Öppna jämförelser - stöd till brottsoffer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna jämförelser - stöd till brottsoffer"

Transkript

1 1 Denna PDF-version ger en överblick över samtliga enkätfrågor. Enkäten besvaras på webben. Alla frågor som finns i PDF-versionen ställs inte på webben eftersom vissa följdfrågor anpassas utifrån tidigare svar i enkäten. Till socialchef eller motsvarande i Sveriges samtliga kommuner och stadsdelarna/kommundelarna i Göteborg, Malmö och Stockholm Öppna jämförelser - stöd till brottsoffer Öppna jämförelser är ett verktyg för analys, uppföljning och utveckling inom verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Socialstyrelsen tar fram öppna jämförelser på uppdrag av regeringen, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Om enkäten Denna enkät är ett underlag för öppna jämförelser av kommunernas stöd till brottsoffer. Fokus är stödet till vuxna och barn utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. Några frågor rör också vuxna som utövat våld mot närstående. Ert svar är viktigt Enkäten skickas till samtliga kommuner i Sverige och stadsdelarna/kommundelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta är fjärde året uppgifter samlas in inom området, och hittills har nästan alla kommuner och stadsdelar svarat. Deltagandet är frivilligt, men vi hoppas ni vill bidra genom att svara på enkäten. Ert svar behövs för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som möjligt. Troligen behöver flera personer i kommunen/ stadsdelen hjälpa till att leverera uppgifter och som kontaktperson ansvarar du för att samordna arbetet med att fylla i enkäten. Vi ber dig svara på enkäten senast fredagen den 20 februari Uppgifterna från landets kommuner och storstädernas stadsdelar kommer att publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i juni Frågor Har du tekniska frågor om enkäten kan du kontakta Anna Ekendahl. Säkrast per e-post: Telefon: Har du frågor om undersökningen kan du kontakta Jelena Corovic. Säkrast per e-post: Telefon: Samråd med SKL Socialstyrelsen har samrått med Sveriges Kommuner och Landsting, i enlighet med förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner, inför utformandet och genomförandet av enkäten. Hantering av kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till denna enkät sparas och hanteras hos Socialstyrelsen i enlighet med personuppgiftslagen PUL (1998:204). Uppgifterna kan komma att användas vid förnyad kontakt.

2 2 Praktiska instruktioner Vid varje fråga finns en möjlighet att lämna kortfattade kommentarer. Frågor med stjärna (*) måste besvaras för att komma vidare i enkäten. Enkäten innehåller automatiska hopp om en följdfråga inte är relevant. De svar som matas in i enkäten sparas när du klickar på flikarna Föregående eller Nästa längst ner på varje sida i enkäten. Du kan avbryta besvarandet och återgå till enkäten genom att klicka på länken i e-postbrevet. När du har svarat på alla frågorna i enkäten klickar du på Klar. Klicka på "Svarsöversikt" för att kontrollera och eventuellt korrigera dina svar. För att få en utskrift av de svar som lämnas till Socialstyrelsen klickar du på symbolen för utskrift i svarsöversikten (endast de frågor som du har besvarat finns med i svarsöversikten). För att skicka in dina svar till Socialstyrelsen klicka på "OK" på sista sidan i enkäten. Det är möjligt att göra ändringar i webbenkäten (de senaste lämnade svaren sparas) fram till sista svarsdagen fredagen den 20 februari Ett svarskvitto skickas via e-post till kommunen eller stadsdelens/kommundelens registrator när Socialstyrelsen mottagit ditt svar.

3 3 Definitioner och förkortningar av begrepp Definitioner Våld i nära relationer: Med våld i nära relationer avses våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. Närstående: Med närstående avses att det finns en nära och förtroendefull relation mellan den våldsutsatta och våldsutövaren. Det kan t.ex. handla om make, sambo, pojkvän/ flickvän eller vuxna barn. Då det gäller barn avses t.ex. barnets föräldrar, fosterföräldrar eller syskon. Bedömningen av vem som är närstående görs utifrån familjeoch levnadsförhållandena i det enskilda fallet (prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor s. 31). Våld eller andra övergrepp: Med våld eller andra övergrepp avses primärt brotten i 3, 4 och 6 kap. brottsbalken. Våldet kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om psykiskt våld, fysiskt våld (t.ex. slag, sparkar, hot, tvång, kränkningar) eller sexualbrott. Bevittna våld: Med bevittna avses huvudsakligen att någon sett eller hört något hända (prop. 2006/07:38 s. 29). Förkortningar Våld: Våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. Vuxna som utsatts för våld: Vuxna kvinnor och män som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående. Barn som bevittnat våld: Barn (under 18 år) som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. Barn som själva utsatts för våld: Barn (under 18 år) som själva utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående. Vuxna som utövat våld: Vuxna kvinnor och män som utövat våld eller andra övergrepp mot närstående. Mätdatum Frågorna i enkäten avser att mäta hur förhållandena ser ut i kommunerna/stadsdelarna den 2 februari 2015, om inget annat anges i frågan. Om frågorna I enkäten används två olika mätperioder, antingen 12 månader (fråga 9a, 10a, 12, 13, 16, och 17) eller 24 månader (fråga 2b, 8a, 11a och 15). Vid besvarandet av dessa frågor är det viktigt att du är uppmärksam på vilken period som avses. I avsnitten om extern samverkan och intern samordning ställs frågor som rör vuxna. Uppgifter som rör barn hämtas från enkäten öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården. Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren Kommun eller stadsdel/kommundel: Uppgiftslämnare (ansvarig för ifyllandet): Befattning: Telefon: E-post:

4 4 Information på kommunens webbplats 1. Har ni den 2 februari 2015 aktuell information på kommunens webbplats om vad kommunen/stadsdelen erbjuder för stöd och hjälp till Med aktuell avses att informationen kontrollerats, uppdaterats eller tagits fram under perioden 2 februari februari Om informationen är könsneutral, dvs. är riktad till både kvinnor och män, kryssa i för både kvinnor och män. kvinnor som utsatts för våld av närstående? män som utsatts för våld av närstående? barn som bevittnat våld av eller mot närstående? barn som själva utsatts för våld av närstående? kvinnor som utövat våld mot närstående? män som utövat våld mot närstående? (Om på samtliga alternativ i fråga 1 hoppa till fråga 2) (Om på fråga 1) 1 a. Finns informationen, om vad kommunen/stadsdelen erbjuder för stöd och hjälp, i följande form på webbplatsen: Ange svarsalternativet Delvis om informationen endast finns tillgänglig för vissa målgrupper eller om informationen endast finns tillgänglig till viss del i den efterfrågade formen. Översatt till de i kommunen/stadsdelen vanligaste språken Delvis Lättläst (förenklat språk) Lyssna, s.k. talad information

5 5 Rutiner vid indikation på våldutsatthet Vuxna som utsatts för våld 2. Har ni den 2 februari 2015 skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner för hur handläggare ska agera vid indikation på att en vuxen person utsatts för våld av närstående? Med ledningsnivå avses den nivå inom organisationen som har mandat att fastställa gemensamma rutiner. Rutinen ska beskriva ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för dels hur handläggaren ska fråga den enskilde om utsatthet för våld, dels hur handläggaren ska agera om det framkommer att personen utsatts för våld. Med indikation avses någon form av tecken på att en person utsatts för våld. hoppa till fråga 3 (Om på fråga 2) 2 a. Omfattar rutinerna följande delverksamheter inom socialtjänsten? Svara för de delverksamheter där ni har en rutin för hur handläggare ska agera vid indikation på att en vuxen person utsatts för våld av närstående. Om ni har en rutin för fler än en delverksamhet svara för respektive delverksamhet. Rutinen/rutinerna kan finnas beskrivna i ett gemensamt dokument eller i separata dokument. Ekonomiskt bistånd Sociala barn- och ungdomsvården Familjerätt Missbruk- och beroendeverksamhet Socialpsykiatri LSS/barn LSS/vuxen Äldreomsorgen

6 6 (Om på samtliga alternativ i fråga 2 a hoppa till fråga 3) (Om på fråga 2 a) 2 b. Har ni under perioden 2 februari februari 2015 följt upp rutinerna? Med uppföljning avses att ni har kontrollerat att rutinen används och fungerar på avsett sätt. Vid behov ska rutinen ha reviderats. (Observera att mätperioden är 24 månader i denna fråga.) Ej aktuellt, rutinen upprättades efter 2 feb 2013 Ekonomiskt bistånd Sociala barn- och ungdomsvården Familjerätt Missbruk- och beroendeverksamhet Socialpsykiatri LSS/barn LSS/vuxen Äldreomsorgen

7 7 Utredning av behov av stöd och hjälp till våldsutsatta Med utredning avses utredning enligt 11 kap. 1 socialtjänstlagen. Vuxna som utsatts för våld 3. Använder ni den 2 februari 2015 någon standardiserad bedömningsmetod vid utredning av behov av stöd och hjälp hos vuxna som utsatts för våld av närstående? Med standardiserad bedömningsmetod avses ett formulär med i förväg fastställda frågor och svarsalternativ i form av numerär eller verbal skala. Frågorna är vetenskapligt utprövade. - hoppa till fråga 4 (Om på fråga 3) 3 a. Ange vilken eller vilka standardiserade bedömningsmetoder ni använder: FREDA - beskrivning för att kartlägga våldet FREDA - farlighet vid riskbedömning SARA: SV (den svenska versionen av riskbedömningsinstrumentet SARA) Patriark (riskbedömning vid hedersrelaterat våld) Annan Om annan, ange vilken: Rådgivning och stödsamtal Vuxna som utsatts för våld 4. Erbjuder ni den 2 februari 2015 efter biståndsbeslut stödsamtal för att stärka uppbrott från våld till Med stödsamtal avses t.ex. krissamtal och samtal för att stärka självkänslan och minska känslor av skuld och skam. Det kan handla om enskilda samtal eller samtal i grupp. kvinnor som utsatts för våld av närstående? män som utsatts för våld av närstående?

8 8 Barn som bevittnat våld och barn som själva utsatts för våld 5. Erbjuder ni den 2 februari 2015 efter biståndsbeslut stödsamtal för att bearbeta våldsupplevelsen till Med stödsamtal avses t.ex. enskilda krissamtal eller pedagogisk verksamhet för barn enskilt eller i grupp. barn som bevittnat våld av eller mot närstående? barn som själva utsatts för våld av närstående? Vuxna som utövat våld 6. Erbjuder ni den 2 februari 2015 efter biståndsbeslut stödsamtal för att våldsutövandet ska upphöra till Här avses enskilda samtal eller samtal i grupp. kvinnor som utövat våld mot närstående? män som utövat våld mot närstående? Skyddat boende 7. Erbjuder ni den 2 februari 2015 efter biståndsbeslut skyddat boende till Med skyddat boende avses boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser. Det skyddade boendet kan finnas i den egna kommunen eller annan kommun. På ett skyddat boende kan det finnas olika typer av åtgärder till skydd mot hot, våld eller andra övergrepp, t.ex. skyddsanordningar samt möjlighet för den enskilde att få samtal och stöd att förändra sin situation. Det ska finnas tillräcklig bemanning av personal som har för målgruppen relevant utbildning och erfarenhet. Annat tillfälligt boende som t.ex. hotellrum eller jourlägenhet räknas inte som skyddat boende. kvinnor som utsatts för våld av närstående? män som utsatts för våld av närstående?

9 9 (Om på samtliga alternativ i fråga 7 hoppa till fråga 8) (Om på fråga 7) 7 a. Erbjuder ni den 2 februari 2015 skyddat boende som är särskilt anpassat till Med särskilt anpassat skyddat boende avses t.ex. att boendet har personal med kompetens om missbruk. Det skyddade boendet kan finnas i den egna kommunen eller annan kommun. kvinnor med missbruks- och beroendeproblem som utsatts för våld av närstående? män med missbruks- och beroendeproblem som utsatts för våld av närstående? 8. Har ni den 2 februari 2015 en skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska agera för att barn som vistas med sin förälder i skyddat boende ska få sin skolgång tillgodosedd? Med ledningsnivå avses den nivå inom organisationen som har mandat att besluta om gemensamma rutiner. Med rutin avses ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur handläggare ska agera för att barn ska få sin skolgång tillgodosedd. hoppa till fråga 9 (Om på fråga 8) 8 a. Har ni under perioden 2 februari februari 2015 följt upp rutinen? Med uppföljning avses att ni har kontrollerat att rutinen används och fungerar på avsett sätt. Vid behov ska rutinen ha reviderats. (Observera att mätperioden är 24 månader i denna fråga.) Ej aktuellt, rutinen upprättades efter 2 feb 2013

10 10 Extern samverkan i enskilda ärenden 9. Har ni den 2 februari 2015 skriftliga och på ledningsnivå beslutade överenskommelser för extern samverkan i enskilda ärenden, mellan verksamheten som utreder behov hos vuxna som utsatts för våld av närstående och nedanstående aktörer? Med ledningsnivå avses den nivå inom organisationen som har mandat att besluta om överenskommelser med nämnda aktörer. Överenskommelsen ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur samverkan ska genomföras och dels ange ansvarsfördelningen. Med samverkan avses övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte. Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra. Om ni har en regional överenskommelse räknas denna. Polis Vuxenpsykiatri Akutmottagning Primärvård Ungdomsmottagning Kvinnojour

11 11 (Om på samtliga alternativ i fråga 9 hoppa till fråga 10) (Om på fråga 9) 9 a. Har ni under perioden 2 februari februari 2015 följt upp dessa överenskommelser för samverkan? Med uppföljning avses att berörda aktörer tillsammans på ett systematiskt sätt kontrollerat att de överenskommelser som finns för extern samverkan används och fungerar på avsett sätt. Och vid behov revideras. (Observera att mätperioden är 12 månader i denna fråga.) Ej aktuellt, överenskommelsen upprättades efter 2 feb 2014 Polis Vuxenpsykiatri Akutmottagning Primärvård Ungdomsmottagning Kvinnojour

12 12 Intern samordning i enskilda ärenden 10. Har ni den 2 februari 2015 skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner för samordning i enskilda ärenden, mellan verksamheten som utreder behov hos vuxna som utsatts för våld av närstående och nedanstående delverksamheter inom socialtjänsten? Med ledningsnivå avses den nivå inom organisationen som har mandat att besluta om gemensamma rutiner som avser flera delverksamheter. Rutinen ska beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur aktiviteter ska genomföras samt ange ansvarsfördelningen. Rutinen ska vara känd och användas av ansvariga handläggare. Med samordning avses koordination av resurser och arbetsinsatser för att få högre kvalitet och större effektivitet. Svara "" för de delverksamheter där ni har rutin för samordning. Om ni har en gemensam rutin för fler än en delverksamhet svara "" för respektive delverksamhet. Rutinen/-erna för samordning kan finnas beskrivna i ett gemensamt dokument eller i separata dokument. Ej aktuellt, Rutinen behövs ej eftersom intern samordning säkerställs genom att verksamheterna bedrivs av samma personal och ansvarig chef Ekonomiskt bistånd Sociala barn- och ungdomsvården Familjerätt Missbruk- och beroendeverksamhet Socialpsykiatri LSS/barn LSS/vuxen Äldreomsorgen Annat Om annat, ange:

13 13 (Om på samtliga alternativ i fråga 10 hoppa till fråga 11) (Om på fråga 10) 10 a. Har ni under perioden 2 februari februari 2015 följt upp dessa rutiner för samordning? Med uppföljning avses att berörda aktörer tillsammans på ett systematiskt sätt kontrollerat att de rutiner som finns för intern samordning används och fungerar på avsett sätt. Och vid behov revideras. (Observera att mätperioden är 12 månader i denna fråga.) Ej aktuellt, rutinen upprättades efter 2 feb 2014 Ekonomiskt bistånd Sociala barn- och ungdomsvården Familjerätt Missbruk- och beroendeverksamhet Socialpsykiatri LSS/barn LSS/vuxen Äldreomsorgen Annat

14 14 Personalens kompetensutveckling 11. Har ni den 2 februari 2015 en samlad plan för kompetensutveckling inom området våld i nära relationer för handläggare som utreder Med samlad plan avses en plan för handläggarnas kompetensutveckling som bygger på verksamhetens mål och en analys av handläggarnas individuella kompetenser. Med kompetensutveckling avses att personalen utvecklas i sin yrkesroll genom exempelvis utbildning, kurser eller handledning, utifrån verksamhetens uppdrag. Med handläggare avses här personal som handlägger ärenden som rör vuxna som utsatts för våld samt personal som handlägger ärenden som rör barn som bevittnat våld och barn som själva har utsatts för våld. Planen för dessa målgrupper kan finnas beskrivna i ett gemensamt dokument eller separata dokument. behov hos vuxna som utsatts för våld av närstående? behov hos barn som bevittnat våld av eller mot närstående och barn som själva utsatts för våld av närstående? (Om på samtliga alternativ i fråga 11 hoppa till fråga 12) (Om på fråga 11) 11 a. Har den samlade planen upprättats eller reviderats under perioden 2 februari februari 2015? (Observera att mätperioden är 24 månader i denna fråga.) Samlad plan som rör handläggare som utreder behov hos vuxna som utsatts för våld av närstående Samlad plan som rör handläggare som utreder behov hos barn som bevittnat våld av eller mot närstående och barn som själva utsatts för våld av närstående

15 Har ni under perioden 2 februari februari 2015 gett regelbundet återkommande handledning till handläggare som utreder Med handledning avses handledning i enskilda ärenden av utbildad handledare. Handledningen kan vara i grupp eller enskilt. (Observera att mätperioden är 12 månader i denna fråga.) behov hos vuxna som utsatts för våld av närstående? behov hos barn som bevittnat våld av eller mot närstående och barn som själva utsatts för våld av närstående? 13. Har ni under perioden 2 februari februari 2015 genomfört någon form av utbildning inom området våld i nära relationer som riktar sig till handläggare som utreder Med utbildning avses exempelvis kurser, konferenser eller vidareutbildning på högskolenivå för att utveckla handläggarnas kompetens inom området våld i nära relationer. Utbildningen kan ha arrangerats av kommunen själv eller av annan aktör. (Observera att mätperioden är 12 månader i denna fråga.) behov hos vuxna som utsatts för våld av närstående? behov hos barn som bevittnat våld av eller mot närstående och barn som själva utsatts för våld av närstående?

16 16 Systematisk uppföljning Statistik och kartläggning 14. Kan ni den 2 februari 2015 hämta uppgifter från ert verksamhetssystem om antalet enskilda i följande målgrupper som fått biståndsbeslutade insatser från socialtjänsten under 2014? Kvinnor som utsatts för våld av närstående Män som utsatts för våld av närstående Barn som bevittnat våld av eller mot närstående Barn som själva utsatts för våld av närstående Kvinnor som utövat våld mot närstående Män som utövat våld mot närstående 15. Har ni under perioden 2 februari februari 2015 genomfört någon kartläggning av antalet vuxna som utsatts för våld av närstående i kommunen/stadsdelen? Med kartläggning avses olika typer av undersökningar av antalet våldsutsatta vuxna i kommunen/stadsdelen. Det kan t.ex. handla om att samla in i uppgifter från kvinnojouren, polisen, skola, och hälso- och sjukvården. Det kan också handla om att undersöka hur många våldsutsatta socialtjänsten kommit i kontakt med under en viss tidsperiod. (Observera att mätperioden är 24 månader i denna fråga.) Uppföljning av resultat av insatser 16. Har ni under perioden 2 februari februari 2015 följt upp resultaten av biståndsbeslutade insatser till vuxna som utsatts för våld av närstående utifrån uppsatta mål för den enskilde? Med följt upp avses att handläggare tillsammans med den enskilde följt upp om insatsen lett till uppsatta mål. Uppföljningen ska vara dokumenterad. (Observera att mätperioden är 12 månader i denna fråga.), i samtliga ärenden, men inte i samtliga ärenden, inte i något ärende hoppa till fråga 17 Ej aktuellt, har inte haft några sådana ärenden hoppa till fråga 17

17 17 (Om på fråga 16) 16 a. Har ni sammanställt resultaten av dessa uppföljningar på gruppnivå? Med gruppnivå avses sammanlagda uppgifter från dokumentationen i de enskilda ärendena. 17. Har ni under perioden 2 februari februari 2015 följt upp resultaten av biståndsbeslutade insatser till Med följt upp avses att handläggare tillsammans med den enskilde följt upp om insatsen lett till uppsatta mål. Uppföljningen ska vara dokumenterad. (Observera att mätperioden är 12 månader i denna fråga.) barn som bevittnat våld av eller mot närstående? barn som själva utsatts för våld av närstående?, i samtliga ärenden, men inte i samtliga ärenden, inte i något ärende Ej aktuellt, har inte haft några sådana ärenden (Om eller Ej aktuellt på samtliga alternativ i fråga 17 hoppa till fråga 18) (Om på fråga 17) 17 a. Har ni sammanställt resultaten av dessa uppföljningar på gruppnivå för Med gruppnivå avses sammanlagda uppgifter från dokumentationen i de enskilda ärendena. barn som bevittnat våld av eller mot närstående? barn som själva utsatts för våld av närstående?

18 18 Brukarundersökning 18. Har ni under perioden 2 februari februari 2015 genomfört minst en undersökning av hur vuxna som utsatts för våld av närstående uppfattar socialtjänstens insatser? Det kan vara undersökningar i form av enkäter och strukturerade intervjuer i syfte att fånga enskildas uppfattning om verksamhetens kvalitet. Resultaten redovisas på gruppnivå. Däremot avses inte klagomålshantering eller uppföljning av genomförandeplaner. hoppa till Övriga kommentarer (Om på fråga 18) 18 a. Har ni använt resultaten för att utveckla verksamheten? Övriga kommentarer: Här kan du kommentera enkäten. Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag. Tack för din medverkan!

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Socialtjänstens stöd när våldsutsatta behöver hämta tillhörigheter i hemmet

Socialtjänstens stöd när våldsutsatta behöver hämta tillhörigheter i hemmet Socialtjänstens stöd när våldsutsatta behöver hämta tillhörigheter i hemmet PRAKTISKA INSTRUKTIONER Enkäten innehåller automatiska hopp om en följdfråga inte är relevant. De svar som matas in i enkäten

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till brottsoffer 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till brottsoffer 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till brottsoffer 2014 2014-06-11... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Enkätinsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

NU palliativ vård landstings- och regionledningar

NU palliativ vård landstings- och regionledningar NU palliativ vård landstings- och regionledningar 1 Enkät för utvärdering av palliativ vård i livets slutskede Syftet med nationell utvärdering av palliativ vård i livets slutskede är att utvärdera hälso-

Läs mer

Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård

Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård Enkäten riktar sig till verksamhet med ansvar för diabetesvården i alla landets kommuner och i stadsdelarna i Göteborg, Malmö

Läs mer

NU - Specialiserad palliativ vård

NU - Specialiserad palliativ vård NU - Specialiserad palliativ vård 1 Enkät för utvärdering av palliativ vård i livets slutskede Syftet med nationell utvärdering av palliativ vård i livets slutskede är att utvärdera hälso- och sjukvården

Läs mer

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning ser ut i Sverige

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2014

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2014 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Enkätsvaren ska vara SCB tillhanda senast den 16 december 2013.

Enkätsvaren ska vara SCB tillhanda senast den 16 december 2013. Denna PDF-version ger en överblick över samtliga enkätfrågor. Enkäten besvaras på webben. Alla frågor som finns i PDF-versionen ställs inte på webben eftersom vissa följdfrågor anpassas utifrån tidigare

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Metod och resultat. Öppna jämförelser 2013 stöd till brottsoffer

Metod och resultat. Öppna jämförelser 2013 stöd till brottsoffer Metod och resultat Öppna jämförelser 2013 stöd till brottsoffer 2 Innehåll Vad är öppna jämförelser? 4 Verktyg för verksamhetsutveckling 4 Ett av flera verktyg för att mäta kvalitet 4 Vad redovisas? 4

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Arbetsrapport 2014:11 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Arbetsrapport

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Öppna jämförelser av bostäder med särskild service för vuxna

Öppna jämförelser av bostäder med särskild service för vuxna Denna PDF-version ger en överblick över samtliga enkätfrågor. Enkäten besvaras på webben. Alla frågor som finns i PDF-versionen ställs inte på webben eftersom vissa följdfrågor anpassas utifrån tidigare

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 2012-06-03... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 Stöd till brottsoffer. Nationella resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser 2014 Stöd till brottsoffer. Nationella resultat, metod och indikatorer Öppna jämförelser 2014 Stöd till brottsoffer Nationella resultat, metod och indikatorer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013 Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013 2013-04-17 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling enkäter... 4 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1 Sammanställning över Jönköpings

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, har erfarenhet av att ge skydd och stöd till

Läs mer

Stöd till brottsoffer

Stöd till brottsoffer Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 Stöd till brottsoffer Åsa Nilsson 1 FoU i Väst/GR December 2014 Foto omslag: Thinkstock, Mostphotos Layout: Infogruppen GR, tony.dahl@grkom.se

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

När du har svarat på alla frågorna i enkäten klickar du på Klar. Klicka på "Svarsöversikt" för att kontrollera och eventuellt korrigera dina svar.

När du har svarat på alla frågorna i enkäten klickar du på Klar. Klicka på Svarsöversikt för att kontrollera och eventuellt korrigera dina svar. TEKNISKA INSTRUKTIONER De svar som matas in i enkäten sparas när du klickar på flikarna Föregående eller Nästa längst ner på varje sida i enkäten. Du kan avbryta besvarandet och återgå till enkäten igen

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten i Gävleborgs län Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten i Gävleborgs län Våld i nära relationer Öppna jämförelser in socialtjänsten i Gävleborgs län 2016 Våld i nära Tillgänglighet Lättläst svenska barn Lättläst svenska vuxna Talad barn Information på kmunens webbplats Talad vuxna s män s barn s

Läs mer

Öppna jämförelser 2017 Wordformulär för insamling av uppgifter internt inom kommunen/stadsdelen

Öppna jämförelser 2017 Wordformulär för insamling av uppgifter internt inom kommunen/stadsdelen Öppna jämförelser 2017 Wordformulär för insamling av uppgifter internt inom kommunen/stadsdelen Frågor som är övergripande eller gemensamma (G) för flera områden inom socialtjänsten Denna del innehåller

Läs mer

Stöd till brottsoffer våld i nära relationer

Stöd till brottsoffer våld i nära relationer Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015 Stöd till brottsoffer våld i nära relationer Åsa Nilsson 1 FoU i Väst/GR September 2015 Foto omslag: Mostphotos Layout: Infogruppen

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010.

Läs mer

R Kvinno- och tjejjourer

R Kvinno- och tjejjourer R90063-2 Kvinno- och tjejjourer 2017-2018 1 Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2016. Så

Läs mer

Bilaga 4 Enkäter till sjukhusens diabetesmottagningar för vuxna samt till kommuner och stadsdelar

Bilaga 4 Enkäter till sjukhusens diabetesmottagningar för vuxna samt till kommuner och stadsdelar Nationella riktlinjer utvärdering 2015 Diabetesvård Bilaga 4 Enkäter till sjukhusens diabetesmottagningar för vuxna samt till kommuner och stadsdelar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun Bilaga 1 Nulägesbeskrivning för samverkande kommun 1. Grunduppgifter - samverkande kommun Samverkande kommun/sdf: Kungsholmens sdf Adress: Box 49039 Kontaktperson: Lisbeth Rieser E-postadress till kontaktperson:

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser. din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser din guide på nätet för snabba jämförelser inom socialtjänst och hemsjukvård Är du en socialchef eller enhetschef som söker under lag för att följa upp och förbättra din verksamhet? Är

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

FREDA. Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

FREDA. Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Välkomna! FREDA Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer Utbildningens upplägg DAG 1 Introduktion till FREDA FREDA kortfrågor FREDA beskrivning Grupparbete

Läs mer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer

Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer Social resursförvaltning Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2014 2018 www.goteborg.se Innehåll Det här är en kortversion av Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer. I september 2015

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, vuxna regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 121 Ansvarig:

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Arbetsrapport 2014:13 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialnämnden SOCIALNÄMNDENS HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER 2014-11-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Socialnämndens ansvar 4 1.1 Inledning 4 1.2 Socialnämndens handlingsplan 4 1.3 Handlingsplanens

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län

Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län 2015-05-xx Christina B. Embretsen Innehåll 1. Inledning... 2 Ett gemensamt ansvar... 2 Nya nationella

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-12-06 1 (7) DNR SAN-0104/2017-3 Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2020 Mål för handlingsplanen

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård

Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning Varje år genomför SKL och Socialstyrelsen öppna jämförelser gällande Missbruks

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015 Rapporten sammanställd av: Sten Eriksson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd Juni 2015 Innehåll

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Sociala barn och ungdomsvården 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Sociala barn och ungdomsvården 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Sociala barn och ungdomsvården 2014 2014-04-14 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 3 2.1 Datainsamling enkäter... 3 2.2 Tillförlitlighet och jämförbarhet... 3 3 Resultat...

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

Easyresearch - Inventering och redovisning av Omvårdnadslyftet 2014

Easyresearch - Inventering och redovisning av Omvårdnadslyftet 2014 FÖRHANDSGRANSKNING Inventering och redovisning av Omvårdnadslyftet Information Statsbidraget Omvårdnadslyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och funktionshindersomsorgen. Med funktionshindersomsorgen

Läs mer

Öppna jämförelser 2016 Wordformulär för insamling av uppgifter internt inom kommunen/stadsdelen

Öppna jämförelser 2016 Wordformulär för insamling av uppgifter internt inom kommunen/stadsdelen Öppna jämförelser 2016 Wordformulär för insamling av uppgifter internt inom kommunen/stadsdelen Frågor som är övergripande eller gemensamma (G) för flera områden inom socialtjänsten Denna del innehåller

Läs mer

Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer

Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutat av: Socialnämnd Fastställelsedatum: 140129 5 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Januari 2015 Följas upp:januari 2015 Handlingsplan för arbetet mot våld

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för s kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-01-27 SN 2013.0223 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Sammanfattning Socialstyrelsen avsätter utvecklingsmedel

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Vad ska vi prata och samtala om?

Vad ska vi prata och samtala om? Vad ska vi prata och samtala om? Om Länsstyrelsen och våra uppdrag Om mäns våld mot kvinnor Läget i länet Kommande lagstiftning Vad gör Operation Kvinnofrid och vad kan Länsstyrelsen erbjuda Regional strategi

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer SIDAN 1 Våld i nära relationer Projekt i Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar 2010-12-01-2012-11-30 Ett stort folkhälsoproblem I 73 % av antalet anmälda fall av kvinnomisshandel har kvinnan känt

Läs mer

SESAM. - Ronneby kommuns verksamhet för våld i nära relationer

SESAM. - Ronneby kommuns verksamhet för våld i nära relationer SESAM - Ronneby kommuns verksamhet för våld i nära relationer SESAM Ronneby Kommun Kommun i Blekinge med 28 000 inv Kommunalt anställda: 2400 st Anställda på Socialförvaltningen: ca 300 st Sesam: Våld

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Meddelandeblad. Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Meddelandeblad. Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, frivilligorganisationer och ideella föreningar m.fl. December 2009 Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Den 1 juli 2007 ändrades

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken

Våld mot äldre. Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Våld mot äldre Ett dolt samhällsproblem Omgivningen ser inte Syns inte i statistiken Med våld mot äldre avses En enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för s kommun, inrapporterat 2013 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2014 Sara Davidsson 1 FoU i Väst/GR Juni 2014 Foto omslag: Thinkstock Layout: Infogruppen GR FoU i Väst Göteborgsregionens

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer

Handlingsplan Våld i nära relationer Handlingsplan Våld i nära relationer Sn 2015-01-14 8 2 Inledning Våld i nära relationer är förutom att vara ett allvarligt brott, även ett stort folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 2014-05-23... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 5 2.1 Datainsamling... 5 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1

Läs mer

Resultat av Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården 2016

Resultat av Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården 2016 Resultat av Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården 2016 - I Nordvästkommunerna i Stockholms län Anna Svennblad Henrik Karlsson Rapport Innehåll Inledning... 1 Indikatorer i Öppna jämförelser...

Läs mer

Om inga medel har förbrukats ska ändå frågorna 1,2 och 5 besvaras.

Om inga medel har förbrukats ska ändå frågorna 1,2 och 5 besvaras. FÖRHANDSGRANSKNING Kunskapssatsning för baspersonal Socialstyrelsen har i uppdrag att verkställa regeringens kunskapssatsning inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet 2016 genom att bl.a. fördela

Läs mer