Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 393 Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm Författare: Peter Fritz Handledare: Hans Lind Stockholm 2007

2 Master of Science thesis Title: The ownership structure for office properties in central Stockholm Authors Peter Fritz Department Department of Real Estate & Construction Management Building and Real Estate Economics Master Thesis number 393 Supervisor Hans Lind Keywords Office properties, ownership, concentration. Abstract This thesis shows the ownership structure for office properties in central Stockholm. The ownership has been examined at six different points in time, , , , , and , so changes can be analyzed. Information about the real estates comes from the databases Datscha and NAI Svefa. This master thesis concludes that the foreign investors increased their office area by 2246 % during 2001 to In the end of year 2006 foreign investors own 22 % of the office properties, which makes them the biggest owner category in the year For the three groups, Swedish real estate firms, the government and the municipality, this thesis shows a decrease of the office area in central Stockholm. Swedish real estate firm s decreased by 54 %, the government decreased by 17 % and the municipality decreased by 72 % during the period 2001 to Another conclusion is that the concentration levels have fallen. This makes central Stockholm a more competitive market for office properties. Also, the number of transactions is higher in central Stockholm compared to Stockholm administrative province for office properties. In the most central area in Stockholm, called the golden triangle the number of transactions is however smaller compared to central Stockholm. During the period 2001 to 2006 only three transactions occurred in the golden triangle.

3 Examensarbete Titel: Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm Författare Peter Fritz Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och Fastighetsekonomi Examensarbete nummer 393 Handledare Hans Lind Nyckelord Kontorsfastigheter, ägande, koncentration Sammanfattning Examensarbetet kartlägger ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm. Ägandet har undersökts vid sex tidpunkter, , , , , och , så att förändringen kan analyseras. Uppgifterna om fastigheterna kommer från Datscha som är Sveriges ledande leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter och från fastighetskonsultföretaget NAI Svefa. Examensarbetet visar att de utländska investerarna har ökat ägandet av kontors area med 2246 % från 2001 till År 2006 äger utländska investerare 22 % av kontors ytan i centrala Stockholm, vilket gör de till den största ägarkategorin av alla år För svenska fastighetsbolag, staten och kommunen minskar ägandet i centrala Stockholm. Svenska fastighetsbolag har minskat med 54 %, staten med minus 17 % och det kommunala ägandet med minus 72 %, under perioden 2001 till I arbetet visas även att koncentrationen har sjunkit i takt med att de största svenska aktörerna har sålt sina fastighetsbestånd. Centrala Stockholm är en konkurrenskraftig marknad där koncentrationen minskar. Antalet transaktioner är fler i centrala Stockholm än för resten av Stockholms län räknat på kontorsfastigheter av typkoden 325. För området kallat gyllene triangeln är antalet transaktioner generellt lägre jämfört med centrala Stockholm. Under perioden 2001 till 2006 har det endast skett tre ägarbyten i gyllene triangeln.

4 Förord Examensarbetet har skrivits under våren 2007 vid avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Jag vill tacka min handledare Hans Lind, professor vid institutionen för Fastigheter och byggande på KTH, för konstruktiv kritik och vägledning. Jag tackar också Patrik Lundström, forskningsingenjör vid Bygg- och Fastighetsekonomi på KTH, för hjälp med databas tillgång. Helsingborg, 17 augusti 2007 Peter Fritz 4

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Hypoteser Detaljstudier Avgränsningar Ägarkategorier Disposition Metod Metodval Herfindahl index Teori Fastighet, ägare och viktiga attribut Ägarförändringar Nuvärde: driftnetto, avkastningskrav och inbyggda realoptioner Tidigare studie Kartläggning av ägandet centrala Stockholm Översikt Förändringar Ägare i centrala Stockholm Tabeller över ägartyper Marknadskoncentration Detaljstudie gyllene triangeln i Stockholm Översikt Kartläggning av ägandet gyllene triangeln Stockholm Marknadsvärde Förändringar Analys Detaljstudie små-, medel och stora fastighetsägare Översikt Små fastighetsägare Medelstora fastighetsägare Stora fastighetsägare

6 8 Resultatdiskussion Hypotes Hypotes Hypotes Hypotes Övriga resultat Transaktioner Kluster Referenser...38 Bilagor...40 Bilaga 1 Klassificering av fastighetsägare Bilaga 2 Alla fastighetsägare Bilaga 3 Fastighetsförteckning

7 1 Inledning Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm 1.1 Bakgrund Fastigheter är ett investeringsalternativ precis som t.ex. aktier och fonder. Fastigheter har ett värde i sig, själva marken och byggnaden är värd en viss summa pengar. Läge är kanske den viktigaste faktorn för värdet och ett av Sveriges bästa lägen är Stockholms innerstad, för både hyreshus och kontorshus. Fastigheters värde är också beroende av driftnettot. Driftnetto är skillnaden mellan hyresintäkter och drift- och underhållskostnader. Fastighetsmarknaden i Sverige är inne i en stark utveckling. I en artikel från Dagens Nyheter (19/2-07) noteras att Stockholm ligger på tredje plats bland Europas mest lönsamma fastighetsmarknader. Stockholmsmarknaden är en av de mest högavkastande för fastighetsfonder, livbolag, fastighetsbolag och alla andra som investerar i kommersiella fastigheter. Förra året var avkastningen uppemot 15 procent. Sverige har en stabil ekonomisk helhetsbild, marknaden är transparent dvs. enkelt att hitta information och göra affärer, det finns god tillgång på kapital, vakanserna har minskat under senare tid och hyrorna för kontor förväntas öka under Detta på grund av en stark sysselsättningsutveckling, begränsningar som finns i nybyggnation och den positiva utvecklingen för många företag.(dagens Nyheter 19/2-07) Sverige är idag en del av en global fastighetsmarknad. I många fastighetstransaktioner är köparna internationella investerare. Vart väljer då dessa utländska aktörer att investera? Är det centrala Stockholm? Det verkar så, enligt Dagens Industri 27/ så äger utlänningar vart fjärde kontorshus i centrala Stockholm. De största köpargrupperna är tyska fastighetsfonder och amerikanska företag enligt tidningsartikeln. Även examensarbetet av Fredrik Karlsson och Peter Lövgren från Bygg- och Fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan visar att andelen utländska ägare ökar i centrala Stockholm. I arbetet har man granskat ägarstrukturen i kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö året 2001 samt året Med utgångspunkt från deras arbete ska jag jobba vidare och kartlägga ägandet från 2001 till 2006 i centrala Stockholm. Mitt arbete grundas på databaser från Datscha (www.datscha.com) och Svefa (www.svefa.se). Från databaserna fick jag fram information om fastigheter i centrala Stockholm och arbetade fram en lista på 178 stycken kontorsfastigheter som underlag för examensarbetet. 7

8 1.2 Syfte Syftet med arbetet är att kartlägga ägarna till kontorsfastigheterna i centrala Stockholm de senaste sex åren. Hur ser ägarstrukturen ut samt hur den har förändrats över tiden? Åren som är aktuella i detta arbete är 2001 till Uppsatsen ska också visa fördelningen mellan olika ägarkategorier så som försäkringsbolag, fastighetsbolag, utländska företag, staten, kommunen etc. En intressant fråga är; Hur mycket har de utländska investerarna ökat sitt ägande? Enligt MacGregor & Hoesli, 2001, och Sundin & Sundkvist, 2000, har det utländska ägande allmänt ökat i Sveriges börsbolag på grund av förändringar i den globala ekonomin. Utöver den stora undersökningen, att bestämma fastighetsägare i centrala Stockholm så genomförs även två detaljstudier. En undersöker området gyllene triangeln i Stockholm och en undersöker om det finns olika trender för stora, medelstora och små fastighetsägare. En del av arbetet undersöker koncentrationen för centrala Stockholmsmarknaden; Har antalet aktörer minskat och konkurrensen försämrats? 1.3 Hypoteser Följande fyra hypoteser har utformas. Hypotes 1 Det utländska ägandet har ökat i centrala Stockholm mellan 2001 till Sedan 90-talet har utländskt ägande ökat i Svenska noterade börsbolag. (Sundin och Sundqvist, 2000) och enligt en artikel i Dagens Industri 27/ så äger utlänningar vart fjärde kontorshus i Stockholm city. Hypotes 2 Koncentrationen av stora ägare har ökat i centrala Stockholm från 2001 till 2006 och konkurrensen har därmed minskat. Undersöker koncentrationen för de 3 största, 5 största och 10 största ägarna. Har koncentrationen ökat eller minskat? Undersökningen genomförs med Herfindahl index, som beskrivs i metod kapitlet (kap 2.2). Hypotes 3 De svenska fastighetsföretagen försvinner ifrån centrala Stockholm. Minskar ägande av kontorsfastigheter i centrala Stockholm för denna grupp. Hypotes 4 Det kommunala och statliga ägandet minskar i centrala Stockholm. Finns det en synlig trend för att det skett en utförsäljning av kommunala och statliga bolag med kontorsytor? 8

9 1.4 Detaljstudier Följande två kompletterande studier har genomförts. Studie 1 Detaljstudie av området kallat gyllene triangeln i Stockholms innerstad. Vad har hänt i detta AA-läge mellan åren 2001 och 2006? Studie 2 Detaljstudie av några medelstora, stora och små fastighetsägare mellan 2001 och Finns det olika trender för dessa grupper? För vilken grupp har ägandet ökat och för vilken har det minskat. Fyra fastighetsägare har slumpvis valts ut i 3 storleksgrupper. 9

10 1.5 Avgränsningar Arbetet är avgränsat till centrala Stockholm, Central Business District (CBD). Centrala Stockholm är bland de mest intressanta marknaderna i Sverige. Marknadsområdet ligger i topp vad gäller hyror och värde. I ord så beskrivs Stockholm city som området från Stureplan till centralstationen samt från Kungsgatan ner till kanalen mot Gamla Stan. Bild 1. Karta visar begränsningen av CBD i Stockholm enligt intresse- och branschorganisation Fastighetsägarna. Bild 2. Kartbilden visar vad Svenskt Fastighetsindex klassar som CBD i Stockholm. Svenskt Fastighetsindex och branschorganisation Fastighetsägarna gräns för CBD skiljer sig lite åt, branschorganisation Fastighetsägarna område går bland annat längre in i Engelbrekts församling (Östermalm). Det finns idag ingen enhetlig definition av CBD Stockholm. 10

11 Bilden nedan visar vilka fastigheter som jag har valt och deras position i centrala Stockholm. Alla valda fastigheter ligger inom vad branschorganisation Fastighetsägarna kallar CBD. Bild 3. Fastigheter som ingår i examensarbetet. Bild från datscha.com Undersökningen behandlar enbart taxeringsenheter med typkod 325. Med typkod 325 menas en hyreshusenhet med huvudsakligen lokaler. Definitionen säger att mer än halva ytan i fastigheten omfattas av lokaler. Taxeringsenheter med typkod 321 (hyresenhet med bostäder och lokaler) samt fastigheter med typkod 322 (hotellfastighet) ingår inte i examensarbetet. En del fastigheter har enligt definitionen för typkoden 325 även butiks- och bostadsarea utöver kontorsarean. Denna area räknas med i den totala arean för de fastigheterna och ingår i arbetet. Storleksmässigt görs en avgränsning genom att endast fastigheter med en area överstigande 1000 kvadratmeter ingår. Detta betyder att alla fastigheter som ingår i undersökningen finns i centrala Stockholm, är av typkoden 325 och har en area större än 1000 kvm. Mindre fastigheter anses försumbara och kommer inte att påverka resultaten. Små fastigheter ägs ofta av privatpersoner och kommer inte att inverka på jämförelsen mellan de största ägarna. 11

12 1.6 Ägarkategorier Fastighetsägarna har delats in i nedanstående ägarkategorier. Indelningen är gjord efter vilken verksamhet den största ägaren till företaget bedriver. Fastighetsbolag Fastighetsutveckling & Byggverksamhet Bank & Finans Försäkring Pensionsbolag & Fonder Stiftelser Fackförbund, Intresseorganisationer & Föreningar Utländsk Statligt Kommunalt Familjeföretag Klassificeringen för alla företag finns i bilaga 1. Till vilken kategori som respektive ägare placerats i är med grundval från information från företagens hemsidor. För företag som är dotterbolag placeras de i kategorin för vad moderbolaget verksamhet är. Nedan redovisas några ägarförhållanden. Ap fastigheter ägs av AP fonderna och sorteras i kategorin Pensionsbolag & Fonder. Diligenta ägs av försäkringsaktiebolaget Skandia, från och med år Diligentia är ett helägt dotterbolag till Skandia Liv. Bolaget har sitt ursprung i Skandia Fastighet AB, bildat 1999, med ansvar att förvalta Skandia Livs fastighetsbestånd. Ljungberggruppen AB köpte upp Atrium den 17 okt Atrium ägdes tidigare av konsumentföreningen Stockholm till 75 %. Länsförsäkringar Liv äger Humlegården fastigheter. Vasakronan AB, Nordea AB, Systembolaget AB och Casino Cosmopols Fastighets AB ägs alla helt eller delvis av staten. Fabege, verksamt under namnet Wihlborgs fastigheter AB fram till maj Drott AB delas upp i bostadsaktiebolaget Drott, vilket ska utdelas till aktieägarna, och Fabege, som blir ett renodlat bolag med kontor, lager- och industrilokaler. I mitt arbete används endast namnet Fabege som idag är det aktuella. Nordisk Renting AB (bank & finans) köptes 2003 av The Royal Bank of Scotland. 12

13 1.7 Disposition Uppsatsen är ordnad på följande sätt: I kapitel 2, metoddelen, förklaras hur jag gjort för att lösa frågeställningen, samt de databaser som arbetet bygger på. En del beskriver också hur koncentrationsberäkningarna gjorts med Herfindahl index. Kapitel 3 är teori avsnittet, där finns teorier om ägande och ägarförändringar. Ett avsnitt presenterar den tidigare studien om ägarstrukturer av Karlsson, F och Lövgren, P, 2003, KTH. Fjärde kapitlet kartlägger ägarna i centrala Stockholm. Här presenteras i tabellform de största ägarna och ägarkategorierna. Nästa kapitel, kapitel 5 presenterar marknadskoncentrationen för de 10-, 5- och 3 största ägarna. I det sjätte och sjunde kapitlet visas de två detaljstudierna. Kapitel 8 innehåller resultatdiskussionen för hypoteserna och övriga resultat. 13

14 2 Metod 2.1 Metodval Kvantitativ analys- bestämma fastighetsägare i valt område. Kvalitativ analys- detaljstudier för intressanta områden och vissa företag. Identifiera fastighetsägare i avgränsat område som äger kontorsfastigheter. Syftet är att visa vilka som äger fastigheter i centrala Stockholm, vilka är de stora aktörerna och vilka är de små. Visa fördelningen mellan ägarkategorier som fonder, fastighetsbolag, utländska, staten, kommunen etc. Ägaren till en eller flera fastigheter hamnar i den kategorin som moderbolaget/ huvudägaren har som verksamhet. Undersöka ägarförändringar över tiden genom att analysera de transaktioner som skett under de senaste 5 åren, perioden till Undersökningen baseras på databaser från och Geografisk avgränsning följer från en blandning av Fastighetsägarnas och Fastighetsindex definition av CBD Stockholm. I huvudsak har jag använt för att ta fram alla fastighetsägare och sedan kompletterat och dubbelkollat med Svefas databas. Informationen har sedan överförts till Excel där jag listat fastighetsbeteckning, ägare, area och schablon marknadsvärde. Med dessa grunduppgifter gick jag vidare med att undersöka ägare till fastigheterna för vart år. Grunden blev 178 stycken kontorsfastigheter med en sammanlagd area på kvadratmeter. Den som äger fastigheten den 31/12 varje år räknas som ägare för det angivna året. 2.2 Herfindahl index Herfindahl index är också känt som HHI eller Herfindahl- Hirschman Index och mäter storleken på företag i relation till industrin och som indikator på konkurrensen mellan dem. Herfindahl index definieras som summa av kvadraten av marknadsandelarna för varje företag. Resultatet kan variera från 0 till 1. Minskningar i Herfindahl index tyder på en ökad konkurrens och minskad dominans, samt en ökning tyder på motsatsen. (Tirole, 1988 och Wikipedia, 2007) 14

15 3 Teori 3.1 Fastighet, ägare och viktiga attribut Fastighet är inom juridiken benämningen på ett markområde med tillhörande fast egendom (byggnader samt andra anläggningar) som utgör en rättslig enhet. (Wikipedia, 2007) Den som äger en kommersiell fastighet är formellt den person som står som ägare i traditionell mening. Personen kan bland annat vara en privatperson, ett företag eller staten. Fastighetsägaren kan också vara en byggherre som uppför nya byggnader, för att sedan antingen sälja fastigheten eller sköta förvaltningen själv. I Sverige ser vi en ökning av utländska fastighetsägare samt en ökning av det institutionella ägandet av fastigheter. Genom olika pensionsfonder ägs och drivs fastighetsbolag som t.ex. AP-fastigheter och Atrium. Effekter av utländskt ägande samt utländska institutionella placerare som går in som minoritetsägare har troligen inga effekter medan utländska ägare som tar över ett företag kan bidra till en ökad effektivitet. Några vanliga attribut som brukar testas på en kontorsfastighet är; kommersiella objekts tillgänglighet och kännetecken, populationens inkomstnivå och prestige/anseende, CBD tillgänglighet, väg tillgänglighet och kännetecken och slutligen tillgänglighet till vatten. Det attribut som är viktigast för marknadsvärdet är prestige/anseende. Är fastigheten lokaliserad i ett ansett område ökar marknadsvärdet. Det andra viktigaste attributet är; tillgänglighet till CBD dvs. fastighetens geografiska position är i eller i närhet till CBD. (Kryvobokov, 2006) 3.2 Ägarförändringar Hur förklaras ägarförändringar? Det verkar som att ett visst sätt att äga tillgångar är effektivare än andra. Avkastningen som tillgången ger ökar om den ägs på ett visst sätt. Det kan vara så att man inte har kunskaper som behövs för att i nya förhållanden utnyttja fastigheten på bästa sätt, eller det saknas helt enkelt kompetens och då är den ägaren olämplig. (Lind, 2005 och t ex Milgrom & Roberts, 1992, kap 9) Ägarförändringar kan förklaras genom att en aktör är bättre på att bedöma den framtida marknaden, och kommer fram till att fastighetens värde på marknaden är underskattat. Köpare anser att de effektivare kan förvalta fastigheten på grund av att de har bättre kunskap och teknik. Det finns även icke effektivitetsrelaterade motiveringar till ägarförändringarna. En aktör försöker få en marknadsandel, blir påverkad av andra aktörer dvs. flockbeteende, felbedömer avkastningen, skatteregler och/eller placeringsregler. (Lind, 2005) Det finns modeller som bestämmer hur mycket en fastighet är värd och en affär blir i princip av om fastigheten är mer värd för köparen än vad den är för säljaren. Vad som kan göra den mer värd för köparen är bland annat att just den fastigheten passar in i företagets fastighetsbestånd, ligger nära annan ägd fastighet och den köparen tror dig kunna utnyttja fastigheten bättre än tidigare ägare. Kanske byta användningssätt, exempelvis bygga om från kontor till bostäder. Nya ägare är kanske bättre på att hitta lönsamma hyresgäster som är villiga att betala mer än vad tidigare var och de nya ägarna kan kanske pressa ner drift- och underhållskostnaderna. (Lind, 2005) 15

16 3.3 Nuvärde: driftnetto, avkastningskrav och inbyggda realoptioner En fastighets nuvärde bestäms genom; driftnetto, avkastningskrav och inbyggda realoptioner. Driftnetto är skillnaden mellan hyresintäkter och drift- och underhållskostnader. Högre driftnetto gör att vid givet avkastningskrav kan fastigheten förränta ett större kapital och på så sätt kan den som räknar med ett större driftnetto betala mer för fastigheten. En ökning av fastighetspriset kan orsakas av ökat driftnetto, ökad förväntad framtida fastighetsprisnivå eller minskat nominellt avkastningskrav. Förväntningar om framtida fastighetsprisökningar eller förändrade nominella avkastningskrav kan göra så att fastighetspriserna ändras. (Riksbanken, 2001 och Lind, 2005) Investerare har olika avkastningskrav och olika bedömningar av risk. I den enskilda fastigheten så kan eventuellt en köpare bedöma att han eller hon kan hantera framtida förändringar på ett bättre sätt. I ett portföljperspektiv så kan kanske risken neutraliseras genom att man har många fastigheter och deras olika risknivåer neutraliserar varandra. En Realoption i fastighetsbranschen är en typ av vänteoption, bygga nu eller i framtiden. Man väljer det som är lönsammast, värdet av att investera nu mot värdet av att investera i framtiden. Exempel är; den som kan hur ombyggnader går till kan betala mer för en äldre och sliten fastighet och kan även bygga om lokaler och ändra fastighetens standard. (Lind, 2005) 3.4 Tidigare studie I ett tidigare examensarbete av Karlsson, F och Lövgren, P om ägarstrukturen för kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö, undersöks också området CBD Stockholm. Tidpunkter som har undersökts är och Nedan presenteras relevanta resultat från deras studie. Det utländska direkta ägandet har ökat på alla marknader som undersökts förutom i centrala Malmö under perioden. Totalt sett är ökningen under perioden 79 % för alla delmarknader. I CBD Stockholm har utländskt ägande ökat från kvm 2001 till kvm 2003, en ökning med kvm, i procent plus 238 %. Koncentrationen som har undersökts med Herfindahl index har generellt ökat på undersökta delmarknader. De stora aktörerna på marknaderna har ökat sina andelar och därmed har konkurrensen minskat. Koncentrationsindex för CBD Stockholm ökade med 0,001 under perioden, från 0,049 år 2000 till 0,050 år Fastighetsbolag är den största ägarkategorin på marknaderna Stockholm, Göteborg och Malmö både 2000 och Näst största ägargruppen är pensionsbolag & fonder. 16

17 4 Kartläggning av ägandet i centrala Stockholm 4.1 Översikt Marknadsvärden som ingår är; Bostäder, kontor och butiker. Nedan visas en tabell med marknadsvärdena och respektive area. Den totala arean för alla fastigheter som ingår i undersökningen är kvm. Marknadsvärde (schablon) Area (m2) Bostäder Kontor Butiker Industrier 0 Lager 0 Ej uppvärmda lokaler 0 Hotell 0 Restauranger 0 Utbildning, vård, omsorg 0 Fritid 0 Parkeringsplatser, skyltar 0 Garage 0 Övrigt 0 Summa area Tabell 1. Tabellen visar de olika marknadsvärdena. 4.2 Förändringar Här presenteras de intressantaste fastighetstransaktionerna mellan åren 2001 och Hufvudstaden säljer World Trade Center. Hufvudstaden har träffat avtal om försäljning av aktierna i Vasaterminalen AB, som äger och driver World Trade Center (WTC) Stockholm och WTC Parkering AB. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 3,0 mdkr, vilket baseras på ett fastighetsvärde om cirka 2,6 mdkr. Försäljningen ger koncernen en resultatpåverkan efter skatt om 1,1 mdkr. Köpare är tjänstepensionsföretaget Alecta och tillträde sker den 1 februari WTC innehas med tomträtt och har en uthyrbar yta om närmare kvm, varav cirka kvm utgör kontorsyta och cirka restaurang-, hotell- och konferenslokaler. Därtill kommer cirka kvm garage. (Affärsdata, 2006) Den kanske mest uppmärksammande fastighetsaffären i centrala Stockholm är Abu Dhabi Investments köp av Sturegallerian. 17

18 Abu Dhabi Investments, som styrs av shejk Khalifa bin Zaid Al-Nahayan, tar över finanselitens shoppingpalats Sturegallerian. Genom bolaget Tamweelview European Holding köper emiratet aktierna i Sturegallerian AB, omfattande kvadratmeter uthyrbar yta, för 4 miljarder kronor. Säljare är Skandia Livs fastighetsbolag Diligentia. Diligentia har ägt Sturegallerian i 20 år. Att bolaget nu gör sig av med fastigheten beror på att det ser bättre investeringsmöjligheter på annat håll. "Vi är en långsiktig institution som ska ha god avkastning på sikt. Och de största och finaste objekten säljs till den lägsta direktavkastningen", säger vd Per Uhlén. (Dagens Industri, 2006) Fabege förvärvar fastigheterna Bocken 35 och 46 på Kungsgatan från Humlegården. Fastigheterna Bocken 35 och 46 ligger i anslutning till Fabeges befintliga fastigheter på Kungsgatan/Lästmakargatan och förvärvet innebär att vi får en stor sammanhållen enhet som kan förädlas ytterligare genom om och tillbyggnad, fortsätter Erik Paulsson. (Affärsdata, 2006) Humlegården Fastigheter som ägs av Länsförsäkringsgruppen har sålt fastigheten Fyrkanten i centrala Stockholm. Köpare är AFA Sjukförsäkringsaktiebolag. (Affärsdata, 2006) Länsförsäkringars fastighetsbolag Humlegården Fastigheter köper fastigheten Österbotten 7 i Stockholm. Säljare är Diligentia (Diligentia ägs av Länsförsäkringar Liv) Fastigheten ligger på David Bagares gata i anslutning till en annan fastighet som Humlegården äger. (Länsförsäkringar Bank & Försäkring, 2005) Fabege (ägdes till 97,1 % av Wihlborgs Fastigheter 2004) har avyttrat fastigheten Elefanten 17 i Klarakvarteret. Fastigheten har mer än 5000 kvm kontorsyta. Köpare är den tyska fonden Oppenheim Immobilien- Kapitalanlage GmbH och köpeskillingen uppgår till 265 miljoner kronor. Köparen kommer tillträda fastigheten den 1 juli (Fastighetsvärlden, 2004) Drott säljer det så kallade Fabege- huset Hammaren 15 på Regeringsgatan 65 på kvm till den tyska fastighetsfonden Grundbesitz Global, som förvaltas av DB Real Estate, ett helägt dotterbolag till Deutsche Bank. (Affärsdata, 2006) Slutet av 2001 Stefan Persson via sitt bolag Ramsbury utvidgade beståndet kring korsningen mellan Drottninggatan Mäster Samuelsgatan genom att köpa tre fastigheter: Sporren 12 och 14 (numera hopslagna till 17) och Beridarebanan 13. Prislappen för den sistnämnda var 580 miljoner kronor. I slutet av januari köpte Persson även fastigheten Lammet 8 på Drottninggatan för 92 miljoner kronor. (Svenska Dagbladet, 2004) Hösten 2001 En av de snabbaste fastighetsaffärerna som skett i Stockholm, CA-koncernen köpte fastigheten Hasseln 1 av SEB Trygg Liv för 125 miljoner och sålde den 3 veckor senare till Svenska Spels bolag Casino Cosmopol (statligt) för 50 miljoner mer än vad CA-koncernen hade betalat. (Dagens Industri, 2003) 18

19 4.3 Ägare i centrala Stockholm Alla tal i detta kapitel grundar sig på total area. Arean för fastigheterna som har angivits på varje marknad omfattar kontors, butiks- och bostadsarea. Endast fastigheter med typkod 325 finns med enligt mina avgränsningar. Bild 4. Kartan visar avgränsningarna för mitt valda område i centrala Stockholm samt fastigheter som ingår. Kartbilden kommer ifrån datscha.com Nedan visas ägarbilderna i tabeller för 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 och Endast de 20 största ägarna finns med i varje tabell. I Bilaga 2 finns alla ägarna med. Centrala Stockholm 2001 Area(m2) Centrala Stockholm 2002 Area(m2) Hufvudstaden AB Hufvudstaden AB Diligenta AB Diligenta AB Fabege AB Fabege AB Vasakronan AB Vasakronan AB AP Fastigheter AB AP Fastigheter AB AMF Pension AB AMF Pension AB Skanska AB Skanska AB SEB AB SEB AB Nordea AB Nordea AB JM AB AFA Tyrgghetsförsäkringsaktiebolag Svenska Handelsbanken AB Svenska Handelsbanken AB AFA Tyrgghetsförsäkringsaktiebolag Ramsbury AB KMN Förvaltning AB KMN Förvaltning AB Ramsbury AB Stockholms Kommun Stockholms Kommun Atrium fastigheter ab (konsumentfören) Atrium fastigheter ab (konsumentför) Humlegården Fastigheter AB Humlegården Fastigheter AB Vital Forsikring ASA Nordisk Renting AB Nordisk Renting AB Gösta Videgårds Familjestift & Ekhagas Gösta Videgårds Familjestift & Ekhagas AB Centrumfastigheter AB Centrumfastigheter Tabell 2 & 3. Tabellerna visar de 20 största ägarna i centrala Stockholm 2001 och Ägarna är listade i fallande ordning, största ägaren visas högst upp. 19

20 Centrala Stockholm 2003 Area(m2) Centrala Stockholm 2004 Area(m2) Hufvudstaden AB Hufvudstaden AB Diligenta AB Diligenta AB Vasakronan AB Vasakronan AB AP Fastigheter AB AMF Pension AB AMF Pension AB AP Fastigheter AB Fabege AB Fabege AB SEB AB SEB AB Nordea AB Ramsbury AB CGI Filial Till Commerz Grundbes-Inves CGI Filial Till Commerz Grundbes-Inves AFA Tyrgghetsförsäkringsaktiebolag AFA Tyrgghetsförsäkringsaktiebolag Svenska Handelsbanken AB Cardinal Investment Ramsbury AB Allianz Lebensversicherungs-ag KMN Förvaltning AB Svenska Handelsbanken AB DEKA Immobilien Investment GmbH KMN Förvaltning AB Atrium fastigheter ab (konsumentfören) DEKA Immobilien Investment GmbH Humlegården Fastigheter AB Atrium fastigheter ab (konsumentfören) Skanska AB Humlegården Fastigheter AB Vital Forsikring ASA Skanska AB Nordisk Renting AB Vital Forsikring ASA Stockholms Kommun Nordisk Renting AB Tabell 4 & 5. Tabellerna visar de 20 största ägarna i centrala Stockholm 2003 och Ägarna är listade i fallande ordning, största ägaren visas högst upp. Centrala Stockholm 2005 Area(m2) Centrala Stockholm 2006 Area(m2) Hufvudstaden AB Hufvudstaden AB Diligenta AB Vasakronan AB Vasakronan AB AMF Pension AB AMF Pension AB Diligenta AB AP Fastigheter AB AP Fastigheter AB Fabege AB Alecta SEB AB Fabege AB Ramsbury AB SEB AB CGI Filial Till Commerz Grundbes-Inves Abdu Dah Investment Cardinal Investment Ramsbury AB Allianz Lebensversicherungs-ag CGI Filial Till Commerz Grundbes-Inves Svenska Handelsbanken AB Cardinal Investment AFA Tyrgghetsförsäkringsaktiebolag Allianz Lebensversicherungs-ag DEKA Immobilien Investment GmbH Svenska Handelsbanken AB Atrium fastigheter ab (konsumentfören) AFA Tyrgghetsförsäkringsaktiebolag Humlegården Fastigheter AB DEKA Immobilien Investment GmbH Skanska AB Atrium fastigheter ab (Ljungberggrupp.) Vital Forsikring ASA Skanska AB Nordisk Renting AB Vital Forsikring ASA Alecta Humlegården Fastigheter AB Tabell 6 & 7. Tabellerna visar de 20 största ägarna i centrala Stockholm 2005 och Ägarna är listade i fallande ordning, största ägaren visas högst upp. 20

Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö K Institutionen för Infrastruktur Bygg- och Fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 203 Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö - En analys av det direkta

Läs mer

Institutionernas fastighetsägande

Institutionernas fastighetsägande Institutionernas fastighetsägande Fastigheter fortsätter att vara en bra investering i institutionernas portföljer även om avkastningen inte riktigt nådde upp till föregående års nivåer. Fastighetsnytt

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2007 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2007 Året i korthet Positivt i Stockholm, stabilt i Göteborg Nyuthyrningar och omförhandlingar prioriteras Hyresnivå i årets omförhandlingar +/-0 procent Minskade vakanser Året

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011

Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Kapitalmarknadspresentation 23 augusti 2011 Spektern AGENDA Fredrik Wirdenius VD Konjunkturläget Vasakronan Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Delårsrapport jan - jun 2011 Björn Lindström Finanschef

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Ägarstrukturen för hotellfastigheter i Sverige - En analys av transaktioner och ägarförändringar

Ägarstrukturen för hotellfastigheter i Sverige - En analys av transaktioner och ägarförändringar Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 450 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Ägarstrukturen för hotellfastigheter i Sverige - En analys av transaktioner och ägarförändringar Författare:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion FASTIGHETS AB TORNET (publ) Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca, miljoner kvm och ett bokfört värde på drygt 1 miljarder

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Institutionernas fastighetsägande

Institutionernas fastighetsägande Institutionernas fastighetsägande var ett mycket gott år för våra pensions- och försäkringsbolag, totalavkastningen landade en bit över procent för de allra flesta. Institutionerna fortsätter att öka fastighetsinnehavet

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation

Kapitalmarknadspresentation Kapitalmarknadspresentation BNP-tillväxt, real i % BNP-tillväxt Mycket stark återhämtning i Sverige Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. Dec 2010. Inflation Högre elpriser och råvarupriser har bidragit

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Andra kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Andra kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI JUNI 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr,

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

5 F FALUN AFFÄRSMODELLEN FÖRVALTNING

5 F FALUN AFFÄRSMODELLEN FÖRVALTNING 5 F FALUN AFFÄRSMODELLEN FÖRVALTNING GÄVLE 2010 Gävle Riket Innevånare, antal 94 496 9 393 648 Arbetslöshet, % 10,1% 9,1% Utbildningsnivå eftergymnasial, % 30% 32% Sysselsättningsgrad, % 60,5% 63,3% Källa:SCB

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 februari 2010 Vad är möjligheternas fastighetsbolag? Det beskriver på vilket sätt som vi vill särskilja oss i fastighetsbranschen. Våra

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q1 2016. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28

DIÖS FASTIGHETER Q1 2016. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28 DIÖS FASTIGHETER Q1 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2016-04-28 VI ÄR DEN MEST AKTIVA OCH EFTERFRÅGADE FASTIGHETSÄGAREN PÅ VÅR MARKNAD NORRA SVERIGES STÖRSTA FASTIGHETSÄGARE 13 001

Läs mer

Fabege. Fastighetsportfölj och projekt. Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum. Stockholms innerstad.

Fabege. Fastighetsportfölj och projekt. Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum. Stockholms innerstad. Fabege Fastighetsportfölj och projekt Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Portföljstrategin ger stöd till våra verksamhetsområden

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 14 februari 2013

Välkommen till analytikermöte 14 februari 2013 Välkommen till analytikermöte 14 februari 213 Året i korthet Stabilt i Stockholm och positivt i Göteborg Koncernens nettoomsättning +7% (+3%) Omförhandlingar +1% (+8%) Låga vakanser 3,7% (3,9%) Bruttoresultat

Läs mer

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 36 att köpa undervärderade värdepapper och tvärtom Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Genom att utveckla sin investerings strategi och ibland agera motvalls är tanken att en ökad satsning på

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari mars 2001 3 DELÅ RSRAPPORT Januari mars 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 17% till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26) Soliditeten ökade till 24,8%

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2008 HUFVUDSTADEN

Välkommen till årsstämma 2008 HUFVUDSTADEN Välkommen till årsstämma 2008 Året i korthet Positivt i Stockholm och i Göteborg Bruttoresultat jämförbart bestånd +14% Nettoomsättning jämförbart bestånd +10% Minskade vakanser Året i korthet Omförhandlingar

Läs mer

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne

Per Wieslander NAI Svefa. Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne Per Wieslander NAI Svefa Fastighetsmarknaden i Skåne (fast jag kommer att prata om fastighetsmarknaden i Sverige och Skåne, trender och tendenser samt

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

När centrumanläggningar byter ägare

När centrumanläggningar byter ägare SAMMANDRAG När centrumanläggningar byter ägare Kartläggning av centrumanläggningar i fem ytterstadsområden i Stockholm Johanna Lindblad Linda Heiman Thomas Polesie Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Transaktionsmarknaden i Stockholms CBD

Transaktionsmarknaden i Stockholms CBD Institutionen för Fastigheter och Byggande och Examensarbete (15 hp) inom Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 114 Transaktionsmarknaden i Stockholms CBD - Motiven bakom

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Den svenska fastighetsmarknaden. 3 november 2015

Den svenska fastighetsmarknaden. 3 november 2015 Den svenska fastighetsmarknaden 3 november 21 Totalavkastning för olika tillgångsslag vid placering år 2 Totalavkastningsindex 199 214 Index 2=1 1 Totalavkastning och standardavvikelse 2 214 Genomsnittlig

Läs mer

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE FÖRSÄKRING 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Samband mellan substansvärde och aktiekurs - En studie av 9 fastighetsbolag och 4 investmentbolag

Samband mellan substansvärde och aktiekurs - En studie av 9 fastighetsbolag och 4 investmentbolag Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 138 Samband mellan substansvärde och aktiekurs - En studie av 9 fastighetsbolag

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att:

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att: Heimstaden AB utökar samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB och övertar systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter i Norge genom att: Heimstaden Bostad förvärvar

Läs mer