Svensk författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2000:639 Utkom från trycket den 11 juli 2000 Omtryck utfärdad den 29 juni Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd dels att rubrikerna närmast före 1, 7, 10, 12, 13 och skall utgå, dels att 1 5, 7, 8 och skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas sex nya paragrafer, 6, 9 och 24 27, samt närmast före 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14 16, 23 och nya rubriker, av följande lydelse. Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna förordning träder i kraft. Inledande bestämmelser 1 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om aktivitetsstöd i form av dagpenning; sådant stöd benämns också utbildningsbidrag, ersättning vid offentliga tillfälliga arbeten, stöd till resor m.m. vid arbetsmarknadspolitiska program, och särskilt stöd till resor m.m. till personer med funktionshinder m.m. Förordning 2 2 Förordningen innehåller: inledande bestämmelser (1 3 ) bestämmelser om aktivitetsstöd (4 13 ) bestämmelse om ersättning vid offentliga tillfälliga arbeten (14 ) bestämmelse om stöd till resor m.m. vid arbetsmarknadspolitiska program (15 ) bestämmelser om särskilt stöd till resor m.m. till personer med funktionshinder m.m. (16 22 ) och gemensamma bestämmelser (23 27 ) Förordning 1 Senaste lydelse 1998: Senaste lydelse 1998: * SFS 2000:

2 SFS 2000: Allmänna bestämmelser om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten hos Arbetsmarknadsverket finns i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Bestämmelser om arbetsmarknadspolitiska program finns i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program; där finns också vissa bestämmelser om ekonomiskt stöd till försörjning till den som tar del av det arbetsmarknadspolitiska programmet ungdomsinsatser, förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, och förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp. Bestämmelser om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa finns i lagen (1996:870) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa och förordningen (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa. Förordning Aktivitetsstöd Till vem aktivitetsstöd lämnas 4 Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den som tar del av de arbetsmarknadspolitiska programmen arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, stöd till start av näringsverksamhet, aktivitetsgarantin, ungdomsinsatser, med undantag för om en kommun enligt 2 eller 4 lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program svarar för den enskildes ersättning, eller förberedande insatser. Förordning Med vilket belopp aktivitetsstöd lämnas 5 4 Aktivitetsstöd lämnas med samma belopp som skulle ha lämnats som arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, dock lägst 240 kronor per dag, till den som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning, den som har fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid ersättning kan lämnas, och den som under en pågående heltidsutbildning som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst 5 månader gör ett ferieuppehåll i sina studier och då tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, under förutsättning att personen skulle ha uppfyllt arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen om studierna varit avslutade. Till den som inte är berättigad till ersättning enligt första stycket lämnas aktivitetsstöd med 103 kronor per dag. 2 3 Senaste lydelse 1998: Senaste lydelse 1997:1280.

3 Till unga handikappade som tagit del av program under minst tolv månader lämnas aktivitetsstöd med lägst 475 kronor per dag. Förordning SFS 2000: Aktivitetsstöd beräknas av den allmänna försäkringskassan till ett bestämt belopp per dag och lämnas högst fem dagar per kalendervecka. Om det program som ger rätt till stöd inte pågår på heltid skall stödet minskas i motsvarande utsträckning om det inte finns särskilda skäl mot det. Förordning Hur aktivitetsstöd betalas ut 7 Den allmänna försäkringskassan betalar ut aktivitetsstöd månadsvis i efterskott. Belopp som understiger 10 kronor per dag betalas inte ut. Förordning Aktivitetsstöd vid frånvaro 8 6 Aktivitetsstöd lämnas även vid frånvaro från aktiviteter, om frånvaron beror på 1. sjukdom, med undantag för karensdagen enligt 9, sedan deltagaren anmält sjukdomen till den allmänna försäkringskassan; bestämmelserna i 3 kap. 7, 8 och 14 lagen (1962:381) om allmän försäkring skall gälla vid denna frånvaro, 2. tillfällig vård av barn i samma omfattning som deltagaren har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap lagen om allmän försäkring, 3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt, 4. ett tillfälligt uppehåll i upphandlad arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, om uppehållet är en följd av att utbildningsanordnaren gör ett uppehåll i sin verksamhet, dock högst under tio ersättningsdagar under perioden juni augusti, 5. vård av närstående i samma omfattning som han eller hon har rätt till ersättning enligt 4, 6 och 10 lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, 6. hinder i aktiviteten på grund av beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472) eller livsmedelslagen (1971:511) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen, 7. något annat uppehåll i aktiviteten enligt föreskrifter som Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) meddelar. Den som tar del av ett program som anges i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program jämställs i detta sammanhang med den som tar del av arbetsmarknadsutbildning. Förordning 9 7 Aktivitetsstöd lämnas inte för den första dagen i en sjukperiod (karensdag). Som karensdag räknas endast dag under vilken stöd skulle ha lämnats, om inte bestämmelsen om karensdag hade gällt. Den som blir sjuk 5 Tidigare 6 upphävd genom 1997: Senaste lydelse 1998: Tidigare 9 upphävd genom 1998:

4 SFS 2000:639 inom fem kalenderdagar efter en sjukperiod slipper en ny karensdag. Ingen deltagare skall få avdrag under mer än tio karensdagar under en period om tolv månader. Karensdagen gäller dock inte för den för vilken ett beslut enligt 3 kap. 4 b första stycket lagen om allmän försäkring eller 13 första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön gäller. Förordning Anmälan om ledighet 10 8 När den som anordnar ett arbetsmarknadspolitiskt program beviljat en deltagare ledighet skall anordnaren anmäla ledigheten till den allmänna försäkringskassan. Förordning Samordning med andra förmåner 11 Aktivitetsstödet minskas, med de undantag som följer av andra och tredje styckena, med de belopp som lämnas som 1. pensionsförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, dock inte handikappersättning, vårdbidrag, barnpension, omställningspension och änkepension enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 2. pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott, om annan pensionsförmån enligt lagen om allmän försäkring än omställningspension och änkepension lämnas, 3. särskilt pensionstillägg enligt lagen (1990:773) om särskilt pensionstilllägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn, 4. hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, 5. delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring, 6. annan pensionsförmån än enligt 1 5 som lämnas på grund av förvärvsarbete utom när den dagpenning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som ligger till grund för aktivitetsstödet redan har minskats med förmånen enligt 5 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, eller 7. livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning enligt någon äldre författning, dock inte barnlivränta eller omställningslivränta. Aktivitetsstödet minskas normalt med de belopp som deltagaren får enligt första stycket 1 7. Om däremot en förmån, ett tillskott eller ett tillägg enligt 1 4 lämnas med mindre än ett helt belopp eller om det är fråga om delpension enligt 5 eller livränta enligt 7, minskas stödet endast till den del som aktivitetsstödet och det andra beloppet utgör ersättning för samma inkomstbortfall. Aktivitetsstödet minskas inte till följd av en livränta enligt första stycket 7, om deltagaren omedelbart innan programmet påbörjas förvärvsarbetat och samtidigt fått livränta. Med förvärvsarbete likställs tid under vilken deltagaren får ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning 4 8 Senaste lydelse 1998:1790.

5 12 9 Aktivitetsstödet minskas också för den som får föräldrapenning eller rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, eller lön eller andra anställningsförmåner från en arbetsgivare, dock inte löneutfyllnad som lämnas på grund av aktiviteten. Aktivitetsstödet minskas i dessa fall med de belopp som för samma tid lämnas som föräldra- eller rehabiliteringspenning, lön eller anställningsförmåner. Förordning SFS 2000: Aktivitetsstödet minskas också för den som för samma tid som aktivitetsstödet får studiehjälp, studiemedel, korttidsstudiestöd eller särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349), studiestöd enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, särskilt utbildningsbidrag enligt förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag, eller ersättning enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF). I dessa fall minskas aktivitetsstödet med de belopp som den andra ersättningen utgör. Den allmänna försäkringskassan skall betala de belopp som aktivitetsstödet minskats med till Centrala studiestödsnämnden. Aktivitetsstödet minskas dock i dessa fall inte för den som tar del av stöd till start av näringsverksamhet. Förordning Ersättning vid offentliga tillfälliga arbeten 14 Till den som anvisats ett offentligt tillfälligt arbete för äldre arbetslösa enligt förordningen (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa lämnas ersättning som motsvarar arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, och ett tilläggsbelopp om 45 kronor per ersättningsberättigad dag för verksamhet på heltid. Om verksamheten pågår i mindre omfattning än heltid skall tilläggsbeloppet minskas i motsvarande utsträckning. Ersättningen beräknas och betalas ut av arbetslöshetskassan. För den som anvisats sådant arbete gäller de regler för samordning med andra förmåner som framgår av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning Stöd till resor m.m. vid arbetsmarknadspolitiska program AMS får för tiden fram till den 31 december 2000 meddela föreskrifter om stöd till nödvändiga kostnader för resor, övernattning och uppehälle i anslutning till att någon tar del av något av de arbetsmarknadspoli- 9 Senaste lydelse 1997: Senaste lydelse 1997: Senaste lydelse 1998:

6 SFS 2000:639 tiska program som anges i 4. Detta gäller dock inte i fråga om stöd som kan lämnas enligt Förordning Särskilt stöd till resor m.m till personer med funktionshinder m.m Ersättning för övernattning får lämnas till den som tar del av arbetslivsinriktad rehabilitering på annan ort än hemorten. Ersättning lämnas för styrkta kostnader som är skäliga med hänsyn till prisläget på orten. Förordning Ersättning till personer med funktionshinder som tar del av utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, arbetspraktik, datorteksverksamhet eller arbetslivsinriktad rehabilitering lämnas för kostnader för obligatoriska studieresor inom Sverige, och dagliga resor mellan bostaden och den plats där personen tar del av programmet eller rehabiliteringen till den del kostnaden överstiger 300 kronor per månad. Om det är ekonomiskt fördelaktigt får även en obligatorisk studieresa till ett annat land inom Norden ersättas. Förordning 18 Ersättning till personer med funktionshinder som tar del av utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, arbetspraktik, datorteksverksamhet eller arbetslivsinriktad rehabilitering som är helt eller delvis förlagd till annan ort än hemorten, och som har särskilda skäl för att tillfälligt bo på den andra orten, lämnas för kostnaden för resor mellan bostaden på hemorten och den andra orten om resan görs vid verksamhetens början eller slut eller vid ett uppehåll i verksamheten som är längre än tio kalenderdagar i följd, och kostnaden för högst en fram- och återresa per månad mellan bostaden på hemorten och den andra orten om verksamhet pågår på annan ort än hemorten i minst 30 dagar. Ersättning för fram- och återresa lämnas också för en familjemedlems eller någon annan närståendes kostnad om det behövs för att personen med funktionshinder skall kunna resa. Förordning 19 Om det är nödvändigt att en person med funktionshinder har en ledsagare i samband med resor till utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, arbetspraktik, datorteksverksamhet eller arbetslivsinriktad rehabilitering får sådana resekostnader för ledsagaren som avses i 18 ersättas. Dessutom lämnas ersättning för traktamente och övernattning samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst till ledsagaren. Ersättning för de kostnader som nu nämnts får även lämnas under högst tio dagar om det är önskvärt att ledsagaren deltar i träningen av den som har funktionshindret. Förordning 6 12 Senaste lydelse 1997: Senaste lydelse 1997:1280.

7 20 14 Till elever med funktionshinder lämnas ersättning vid utbildning i grundskolan från och med år 7 eller gymnasieskolan eller vid motsvarande utbildning, om de tar del av vägledning efter länsarbetsnämndens beslut och inte fyllt 20 år. Ersättning lämnas för sådana dagliga resor som avses i 17, sådana resor som avses i 18 och för styrkta kostnader för kost och övernattning. Ersättning enligt denna paragraf lämnas dock inte till den som har rätt till ersättning som sägs i första stycket enligt någon annan bestämmelse i denna förordning. Förordning SFS 2000: Kostnaderna för resor m.m. enligt ersätts om de överstiger 50 kronor enligt följande grunder. 1. För resor med allmänna kommunikationsmedel ersätts skälig kostnad. Med skälig kostnad avses kostnaden för det billigaste färdsättet. Även om billigare färdsätt finns, skall kostnaden för resa med flyg anses skälig, om det med hänsyn till tidsvinsten eller andra särskilda skäl är motiverat att göra resan med flyg. Vid bedömningen av om kostnaden för resa med flyg är skälig, skall det beaktas om resmålet hade kunnat nås genom en billigare flygresa samma dag. 2. Kostnaden för resa med egen bil ersätts om det med hänsyn till tidsvinsten eller andra särskilda skäl är motiverat att göra resan med bil. Ersättning lämnas dock med högst 90 öre per kilometer. 3. I annat fall ersätts resekostnaden med kostnaden för annat lämpligt färdmedel. 4. En ledsagares styrkta kostnad för övernattning ersätts om kostnaden är godtagbar med hänsyn till prisläget på orten. Traktamente till ledsagare lämnas med skäligt belopp. En ledsagares kostnad för förlorad arbetsförtjänst ersätts med den faktiska förlusten. Förordning 22 Särskilt stöd till personer med funktionshinder m.m. beräknas och betalas ut av den allmänna försäkringskassan. Förordning Gemensamma bestämmelser Återbetalning 23 Den som fått stöd enligt denna förordning utan att vara berättigad till det skall betala tillbaka det som han eller hon fått för mycket. Vid senare utbetalning får ett skäligt belopp dras av. Om det finns särskilda skäl får den allmänna försäkringskassa, Centrala studiestödsnämnden eller länsarbetsnämnd som handlägger ärendet helt eller delvis befria den som tagit emot stödet från återbetalningsskyldighet. Förordning 24 Centrala studiestödsnämnden prövar frågor om återbetalningsskyldighet av stöd som nämnden har betalat ut enligt den upphävda förordningen (1993:722) om särskilt studielån och särskild dagpenning för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning. Förordning 14 Senaste lydelse 1997:588. 7

8 SFS 2000:639 Överklaganden 25 När den allmänna försäkringskassan prövar ett ärende om aktivitetsstöd i första instans tillämpas bestämmelserna om omprövning, ändring och överklagande av beslut i 20 kap lagen (1962:381) om allmän försäkring. Centrala studiestödsnämndens beslut om återbetalning av stöd får inte överklagas. Bestämmelserna i 9 kap. 2 studiestödsförordningen (1973:418) om omprövning av nämndens beslut tillämpas på beslut om återbetalning av stöd. Förordning Vad som gäller vid arbetskonflikter 26 Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt tillämpas på stöd enligt denna förordning, med undantag för stöd som har beviljats före konfliktens utbrott eller sökts före varsel om konflikten, stöd som i annat fall uppenbarligen skulle ha lämnats även om konflikten inte inträffat, stöd som blivit aktuellt på annat sätt hos länsarbetsnämnden före varsel, och stöd till personer med funktionshinder som av medicinska eller sociala skäl behöver utbildning på grund av funktionsnedsättningen. Förordning Verkställighetsföreskrifter 27 AMS får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Om beräkning och utbetalning av stöd skall skötas av de allmänna försäkringskassorna meddelas dock föreskrifterna av Riksförsäkringsverket i samråd med AMS. Förordning 1. Denna förordning 15 träder i kraft den 1 januari Till den som före den 1 januari 1997 påbörjat en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som avses i 1 lämnas dagpenning med det belopp som gällde före den 1 januari När vuxenstudiestöd skall beräknas enligt 7 kap. studiestödslagen (1973:349) eller enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och stödet avser studier som bedrivs före den 1 juli 1997, gäller punkt 3 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (1996:1103) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning i stället för Denna förordning 16 träder i kraft den 1 juli När vuxenstudiestöd skall beräknas enligt 7 kap. studiestödslagen (1973:349) eller enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för 8 15 Till 1996: Till 1997:588.

9 arbetslösa och stödet avser studier som bedrivs före den 1 januari 1998, gäller bestämmelsen i 2 i dess äldre lydelse. 3. Till den som före den 1 juli 1997 beviljats utbildningsbidrag för verksamhet som regleras i förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet lämnas dagpenning även för tiden från och med den 1 juli 1997 med det belopp som gällde före detta datum. SFS 2000:639 Denna förordning 17 träder i kraft den 1 januari Deltagare som har utbildningsbidrag enligt i 1 i dess lydelse före den 1 januari 1999 får efter ikraftträdandet rätt till utbildningsbidrag enligt den nya lydelsen. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti Den som får utbildningsbidrag enligt förordningen i dess lydelse före den 1 augusti 2000 får efter ikraftträdandet aktivitetsstöd enligt den nya lydelsen. På regeringens vägnar BJÖRN ROSENGREN Örjan Härneskog (Näringsdepartementet) 17 Till 1998:

10 Fakta Info Direkt, tel Elanders Gotab, Stockholm 2000

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2007:814 Utkom från trycket den 20 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2002:1057 Utkom från trycket den 20 december 2002 utfärdad den 12 december 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag; SFS 1998:658 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2010:442 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 1998:7) om ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2000:630 Utkom från trycket den 11 juli 2000 utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 1998:7) om ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 1998:7) om ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 1998:7) om ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar Grundförfattningen i dess lydelse med införda ändringar

Läs mer

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program SFS nr: 2000:634 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program Utfärdad: 2000-06-29 Träder i kraft I:2000-08-01 och 20001-01-01/ Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser; SFS 2017:819 Utkom från trycket den 11 juli 2017 utfärdad den 29 juni 2017. Härigenom föreskrivs följande.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten; SFS 2002:623 Utkom från trycket den 26 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Regeringen

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 1995:26) om bidrag till vissa funktionshindrade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd (i lydelse från och med den 1 augusti 2000) Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt anställningsstöd. Förordning (1999:717).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2005:1203 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 1995:26) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 1995:26) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 1995:26) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan Grundförfattningen i dess lydelse med införda ändringar CSNFS 1995:26

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 12 februari 2015. SFS 2015:50 Utkom från trycket den 24 februari 2015 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1998:547 Utkom från trycket den 22 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Arbetsmarknadsdepartementet A. Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1023

Post 1 av 1 träffar. Departement: Arbetsmarknadsdepartementet A. Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1023 Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2007:813 Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar Departement: Arbetsmarknadsdepartementet A Utfärdad: 2007-11-08 Ändring införd:

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2005:12

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare; SFS 2017:820 Utkom från trycket den 11 juni 2017 utfärdad den 29 juni 2017. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande; SFS 2002:624 Utkom från trycket den 2 juli 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

Vägledning 2009:2 Version 8. Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska

Vägledning 2009:2 Version 8. Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 11 17/05/2010 11:42 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension; SFS 2000:798 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

1 december 2004 NR. 17/2004. Friår införs i hela landet 2005 sid 2

1 december 2004 NR. 17/2004. Friår införs i hela landet 2005 sid 2 1 december 2004 NR. 17/2004 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Friår införs i hela landet 2005 sid 2 Försöket med friår som genomförts i tolv svenska kommuner kommer att permanentas från den 1 januari

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Arbetsmarknadsdepartementet A. Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1022

Post 1 av 1 träffar. Departement: Arbetsmarknadsdepartementet A. Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1022 Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2007:414 Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin Departement: Arbetsmarknadsdepartementet A Utfärdad: 2007-05-31 Ändring

Läs mer

Vägledning 2009:2 Version 7. Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska

Vägledning 2009:2 Version 7. Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:462 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2017:1305 Utkom från trycket den 28 december 2017 utfärdad den 18 december 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) 1 of 7 17/05/2010 11:38 Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:1366 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2010:1389 Utkom från trycket den 3 december 2010 utfärdad den 25 november 2010. Regeringen föreskriver att 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken Utfärdad den 31 maj 2018 Publicerad den 7 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken dels att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2003:422 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2005:14

Läs mer

L.S.Sec Law (1999-799) on social security

L.S.Sec Law (1999-799) on social security SFST L.S.Sec Law (1999-799) on social security Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2010:441 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Socialförsäkringslag (1999:799)

Socialförsäkringslag (1999:799) SFS 1999:799 Källa: Rixlex Utfärdad: 1999-11-04 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:1013 Socialförsäkringslag (1999:799) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om vem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om studiestartsstöd; Utkom från trycket den 14 juni 2017 utfärdad den 1 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter; SFS 1998:679 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

CSNFS 1995:26 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan;

CSNFS 1995:26 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan; CSNFS 1995:26 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan; beslutade den 24 augusti 1995. Utkom från trycket den 4 september

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program

Historik information om ändringar i vägledningen 2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program VÄGLEDNING 2009:2 1 (7) Historik information om ändringar i vägledningen 2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

LAGEN.NU. Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsaka...

LAGEN.NU. Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsaka... 1 of 8 5/6/2010 10:35 AM LAGEN.NU Nyheter Lagar Domar Begrepp Om Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i viss arbetsmarknadspolitiskt program eller yrkesinriktad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för nystartsjobb; SFS 2018:43 Utkom från trycket den 13 februari 2018 utfärdad den 1 februari 2018. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2010:418 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2006:7) om utländska medborgares rätt till studiestöd;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten; SFS 2017:825 Utkom från trycket den 11 juli 2017

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1981:3 PENSIONERING P Utkom från trycket den 3 juni 1981 Kungörelse om ändring i kungörelsen (RFFS 1979:5)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2009:1531 Utkom från trycket den 30 december 2009 utfärdad den 17 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut.

Vid beräkning av normalarbetstid skall en ramtid om tolv månader läggas ut. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:6) om ändring i inspektionens föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor; SFS 2003:827 Utkom från trycket den 2 december 2003 Omtryck utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig ersättning för asylsökande m.fl.; SFS 2017:193 Utkom från trycket den 21 mars 2017 utfärdad den 9 mars 2017. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2010:2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om statligt tandvårdsstöd; SFS 2008:145 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2014:1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:1537 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 13 09/08/2010 14:58 SFS 1997:238 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-05-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:458 Lag (1997:238)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:683 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 46 2 mom.,

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om garantipension; SFS 1998:702 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling CSNFS 2007:5

Centrala studiestödsnämndens författningssamling CSNFS 2007:5 Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om studiehjälp Innehållsförteckning 1 kap. Inackorderingstillägg 3 3 Definitioner av föräldrahem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:359 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling CSNFS 2007:8

Centrala studiestödsnämndens författningssamling CSNFS 2007:8 Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 2001 Innehållsförteckning 1 kap. Inledande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2010:1277 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 18 november 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Arbetslöshetsersättning. Personalfrågor Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska frågor Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsersättning. Personalfrågor Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska frågor Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen Cirkulärnr: 2001:12 Diarienr: 2001/0070 P-cirknr: 2001-2:5 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik Arbetslöshetsersättning Lars-Gösta Andréen Förhandlingssektionen Datum: 2001-01-15

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program

Historik information om ändringar i vägledningen 2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program VÄGLEDNING 2009:2 1 (7) Historik information om ändringar i vägledningen 2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; utfärdad den 19 december 2013. SFS 2013:1157 Utkom från trycket den 27 december 2013 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-15, - ersättningsnivåer

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:5 Diarienr: 1999/0035 P-cirknr: :2 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Handikappåtgärder,

Cirkulärnr: 1999:5 Diarienr: 1999/0035 P-cirknr: :2 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Handikappåtgärder, Cirkulärnr: 1999:5 Diarienr: 1999/0035 P-cirknr: 1999-2:2 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Handikappåtgärder, OTA Datum: 1999-01-12 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2006:7) om utländska medborgares rätt till studiestöd;

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:13)

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:13) Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:13) om kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m. Inledande bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...3. Lagförslag...5

Innehåll. Sammanfattning...3. Lagförslag...5 Innehåll Sammanfattning...3 Lagförslag...5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring...5 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring...11

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2017:462 Utkom från trycket den 7 juni 2017 utfärdad den 24 maj 2017.

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, Cirkulärnr: 07:23 Diarienr: 07/1843 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Datum: 2007-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2018:2

Läs mer