ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Lars-Gunnar Engström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014. Lars-Gunnar Engström"

Transkript

1 ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 214 Lars-Gunnar Engström KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND

2 Innehållsförteckning Öppnajämförelser...sid3 DatakälloriÖppnajämförelser...sid3 Resultatförstödochservicetillpersonermedfunktionsnedsättning enligtlss...sid4 Helhetssynochsamordning...sid4 Internsamordning...sid4 Externsamverkan...sid5 Individuellplan...sid6 Tillgänglighet...sid7 Trygghetochsäkerhet...sid7 Självbestämmandeochintegritet...sid8 Arbetsmarknad...sid9 Kunskapsbaseradverksamhet...sid11 Sammanställninguppfylldaindikatorer...sid13 Resultatförstödochservicetillpersonermedpsykisk funktionsnedsättning...sid14 Helhetssynochsamordning...sid14 Rutinerförsamordning...sid14 Externsamordningochindividuellplan...sid15 Tillgänglighet...sid16 Uppsökandeverksamhet...sid16 Informerandeverksamhet...sid16 Trygghetochsäkerhet...sid17 Självbestämmandeochintegritet...sid18 Formerförbrukarinflytande...sid18 Meningsfullsysselsättning...sid2 Arbetsmarknad...sid21 Boendeochstödivardagen...sid22 Boende...sid22 Stödivardagen...sid23 Kunskapsbaseradverksamhet...sid23 Handläggarenskompetens...sid24 Sammanställninguppfylldaindikatorer...sid25 Referenser...sid26 2

3 Öppnajämförelser ÖppnajämförelserärindikatorbaseradeverktygsomSocialstyrelsentagitframföratt möjliggörajämförelsermellanolikakommunerochstadsdelar,regionerochnationellasiffror avoffentligtfinansieradeverksamheter.syftetärattgeettverktygsomkananvändasför uppföljning,analysochutvecklingblaavsocialtjänstensverksamheter(socialstyrelsen 214). DennasammanställningavindikatorerförStöd%och%service%till%personer%med% funktionsnedsättning%enligt%lssochstöd%och%service%till%personer%med%psykisk% funktionsnedsättningsyftariförstahandtillattutgöraettdiskussionsunderlagtilldelshur Öppnajämförelserkananvändasikvalitetsarbetetidevärmländskakommunernamen ocksåhurkvalitetenidatainsamlingenkansäkerställas.sammanställningenavindikatorerna följerialltväsentligtstrukturenidavidsson(213).informationstextenruntrespektive indikatorärihuvudsakhämtadochnågotbearbetadfråndenursprungligaexcelyfilfrån Socialstyrelsendärmanpresenterarresultatenfråndatainsamlingen. 1 DetärfemtegångensomSocialstyrelsensamlatinochpubliceratjämförelseravstödtill personermedfunktionsnedsättning.antaletindikatorerförområdetstöd%och%service%till% personer%med%funktionsnedsättning%enligt%lssharutökatsfrån3år212till34år214och indikatorernaförstöd%och%service%till%personer%med%psykisk%funktionsnedsättningharutökats från8indikatorer21till36indikatoreriföreliggandeundersökning. ISocialstyrelsenssammanställningaravÖppna%jämförelserredovisasfärgredovisningarav omindikatornäruppfylldellerej.grönrutavisarpåenuppfylldindikatorochenrödruta visarpåej%uppfylld.ävenalternativetintegreratredovisassommedgrönruta.tomruta innebärattkommunenintelämnatsvarfördetaktuellaområdet. DatakälloriÖppnajämförelser UnderlagetförföljandePMärframtagetmhafyraolikaenkätersomgåttuttillsamtliga kommunerisverigesamtstadsdelarnaistockholm,göteborgochmalmö.svarsfrekvensen harvarieratmellan9y98%(socialstyrelsen214).uppgifternaför214ärbaseradepåde enkätersomskickadesutinovember213medutgångspunktihurdetsågutirespektive kommunden21november FinnsatthämtafrånSocialstyrelsenswebbplatsunderrubrikenÖppnaJämförelser: 3

4 Resultatförstödochservicetillpersonermedfunktionsnedsättning enligtlss Helhetssynochsamordning Intern&samordning FörområdetIntern%samordningredovisasomkommunenden21november213hadeen skriftlig,påledningsnivåbeslutadochuppföljdrutinförhursamordningskaskemellanlssy områdetochandraområdeninomsocialtjänsten.rutinenäraktuellgenomattden upprättatsellerföljtsuppmellan21november212y21november213.rutinenska beskrivaettbestämttillvägagångssättförhursamordningskagenomföras. Integreratbetecknarkommunerdärsamverkansrutinmellanvissaområdeninteärrelevant eftersomverksamheternabedrivsavsammachefochpersonal.integreraträknassomettjay svar. Aktuella rutiner för samordning med: Barn & unga Ekonomiskt bistånd Hemlöshet Missbruksoch beroendevård Socialpsykiatri Våld i nära relationer Äldreomsorg Kil Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Eda Torsby Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Integrerat Integrerat Grums Årjäng Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Sunne Karlstad Kristinehamn Integrerat Integrerat Filipstad Hagfors Arvika Säffle Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Värmland 44% 38% 38% 5% 56% 44% 38% Riket 47% 34% 35% 43% 61% 47% 45% Socialpsykiatrinärdetområdedärrutinerförsamordningmedandraområdenihögst utsträckningfinns.dettagällersåvälförvärmland(56%)somförriketsomhelhet(61%). 4

5 DelägstaandelarnaåterfinnsförområdenaEkonomisktbistånd,Hemlöshetsamt Äldreomsorg(38%). & Extern&samverkan& FörExtern%samverkangällerattkommunenden21november213haftenskriftligochpå ledningsnivåbeslutadöverenskommelseförsamverkanienskildaärendenmellanlssy områdetochandramyndigheter.överenskommelsenbetraktassomaktuellgenomattden upprättatsellerföljtsuppmellanden21november212y21november213. Medsamverkanavseshärövergripandegemensamthandlandepåorganisatorisktplanför ettvisstsyfte.meduppföljningavsesattberördaaktörerpåettsystematisktsätt kontrolleratattdeöverenskommelsersomfinnsförexternsamverkanienskildaärenden fungerarpåavsettsätt. & Aktuella överenskommelser för samverkan med: Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstingets barnhabilitering Landstingets vuxenhabilitering Landstingets barnpsykiatri Landstingets vuxenpsykiatri Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Värmland 19% 19% 31% 31% 44% 5% Riket 16% 17% 38% 3% 5% 56% ÄvenhärfinnsenöverensstämmelsemellanVärmlandrespektiveriketsomhelhet. ÖverenskommelseomsamverkanmedLandstingetsvuxenpsykiatrifinnsi5%avlänets 5

6 kommunerochi56%avriketskommuner.överenskommelsermedarbetsförmedlingen respektiveförsäkringskassanfinnsendasti19%(3kommuner)avlänetskommuner. & Individuell&plan& Medindividuell%planavsesenvårdYochomsorgsplanförbeslutadeinsatser/åtgärdersom upprättatspåbegäranavochtagitsframisamrådmeddenenskildesomharbeviljatsinsats enligtlss.individuellplanangesi1,lss. Redovisningenvisaromkommunenden21november213haftenaktuellrutinföratt erbjudaindividuellplanenligtlss.rutinenäraktuellgenomattdenupprättatsellerföljts uppmellanden21november212y21november213.medrutinavsesettiförväg bestämttillvägagångssättförhuraktivitetenskagenomföras. Kil Eda Individuell plan Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Rutin för att erbjuda individuell plan Värmland 31% Riket 37% 6

7 Tillgänglighet Kvalitetsområdettillgänglighetinnebärattdetärlättattfåkontaktmedsocialtjänstenoch vidbehovfådelavtjänsternainomrimligtid.informationochkommunikationärbegriplig ochanpassadefterolikagruppersochindividersbehov.indikatorernavisarivilkaalternativa formatkommunentillhandahållerinformationominsatsernaenligtlsspåsinwebbplats samthurmanskagöraförattansökaomeninsats. Information om LSS på kommunens webbplats Lättläst svenska Inspelat på teckenspråk Talad information Som textfil Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Värmland 56% 6% 25% 63% Riket 42% 9% 46% 59% 63%avlänetskommunerharinformationomLSSiformavtextfilpåsinwebbplats.Dettaär någothögreänförriketskommunertotalt(59%).informationinspelatpåteckenspråkärej specielltvanligtförekommandevaresigivärmland,6%(1kommun)ellerihelariket,9%. Trygghetochsäkerhet Kvalitetsområdettrygghet%och%säkerhetinnebäratttjänsternautförsenligtgällande regelverk.indikatornvisarpåombeslutinomrespektiveområdeföljtsupp. 7

8 Meduppföljningavsesattenhandläggareföljtuppomdenenskildesbeviljadeinsatsär adekvatiförhållandetilldennesbehov.genomförduppföljningskavaranoteradi journalen/personakten.fördekommunersominteharnågotbeslutharsvaretmarkerats medejaktuellt. Förkommunerochstadsdelarsomharfärreän2beslutpresenterasandelarnasomalla, delvisochinget.%förkommunerochstadsdelarsomhar2beslutellerflerpresenteras andelariprocent. Uppföljning av beslut Andel beslut om bostad med särskild service följs upp inom ett år Andel beslut om daglig verksamhet följs upp inom ett år Andel beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år Kil 39% 19% Delvis Eda % 23% Inget Torsby 47% 68% Alla Storfors Ej aktuellt Inget Alla Hammarö Alla Alla Alla Munkfors Inget Delvis Inget Forshaga 5% 48% Delvis Grums Inget 6% Inget Årjäng Inget 1% Delvis Sunne 56% 36% Delvis Karlstad 18% 15% 75% Kristinehamn 88% 82% 66% Filipstad 1% % 7% Hagfors 4% 23% 57% Arvika 7% 3% 5% Säffle % % Alla Värmland 7% 6% 25% Riket 12% 14% 31% Självbestämmandeochintegritet Dettaområdeomfattarfleradelar.Delsredovisasomkommunenbetalarförledsagares omkostnaderochomdenenskildekanpåverkavemsomskallledsaga.detsenareärfalleti allakommunerutomen. 8

9 Därutöverredovisasomkommunenhargjortminstenundersökningomenskildas uppfattningomlssyverksamhetenikommunenunderperioden21november211y21 november213ochanväntresultatenförattutvecklaverksamheten. Undersökningaravenskildasuppfattningomverksamhetenkanvaraundersökningariform avenkäter,struktureradeintervjuerochbrukarundersökningarisyfteattfångadeenskildas uppfattningomverksamhetenskvalitet.resultatenredovisaspågruppnivå.däremotavses inteklagomålshanteringelleruppföljningaravgenomförandeplanelleravindividuellplan. Densistaindikatorninomdettaområdevisaromkommunenbetalarut habiliteringsersättningtilldeltagareidagligverksamhet.dettagörsi12avlänetskommuner (75%). Kommunen betalar för ledsagares omkostnader Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga Brukarundersökningar används för att utveckla verksamheten Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Värmland 75% 94% 44% 75% Riket 82% 94% 51% 87% Arbetsmarknad& UnderområdetArbetsmarknad%redovisasomdetfinnspersoner(enellerflera)ikommunen somgåttfråndagligverksamhettillförvärvsarbeteellerskyddat%arbeteunderperioden21 november212tillochmed21november213.övergångentillarbeteskainnebäraatt beslutomdagligverksamhetupphörtheltellerdelvis. 9

10 Medskyddatarbeteavseslönebidragsanställning,praktikplats,Samhallellermotsvarande. Skyddatarbeteavserintepraktikplatsinomdendagligaverksamheteniformavexempelvis individuellplacering.skyddatarbeteinteövergångtillsysselsättningsinsatsenligt socialtjänstlagen. Detredovisasocksåomkommunenden21november213haftenskriftligochpå ledningsnivåbeslutadrutinförattminstårligenprövamöjlighetentillarbeteeller praktikplatsförpersonersomdeltaridagligverksamhet. & Personer har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete Personer har gått från daglig verksamhet till skyddat arbete Rutin för att pröva möjligheten till arbete Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Värmland % 13% 6% Riket 16% 32% 13% Inteinågonavlänetskommunerhardetredovisatsattpersonergåttfråndagligverksamhet tillförvärvsarbete.i2kommuner(13%)harpersonergåttfråndagligverksamhettillskyddat arbete.siffrornaförvärmlandärinomdettakvalitetsområdegenomgåendelägreänför riketsomhelhet. 1

11 Kunskapsbaseradverksamhet Kunskapsbaserad%verksamhet%innefattarfleraolikaområden.Denförstaindikatornmäter omdetfördenaktuellakommunenärfalletattlssyhandläggaresomanställtsefterden förstaoktober212fåttenstruktureradinskolningsperiodisambandmedanställningens början.ejaktuelltinnebärattingenhandläggareanställtsefterden1oktober212. Mätperiodenomfattadeenveckainovember213. DetredovisasinomområdetocksåandelenLSSYhandläggningstimmarikommuneneller stadsdelensomutförsavhandläggaresomperden1oktober213arbetatlängreänettår medlssyhandläggning. NästaindikatorvisarpåandelenLSSYhandläggningstimmarutfördaikommunenavLSSY handläggaremedsocionomexamenellermotsvarande.medmotsvarandeavses högskoleutbildningarnasocialomsorgsexamenochsocialaomsorgsprogrammetenligt tidigarestudieordning.siffrornafördennaindikatorärhögilikhetmedriketiövrigt(91% resp95%). Andel timmar LSShandläggning Strukturerad Andel LSS-timmar Handläggares inskolningsperiod LSS-handläggning kompetens utförda av utförda av för samtliga handläggare handläggare med nyanställda som arbetat socionomexamen, handläggare längre än ett i procent år, i procent Kil 5% 1% Eda % % Torsby Ej aktuellt 1% 1% Storfors Ej aktuellt 1% 1% Hammarö Ej aktuellt 1% 1% Munkfors % 1% Forshaga Ej aktuellt 1% 1% Grums % 1% Årjäng Ej aktuellt 1% 1% Sunne Ej aktuellt 1% 1% Karlstad 95% 1% Kristine-hamn 1% 1% Filipstad Ej aktuellt 1% 1% Hagfors Ej aktuellt 1% 1% Arvika Ej aktuellt 1% 1% Säffle % % Värmland Redovisas ej 8% 91% Riket Redovisas ej 8% 95% 11

12 VidareredovisasandelenLSSYhandläggningstimmarutfördaikommunenellerstadsdelenav LSSYhandläggaremedenaktuellkompetensutvecklingsplan.Indikatorngällerför handläggaresomvaritanställdaminstettår. Medaktuellkompetensutvecklingsplanavsesenskriftligochindividuellöverenskommelse medarbetstagarenomkompetensutvecklingsinsatser.enkompetensutvecklingsplanses somaktuellomdenutformadesellerföljdesuppunderperioden1oktober november212. AndelenLSSYhandläggningstimmarutfördaikommunenavLSSYhandläggaresomhaft kontinuerligärendehandledningnågongångunderperioden1oktober212y21november 213utgörytterligareenindikator. Idensistakolumnenredovisasomkommunenden21november213haftensamladplan förpersonalenskompetensutveckling.planenbedömssomaktuellgenomattdenupprättats ellerföljtsuppmellan21november212y21november213.medsamladplanför kompetensutvecklingmenashärenverksamhetsgemensamplanförpersonalens fortbildningoch/ellervidareutbildningsombyggerpåverksamhetensuppdrag/måloch nämndenskartläggningochanalysavpersonalensindividuellakompetens. Andel timmar LSShandläggning utförda Andel timmar LSShandläggning utförda av Aktuell och samlad Handläggares av handläggare som handläggare med aktuell plan för personalens kompetens kompetensutvecklingsplan, har haft kontinuerlig kompetensutveckling i procent ärendehandläggning, i procent Kil % 1% Eda Ej aktuellt Ej aktuellt Torsby % 1% Storfors % % Hammarö 1% 1% Munkfors Ej aktuellt Ej aktuellt Forshaga 1% 1% Grums Ej aktuellt Ej aktuellt Årjäng % 1% Sunne % 1% Karlstad 1% 1% Kristine-hamn % 1% Filipstad % 1% Hagfors 1% 1% Arvika % 1% Säffle Ej aktuellt Ej aktuellt Värmland Redovisas ej Redovisas ej 6% Riket 69% 81% 26% 12

13 Sammanställninguppfylldaindikatorer Iföljandediagramredovisashurstorandelavindikatorernasomvarituppfylldaför respektivekommun,värmlandrespektiveriketförområdetstöd%till%personer%med% funktionsnedsättning%enligt%lss.förattindikatornskallbetraktassomuppfylldskall kommunenhasvarat ja eller integrerat påaktuellindikator. FörVärmlandärandelenuppfylldaindikatorer38,3%ochdetsammagällerförriketsom helhet. 7% AndeluppfylldaindikatorerELSS 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 13

14 Resultatförstödochservicetillpersonermedpsykisk funktionsnedsättning Helhetssynochsamordning Rutin&för&samordning Indikatornrutiner%för%samordninguppfyllsomkommunenharenskriftligochpåledningsnivå beslutadrutinförhursamordningskaskeienskildaärendenmellansocialpsykiatriochde nedanredovisadeområdenainomsocialtjänsten.rutinenäraktuellgenomattden upprättatsellerföljtsuppmellan21november212y21november213.rutinenska beskrivaettbestämttillvägagångssättförhursamordningskagenomföras. Integreratbetecknarkommunerdärsamverkansrutinmellanvissaområdeninteärrelevant eftersomverksamheternabedrivsavsammachefochpersonal.noterbartärhärattenstor andelavdeindikatorersomredovisassomuppfylldaärjustiformavintegrerat.% Rutiner för samordning med: Barn & unga Ekonomiskt bistånd Hemlöshet Missbruk LSS Våld i nära relationer Äldreomsorg Kil Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Eda Torsby Storfors Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Hammarö Munkfors Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Forshaga Integrerat Grums Integrerat Årjäng Sunne Karlstad Integrerat Integrerat Integrerat Kristinehamn Integrerat Integrerat Integrerat Filipstad Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Hagfors Integrerat Arvika Integrerat Integrerat Säffle Värmland 4% 53% 53% 6% 53% 67% 2% Riket 51% 43% 44% 54% 55% 55% 38% & 14

15 Extern&samordning&och&individuell&plan Extern%samordninginnebärattkommunenden21november213haftenaktuellskriftlig,på ledningsnivåbeslutadöverenskommelseförsamverkanienskildaärendenmellan socialpsykiatriochandramyndigheter.överenskommelsenäraktuellgenomattdenhar upprättatsellerföljtsuppmellan21november212y21november213.medsamverkan avseshärövergripandegemensamthandlandepåorganisatorisktplanförettvisstsyfte. AktuellöverenskommelseomsamarbetemedLandstingetsomskallinnehålla: Ygemensammamål YresursYochansvarsfördelning Yrutinerförsamarbetekringenskildapersonermedpsykiskfunktionsnedsättning. Medindividuell%plan%avsesomkommunenden21november213haftenaktuell,skriftlig ochpåledningsnivåbeslutadrutinförupprättandeavindividuellplanisamarbetemed landstingetförpersonermedpsykiskfunktionsnedsättning.rutinenäraktuellgenomattden upprättatsellerföljtsuppmellan21november212y21november213. Aktuella överenskommelser för samverkan med: Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Aktuell rutin för upprättande av individuell plan Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Värmland 13% 2% 8% 6% Riket 2% 19% 7% 71% 15

16 Tillgänglighet Kvalitetsområdettillgänglighetinnebärattdetärlättattfåkontaktmedsocialtjänstenoch vidbehovfådelavtjänsternainomrimligtid.informationochkommunikationärbegriplig ochanpassadefterolikagruppersochindividersbehov.kommunikationenmellanden enskildeochprofessionenpräglasavömsesidighetochdialog.verksamheternaärfysiskt tillgängliga. Uppsökande&verksamhet& Kommunenbedriveruppsökande%verksamhetförpersonermedfunktionsnedsättning.Med uppsökandeverksamhetavseshärentydligfunktionsomhartilluppgiftattbedrivaett utåtriktatochaktivtarbeteförattidentifiera förkommunenokända personermedpsykisk funktionsnedsättningibehovavsocialtjänstensinsatserocherbjudademettadekvatstöd.i funktioneningårävenattstödjaindividentillenadekvatkontaktmedvårdyoch stödsystemet. Informerande&verksamhet& Kommunenhargenomförtriktadeinformationsinsatsertillpersonermedpsykisk funktionsnedsättningochderasanhöriga.informationenomfattarkommunensskyldigheter, individensrättigheter,tillgängligtutbudavverksamheter/insatsersamtangevemmankan takontaktmed.informationsguidenomfattaräveninformationomandra myndigheters/organisationersverksamhet.indikatorernavisarivilkaalternativaformat kommunentillhandahållerinformationominsatsernaenligtlsspåsinwebbplatssamthur manskagöraförattansökaomeninsats. InformationsinsatserskeriförstahandisåvälVärmlandsomriketviakommunenswebbplats samtviainformationsblad.siffrornaförvärmlandvisardockgenomgåendepåenlägregrad avinformationsspridningänsiffrornaförriket. 16

17 Information via: Funktion för uppsökande verksamhet Annonser i massmedia Kommunens webbplats Informationsblad Informations-guide Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Värmland 27% 7% 73% 47% 27% Riket 4% 16% 8% 58% 37% Trygghetochsäkerhet Kvalitetsområdettrygghetochsäkerhetinnebäratttjänsternautförsenligtgällande regelverk.tjänsternaärtransparantavilketinnebärförutsägbarhetochmöjlighettillinsyn. Riskförkränkning,försummelse,fysiskellerpsykiskskadaförhindrasgenomförebyggande arbete.häravsesettitysystemsomkanhanterahandläggningsprocesseninom myndighetsutövningenochsomäranpassatförattkunnaregistrerarelevantauppgiftersom tasutsomstatistikochanvändsiverksamhetsuppföljning. 17

18 18 Självbestämmandeochintegritet Förkvalitetsområdetsjälvbestämmande%och%integritetundersöksomdenenskildeär delaktig,harinflytandeochgesmöjlighettillegnaval. Former&för&brukarinflytande& Brukarorganisationerharhaftmöjlighetattlämnasynpunkterpånågondelav överenskommelsemellankommunochlandstingetgällandepersonermedpsykisk funktionsnedsättning.meddelavsesnågotavföljande: Ygemensammamål, YresursYochansvarsfördelning,eller Yrutinerförsamarbetemellankommunochlandstingkringenskildapersoner. Medbrukarinflytandesamordnareavsessärskildapersonersomäranställdaavkommunen förattarbetaförökatinflytandeförpersonermedpsykiskfunktionsnedsättning. IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Värmland 73% Riket 86%

19 Medråd%för%funktionshindersfrågoravsesettråddärinflytandeiverksamhetenkanutövas genomföreträdarefrånbrukarorganisationer. Medbrukarrevisionavsesensystematiskgranskningavenenhetellerverksamhetsomger vård,stödellerservicetillmänniskorochsomutförsavbrukareellernärstående. Medbrukarundersökningavsesenkäterellerstruktureradeintervjuerisyfteattfångade enskildasuppfattningomenverksamhetskvalitet.resultatenredovisaspågruppnivå. Depersonliga%ombudenarbetarpåklientensuppdrag.Dehartilluppgiftatthjälpatilli kontaktenmedblandannatvårdinstitutionerochmyndigheterochslussningtillrättinstans. ResultatenförVärmlandinomdettakvalitetsområdeöverensstämmerstorleksmässigtmed riketsomhelhet. Former för brukarinflytande Brukarorganisation er har haft möjlighet att lämna synpunkter på framtagandet av överenskommelse med Landstinget Brukarinflytandesamordnare (Bisam) Råd för funktionshinderfrågor Brukarrevision Brukarunder sökningar Personligt ombud Kil Eda Torsby Storfors Ingen överenskommelse Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Värmland 87% % 8% % 67% 87% Riket 75% 8% 9% 12% 66% 83% 19

20 Meningsfull&sysselsättning& Ikvalitetsområdetredovisasomkommunenkanerbjudaanpassadeinsatserförmeningsfull sysselsättningtillpersonermedpsykiskfunktionsnedsättning.detreområdensomredovisas är: Y Y Y Kommunenkanerbjudabiståndsbeslutadstruktureradsysselsättningmedindividuell målsättningochuppföljning. KommunenkanerbjudaplatsisocialtkooperativellerFontänhusmedindividuell målsättningochuppföljning.insatsenärbiståndsbeslutad. Kommunenkanerbjudaöppenverksamhetutanindividuellmålsättningoch uppföljning.insatsenärintebiståndsbeslutad. Äveninomdettakvalitetsområdekanmankonstateraattandelenuppfylldaindikatorer överensstämmerihögutsträckningmedrikssiffrorna. Meningsfull Strukturerad Socialt Öppen verksamhet sysselsättning sysselsättning kooperativ/fontänhus Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Värmland 8% 27% 8% Riket 85% 33% 76% 2

21 Arbetsmarknad& Inomområdetredovisasomkommunenkanerbjudaarbetslivsinriktadrehabiliteringsamt ompersonerikommunengåttfrånbiståndsbeslutadinsatstillarbetepåreguljär arbetsmarknadelleriskyddadsektor. Arbetslivsinriktad%rehabiliteringavserrehabiliteringenligt supportedemployment som syftartillattgeindividenettstödiattfinnaochbehållaettförvärvsarbetepådenreguljära arbetsmarknaden,baseratpåindividensegnavalochpreferenser.grundtankeni supported employment ärattpersonenfårettstödiattfinnaochbehållaettreguljärtarbetemedlön utanmeromfattandeföregåendebedömningocharbetsträning.ipsymodellenären standardiseradochmanualbaseradutvecklingav supportedemployment. Denföljandeindikatornvisarpåomdetikommunenfinnsenellerflerapersonersomgått frånbiståndsbeslutadesysselsättningsinsatsertillförvärvsarbeteunderperioden21 november212 21november213.Övergångentillarbeteinnebärattden biståndsbeslutadesyselsättningsinsatsenäravslutad.medförvärvsarbeteavsesarbetepå denreguljäraarbetsmarknaden.medbiståndsbeslutadinsatsavsesintedagligverksamhet. Idensistakolumnenredovisasomdetikommunenfinnsenellerflerapersonersomgått frånbiståndsbeslutadesysselsättningsinsatsertillskyddatarbeteunderperioden21 november212 21november213.Övergångentillarbeteinnebärattden biståndsbeslutadesyselsättningsinsatsenäravslutad.medskyddatarbeteavses lönebidragsanställning,praktikplats,samhallellerannatskyddatarbete.indikatornavser inteövergångtillstudier.medbiståndsbeslutadinsatsavsesintedagligverksamhet Andelenpersoneriarbetslivsinriktadrehabiliteringellerpersonersomgåttfrån sysselsättningsinsatstillförvärvsarbetetycksenligtredovisningenvaraavsevärtlägrei Värmlandänförettgenomsnittavlandet.Andelenpersonersomgåtttillskyddatarbeteär docknågothögreivärmland. 21

22 Personer har Personer har gått från gått från Arbetslivsinriktad sysselsättningsinsats till insats till sysselsättnings- rehabilitering förvärvsarbete skyddat arbete Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Värmland 13% 13% 47% Riket 35% 3% 43% & & Boende&och&stöd&i&vardagen& Boende Härredovisasomkommunenerbjuderhemlösapersonermedpsykiskfunktionsnedsättning bostadförst.med bostadförst avseshärattdenhemlöseuppmuntrasattsjälvdefiniera sinabehovochmål.personenerbjudssedan,omdennesåönskar,omedelbartenvaraktig boendelösning.erbjudandetgesutannågrakravpåattpersonenförsthargenomgått psykiatriskbehandlingelleruppvisatnykterhetochdrogfrihet.boendelösningenärutankrav påbehandlingsföljsamhetellerannanmeritering. Enindikatorvisarocksåomsamtligaavkommunenssärskildaboendenärattbetraktasom fullvärdiga.medfullvärdigtboendemenasattdetfinnstillgångtillkokmöjligheter,wcsamt duschellerbad.dennaindikatorvisarpåattdesärskildaboendenaivärmlandtillväsentligt högregradärattbetraktasomfullvärdigaänförriketsomhelhet(79%förvärmlandi jämförelsemed5%förriket). 22

23 Stödivardagen Tvåindikatorerredovisasunderdennarubrik.Denförstaberöromkommunenkanerbjuda personermedpsykiskfunktionsnedsättningprogrammetförsocialfärdighetsträning, Ett självständigtliv (ESL).Trevärmländskakommuner(2%)visarpåattdettastöd förekommer. Denandraredovisaromkommunenkanerbjudainsatserförstödiföräldraskapettill personermedpsykiskfunktionsnedsättningsomharminderårigabarn. "Bostad först" Boende Samtliga särskilda boenden enligt SoL är fullvärdiga Stöd i vardagen Social färdighetsträning Stöd i föräldraskap Kil Eda Torsby Storfors Ej aktuellt Hammarö Munkfors Forshaga Ej aktuellt Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Värmland 53% 79% 2% 73% Riket 31% 5% 47% 83% Kunskapsbaseradverksamhet Idenförstaindikatornredovisasomkommunenhargenomförtenellerflera behovsinventeringaravpersonermedpsykiskfunktionsnedsättningisamverkanmed landstinget,underperioden1januari21y21november213.medbehovsinventering 23

24 avseshärenkartläggningavlivssituationochbehovavinsatserförpersonermedpsykisk funktionsnedsättning. Handläggareskompetens Kommunenharden21november213enaktuellochsamladplanförhandläggarnas kompetensutveckling.planenäraktuellgenomattdenupprättatsellerföljtsuppmellan21 november212y21november213 Ikommunenharhandläggarnaharhaftkontinuerlighandledningunderperioden21 november212y21november213. AndelenuppfylldaindikatorerförområdetKunskapsbaserad%verksamhetavvikerinte nämnvärtfrånsiffrornaförhelalandet. Handläggares kompetens Behovsinventering Samlad och uppföljd plan för kompetensutveckling Handläggarna har haft kontinuerlig ärendehandledning Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Värmland 53% 27% 73% Riket 57% 36% 74% 24

25 Sammanställninguppfylldaindikatorer Iföljandediagramredovisashurstorandelavindikatorernasomvarituppfylldaför respektivekommun,värmlandrespektiveriketförområdetstöd%till%personer%med%psykisk% funktionsnedsättning.förattindikatornskallbetraktassomuppfylldskallkommunenha svarat ja eller integrerat påaktuellindikator.omstapelsaknassåharkommuneninte besvaratenkäten. FörVärmlandärandelenuppfylldaindikatorer48,1%ochförriket,51,4%. 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % AndeluppfylldaindikatorerEpsykisk funkgonsnedsähning 25

26 Referenser DavidssonS(213),Sammanställning%av%Göteborgsregionens%resultat%i%Öppna%jämförelser% % Stöd%till%personer%med%funktionsnedsättning%213,FoUiVäst/GR Socialstyrelsen(214),Öppna%jämförelser%214% %Stöd%till%personer%med% funktionsnedsättning,%nationella%resultat,%metod%och%indikatorer% 26

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Nationella kommentarer - SKL Andelen kommuner som genomfört och använt resultatet av brukarundersökningar för att utveckla verksamheten

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för s kommun, inrapporterat 2013 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för s kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer: 2015:32 Stöd till personer

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Ingrid Nilsson FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:5 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Funktionsnedsättning

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Arbetsrapport 2014:8 Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Tord Fredriksen Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Tord Fredriksen

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Platser och sökande Förändr. NYANMÄLDA PLATSER ,7% KVARSTÅENDE PLATSER ,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE

Platser och sökande Förändr. NYANMÄLDA PLATSER ,7% KVARSTÅENDE PLATSER ,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE Platser och sökande 2009-05 Förändr. NYANMÄLDA PLATSER 1 179 743 58,7% KVARSTÅENDE PLATSER 889 538 65,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 2 415 2 042 18,3% KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT 24 522 22 698 8,0% ARBETSLÖSA

Läs mer

I samband med det pågående arbetet med Nässjös web-sida ska anpassning göras med hänsyn till målgruppen.

I samband med det pågående arbetet med Nässjös web-sida ska anpassning göras med hänsyn till målgruppen. RAPPORT maj 2014 Analys av Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en femte öppna jämförelse

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 2014-05-23... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 5 2.1 Datainsamling... 5 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Förklaringar: Län Sortering SKL:s kommuntyp (1-10) Befolkningsg rupp Intern samordning

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n Värmlands län Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon:

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon: Karlstad 12 september 2012 PRESSMEDDELANDE För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Lena Hertzberg Arbetsförmedlingschef Telefon: 010-486 42 43 Karina Wrobel Informatör Telefon: 010-488

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Lokalt företagsklimat Värmland 2016

Lokalt företagsklimat Värmland 2016 Lokalt företagsklimat Värmland 2016 Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Ranking 2015 Värmland

Ranking 2015 Värmland Ranking 2015 Värmland Om företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. -John F. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimatkennedy

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Bostad. Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Kontor

Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Bostad. Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Kontor n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1701 1780069 Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget 1780070 Karlstad: Innerstaden utom Inre centrum söder om Stortorget. 1780072 Karlstad: Tätortens mellersta del (Herrhagen

Läs mer

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning Åsa Nilsson 1 2 Innehåll 1. Inledning... 5 Bakgrund och syftet med rapporten... 5 Urvalet

Läs mer

Sociala enheten Rapport 2004:13. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten Rapport 2004:13. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten Rapport 2004:13 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Hur flyttar man en person i HSA till en annan gren? 1. Flyttar person i HSA-katalogen Högerklicka på Per Uppman. Klicka på länken Flytta. Flytta

Läs mer

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Samhällsbyggnadsavdelningen 2006:11 Sociala enheten Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 Antalet lediga platser på ungefär samma nivå som i april 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i april ungefär lika

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

Personskador i trafiken STRADA Värmland

Personskador i trafiken STRADA Värmland Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2006 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Värmland Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Revisionssamverkan i Värmland - Hennickehammarnätverket

Revisionssamverkan i Värmland - Hennickehammarnätverket Revisionssamverkan i Värmland - Hennickehammarnätverket Kommunerna Landstinget Region Värmland Revisorerna Bakgrund Startade 2003 med ett första möte på Hennickehammars herrgård Initiativ från landstingsrevisionen

Läs mer

Socialnämnden. kallas till sammanträde måndagen den 15 juni 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, för behandling av följande ärenden:

Socialnämnden. kallas till sammanträde måndagen den 15 juni 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, för behandling av följande ärenden: Socialnämnden kallas till sammanträde måndagen den 15 juni 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. BILAGA Öppet sammanträde,

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2011

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2011 Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 211 Sammanställning av uppgifter från ordinationsblanketten för januari - juni 211 Under årets första sex månader förskrevs 1 7 ordinationer av fysisk aktivitet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Handikappomsorg År 2015 KVALITETSREDOVISNING 2015 Sammanfattning av kvalitetsredovisningen Året har präglats av flera chefsbyten, besparingar och en del omorganisationer, trots detta

Läs mer

Statistik Kalmar län Redovisningen bygger på siffror i förhållande till riksgenomsnittet om inte annat anges.

Statistik Kalmar län Redovisningen bygger på siffror i förhållande till riksgenomsnittet om inte annat anges. Bilaga Statistik Kalmar Redovisningen bygger på siffror i förhållande till riksgenomsnittet om inte annat anges. Sociala faktorer Vuxna Arbetslöshet Arbetslösheten ligger inom ramen för riksgenomsnittet.

Läs mer

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS Uppföljning av de missförhållanden som anmälts under år 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2008:20 Rapporten är sammanställd av Christina Berndtsson,

Läs mer

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 3 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se 1. Hur man registerar in en person i HSA-katalogen Klicka på Internet Explorerknappen. Klicka på Webbsidan kan inte visas-knappen.

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Fokus Framtid - Etablering för välfärd

Fokus Framtid - Etablering för välfärd Fokus Framtid - Etablering för välfärd Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund Regeringen FN:s deklaration om de

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2010

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2010 Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 21 Sammanställning av uppgifter från ordinationsblanketten för januari - oktober 21 Under årets första tio månader förskrevs 2 116 ordinationer av fysisk aktivitet

Läs mer

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015

RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2015 Rapporten sammanställd av: Maria Ekelöf, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Enkät riktad till ansvariga chefer för skolhälsovården i Värmland Karlstad kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Värmlands län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Värmlands län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Värmlands län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013. resultat och metod

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013. resultat och metod Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat och metod Kontakt: Staffan Söderberg, projektledare staffan.soderberg@socialstyrelsen.se Kerstin Westergren, statistisk bearbetning

Läs mer

Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012

Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012 Vetlanda kommun Vård- och omsorg 2012-06-29 Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012 Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samla in data om olika aspekter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016 Fått arbete Under mars påbörjade 1 396 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se Dnr DSN-2014-19 Dpl sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET T IT-enhetenn 2015-01-23 (reviderad) Anna Hamr, 054-540 81 69 anna.hamr@ @karlstad.se Verksamhetsplan 2015 drifts- ochh servicenämnden Dnr DSN-2014-19

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Insamling av uppgifter gjordes 2012.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Insamling av uppgifter gjordes 2012. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2013. Insamling av uppgifter gjordes 2012. Förklaringar: Sortering Helhetssyn och samordning Intern samordning Extern samverkan

Läs mer

A^- SNau 135. u~j. Kristinehamns kommun. Personligt ombud Värmland. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende

A^- SNau 135. u~j. Kristinehamns kommun. Personligt ombud Värmland. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 3(18) SNau 135 Personligt ombud Värmland Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen.

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Värmlands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Årjäng Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Säffle

Läs mer

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen)

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Sida 1(7) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Arbetsgruppen Sårbara familjen Datum 2015-09-14 Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Region Värmland - kommunalförbund

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland 1. Överenskommelsens parter - Landstinget i Värmland - Arvika kommun - Eda kommun - Filipstads kommun - Forshaga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 08.00 11.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande (M) Jonas Ås (S) Maria Rönnehäll

Läs mer

Avropsberättigade parter - Beläggningsarbeten 2015 OMGÅNG 3

Avropsberättigade parter - Beläggningsarbeten 2015 OMGÅNG 3 Avropsberättigade parter - Beläggningsarbeten 2015 OMGÅNG 3 Statusorsak Organisation Org.nr Stad Kommun Kommunnr. Avropsberättigad Eskilstuna Energi och Miljö AB 556458-1907 ESKILSTUNA Eskilstuna 0484

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48)

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) 1(3) KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningsstaben YTTRANDE 2016-09-26 Dnr 2016/185 Marina Tilderlindt Finansdepartementet 054-51 51 34 fi.registrator@regeringskansliet.se marina.tilderlindt@hammaro.se Fi2016/02568/K

Läs mer

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24 a LSS

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24 a LSS ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24 a LSS Uppföljning av de missförhållanden som anmälts under år 2008 i verksamheter för personer med funktionshinder LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Rapporten är sammanställd

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Rapporten sammanställd av: Lisa Ask, utvecklingsledare Region Dalarna, enheten för Utveckling, hälsa och välfärd September

Läs mer

Kommunvisa iakttagelser

Kommunvisa iakttagelser Kommunvisa iakttagelser Nedan beskrivs samtliga deltagande kommuners utifrån de tre förutsättningarna för samverkan som redovisats under punkt. Uppgifterna baseras på de intervjuer, den enkät och den inventering

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland

Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Sekretariatet, Administrativa staben 1,0 1 (5) Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Landstinget i Värmland och Arvika-, Eda-, Filipstads-, Forshaga-,

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015 Stöd till personer med funktionsnedsättning Åsa Nilsson 1 FoU i Väst/GR December 2015 Foto omslag: Mostphotos Layout: GR Info, tony.dahl@grkom.se

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. C D E F G H I J K L M N Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 0. Insamling av uppgifter gjordes 0. 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0 Län Sortering SKL:s kommuntyp (-0) arn

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Livet efter diagnos. Lennarth Johansson, Socialstyrelsen & Aging Research Center (ARC)/KI

Livet efter diagnos. Lennarth Johansson, Socialstyrelsen & Aging Research Center (ARC)/KI Livet efter diagnos Lennarth Johansson, Socialstyrelsen & Aging Research Center (ARC)/KI Vården flyttas/r hem... Hemma Institution TID Andel ensamboende i den äldre befolkningen, relaterat till kön och

Läs mer

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Handledsfraktur Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Tid för rehabilitering inom en vecka Inom en vecka efter att handleden har behandlats ska du få träffa sjukgymnast (fysioterapeut)

Läs mer

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialförvaltningen Ledamöter och ersättare SOCIALNÄMNDEN Tid fredag 20 november 2015 kl. 08:30-17:00 Plats Jobbcenter södra, Edeforsgatan 63, Luleå Upprop Val

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om smittförklaring med anledning

Läs mer

11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030

11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030 11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030 I norra Mellansverige kommer det år 2030 att saknas runt 11 900 år 2030 med kompetens som efterfrågas inom välfärden. Bara inom vården

Läs mer

RAPPORT Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad 054 19 70 00 Länsstyrelsen Värmland Lex Sarah Värmlands län

RAPPORT Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad 054 19 70 00 Länsstyrelsen Värmland Lex Sarah Värmlands län RAPPORT Länsstyrelsen Värmland, 65 86 Karlstad 54 9 7 Länsstyrelsen Värmland Lex Sarah i Värmlands län En uppföljning av de missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen som anmälts år Sociala enheten

Läs mer

HÖGEREXTREMA GRUPPER I VÄRMLAND - AKTIVITETER 2013

HÖGEREXTREMA GRUPPER I VÄRMLAND - AKTIVITETER 2013 HÖGEREXTREMA GRUPPER I VÄRMLAND - AKTIVITETER 2013 INLEDNING 2013 var ett år då högerextremismen var väldigt synlig i det svenska samhället och runt om i Europa. I Sverige har flera uppmärksammade demonstrationer

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Samhällsbyggnadsavdelningen Rapport 2006:6 Sociala enheten Individuell plan LSS När kommunen samordnar alla hjälpande händer på den enskildes villkor Rapport från Länsstyrelsens tillsyn 2005 1(13) Innehållsförteckning

Läs mer

Välkomna! Närträff för samordnare 14 december 2016

Välkomna! Närträff för samordnare 14 december 2016 Välkomna! Närträff för samordnare 14 december 2016 Regeringens uppdrag till Skolverket juni 2015 Uppdrag om Samverkan för bästa skola (U/2015/3357/S) Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Sociala enheten 2004:23 Insatser och verksamheter enligt SoL och LSS för personer med funktionshinder

Sociala enheten 2004:23 Insatser och verksamheter enligt SoL och LSS för personer med funktionshinder Sociala enheten 2004:23 Insatser och verksamheter enligt SoL och LSS för personer med funktionshinder Sammanställning av enkät i Värmland 2003 Rapportnamn: Insatser och verksamheter enligt SoL och LSS

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län

PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län Bilaga 3 1(7) Kollektivtrafikstaben Bilaga 3 PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län År 2012 infördes en ny kollektivtrafiklag. I samband med lagens införande valde landsting och kommunkollektiv

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

SERIEFÖRSLAG UNGDOMSSERIER 7- OCH 5-MANNA P 12 7-manna Deje IK Forshaga IF Hertzöga BK grön IFK Skoghall Karlstad BK Nor/Edsvalla Ulvsby IF

SERIEFÖRSLAG UNGDOMSSERIER 7- OCH 5-MANNA P 12 7-manna Deje IK Forshaga IF Hertzöga BK grön IFK Skoghall Karlstad BK Nor/Edsvalla Ulvsby IF SERIEFÖRSLAG UNGDOMSSERIER 7- OCH 5-MANNA 2013 P 12 7-manna Forshaga IF IFK Skoghall Karlstad BK Nor/Edsvalla P 11 östra Degerfors IF Ungdom KB Karlskoga blå Karlskoga SK 1 FC Kristinehamn Storfors FF

Läs mer

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden Dnr DSN-2015-9 Dpl sid 1 (6) TJÄNSTEYTTRANDE KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-enheten 2015-06-29 Per-Erik Karlsson, 054-540 12 20 Per-erik.karlsson@karlstad.se Drifts- och Servicenämnd En gemensam e-tjänsteplattform

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

REGISTRERADE SOM LASTBILAR I registret år; 1955-57 -58-62

REGISTRERADE SOM LASTBILAR I registret år; 1955-57 -58-62 Nummerregister över gamla brandbilar i Värmland Följande sammanställning över värmländska brandbilars registreringsnummer bygger på uppgifter ur bilregisterkataloger, utgivna 1955, 1957, 1958 respektive

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lena Brönnert Lars Näsström Hammarö kommun - En samgranskning av Landstinget i Värmland

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Förstudie Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden. Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet

Förstudie Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden. Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet Förstudie 2014 Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet Gemensamma metoder och utveckling av nya samarbetsformer kring målgruppen behövs

Läs mer