Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS"

Transkript

1 Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

2 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till Artikelnummer Bilaga 3 till Publicerad mars 2015

3 Förord Denna bilaga innehåller mall för genomgång av riktlinjer, enkät till ett urval av vissa kommuner och stadsdelar samt intervjumanual för de genomförda intervjuerna. Det är en separat del till det regeringsuppdrag som Socialstyrelsen genomfört för att kartlägga och analysera vissa insatser enligt LSS.

4 Innehåll Förord... 3 Mall för genomgång av kommuners riktlinjer för LSS-insatser... 5 Enkät till ett urval av kommuner och stadsdelar Intervjumanual för telefonintervju om ledsagarservice och bostad med särskild service Intervjumanual för telefonintervjuer om insatsen annan särskilt anpassad bostad... 41

5 Mall för genomgång av kommuners riktlinjer för LSS-insatser För genomgång av kommunernas riktlinjer utarbetades en mall. Se nedan BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 5

6 Mall för genomgång av riktlinjer för LSS-insatser När är riktlinjerna senast daterade? Ange år och månad yyyymm (sex siffror) Om ingen uppgift finns, ange Om ingen månadsuppgift finns, ange årtal + 00 Kommentarer om datering av riktlinje Har politisk nämnd antagit riktlinjerna? Framgår ej 1. ALLMÄNNA FRÅGOR 1.1 Anger riktlinjerna att alla beslut om insatser enligt LSS ska vara tidsbegränsade? Allmänna frågor finns inte 1.3 Anger riktlinjerna att en ansökan från en person som kan antas tillhöra LSS personkrets i första hand ska prövas enligt LSS (om inte den enskilde uttryckligen önskar få den prövad enligt SoL)? Allmänna frågor finns inte 1.4 Anger riktlinjerna att de individuella behoven ska vara styrande, t.ex. att den enskilde kan beviljas mer eller mindre insatser än vad som anges i riktlinjerna? Allmänna frågor finns inte 6 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

7 1.5 Innehåller riktlinjerna beskrivningar om vad barnperspektivet innebär? Allmänna frågor finns inte 2. PERSONKRETSBEDÖMNING 2.1 Innehåller riktlinjerna avgränsningar om att vissa grupper eller diagnoser inte omfattas av grupp 3 i personkretsen? Personkretsbedömning finns inte Om ja, ange vilka grupper eller diagnoser? 2.2 Anger riktlinjerna att visst/vissa expertutlåtanden alltid ska inhämtas i samband med bedömning av personkrets och/eller behovsbedömning t.ex. läkarutlåtande, psykologutlåtande? Ja Nej Oklart Personkretsbedömningar finns inte a) Personkrets 1 b) Personkrets 2 c) Personkrets 3 3. LEDSAGARSERVICE 9 3 LSS 3.1 Anger riktlinjerna om ledsagarservice att avsteg från dessa kräver särskild prövning i politisk nämnd/arbetsutskott? 3.2 Anger riktlinjerna att alla beslut om ledsagarservice ska tidsbegränsas? BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 7

8 3.3 Anger riktlinjerna att insatsen ledsagarservice endast får beviljas med visst angivet begränsat antal timmar per vecka, tillfällen per månad eller dyl.? 3.4 Anger riktlinjerna att insatsen ledsagarservice endast får beviljas inom visst geografiskt område? Om ja, vad avser begränsningen? Närområdet (utan ytterligare specifikation) Den egna kommunen Den egna kommunen och närliggande kommuner Inom Sverige Inom Norden, annat. Ange vad Anger riktlinjerna rekommendationer/riktmärken om att insatsen ledsagarservice bör beviljas inom visst geografiskt område? OM ja, skriv av formuleringarna i sin helhet från riktlinjerna, använd inte egna formuleringar! 3.6 Anger riktlinjerna att insatsen ledsagarservice endast får beviljas för personer i viss ålder? Om ja, vilken ålder? 8 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

9 3.7 Anger riktlinjerna att vissa personer inte får anlitas som ledsagare, t.ex. nära anhörig? 3.8 Anger riktlinjerna att ledsagarservice inte får beviljas när den enskilde har annan/andra LSS-insatser? Om ja, vid vilken/vilka andra LSS-insatser? OBS! Begränsningar avseende ledsagarservice kan finnas i riktlinjerna för andra LSSinsatser Flera ja-svar möjliga Personlig assistans Bostad med särskild service för vuxna Avlösarservice Annan insats, vilken? Anger riktlinjerna andra begränsningar som avser ledsagarservice? 3.10 Innehåller riktlinjerna andra rekommendationer/ riktmärken för insatsen ledsagarservice? (Exempel på formuleringar: I normalfallet, det är brukligt att, som regel beviljas inte, endast i undantagsfall, X tillfällen / per mån är att betrakta som goda levnadsvillkor etc Anger riktlinjerna att tid för ledsagarservice som avbokas av den enskilde inte kan sparas till annat tillfälle? BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 9

10 3.12 Anger riktlinjerna att ledsagarens omkostnader alltid ska bekostas av den enskilde? 3.13 Framgår det av riktlinjerna att kommunen betalar visst schablonbelopp för ledsagarens omkostnader? 3.14 Framgår det av riktlinjerna att kommunen tillhandahåller ledsagarkort som berättigar ledsagaren till fritt inträde till kommunala evenemang eller dylikt? 4. AVLÖSARSERVICE I HEMMET 9 5 LSS 4.1 Anger riktlinjerna om avlösarservice att avsteg från dessa kräver särskild prövning i politisk nämnd/arbetsutskott? 4.2 Anger riktlinjerna att alla beslut om avlösarservice ska tidsbegränsas? 4.3 Anger riktlinjerna att insatsen avlösarservice endast får beviljas med visst angivet begränsat antal timmar per vecka/tillfällen per månad eller dylikt? 10 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

11 4.4 Anger riktlinjerna rekommendationer/riktmärken om att avlösarservice bör beviljas i viss begränsad omfattning? Om ja, skriv av formuleringarna i sin helhet från riktlinjerna, använd inte egna formuleringar! 4.5 Anger riktlinjerna att vissa personer inte får anlitas som avlösare, t.ex. nära anhörig? 4.6 Anger riktlinjerna att avlösarservice endast får beviljas för personer i viss ålder? Om ja, vilken ålder? 4.7 Innehåller riktlinjerna avgränsningar av var och för vilka aktiviteter insatsen avlösarservice får användas? Om ja, vilka avgränsningar? OBS! Begränsningar avseende ledsagarservice kan finnas i riktlinjerna för andra LSSinsatser Flera svar möjliga Endast i hemmet BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 11

12 Ej för att hämta på dagis Ej för att följa med på fritidsaktiviteter Ej för att utföra hushållsarbete Ej för att ge insatser till det funktionshindrade barnets syskon Annat, vad? Innehåller riktlinjerna om avlösarservice begränsningar i vad den som blir avlöst får göra den tid som avlösarservice ges? 4.9 Anger riktlinjerna att avlösarservice inte får beviljas när den enskilde har annan/andra LSS-insatser? Om ja, vid vilken/vilka andra LSS-insatser? Flera svar möjliga Personlig assistans Korttidsvistelse Ledsagarservice Annan insats, vilken? Anger riktlinjerna att den som har beslut om avlösarservice alltid ska anmäla behov av avlösarservice viss tid i förväg? Om ja, hur lång tid i förväg? 12 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

13 4.11 Anger riktlinjerna att tid för avlösarservice som avbokas av den enskilde inte kan sparas till annat tillfälle? 4.12 Anger riktlinjerna andra begränsningar som avser avlösarservice? 4.13 Innehåller riktlinjerna andra rekommendationer/ riktmärken för insatsen avlösarservice? (Exempel på formuleringar: I normalfallet, det är brukligt att, som regel beviljas inte, endast i undantagsfall, X tillfällen / per mån är att betrakta som goda levnadsvillkor etc. 5. KORTTIDSVISTELSE UTANFÖR DET EGNA HEMMET 9 6 LSS 5.1 Anger riktlinjerna om korttidsvistelse att avsteg från dessa kräver särskild prövning i politisk nämnd/arbetsutskott? 5.2 Anger riktlinjerna att beslut om korttidsvistelse i korttidshem eller stödfamilj alltid ska tidsbegränsas? 5.3 Anger riktlinjerna att beslut om korttidsvistelse endast kan avse ett visst angivet begränsat antal vardagar, helgdagar och/eller lovdagar? BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 13

14 5.4 Anger riktlinjerna rekommendationer/riktmärken om att korttidsvistelse bör beviljas i viss begränsad omfattning? Om ja, skriv av formuleringarna i sin helhet från riktlinjerna, använd inte egna formuleringar! 5.5 Anger riktlinjerna att insatsen korttidsvistelse endast kan ges inom visst geografiskt område? Om ja, vilket geografiskt område? 5.6 Anger riktlinjerna att insatsen korttidsvistelse endast ges till personer i viss ålder? Om ja, vilken ålder? 14 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

15 5.7 Anger riktlinjerna att korttidsvistelse inte får beviljas när den enskilde har annan/andra LSS-insatser? Om ja, vid vilken/vilka andra LSS-insatser? Flera svar möjliga Personlig assistans Bostad med särskild service för vuxna Bostad med särskild med särskild service för barn och ungdom Avlösarservice Annan insats, vilken? Anger riktlinjerna att den som har beslut om korttidsvistelse alltid ska anmäla behov av korttidsvistelsen viss tid i förväg? Om ja, hur lång tid i förväg? 5.9 Anger riktlinjerna andra begränsningar avseende korttidsvistelse? 5.10 Innehåller riktlinjerna andra rekommendationer/riktmärken för insatsen korttidsvistelse? (Exempel på formuleringar: I normalfallet, det är brukligt att, som regel beviljas inte, endast i undantagsfall, X är att betrakta som goda levnadsvillkor etc.) BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 15

16 5.11 Anger riktlinjerna att tid för korttidsvistelse som avbokas av den enskilde inte kan sparas till annat tillfälle? 5.12 Anger riktlinjerna att avgifter tas ut vid korttidsvistelse? Om ja, avgifter för vad? 5.13 Anger riktlinjerna att den enskilde ska ha med sig fickpengar vid korttidsvistelse? 6. BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR VUXNA OCH ANNAN SÄRSKILT ANPASSAD BOSTAD 9 9 LSS 6.1 Anger riktlinjerna om bostad med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad att avsteg från riktlinjerna kräver särskild prövning i politisk nämnd/arbetsutskott? 6.2 Anger riktlinjerna att alla beslut om insats i form av bostad med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad ska tidsbegränsas? 16 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

17 6.3 Anger riktlinjerna att gruppbostad endast kan beviljas personer med omfattande omvårdnadsbehov? 6.4 Anger riktlinjerna att gruppbostad endast kan beviljas personer som har behov av personal dygnet runt? 6.5 Anger riktlinjerna att beslut om bostad med särskild service och annan särskilt anpassad bostad ska verkställas i den egna kommunen? 6.6 Anger riktlinjerna att boende i bostad med särskild service utesluter rätt till vissa andra LSS-insatser? Om ja, vid vilken/vilka andra LSS-insatser? Flera svar möjliga Personlig assistans Ledsagarservice Avlösarservice Korttidsvistelse Annan insats, vilken? Anger riktlinjerna rekommendationer/riktmärken om att individuella fritidsoch kulturaktiviteter med personalstöd bör begränsas till viss omfattning för personer som bor i bostad med särskild service? BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 17

18 Om ja, skriv av formuleringarna i sin helhet från riktlinjerna, använd inte egna formuleringar! 6.8 Anger riktlinjerna någon begränsning i kultur- och fritidsaktiviteter som den enskilde i bostad med särskild service kan få delta i med stöd av personal?, geografisk begränsning, vilken?..., tidsmässig omfattning, vilken?..., annat, vad? Anger riktlinjerna andra begränsningar som avser bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad? 6.10 Innehåller riktlinjerna andra rekommendationer/riktmärken för insatsen gruppbostad, servicebostad eller särskilt anpassad bostad? (Exempel på formuleringar: I normalfallet, det är brukligt att, som regel beviljas inte, endast i undantagsfall, X... är att betrakta som goda levnadsvillkor etc.) 6.11 Anger riktlinjerna att det ska framgå av utredning och bedömning om den enskilde har behov av gruppbostad eller servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad? 18 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

19 6.12 Anger riktlinjerna att det ska framgå av beslutet om det avser gruppbostad eller servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad? 6.13 Innehåller riktlinjerna formuleringar om vad som avses med annan särskilt anpassad bostad? Om ja, hur beskrivs insatsen i riktlinjerna? Kopiera/Skriv av formuleringarna från riktlinjerna, använd inte egna formuleringar! 7. Övriga kommentarer om denna kommuns riktlinjer BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 19

20 Enkät till ett urval av kommuner och stadsdelar Här finns textversionen av den enkät som skickades ut till ett urval av landets kommuner och stadsdelar. Urvalet bestod av 158 kommuner och stadsdelar. 20 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

21 Socialstyrelsens uppdrag att kartlägga och analysera vissa insatser i LSS Regeringsuppdrag inom LSS-området Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att kartlägga och analysera vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. De insatser som ska kartläggas är; ledsagarservice, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet samt bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Socialstyrelsen inhämtar underlag på olika sätt för att genomföra uppdraget. Bland annat tar vi del av kommunernas riktlinjer. Vi har också haft samråd med Inspektionen för vård och omsorg och funktionshinderorganisationerna. Den samlade informationen ska ligga till grund för att redogöra för hur riktlinjerna och avgränsningarna i dessa skiljer sig åt mellan kommunerna samt hur de förhåller sig till rättspraxis. I uppdraget ingår också att analysera underlaget som tas fram med utgångspunkt från gällande lagstiftning, likvärdighet och rättssäkerhet. Socialstyrelsen får vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till ökad likvärdighet mellan kommunerna och ökad rättssäkerhet för den enskilde. Om enkäten Denna enkät syftar till att få information om utformning och eventuella avgränsningar av de specificerade insatsernas enligt LSS. Enkätsvaren avser att ge en nationell bild av tillämpningen av LSS. Svaren kommer inte att användas för att beskriva resultatet för specifika kommuner. Troligtvis behöver flera personer i kommunen/stadsdelen hjälpa till att leverera svaren. En person behöver dock ansvara för att samordna arbetet med att fylla i enkäten. Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). Lämnade kontaktuppgifter kan komma att användas av Socialstyrelsen vid förnyad kontakt inom ramen för aktuellt projekt. Ert svar är viktigt Denna enkät skickas till ansvarig chef för myndighetsutövning enligt LSS i ett urval av landets kommuner och stadsdelar. Det är frivilligt för kommunerna att besvara enkäten, men Ert svar behövs för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som möjligt. BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 21

22 Frågor Vid frågor om webbenkäten (länkar, utskrift etc.) kontakta: Claes Falck Enkätkonstruktör Tel: Vid frågor om undersökningen, kontakta: Ulla-Britt Blomquist Utredare Tel: Sista svarsdag är den 2 december Resultaten från denna enkät tillsammans med annan insamlad information blir underlag i den rapport som ska lämnas till regeringen i februari Samråd med SKL Socialstyrelsen har samrått med Sveriges Kommuner och Landsting, i enlighet med förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner, inför utformandet och genomförandet av enkäten. 22 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

23 INSTRUKTIONER Till flera av frågorna finns ett utrymme för att lämna kommentarer. Enkäten innehåller automatiska hopp om en följdfråga inte är relevant. De svar som matas in i enkäten sparas när du klickar på flikarna Föregående eller Nästa längst ner på varje sida i enkäten. Du kan avbryta besvarandet och återgå till enkäten igen genom att klicka på länken i e- postbrevet. När du har svarat på alla frågorna i enkäten klickar du på Klar. Klicka på "Svarsöversikt" för att kontrollera och eventuellt korrigera dina svar. För att skicka in dina svar till Socialstyrelsen klicka på "OK" på sista sidan i enkäten. Det är möjligt att göra ändringar i webbenkäten, även efter att du skickat in svaren. När du skickat in svaren skickas automatiskt ett mejl till kommunens/stadsdelens registrator. I ämnesraden står det: "Sammanställning av dina svar". Här finns enkätfrågorna och era svar. OBS! Om ingenting annat anges så avser frågorna i enkäten kommunens/stadsdelens hantering av LSS-ärenden i nuläget, i november Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren Fyll i kontaktuppgifterna. Kommun eller stadsdel: Namn: Befattning: Telefonnummer: E-post: BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 23

24 DEFINITIONER Bland frågorna återkommer vissa begrepp: Med rutin avses här ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska genomföras. Med följt upp avses här att berörda aktörer på ett systematiskt sätt kontrollerat om målen uppnåtts eller ej, om resurs- och ansvarsfördelningen fungerat på avsett sätt samt om rutinen för samarbete kring enskilda personer fungerat på avsett sätt. FRÅGOR AVSEENDE LEDSAGARSERVICE ENLIGT 9 3 LSS Frågorna i detta avsnitt berör er kommuns/stadsdels hantering av denna insats. 2. Kan den enskilde idag beviljas insatsen ledsagarservice för aktiviteter... Ja Nej... inom kommunen?... i närliggande kommuner?... inom länet?... i övriga Sverige utanför länet?... inom Norden?... utanför Norden? 3. Tidsbegränsar ni beslut om ledsagarservice? (att beslutet gäller t.ex 6 månader eller 1 år), i de flesta fall, i vissa fall Hopp till fråga 5 24 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

25 4. Har ni en skriftlig rutin som anger att ett tidsbegränsat beslut om ledsagarservice kommer att följas upp innan beslutet upphör? Rutinen ska gälla den 10 november Hur stor andel av den personal som har uppdrag som ledsagare i er kommun/stadsdel uppskattar ni har de kunskaper som rekommenderas i Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:2? Här avses de allmänna råden om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Webblänk till de allmänna råden. Ingen Färre än hälften Ca. hälften Fler än hälften Alla Vet ej ev. kommentarer: 6. Vem betalar ledsagarnas omkostnader (t.ex. för bussresor, biobesök, inträden)? Kommunen betalar alla omkostnader Den enskilde betalar alla omkostnader Hopp till fråga 8 Kommunen och den enskilde delar på omkostnaderna, t. ex används schablonbelopp eller ledsagarkort som kommunen betalar Hopp till fråga 8 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 25

26 Annat alternativ. Vad? Hopp till fråga 8 7. Om ledsagares omkostnader betalas av kommunen, enligt vilken bestämmelse sker detta? 8. Har ni en skriftlig rutin som anger att den enskilde ska ges möjlighet, att innan ett beslut om ledsagning verkställs, träffa den eller de ledsagare som kommunen föreslår? Rutinen ska gälla den 10 november 2014., rutinen omfattar både kommunal och enskild ledsagarverksamhet, rutinen omfattar endast kommunal ledsagarverksamhet, rutinen omfattar endast kommunal ledsagarverksamhet eftersom det inte finns någon enskild ledsagarverksamhet i kommunen 9. Har ni en skriftlig rutin som anger att den enskilde ska vara delaktig i upprättandet och uppföljningen av genomförandeplanen för insatsen ledsagarservice? Rutinen ska gälla den 10 november 2014., vid upprättandet, men ej vid uppföljningen, vid uppföljningen, men ej vid upprättandet, både vid upprättandet och uppföljningen ev. kommentarer: 26 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

27 FRÅGOR AVSEENDE AVLÖSARSERVICE I HEMMET ENLIGT 9 5 LSS Frågorna i detta avsnitt berör er kommuns/stadsdels hantering av denna insats. 10. Beviljar ni insatsen avlösarservice... Ja Nej... för aktiviteter i den enskildes hem?... för aktiviteter i hemmets närområde, t. ex lekplats?... för hämtning och lämning på t.ex skola, förskola eller daglig verksamhet?... för andra typer av aktiviteter? 11. Tidsbegränsar ni beslut om avlösarservice? (att beslutet gäller t.ex 6 månader eller 1 år), i de flesta fall, i vissa fall Hopp till fråga Har ni en skriftlig rutin som anger att ett tidsbegränsat beslut om avlösarservice kommer att följas upp innan beslutet upphör? Rutinen ska gälla den 10 november BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 27

28 13. Hur stor andel av den personal som har uppdrag som avlösare i er kommun/stadsdel uppskattar ni har de kunskaper som rekommenderas i Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:2? Här avses de allmänna råden om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Webblänk till de allmänna råden. Ingen Färre än hälften Ca. hälften Fler än hälften Alla Vet ej ev. kommentarer: 14. Har ni en skriftlig rutin som anger att den enskilde ska ges möjlighet, att innan ett beslut om avlösning verkställs, träffa den eller de avlösare som kommunen föreslår?? Rutinen ska gälla den 10 november 2014., rutinen omfattar både kommunal och enskild avlösarverksamhet, rutinen omfattar endast kommunal avlösarverksamhet, rutinen omfattar endast kommunal avlösarverksamhet eftersom det inte finns någon enskild avlösarverksamhet i kommunen 15. Har ni en skriftlig rutin som anger att den enskilde ska vara delaktig i upprättandet och uppföljningen av genomförandeplanen för insatsen avlösarservice i hemmet? Rutinen ska gälla den 10 november 2014., vid upprättandet, men ej vid uppföljningen, vid uppföljningen, men ej vid upprättandet 28 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

29 , både vid upprättandet och uppföljningen FRÅGOR AVSEENDE KORTTIDSVISTELSE UTANFÖR DET EGNA HEMMET 9 6 LSS Frågorna i detta avsnitt berör er kommuns/stadsdels hantering av denna insats. 16. I vilka former finns det möjlighet att få insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet? Ja Nej Korttidshem Stödfamilj Lägervistelse 17. Tidsbegränsar ni beslut om korttidsvistelse i form av korttidshem? (att beslutet gäller t.ex 6 månader eller 1 år), i de flesta fall, i vissa fall Hopp till fråga Har ni en skriftlig rutin som anger att ett tidsbegränsat beslut om korttidsvistelse i form av korttidshem kommer att följas upp innan beslutet upphör? Rutinen ska gälla den 10 november BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 29

30 19. Hur stor andel av personalen i korttidshem i er kommun/stadsdel uppskattar ni har de kunskaper som rekommenderas i Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:2? Här avses de allmänna råden om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Webblänk till de allmänna råden. Ingen Färre än hälften Ca. hälften Fler än hälften Alla Vet ej ev kommentarer: 20. Har ni en skriftlig rutin som anger att den enskilde ska ges möjlighet, att innan ett beslut om korttidshem verkställs, besöka det korttidshem som kommunen föreslår? Rutinen ska gälla den 10 november Har ni en skriftlig rutin som anger att den enskilde ska vara delaktig i upprättandet och uppföljningen av genomförandeplanen för insatsen korttidsvistelse i form av korttidshem? Rutinen ska gälla den 10 november 2014., vid upprättandet, men ej vid uppföljningen, vid uppföljningen, men ej vid upprättandet 30 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

31 , både vid upprättandet och uppföljningen 22. Deltar handläggaren i upprättandet resp. uppföljningen av genomförandeplanen för insatsen korttidsvistelse i form av korttidshem? Vid upprättandet av genomförandeplanen Vid uppföljningen av genomförandeplanen Ja, i de flesta fall Ja, i enstaka fall Nej, aldrig 23. Kan ni tillgodose behov som den enskilde har i fråga om... Ja Nej...korttidshem med personal med särskild kompetens om viss funktionsnedsättning (t.ex autism)?...korttidshem med verksamhet för personer i samma ålder? 24. Tidsbegränsar ni beslut om om korttidsvistelse i form av stödfamilj? (att beslutet gäller t.ex 6 månader eller 1 år), i de flesta fall, i vissa fall Hopp till fråga 26 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 31

32 25. Har ni en skriftlig rutin som anger att ett tidsbegränsat beslut om korttidsvistelse i form av stödfamilj kommer att följas upp innan beslutet upphör? Rutinen ska gälla den 10 november Kan en person som är beviljad personlig assistans enligt LSS eller har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, av er kommun/stadsdel även beviljas korttidsvistelse enligt LSS i form av lägervistelse? FRÅGOR AVSEENDE BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR VUXNA ENLIGT 9 9 LSS (GRUPPBOSTAD OCH SERVICEBOSTAD) OBS! Frågorna i detta avsnitt avser gruppbostad och servicebostad och ej annan särskilt anpassad bostad. Frågorna i detta avsnitt berör er kommuns/stadsdels hantering av insatsen. 27. Tidsbegränsar ni beslut om bostad med särskild service för vuxna? (att beslutet gäller t.ex. 1 eller 2 år), i de flesta fall, i vissa fall Hopp till fråga BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

33 28. Har ni en skriftlig rutin som anger att ett tidsbegränsat beslut om bostad med särskild service för vuxna kommer att följas upp innan beslutet upphör? Rutinen ska gälla den 10 november Hur stor andel av personalen i bostäder med särskild service för vuxna i er kommun/stadsdel uppskattar ni har de kunskaper som rekommenderas i Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:2? Här avses de allmänna råden om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Webblänk till de allmänna råden. Ingen Färre än hälften Ca. hälften Fler än hälften Alla Vet ej ev kommentarer: 30. Förekommer det att personal i gruppbostäder inom ramen för sin tjänst i gruppbostaden samtidigt ger stöd och service till personer som bor i satellit- eller stödlägenheter? Om ja, beskriv gärna hur det ser ut: BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 33

34 31. Finns det möjlighet för den som bor i en bostad med särskild service för vuxna, att även beviljas ledsagarservice enligt LSS? Flera svar möjliga., för regelbundna aktiviteter, för tillfälliga aktiviteter, behoven tillgodoses av ordinarie personal i boendet 32. Finns det i er kommun/stadsdel bostäder med särskild service för vuxna som ligger i direkt eller mycket nära anslutning till... Ja Nej...en annan sådan bostad?...annat boende enligt LSS, t. ex boende för barn eller ungdomar?...daglig verksamhet enligt LSS?...särskilda boendeformer för äldre enligt SoL?...annat boende enligt SoL? 33. Har ni en skriftlig rutin som ger den enskilde möjlighet att, innan beslut om bostad med särskild service för vuxna verkställs, besöka det boende som kommunen föreslår? Rutinen ska gälla den 10 november BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

35 34. Deltar handläggaren i upprättandet resp. uppföljningen av genomförandeplanen för insatsen bostad med särskild service för vuxna? Vid upprättandet av genomförandeplanen Vid uppföljningen av genomförandeplanen Ja, i de flesta fall Ja, i enstaka fall Nej, aldrig FRÅGOR AVSEENDE ANNAN SÄRSKILT ANPASSAD BOSTAD FÖR VUXNA 9 9 LSS Frågorna i detta avsnitt berör er kommuns/stadsdels hantering av insatsen. 35. Finns det i er kommun enskilda som har beslut om annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS? Hopp till fråga Ge exempel på vad den särskilda anpassningen i dessa bostäder innebär: 37. Tidsbegränsar ni beslut om annan särskilt anpassad bostad för vuxna? (att beslutet gäller t.ex. 1 eller 2 år), i de flesta fall, i vissa fall Hopp till fråga 39 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 35

36 38. Har ni en skriftlig rutin som anger att ett tidsbegränsat beslut om särskilt anpassad bostad för vuxna kommer att följas upp innan beslutet upphör? Rutinen ska gälla den 10 november ev. kommentarer: FRÅGOR AVSEENDE BEHOV AV UTVECKLING 39. Framförs det i er kommun önskemål om utformning av ledsagning som inte kan tillgodoses inom ramen för ledsagarservice enligt LSS? Vet ej Om ja, ge exempel på önskemål? 40. Framför anhöriga behov av avlösning i omvårdnadsarbetet som kommunen inte kan tillgodose varken inom ramen för avlösarservice eller korttidsvistelse enligt LSS? Om ja, beskriv hur dessa behov ser ut: 36 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

37 41. Framförs det i er kommun önskemål om nya stödinsatser kopplat till eget boende som idag inte kan tillgodoses genom insatser enligt LSS? Om ja, ge exempel på önskemål: 42. Planerar er kommun för nya bostäder enligt 9 9 LSS inom den närmaste 5-årsperioden? Hopp till fråga Vilken typ av bostäder är det som planeras? Flera svar möjliga. Gruppbostad Servicebostad Annan särskilt anpassad bostad Andra alternativa lösningar, nämligen? Vet ej ev. kommentarer: 44. Ser ni att det finns behov av nya stödinsatser för personer som tillhör personkretsen enligt LSS? Vet ej Om ja, beskriv hur dessa behov ser ut: BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 37

38 Intervjumanual för telefonintervju om ledsagarservice och bostad med särskild service Här finns den intervjumanual som användes för intervjuer med företrädare från 21 kommuner och stadsdelar. Telefonintervjuerna omfattade insatserna ledsagarservice och bostad med särskild service. 38 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

39 Frågor telefonintervju LSS uppdrag Hur många bostäder med särskild service gruppbostäder/servicebostäder finns i kommunen? Hur många driver kommunen i egen regi? 1. Förekommer det att personer som bor i bostad med särskild service beviljas ledsagning? Ja/Nej Om ja, i vilken omfattning? 2. Förekommer det att den enskilde framför önskemål om att personalen ska ha viss kompetens när det gäller - insatsen ledsagarservice Ja/Nej - insats enligt 9 9 LSS? Ja/Nej Om ja, ge exempel på önskemål som framförts! Hur hanteras önskemålen? 3. Förekommer det att den enskilde framför önskemål om att beviljas en viss bostad enligt 9 9 LSS? Ja/Nej Om ja, ge exempel på önskemål som framförts! (T ex inriktning, målgrupp, för att man/hustru finns i en specifik gruppbostad,) Kan önskemålen tillgodoses? Ja/Nej Om nej, hur hanteras önskemålet? (T ex väntelista.) 4. Får personal som arbetar i bostäder enligt 9 9 LSS kompetensutveckling i HBTQ frågor? Ja/Nej Om ja, när och på vilket sätt? 5. Diskuteras HBTQ frågor bland personalen som arbetar i bostäder enligt 9 9 LSS? Ja/Nej Om ja, i vilka forum och på vilket sätt? 6. Får personal som arbetar i bostäder enligt 9 9 LSS kompetensutveckling i åldersrelaterade sjukdomar, t ex demens? Ja/Nej 7. Förekommer det att den enskilde när den fyller 65 år flyttar från gruppbostad till äldreboende? Ja/Nej Om ja, av vilken anledning? Vilken information ges till den enskilde och hur lång tid i förväg? BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 39

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS. Delredovisning av regeringsuppdrag

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS. Delredovisning av regeringsuppdrag Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Delredovisning av regeringsuppdrag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Öppna jämförelser av bostäder med särskild service för vuxna

Öppna jämförelser av bostäder med särskild service för vuxna Denna PDF-version ger en överblick över samtliga enkätfrågor. Enkäten besvaras på webben. Alla frågor som finns i PDF-versionen ställs inte på webben eftersom vissa följdfrågor anpassas utifrån tidigare

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård

Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård Enkät för nationell utvärdering av diabetesvården - om kommunernas diabetesvård Enkäten riktar sig till verksamhet med ansvar för diabetesvården i alla landets kommuner och i stadsdelarna i Göteborg, Malmö

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Enkätsvaren ska vara SCB tillhanda senast den 16 december 2013.

Enkätsvaren ska vara SCB tillhanda senast den 16 december 2013. Denna PDF-version ger en överblick över samtliga enkätfrågor. Enkäten besvaras på webben. Alla frågor som finns i PDF-versionen ställs inte på webben eftersom vissa följdfrågor anpassas utifrån tidigare

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är vuxen med en funktionsnedsättning

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är vuxen med en funktionsnedsättning Om stöd och insatser enligt LSS För dig som är vuxen med en funktionsnedsättning 1 Mötet med handläggaren Om du på grund av en funktionsnedsättning vill ha stöd behöver du träffa en handläggare. Om du

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag

Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag Ulla Essén Annika Jalap Hermanson 2014-05-21 Några nya publikationer från Socialstyrelsen Allmänna råd och meddelandeblad Allmänna råd

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Tillgänglighet. Lagens syfte

Tillgänglighet. Lagens syfte Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma rättsäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från Socialnämnden, samt vidare att skapa en samsyn

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Öppna jämförelser - stöd till brottsoffer

Öppna jämförelser - stöd till brottsoffer 1 Denna PDF-version ger en överblick över samtliga enkätfrågor. Enkäten besvaras på webben. Alla frågor som finns i PDF-versionen ställs inte på webben eftersom vissa följdfrågor anpassas utifrån tidigare

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

NU - Specialiserad palliativ vård

NU - Specialiserad palliativ vård NU - Specialiserad palliativ vård 1 Enkät för utvärdering av palliativ vård i livets slutskede Syftet med nationell utvärdering av palliativ vård i livets slutskede är att utvärdera hälso- och sjukvården

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

NU palliativ vård landstings- och regionledningar

NU palliativ vård landstings- och regionledningar NU palliativ vård landstings- och regionledningar 1 Enkät för utvärdering av palliativ vård i livets slutskede Syftet med nationell utvärdering av palliativ vård i livets slutskede är att utvärdera hälso-

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2017-01-10 Träffa din handläggare Om du eller dina föräldrar vill ansöka om stöd får ni

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner

Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Frågor till samordnare/vårdutvecklare inom barnhälsovården i Sveriges landsting och regioner Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att beskriva hur vården efter förlossning ser ut i Sverige

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

Bilaga 4 Enkäter till sjukhusens diabetesmottagningar för vuxna samt till kommuner och stadsdelar

Bilaga 4 Enkäter till sjukhusens diabetesmottagningar för vuxna samt till kommuner och stadsdelar Nationella riktlinjer utvärdering 2015 Diabetesvård Bilaga 4 Enkäter till sjukhusens diabetesmottagningar för vuxna samt till kommuner och stadsdelar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys 1 Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en kommun inte kan förpliktas att betala för en ledsagares kostnader för resor, inträden

Läs mer

Riktlinjer. för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagna av omsorgsnämnden

Riktlinjer. för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagna av omsorgsnämnden 2016-09-27 Riktlinjer för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagna av omsorgsnämnden 2016-09-27 60 Omsorgsförvaltningen 2 Innehåll 1.1 Syftet med riktlinjer...

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS RIKTLINJER FÖR AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR VID INSATSER ENLIGT LSS

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS RIKTLINJER FÖR AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR VID INSATSER ENLIGT LSS Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2017-02-01, 3 (KS/2016:344) Dokumentansvarig: Kommunfullmäktige VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS RIKTLINJER FÖR AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR VID INSATSER ENLIGT

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Torsås kommun Lättläst LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten

Läs mer

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015.

Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Behovet av LSS-insatser Plan för åtgärder inom LSS till år 2015. Skattninghöstenår2009 PlanföråtgärderinomLSS-verksamheten Tidplan2010-2015 LSS Lagenomstödochserviceförvissafunktionshindrade Sammanfattning

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver också vilka förväntningar vi har på dig. Vårt mål är att din insats ska

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer