Ägarstrukturen för hotellfastigheter i Sverige - En analys av transaktioner och ägarförändringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägarstrukturen för hotellfastigheter i Sverige - En analys av transaktioner och ägarförändringar"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 450 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Ägarstrukturen för hotellfastigheter i Sverige - En analys av transaktioner och ägarförändringar Författare: Ellen Lundin Handledare: Hans Lind Stockholm 2008

2 Master of Science thesis Title: Authors Department The ownership structure for hotel properties in Sweden - An analysis of transactions and ownership changes Ellen Lundin Department of Real Estate and Construction Management Division of Building and Real Estate Economics Master of Science thesis number 450 Supervisor Hans Lind Keywords Hotel properties, ownership, ownership changes, transactions Abstract The aim of this master s thesis is to show and analyse the ownership structure for hotel properties in Sweden. The ownership has been examined at two different points of time, and Major property transactions during this period were also studied. Information about the properties comes from the databases Datscha and InfoTrader. This master s thesis concludes that the foreign ownership and the ownership of Swedish real estate companies in hotel properties have increased during the time period. Foreign investors have increased their ownership in Swedish hotel properties with 60 % from 2000 to At the present time 17,9 % of all hotel properties have a foreign owner which make this category the second largest owner category in For the most part the foreign hotel property owners are Norwegian companies but Danish and German companies are also represented. The survey also shows that foreign ownership is mainly concentrated in medium-sized cities which is noteworthy when the general perception would be that foreign companies investing primarily in big cities Swedish real estate companies have increased their market share with 16 % and they are still the most dominating owner category in 2008 with a market share of 28,5 % for all hotel properties. Municipal and state companies have done the largest decrease in their ownership with 30 % respective 35 %. Another conclusion in this thesis is that the number of real estate transactions has been rather stable during the time period. The only difference is in year 2006 when several large transactions took place. Among others were Pandox, Home Properties and Norgani involved in a few larger selling of hotel properties. In 2008, however, sales fell considerably due to the unstable financial market and different expectations of buyers and sellers who hold down the number of transactions.

3 Examensarbete Titel: Författare Institution Examensarbete nummer 450 Handledare Hans Lind Nyckelord Sammanfattning Ägarstrukturen för hotellfastigheter i Sverige - En analys av transaktioner och ägarförändringar Ellen Lundin Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och Fastighetsekonomi Hotellfastigheter, ägande, ägandeförändringar, transaktioner Detta examensarbete har till uppgift att kartlägga och analysera ägarstrukturen för hotellfastigheter i Sverige. Ägandet har undersökts vid två tidpunkter samt för att på så vis kunna analysera ägarförändringar. Stora transaktioner under denna tidsperiod har också studerats. Uppgifterna om fastigheterna kommer från Datscha och från fastighetsregistret InfoTrader. Examensarbetet visar att både det utländska ägandet samt de icke noterade fastighetsbolagens ägare i hotellfastigheter har ökat under den bestämda tidsperioden. Det utländska ägandet har ökat med ca 60 % från 2000 till För närvarande är 17,9 % av hotellfastigheterna ägda av ett utlandsbaserat bolag vilket gör de till den näst största ägarkategorin De utländska ägarna är i de flesta fall norska bolag, men även ett fåtal danska och tyska bolag finns representerade. Undersökningen visar även att det utländska ägandet framförallt är koncentrerat till mellanstora städer vilket är beaktansvärt då den generella uppfattningen torde vara att utländska företag framförallt investerar i storstäderna. Svenska icke noterade fastighetsbolag har ökat sitt ägande med 16 % men är fortfarande den dominerande ägarkategorin med 28,5 % av alla hotellfastigheter. Kommunala och statliga bolag har gjort den största minskningen i sitt ägande med 30 % respektive 35 %. Arbetet visar även att antalet transaktioner har varit ganska stabilt under tidsperioden och legat på en relativt låg nivå. Enda avvikelsen var år 2006 då flera stora transaktioner ägde rum. Bland andra Pandox, Home Properties och Norgani var inblandade i några större försäljningar av hotellfastigheter. Under 2008 har dock omsättningen minskat rejält vilket beror på den ostabila finansmarknaden och olika förväntningar från köpare och säljare som håller nere antalet transaktioner.

4 Förord Detta examensarbete har skrivits under hösten 2008 som en avslutning på min utbildning, Samhällsbyggnad med inriktning Bygg- och Fastighetsekonomi vid Kungliga tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet har utförts i samarbete med fatighetskonsultföretaget Lundberg & Partners. Jag vill tacka min handledare Hans Lind, professor vid institutionen för Fastigheter och byggande på KTH för konstruktiv kritik och vägledning. Jag tackar även min handledare på Lundberg & Partners Joakim Arvius, för värdefulla synpunkter, samt övriga medarbetare som hjälpt mig med mina funderingar och problem jag stött på under resans gång. Stockholm 26 November 2008 Ellen Lundin

5 1. Introduktion Bakgrund Syfte Regionalstudie Avgränsningar Ägarkategorier Disposition Metod Metodval Herfindahl index Teori Beskrivning av hotellfastigheter Utvecklingen av hotellfastighetsmarknaden Ägande av hotellfastighet kontra kommersiell fastighet Aktörer Aktörer Fastighetsägare Aktörer Operatören Aktörer Distributörer Avtalstyper Internationella transaktioner och ägarförändringar EMEA Europa, Mellanöstern och Afrika USA Asien/Stillahavsområdet Större transaktioner i hotellvärlden det senaste året Ägarstrukturen i Sverige 1986/ Översikt Börsbolagen Försäkringsbolagen Privatpersoner och enskilda företag Intresseorganisationer Kommuner, kyrkor m fl Kartläggning av ägandet 2000 till Hotellfastighetsägare i Sverige på koncernnivå Förändringen av ägartyper Marknadskoncentration... 28

6 7. Ägarförändringar transaktioner Förändringar De största transaktionerna Omsättning Regionalstudie Översikt Storstadsregioner Fördelning av ägarkategorier Förhållande ägare - operatör Småstadsregioner Fördelning av ägarkategorier Förhållande ägare - operatör Analys Ägarstrukturen för de största hotellfastighetsbolagen Norgani Sweden Holding APES Holding AB NMI Förvaltning AB Home Properties AB Analys Ägarstrukturen Det utländska ägandet Det kommunala och statliga ägandet Förändring i marknadskoncentrationen Övriga förändringar med avseende på kategori Ägarförändringar Generellt Omsättning Tendenser i framtiden Referenser Bilaga 1 Klassificering av hotellfastighetsägare Bilaga 2 Hotellfastighetsägare under 2000 och 2008 Bilaga 3 Fastighetsägare som ingår i detaljstudien

7 1. Introduktion 1.1 Bakgrund I Sverige idag är det mycket vanligt att en fastighet och rörelsen som bedrivs i fastigheten inte ägs av samma person, juridisk eller fysisk. Detta gäller framför allt för stora hotell. Redan under och 1960-talet finns exempel på kommuner som hjälpte stadshotell genom att köpa fastigheten och sedan hyra ut den till hotelloperatören. Under 1980-talet var det vanligt att kommuner gick in som ägare till nybyggda hotellfastigheter, vilket var ett försök till att bland annat locka fler turister till kommunen. Det fanns under denna tid även en trend bland försäkringsbolag och andra stora kapitalplacerare att investera i hotellfastigheter då det ansågs att kommersiella fastigheter var en realvärdesäker tillgång. 1 I början av 1990-talet ägde många operatörer sina egna fastigheter men i och med fastighetskrisen gick många av operatörerna i konkurs och hotellfastigheterna togs över av institutionella ägare som banker och försäkringsbolag. Fram till denna tid hade hotellfastigheter likställts med t ex kontorsfastigheter och fastighetsägarna hade inga speciella kunskaper om hotellfastigheter. Under 1990-talets mitt bildades således specialiserade hotellfastighetsbolag så som Pandox, som med sin industriella struktur skapade en helt ny delmarknad för hotellfastigheter. 2 Att ha separerade ägare och operatörer för en hotellfastighet har flera fördelar. Som för en hotellkedja med en bra affärsidé och ett starkt märkesnamn och som vill expandera till exempel utomlands eller till en annan ort, men med för svagt eget kapital för att kunna köpa eller bygga hotell tillräckligt snabbt, kan ett samarbete med en kapitalstark investerare vara en lönsam affär från båda sidor sett. Hotellkedjans ägare kan expandera snabbare och investeraren får högre avkastning genom den högre beläggning som namnet kan ge upphov till. Nackdelen med denna lösning är att det kan innebära stora risker för fastighetsägaren. Eftersom långa kontrakt med hög hyra oftast skrivs, sätts fastighetsägaren i en besvärlig sits om operatören skulle gå i konkurs, eller när lönsamheten i rörelsen inte räcker till för att betala hyran. 3 Utvecklingen av den världsomfattande ekonomin har gjort det lättare för kapital att röra sig mellan olika länder. Många aktörer som tidigare inte vågat sig på internationella investeringar, har nu tagit klivet ut på andra marknader än i sitt hemland, vilket har förändrat många marknader, inklusive den svenska. Några faktorer som påverkat utländska intressenter att investera i svenska fastigheter är bl a: Det är lätt att göra affärer på engelska och även leda företag med engelsktalande ledning och engelska som företagsspråk Låga transaktionskostnader och ett tydligt regelverk som innebär att en investerare vet vad som gäller i olika situationer. Mycket information finns även på Internet, vilket ger en transparent marknad. En omsättning av fastigheter som är relativt stor. 4 År 1986/87 gjordes en undersökning av SHR (Sveriges Hotell & Restaurang företagare) där hotellfastighetsägare i Sverige kartlades. Sedan dess har förändringarna varit många på den svenska hotellfastighetsmarknaden men fram tills nu har ingen ny studie gjorts. 1 Lind (1995) kap 2 2 Intervju Anders Nissen 3 Lind (1995) kap 2 4 Lind (2005) kap 6:3 7

8 1.2 Syfte Syftet med detta examensarbete är att kartlägga de största ägarna till de hotellfastigheter som finns i Sverige, hur ägarstrukturen ser ut samt hur ägandet har förändrats mellan åren 2000 till Fokus i kartläggningen kommer att ligga på fastighetsägarnas moderbolag, eftersom det då är lättare att se vilka koncerner som är de dominerande på den svenska hotellfastighetsmarknaden. För att få en bättre bild över hur ägarstrukturen har sett ut de senaste åren, kommer en jämförelse att göras med hur ägandet av hotellfastigheter såg ut i slutet av 1980-talet. Man kommer då att kunna se hur ägarstrukturen förändrades under fastighetskrisen i början av talet. För att få ett ytterligare djup kommer arbetet även att innehålla ett avsnitt om hur ägandet och ägarförändringar ser ut på den internationella marknaden. Uppsatta frågeställningar: Det utländska ägandet har generellt sett ökat på den svenska fastighetsmarknaden, gäller detta även för hotellfastigheter? Hur har det kommunala och statliga ägandet förändrats? Finns någon förändring i marknadskoncentrationen under gällande period, har den ökat/minskat? Hur har fördelningen av ägarkategorier förändrats under perioden? Hur ser omsättningen med avseende på fastighetstransaktioner ut under tidsperioden? Vilka tendenser finns för framtida ägande av hotellfastigheter? 1.3 Regionalstudie Utöver kartläggningen av fastighetsägare kommer en mer detaljerad studie att göras genom att jämföra de tre mest befolkade länen, Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län med de tre minst befolkade länen, Jämtlands län, Blekinge län och Gotlands län. Det som kommer att detaljstuderas är förhållandet ägande operatör och frågan jag ställer mig är om det är vanligare i storstadsregionerna att ägare och operatör är två skilda företag jämfört med mindre regioner. Följande kompletterande studier har gjorts: Jämförelse i ägarstruktur mellan de tre storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) och tre mindre regioner (Jämtland, Blekinge och Gotland). Skiljer sig dessa regioner åt när det gäller ägarstruktur mellan åren 2000 till 2008? Jämförelse i förhållandet mellan fastighetsägare och operatör mellan de tre storstadsregionerna och de tre mindre regionerna. Är det vanligare i storstadsregionerna att fastighetsägare och operatör är skilda bolag jämfört med i småstadsregionerna där fastighetsägaren och hotelloperatören oftare är samma bolag? 8

9 1.4 Avgränsningar Arbetet innefattar taxeringsenheter med typkod 322. Med typkod 322 menas hyresenhet, hotell och restaurangbyggnad. I de flesta fall har taxeringsenheterna i studien endast typkod 322 men i några fall finns även taxeringsenheter med flera typkoder utöver 322 med t ex 325, 320 etc. Dessa har tagits med i studien i de fall då hotelldelen av fastigheten anses vara av betydande storlek. Taxeringsenheter som har flera typkoder, men uppenbart inte typkod 322 som huvuddel, har tagits bort ur studien. Det gäller framförallt stora industrifastigheter som pappersbruk och stålverk där delen av fastigheten med typkod 322 troligtvis i de flesta fall är en personalrestaurang eller dylikt. En storleksmässig avgränsning har gjorts vilket innebär att endast fastigheter med större lokalyta än 1000 kvm finns representerade i studien. Inga geografiska avgränsningar har gjorts i den stora studien utan hotellfastigheter från hela Sverige finns med. Fastigheterna är indelade länsvis. I den regionalstudien finns vissa geografiska avgränsningar. Till begreppet storstadsregionerna hör Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län, som är de tre mest befolkade länen i Sverige. Småstadsregionerna omfattar Jämtlands län, Blekinge län och Gotlands län, som är de tre länen med minst befolkning i Sverige. Jämtlands län Stockholms län Västra Götalands län Gotlands län Skåne län Blekinge län Bild 1. Kartan visar de regioner som representeras i detaljstudien Alla transaktioner och ägarförändringar har studerats från till Året 2008 har alltså enbart studerats under de åtta första månaderna vilket betyder att de beräkningar som gjorts inte är baserade på ett helt år, som för övriga sju åren, och därmed inte är direkt jämförbara. Jag har dock valt att ta med året 2008 i min studie då man ändå kan se vilka tendenser som finns. 9

10 1.5 Ägarkategorier Fastighetsägarna har delats in i följande kategorier. Indelningen har gjorts efter den verksamhet som den största ägaren till företaget idkar. Fastighetsbolag, Noterat Fastighetsbolag, Icke noterat Fastighetsutveckling & byggverksamhet Bank & finans Försäkring Pensionsbolag & fonder Stiftelser Fackförbund, intresseorganisationer & föreningar Utländskt Statligt Kommunalt Familjeföretag Hotell & restaurang Privatperson Övrigt, Noterat Övrigt Ökänt Ägarkategorin Hotell & restaurang omfattar de bolag som har en hotell- och restaurangverksamhet i fokus men som samtidigt även äger fastigheten. Exempel på fastighetsägare i denna kategori är Pite Havsbad AB, Wilhelmina Fjällens Hotell AB och Laponia Hotell & restaurang AB. Klassificeringen för alla företag finns i bilaga 1 Vilken kategori som respektive ägare har delats in i är med grundval från information från företagens hemsidor, eller om sådan saknas, information från andra Internet sidor som t ex olika företagskataloger 56, samt bolagsverket. Företag som är dotterbolag har kategoriserats efter moderbolagets verksamhet. Kategorin okänt innehåller företag som det av någon anledning inte går att hitta information om. Många av de bolag som år 2000 kategoriseras som okänt är bolag som inte längre är aktiva och det därmed inte går att hitta information om, då de saknar hemsida etc. Nedan följer några exempel på ägarförhållanden. Pandox ägs av APES Holding AB som i sin tur ägs av Eiendomsspar AS och Sundt AS och därmed sorteras i kategorin Utländskt Fabege, var tidigare verksam under namnet Wihlborgs fastigheter AB (fram till maj 2005)

11 För de fastigheter som Wihlborg fastigheter AB ägde fram till 2005 används namnet Wihlborgs fastigheter, för de fastigheter bolaget ägde efter 2005 används namnet Fabege. IKEA AB ägs av stiftelsen INGKA Foundation och sorteras därmed i kategorin stiftelser. AP Fastigheter Holding AB ägs av AP fonderna och sorteras i kategorin Pensionsbolag & fonder ändrades Capona AB till Home Properties AB, i undersökningen står således Capona AB som fastighetsägare 2000 och Home Properties AB som fastighetsägare Disposition Uppsatsen är strukturerad på följande sätt. Kapitel 2 - Metodkapitlet, här beskrivs tillvägagångssättet och de metoder som använts för att få fram det material som ligger till grund för undersökningen. Kapitlet innehåller även en introduktion till Herfindahl index, en metod som används för att beräkna marknadskoncentration. Kapitel 3 - Teorikapitlet, här finns teorier om ägande av hotellfastigheter och de avtal som finns mellan ägare och operatör. I teorikapitlet tas även utvecklingen av hotellmarknaden i Sverige upp. Kapitel 4 - Innehåller en övergripande kartläggning av den internationella marknaden. Hur ser de olika internationella marknaderna ut, vilka är de största säljarna och köparna. Kapitel 5 - Här redovisas hotellfastighetsägarna år 1986/87. Hur såg marknaden ut då och vilka var de dominerande ägarna. Kapitel 6 - I detta kapitel kartläggs ägarna i Sverige. Här presenteras de största ägarna och ägarkategorierna i tabellformat samt även marknadskoncentration för dessa ägare. Kapitel 7 - Här kartläggs de största transaktionerna under åren samt omsättningen under vart och ett av åren. Kapitel 8 - Innehåller den regionalstudie som gjorts angående skillnaderna mellan storstadsregioner och småstadsregioner. Kapitel 9 Här redovisas ägarstrukturen för de största hotellfastighetsägarna i Sverige. Kapitel 10 - Innehåller resultatdiskussioner samt övriga resultat. 11

12 2. Metod 2.1 Metodval I detta arbete har en kvantitativ analys använts för att bestämma fastigheter i valt område. Följande punkter har sedan genomförts för att bl.a. ge svar på de frågeställningar som utformats. Identifiera de fastighetsägare som äger hotellfastigheter i valt område. Syftet är att visa vilka som äger hotellfastigheter i Sverige, vilka de stora enskilda fastighetsägarna är samt vilka de stora koncernerna är. Förtydliga ägandet i form av olika kategorier så som fastighetsbolag, statliga, fonder, utländska, banker etc. Fastighetsägaren hamnar i den kategori som moderbolaget/ huvudägaren har som verksamhet. Analysera marknadskoncentrationen på marknaden. Visa ägarförändringar över tiden genom att analysera de största transaktionerna som ägt rum de senaste åtta åren, perioden till Undersökningen har baserats på uppgifter från Datschas 7 databas samt fastighetsregistret Infotrader 8. Huvudsakligen har information tagits från Datscha för att få fram fastighetsägare och transaktioner under den bestämda tiden, dock har viss kompletterande information tagits från Infotrader, framförallt information om transaktioner. All information har överförts till Excel där de viktigaste komponenterna varit fastighetsbeteckning, ägare, area samt eventuella transaktioner under den valda tidsperioden. Grunden till undersökningen blev hotellfastigheter med en sammanlagd area på kvm och olika fastighetsägare. Totalt finns drygt hotell i Sverige vilket innebär att studien täcker cirka 80 % av alla hotell. I själva undersökningen har endast fastighetsägare som sammanlagt äger mer än kvm hotellfastigheter tagits med, vilket har bidragit till drygt 110 olika fastighetsägare för vart och ett av åren 2000 och För att få en samlad bild av ägarstrukturen och en komplettering av den kvantitativa analysen har samtal hållits med Pandox VD Anders Nissen samt branschekonom Göran Granhed från SHR. En jämförelse med hotellfastighetsägare i slutet av 1980-talet har även gjorts genom att studera en undersökning som Göran Granhed på SHR gjorde 1986/87, där de 400 största hotellfastighetsägarna redovisades. En litteraturstudie har även gjorts för att få en bild av hur hotellfastighetsmarknaden ser ut i andra delar av världen

13 2.2 Herfindahl index Herfindahl index, även kallat Herfindahl-Hirschman index (HHI) är ett mått på storleken av ett företag i förhållande till industrin och en indikator på konkurrensen mellan dem. Indexet beräknas genom att kvadrera marknadsandelen för företagen och summera detta för alla företag i en marknad. Lågt index betyder lägre koncentration dvs. fler fastighetsägare i delområdet och därmed högre konkurrens, detta gäller generellt vid indextal under Ett högt index betyder högre koncentration dvs. färre fastighetsägare i delområdet och lägre konkurrens. Är indexet över 0.18 gäller oligopolmarknad och över 0.6 är det frågan om monopolmarknad. Indexet används bland annat av amerikanska justitiedepartementet vid bolagssammanslagningar. En generell regel de tillämpar är om koncentrationen ökar med mer än 0.10 genom sammanslagningen godkänns den inte då konkurrensen därmed minskar betydligt och marknaden snarare blir en oligopolmarknad. 9 9 Investopedia

14 3. Teori 3.1 Beskrivning av hotellfastigheter Fastigheters indelning baseras på den verksamhet eller för det ändamål som fastigheten nyttjas. Benämns en fastighet som kontorsfastighet innebär det att fastigheten mestadels utgörs av kontor, detsamma gäller för hotellfastigheter vilka mestadels måste utgöras av hotellverksamhet. Varje typ av fastighet bestäms efter användningsområdet som anges som en typkod. För hotellfastigheter gäller typkod 322, vilket innebär hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad. 10 I denna rapport betecknas hotellfastigheter som en fastighet som helt eller delvis nyttjas för hotelländamål, d v s rum i byggnaden hyrs ut till personer för tillfällig övernattning. Hotellfastigheterna har ofta endast en hyresgäst, operatören. Hyreskontrakten har ofta längre löptid och är mer omfattande än för kommersiella lokaler Utvecklingen av hotellfastighetsmarknaden Den svenska hotellmarknaden är cyklisk och är, liksom i alla nordiska länder, korrelerade med utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP). Den ekonomiska kris som drabbade Sverige i början av 1990-talet slog även hårt på hotellmarknaden. 12 Fram till 1990-talet rådde en allmän föreställning att hotellfastigheter kunde likställas med kommersiella fastigheter i den bemärkelsen att de var realvärdesäkra tillgångar. Många försäkringsbolag och kapitalplacerare investerade i hotellfastigheter då det ansågs vara en säker investering. Även flertalet kommuner gjorde investeringar för att försöka öka turismen och konferensresandet till kommunen. Det var en mängd investerare som saknade en helhetsbild och medan utbudet ökade gick efterfrågan rakt ner. Detta ledde till att åtskilliga fastighetsägare gick i konkurs och vart tredje hotell försvann. 13 Under krisåren började så en strukturomvandling för hotellfastighetsmarknaden. Från att ha likställts med kommersiella fastigheter började hotellfastigheterna ses som en egen delmarknad. De stora fastighetsbolagen och bankerna började se över sitt fastighetsbestånd som var ostrukturerat både när det gällde läge och fastighetstyp. Delar av bestånden avyttrades för att få ett specialiserat och koncentrerat bestånd, varpå nya renodlade fastighetsbolag växte fram. Ett av de första hotellfastighetsbolagen var Pandox, som 1995 startade sin verksamhet då Skanska och Securum förenat sina respektive hotellfastigheter i ett gemensamt bolag. Skillnaden mellan Pandox och de andra fastighetsägarna var bl. a att företaget var aktivt och krävande i valet av sina affärspartners, hotelloperatörerna och insåg vidden i att ha kunskap om hotellbranschen trots att man bara var fastighetsägare Melin J Zuckerman N (2004) kap 2:1 11 Melin J Zuckerman N (2004) kap 2:1 12 Melin J Zuckerman N (2004) kap 3:1 13 Melin J Zuckerman N (2004) kap 3:1 14 Intervju, Anders Nissen (oktober 2008) 14

15 3.3 Ägande av hotellfastighet kontra kommersiell fastighet Att äga en hotellfastighet skiljer sig ofta från att äga en kommersiell fastighet och ett antal specifika drag brukar betonas. Egenskaperna för en hotellfastighet spelar normalt en väsentlig större roll för värdet av den slutliga tjänst som operatören producerar, d v s rumsuthyrning, än vad t ex kontorslokaler spelar för de företag som hyr kontorslokaler. 15 Hyresgästanpassning förekommer inte i lika stor utsträckning i hotellfastigheter som i kontorsfastigheter. Med hyresgästanpassning menas de åtgärder som görs i fastigheten för att uppfylla en ny hyresgästs önskemål. För hotellfastigheter är det framförallt hotelloperatörern som står för kostnaderna vid en hyresgästanpassning i motsats till t ex kontorsfastigheter då fastighetsägaren står för kostnaderna. Detta får till följd att riskerna som normalt finns vid ett byte av hyresgäst i t ex en kontorsfastighet, som kostsamma hyresgästanpassningar och hyresbortfall, kan minska. 16 För en hotellrörelse är fastighetskostnaden normalt en mycket större del av omsättningen än för ett företag som t ex hyr ett kontor. Av hotellrörelsens omsättning går ca 20 % till att betala hyran, motsvarande siffra för en kontorshyresgäst är runt 10 %. Den högre andelen av omsättningen gör att fastighetsägaren är mer beroende av hur rörelsen går. Skulle hotellrörelsens omsättning minska drastiskt, visar det sig mer direkt i bristande hyresbetalningsförmåga. För en kontorshyresgäst i samma sits finns större möjligheter att vidta andra åtgärder som att t ex minska personalen Aktörer Liksom för de många andra branscher går hotellbranschen mot en koncentration av allt större men färre aktörer. De stora företagen koncentrerar sig på en specifik typ av fastigheter där de anser sig ha specialiserade kunskaper. Hotellbranschen är mångskiftande och det finns en mängd olika konstellationer av samarbeten mellan olika aktörer. Det vanligaste är fastighetsägaren och hotelloperatören där operatören är den som driver själva hotellrörelsen, men det finns även en tredje part, hotelldistributören som står för marknadsföring och bokningssystem under ett gemensamt varumärke Aktörer Fastighetsägare Hotellfastighetsägaren äger och förvaltar fastigheten. Det finns en mängd olika fastighetsägare med hotellverksamhet i sin fastighet, vilket ter sig naturligt då antalet hotell i Sverige är ca stycken med totalt rum. I Sverige finns idag framförallt tre fastighetsbolag som specialiserat sig på hotellfastigheter; Pandox, Home Properties och Norgani. Tillsammans äger dessa tre fastighetsägare 87 hotellfastigheter, vilket till antalet utgör ca 5 %. Denna siffra kan upplevas som liten men många av de 1900 hotellen är små. Ser man istället till antalet rum, är 15 Lind (1995) kap 3 16 Melin J Zuckerman N (2004) kap 2:1 17 Lind (1995) kap 3 18 Melin J Zuckerman N (2004) kap 2:2 15

16 Pandox, Home Properties och Norganis andel ca 16 %. Bland övriga fastighetsägare återfinns traditionella fastighetsbolag, privata fastighetsägare och institutioner Aktörer Operatören Den dagliga driften sköts av hotelloperatören, och kan likställas med den kommersielle hyresgästen. Operatören kan antingen driva verksamheten i en fastighet som ägs av operatören själv eller hyra lokalen av en extern fastighetsägare. I det senare fallet kan operatören antingen marknadsföra hotellet i sitt eget namn eller ingå i en hotellkedja. Hotelloperatörer med kedjekoncept är i dag de mest framgångsrika då de kan luta sig mot ett etablerat varumärke, har stordriftsfördelar i form av inköp, distribution och försäljning samt utgör en attraktiv samarbetspartner för distributörerna. De största hotelloperatörerna i Sverige är Choice Hotels Scandinavia och Scandic Aktörer Distributörer Distributörerna är de organisationer som under egna varumärken marknadsför och hanterar bokningar för de i organisationen ingående hotellen. En del hotelloperatörer är även distributörer så som Choice Hotels Scandinavia med sina märken Comfort Hotel, Quality Hotel och Clarion Hotel m fl. Det är vanligt att samarbete sker på global nivå och att hotelldistributörerna ingår i internationella rese- och distributörsorganisationer. 21 Bilden nedan visar exempel på fastighetsägare, hotelloperatörer och hotelldistributörer. Bild 2. Bilden visar exempel på olika fastighetsägare, operatörer och distributörer Källa: Home Properties Årsredovisning Avtalstyper För att förstå hotellfastighetsmarknaden är det även viktigt att ha kunskap om vilka olika slags avtal som finns i branschen mellan fastighetsägare och operatörer. För hotellfastigheter gäller i princip tre olika typer av avtal, management avtal, hyresavtal med fast hyra och hyresavtal med omsättningsbaserad/resultatbaserad hyra. 19 Home Properties ÅR Home Properties ÅR Home Properties ÅR

17 Ett managementavtal är ett kontrakt mellan en fastighetsägare och en hotelloperatör som innebär att operatören anlitas av fastighetsägaren för att driva hotellrörelsen för hotellfastighetsägarens räkning. I detta fall är det ingen som formellt hyr fastigheten, och fastighetsägaren är därmed ansvarig för driften. Istället för att sköta driften med egen personal lägger man ut driften på ett särskilt företag, d.v.s. operatören som i gengäld får en viss ersättning. 22 Hyresavtal med fast hyra är ett kontrakt som liknar vanliga lokal och bostadshyreskontrakt. Det innebär att operatören betalar en fast summa till fastighetsägaren och dennes inkomster är därmed inte beroende av hur operatörens rörelse går. Denna typ av avtal används på mogna marknader och för etablerade hotellprodukter. Det minskar avtalsrisken men även potentialen. 23 Vid hyresavtal med omsättningsbaserad hyra beräknas hyran med hjälp av hotellrörelsens försäljning. För att begränsa risken sätts vanligtvis en golvhyra (minimihyra). Hyresavtal med resultatbaserad hyra innebär att fastighetsägaren får del av hotellrörelsens driftsresultat. Denna avtalstyp förutsätter att fastighetsägaren har kunskap om ekonomistyrningen i operatörsbolaget Pandox ÅR Pandox ÅR Pandox ÅR

18 4. Internationella transaktioner och ägarförändringar 4.1 EMEA Europa, Mellanöstern och Afrika De senaste åren har varit positiva år för hotellbranschen i EMEA (Europe, Middle East & Africa) och tillväxten har varit positiv för majoriteten av marknaderna. 25 Under 2007 ändrades investerarprofilen jämfört med tidigare år. Förändringen gällde framförallt en ökning av så kallade HNWI's (High Net Worth Individuals) 26 samt private equity bolag (privatkapitalbolag), vilket innebär investeringsförvaltare som gör investeringar med privat kapital. Traditionellt sett har HNWI's investerat i hotellfastigheter i första hand för prestigen av att äga en hotellfastighet och tillgång till långsiktig kapitaltillväxt. På senare år har bra operativt resultat samt högre krav på avkastning gjort hotellportföljer intressanta för dessa investerare. Andelen transaktioner med HNWI's som investerare i hotellfastigheter 2006 och 2007 var 7 % respektive 22 %, vilket innebär en ökning av 15 procentenheter. HNWI's placerade mer än fyra miljarder Euro i europeiska hotellfastigheter 27. Andelen transaktioner från private equity bolag minskade med 26 procentenheter från 48 till 22 %. 28 Institutionella ägare började under 2007, efter år av svårigheter, att vara aktiva på den europeiska hotellfastighetsmarknaden. Italienska institutionella investerare framstod som de mest dynamiska aktörerna i denna grupp, framför Tyska öppna fonder. Italienska institutionella investerare stod för nästintill en tredjedel av de institutionella ägarnas transaktioner under Både offentliga och privata hotelloperatörer har varit dominanta på säljsidan. De har under de senaste åren avyttrat hotellfastigheter för att i stället koncentrera sig på sin verksamhet och göra sin kapitalstruktur mer effektiv. Det gör samtidigt att de slipper utsättas för fastighetsfluktuationer och istället kan fokusera på sin operatörsverksamhet. Under 2006 och 2007 stod offentliga och privata hotelloperatörer som säljare vid nästintill hälften av alla hotellfastighetstransaktioner. Även private equity bolag har varit en stor aktör på säljsidan då portföljtillgångar, som inte anses tillhöra kärnverksamheten avyttrats, och företag varit angelägna om att dra nytta av avkastningen. 30 Året 2007 var karakteriserat av en massiv ökning av inom europeiska investeringar, vilket representerade 46 % av den totala EMEA hotellinvesteringsmarknaden. Denna trend har stimulerats av förbättrad transparens inom de flesta marknader och av behovet för köpare att reducera exponeringen till den enskilda geografiska marknaden. Som ett resultat av detta kan fler affärer avslutas i rättan tid och man kan på ett mer effektivt sätt jämföra tidigare gjorda affärer. 31 De senaste fyra åren har större transaktionsvolymer än någonsin gjorts i EMEA regionen. Antal portföljtransaktioner har varierat kraftigt under perioden, medan enskilda fastighetstransaktioner i princip har ökat linjärt. Liksom med all annan ekonomi följer transaktionerna av hotellfastigheter konjunkturcykler. Tabellen nedan visar tydligt dessa cykler som har en tidsperiod på cirka fem år. 25 Hotel Investment Highlights EMEA Vilket i princip innebär rika privatpersoner med en förmögenhet på minst en miljon dollar i likvida finansiella tillgångar (Källa: Investopedia ) 27 Hotel Investment Highlights EMEA Hotel Investment Highlights EMEA Hotel Investment Highlights EMEA Hotel Investment Highlights EMEA Hotel Investment Highlights EMEA

19 Diagrammet nedan visar de transaktionsvolymer som rapporterats från EMEA regionen mellan åren 1990 och Bild 3. Diagrammet visar transaktionsvolymen för EMEA från 1990 till 2007 Källa: Jones Lang Lasalle Hotels Exempel Storbritannien Hotellfastighetsmarknaden i Storbritannien domineras av inhemska aktörer, detta gäller framförallt utanför storstäderna. I London däremot är det utländska ägandet 43 %, vilket innebär att knappt hälften av alla fastighetsägare inte är brittiska företag. Bland de utländska ägarna dominerar företag från USA och Europa. 32 I Storbritannien är ägandet dominerat av hotelloperatörer, trots de stora uppköpen från HNWI's och Private Equity bolag. Marknadsandelen för hotelloperatören är dock lägre på landsbygden och i småstäderna än i de större städerna. På landsbygden äger hotelloperatörerna drygt en tredjedel av alla hotellfastigheter. Andra stora hotellfastighetsägare är institutionella ägare och private equity bolag. I London ser bilden helt annorlunda ut, 2006 ägde hotelloperatörerna 64 % av alla hotellfastigheter var dock denna ägarkategori totalt dominerande med en marknadsandel på 87 %. Förutom hotelloperatörerna, är HNWI's, private equity bolag och fastighetsbolag stora ägare av hotellfastigheter USA Bland köpare av hotell fastigheter i USA är det framförallt en grupp som är framstående: Private Equity bolag. Denna ägarkategori stod för drygt en tredjedel av alla köp under 2006 och I många fall har dessa konkurrenskraftiga och opportunistiska köpare strävat efter att maximera värdet genom att köpa portföljer som, som helhet, prissätts lägre än de individuella fastigheterna skulle ha gjorts. Övriga stora köpkategorier är REIT's (Real Estate Investment Trust) d v s fastighetsinvesteringsfonder vilka står för 13 % av transaktionerna, samt privata bolag och hotelloperatörer, som står för 23 % respektive 11 % av transaktionerna. De senaste åren har dock REIT's förvärv minskat medan de privata bolagens förvärv har ökat Digest Europe Digest Europe Hotel Investment Highlights United States

20 Gällande de olika säljtyperna så står Private equity bolag för en stor del av transaktionerna även där. Detta beror på att de ofta föredrar korta två eller tre års perioder av hotellfastighetsinnehav, för att sedan sälja vidare fastigheten. Även REIT's och hotelloperatörer är stora vid hotellfastighetsförsäljningar. Hotelloperatörerna har avyttrat fastigheter för att gå från en fastighetsägande modell med inkomstbaserade hyror till att dra nytta av stabilare annuitetsinkomster i sina förvaltnings- och franchiseavtal. Många av hotellfastigheterna som hotelloperatörerna sålde var under långsiktiga förvaltningsavtal. 35 Det mesta kapital som investeras i hotellfastigheter i USA kommer från inhemska aktörer (76 %). Resterande kapital kommer till största del från globala aktörer, som inkluderar fonder från private equity bolag som The Blackstone Group och Morgan Stanley Real Estate Found. Investeringar från Europa, Mellan Östern och Asien stod 2007 för 1 % vardera Asien/Stillahavsområdet Sedan år 1995 har transaktionsvolymen av hotellfastigheter i Asien och Stillahavsområdet legat stabilt på i princip samma nivå varje år fram till Under 2006 och 2007 sköt transaktionsvolymerna i höjden. Denna förändring beror inte bara på den betydande mängd lokalt eget kapital som finns tillgängligt för investerarkapital, som härstammar från starka vinster och en blomstrande ekonomi, men även från bristen av möjligheter i de traditionellt etablerade marknaderna. Detta har lett till att fler och fler investerare överväger Asien/Stillahavsområdet. 37 Diagrammet visar hotellfastighetstransaktioner i Asien/Stillahavsområdet åren 1995 till 2007 Bild 4. Diagrammet visar transaktionsvolymen av hotellfastigheter i Asien/Stillahavsområdet mellan 1995 och 2007 Källa: Jones Lang Lasalle Hotels Stora transaktioner har dominerats av två huvudtrender, hotelloperatörers avyttring av sina hotellfastigheter och hotellfastighets förvärv av Private Equity fonder. Mindre transaktioner i budget- och mellanmarknadssektor har däremot varit mer svårdefinierade. Förvärv har gjorts av REIT's, Private equity fonder, Investerings fonder, utvecklare och individuella investerare, då börsnoterade och privata företag har sålt ut fastigheter som de ansett ej ingått i kärnverksamheten Hotel Investment Highlights United States Hotel Investment Highlights United States Hotel Investment Highlights Asia Pacific Hotel Investment Highlights Asia Pacific

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Institutionernas fastighetsägande

Institutionernas fastighetsägande Institutionernas fastighetsägande var ett mycket gott år för våra pensions- och försäkringsbolag, totalavkastningen landade en bit över procent för de allra flesta. Institutionerna fortsätter att öka fastighetsinnehavet

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 Pandox Hotellfastigheter AB (publ), 1998-01-01 1998-12-31 Resultatet efter skatt för 1998 uppgick till 61,5 Mkr (27,2) motsvarande en vinst per aktie på 4,10 kronor ( 2,47). Driftsöverskottet

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö K Institutionen för Infrastruktur Bygg- och Fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 203 Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö - En analys av det direkta

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1998-02-12 Bokslutskommuniké 1997 Resultatet efter skatt för 1997 uppgick till 27,2 Mkr. Resultatet motsvarar en vinst per aktie på 2,72 kronor.

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm

Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 393 Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm Författare: Peter

Läs mer

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016 VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma 2016 9 juni 2016 East Capital Explorer - Ett bolag i förändring 2 Strategi, effektivitet och kapitalallokering för ökat aktieägarvärde 1. Strategisk renodling

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellum fokuserar på fastigheter med kommersiella lokaler. Affärs modellen handlar om att skapa ekonomisk tillväxt genom

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Institutionernas fastighetsägande

Institutionernas fastighetsägande Institutionernas fastighetsägande Fastigheter fortsätter att vara en bra investering i institutionernas portföljer även om avkastningen inte riktigt nådde upp till föregående års nivåer. Fastighetsnytt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Hotell som investeringsobjekt

Hotell som investeringsobjekt Benchmarking Alliance Hotell som investeringsobjekt Stockholm 25 april 2013 Benchmarking Alliance Benchmarking Alliance Kra9fulla och lä=använda analysverktyg Tillhandahåller marknadsdata för den nordiska

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Hotellfastigheter- En beskrivning av relationen mellan fastighetsägare och operatörer

Hotellfastigheter- En beskrivning av relationen mellan fastighetsägare och operatörer Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr: 226 Hotellfastigheter- En beskrivning av relationen mellan fastighetsägare och operatörer Författare:

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Intäkter och resultat operatörsverksamhet Resultat Nyemission Finansiering och kassaflöde Fastighetsbeståndet

Intäkter och resultat operatörsverksamhet Resultat Nyemission Finansiering och kassaflöde Fastighetsbeståndet Delårsrapport Pandox Hotellfastigheter AB (publ), 1998-01-01 1998-09-30 Resultatet efter skatt för perioden januari-september 1998 uppgick till 47,2 Mkr (20,1). Resultatet motsvarar en vinst per aktie

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

4 Resumé 1. 4.1 Bakgrund och syfte med utfärdandet. Utfärdaren gör potentiella investerare uppmärksamma på:

4 Resumé 1. 4.1 Bakgrund och syfte med utfärdandet. Utfärdaren gör potentiella investerare uppmärksamma på: 4 Resumé 1 Utfärdaren gör potentiella investerare uppmärksamma på: att denna resumé bör läsas som en introduktion till prospektet, att varje beslut om att investera i obligationerna skall grunda sig på

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2014

SVCA:s årsrapport 2014 SVCA:s årsrapport 2014 SVCA:s årsrapport 2014 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999

Delårsrapport januari - juni 1999 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1999-08-24 Delårsrapport januari - juni 1999 Resultatet efter skatt för perioden januari - juni 1999 uppgick till 39,7 Mkr (32,9), motsvarande en

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer