I samband med det pågående arbetet med Nässjös web-sida ska anpassning göras med hänsyn till målgruppen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I samband med det pågående arbetet med Nässjös web-sida ska anpassning göras med hänsyn till målgruppen."

Transkript

1 RAPPORT maj 2014 Analys av Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en femte öppna jämförelse gällande Stöd till personer med funktionsnedsättning med fokus på att ge en överblick av kommunernas arbete inom funktionsnedsättning. Resultat och analys av Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 visar att Nässjö kommun uppfyller många av de kvalitetsindikatorer som efterfrågas. Inom kompetens och kompetensutveckling har förvaltningen haft goda resultat i tidigare jämförelser och denna mätning visar ännu bättre resultat i jämförelse. Utbud och förutsättningar för stöd i vardagen och meningsfull sysselsättning för brukare med psykisk funktionsnedsättning är goda men när det gäller att närma sig arbetsmarknaden finns det kvalitetsområde inom den verksamheten som bör förbättras. Nässjö kommun redovisar mycket bra resultat på verkställighetsområdet daglig verksamhet och står sig också väl i konkurrensen för boendemiljö gällande för målgruppen inom LSS. Fortfarande har inte arbetet med rutiner, varken gällande intern och extern samverkan eller inom andra områden, kommit igång på allvar. Arbetet med att utveckla webben pågår. Prioriterade åtgärder under året: Utforma och besluta om rutiner och överenskommelser som efterfrågas. I samband med det pågående arbetet med Nässjös web-sida ska anpassning göras med hänsyn till målgruppen. Förvaltningen bör utreda och ta ställning till införande av Bostad först - metodiken. Åtgärda brister inom Arbetsliv och arbetsmarknadsområdet. Verksamheten bör ta med detta i det strategiska arbetet med arbetsmarknadsfrågorna. Delaktighet i genomförandeplan ska öka till 100 %. All personal ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan.

2 Bakgrundsinformation SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en femte öppna jämförelse gällande Stöd till personer med funktionsnedsättning med fokus på att ge en överblick av kommunernas arbete inom funktionsnedsättning. Jämförelserna innehåller uppgifter som speglar både ett kommunalt myndighetsperspektiv samt ett utförarperspektiv. Rapporten kan förenklat sagt innehålla fyra delar med följande fokus: LSS ur ett myndighetsperspektiv, LSS ur ett utförarperspektiv gällande bostad med särskild service och daglig verksamhet samt stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Resultatet bygger på enkäter som skickades ut till kommunerna under november FoUrum samordnar länets kommuner för uppgiftsinlämning och analys av resultat. Resultat Kommentarer till det nationella resultatet Socialstyrelsen: Endast 12 procent av kommunerna följer upp samtliga beslut om bostad med särskild service inom ett år. Motsvarande siffra för daglig verksamhet är 14 procent. Resultaten har i princip varit konstanta under tre år. Andelen kommuner som bedriver uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning har minskat, från 51 procent år 2011 till 40 procent i år. Fler kommuner har undersökt vad personer med psykisk funktionsnedsättning behöver för stöd, en ökning från 42 procent 2013 till 57 procent Metoden kallas behovsinventering och sker i samverkan med landstinget. Enskilda utförare har överlag bättre resultat än kommunala utförare, för 21 av 26 indikatorer inom insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet har enskilda utförare bättre resultat än kommunala. För några indikatorer är skillnaderna i resultat betydande. För samtliga indikatorer som visar samverkan mellan kommuner och landsting finns stora variationer. Exempelvis varierar andelen kommuner som har en överenskommelse med landstinget om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning från 29 till 100 procent mellan olika län. SKL har också kommenterat resultat med följande uttalande: Behovsinventering för personer med psykisk funktionsnedsättning Årets resultat visar att andelen kommuner som inventerat behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning tillsammans med landstinget har ökat från 42 % till 57 %. Behovsinventering kan användas som underlag för att planera och följa upp insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning samt för att upprätta och följa upp överenskommelser med landstinget. Behovsinventeringen ska ha skett under de senaste fyra åren. SKL har under 2013 drivit ett projekt för att stötta kommunerna i inventeringsarbetet inom ramen för överenskommelsen om psykisk ohälsa.

3 Ledsagarservice inom LSS redovisas för första gången i år. Ledsagarservice är en insats för att underlätta att personer med funktionsnedsättning ska kunna komma ut på fritids- och kulturaktiviteter samt delta i samhällslivet. Resultatet visar att i nästan samtliga kommuner kan den enskilde välja vem som ska vara ledsagare och majoriteten av kommunerna betalar ledsagarens omkostnad. Uppföljning av individuella beslut enligt LSS är ett fortsatt utvecklingsområde. SKL är medveten om utvecklingsbehovet och har i en överenskommelse med socialdepartementet valt att stödja kommunerna i detta utvecklingsarbete. Kommuner och den enskilde har mycket att vinna på att kvalitetssäkra att insatsen motsvarar aktuellt behov både gällande kvalitet och effektivitet. Årets resultat på enhetsnivå visar på vissa skillnader mellan kommunal regi och enskild regi. De största skillnaderna gäller aktuella genomförandeplaner och kompetensfrågor för personal där enskild regi har bättre resultat än kommunal regi. Resultatet belyser inte vilken kompetens som finns i verksamheten utan kartläggning av kompetensutveckling och handledning. Nässjö kommun LSS - Myndighetsperspektiv Helhetssyn och samordning Personer med behov av olika insatser inom socialtjänsten ska få sina insatser samordnade. Rutiner som beskriver ansvarsfördelning och ett bestämt tillvägagångssätt utgör ett stöd för handläggaren till nytta för den enskilde. Personer med insatser från socialtjänsten kan även ha behov av insatser från andra myndigheter och organisationer. Syftet med extern samverkan är att på ett bättre och mer effektivt sätt använda de gemensamma resurserna. I Socialstyrelsens vägledning för samverkan inom funktionshinderområdet finns fyra starka motiv för samverkan: Det etiska motivet samverkan kan hindra att den enskilde faller mellan stolarna. Verksamhetsmotivet en enskild aktör (myndighet eller organisation) kan inte ensamt svara mot den enskildes samlade behov. Effektivitetsmotivet med samverkan kan brukaren uppnå en högre livskvalitet till en lägre samhällskostnad. Kunskapsmotivet samverkan kan bredda och fördjupa kunskapen hos professionerna om varandras områden. Samverkan förstärker specialistkompetensen samtidigt som den integrerar den i en större helhet. En formaliserad och strukturerad samordning i form av gemensamma skriftliga rutiner för intern samordning och på samma sätt i extern samverkan med skriftliga överenskommelser för hur samverkan ska genomföras är ett medel för att stärka stabilitet, kontinuitet och förutsägbarhet i samarbetet. Intern samordning i enskilda ärenden Rutiner finns inte på det sättet som efterfrågas

4 Extern samverkan i enskilda ärenden och individuell plan Aktuella överenskommelser med landstinget finns på efterfrågade områden men inte med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Rutiner för erbjudande om individuell plan finns. Inom området - Helhetssyn och samordning är resultatet detsamma som vid förra mätningen. Åtgärdsförslag Utforma och besluta om rutiner och överenskommelser som efterfrågas. Prioriterad åtgärd. Arbetet med att utformat externa överenskommelser bör göras på länsnivå. En fördjupad analys ska ge vägledning om process och publicering av interna rutiner samt hur arbetet med framtagande av överenskommelser med staten ska fortsätta. Tillgänglighet För att alla människor oberoende av funktionsförmåga ska kunna ta till sig information krävs att denna är tillgänglighetsanpassad på olika sätt. För personer med funktionsnedsättning kan det vara avgörande att informationen om LSS och information om hur man ska göra för att ansöka om insatser finns i alternativa format. Är informationen otillgänglig kan det vara svårt att få kunskap om vilket stöd man har rätt till eller vem den enskilde ska vända sig till med sina frågor. Information om LSS i alternativa format. En förbättring sedan förra året är att formatet textfil nu finns tillgängligt. Inom området - Tillgänglighet finns fortarande brister men målsättningen är att under det pågående arbetet med Nässjös web-sida parallellt producera alternativa format. Åtgärdsförslag Inga prioriterade åtgärder. Pågående åtgärder bedöms ge effekter för tillgängligheten. Trygghet och säkerhet En kunskapsbaserad socialtjänst utvärderar och följer upp hur väl verksamheten tillgodoser enskildas och gruppers behov. Uppföljning av fattade beslut är avgörande för att säkerställa att den enskilde får sitt behov tillgodosett och att denne genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Även om LSS med några undantag saknar uttryckliga bestämmelser om uppföljning av nämndens beslut har lagstiftaren ändå förutsatt att beslut om insatser enligt LSS följs upp så länge insatsen pågår.

5 Uppföljning av beslut Alla beslut följs inte upp inom ett år U. Beslut om bostad med särskild service följs upp inom ett år, andel (%) Uppföljning av beslut U. Beslut om daglig verksamhet följs upp inom ett år, andel (%) U. Beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år, andel (%) Nässjö Jönköpings län (ovägt medel) Liknande kommuner LSS, Nässjö, 2012 Alla kommuner (ovägt medel) Inom området - Trygghet och säkerhet finns en strävan att följa upp beslut kontinuerligt. Åtgärdsförslag: Inga prioriterade åtgärder Självbestämmande och integritet Ledsagning är en betydelsefull, ofta avgörande insats för att öka delaktigheten i samhället för enskilda personer med funktionsnedsättning. Kommunerna bör erbjuda individuellt utformad ledsagning av god kvalitet. För att kunna göra detta bör kommunen också betala för ledsagarens omkostnader och för att säkerställa självbestämmande och integritet bör den enskilde kunna påverka vem som ska ledsaga honom eller henne. För att utveckla verksamheten är det viktigt att undersöka enskildas uppfattning om det stöd de får. Undersökningar av enskildas uppfattning om verksamheten ska ses som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Av förarbetena till LSS framgår det att den som deltar i daglig verksamhet bör få ersättning. Syftet med ersättning är att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. Förutom den symboliska likheten med lön finns det ytterligare skäl som talar för att betala ut ersättning. Personer i daglig verksamhet har som regel kostnader för sitt deltagande, t.ex. för arbetsresor och lunch. Det har också framkommit i kartläggningar att habiliteringsersättningen upplevs som betydelsefull och viktig för självkänslan hos den enskilde. Arbete och sysselsättning har stor betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. De flesta som beviljas insatsen daglig verksamhet har en funktionsnedsättning som gör att de inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Det finns dock personer med daglig verksamhet som i någon form både kan och vill delta på arbetsmarknaden. Den dagliga

6 verksamheten bör därför generellt sett ha som mål att utveckla den enskildes möjlighet till förvärvsarbete för de, som antingen på kort eller på lång sikt, kan delta i arbetslivet. Ledsagning, brukarundersökning, habiliteringsersättning och arbetsmarknad Inom tre av de fyra områdena uppfyller Nässjö kvalitetskriterierna. Inom området arbete finns inte efterfrågade rutiner. Inom området - Självbestämmande och integritet behövs rutiner för att strukturerat pröva möjligheten till arbete. Det kan gälla praktik, skyddat arbete eller förvärvsarbete. Åtgärdsförslag: Verksamheten bör ta med detta i det strategiska arbetet med arbetsmarknadsfrågorna. De riktlinjer som beslutas av nämnderna inom kort ska vara utgångspunkten för om och hur rutiner ska utformas. Kunskapsbaserad verksamhet Ledningen för socialtjänsten ska säkerställa att personalen har den kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. Med rätt kompetens ökar förutsättningarna för att personalen ska bidra till insatser av god kvalitet. Av Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionsnedsättning framgår att personalen bör ha socionomexamen. Om personalgruppen består av personer som har längre erfarenhet av LSS-handläggning ökar förutsättningarna för att enskilda får sina behov tillgodosedda samtidigt som erfarenheterna kan spridas i personalgruppen. En annan viktig uppgift för arbetsgivare är att skapa förutsättningar för kompetensutveckling både ur individuellt och grupperspektiv samt erbjuda kontinuerlig handledning. Handläggares kompetens Nässjö uppfyller hundraprocentigt de efterfrågade kriterierna. Även vid förra mätningen var resultaten goda och det som har behövt förbättras är genomfört. Inom området - Kunskapsbaserad verksamhet - har Nässjö kommun mycket goda resultat i jämförelserna. Jämfört med länet och riket är resultatet bättre och mycket bättre på indikatorn samlad kompetensutvecklingsplan där endast var fjärde kommun i riket och 4 av 13 kommuner i länet erbjuder en sådan. Åtgärdsförslag: Inga åtgärdsförslag

7 LSS Utförarperspektiv Boende Liksom vid förra mätningen uppfyller boendena i Nässjö kommun kvalitetskriterierna på de flesta punkter. Samtliga boende har en genomförandeplan som de allra flesta varit delaktiga i att utforma. Boråd eller liknande hålls 1 gång/månad på alla boende utom Åker som har mer sällan och Skogsstugan som inte har sådana möten. Samtliga boenden har fått en förslagslåda sedan förra mätningen. De har också en stödperson bland personalen. Alla boenden har eget badrum och köksdel och i alla service-/gruppbostäder har de boende tillgång till gemensamt kök och vardagsrum dygnet runt. Sedan förra mätningen har alla gemensamhetsutrymmen i boendena inventerats ur ett tillgänglighetsperspektiv. På hälften av enheterna hade inte personalen vid mättillfället en individuell kompetensutvecklingsplan, det är sämre än förra året. På alla enheterna finns en samlad plan för kompetensutveckling och kontinuerlig handledning Åtgärdsförslag Delaktighet i genomförandeplan ska öka till 100 %. All personal ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Prioriterade åtgärder. Daglig verksamhet Dagligverksamhet i Nässjö kommun uppfyller alla kvalitetsindikatorer på öppna jämförelser. Detta är ett mycket bättre resultat än förra året. Alla som har en genomförandeplan som de varit delaktiga i utformandet av. Möten för gemensamma frågor med brukare finns på alla enheter och hålls från sn gång/vecka till en gång/kvartal. För brukare på samtliga enheter finns tillgång till daglig verksamhet som har öppet även på sommaren. All personal har en individuell kompetensutvecklingsplan och det finns också en samlad plan för kompetensutveckling för dagligverksamhetspersonalen. Alla har också kontinuerlig handledning. Det finns en skriftlig rutin vid förekomst av våld mellan brukare. Lokalerna är inventerade ur ett tillgänglighetsperspektiv. Åtgärdsförslag Inga aktuella åtgärdsförslag

8 Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning De indikatorer som presenteras här är tänkt att spegla kommunernas arbete med stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Främst är fokus utifrån ett myndighetsperspektiv och tar fasta på kommunens centrala förutsättningar för att ge stöd och service av god kvalitet. Frågor kring personalens kompetens omfattar även ett utförarperspektiv. Helhetssyn och samordning Personer med behov av olika insatser inom socialtjänsten ska få sina insatser samordnade. Rutiner som beskriver ansvarsfördelning och ett bestämt tillvägagångssätt utgör ett stöd för handläggaren till nytta för den enskilde. Personer med insatser från socialtjänsten kan även ha behov av insatser från andra myndigheter och organisationer. Syftet med extern samverkan är att på ett bättre och mer effektivt sätt använda de gemensamma resurserna. I Socialstyrelsens vägledning för samverkan inom funktionshinderområdet finns fyra starka motiv för samverkan: Det etiska motivet samverkan kan hindra att den enskilde faller mellan stolarna. Verksamhetsmotivet en enskild aktör (myndighet eller organisation) kan inte ensamt svara mot den enskildes samlade behov. Effektivitetsmotivet med samverkan kan brukaren uppnå en högre livskvalitet till en lägre samhällskostnad. Kunskapsmotivet samverkan kan bredda och fördjupa kunskapen hos professionerna om varandras områden. Samverkan förstärker specialistkompetensen samtidigt som den integrerar den i en större helhet. En formaliserad och strukturerad samordning i form av gemensamma skriftliga rutiner för intern samordning och på samma sätt i extern samverkan med skriftliga överenskommelser för hur samverkan ska genomföras är ett medel för att stärka stabilitet, kontinuitet och förutsägbarhet i samarbetet. Intern samordning i enskilda ärenden Rutiner finns inte på det sättet som efterfrågas. Extern samverkan och individuell plan Aktuella överenskommelser med landstinget finns men inte med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Rutiner för upprättande av individuell plan finns. Inom området - Helhetssyn och samordning är resultatet detsamma som vid förra mätningen. Åtgärdsförslag Utforma och besluta om rutiner och överenskommelser som efterfrågas. Prioriterad åtgärd Arbetet med att utformat externa överenskommelser bör göras på länsnivå. En fördjupad analys ska ge vägledning om process och publicering av interna rutiner samt hur arbetet med framtagande av överenskommelser med staten exempelvis genom FINSAM ska fortsätta.

9 Tillgänglighet Många personer med psykisk funktionsnedsättning lever i social isolering. Uppsökande verksamhet möjliggör för dessa personer att få tillgång till kommunens stöd. Med uppsökande verksamhet avses en tydlig funktion som har till uppgift att bedriva ett utåtriktat och aktivt arbete för att identifiera för kommunen okända personer med psykisk funktionsnedsättning i behov av socialtjänstens insatser och erbjuda dem ett adekvat stöd. Informerande verksamhet möjliggör för personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga att få adekvat information om kommunens skyldigheter, individens rättigheter samt tillgängligt utbud av verksamheter eller insatser. Med informationsinsatser avses här information som är riktad till och anpassad för personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga. Uppsökande verksamhet Nässjö har ingen särskild funktion för uppsökande verksamhet för målgruppen. Informerande verksamhet Information via informationsguide har blivit tillgänglig sedan förra mätningen men fortfarande finns ytterligare åtgärder inom området. Inom området Tillgänglighet finns flera utvecklingsområden. Åtgärdsförslag: I samband med det pågående arbetet med Nässjös web-sida ska anpassning göras med hänsyn till målgruppen. Annonser i massmedia, ej priorterad åtgärd. Uppsökande verksamhet görs inom ramen för samsjuklighet för övrigt planeras inga åtgärder. Trygghet och säkerhet En kunskapsbaserad socialtjänst utvärderar och följer upp hur väl verksamheten tillgodoser enskildas och gruppers behov. En central förutsättning för uppföljning av åtgärder i praktisk verksamhet är att det finns ett etablerat system för en systematisk och regelbunden uppföljning av åtgärderna som ges till enskilda individer. För ökad kunskap och utveckling av verksamheten behöver individdata även sammanställas och analyseras. Det talar för att ansvariga handläggare i ökad utsträckning bör registrera resultat i ett IT-baserat verksamhetssystem för att underlätta uppföljning och utvärdering inom verksamheten. IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Denna indikator har gått från röd till grön

10 Inom området Trygghet och säkerhet har Nässjö efterfrågad kvalitet Åtgärdsförslag: Inga åtgärdsförslag Självbestämmande och integritet Att stärka brukares och anhörigas medverkan och inflytande över sina insatser är en viktig del på vägen till en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. De erfarenheter den enskilde har är en ovärderlig kunskapskälla för att utveckla verksamheten. Ett ökat inflytande kan också nås genom företrädarskap där brukarrörelsen är en viktig aktör. Möjligheten till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning är en viktig faktor för en fungerande vardagsstruktur och kan bidra till sociala kontakter. En meningsfull sysselsättning kan också vara rehabiliterande och bidra till personlig utveckling och till att främja delaktigheten i samhället samt, på kortare eller längre sikt, utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Socialtjänsten bör erbjuda en person med psykisk funktionsnedsättning som inte klarar av ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden en insats i form av daglig sysselsättning utanför den egna bostaden. Att möjliggöra för personer med psykisk funktionsnedsättning att erhålla ett arbete är en central funktionshinderspolitisk fråga. Det finns en omfattande vetenskaplig litteratur som lyfter fram arbetets betydelse för individers sociala liv, psykiska hälsa samt ekonomiska situation. Att erbjuda boende utan krav på behandlingsföljsamhet eller annan meritering enligt bostad först avhjälper hemlöshet i större utsträckning än om erbjudandet om boende följs av sådana krav. Socialtjänsten bör erbjuda en varaktig boendelösning till hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning utan krav på behandlingsföljsamhet eller annan meritering. En bostad med särskild service är den enskildes privata och permanenta bostad vilket ställer särskilda krav på boendestandard. Social färdighetsträning enligt ESL-modellen (ett självständigt liv) i tillägg till sedvanlig behandling leder till att sociala färdigheter förbättras. Syftet är att ge den enskilde ett mer självständigt liv och öka förmågan och utbytet av att umgås med andra. Åtgärden ges individuellt eller i grupp och kan exempelvis bestå av träning i vardagliga samtal och konfliktlösning. Personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning riskerar i sitt föräldraskap en nedsatt omsorgsförmåga, vilket kan leda till att barnens utveckling och hälsa påverkas negativt. Insatser i form av föräldrastöd till föräldrar med allvarlig psykisk sjukdom kan bidra till att utveckla föräldraförmågan och samtidigt bidra till en säker och trygg omgivande miljö för barnet. Med stöd i föräldraskapet avses olika typer av insatser som fokuserar både på att utveckla föräldraförmåga och den omgivande miljön för barnet. Brukarinflytande Råd för funktionshinderfrågor och personliga ombud finns samt i årets undersökning även brukarundersökningar men inte några brukarrevisioner. Inte heller någon brukarinflytandesamordnare,bisam.

11 Meningsfull sysselsättning Vad gäller meningsfull sysselsättning både av typ strukturerad, kooperativ och öppen har Nässjö det i sitt utbud liksom förra året. Dessa sysselsättningsformer finns i 85%, 33% respektive 76% av Sveriges kommuner och dessa siffror är helt jämförbara med förra årets siffror. Arbetsmarknad En arbetslivsinriktad rehabilitering saknas i Nässjö. Det gör i sin tur att endast enstaka personer går från sysselsättning till skyddat arbete eller förvärvsarbete. Boende Kommunen erbjuder inte hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning bostad först. Kommunens särskilda boende uppfyller ställda kvalitetskrav. Stöd i vardagen Både färdighetsträning och stöd i föräldraskapet finns. Inom området - Självbestämmande och integritet finns många delar av de efterfrågade kvalitetsindikatorerna. Brister som behöver övervägas är tillgång till brukarinflytandesamordnare under Att systematiskt ha siktet mot arbetsmarknad i såväl myndighetsutövning och verkställighet är nödvändig därför bör bland annat en arbetslivsanpassad rehabilitering införas. Åtgärdsförslag Förvaltningen bör utreda och ta ställning till införande av Bostad först - metodiken. Arbetslivsfrågorna är prioriterade åtgärder. Kunskapsbaserad verksamhet Kommunen bör inventera olika målgruppers behov tillsammans med den specialiserade psykiatrin. Det skapar förutsättningar för att planera verksamheten i samverkan och använda de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt. Personer med psykisk funktionsnedsättning har dessutom ofta behov av samtidiga och samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Att kommun och landsting skaffar sig en gemensam bild av målgruppen och dess behov är viktigt för att kunna planera verksamheterna och nå en ökad samsyn. Regelbundna inventeringar skapar möjligheter att bygga upp och följa en verksamhet som säkerställer målgruppens behov av stöd. En behovsanpassad verksamhet ökar vidare förutsättningarna för en bättre hälsa och en ökad möjlighet för personer med psykisk funktionsnedsättning att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Med behovsinventering avses här en kartläggning av livssituation och behov av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning Ärendehandläggningen inom stödet till personer med funktionsnedsättning är komplex och det ställs stora krav på en skyndsam och noggrann utredning. Handläggarna ställ inför svåra bedömningar. Att handläggarna har tillgång till stöd i form av ärendehandledning är en av flera förutsättningar för att säkerställa att verksamheten bedrivs rättssäkert och jämlikt. Behovsinventering En behovsinventering har gjorts sedan förra mätningen

12 Handläggares kompetens Plan för handläggarnas kompetensutveckling samt kontinuerlig ärendehandledning finns. Inom området - Kunskapsbaserad verksamhet - har Nässjö kommun det som efterfrågas vilket är ett bättre än förra året. Endast en kommun ytterligare i länet kan redovisa samma resultat. Åtgärdsförslag: Inga åtgärdsförslag Sammanfattande analys Resultat och analys av Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 visar att Nässjö kommun uppfyller många av de kvalitetsindikatorer som efterfrågas. Inom kompetens och kompetensutveckling har förvaltningen haft goda resultat i tidigare jämförelser och denna mätning visar ännu bättre resultat i jämförelse. Utbud och förutsättningar för stöd i vardagen och meningsfull sysselsättning för brukare med psykisk funktionsnedsättning är goda men när det gäller att närma sig arbetsmarknaden finns det kvalitetsområde inom den verksamheten som bör förbättras. Nässjö kommun redovisar mycket bra resultat på verkställighetsområdet daglig verksamhet och står sig också väl i konkurrensen för boendemiljö gällande för målgruppen inom LSS. Fortfarande har inte arbetet med rutiner, varken gällande intern och extern samverkan eller inom andra områden, kommit igång på allvar. Arbetet med att utveckla webben pågår. Prioriterade åtgärder under året: Utforma och besluta om rutiner och överenskommelser som efterfrågas. I samband med det pågående arbetet med Nässjös web-sida ska anpassning göras med hänsyn till målgruppen. Förvaltningen bör utreda och ta ställning till införande av Bostad först - metodiken. Åtgärda brister inom Arbetsliv och arbetsmarknadsområdet. Verksamheten bör ta med detta i det strategiska arbetet med arbetsmarknadsfrågorna. Delaktighet i genomförandeplan ska öka till 100 %. All personal ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan.

Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Arbetsrapport 2014:8 Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Tord Fredriksen Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Tord Fredriksen

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för s kommun, inrapporterat 2013 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Nationella kommentarer - SKL Andelen kommuner som genomfört och använt resultatet av brukarundersökningar för att utveckla verksamheten

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för s kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015 Rapporten sammanställd av: Maria Ekelöf, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård

Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning Varje år genomför SKL och Socialstyrelsen öppna jämförelser gällande Missbruks

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014. Lars-Gunnar Engström

ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014. Lars-Gunnar Engström ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 214 Lars-Gunnar Engström KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND Innehållsförteckning Öppnajämförelser...sid3 DatakälloriÖppnajämförelser...sid3

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Ingrid Nilsson FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:5 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Funktionsnedsättning

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 2014-05-23... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 5 2.1 Datainsamling... 5 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015 Rapporten sammanställd av: Sten Eriksson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd Juni 2015 Innehåll

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer: 2015:32 Stöd till personer

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Beroendevården 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Beroendevården 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Beroendevården 2015 Tord Fredriksen FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:4 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Beroendevården 2015 Tord Fredriksen Arbetsrapport

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013. resultat och metod

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013. resultat och metod Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat och metod Kontakt: Staffan Söderberg, projektledare staffan.soderberg@socialstyrelsen.se Kerstin Westergren, statistisk bearbetning

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Daglig verksamhet

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Daglig verksamhet OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen Daglig verksamhet INNEHÅLL 3 Vem får daglig verksamhet 3 Dagcenter 4 Försäkringar 4 Habiliteringsersättning 5 Resor 5 Sjuk- och hälsovård 6 Hjälpmedel 7 Fritids- och

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011 Publicerades 3 februari Vad är riktlinjerna? Rekommendationer på gruppnivå Stöd till styrning och

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Öppna jämförelser av bostäder med särskild service för vuxna

Öppna jämförelser av bostäder med särskild service för vuxna Denna PDF-version ger en överblick över samtliga enkätfrågor. Enkäten besvaras på webben. Alla frågor som finns i PDF-versionen ställs inte på webben eftersom vissa följdfrågor anpassas utifrån tidigare

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Arbetsrapport 2014:13 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2014 Arbetsrapport 2014:10 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2014 Tord

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan, SIP Viveca Axelsson Processledare Uppdrag Psykisk Hälsa SKL- Sveriges kommuner och Landsting Sollentuna kommun viveca.axelsson@sollentuna.se 073-9151048 Innehåll Syfte med SIP

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS 1(4) STYRDOKUMENT DATUM 2016-09-26 Riktlinjer kontaktperson enligt SoL 1 och LSS 2 Avgränsning gällande kontaktperson enligt SoL: Dokumentets innehåll avser handläggning och verkställighet inom socialpsykiatri

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län

Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län 2015-05-xx Christina B. Embretsen Innehåll 1. Inledning... 2 Ett gemensamt ansvar... 2 Nya nationella

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Får personer med psykiska funktionshinder ett bra stöd? Kartläggning och granskning av kommunernas verksamhet för personer med psykiska funktionshinder i Kalmar län

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Parter Västerbottens läns landsting Kommunerna inom Västerbottens län Giltighet

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning Åsa Nilsson 1 2 Innehåll 1. Inledning... 5 Bakgrund och syftet med rapporten... 5 Urvalet

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

-Stöd för styrning och ledning

-Stöd för styrning och ledning -Stöd för styrning och ledning Första nationella riktlinjerna inom området Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni Ett underlag

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans.

Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans. Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans. SamKom Ett Miltonprojekt i Södra Älvsborg 10 kommuner Primärvården i Södra Älvsborg Brukarorganisationer

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Tjänsteskrivelse 2015-06-08 Socialnämnden Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Bakgrund och ärendebeskrivning SKL och Socialstyrelsen genomför varje år olika

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Enkätsvaren ska vara SCB tillhanda senast den 16 december 2013.

Enkätsvaren ska vara SCB tillhanda senast den 16 december 2013. Denna PDF-version ger en överblick över samtliga enkätfrågor. Enkäten besvaras på webben. Alla frågor som finns i PDF-versionen ställs inte på webben eftersom vissa följdfrågor anpassas utifrån tidigare

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Verksamhetsplan för Arbetskraften 2012

Verksamhetsplan för Arbetskraften 2012 Verksamhetsplan för Arbetskraften 2012 INLEDNING Daglig verksamhet Arbetets innehåll har i vårt samhälle förändrats genom en övergång till ökad betydelse av tjänsteproduktion och införande av ny teknik.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service

Brukarundersökning Bostad med särskild service Brukarundersökning Bostad med särskild service 2016-01-14 KS 2016.356-1 UNDERRUBRIK Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag

Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag Ulla Essén Annika Jalap Hermanson 2014-05-21 Några nya publikationer från Socialstyrelsen Allmänna råd och meddelandeblad Allmänna råd

Läs mer

Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012

Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012 Vetlanda kommun Vård- och omsorg 2012-06-29 Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012 Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samla in data om olika aspekter

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010.

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband med placering av personer med psykisk funktionsnedsättning

Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband med placering av personer med psykisk funktionsnedsättning Kan tydliga uppdrag förbättra livsvillkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning? JANUARI Sociala enheten informerar 2009 Kartläggning av kommunernas uppdrag till privata vårdgivare i samband

Läs mer