AKSTAT och sjukfallsregistret i Linda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKSTAT och sjukfallsregistret i Linda"

Transkript

1 AKSTAT och sjukfallsregistret i Linda av Laura Larsson 25 november 2002 IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering), Kyrkogårdsgatan 6, Box 513, Uppsala. Tel: , e-post: IFAU AKSTAT och sjukfallsregistret i LINDA 1

2 1 Inledning Rapporten ger en beskrivning över akstat och sjukfallsregistret som är kopplade till LINDA-databasen, samt de problem jag stött på när jag använt tabellerna för att studera sjukskrivningar bland arbetslösa. 1 Ambitionen är alltså inte att ge en heltäckande beskrivning över alla tänkbara detaljer. Det är också möjligt att beskrivningen innehåller felaktiga tolkningar; i sådana fall är jag tacksam om den som upptäcker felet kontaktar mig. För att studera sjukskrivningsbenägenhet bland de arbetslösa krävs det att flera olika tabeller kopplas ihop. Information om sjukperioder hämtas från Riksförsäkringsverkets sjukfallsregister, medan uppgifter om arbetslöshetsperioder finns i akstat, som i sin tur består av fyra olika tabeller. Saken kompliceras dock ytterligare av det faktum att trots att jag undersöker sjukskrivningar under behöver jag information om arbetslöshetsperioder under tidigare år, och denna information måste hämtas från äldre akstat-tabeller. Anledning till detta framkommer nedan i avsnitt 2.2. Att koppla ihop alla dessa tabeller är inte problemfritt. Det är framför allt akstat-tabellerna för 1997 och de äldre akstat-tabellerna som inte matchar ihop bra. Vad det innebär och vad det kan bero på beskrivs i mer detalj nedan. Sjukfallsregistret och akstat 1997 matchar dock (förvånansvärt!) bra ihop, t ex en person som enligt den förstnämnda tabellen var sjuk från onsdag till fredag vecka 40 har också fått ersättning från a-kassa endast för två dagar samma vecka. 2 AKSTAT 2.1 Flera olika tabeller Akstat som ligger i Linda är uppdelad i akstat94-97, akstat96, akstat97 och akstat98. Var och en av dessa består i sin tur av fyra olika tabeller (den äldsta av sex eftersom två av tabellerna är så stora att de uppdelats i två). Anledningen till att det finns olika akstat för olika år är enligt Tommy Blomqvist på SCB (samtal juni 2000) följande: 1 Resultaten finns att läsa i rapporten: Larsson, Laura, Sick of being unemployed? Interactions between unemployment and sickness insurance, IFAU Working Paper 2002:6. 2 IFAU AKSTAT och sjukfallsregistret i LINDA

3 När man för första gången beställde information från akstat fick man det för Lindas urvalspersoner Dessa tabeller som heter Akstat94-97 innehåller information om dessa personers arbetslöshetsperioder mellan 1994 och vecka 37 i Sedan har man uppdaterat akstat-informationen i Linda genom att beställa uppgifter om arbetslöshetsperioder under 1996 för Lindas urvalspersoner 1996, om arbetslöshetsperioder under 1997 för Lindas urvalspersoner 1997 osv. fram till Ett (ganska litet) problem är då att eftersom en del av Lindas urvalspersoner varje år byts ut mot nya (ty Linda ska vara representativ för populationen), förlorar man en del av sina observationer direkt då man ska följa en viss kull (säg urvalspersonerna 1997) bakåt eller framåt i tiden. 2.2 Beskrivning av utbetalningssystemet För att förstå de olika tabellerna krävs det en beskrivning av de beslut och underlag som utbetalningarna från a-kassa baseras på och hur dessa beslut, underlag och utbetalningar bokförs i akstat. Nedanstående beskrivning bygger mycket på mina samtal med Kjell Björkgren som är ansvarig för akstat på Ams Generella drag När en person som är berättigad till a-kassa eller kas för första gången blir arbetslös tas det ett beslut om antal beviljade dagar med a-kassa eller kas/grundbelopp. Fram till 2001 gällde det att personer äldre än 57 år (äldre än 54 år i 1997) får 450 dagar, medan alla andra får i princip 300 dagar. Detta kallas för beslut i akstat. Det tas också ett beslut om utbetalningens storlek, som beror på tidigare lön, huruvida personen har arbetat och önskar i framtiden arbeta heltid eller deltid, om denne har några bisysslor osv. Vilken a-kassa som ska betala ersättningen ingår också i detta beslut, som i akstat kallas för utbetalningsunderlag. Själva utbetalningarna bokförs veckovis (även om de arbetslösa skickar in uppgifter dag för dag för två veckor åt gången) och har alltid ett antal dagar beslut och ett underlagsbeslut som de baseras på. Förutom arbetslöshetsersättning och kas betalas även ALU, OTA (offentligt tillfälligt arbete), TAE (tillfällig avgångsersättning) och projektarbete via a-kassorna. Vilken typ av ersättning som gäller för varje vecka bokförs i a-kassornas datasystem tillsammans med utbetalningssumman och antalet utbetalda dagar för veckan (max 5). Ersättningstyp är av betydelse för mig eftersom det är IFAU AKSTAT och sjukfallsregistret i LINDA 3

4 endast arbetslöshetsersättning, kas/grundbelopp och TAE som äter upp beviljade dagar (BERSTYP=2,12,7,17). Ibland summerar antalet ersatta dagar för en vecka till mer än 5. En majoritet av dessa falla förklaras av ersättningstyperna Skatt TAE (BERSTYP=23) och Tilläggsbelopp OTA (BERSTYP=44), som alltid bokförs i samband med TAE eller OTA. Det ser alltså ut som att individen fått t ex 5 utbetalda dagar för OTA plus fem utbetalda dagar för Tilläggsbelopp OTA. Alla dessa uppgifter skickas sedan med jämna mellanrum till Ams från a- kassorna runt i landet, och Ams bokför dem i sin akstat databas. Uppgifter om antal dagar beslut skrivs in i en egen tabell, som i Linda heter Li97besl och i Ifau-databasen Akbeslut. Uppgifter om underlagsbeslut skrivs likaså in i en egen tabell (Li97utbu eller Akutbetu). Utbetalningarna hamnar i en tabell som heter Li97utbe eller Akutbet. Till slut har man en tabell som i princip bara innehåller de olika id-numren för individen och de besluten, Li97akpe eller Akpersak När det sker förändringar När något i utbetalningsunderlaget förändras tas det ett nytt beslut om underlaget, medan antal dagar beslutet förblir naturligtvis oförändrat. En 300 dagars period kan alltså innehålla flera underlagsbeslut. Likaså kan ett nytt antal dagar beslut tas utan att det automatiskt krävs ett nytt underlagsbeslut. Det är få som äter upp sina 300/450 dagar i ett streck, utan de flesta har avbrott i sina utbetalningar. Beroende på hur långt avbrottet är och vad man har gjort under tiden gäller det gamla antal dagar beslutet när man återigen blir arbetslös (dvs ska få ersättning från a-kassan). I princip gäller det gamla beslutet om man varit borta max tolv månader (s k ramtid), men i vissa fall kan ramtiden omfatta tid som ligger längre bort än 52 veckor, t ex om man fått föräldrapenning, sjukpenning eller studerat på heltid. Kommer man tillbaka inom ramtid fortsätter man alltså på det gamla beslutet. Men om man har uppfyllt arbetsvillkoret under tiden man var borta så vet man att man kommer att få ett nytt beslut med nya dagar så fort de gamla dagarna tar slut. Regeln är att efter man uppfyllt arbetsvillkoret har man rätt till 300/450 dagar. Alltså har man 120 dagar kvar på sitt gamla beslut omfattar det nya beslutet 180 dagar ( ), och det börjar gälla när man först tömt sitt gamla beslut. Figur 1 illustrerar. 4 IFAU AKSTAT och sjukfallsregistret i LINDA

5 Figur 1 Exempel på en övergång till ett nytt beslut ERSÄTTNINGSPERIOD ersättningsdagar ARBETSLÖS Ersättning 180 dagar ARBETE 6 mån., räcker till att fylla arbetsvillkoret ARBETSLÖS Ersättning 120 dagar NY ERSÄTTNINGSPERIOD 300 dagar från den dag du börjar lyfta ersättning igen AVRÄKNING 120 dagar ARBETSLÖS Nytt beslut med 180 bev. Dagar Är man däremot borta längre än ramtiden fattas det ett nytt beslut när man kommer tillbaka till a-kassan. Då måste man ha uppfyllt arbetsvillkoret för att kunna få några nya dagar beviljade, och i så fall blir antalet igen 300. I akstat syns detta i och med att de flesta besluten omfattar färre än 300 beviljade dagar. Detta gör också att det är omöjligt att enbart med hjälp av akstat att veta hur många dagar en individ har kvar vid en slumpmässigt utvald tidpunkt (givet att hon har avbrott i sina utbetalningar), då man inte vet om hon uppfyllt arbetsvillkoret igen Problem med de olika tabellerna Problemen bero på bristande kommunikation mellan a-kassorna och Ams, brister på systemets design eller slarvfel. Ett gott råd är att försöka använda så sena akstat-tabeller som möjligt eftersom kvaliteten förbättras från år till år. Ett exempel på det förstnämnda är att när a-kassorna rapporterar till Ams om förändringar i utbetalningsunderlaget förs dessa in i akstat som nya beviljade dagar beslut i stället för nya underlagsbeslut. Detta gör att det ibland ser ut som att en person har fått dubbla utbetalningar (Dubbla utbetalningar, dvs fusk, kan också förekomma pga bristande kontrollmöjligheter). Det finns väldigt många fall där antal utbetalda dagar inte stämmer överens med antal beviljade dagar. M a o ser det ut som personen fått utbetalt antingen fler eller färre dagar än beviljat. Exempel på slarvfel är felaktiga datum, t ex så att starten på en period kommer efter slutet. IFAU AKSTAT och sjukfallsregistret i LINDA 5

6 Ett ytterligare problem som har med Linda att göra är att informationen för 1997 som finns i Linda9497 och i Linda 97 stämmer inte helt överens för samma individer (Lindas urvalspersoner och 97 är trots allt till stor del desamma). KB visste förstås inte orsaken till detta (eftersom han inte har med Linda att göra) men trodde att det kan bero på att uppgifterna från a-kassorna kommer till Ams med en viss eftersläpning. När man gjort uttaget för Linda9497 hade kanske inte alla uppgifter kommit in, eller så har man fått felaktiga uppgifter och korrigerat dem senare. Uttaget för Linda97 har gjorts mycket senare (vet ej exakt när). Jag har valt att gå efter Linda97 vad gäller uppgifter för hela 1997 och efter Linda9497 vad gäller tidigare uppgifter. 3 Sjukfallsregistret I LINDA ingår tre tabeller med sjukfallsregister: för 1997, 1998 och Dessa innehåller information om sjukpenningutbetalningar. Fallets anmälningsdatum, fr o m datum, t o m datum samt informations om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ingår. En fallkod anger vilken typ sjukfallet är, exempel på dem är: 0: inga sjukfall just det året. 1: AFL, allmän sjukpenning (det vanligaste) 3: rehabilitering 4: förebyggande sjukpenning 5: sjukpenning vid utbildning olika kombinationer av ovanstående koder. Ett fall kan ha olika omfattning, vilket också syns i registret: heltid, halvtid, ¼ tid, ¾ tid. Personen som arbetar deltid definieras som heltidssjuk om hon inte alls arbetar, alltså inte så att en halvtidsarbetande definieras som halvtidssjuk då hon är sjuk. Sjukfallsregistret framstår som idealisk i jämförelse med akstat. Det väsentliga är väl att sjukfallstabellen som finns i Linda innehåller många nollobservationer, fallkod=0, som man helt enkelt kan strunta i. Detta beror på att många i samplingsurvalet, dvs Linda urvalspersoner som finns i akstat97/98/99, finns med i sjukfallsregistret sedan tidigare men har inte varit sjuka just det året som tabellen omfattar. 6 IFAU AKSTAT och sjukfallsregistret i LINDA

7 4 Koppla akstat med sjukfallsregistret Akstat och sjukfallsregistret matchar generellt sett mycket bra. T ex en person som enligt det sistnämnda har varit sjukskriven måndag till onsdag har enligt akstat fått a-kassa utbetalt två dagar den veckan (exakta dagar syns ju inte i akstat). Det är alltså framförallt problemen med akstat (och sjukfallregistret i mindre utsträckning) i sig som skapar bortfallet. Tabell 1 illustrerar. Tabell 1 Ett exempel på bortfall Antal a- kasseperioder Antal a- kasseperioder som slutar i sjukskrivning A-kasseperiod som börjar jan 1998 sept , Sampelstorlek efter följande rensningar: 1. A-kasse- eller sjukhistoria från , inkorrekt, t ex negativa perioder (start efter avslutning), överlappande perioder, annan information saknas 2. Omöjligt att räkna fram antal dagar kvar 16, till utförsäkring, beslutet går inte att spåra i AKSTAT 3. Antal dagar kvar till utförsäkring negativ, 15, dvs ätit upp fler dagar än beviljat. 4. Antal dagar kvar till utförsäkring mer än 15, , dvs summan av beviljade dagar minus uppätna dagar mer än Längden på a-kasseperioden mindre än 13, noll, dvs start kommer efter avslutning beviljade dagar (för personer 54/57 år 12, eller äldre). Detta är inget fel, men för min studie ville jag exkludera de äldre. 7. Antal dagar kvar till utförsäkring mer än 12, , dvs tillåter 10 dagars felmarginal. Källa: Larsson, Laura, Sick of being unemployed? Interactions between unemployment and sickness insurance, IFAU Working Paper 2002:6. IFAU AKSTAT och sjukfallsregistret i LINDA 7

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion

En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion En deskriptiv analys av deltagarna i Arbetslivsintroduktion Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1. Rehabiliteringskedjan... 4 2.2. Arbetslivsintroduktion... 5 2.3. Tidigare studier

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan?

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Patrik Lind Alexander Westerberg RAPPORT 2015:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Ramtid, karens och jämställd tid

Ramtid, karens och jämställd tid Ramtid, karens och jämställd tid En undersökning av begripligheten i a-kassan SEKO:s medlemsutskick Elin Fagerlönn Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Språkkonsultprogrammet (180 hp) Vårterminen

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

Regionala skillnader i sjukskrivningar

Regionala skillnader i sjukskrivningar ANALYSERAR 2003:4 Regionala skillnader i sjukskrivningar kommun och bransch I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2015 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad februari 2012 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift...

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Innehåll Uppdraget... 3 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Vanliga metoder för att beräkna genomsnittlig inträdesålder,

Läs mer

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning Social Insurance Report Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Studenters eventuella behov av arbetslöshetsersättning gäller framförallt efter avslutade studier i väntan på anställning.

Studenters eventuella behov av arbetslöshetsersättning gäller framförallt efter avslutade studier i väntan på anställning. Bakgrund Rätten att nyttja de svenska socialförsäkringarna utgår från två huvudprinciper; försäkrad genom bosättning och försäkrad genom förvärvsarbete. Den sistnämnda principen brukar kallas för arbetslinjen.

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas?

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Eva Mörk RAPPORT 2011:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer