Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer. Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS"

Transkript

1 Bilaga 3 Mall, enkät och intervjumanualer Till rapporten Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

2 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till Artikelnummer Bilaga 3 till Publicerad mars 2015

3 Förord Denna bilaga innehåller mall för genomgång av riktlinjer, enkät till ett urval av vissa kommuner och stadsdelar samt intervjumanual för de genomförda intervjuerna. Det är en separat del till det regeringsuppdrag som Socialstyrelsen genomfört för att kartlägga och analysera vissa insatser enligt LSS.

4 Innehåll Förord... 3 Mall för genomgång av kommuners riktlinjer för LSS-insatser... 5 Enkät till ett urval av kommuner och stadsdelar Intervjumanual för telefonintervju om ledsagarservice och bostad med särskild service Intervjumanual för telefonintervjuer om insatsen annan särskilt anpassad bostad... 41

5 Mall för genomgång av kommuners riktlinjer för LSS-insatser För genomgång av kommunernas riktlinjer utarbetades en mall. Se nedan BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 5

6 Mall för genomgång av riktlinjer för LSS-insatser När är riktlinjerna senast daterade? Ange år och månad yyyymm (sex siffror) Om ingen uppgift finns, ange Om ingen månadsuppgift finns, ange årtal + 00 Kommentarer om datering av riktlinje Har politisk nämnd antagit riktlinjerna? Framgår ej 1. ALLMÄNNA FRÅGOR 1.1 Anger riktlinjerna att alla beslut om insatser enligt LSS ska vara tidsbegränsade? Allmänna frågor finns inte 1.3 Anger riktlinjerna att en ansökan från en person som kan antas tillhöra LSS personkrets i första hand ska prövas enligt LSS (om inte den enskilde uttryckligen önskar få den prövad enligt SoL)? Allmänna frågor finns inte 1.4 Anger riktlinjerna att de individuella behoven ska vara styrande, t.ex. att den enskilde kan beviljas mer eller mindre insatser än vad som anges i riktlinjerna? Allmänna frågor finns inte 6 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

7 1.5 Innehåller riktlinjerna beskrivningar om vad barnperspektivet innebär? Allmänna frågor finns inte 2. PERSONKRETSBEDÖMNING 2.1 Innehåller riktlinjerna avgränsningar om att vissa grupper eller diagnoser inte omfattas av grupp 3 i personkretsen? Personkretsbedömning finns inte Om ja, ange vilka grupper eller diagnoser? 2.2 Anger riktlinjerna att visst/vissa expertutlåtanden alltid ska inhämtas i samband med bedömning av personkrets och/eller behovsbedömning t.ex. läkarutlåtande, psykologutlåtande? Ja Nej Oklart Personkretsbedömningar finns inte a) Personkrets 1 b) Personkrets 2 c) Personkrets 3 3. LEDSAGARSERVICE 9 3 LSS 3.1 Anger riktlinjerna om ledsagarservice att avsteg från dessa kräver särskild prövning i politisk nämnd/arbetsutskott? 3.2 Anger riktlinjerna att alla beslut om ledsagarservice ska tidsbegränsas? BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 7

8 3.3 Anger riktlinjerna att insatsen ledsagarservice endast får beviljas med visst angivet begränsat antal timmar per vecka, tillfällen per månad eller dyl.? 3.4 Anger riktlinjerna att insatsen ledsagarservice endast får beviljas inom visst geografiskt område? Om ja, vad avser begränsningen? Närområdet (utan ytterligare specifikation) Den egna kommunen Den egna kommunen och närliggande kommuner Inom Sverige Inom Norden, annat. Ange vad Anger riktlinjerna rekommendationer/riktmärken om att insatsen ledsagarservice bör beviljas inom visst geografiskt område? OM ja, skriv av formuleringarna i sin helhet från riktlinjerna, använd inte egna formuleringar! 3.6 Anger riktlinjerna att insatsen ledsagarservice endast får beviljas för personer i viss ålder? Om ja, vilken ålder? 8 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

9 3.7 Anger riktlinjerna att vissa personer inte får anlitas som ledsagare, t.ex. nära anhörig? 3.8 Anger riktlinjerna att ledsagarservice inte får beviljas när den enskilde har annan/andra LSS-insatser? Om ja, vid vilken/vilka andra LSS-insatser? OBS! Begränsningar avseende ledsagarservice kan finnas i riktlinjerna för andra LSSinsatser Flera ja-svar möjliga Personlig assistans Bostad med särskild service för vuxna Avlösarservice Annan insats, vilken? Anger riktlinjerna andra begränsningar som avser ledsagarservice? 3.10 Innehåller riktlinjerna andra rekommendationer/ riktmärken för insatsen ledsagarservice? (Exempel på formuleringar: I normalfallet, det är brukligt att, som regel beviljas inte, endast i undantagsfall, X tillfällen / per mån är att betrakta som goda levnadsvillkor etc Anger riktlinjerna att tid för ledsagarservice som avbokas av den enskilde inte kan sparas till annat tillfälle? BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 9

10 3.12 Anger riktlinjerna att ledsagarens omkostnader alltid ska bekostas av den enskilde? 3.13 Framgår det av riktlinjerna att kommunen betalar visst schablonbelopp för ledsagarens omkostnader? 3.14 Framgår det av riktlinjerna att kommunen tillhandahåller ledsagarkort som berättigar ledsagaren till fritt inträde till kommunala evenemang eller dylikt? 4. AVLÖSARSERVICE I HEMMET 9 5 LSS 4.1 Anger riktlinjerna om avlösarservice att avsteg från dessa kräver särskild prövning i politisk nämnd/arbetsutskott? 4.2 Anger riktlinjerna att alla beslut om avlösarservice ska tidsbegränsas? 4.3 Anger riktlinjerna att insatsen avlösarservice endast får beviljas med visst angivet begränsat antal timmar per vecka/tillfällen per månad eller dylikt? 10 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

11 4.4 Anger riktlinjerna rekommendationer/riktmärken om att avlösarservice bör beviljas i viss begränsad omfattning? Om ja, skriv av formuleringarna i sin helhet från riktlinjerna, använd inte egna formuleringar! 4.5 Anger riktlinjerna att vissa personer inte får anlitas som avlösare, t.ex. nära anhörig? 4.6 Anger riktlinjerna att avlösarservice endast får beviljas för personer i viss ålder? Om ja, vilken ålder? 4.7 Innehåller riktlinjerna avgränsningar av var och för vilka aktiviteter insatsen avlösarservice får användas? Om ja, vilka avgränsningar? OBS! Begränsningar avseende ledsagarservice kan finnas i riktlinjerna för andra LSSinsatser Flera svar möjliga Endast i hemmet BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 11

12 Ej för att hämta på dagis Ej för att följa med på fritidsaktiviteter Ej för att utföra hushållsarbete Ej för att ge insatser till det funktionshindrade barnets syskon Annat, vad? Innehåller riktlinjerna om avlösarservice begränsningar i vad den som blir avlöst får göra den tid som avlösarservice ges? 4.9 Anger riktlinjerna att avlösarservice inte får beviljas när den enskilde har annan/andra LSS-insatser? Om ja, vid vilken/vilka andra LSS-insatser? Flera svar möjliga Personlig assistans Korttidsvistelse Ledsagarservice Annan insats, vilken? Anger riktlinjerna att den som har beslut om avlösarservice alltid ska anmäla behov av avlösarservice viss tid i förväg? Om ja, hur lång tid i förväg? 12 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

13 4.11 Anger riktlinjerna att tid för avlösarservice som avbokas av den enskilde inte kan sparas till annat tillfälle? 4.12 Anger riktlinjerna andra begränsningar som avser avlösarservice? 4.13 Innehåller riktlinjerna andra rekommendationer/ riktmärken för insatsen avlösarservice? (Exempel på formuleringar: I normalfallet, det är brukligt att, som regel beviljas inte, endast i undantagsfall, X tillfällen / per mån är att betrakta som goda levnadsvillkor etc. 5. KORTTIDSVISTELSE UTANFÖR DET EGNA HEMMET 9 6 LSS 5.1 Anger riktlinjerna om korttidsvistelse att avsteg från dessa kräver särskild prövning i politisk nämnd/arbetsutskott? 5.2 Anger riktlinjerna att beslut om korttidsvistelse i korttidshem eller stödfamilj alltid ska tidsbegränsas? 5.3 Anger riktlinjerna att beslut om korttidsvistelse endast kan avse ett visst angivet begränsat antal vardagar, helgdagar och/eller lovdagar? BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 13

14 5.4 Anger riktlinjerna rekommendationer/riktmärken om att korttidsvistelse bör beviljas i viss begränsad omfattning? Om ja, skriv av formuleringarna i sin helhet från riktlinjerna, använd inte egna formuleringar! 5.5 Anger riktlinjerna att insatsen korttidsvistelse endast kan ges inom visst geografiskt område? Om ja, vilket geografiskt område? 5.6 Anger riktlinjerna att insatsen korttidsvistelse endast ges till personer i viss ålder? Om ja, vilken ålder? 14 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

15 5.7 Anger riktlinjerna att korttidsvistelse inte får beviljas när den enskilde har annan/andra LSS-insatser? Om ja, vid vilken/vilka andra LSS-insatser? Flera svar möjliga Personlig assistans Bostad med särskild service för vuxna Bostad med särskild med särskild service för barn och ungdom Avlösarservice Annan insats, vilken? Anger riktlinjerna att den som har beslut om korttidsvistelse alltid ska anmäla behov av korttidsvistelsen viss tid i förväg? Om ja, hur lång tid i förväg? 5.9 Anger riktlinjerna andra begränsningar avseende korttidsvistelse? 5.10 Innehåller riktlinjerna andra rekommendationer/riktmärken för insatsen korttidsvistelse? (Exempel på formuleringar: I normalfallet, det är brukligt att, som regel beviljas inte, endast i undantagsfall, X är att betrakta som goda levnadsvillkor etc.) BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 15

16 5.11 Anger riktlinjerna att tid för korttidsvistelse som avbokas av den enskilde inte kan sparas till annat tillfälle? 5.12 Anger riktlinjerna att avgifter tas ut vid korttidsvistelse? Om ja, avgifter för vad? 5.13 Anger riktlinjerna att den enskilde ska ha med sig fickpengar vid korttidsvistelse? 6. BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR VUXNA OCH ANNAN SÄRSKILT ANPASSAD BOSTAD 9 9 LSS 6.1 Anger riktlinjerna om bostad med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad att avsteg från riktlinjerna kräver särskild prövning i politisk nämnd/arbetsutskott? 6.2 Anger riktlinjerna att alla beslut om insats i form av bostad med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad ska tidsbegränsas? 16 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

17 6.3 Anger riktlinjerna att gruppbostad endast kan beviljas personer med omfattande omvårdnadsbehov? 6.4 Anger riktlinjerna att gruppbostad endast kan beviljas personer som har behov av personal dygnet runt? 6.5 Anger riktlinjerna att beslut om bostad med särskild service och annan särskilt anpassad bostad ska verkställas i den egna kommunen? 6.6 Anger riktlinjerna att boende i bostad med särskild service utesluter rätt till vissa andra LSS-insatser? Om ja, vid vilken/vilka andra LSS-insatser? Flera svar möjliga Personlig assistans Ledsagarservice Avlösarservice Korttidsvistelse Annan insats, vilken? Anger riktlinjerna rekommendationer/riktmärken om att individuella fritidsoch kulturaktiviteter med personalstöd bör begränsas till viss omfattning för personer som bor i bostad med särskild service? BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 17

18 Om ja, skriv av formuleringarna i sin helhet från riktlinjerna, använd inte egna formuleringar! 6.8 Anger riktlinjerna någon begränsning i kultur- och fritidsaktiviteter som den enskilde i bostad med särskild service kan få delta i med stöd av personal?, geografisk begränsning, vilken?..., tidsmässig omfattning, vilken?..., annat, vad? Anger riktlinjerna andra begränsningar som avser bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad? 6.10 Innehåller riktlinjerna andra rekommendationer/riktmärken för insatsen gruppbostad, servicebostad eller särskilt anpassad bostad? (Exempel på formuleringar: I normalfallet, det är brukligt att, som regel beviljas inte, endast i undantagsfall, X... är att betrakta som goda levnadsvillkor etc.) 6.11 Anger riktlinjerna att det ska framgå av utredning och bedömning om den enskilde har behov av gruppbostad eller servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad? 18 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

19 6.12 Anger riktlinjerna att det ska framgå av beslutet om det avser gruppbostad eller servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad? 6.13 Innehåller riktlinjerna formuleringar om vad som avses med annan särskilt anpassad bostad? Om ja, hur beskrivs insatsen i riktlinjerna? Kopiera/Skriv av formuleringarna från riktlinjerna, använd inte egna formuleringar! 7. Övriga kommentarer om denna kommuns riktlinjer BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 19

20 Enkät till ett urval av kommuner och stadsdelar Här finns textversionen av den enkät som skickades ut till ett urval av landets kommuner och stadsdelar. Urvalet bestod av 158 kommuner och stadsdelar. 20 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

21 Socialstyrelsens uppdrag att kartlägga och analysera vissa insatser i LSS Regeringsuppdrag inom LSS-området Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att kartlägga och analysera vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. De insatser som ska kartläggas är; ledsagarservice, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet samt bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Socialstyrelsen inhämtar underlag på olika sätt för att genomföra uppdraget. Bland annat tar vi del av kommunernas riktlinjer. Vi har också haft samråd med Inspektionen för vård och omsorg och funktionshinderorganisationerna. Den samlade informationen ska ligga till grund för att redogöra för hur riktlinjerna och avgränsningarna i dessa skiljer sig åt mellan kommunerna samt hur de förhåller sig till rättspraxis. I uppdraget ingår också att analysera underlaget som tas fram med utgångspunkt från gällande lagstiftning, likvärdighet och rättssäkerhet. Socialstyrelsen får vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till ökad likvärdighet mellan kommunerna och ökad rättssäkerhet för den enskilde. Om enkäten Denna enkät syftar till att få information om utformning och eventuella avgränsningar av de specificerade insatsernas enligt LSS. Enkätsvaren avser att ge en nationell bild av tillämpningen av LSS. Svaren kommer inte att användas för att beskriva resultatet för specifika kommuner. Troligtvis behöver flera personer i kommunen/stadsdelen hjälpa till att leverera svaren. En person behöver dock ansvara för att samordna arbetet med att fylla i enkäten. Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). Lämnade kontaktuppgifter kan komma att användas av Socialstyrelsen vid förnyad kontakt inom ramen för aktuellt projekt. Ert svar är viktigt Denna enkät skickas till ansvarig chef för myndighetsutövning enligt LSS i ett urval av landets kommuner och stadsdelar. Det är frivilligt för kommunerna att besvara enkäten, men Ert svar behövs för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som möjligt. BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 21

22 Frågor Vid frågor om webbenkäten (länkar, utskrift etc.) kontakta: Claes Falck Enkätkonstruktör Tel: Vid frågor om undersökningen, kontakta: Ulla-Britt Blomquist Utredare Tel: Sista svarsdag är den 2 december Resultaten från denna enkät tillsammans med annan insamlad information blir underlag i den rapport som ska lämnas till regeringen i februari Samråd med SKL Socialstyrelsen har samrått med Sveriges Kommuner och Landsting, i enlighet med förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner, inför utformandet och genomförandet av enkäten. 22 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

23 INSTRUKTIONER Till flera av frågorna finns ett utrymme för att lämna kommentarer. Enkäten innehåller automatiska hopp om en följdfråga inte är relevant. De svar som matas in i enkäten sparas när du klickar på flikarna Föregående eller Nästa längst ner på varje sida i enkäten. Du kan avbryta besvarandet och återgå till enkäten igen genom att klicka på länken i e- postbrevet. När du har svarat på alla frågorna i enkäten klickar du på Klar. Klicka på "Svarsöversikt" för att kontrollera och eventuellt korrigera dina svar. För att skicka in dina svar till Socialstyrelsen klicka på "OK" på sista sidan i enkäten. Det är möjligt att göra ändringar i webbenkäten, även efter att du skickat in svaren. När du skickat in svaren skickas automatiskt ett mejl till kommunens/stadsdelens registrator. I ämnesraden står det: "Sammanställning av dina svar". Här finns enkätfrågorna och era svar. OBS! Om ingenting annat anges så avser frågorna i enkäten kommunens/stadsdelens hantering av LSS-ärenden i nuläget, i november Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren Fyll i kontaktuppgifterna. Kommun eller stadsdel: Namn: Befattning: Telefonnummer: E-post: BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 23

24 DEFINITIONER Bland frågorna återkommer vissa begrepp: Med rutin avses här ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska genomföras. Med följt upp avses här att berörda aktörer på ett systematiskt sätt kontrollerat om målen uppnåtts eller ej, om resurs- och ansvarsfördelningen fungerat på avsett sätt samt om rutinen för samarbete kring enskilda personer fungerat på avsett sätt. FRÅGOR AVSEENDE LEDSAGARSERVICE ENLIGT 9 3 LSS Frågorna i detta avsnitt berör er kommuns/stadsdels hantering av denna insats. 2. Kan den enskilde idag beviljas insatsen ledsagarservice för aktiviteter... Ja Nej... inom kommunen?... i närliggande kommuner?... inom länet?... i övriga Sverige utanför länet?... inom Norden?... utanför Norden? 3. Tidsbegränsar ni beslut om ledsagarservice? (att beslutet gäller t.ex 6 månader eller 1 år), i de flesta fall, i vissa fall Hopp till fråga 5 24 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

25 4. Har ni en skriftlig rutin som anger att ett tidsbegränsat beslut om ledsagarservice kommer att följas upp innan beslutet upphör? Rutinen ska gälla den 10 november Hur stor andel av den personal som har uppdrag som ledsagare i er kommun/stadsdel uppskattar ni har de kunskaper som rekommenderas i Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:2? Här avses de allmänna råden om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Webblänk till de allmänna råden. Ingen Färre än hälften Ca. hälften Fler än hälften Alla Vet ej ev. kommentarer: 6. Vem betalar ledsagarnas omkostnader (t.ex. för bussresor, biobesök, inträden)? Kommunen betalar alla omkostnader Den enskilde betalar alla omkostnader Hopp till fråga 8 Kommunen och den enskilde delar på omkostnaderna, t. ex används schablonbelopp eller ledsagarkort som kommunen betalar Hopp till fråga 8 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 25

26 Annat alternativ. Vad? Hopp till fråga 8 7. Om ledsagares omkostnader betalas av kommunen, enligt vilken bestämmelse sker detta? 8. Har ni en skriftlig rutin som anger att den enskilde ska ges möjlighet, att innan ett beslut om ledsagning verkställs, träffa den eller de ledsagare som kommunen föreslår? Rutinen ska gälla den 10 november 2014., rutinen omfattar både kommunal och enskild ledsagarverksamhet, rutinen omfattar endast kommunal ledsagarverksamhet, rutinen omfattar endast kommunal ledsagarverksamhet eftersom det inte finns någon enskild ledsagarverksamhet i kommunen 9. Har ni en skriftlig rutin som anger att den enskilde ska vara delaktig i upprättandet och uppföljningen av genomförandeplanen för insatsen ledsagarservice? Rutinen ska gälla den 10 november 2014., vid upprättandet, men ej vid uppföljningen, vid uppföljningen, men ej vid upprättandet, både vid upprättandet och uppföljningen ev. kommentarer: 26 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

27 FRÅGOR AVSEENDE AVLÖSARSERVICE I HEMMET ENLIGT 9 5 LSS Frågorna i detta avsnitt berör er kommuns/stadsdels hantering av denna insats. 10. Beviljar ni insatsen avlösarservice... Ja Nej... för aktiviteter i den enskildes hem?... för aktiviteter i hemmets närområde, t. ex lekplats?... för hämtning och lämning på t.ex skola, förskola eller daglig verksamhet?... för andra typer av aktiviteter? 11. Tidsbegränsar ni beslut om avlösarservice? (att beslutet gäller t.ex 6 månader eller 1 år), i de flesta fall, i vissa fall Hopp till fråga Har ni en skriftlig rutin som anger att ett tidsbegränsat beslut om avlösarservice kommer att följas upp innan beslutet upphör? Rutinen ska gälla den 10 november BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 27

28 13. Hur stor andel av den personal som har uppdrag som avlösare i er kommun/stadsdel uppskattar ni har de kunskaper som rekommenderas i Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:2? Här avses de allmänna råden om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Webblänk till de allmänna råden. Ingen Färre än hälften Ca. hälften Fler än hälften Alla Vet ej ev. kommentarer: 14. Har ni en skriftlig rutin som anger att den enskilde ska ges möjlighet, att innan ett beslut om avlösning verkställs, träffa den eller de avlösare som kommunen föreslår?? Rutinen ska gälla den 10 november 2014., rutinen omfattar både kommunal och enskild avlösarverksamhet, rutinen omfattar endast kommunal avlösarverksamhet, rutinen omfattar endast kommunal avlösarverksamhet eftersom det inte finns någon enskild avlösarverksamhet i kommunen 15. Har ni en skriftlig rutin som anger att den enskilde ska vara delaktig i upprättandet och uppföljningen av genomförandeplanen för insatsen avlösarservice i hemmet? Rutinen ska gälla den 10 november 2014., vid upprättandet, men ej vid uppföljningen, vid uppföljningen, men ej vid upprättandet 28 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

29 , både vid upprättandet och uppföljningen FRÅGOR AVSEENDE KORTTIDSVISTELSE UTANFÖR DET EGNA HEMMET 9 6 LSS Frågorna i detta avsnitt berör er kommuns/stadsdels hantering av denna insats. 16. I vilka former finns det möjlighet att få insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet? Ja Nej Korttidshem Stödfamilj Lägervistelse 17. Tidsbegränsar ni beslut om korttidsvistelse i form av korttidshem? (att beslutet gäller t.ex 6 månader eller 1 år), i de flesta fall, i vissa fall Hopp till fråga Har ni en skriftlig rutin som anger att ett tidsbegränsat beslut om korttidsvistelse i form av korttidshem kommer att följas upp innan beslutet upphör? Rutinen ska gälla den 10 november BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 29

30 19. Hur stor andel av personalen i korttidshem i er kommun/stadsdel uppskattar ni har de kunskaper som rekommenderas i Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:2? Här avses de allmänna råden om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Webblänk till de allmänna råden. Ingen Färre än hälften Ca. hälften Fler än hälften Alla Vet ej ev kommentarer: 20. Har ni en skriftlig rutin som anger att den enskilde ska ges möjlighet, att innan ett beslut om korttidshem verkställs, besöka det korttidshem som kommunen föreslår? Rutinen ska gälla den 10 november Har ni en skriftlig rutin som anger att den enskilde ska vara delaktig i upprättandet och uppföljningen av genomförandeplanen för insatsen korttidsvistelse i form av korttidshem? Rutinen ska gälla den 10 november 2014., vid upprättandet, men ej vid uppföljningen, vid uppföljningen, men ej vid upprättandet 30 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

31 , både vid upprättandet och uppföljningen 22. Deltar handläggaren i upprättandet resp. uppföljningen av genomförandeplanen för insatsen korttidsvistelse i form av korttidshem? Vid upprättandet av genomförandeplanen Vid uppföljningen av genomförandeplanen Ja, i de flesta fall Ja, i enstaka fall Nej, aldrig 23. Kan ni tillgodose behov som den enskilde har i fråga om... Ja Nej...korttidshem med personal med särskild kompetens om viss funktionsnedsättning (t.ex autism)?...korttidshem med verksamhet för personer i samma ålder? 24. Tidsbegränsar ni beslut om om korttidsvistelse i form av stödfamilj? (att beslutet gäller t.ex 6 månader eller 1 år), i de flesta fall, i vissa fall Hopp till fråga 26 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 31

32 25. Har ni en skriftlig rutin som anger att ett tidsbegränsat beslut om korttidsvistelse i form av stödfamilj kommer att följas upp innan beslutet upphör? Rutinen ska gälla den 10 november Kan en person som är beviljad personlig assistans enligt LSS eller har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, av er kommun/stadsdel även beviljas korttidsvistelse enligt LSS i form av lägervistelse? FRÅGOR AVSEENDE BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR VUXNA ENLIGT 9 9 LSS (GRUPPBOSTAD OCH SERVICEBOSTAD) OBS! Frågorna i detta avsnitt avser gruppbostad och servicebostad och ej annan särskilt anpassad bostad. Frågorna i detta avsnitt berör er kommuns/stadsdels hantering av insatsen. 27. Tidsbegränsar ni beslut om bostad med särskild service för vuxna? (att beslutet gäller t.ex. 1 eller 2 år), i de flesta fall, i vissa fall Hopp till fråga BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

33 28. Har ni en skriftlig rutin som anger att ett tidsbegränsat beslut om bostad med särskild service för vuxna kommer att följas upp innan beslutet upphör? Rutinen ska gälla den 10 november Hur stor andel av personalen i bostäder med särskild service för vuxna i er kommun/stadsdel uppskattar ni har de kunskaper som rekommenderas i Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:2? Här avses de allmänna råden om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Webblänk till de allmänna råden. Ingen Färre än hälften Ca. hälften Fler än hälften Alla Vet ej ev kommentarer: 30. Förekommer det att personal i gruppbostäder inom ramen för sin tjänst i gruppbostaden samtidigt ger stöd och service till personer som bor i satellit- eller stödlägenheter? Om ja, beskriv gärna hur det ser ut: BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 33

34 31. Finns det möjlighet för den som bor i en bostad med särskild service för vuxna, att även beviljas ledsagarservice enligt LSS? Flera svar möjliga., för regelbundna aktiviteter, för tillfälliga aktiviteter, behoven tillgodoses av ordinarie personal i boendet 32. Finns det i er kommun/stadsdel bostäder med särskild service för vuxna som ligger i direkt eller mycket nära anslutning till... Ja Nej...en annan sådan bostad?...annat boende enligt LSS, t. ex boende för barn eller ungdomar?...daglig verksamhet enligt LSS?...särskilda boendeformer för äldre enligt SoL?...annat boende enligt SoL? 33. Har ni en skriftlig rutin som ger den enskilde möjlighet att, innan beslut om bostad med särskild service för vuxna verkställs, besöka det boende som kommunen föreslår? Rutinen ska gälla den 10 november BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

35 34. Deltar handläggaren i upprättandet resp. uppföljningen av genomförandeplanen för insatsen bostad med särskild service för vuxna? Vid upprättandet av genomförandeplanen Vid uppföljningen av genomförandeplanen Ja, i de flesta fall Ja, i enstaka fall Nej, aldrig FRÅGOR AVSEENDE ANNAN SÄRSKILT ANPASSAD BOSTAD FÖR VUXNA 9 9 LSS Frågorna i detta avsnitt berör er kommuns/stadsdels hantering av insatsen. 35. Finns det i er kommun enskilda som har beslut om annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS? Hopp till fråga Ge exempel på vad den särskilda anpassningen i dessa bostäder innebär: 37. Tidsbegränsar ni beslut om annan särskilt anpassad bostad för vuxna? (att beslutet gäller t.ex. 1 eller 2 år), i de flesta fall, i vissa fall Hopp till fråga 39 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 35

36 38. Har ni en skriftlig rutin som anger att ett tidsbegränsat beslut om särskilt anpassad bostad för vuxna kommer att följas upp innan beslutet upphör? Rutinen ska gälla den 10 november ev. kommentarer: FRÅGOR AVSEENDE BEHOV AV UTVECKLING 39. Framförs det i er kommun önskemål om utformning av ledsagning som inte kan tillgodoses inom ramen för ledsagarservice enligt LSS? Vet ej Om ja, ge exempel på önskemål? 40. Framför anhöriga behov av avlösning i omvårdnadsarbetet som kommunen inte kan tillgodose varken inom ramen för avlösarservice eller korttidsvistelse enligt LSS? Om ja, beskriv hur dessa behov ser ut: 36 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

37 41. Framförs det i er kommun önskemål om nya stödinsatser kopplat till eget boende som idag inte kan tillgodoses genom insatser enligt LSS? Om ja, ge exempel på önskemål: 42. Planerar er kommun för nya bostäder enligt 9 9 LSS inom den närmaste 5-årsperioden? Hopp till fråga Vilken typ av bostäder är det som planeras? Flera svar möjliga. Gruppbostad Servicebostad Annan särskilt anpassad bostad Andra alternativa lösningar, nämligen? Vet ej ev. kommentarer: 44. Ser ni att det finns behov av nya stödinsatser för personer som tillhör personkretsen enligt LSS? Vet ej Om ja, beskriv hur dessa behov ser ut: BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 37

38 Intervjumanual för telefonintervju om ledsagarservice och bostad med särskild service Här finns den intervjumanual som användes för intervjuer med företrädare från 21 kommuner och stadsdelar. Telefonintervjuerna omfattade insatserna ledsagarservice och bostad med särskild service. 38 BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER

39 Frågor telefonintervju LSS uppdrag Hur många bostäder med särskild service gruppbostäder/servicebostäder finns i kommunen? Hur många driver kommunen i egen regi? 1. Förekommer det att personer som bor i bostad med särskild service beviljas ledsagning? Ja/Nej Om ja, i vilken omfattning? 2. Förekommer det att den enskilde framför önskemål om att personalen ska ha viss kompetens när det gäller - insatsen ledsagarservice Ja/Nej - insats enligt 9 9 LSS? Ja/Nej Om ja, ge exempel på önskemål som framförts! Hur hanteras önskemålen? 3. Förekommer det att den enskilde framför önskemål om att beviljas en viss bostad enligt 9 9 LSS? Ja/Nej Om ja, ge exempel på önskemål som framförts! (T ex inriktning, målgrupp, för att man/hustru finns i en specifik gruppbostad,) Kan önskemålen tillgodoses? Ja/Nej Om nej, hur hanteras önskemålet? (T ex väntelista.) 4. Får personal som arbetar i bostäder enligt 9 9 LSS kompetensutveckling i HBTQ frågor? Ja/Nej Om ja, när och på vilket sätt? 5. Diskuteras HBTQ frågor bland personalen som arbetar i bostäder enligt 9 9 LSS? Ja/Nej Om ja, i vilka forum och på vilket sätt? 6. Får personal som arbetar i bostäder enligt 9 9 LSS kompetensutveckling i åldersrelaterade sjukdomar, t ex demens? Ja/Nej 7. Förekommer det att den enskilde när den fyller 65 år flyttar från gruppbostad till äldreboende? Ja/Nej Om ja, av vilken anledning? Vilken information ges till den enskilde och hur lång tid i förväg? BILAGA 3 MALL, ENKÄT OCH INTERVJUMANUALER 39

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer