Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2014"

Transkript

1 Arbetsrapport 2014:10 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2014 Tord Fredriksen

2

3 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2014 Tord Fredriksen

4 Arbetsrapport 2014:10 FoU Välfärd Region Gävleborg Layout: Gunilla Bloom Lundqvist

5 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 INLEDNING... 4 RESULTAT FÖR LÄNETS KOMMUNER... 5 Helhetssyn och samordning... 5 Självbestämmande och integritet... 5 Kunskapsbaserad verksamhet... 6 Tillgänglighet... 8 Trygghet och säkerhet... 9 RESULTAT FÖR BEROENDEMOTTAGNINGAR...10 Helhetssyn och samordning...10 Självbestämmande och integritet...11 Kunskapsbaserad verksamhet...11 Tillgänglighet...13 Trygghet och säkerhet...13 RESULTAT FÖR LANDSTINGET...14 Kunskapsbaserad verksamhet...14 Helhetssyn och samverkan...15 Självbestämmande och integritet...16

6 4 Inledning Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården är ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen att samla in och redovisa olika aspekter av kvalitet, effektivitet och resultat. Jämförelserna tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och i samråd med Vårdföretagarna och Famna 1. Öppna jämförelser görs inom fler områden såsom socialtjänst, hälso- och sjukvård, folkhälsa och skola. Grunden i öppna jämförelser är att jämföra kommuners och landstings resultat för ett antal utvalda indikatorer. Jämförelserna syftar till att ge insyn i offentligt finansierade verksamheter, leda till förbättrad kvalitet genom att kommuner och landsting lär av varandra samt att ge underlag för analys och förbättringsarbete. Denna rapport är en regional sammanställning över kommunernas i Gävleborgs läns resultat i öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården Mycket analysarbete av uppgifterna i Öppna jämförelser behöver ske på en lokal nivå då det kräver en stor förståelse för den egna verksamheten. Vad denna rapport avser bidra med är en lättöverskådlig och tillgänglig bild av länets kommuners resultat i öppna jämförelser på regional nivå. Sammanställningen är den första i sitt slag på området och ska därmed ses som en utgångspunkt för hur resultaten från öppna jämförelser kan användas inom länet. Sammanställningen bör användas tillsammans med andra rapporter som underlag för kommunala analyser och ska därmed ses som ett tillskott till det kommunala analysarbetet (se SKL:s analyshandbok för tips på hur resultaten från Öppna jämförelser kan användas på lokal nivå). Det som presenteras i denna sammanställning är resultatet för länets kommuner, beroendemottagningar och landsting. I den nationella sammanställningen av öppna jämförelser presenteras jämförelserna tillsammans med färgmarkeringar i grönt eller rött (i vissa fall gult). Dessa färgmarkeringar, som visar om en indikator är uppfylld eller inte, återges också i denna sammanställning. Om det inte varit aktuellt med svar för en indikator visas en grå ruta. En tom ruta symboliserar bortfall, att svar inte har lämnats från en kommun/stadsdel. Till varje kommuns resultat redovisas, för Sverige och länet, medelvärden för andel som svarat ja på indikatorn. Om svarsbortfallet överstiger 20 procent redovisas inget medelvärde i denna rapport, liksom i den nationella sammanställningen av öppna jämförelser. För vissa frågor finns, förutom svarsalternativen ja och nej, även svarsalternativen integrerat och ny rutin. När andelar visas för dessa frågor ingår de kommuner som svarat ja, integrerat eller ny rutin. Om inget annat anges är följande rapport baserad på Socialstyrelsens öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevård Beskrivningen och referenserna till indikatorerna är hämtade från Metod och resultat öppna jämförelser missbruks- och beroendevård 2014, Socialstyrelsen. 1 Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare i privat regi. Famna är riksorganisationen för vård och social omsorg utan vinstsyfte.

7 5 Resultat för länets kommuner Helhetssyn och samordning Personer med behov av olika insatser inom socialtjänsten ska få sina insatser samordnade. En formaliserad och strukturerad samordning i form av gemensamma skriftliga rutiner för handläggningen i enskilda ärenden bidrar till stabilitet, förutsägbarhet och kontinuitet. Rutiner som beskriver ansvarsfördelningen och ett bestämt tillvägagångsätt kan minska risken för godtycke och utgöra ett stöd för handläggarna, till nytta för den enskilde. För att säkerställa de enskildas behov och möjlighet att få rätt vård och omsorg infördes bestämmelsen om överenskommelse mellan kommun och landsting i SoL och HSL den 1 juli Att formalisera samverkan i form av överenskommelser är ett sätt att stärka stabilitet, förutsägbarhet och kontinuitet. Överenskommelser som beskriver ansvarsfördelningen och ett bestämt tillvägagångssätt är ett stöd för handläggarna och ökar förutsättningarna för en gemensam planering och ett samfällt agerande mellan aktörerna. Ekonomiskt bistånd Barn och unga Personer med funktionsneds ättning Intern samordning Aktuella rutiner för samordning med: Hemlöshet Självbestämmande och integritet Att erbjuda enskilda att ha med sig en valfri person på möten inom socialtjänsten kan stärka klientens position och minska obalansen i maktförhållandena mellan den enskilda och den, eller de, professionella. Detta har efterfrågats av brukarrepresentanter och kan bidra till ökad brukarmedverkan. Brukarinflytandet är tillsammans med forskning och beprövad erfarenhet en förutsättning för att kunna arbeta enligt en evidensbaserad praktik. Att stärka brukares och närståendes medverkan och inflytande över sina insatser är en viktig del på vägen till en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Att det finns rutiner för hur de enskildas delaktighet dokumenteras kan bidra till att detta sker. De erfarenheter den enskilde har är en ovärderlig kunskapskälla för att utveckla verksamheten. Ett ökat inflytande kan också nås genom företrädarskap där brukarrörelsen och anhörigorganisationer är viktiga aktörer. Socialtjänstens insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. 2 Det är viktigt att arbetet plane- Socialpsykiatri Våld mot närstående Extern samverkan Aktuell överenskommelse om Äldreomsorg samarbete med landsting Bollnäs Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Gävle Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Hofors Integrerat Nej Nej Integrerat Nej Nej Nej Nej Hudiksvall Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ljusdal Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nordanstig Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ockelbo Integrerat Integrerat Ja Nej Ja Integrerat Ja Ja Ovanåker Integrerat Nej Nej Integrerat Integrerat Integrerat Nej Nej Sandviken Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Söderhamn Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Gävleborg Riket Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

8 6 ras, bedrivs målinriktat och följs upp tillsammans med den enskilde. En gemensam planering kan öka förutsägbarheten för den enskilde. Att den enskilde skriver under genomförandeplaner kan vara ett sätt att säkerställa hans eller hennes delaktighet i denna planering. Genomförandeplanen är även en utgångspunkt för uppföljning och utvärdering av om målet för den enskilde uppfyllts. Att erbjuda boende utan krav på behandlingsföljsamhet eller annan meritering enligt bostad först avhjälper hemlöshet i större utsträckning än om erbjudandet om boende följs av sådana krav. Socialtjänsten bör enligt Socialstyrelsen erbjuda en varaktig boendelösning till hemlösa personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk utan krav på behandlingsföljsamhet eller annan meritering. 3 Rutin att erbjuda enskilda att ha stödperson på möten Rutin för att dokumentera enskildas delaktighet Undertecknade genomförandeplaner Brukarinflytande Bostad först Brukarstyrd brukarrevision Bollnäs Nej Ja Ja vissa Nej Nej Ja Nej Gävle Nej Ja Ja samtliga Nej Nej Hofors Nej Nej Ja vissa Nej Nej Hudiksvall Nej Ja Ja samtliga Nej Nej Ljusdal Nej Ja Ja vissa Ja Nej Nordanstig Nej Ja Nej Nej Nej Ockelbo Nej Ja Ja vissa Ja Nej Ja Ja Ovanåker Nej Ja Ja vissa Nej Nej Sandviken Nej Nej Ja vissa Nej Nej Använt brukarrevision för verksamhetsutveckling Inhämtat brukares synpunkter på överenskommelse med landsting Inhämtat anhörigas synpunkter på överenskommelse med landsting Söderhamn Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Gävleborg Riket Kunskapsbaserad verksamhet Ärendehandläggningen inom missbruks- och beroendeverksamheten för vuxna är komplex och det ställs stora krav bland annat på en skyndsam och noggrann utredning. Handläggarna ställs inför svåra bedömningar. Att handläggarna har tillgång till stöd i form av ärendehandledning är en av flera förutsättningar för att säkerställa att verksamheten bedrivs rättssäkert och jämlikt. Ledningen för socialtjänsten ska säkerställa och fortlöpande kontrollera att personalen har den kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. 4 Med rätt kompetens ökar förutsättningarna för att personalen ska bidra till insatser av god kvalitet. En viktig uppgift för arbetsgivare är att skapa förutsättningar för kompetensutveckling. En individuell plan för handläggarens kompetensutveckling bör innehålla en planering för dennes fortbildning eller vidareutbildning som bygger på verksamhetens mål och nämndens kartläggning och analys av handläggarnas individuella kompetens. Ledningssystemet ska bland annat säkerställa att personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna. Barn som lever med föräldrar med missbruk eller beroende kan ha en utsatt vardag samtidigt som det finns en ökad risk för eget senare missbruk eller annan svår problematik. Det är viktigt att tidigt upptäcka och stödja barnen och att stärka föräldrarna i deras roll som föräldrar är en del i det stödarbetet. En god relation mellan föräldrar och barn är en viktig skyddsfaktor för barnen. Att använda standardiserade bedömningsmetoder som en del av utredningen är ett sätt att säkerställa att den enskildes samtliga behov framkommer samt att alla får rätt till en likvärdig 3 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Socialstyrelsen; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

9 7 bedömning av de enskilda behoven. Att använda systematiska bedömningsmetoder utgör en grund till att de enskilda får rätt insatser och är en utgångspunkt i det systematiska uppföljningsarbetet. 5 Personalens kompetens Standardiserade bedömningsmetoder Kontinuerlig handledning Aktuell plan för personals kompetensutveckling Kompetensutveckling om stärkt föräldraroll Standardiserade bedömningsmetoder som underlag till behov av insats Dokumenterat när standardiserad bedömningsmetod inte är underlag för behov av insats Bollnäs Ja Ja Ja Ja Ja Gävle Ja Ja Ja Ja Nej Hofors Ja Nej Nej Nej Hudiksvall Ja Ja Ja Ja Ja Ljusdal Ja Nej Nej Ja Ja Nordanstig Ja Nej Nej Ja Nej Ockelbo Ja Ja Ja Ja Ja Ovanåker Nej Nej Nej Ja Nej Sandviken Ja Ja Ja Ja Nej Söderhamn Nej Ja Ja Nej Gävleborg Riket Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Individuella mål bör formuleras, dokumenteras samt följas upp. På så sätt kan kommunen följa upp om insatserna ger avsett resultat, om den enskildes problem minskar och om hans eller hennes välbefinnande ökar. En kunskapsbaserad socialtjänst utvärderar och följer upp hur väl verksamheten tillgodoser enskildas och gruppers behov 6. En central förutsättning för uppföljning av insatser i praktisk verksamhet är att det finns ett system för en systematisk och regelbunden uppföljning av insatserna som ges till enskilda individer utifrån deras behov. För att visa på resultat av de insatser som verksamheten erbjuder och avgöra om insatserna förbättrat livssituationen för de berörda behövs dokumenterad kunskap. Detta innebär att resultatet för enskilda personer behöver följas upp, det vill säga om den arbetsmetod eller insats som getts har fått avsedd effekt. För ökad kunskap och utveckling av verksamheten behöver individdata sammanställas och analyseras på gruppnivå 7. Därutöver bör det uppmärksammas om det finns särskilda behov och typ av insatser anpassade till klienter som bor med barn och att socialtjänsten även ser till barnens bästa samt om det finns särskilda behov och insatser anpassade till både unga vuxna och personer över 65 år med missbruks- och beroendeproblem. Därutöver bör det uppmärksammas om det finns personer som har kontakt med hälso- och sjukvård och om de har individuell plan (SIP) för en samordnad behandling. Samarbete med FoU-verksamhet, universitet eller högskola, till 5 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Stöd för styrning och ledning. Preliminär version. Socialstyrelsen Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel. Stockholm: Socialstyrelsen; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

10 8 exempel upplägg och genomförande av studier, inom missbruks- och beroendevården kan bidra till en systematisk kunskaps- och verk-samhetsutveckling. 8 Många människors missbruksoch beroendeproblem startar eller grundläggs i ungdomsåren. Ungdomar och unga vuxna svarar inte alltid på insatser och behandlingsmetoder som är utvecklade för vuxna. Gruppen unga vuxna med missbruk har en mer komplex problematik med högre frekvens av samsjuklighet och det behövs särskilda metoder för att arbeta med målgruppen. En strategi för socialtjänstens arbete med denna målgrupp, för att nå, motivera och ge stöd och hjälp till unga vuxna med missbruk, kan öka möjligheterna att möta deras specifika behov. 9 Följt upp resultat av insatser utifrån mål - individnivå Sammanställn ing på gruppnivå av klienters behov/resultat av insatser bor med barn är unga vuxna Systematisk uppföljning Sammanställningen innehåller antal klienter som: är 65 år eller äldre har kontakt med landstingets beroendevård och har en SIP Sammanställningens resultat utgör grund för: om insatserna tillgodoser verksamhetsutveckling klientgruppern as behov Samarbete med FoUverksamhet/ universitet/ högskola Bollnäs Ja samtliga Ja behov Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Gävle Ja vissa Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Hofors Nej Nej Nej Nej Hudiksvall Ja vissa Nej Ja Ja Ljusdal Nej Nej Ja Nej Nordanstig Nej Nej Nej Nej Ockelbo Ja vissa Ja behov Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ovanåker Ja vissa Nej Ja Ja Strategi för unga vuxna Sandviken Ja vissa Nej Ja Nej Söderhamn Ja vissa Nej Ja Nej Gävleborg Riket Tillgänglighet Enligt Socialstyrelsen bör den enskilde kunna få tillgång till ett psykosocialt behandlingsprogram i regelbunden och strukturerad öppenvård dagtid med avsikt att minska eller avhjälpa den enskildes missbruk och för att få en förbättrad livskvalitet. 10 Att den enskilde snabbt kan få kontakt med socialtjänsten är viktigt för personer med missbruk och beroende som är motiverade till förändring. 11 Enligt 3 kap. 6 SoL bör alla kommuner ha en socialjour. För personer i akut kris bör det finnas en socialjour tillgänglig dygnet runt med socionomutbildad personal. Information på webbplatsen kan möjliggöra för personer med missbruk och beroende och deras anhöriga att få adekvat information om kommunens skyldigheter, individens rättigheter samt tillgängligt utbud av verksamheter eller insatser. 8 Se till exempel På väg mot en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Kartläggning, analys och förslag för att förbättra kunskapsstyrningen. SKL & Socialstyrelsen Se till exempel SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende. Individen, kunskapen och ansvaret. Vol. 2 Stockholm Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Socialstyrelsen Från mottagare till medspelare RFHL 2010, SOU 2005:82 Personer med tungt missbruk. Stimulans till bättre vård och behandling.

11 9 Erbjuder strukturerad öppenvård Stöd till närstående Tid till första besök Rutin att erbjuda stödinsatser till vuxna Rutin att erbjuda stödinsatser till barn Tillgänglighet utanför kontorstid Information på kommunens webbplats På webbsidan för missbruk- och beroende inom socialtjänsten finns: Information om hur beslut överklagas Länk till frivilligoch brukarorganisationer Bollnäs Ja Inom 4-7 dgr Ja Ja Ja Nej Nej Nej Gävle Ja Inom 4-7 dgr Ja Ja Delvis Nej Nej Nej Hofors Ja Inom 8-14 dgr Ja Ja Nej Ja Ja båda Ja Hudiksvall Nej Inom 4-7 dgr Ja Ja Delvis Ja Nej Ja Ljusdal Ja Inom 4-7 dgr Ja Nej Delvis Nej Nej Nej Nordanstig Ja Inom 3 dgr Ja Ja Delvis Nej Nej Nej Ockelbo Ja Inom 3 dgr Ja Ja Nej Nej Ja båda Ja Ovanåker Ja Inom 4-7 dgr Nej Nej Delvis Nej Nej Nej Sandviken Ja Inom 4-7 dgr Ja Ja Delvis Ja Ja båda Nej Söderhamn Ja Inom 3 dgr Ja Nej Ja Ja Ja båda Ja Gävleborg Riket Trygghet och säkerhet En kunskapsbaserad socialtjänst utvärderar och följer upp hur väl verksamheten tillgodoser enskildas och gruppers behov. Det är därför viktigt att dokumentera hur många enskilda som vänder sig till verksamheter som inte kräver biståndsbeslut (social service). Rutiner för att delge enskilda ovan nämnda information är ett sätt att säkerställa att brukarna får kännedom om sina rättigheter. Detta har efterfrågats av brukarrepresentanter och kan öka brukarnas inflytande och deras möjlighet att få vetskap om sina rättigheter. I 1 kap. 1 SoL anges att verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Bollnäs Länk till anhörigorganisationer Socialjoursverksamhet Uppföljningssystem för verksamheter som inte få samordnad kräver individuell plan biståndsbeslut (SIP) Endast biståndsbeslut ta ut sin journal överklagan Skriftlig information om överklagan lämnas vid beslut Nej Nej Ja skriftligt Ja Gävle Ja Nej Nej Ja skriftligt Ja Hofors Endast biståndsbeslut Nej Nej Nej Hudiksvall Ja Ja muntligt Nej Ljusdal Nej Nej Nej Nordanstig Endast biståndsbeslut Ja muntligt och skriftligt Ja muntligt och skriftligt Nej Nej Nej Ockelbo Nej Ja muntligt Ja skriftligt Ja muntligt och skriftligt Ovanåker Nej Ja muntligt Ja muntligt Ja muntligt Sandviken Ja Nej Nej Ja skriftligt Ja Söderhamn Ja Nej Nej Informera om enskildas rättigheter Skriftliga rutiner för att delge enskilda information om: Ja muntligt och skriftligt Gävleborg Riket Ja Ja Ja Ja

12 10 Resultat för beroendemottagningar Helhetssyn och samordning Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och landstingen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård. I vårdgivarnas ansvar ingår att planera och följa upp att behoven av vård och omsorg tillgodoses. Beroendemottagningen har ett tydligt uppdrag från vårdgivaren (region, landsting) för missbruks- och beroendevården som klargör verksamhetens syfte och mål. I uppdraget framgår även hur verksamheten ska följa upp så att de bedriver den vård som behövs. Personer med behov av olika insatser ska få sina insatser samordnade. En formaliserad och strukturerad samordning och samverkan i form av gemensamma skriftliga rutiner bidrar till stabilitet, förutsägbarhet och kontinuitet. Rutiner som beskriver ansvarsfördelningen och ett bestämt tillvägagångsätt kan minska risken för godtycke och utgöra ett stöd för aktörerna, till nytta för den enskilde. Extern samverkan Aktuella rutiner för samverkan med: Barn och unga Ekonomiskt bistånd Äldreomsorg Socialpsykiatri Omsorg enligt LSS Landstingsfinansierad psykiatri Primärvård Beroendemottagning Ljusdal Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Beroendemottagning Bollnäs Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Beroendecentrum i Gävle Ja Ja Nej Nej Nej Nej Integrerat Hemsta öppenvård Gävle Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Beroendemottagning Hudiksvall Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Personer med beroendeproblem har en ökad risk för att drabbas av psykiska sjudomar och vice versa, så kallad samsjuklighet. Att det finns rutiner för mottagningens insatser för personer med samsjuklighet är ett sätt att säkerställa att de enskilda får sina behov tillgodosedda. Detta gäller inte minst vid samordning med andra professioner till exempel för bedömning av psykisk och somatisk sjukdom samt för fortsatt samordnad behandling. 12 Samsjuklighet Rutiner för insatser till personer med samsjuklighet Uppföljda rutiner för insatser till personer med samsjuklighet Landstingets beställarfunktion Uppdrag Uppföljningsbart uppdrag från: Kommunens beställarfunktion Beroendemottagning Ljusdal Ja Ja Ja Ja Beroendemottagning Bollnäs Ja Nej Ja Ja Beroendecentrum i Gävle Nej Ja Ja Hemsta öppenvård Gävle Nej Nej Ja Beroendemottagning Hudiksvall Ja Nej Ja Ja 12 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, Socialstyrelsen 2007.

13 11 Självbestämmande och integritet Att erbjuda enskilda att ha med sig en valfri person på möten kan stärka klientens position i förhållande till den, eller de, professionella. Detta har efterfrågats av brukarrepresentanter och kan bidra till ökad brukarmedverkan. Brukarinflytandet är tillsammans med forskning och beprövad erfarenhet en förutsättning för att kunna arbeta enligt en evidensbaserad praktik. 13 Det kan också bidra till att stärka patientens delaktighet i vården, vilket i sin tur kan underlätta för patienten att uppnå målen med vård och behandling. 14 Hälso- och sjukvården ska bygga på den enskilda människans självbestämmande och integritet. Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 15 En gemensam planering ökar förutsägbarheten för den enskilde. Delaktighet har betydelse för följsamhet till och resultat av behandling med den enskilde. Genomförandeplan är en strukturerad dokumenterad planering för hur en insats ska genomföras och målet med insatsen. Genomförandeplanen är därefter utgångspunkt för uppföljning och utvärdering av om målet för den enskilde uppfyllts. Det är viktigt att arbetet planeras, bedrivs målinriktat och följs upp tillsammans med den enskilde. En gemensam planering kan öka förutsägbarheten för den enskilde. Att den enskilde skriver under genomförandeplaner kan vara ett sätt att säkerställa hans eller hennes delaktighet i denna planering. Att stärka brukares och närståendes medverkan och inflytande över sina insatser är en viktig del på vägen till en evidensbaserad praktik. De erfarenheter den enskilde har är en ovärderlig kunskapskälla för att utveckla verksamheten. Självbestämmande och integritet Mottagningen har skriftlig rutin för att: erbjuda enskilda stödperson på möte gemensamt utforma vårdplan Brukarinflytande Undertecknad e genomförandeplaner Brukarstyrd brukarevision Beroendemottagning Ljusdal Nej Nej Ja vissa Nej Beroendemottagning Bollnäs Nej Ja Nej Nej Beroendecentrum i Gävle Ja Ja Nej Nej Hemsta öppenvård Gävle Nej Nej Nej Nej Beroendemottagning Hudiksvall Nej Ja Nej Nej Använt brukarrevision för verksamhetsutveckling Kunskapsbaserad verksamhet Att det finns uppföljda och fungerande rutiner för mottagningen är ett sätt att säkerställa att närstående barn får sina behov tillgodosedda. Ansvaret att kunna tillhandahålla en god vård och omsorg, utifrån både HSL och SoL, förutsätter att verksamheterna vet hur patient-/klientgruppens behov ser ut. För att verksamheten ska kunna fullfölja detta ansvar behöver de planera insatserna samt följa upp att patienternas/klienternas behov av vård och omsorg tillgodoses. Att kartlägga mottagningens patienter/klienter på gruppnivå är en grund i detta arbete. 13 Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel. Stockholm: Socialstyrelsen Se till exempel Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig. Handbok för vårdgivare, chefer och personal. Socialstyrelsen HSL (1982:763) 2a.

14 12 BM Bollnäs Nej Ja Ja Ja Ja Nej BC Gävle Ja Ja Nej Hemsta öv Gävle Ja Nej Nej BM Hudiksvall Nej Nej Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och landstingen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård. Individuella mål bör sättas upp, dokumenteras samt följas upp. På så sätt kan verksamheten följa upp om insatserna ger avsett resultat, om den enskildes problem minskar och om hans eller hennes välbefinnande ökar. En kunskapsbaserad verksamhet utvärderar och följer upp hur väl verksamheten tillgodoser enskildas och gruppers behov. En central förutsättning för uppföljning av insatser i praktisk verksamhet är att det finns ett system för en systematisk och regelbunden uppföljning av insatserna som ges till enskilda individer utifrån deras behov. För att visa på resultat av de insatser, vård och behandling som verksamheten erbjuder och avgöra om dessa förbättrat livssituationen för de berörda behövs dokumenterad kunskap. Detta innebär att resultatet för enskilda personer behöver följas upp, det vill säga om insatserna har fått avsedd effekt. För ökad kunskap och utveckling av verksamheten behöver individdata sammanställas och analyseras på gruppnivå. verksamhetsutveckling Sammanställning Följt upp på resultat av gruppnivå av insatser enskildas utifrån mål - behov och individnivå resultat av insatser Beroendemottagning Ljusdal Nej Nej granskning om insatserna tillgodoser behoven Uppmärksamma barns Kartläggning av patient-/klientgrupper behov Aktuella Mottagningen Rutiner för att Kartläggningen innehåller antal patienter/klienter som: rutiner för att har kartlagt uppmärksamma barns har en uppmärksamma barns patienter/klien- aktuella är år är 65 år eller bor med barn upprättad behov (unga vuxna) äldre individuell plan behov ter BM Ljusdal Nej Ja Nej Nej Nej Nej Beroendemottagning Bollnäs Ja samtliga Ja Ja Ja Beroendecentrum i Gävle Ja samtliga Nej Hemsta öppenvård Gävle Ja vissa Nej Beroendemottagning Hudiksvall Ja vissa Nej Systematisk uppföljning Sammanställningens resultat utgör grund för:

15 13 Tillgänglighet Att den enskilde snabbt kan få komma till beroendemottagningen är viktigt för personer med missbruk och beroende som är motiverade till förändring. 16 Tillgänglighet utanför Stöd till närstående kontorstid Kontakt med mottagningens personal Tid till första besök på mottagningen Rutin att erbjuda Rutin att erbjuda efter kontorstid stödinsats till vuxna stödinsats till barn (vardagkväll, helg och storhelg) Beroendemottagning Ljusdal Inom 4-7 dgr Ja Ja Nej Beroendemottagning Bollnäs Inom 3 dgr Ja Ja Nej Beroendecentrum i Gävle Inom 3 dgr Ja Ja Nej Hemsta öppenvård Gävle Inom 4-7 dgr Ja Nej Nej Beroendemottagning Hudiksvall Inom 3 dgr Ja Nej Nej Trygghet och säkerhet Enligt 2 a HSL ska vården bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och enligt 1 kap. 1 SoL anges att verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Rutiner säkerställer hur och vilken information om enskilda som överförs till personal och externa aktörer inom landstinget. Att detta sker på ett rättssäkert sätt och inte i omotiverad omfattning eller utan patientens/klientens vetskap har efterfrågats av brukarrepresentanter. Rutinerna syftar till att säkerställa att de enskilda får kännedom om sin rätt att ta ut sin journal. Detta har efterfrågats av brukarrepresentanter och ökar brukarnas inflytande och deras möjlighet att få vetskap om sina rättigheter. Informera Rutiner för informationsöverföring om enskildas rättigheter Rutiner för informationsutbyte mellan Skriftliga Aktuella rutiner för informationsutbyte med: mottagningen och: rutiner för att andra andra delge rätten övrig andra externa övrig andra externa landstingsenheteenheter journal landstings- att få ta ut socialtjänst aktörer socialtjänst aktörer Beroendemottagning Ljusdal Nej Nej Nej Nej Beroendemottagning Bollnäs Ja Ja Nej Nej Nej Nej Beroendecentrum i Gävle Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja skriftligt Hemsta öppenvård Gävle Ja Nej Nej Nej Nej Beroendemottagning Hudiksvall Nej Nej Nej Nej 16 Från mottagare till medspelare RFHL 2010, SOU 2005:82 Personer med tungt missbruk. Stimulans till bättre vård och behandling.

16 14 Resultat för landstinget Kunskapsbaserad verksamhet Landstingen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till dem som är bosatta i landstinget. 17 I vårdgivarnas ansvar ingår att planera och följa upp att behoven av vård tillgodose. Det innebär att ledningen kan behöva styra genom till exempel uppdrag att verksamheterna bedriver den vård som behövs. 18 Missbruks- och beroendevården har ett tydligt uppdrag från vårdgivaren (region/landsting) för missbruks- och beroendevården som klargör verksamhetens syfte och mål. Uppdrag Kartläggning av patientgrupp Systematisk uppföljning Uppmärksamma barns behov Granskat om Uppdrag från Kartlagt insatserna Verksamhetsutveckling uppmärk- Rutiner för att landstingets/ missbruks- Sammanställt överensstämmer med utifrån resultat samma barns regionens och beroendevårdens vårdbehov patienters beställarfunktion patienter patienters av granskning behov vårdbehov Gävleborg Ja Ja Ja Nej Ja Stockholm Ja Ja Ja Ja Ja Ja Uppsala Nej Nej Nej Ja Sörmland Ja Ja Ja Ja Ja Ja Östergötland Ja Ja Ja Ja Ja Nej Jönköping Nej Ja Nej Ja Kronoberg Nej Ja Nej Ja Kalmar Ja Nej Ja Nej Ja Gotland Nej Nej Ja Nej Ja Blekinge Ja Ja Nej Ja Skåne Ja Nej Nej Ja Halland Ja Ja Ja Ja Ja Ja Västra Götaland Ja Ja Ja Ja Nej Nej Värmland Ja Ja Ja Ja Ja Ja Örebro Ja Nej Nej Nej Ja Västmanland Nej Nej Nej Nej Dalarna Ja Ja Nej Ja Västernorrland Nej Nej Nej Ja Jämtland Nej Ja Nej Ja Västerbotten Ja Ja Nej Ja Norrbotten Nej Nej Ja Ja Nej Ja 17 3 HSL. 18 Se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.

17 15 I uppdraget framgår även hur verksamheten ska följa upp att de bedriver den vård som behövs. Ansvaret att kunna tillhandahålla en god vård, förutsätter att verksamheterna vet hur patientgruppens behov ser ut. För att verksamheten ska kunna fullfölja detta ansvar behöver de följa upp att patienternas behov av vård tillgodoses samt planera vårdinsatserna. Att kartlägga patienter på gruppnivå är en grund i detta systematiska arbete. En kunskapsbaserad verksamhet utvärderar och följer upp hur väl verksamheten tillgodoser enskildas och gruppers behov. En central förutsättning för uppföljning av insatser i missbruks- och beroendevården är att det finns ett system för en systematisk och regelbunden uppföljning av insatserna som ges till patienter utifrån deras behov. För att visa på resultat av de stöd, vård- och behandlingsinsatser som verksamheten erbjuder och avgöra om dessa förbättrat situationen för patienterna behövs dokumenterad kunskap. Detta innebär att resultatet för enskilda patienter behöver följas upp, det vill säga om stöd, vård- och behandlingsinsatserna har fått avsedd effekt. För ökad kunskap och utveckling av verksamheten behöver individdata sammanställas och analyseras på gruppnivå. Rutinerna säkerställer att närstående barn till vuxna personer med missbruksproblem uppmärksammas inom landstingets specialiserade beroendevård och att de får lämplig information, råd och stöd. Helhetssyn och samverkan Samsjuklighet Extern samverkan Rutiner för Aktuell Överenskommelse med insatser till överenskommelse med personer med primärvård samsjuklighet primärvård Gävleborg Ja Ja samtliga Ja Stockholm Ja Ja delvis Ja Uppsala Nej Ja samtliga Ja Sörmland Ja Ja samtliga Nej Östergötland Ja Ja delvis Ja Jönköping Ja Ja samtliga Nej Kronoberg Ja Ja samtliga Ja Kalmar Ja Nej Gotland Nej Ja samtliga Nej Blekinge Ja Ja samtliga Ja Skåne Ja Ja delvis Nej Halland Ja Ja samtliga Nej Västra Götaland Ja Ja samtliga Ja Värmland Ja Ja samtliga Ja Örebro Ja Ja samtliga Ja Västmanland Nej Ja samtliga Nej Dalarna Nej Ja delvis Nej Västernorrland Nej Ja samtliga Nej Jämtland Ja Ja samtliga Nej Västerbotten Ja Ja samtliga Ja Norrbotten Ja Ja samtliga Ja Personer med beroendeproblem har en ökad risk för att drabbas av psykiska sjudomar och vice versa, så kallad samsjuklighet. Att det finns rutiner för landstingets/regionens insatser (vård) för personer med samsjuklighet är ett sätt att säkerställa att de enskilda får sina behov

18 16 tillgodosedda, inte minst när den enskilde har behov av insatser från andra instanser. Detta gäller både för initial identifiering av missbruk och bedömning av psykisk och somatisk sjukdom samt för den fortsatta samordnade behandlingen 19. Att det finns en överenskommelse med andra vårdgivare syftar till att säkerställa att enskilda vårdtagare får den vård och behandling de har behov av. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivares ledningssystem säkerställa att samverkan möjliggörs med andra vårdgivare. Att formalisera samverkan i form av överenskommelser är ett sätt att stärka stabilitet, förutsägbarhet och kontinuitet. Överenskommelser som beskriver ansvarsfördelningen ökar förutsättningarna för en gemensam planering och ett samfällt agerande mellan aktörerna. Landstinget/regionen har på ett systematiskt sätt kontrollerat att överenskommelser för extern samverkan i enskilda ärenden med primärvården används och fungerar på avsett sätt. Syftet är att säkerställa att överenskommelsen är aktuell och funktionell både för vårdgivarna och vårdtagarna. Självbestämmande och integritet De erfarenheter den enskilde har är en ovärderlig kunskapskälla för att utveckla verksamheten. Ett ökat inflytande kan också nås genom företrädarskap där brukarrörelsen och anhörigorganisationer är viktiga aktörer. Inhämtat brukares Inhämtat anhörigas synpunkter på synpunkter på överenskommelse med kommuner överenskommelse med kommuner Gävleborg Ja Nej beslutat Stockholm Ja Ja Uppsala Ja Ja Sörmland Nej beslutat Nej beslutat Östergötland Nej beslutat Nej Jönköping Nej beslutat Nej beslutat Kronoberg Ja Ja Kalmar Gotland Blekinge Ja Nej beslutat Skåne Nej beslutat Nej Halland Nej beslutat Nej beslutat Västra Götaland Ja Nej Värmland Ja Ja Örebro Ja Ja Västmanland Dalarna Västernorrland Jämtland Brukarinflytande Västerbotten Nej Nej Norrbotten Ja Ja 19 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, Socialstyrelsen 2007.

19

20 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2014 Beställ arbetsrapporten från: FoU Välfärd Region Gävleborg Box Gävle Tel: Hemsida: Arbetsrapport 2014:10

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Beroendevården 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Beroendevården 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Beroendevården 2015 Tord Fredriksen FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:4 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Beroendevården 2015 Tord Fredriksen Arbetsrapport

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård

Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser av missbruks- och beroendevård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning Varje år genomför SKL och Socialstyrelsen öppna jämförelser gällande Missbruks

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Missbruks- och beroendevården 2015 Rapporten sammanställd av: Sten Eriksson, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd Juni 2015 Innehåll

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Arbetsrapport 2014:13 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Hemlöshet och utestängning

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Arbetsrapport 2014:8 Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Tord Fredriksen Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Tord Fredriksen

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Arbetsrapport 2014:11 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Stöd till brottsoffer 2014 Tord Fredriksen Arbetsrapport

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 Missbruks- och beroendevården. Resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser 2014 Missbruks- och beroendevården. Resultat, metod och indikatorer Öppna jämförelser 2014 Missbruks- och beroendevården Resultat, metod och indikatorer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län

Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län Resultat av Öppna jämförelser Missbruk och beroendevården 2015 Nordvästkommunerna i Stockholms län 2015-05-xx Christina B. Embretsen Innehåll 1. Inledning... 2 Ett gemensamt ansvar... 2 Nya nationella

Läs mer

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013 Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013 2013-04-17 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling enkäter... 4 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1 Sammanställning över Jönköpings

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg. Missbruks- och beroendevården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg. Missbruks- och beroendevården Öppna jämelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg Missbruks och beroendevården Tillgänglighet Information på kommunens webbplats Lättläst svenska Talad information Tillgänglighet utan kontorstid Social

Läs mer

Anmälan av Socialstyrelsens öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården 2010

Anmälan av Socialstyrelsens öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården 2010 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG ANMÄLAN SID 1 (6) 2010-12-08 Handläggare: Siv Lundgren Telefon: 08-508 13185 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-01-20 Anmälan av Socialstyrelsens öppna jämförelser

Läs mer

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2013 Sara Davidsson 1 2 Innehåll 1. Inledning...4 Syfte... 4 Datakällor i Öppna jämförelser... 5 Genomförande

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Ingrid Nilsson FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:5 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Funktionsnedsättning

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman, SKL

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman, SKL Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015 Carolina Björkman, SKL SYFTE stimulera till kunskapsutveckling med god kvalitet MÅL verksamhetsförbättringar som kommer brukaren till gagn Öppna jämförelser

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten i Gävleborgs län Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten i Gävleborgs län Våld i nära relationer Öppna jämförelser in socialtjänsten i Gävleborgs län 2016 Våld i nära Tillgänglighet Lättläst svenska barn Lättläst svenska vuxna Talad barn Information på kmunens webbplats Talad vuxna s män s barn s

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Version 2014-04-10 Samordnad individuell plan Gemensamma riktlinjer för samverkan mellan kommunerna och landstinget avseende vuxna personer från 18 år som är i behov av insatser från båda huvudmännen samtidigt

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle Charlotte Humling Tove Elvelid Varför samarbete? Arbetskraftsförsörjning Säkra tillväxt för Gävleregionen Utmaning Inskrivna arbetslösa

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för s kommun, inrapporterat 2013 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 Social barn- och ungdomsvård. Nationella resultat och metod

Öppna jämförelser 2014 Social barn- och ungdomsvård. Nationella resultat och metod Öppna jämförelser 2014 Social barn- och ungdomsvård Nationella resultat och metod Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för s kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015 Rapporten sammanställd av: Maria Ekelöf, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd

Läs mer

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården nationell satning på brukarmedverkan Brukares krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2012

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2012 Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2012 2012-03-08 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling enkäter... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat... 6 3.1 Sammanställning över Jönköpings

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg. Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg. Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Öppna jämelser inom socialtjänsten 2016 Gävleborg Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Tillgänglighet Information på kommunens webbplats Lättläst svenska Talad information Tillgänglighet utan

Läs mer

I samband med det pågående arbetet med Nässjös web-sida ska anpassning göras med hänsyn till målgruppen.

I samband med det pågående arbetet med Nässjös web-sida ska anpassning göras med hänsyn till målgruppen. RAPPORT maj 2014 Analys av Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en femte öppna jämförelse

Läs mer

Stöd till brottsoffer

Stöd till brottsoffer Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 Stöd till brottsoffer Åsa Nilsson 1 FoU i Väst/GR December 2014 Foto omslag: Thinkstock, Mostphotos Layout: Infogruppen GR, tony.dahl@grkom.se

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden. Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden. Bakgrund Handlingstyp Överenskommelse 1 (8) Datum 6 november 2014 Missbruks- och beroendevård Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan när det gäller personer som missbrukar alkohol,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a)

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a) Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i HSL (8b) och SoL (5a.9a) Målgrupper 1. Föräldrar/gravida med missbruk/beroende samt deras barn (inkl. det väntade barnet) 2. Ungdomar

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Pendlande Ungdomar. Översikt över gymnasiestuderande elever i Gävleborgs län. Nordanstig. Ljusdal Hudiksvall. Ovanåker Bollnäs Söderhamn.

Pendlande Ungdomar. Översikt över gymnasiestuderande elever i Gävleborgs län. Nordanstig. Ljusdal Hudiksvall. Ovanåker Bollnäs Söderhamn. Pendlande Ungdomar Översikt över gymnasiestuderande elever i Gävleborgs län Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors Sammanfattning Denna översikt över Gävleborgs

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård Västerås 2014 05 22 2014 05-22 Inom vilka områden publiceras Öppna jämförelser? Öppna jämförelser finns idag för: Hälso-och sjukvården, Läkemedel, Cancer,

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2014 Arbetsrapport 2014:9 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2014 Tord Fredriksen Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Social barn- och ungdomsvård 2014 Tord

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Missbruks- och beroendevården

Missbruks- och beroendevården Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015 Missbruks- och beroendevården Åsa Nilsson 1 FoU i Väst/GR Oktober 2015 Foto omslag: Mostphotos Layout: Infogruppen GR, tony.dahl@grkom.se

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Nationella kommentarer - SKL Andelen kommuner som genomfört och använt resultatet av brukarundersökningar för att utveckla verksamheten

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Kvalitet i LSS Version 1.0

Kvalitet i LSS Version 1.0 Föreningen Autism i Stockholms län Kvalitet i LSS Version 1.0 Kvalitetsarbete i verksamheter enligt LSS Innehållsförteckning 3. Inledning 4. Kvalitet i verksamheter enligt LSS. 5. Hur mäter man kvalitet?

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Agenda 1. Vilka behov av information har brukare? 2. Kan ÖJ/Äldreguiden tillgodose det? 3.

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Att mäta effektivitet i vård och omsorg

Att mäta effektivitet i vård och omsorg Att mäta effektivitet i vård och omsorg Kristina Stig Enheten för öppna jämförelser 1 2015-05-07 Modellen för effektivitetsanalys God vård och omsorg t 2015-05-07 Effektivitetsanalyser 3 Modell för effektivitet

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer