Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj"

Transkript

1 Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

2 1 Sammanfattning Bakgrund och inledning Transaktionen Inledning Struktur Avtal Tidsplan Fastighetsvärde och likvid Likviditet i investeringen i Bolaget efter Transaktionen Avtal och arvoden Avtal och arvoden till Obligo Andra avtal och arvoden Definitioner

3 1 Sammanfattning Hyresfastigheter Holding IV Vit AB ( Bolaget eller HFH IV ) etablerades 2006 och har ett investeringsmandat ( Investeringsmandatet ) som definierar bland annat Bolagets syfte och målsättning samt en förväntad livstid for Bolaget. I enlighet med Investeringsmandatet ska Bolaget realisera sina investeringar under åren 2015 till För att möjliggöra en realisation för Bolagets aktieägare ( Aktieägarna ), har Bolagets styrelse ( Styrelsen ) tillsammans med förvaltare Obligo Investment Management AS ( Obligo ), finansiell rådgivare ABG Sundal Collier och juridisk rådgivare Advokatfirmaet Schjødt under en längre tid utvärderat olika alternativ för en realisering av fastighetsportföljen. Det är Styrelsens uppfattning att marknaden för fastigheter för närvarande är gynnsamma och att det därmed antas vara en god tidpunkt för Aktieägarna att realisera sin investering i Bolaget. Styrelsen känner även till att många Aktieägare önskar att realisera sin investering i sin helhet, vilket är något Styrelsen önskar möjliggöra. Styrelsen i Bolaget och dess systerbolag Boligutleie Holding IV AS ( BUH IV ) har ingått ett avtal med Audrey Germany Investment Sàrl och Audrey Germany Holding Sàrl, två bolag med anknytning till Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P. ( Blackstone ), om försäljning av Bolagets fastighetsportfölj ( Transaktionen ). Försäljningen sker genom att Bolaget och BUH IV säljer alla aktier i dotterbolaget Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB ( HBS IV ). Transaktionen värderar fastighetsportföljen till NOK miljoner. Köpeskillingen motsvarar ett estimerat pris per A-aktie i Bolaget om SEK 1,00, och et pris per B-aktie om ca SEK 6,66. Transaktionen är planerad att genomföras 15 december Bolaget kommer så snart som möjligt därefter utbetala kapitalet till Aktieägarna. Eftersom en likvidation enligt svensk lag tar 6-9 månader kommer Bolaget försöka betala ut en så stor del som möjligt av kassan genom inlösen av aktier innan likvidationsförfarandet inleds. Således kan aktieägare förvänta sig att få ut en del av kapitalet under första kvartalet 2016 och resterande kapital under hösten Transaktionen är bland annat villkorat av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen kallar därför till extra bolagsstämma 31 augusti 2015 för att behandla Styrelsens förslag om godkännande av Transaktionen och därmed en försäljning av Bolagets fastighetsportfölj. 2

4 2 Bakgrund och inledning Bolaget etablerades 2006 och äger tillsammans med sitt norska systerbolag BUH IV en fastighetsportfölj om ca kvadratmeter. Bolaget har sedan det grundats inlöst 12% av ursprungligt antal B-aktier vilket motsvarar en utbetalning på 0,60 kr per ursprungligt antal aktier. Efter Transaktionens genomförande uppskattas Bolaget kunna betala ut ytterligare totalt SEK 1,00 per A-aktie och ca SEK 6,66 per B-aktie till Aktieägarna. I enlighet med Investeringsmandatet är Bolaget nu inne i sin avvecklingsfas. Styrelsen har tillsammans med Bolagets förvaltare och rådgivare under en period utvärderat olika alternativ för realisering. De olika möjligheterna har i huvudsak varit försäljning av fastigheterna, antingen i sin helhet eller som flera portföljer, börsnotering, förlängning av Investeringsmandatet i sin nuvarande form, eller en sammanslagning med andra fastighetsbolag. Styrelsens rekommendation om försäljning med kontant likvid grundar sig bland annat i att denna lösning antas ge dagens aktieägare en bättre avkastning på sin investering jämfört med andra alternativ. Dessutom önskar Styrelsen göra det möjligt, för de Aktieägare som så önskar, att till vissa villkor fortsätta sin investering. För Styrelsen är det viktigt att klargöra att det inte genomförs någon ändring i ägandet av Bolaget och att Aktieägarna fortsatt kommer att äga samma aktier i Bolaget även efter Transaktionen. Det är Bolagets dotterbolag HBS IV som är föremål för Transaktionen och inte Bolaget. 3

5 3 Transaktionen 3.1. Inledning Transaktionen omfattar försäljning av samtliga fastigheter som indirekt ägs av Bolaget till Blackstone Struktur Transaktionen medför inga ändringer av Aktieägarnas ägande i Bolaget, och själva Transaktionen medför således ingen realisation av aktierna i Bolaget. Transaktionen genomförs genom att Blackstone förvärvar samtliga aktier i HBS IV från Bolaget och dess norska systerbolag BUH IV. Vid övertagande av samtliga aktier i HBS IV kommer Blackstone även överta ägandet till samtliga dotterbolag och fastigheter som ägs direkt eller indirekt av HBS IV. Betalningslikviden för aktierna i HBS IV kommer vara kontanter. Se avsnittet om "Fastighetsvärde och likvid" för ytterligare information Avtal Blackstone och Bolaget har ingått ett aktieöverlåtelseavtal som reglerar de olika delarna av Transaktionen. Blackstone har lagt bud på flera av fastighetsportföljerna med anknytning till Obligo, och Blackstone har ingått ett gemensamt avtal med ägarna av dessa fastighetsportföljer ("Säljarna") om köp av portföljerna. Således är Bolaget en av flera säljare som ingått avtal med Blackstone. Avtalen ingicks 21 juli Slutförandet av avtalen är bland annat villkorat av att bolagsstämman i både Bolaget och systerbolaget BUH IV godkänner Transaktionen. Bolaget har i avtalet förbundit sig till att kalla till bolagsstämma så snart som möjligt för att fastställa huruvida bolagsstämman önskar godkänna försäljningen. Slutförandet av avtalen är även villkorat av att bolagsstämman hos de övriga Säljarna godkänner transaktionen, samt att konkurrensmyndigheten ger sin tillåtelse till slutförandet. Bolaget ger genom avtalen vissa grundläggande garantier till Blackstone, bland annat ägandet av aktier och fastigheter. Dessutom ger Bolaget ett antal garantier om övriga aspekter kring Bolaget, men risken för garantibrott för dessa garantier täcks av en försäkring som Blackstone har ingått. Det har även avtalats att Blackstone kan vara berättigat till en "break-fee" om bolagsstämman inte godkänner Transaktionen samtidigt som Bolaget mottar ett annat konkurrerande bud. En fördjupad presentation av avtalet kommer att hållas på bolagsstämman. I tillägg har Blackstone ingått ett avtal med Agasti Holding ASA, som är ägare av Obligo (förvaltare av Bolaget och dess fastigheter), som bland annat säkerställer en kontinuitet i förvaltningen av fastigheterna i portföljen för Blackstone. Avtalet består av att Blackstone förvärvar 34 % av Obligos förvaltningsplattform, och bildar ett joint venture för framtida utveckling av förvaltning i Norden Tidsplan Det har kallats till bolagsstämma i Bolaget den 31 augusti Transaktionen är planerad att genomföras 15 december Då kommer ägandet av aktierna i GEUN07 överföras till Blackstone mot att Blackstone betalar köpeskillingen kontant till Bolaget. Likviden baserar sig på det framförhandlade fastighetsvärdet, skuld, uppskjuten skatt och 4

6 rörelsekapital, samt en justering för valutakursen och nettot av verkligt värde för räntesäkringar och kostnader knutna till att hantera Bolagets lån vid tidpunkten för genomförandet av transaktionen Fastighetsvärde och likvid Det framförhandlade fastighetsvärdet, som utgör grunden för värdet av aktierna i HBS IV, är NOK miljoner. Justerat för skuld, uppskjuten skatt, övriga balansposter, valutaeffekter efter 1 juni 2015 och transaktionskostnader osv., är värdet per A-aktie i Bolaget estimerat till SEK 1,00, och värdet per B-aktie i Bolaget estimerat till SEK 6,66. Som jämförelse är senast rapporterade värdering per A-aktie SEK 1,00 (per mars 2015), medan A-aktien senast handlades på andrahandsmarknaden för ca. SEK 0,36 1. Senast rapporterade värdering per B-aktie är SEK 7,96 (per mars 2015), medan B- aktien senast handlades på andrahandsmarknaden för ca. SEK 2,86 1. Givet det estimerade värdet per aktie som förväntas betalas ut kommer totalavkastning per aktie inklusive alla tidigare utbetalningar bli cirka -60%. Denna avkastning förutsätter att du som aktieägare köpte aktier i bolagets första aktieemission och inkluderar inte eventuellt köpcourtage. Eftersom Transaktionen inte är genomförd och vad som nämns ovan enbart är ett estimat, reserverar vi oss från det slutliga värdet som Aktieägarna kommer att erhålla genom Transaktionen och en realisation av aktien Likviditet i investeringen i Bolaget efter Transaktionen Det har varit viktigt för Styrelsen att ta hänsyn till de Aktieägare som önskar avsluta sin investering inom det ursprungliga Investeringsmandatet, och därför har fokus legat på att erbjuda 100 % kontant betalning. För de Aktieägare som önskar kontant likvid kommer utbetalning göras så snart som möjligt efter Transaktionens genomförande. För Aktieägarna som önskar att fortsätta sin investering i Bolaget, vill Bolaget kunna erbjuda en möjlighet till att behålla aktierna i Bolaget. På bolagsstämman kommer Bolaget redogöra närmare för de villkor och den process som gäller för en fortsatt investering juni

7 4 Avtal och arvoden 4.1. Avtal och arvoden till Obligo Existerande avtal mellan Bolaget och Obligo upphör i och med Transaktionen. I samband med detta kommer Obligo motta ca. SEK 1 miljoner i avbrottsarvode. Blackstone har, som redogjorts för ovan och på vissa villkor, ingått avtal om köp av 34 % av Obligos förvaltningsplattform. Om villkoret uppfylls för en fortsatt investering för de Aktieägare som önskar detta, kommer Obligo erbjuda Bolaget ett nytt förvaltningsavtal. Detta kommer redogöras för på bolagsstämman Andra avtal och arvoden ABG Sundal Collier har haft huvudansvaret för den finansiella rådgivningen till Bolaget, medan Advokatfirma Schjødt har varit juridisk rådgivare. Bolagets totala arvode till rådgivarna kommer vid genomförd Transaktion bli ca. SEK 4 miljoner. 5 Definitioner Aktieägarna Blackstone Aksjonærer i HFH IV Audrey Germany Investment Sàrl og Audrey Germany Holding Sàrl, två bolag med anknytning till Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P. BUH IV Boligutleie Holding IV AS Förvaltare Obligo Investment Management AS HBS IV Hyresbostäder i Sverige IV Vit AB HFH IV Hyresfastigheter Holding IV Vit AB Investeringsmandatet Bolagets investeringsmandat Obligo Obligo Investment Management AS Säljarna Bolaget, BUH IV och de andra bolagen som säljer sina fastighetsportföljer till Blackstone Bolaget Hyresfastigheter Holding IV Vit AB Styrelsen Styrelsen i Bolaget Transaktionen Transaktionen som förklarats i informationsbroschyren, avsnitt 3 6

Hyresfastigheter Holding IV AB

Hyresfastigheter Holding IV AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 8 Allmänt

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Strukturbild efter transaktionen 6 Drift, förvaltning och

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Hyresfastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014

Hyresfastigheter Holding IV AB. Kvartalsrapport september 2014 Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 8

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport december 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Private Equity I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport december 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport september 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur

Läs mer

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier PROSPEKT Erbjudande om förvärv av aktier i Nordic Secondary 2 AB (publ) Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier Teckningskurs: SEK 10,00 per aktie,

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport mars 2014

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport mars 2014 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport juni 2014

Kommersiella Fastigheter Holding III AB. Kvartalsrapport juni 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7)

Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7) ASPIRO AB (publ) (org nr 556519-9998) Extra bolagsstämma torsdag den 15 augusti 2013 Styrelsens förslag till beslut avseende avyttring av Aspiro TV till befattningshavare i Aspiro TV (punkt 7) Sammanfattning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer