Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015"

Transkript

1 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan hösten 212. BUS-överenskommelsen beskriver samverkan utifrån tre nivåer; länsövergripande regional samverkan, lokal chefssamverkan på kommunnivå samt samverkan kring barnet. BUSSAM, är länets regionala forum med chefstjänstemän från kommunerna och landstinget. De har i uppdrag att årligen följa upp länets BUS-överenskommelse och det lokala BUS-arbetet. Enligt BUS överenskommelsen ska det finnas en lokal BUS-grupp i varje kommun och stadsdel med chefer från huvudmännens förvaltningar och verksamheter. Uppföljningen från våren 214 visade att länet då hade 31 lokala BUS-grupper med representanter från kommunens och landstingets verksamheter. Det omfattar länets samtliga kommuner och stadsdelar. Metod En webbenkät har skickats ut till respektive kontaktperson för den lokala BUSgruppen. Enkäten skickades även för kännedom till verksamhetschefer och förvaltningschefer inom kommunerna och landstinget. Sista svarsdag var den 8 maj. Uppmaningen var att varje lokal BUS-grupp skulle svara gemensamt och skicka in ett svar per lokal BUS-grupp. 1 (6)

2 Resultat Det har inkommit 26 enkätsvar. Det innefattar 21 (av 2) kommuner och 12 (av 14) stadsdelar i Stockholms stad. De kommuner som inte svarat på enkäten är Haninge, Nykvarn, Nynäshamn, Solna och Vaxholm. De stadsdelar från Stockholms stad som inte inkommit med svar är Farsta och Skarpnäck. Några kommuner och stadsdelar har inkommit med gemensamt svar. Dessa är: Upplands-Bro och Järfälla kommuner Bromma och Hässelby/Vällingby stadsdelsförvaltningar Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö samt Skärholmens stadsdelsförvaltningar Kungsholmen, Norrmalm och Östermalms stadsdelsförvaltningar Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar Lokala BUS- arbetet Nedan redovisas resultatet utifrån de 26 inkomna enkätsvaren: Finns det en lokal BUS- grupp med inplanerade möten under 21? I alla 26 enkätsvaren uppger man att det finns en lokal BUS- grupp. Har enkäten besvarats i samråd mellan kommunen och landstinget? I 22 av enkätsvaren har enkäten besvarats i samråd mellan kommunen och landstinget, och i 4 enkätsvar har man uppgett att så inte är fallet. Några kommentarer till att enkäten inte besvarats tillsammans är att man inte har haft något möte under den period som enkäten varit ute, eller att respondenten har fått mandat att svara. Har möten med lokala BUS- gruppen underlättat samverkan mellan huvudmännen? 19 svarade att den lokala BUS- gruppen absolut har underlättat samverkan och 7 svarade att den delvis gjort det. Kommentarer kring det är bland annat att det är viktigt för samverkan att träffas och lära känna varandra, det underlättar om alla representanter deltar, och att det är en viktig plattform för samverkan. 2 (6)

3 Finns det lokala BUS- överenskommelser? Ja Arbete pågår På frågan om det finns lokala BUS- överenskommelser och riktlinjer svarar 2 att det finns och 6 svarar att arbete pågår, vilket är mycket positivt. Vilka särskilda målgrupper eller områden samverkar er lokala BUSgrupp kring? Denna fråga var fritextsvar och i stort sett alla som svarat på enkäten har lämnat svar på denna fråga, vilket kan tolkas som att det finns ett stort engagemang för frågorna. Nedan har gjorts en kort sammanställning av de vanligaste svaren: Rutiner, gränsdragningsfrågor, informationsöverföring, samordning Barn med särskilda behov Barn som riskerar att falla mellan stolarna SIP (samordnad individuell plan) Samverkan kring neuropsykiatrisk problematik/diagnoser Barn med hög skolfrånvaro/hemmasittare Barn med psykisk ohälsa Nyanlända/ensamkommande barn Beskriv vilken samverkan som är särskilt svår att lösa Även denna fråga var fritextsvar och många har beskrivit utförligt vilka problemen är. Detta sammanfattas i punkterna nedan: Ärenden med komplex problematik Där flera huvudmän är inblandade Barn och ungdomar som har kombinerade svårigheter Ärenden som är förenade med stora kostnader Samverkan kring neuropsykiatrisk problematik/diagnoser Samverkan kring barn med omfattande funktionsnedsättningar Samverkan kring SIP Samverkan kring barn med hög skolfrånvaro/hemmasittare 3 (6)

4 Diskuteras följande områden i BUS- gruppen? I denna fråga kan man välja mellan olika, i förväg utvalda områden, som man samverkar kring. Nedan anges svaren på den frågan: ja nej Svaren visar att det som diskuteras mest i BUS- grupperna av de givna frågorna är barn med långvarig/ogiltig frånvaro, sk hemmasittare. Även frågan om barns och föräldrars delaktighet är i fokus. Avvikelser BUSSAM har beslutat att ha rutiner för avvikelserapportering i länet. Syftet är att få en överblick av både volym och innehåll i de samverkansproblem som finns. BUSSAM kan inte lösa enskilda tvister men avvikelserapporteringen ger viktigt underlag som kan lyftas till en övergripande nivå, chefstjänstemän och politiker. Avvikelserapporterna kan också bli underlag för kommande avtal och riktlinjer. Det skickas få kopior av avvikelserapporter till BUSSAM, vad beror det på? Löses ändå skrivit rapport men lösts ändå för krångligt skickar till BUSSAM vet ej I enkäten ombeds de svarande att svara på varför det inte inkommer så många avvikelserapporter. 18 svarande anger att anledningen är att avvikelserna löses 4 (6)

5 utan att man behövt skriva någon avvikelserapport. Detta tyder på att man ofta löser problem och att det därför är en tillräcklig mängd avvikelserapporter som inkommer till BUSSAM. anger dock att det är för krångligt att använda avvikelserapporten och 6 vet inte vad det beror på. Några kommentarer kring detta var också att avvikelserapporteringen kan upplevas som ytterligare en arbetsuppgift som inte leder till förbättringar, att avvikelserapporten inte är tillräckligt känd, eller att det inte finns bra rutiner för hur det ska gå till. SIP samordnad individuell plan BUSSAM har tagit fram en mall för samordnad individuell plan, SIP. Planen ska förbättra samarbetet kring barnet mellan de berörda myndigheterna och underlätta för de familjer som kommer i kontakt med flera myndigheter. Planen ska ge en helhetsbild av situationen för barnet och se till att barnets behov inte hamnar mellan olika ansvarsområden. Hur bra fungerar SIP- mallen? Mycket bra Bra mindre bra inte bra vet ej 12 har svarat att SIP- mallen fungerar mycket bra eller bra och 11 har svarat att den fungerar mindre bra eller inte bra. Många av kommentarerna kring detta är framförallt att SIP- mallen är för omfattande, för omständlig och svår att fylla i. Några nämner att man är i en uppstarsfas med SIP och att det gjorts för få SIP:ar för att kunna göra en bra utvärdering. Någon nämner också att det är stora nackdelar med att mallen inte finns i det digitala dokumentationssystemet. Utifrån resultatet på denna fråga kan konstateras att en översyn av SIP- mallen skulle behöva göras. (6)

6 Har ni genomfört någon gemensam SIP- utbildning? ja nej planering pågår 17 svaranden uppger att man genomfört någon form av SIP- utbildning och svarar att planering för det pågår, vilket är mycket positivt. Nästa uppföljning BUSSAM fortsätter att följa utvecklingen av samverkan kring barn i behov av särskilt stöd och BUS-överenskommelsen följs upp årligen. 6 (6)

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

UTREDNINGSINSTITUTET

UTREDNINGSINSTITUTET Ett projekt med bidrag av UTREDNINGSINSTITUTET Det blir mer stöd till barn och unga med synskador när kommun, landsting och stat samverkar! Föräldrars, s och kommuners svar på frågor om stöd till barn

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

Kartläggning av arbetsformerna för Anhörigstödet i Fyrbodal

Kartläggning av arbetsformerna för Anhörigstödet i Fyrbodal Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd (FyrNa) Kartläggning av arbetsformerna för Anhörigstödet i Fyrbodal Ann-Christine Karlsson Anne-Louise Sorbring 2010-10-01 FoU Fyrbodal 2010:01 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Sidan 3 av 208 Ärende 1 Sidan 4 av 208 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström 2014-01-15

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 2014-05-23... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 5 2.1 Datainsamling... 5 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Habilitering & Hjälpmedel MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Slutrapport Liv Mannberg, verksamhetsutvecklare Habiliteringsverksamheten Angelica Gustafsson, projektledare

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer