dock informerade endast 28 procent av kommunerna om rätten att överklaga ett beslut. I maj 2012 gjorde Socialstyrelsen en ny granskning avseende informationen om denna rättighet. En förbättring med nästan det dubbla kan noteras. Totalt har nu 55 procent av kommunerna information om rätten att överklaga på sina hemsidor. En annan brist som framkom i genomgången 2011 var att många kommuner inte har information i alternativa format på webben. Detta har inte åtgärdats i någon större utsträckning. Enhetsjämförelser Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2002:9 anger att högst 5 personer bör bo på en gruppbostad enligt LSS. På 12 procent av gruppbostäderna bor det fler än 6 personer. Det är med något undantag kommunala gruppbostäder som är för stora. 8

9 På 73 procent av alla bostäder med särskild service har samtliga boende en aktuell genomförandeplan. Inom daglig verksamhet är motsvarande andel 54 procent. På 77 procent av alla bostäder med särskild service har alla med aktuell genomförandeplan också varit delaktiga i utformningen av sin plan. Inom daglig verksamhet är motsvarande andel 80 procent. 9

10 Kvalitetsdeklaration Statistikens innehåll Presentation av enkätdata Presentationen av jämförelserna sker i nedladdningsbara excelfiler. En för kommun- och stadsdelsjämförelserna, en för webbgranskningen samt en för enhetsjämförelserna. Bostäder med särskild service och dagliga verksamheter kan dessutom visas per län och kommun genom en sökfunktion. I samtliga filer finns beräknade andelar för riket och länen. I kommun- och stadsdelsfilen samt filen med webbgranskningen finns även medelvärden för storstäderna. I kommunfilen finns samtliga kommuner och stadsdelar redovisade. De kommuner som inte svarat på enkäten finns namngivna i filen men eftersom information saknas på samtliga frågor så är svarscellerna tomma och vita. Internt bortfall på enstaka frågor illustreras också med tom vit cell. I enhetsfilen däremot finns endast de enheter med som lämnat uppgifter till öppna jämförelser. Bortfallsenheterna redovisas inte. För kommuner som i inventeringen meddelat att de inte har några bostäder med särskild service eller dagliga verksamheter framgår att namngivna enheter saknas i dessa kommuner. Presentation av data från webbgranskning Presentationen av detta material görs genom en nedladdningsbar excelfil. I filen finns även beräknade andelar för riket, länen, storstäderna samt olika kommungrupper. Data från 2011 års granskning finns med för att möjliggöra vissa jämförelser. Tillförlitlighet Mätfel I samband med datainsamlingen kan fel uppstå, dessa kallas mätfel. Det finns en rad olika källor till dessa fel. Det kan bland annat gälla mätinstrumentet eller brister i insamlingsförfarandet. Mätfelet är avvikelsen mellan det rapporterade värdet och det sanna värdet. Det finns flera möjliga felkällor som kan orsaka mätfel, bland annat mätinstrumentets täckningsgrad liksom metoderna för datainsamling. Mätinstrumenten motsvaras i detta fall framförallt av de fyra olika enkäterna. Metoden för datainsamling har i detta sammanhang varit en elektronisk enkätundersökning. Uppgiftslämnarnas kommentarer är ett viktigt underlag för bedömningen av förekomsten av mätfel. Som framgått hade uppgiftslämnarna möjlighet att kommentera en- 10

11 käten. Kommentarerna ger bland annat möjlighet att upptäcka hur frågorna har tolkats och eventuella skilda tolkningar åskådliggörs. Ett annat mätinstrument har varit mallen för webbgranskningen samt varit densamma för både 2011 och Webbgranskningen genomfördes av tre personer och 2011 av en person Denna metodförändring kan ha påverkat resultatet, i vilken riktning är dock svårt att säga. Bortfall Kommun- och stadsdelsenkätens svarsbortfall är 7 av 321 dvs. ca 4 procent. Borfallet för enkäterna till bostäder med särskild service samt dagliga verksamheter uppgår till 12 respektive 13 procent. Enkätbortfallet har betydelse för de värden som redovisas i aggregerad form, som exempelvis medelvärden för län och riket. Ju större bortfall i länet eller riket desto svagare kvalitet i medelvärdet. Ytterligare en svaghet med datamaterialet för enheter är att ramen inte är känd, det vill säga vi vet inte det totala antalet enheter i landet inom bostad med särskild service samt daglig verksamhet. Följaktligen vet vi inte heller något om bortfallet totalt sett. Det interna bortfallet, det vill säga bortfall på enskilda frågor, är försumbart för alla fyra enkäter. Webbgranskningen har inget bortfall av kommuner eller stadsdelar. Jämförbarhet År 2012 är första gången vi presenterar öppna jämförelser inom LSSområdet varför inga jämförelser kan göras över tid. Webbgranskningens resultat 2012 går dock att jämföra med webbgranskningen 2011 för de granskningsfrågor som ställts bägge år. De skillnader mellan olika kommuner, stadsdelar och enheter som framkommer i excelfilerna behöver inte alltid avspegla faktiska förhållanden. Skillnaderna kan bero på mätfel till exempel kan frågor och anvisningar ha tolkats olika av de som besvarat enkäten. Aktuella jämförelser syftar i första hand till att kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ska utveckla sitt arbete inom LSS-området. Resultaten av de öppna jämförelserna bör därför sättas in i ett lokalt sammanhang. Kontakt Staffan Söderberg, projektledare Kerstin Westergren, statistisk bearbetning

12 Bilaga 1. Enkät till kommuner

13 Till kontaktperson i Sveriges kommuner Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning Alla ska få tillgång till en god vård och omsorg som är likvärdig över hela landet. Det är målet med öppna jämförelser. Öppna jämförelser är ett verktyg som gör det möjligt för kommuner/stadsdelar och verksamheter att arbeta med uppföljning, analys och utveckling. Öppna jämförelser är även viktiga för medborgare som vill ha information. Publicering av öppna jämförelser sker årligen. Socialstyrelsen tar fram öppna jämförelser inom socialtjänstens olika områden. Arbetet görs i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i samråd med Famna och Vårdföretagarna. Öppna jämförelser är ett regeringsuppdrag som sträcker sig till år Om enkäten Denna enkät syftar till att jämföra förutsättningar för god kvalitet inom området som regleras av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Frågorna handlar bland annat om rutiner och arbetssätt inom LSS-området, uppföljningar av beslut inom bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet samt om LSS-handläggares kompetens. Enkäten avslutas med frågor om kommunens råd för funktionshinderfrågor. Troligtvis behöver flera personer i kommunen hjälpa till att leverera uppgifter. Ibland kanske uppgifter behöver hämtas från en annan nämnd. Som kontaktperson ansvarar du för att samordna arbetet med att fylla i enkäten. De svar som matas in i webbenkäten sparas automatiskt och finns kvar nästa gång någon loggar in med samma inloggningsuppgifter. Endast en person kan vara inloggad åt gången. Socialstyrelsen har samrått med SKL i utformningen och genomförandet av enkäten. Detta är en pappersversion av enkäten där du kan se alla frågor och instruktioner innan du besvarar webbenkäten. Webbenkäten innehåller automatiska hopp. Det är därför möjligt att du inte kommer att få samtliga frågor när du besvarar webbenkäten. Ert svar är viktigt Denna enkät skickas till samtliga landets kommuner. Det är frivilligt att besvara enkäten, men ert svar behövs för att resultatet ska bli användbart. Uppgifter från landets kommuner och stadsdelar publiceras på Socialstyrelsens webbplats i juni Då publiceras också uppgifter utifrån verksamhetsenkäter som samlas in från boendeenheter inom insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 LSS samt enheter inom insatsen daglig verksamhet enligt 9 10 LSS. Enkätsvaren ska vara SCB tillhanda senast den 15 december Tekniska frågor ställs till SCB: Telefon: E-post: Frågor om enkätens syfte och innehåll ställs till Socialstyrelsen: Staffan Söderberg Telefon: E-post: Cecilia Eek Telefon: E-post: 1

14 Hantering av kontaktuppgifter enligt personuppgiftslagen Kontaktuppgifter till denna enkät sparas och hanteras hos Socialstyrelsen i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Uppgifterna kommer att användas vid nästa års enkätundersökning. Kontaktuppgifter Ersätt felaktiga uppgifter med korrekta och fyll i de uppgifter som saknas. Kommun: Kontaktperson: Befattning, kontaktperson: Telefon, kontaktperson: E-post, kontaktperson: Rutiner och arbetssätt inom LSS-området Nedan kommer ett antal frågor om rutiner och arbetssätt i kommunens arbete med stöd och service enligt LSS. Intern samverkan 1. Har kommunen skriftliga rutiner för hur LSS-handläggare ska samverka i enskilda ärenden med handläggare som arbetar med andra områden inom socialtjänsten? Med rutin avses ett arbetssätt som är gemensamt för samtliga LSS-handläggare och som beslutats av chef eller motsvarande. Rutinerna ska beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur samverkan ska genomföras och hur ansvarsfördelningen ser ut. Med samverkan avses alla former av samordning och samarbete som gäller personer med LSS-insatser. Finns ej behov, då verksamheterna Ja Nej är integrerade a. Socialpsykiatri b. Äldreomsorg c. Barn och unga inom Individ och familj (IFO) 2

15 Extern samverkan 2. Har kommunen skriftliga överenskommelser på ledningsnivå om hur LSShandläggare ska samverka i enskilda ärenden med handläggare på andra myndigheter? Med ledningsnivå avses den politiska ledningen eller förvaltningschefsnivå. Överenskommelserna ska beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur samverkan ska genomföras och hur ansvarsfördelningen ser ut. Med samverkan avses alla former av samordning och samarbete som gäller personer med LSS-insatser. a. Arbetsförmedlingen b. Försäkringskassan c. Landstingets barnhabilitering d. Landstingets vuxenhabilitering e. Landstingets barnpsykiatri f. Landstingets vuxenpsykiatri Ja Nej Individuell plan enligt LSS 3. Har kommunen en skriftlig rutin för att erbjuda individuell plan enligt LSS? Med rutin avses ett arbetssätt som är gemensamt för samtliga LSS-handläggare och som beslutats av chef eller motsvarande. Ja Nej 4. Har kommunen en skriftlig rutin för hur erbjudande om individuell plan enligt LSS ska dokumenteras? Med rutin avses ett arbetssätt som är gemensamt för samtliga LSS-handläggare och som beslutats av chef eller motsvarande. Båda ja-alternativen kan markeras. Ja, uppgiften ska registreras i kommunens verksamhetssystem Ja, uppgiften ska registreras i akt eller journal Nej, det finns ingen skriftlig rutin för detta 3

16 Information i alternativa format Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) rekommenderar att grundläggande informationsmaterial finns i alternativa format. För att information om stöd och service enligt LSS ska nå så många som möjligt kan olika format användas. Det kan till exempel gälla en person med nedsatt syn som behöver större stil för att kunna läsa, en person med läs- och skrivsvårigheter som föredrar att få texten inläst på cd-rom eller en person med utvecklingsstörning som vill ha informationen på lättläst svenska. Se vidare: aspx 5. Har kommunen information om LSS (broschyrer och liknande) i följande alternativa format? Vi efterfrågar inte information på kommunens webbplats då detta har kartlagts i en separat undersökning. a. Lättläst svenska b. Inläst version (till exempel på kassett, CD, mp3) c. Daisyformat d. Inspelat på teckenspråk e. Som textfil (t ex Word eller tillgänglig PDF) Ja Nej Definitioner Daisy (Digitalt Audiobaserat Informationssystem) är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten. PDF-filer kan vara tillgängliga för alla om de görs på rätt sätt med konsekvent användning av formatmallar. I en tillgänglig PDF-fil är det till exempel angivet vad som är rubriker, löpande text och bilder. En synskadad eller blind person kan ibland föredra att få ett dokument elektroniskt för att med egna hjälpmedel kunna läsa det på datorn. En så kallad tillgänglig PDF-fil eller en word-fil kan ofta ersätta en talkassett eller ett dokument på punktskrift. 4

17 Utveckling av stöd och service enligt LSS 6a. Har kommunen under de senaste 24 månaderna gjort sammanställningar av synpunkter och klagomål avseende LSS-verksamheten i kommunen? Här avses sammanställningar som gjorts från den 21 november 2009 och framåt. Med LSS-verksamhet menas både myndighetsutövning och innehållet i olika insatser som ges enligt LSS. Om någon annan har gjort en sammanställning på uppdrag av kommunen ska denna räknas. Ja Nej 6b. Har kommunen använt dessa sammanställningar för att utveckla LSSverksamheten i kommunen? Ja Nej 7a. Har kommunen under de senaste 24 månaderna gjort brukarundersökningar om enskildas uppfattning om LSS-verksamheten i kommunen? Här avses brukarundersökningar som gjorts från den 21 november 2009 och framåt. Med brukarundersökningar avses enkäter, intervjuer, fokusgrupper och brukarrevisioner som syftar till att fånga de enskildas uppfattning om verksamheten. Däremot avses inte klagomålshantering, uppföljningar av individuella planer eller genomförandeplaner. Med LSS-verksamhet menas både myndighetsutövning och innehållet i olika insatser som ges enligt LSS. Om någon annan har gjort en brukarundersökning på uppdrag av kommunen ska denna räknas. Ja Nej 7b. Har kommunen använt dessa sammanställningar för att utveckla LSSverksamheten i kommunen? Ja Nej 5

18 Frågor om bostad med särskild service och daglig verksamhet Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 LSS och daglig verksamhet enligt 9 10 LSS är två omfattande insatser som har stor betydelse för många personers livsvillkor. Separata enkäter går därför ut till verksamheter inom dessa områden. Vi vill även ställa några frågor om kommunens arbete med dessa insatser. Mätdatum för frågorna i detta avsnitt är den 1 oktober vilket också är mätdatum för den officiella statistiken. Kommunens uppföljningar av beslut 8a. Ange antal personer med beslut om bostad med särskild service för vuxna som verkställdes före den 1 oktober 2010 och som fortfarande var verkställt den 1 oktober Räkna personer med gruppbostad eller servicebostad enligt 9 9 LSS. Räkna inte personer med beslut om särskilt anpassad bostad. Om svaret på någon uppgift är noll, skriv 0 Antal:. 8b. Av personerna i fråga 8a, ange antal som har fått sitt beslut uppföljt av en handläggare under perioden 1 oktober 2010 till och med den 1 oktober Med uppföljning avses att en handläggare följt upp om den enskildes beviljade insats är adekvat i förhållande till dennes behov. Gjord uppföljning ska vara noterad i journalen/personakten. Om svaret på någon uppgift är noll, skriv 0 Antal: 8c. Hur har uppgiften om antal personer i fråga 8b tagits fram? Fler alternativ kan markeras. Från verksamhetssystem eller liknande Från journaler, akter eller liknande Uppgiften är en uppskattning 9a. Ange antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 10 som verkställdes före den 1 oktober 2010 och som fortfarande var verkställt den 1 oktober 2011 Om svaret på någon uppgift är noll, skriv 0 Antal: 6

19 9b. Av personerna i fråga 9a, ange antal som har fått sitt beslut uppföljt av en handläggare under perioden 1 oktober 2010 till och med den 1 oktober Med uppföljning avses att en handläggare följt upp om den enskildes beviljade insats är adekvat i förhållande till dennes behov. Gjord uppföljning ska vara noterad i journalen/personakten. Om svaret på någon uppgift är noll, skriv 0 Antal: 9c. Hur har uppgiften om antal personer i fråga 9b tagits fram? Fler alternativ kan markeras. Från verksamhetssystem eller liknande Från journaler, akter eller liknande Uppgiften är en uppskattning 10. Finns det personer i kommunen som gått från daglig verksamhet till arbete under perioden 1 oktober 2010 till och med 1 oktober 2011? Frågan avser arbete på den öppna arbetsmarknaden, lönebidragsanställning, praktikplats, Samhall eller annat skyddat arbete. Frågan avser inte studier. Ja, ange antal personer:. Nej 11. Ger kommunen habiliteringsersättning till personer som deltar i daglig verksamhet? Ja Nej 7

20 LSS-handläggarnas kompetens 12. I tabellen nedan ska uppgifter fyllas i om arbetstid, socionomexamen och kompetensutvecklingsplan för varje LSS-handläggare i kommunen. LSS-handläggare En anställd person som handlägger, planerar och följer upp insatser enligt 9 LSS. I tabellen ska du utgå från de LSS-handläggare som var anställda den 1 oktober år Det spelar ingen roll om handläggaren faktiskt arbetade det aktuella datumet. Handläggare som var tjänstlediga eller sjukskrivna under hela oktober ska inte räknas. Eventuell vikarie ska då räknas istället. Arbetstid en normalvecka Ange överenskommen arbetstid. Med normalvecka menas en vecka då inget ovanligt inträffar. För handläggare som enbart arbetar med LSS, skriv samma antal timmar i båda kolumnerna. För handläggare som även arbetar med Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller annat, ange antal timmar av överenskommen arbetstid som avser LSS. Socionomexamen eller motsvarande Med motsvarande avses högskoleutbildningarna social omsorgsexamen och sociala omsorgsprogrammet enligt tidigare studieordning. Aktuell kompetensutvecklingsplan Med kompetensutvecklingsplan avses en skriftlig och individuell överenskommelse med arbetstagaren om kompetensutvecklingsinsatser. En kompetensutvecklingsplan ses som aktuell om den utformades under perioden 1 oktober november Handläggare Arbetstid en normalvecka, antal timmar Totalt antal timmar Varav antal timmar med LSS Har socionomexamen eller motsvarande (se definition ovan) Har varit anställd som LSShandläggare i kommunen minst ett år Har en aktuell kompetensutvecklingsplan 1 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 2 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 3 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 4 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 5 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 6 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 7 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 8 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 9 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 10 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 11 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 12 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 13 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 14 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 15 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 8

21 Råd för funktionshinderfrågor Nu går vi över till frågor som inte avgränsas till LSS utan mer generellt handlar om hur kommunen samverkar med olika organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Frågorna nedan rör kommunens råd för funktionshinderfrågor (även kallat kommunalt handikappråd). Beroende på var i kommunens organisation detta råd är placerat kan du behöva kontakta en annan nämnd för att kunna besvara frågorna. 13a. Har kommunen ett råd för funktionshinderfrågor (kommunalt handikappråd) med representanter från olika organisationer som företräder människor med funktionsnedsättningar? Ja Nej 13b. Hade deltagarna i rådet för funktionshinderfrågor (kommunala handikapprådet) möjlighet att komma med synpunkter på kommunens verksamhetsplan för 2011? Ja, före beslut Ja, efter beslut Nej Här kan du kommentera enkäten. Finns det frågor som är svåra att besvara? Skriv gärna ner synpunkter och förbättringsförslag. Tack för att du besvarar enkäten! 9

22 Bilaga 2. Enkät till stadsdelar

23 Till kontaktperson i stadsdelarna i Göteborg, Malmö och Stockholm Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning Alla ska få tillgång till en god vård och omsorg som är likvärdig över hela landet. Det är målet med öppna jämförelser. Öppna jämförelser är ett verktyg som gör det möjligt för kommuner och verksamheter att arbeta med uppföljning, analys och utveckling. Öppna jämförelser är även viktiga för medborgare som vill ha information. Publicering av öppna jämförelser sker årligen. Socialstyrelsen tar fram öppna jämförelser inom socialtjänstens olika områden. Arbetet görs i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i samråd med Famna och Vårdföretagarna. Öppna jämförelser är ett regeringsuppdrag som sträcker sig till år Om enkäten Denna enkät syftar till att jämföra förutsättningar för god kvalitet inom området som regleras av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Frågorna handlar bland annat om rutiner och arbetssätt inom LSS-området, uppföljningar av beslut inom bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet samt om LSS-handläggares kompetens. Enkäten avslutas med frågor om stadsdelens råd för funktionshinderfrågor. Troligtvis behöver flera personer i stadsdelen hjälpa till att leverera uppgifter. Ibland kanske uppgifter behöver hämtas från en annan nämnd eller från stadens centrala förvaltning. Som kontaktperson ansvarar du för att samordna arbetet med att fylla i enkäten. De svar som matas in i webbenkäten sparas automatiskt och finns kvar nästa gång någon loggar in med samma inloggningsuppgifter. Endast en person kan vara inloggad åt gången. Socialstyrelsen har samrått med SKL i utformningen och genomförandet av enkäten. Detta är en pappersversion av enkäten där du kan se alla frågor och instruktioner innan du besvarar webbenkäten. Webbenkäten innehåller automatiska hopp. Det är därför möjligt att du inte kommer att få samtliga frågor när du besvarar webbenkäten. Ert svar är viktigt Denna enkät skickas till samtliga stadsdelar i Göteborg, Malmö och Stockholm. Motsvarande enkät skickas till samtliga landets kommuner. Det är frivilligt att besvara enkäten, men ert svar behövs för att resultatet ska bli användbart. Uppgifter från landets kommuner och stadsdelar publiceras på Socialstyrelsens webbplats i juni Då publiceras också uppgifter utifrån verksamhetsenkäter som samlas in från boendeenheter inom insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 LSS samt enheter inom insatsen daglig verksamhet enligt 9 10 LSS. Enkätsvaren ska vara SCB tillhanda senast den 15 december Tekniska frågor ställs till SCB: Telefon: E-post: Frågor om enkätens syfte och innehåll ställs till Socialstyrelsen: Cecilia Eek Telefon: E-post: 1

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 2014-05-23... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 5 2.1 Datainsamling... 5 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1

Läs mer

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013 Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013 2013-04-17 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling enkäter... 4 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1 Sammanställning över Jönköpings

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 2012-06-03... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006

Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 Funktionshindrade personer insatser enligt LSS 2006 SO0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Stöd och service till funktionshindrade. A.3 Statistikprodukten ingår i

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning Åsa Nilsson 1 2 Innehåll 1. Inledning... 5 Bakgrund och syftet med rapporten... 5 Urvalet

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 2014-09-01 Henrik Ahlgren...1 1 Inledning...2 2 Datainsamling...4 2.1 Datainsamling enkäter... 4 2.2 Tillförlitlighet...

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2010 2014 2 Innehåll Bakgrund 5 Syfte och mål 5 Målgrupper 5 Avgränsningar 5 Nuläge 6 Tillgång till data 6 Indikatorer

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Är du en socialchef eller enhetschef som söker under lag för att följa upp och förbättra din verksamhet? Är

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Funktionshinder i tiden Staffan Söderberg, Henrik Ahlgren, Marie Lissäng 2014-02-17 Syftet med öppna jämförelser är att: Resultaten ska stimulera

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013 Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Assistansersättning 2013 SF0209

Assistansersättning 2013 SF0209 Försäkringsutveckling/Verksamhetsområdet för 2014-01-14 1(9) Assistansersättning 2013 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015.

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Skattninghöstenår2009 PlanföråtgärderinomLSS-verksamheten Tidplan2010-2015 LSS Lagenomstödochserviceförvissafunktionshindrade Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Metodbilaga. Öppna jämförelser Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012

Metodbilaga. Öppna jämförelser Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 Metodbilaga Öppna jämförelser Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 2 Innehåll Metod 5 Arbetssätt och metod 5 Enkät till kommuner och stadsdelar 5 Indikatorer 6 Indikatorer

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2013-04-08 1(9) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Socialpolitik Fakta i korthet

Socialpolitik Fakta i korthet Jag har haft personlig assistent i nästan 17 år. Under de 17 åren har mina två barn kunnat växa upp hemma med sin mamma, inte hälsat på mig på ett boende, som säkert hade varit fallet utan LSS-insatser.

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer