Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström"

Transkript

1 Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström

2 Utgångspunkter Nationella och regionala mål

3 Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Funktionsmål Tillgänglighet Hänsynsmål Säkerhet miljö och hälsa

4 Funktionsmål - Tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

5 Precisering av funktionsmål Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras

6 Hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.

7 Precisering av hänsynsmål Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.

8 Regional planering Länsplanen ska vara transportslagsövergripande och får omfatta följande ändamål: Investeringar i statliga vägar som inte är nationella stamvägar Trafiksäkerhetsåtgärder på statliga vägar som inte är nationella stamvägar Åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm.

9 Kommunens vilja Formulera vision och mål för cykeltrafik

10 Vision I Gävle är man inte beroende av bil. Det finns goda möjligheter att säkert ta sig fram kollektivt, till fots och med cykel. De olika trafiknäten är väl integrerade för hela resan. Gång-, cykel- och kollektivtrafik liksom andra miljöanpassade transportmedel är prioriterade, vilket gör det möjligt att uppnå det hållbara transportsystemet.

11 Kommunala mål Vision Miljömål Balanserad styrning Översiktsplan Övriga trafikmål Det gäller att få allt att hänga ihop!

12 Gävle kommun 3/7/13 12

13 Gävle kommun 3/7/13 13 Miljöstrategiska programmet - transporter Minska antalet resor och transporter Minska körsträcka med bil i Gävle kommun Minska antalet resor i Gävle kommunkoncern Öka andelen resor och transporter med hållbara färdmedel Öka resor med kollektivtrafik till 15 miljoner/år år /3 av resorna ska ske med cykel år 2025 Miljöanpassa resor och transporter Gävleborna och näringslivet fossilfria 2030 Gävle kommunkoncern fossilfria 2020

14 Mål i trafikstrategin

15 Indikatorer Indikator Nuläge Andelen resor kortare än fyra km som sker med cykel ska öka Andel av resor kortare än 4 km som sker med cykel Cykeltrafik - Teatern % 40 % 60 % f/d I Gävle kommun ska det finnas ett heltäckande, bekvämt, sammanhängande och gent gång och cykelnät Andel separata cykelvägar i förhållande till gator Cykelstråk, med blandtrafik, på gator med skyltad hast högre än 30 km/h % 65 % 70 % % 10 % 0 %

16 Utförande Cykeltrafik i planeringen gör verklighet av alla fina mål

17 Kommunal planering

18 Trafikplanering

19 Cykelplan Nätindelning Infrastrukturutbyggnad Utformningsprinciper Parkeringsnorm för cykel Cykelvägvisning Drift- och underhållsnormer Vinterväghållningskrav

20 Verksamhetsplanering Ta stöd i planerna Återkoppla mot mål Helhetssyn En liten bit i taget mot målen..

21 Resvaneundersökning 2012

22 Allmänt Gävle kommun 3/7/ ,7 resor/dag 38 km/dag Arbetsresor och inköpsresor vanligast ärende 50 % kortare än 4 km (62 % bil, 22 % cykel) 25 % kortare än 2 km (42 % bil, 26 % cykel)

23 Färdmedelsfördelning Gävle kommun 3/7/ % Andel år % 11 % 14 % 2 % 8 % Till fots Cykel Tåg Buss Bil Andel år % 12 % 14 % 63 % 1 % 8 % Annat

24 Attityder Vad ska prioriteras? Gävle kommun 3/7/13 24 Vet ej 24 % Bil 16 % GC 60%

25 Gävle kommun 3/7/13 25 Skillnader kön Kvinna Man 71 Män: körkort i större utsträckning, äger bil och har tillgång till bil när de behöver, reser längre och reser mer med bil Kvinnor: har oftare tillgång till busskort, reser mer kollektivt, går och cyklar

26 Gävle kommun 3/7/13 26 Skillnader ålder 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Bil 50 % Kollektivt 40 % 30 % 20 % 10 % Cykel Gång 0 % år år år år

27 Gävle kommun 3/7/13 27 Färdmedel vanligaste ärenden Arbete Gång Inköp av livsmedel Cykel Kollektivt Hämta/lämna barn Bil

28 Gävle kommun 3/7/13 28 Ärenden med högst cykelandel Skola/utbildning 26 % Motion/friluft 20 % Arbete 19 %

29 Gävle kommun 3/7/13 29 Jämförelse med Miljöstrategiska programmet Bil Cykel Kollektivt/gång År 2012 År 2025

30 Resepolicy Gävle kommun

31 Omfattning Gävle kommun 3/7/13 31 Resor i tjänsten eller som betalas av Gävle kommun Förvaltningar och kommunala bolag Samma krav för resande i egen regi som upphandlade resor

32 Mål Gävle kommun 3/7/13 32 Resornas miljöbelastning, resekostnaderna och antal tillbud ska minska 100 % av fordon som köps in, hyrs eller leasas ska drivas med förnybart drivmedel År 2020: 100 % av fordonsflottan drivs med förnybart drivmedel 100 % av drivmedelsförbrukningen är förnybart drivmedel

33 Grundregel Gävle kommun 3/7/ Inga utsläpp (telefon, webbmöte) 2. Minimala utsläpp (gå, cykla, buss, tåg) 3. Resa med bil (bilpool) Inga privatbilar för tjänsteresor fr.o.m. 1 jan 2015 Flyg vid betydande tidsvinst och resa längre än 50 mil

34 Övrigt Gävle kommun 3/7/13 34 Fordonsansvaret ska centraliseras Trafiksäkra och miljövänliga arbetsresor Väderskyddade cykelparkeringar Avgiftsreglerade bilparkeringsplatser

35 Hållbart resande

36 Attitydpåverkan - Gävle cykelstad

37 Attitydpåverkan

38 Trafikantveckan Gävle kommun 3/7/13 38 Kampanjvecka september Deltagit Vann European Mobility Week Award 2009

39 Syfte Gävle kommun 3/7/13 39 Uppmuntra människor att gå, cykla, resa kollektivt, kör bil mer miljöanpassat 40-tal samarbetsparters

40 Gävle kommun 3/7/13 Cykeldagen Arrangeras varje år i maj för att uppmuntra människor att cykla 10-tal samarbetspartners Aktiviteter: prova segway, testa elcyklar, cykelorientering, cykelhandlare, hjälmutställning 40

41 Gävle kommun Vintercyklisten 19 november-24 mars Kampanj att öka cyklandet vintertid Deltagarna ska cykla minst 3 dagar/veckan Dubbdäck, cykeldator, reflexväst, sadelskydd, rabatt på cykelhjälm År 2010/11 deltog 40 personer, cyklade totalt 1488 mil, minskade koldioxid 2 ton. 3/7/13 41

42 Uppföljning Är vi på väg åt rätt håll? Uppnår vi det vi vill?

43 Mäta och utvärdera Cykelräkningar Maskinellt eller manuellt Resvaneundersökningar GIS-Analyser Skadestatistik Beteendestudier rörelsemönster, konfliktstudier

44 Cykelmätning - Fasta punkter Gävle kommun 3/7/13 44 Cykelräknare

45 Fick vi ihop det? Det finns goda möjligheter att säkert ta sig fram kollektivt, till fots och med cykel. De olika trafiknäten är väl integrerade för hela resan. Andel separata cykelvägar i förhållande till gator % 65 % 70 %

46 Fick vi ihop det? I Gävle är man inte beroende av bil. Cykeltrafik - Teatern f/d

47 Välkomna tillbaka i maj!

48 ECOMM 2013 Gävle kommun 3/7/13 48 Årets tema: Smart choices require easy access making sustainable transport a part of every day life Gävle maj

49 Gävle kommun 3/7/13 49 Fokusområden för årets konferens Attityd- och beteendepåverkan Stadsplanering och politikernas roll för hållbart resande Vikten av samarbete för att nå hållbart resande Cykling Teknikutveckling och forskning IT

50 Tack!

PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT

PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT HÖÖRS KOMMUN 2013-01-21 Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig Programmet för mobility

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2014:5

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2014:5 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2014:5 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2014:5 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Nationella och regionala miljömål

Nationella och regionala miljömål Bilagor Bilaga 1 Transportpolitikens övergripande mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Transportplan för Växjö kommun

Transportplan för Växjö kommun Transportplan för Växjö kommun Antagen av Växjö kommunfullmäktige 2014-10-21 Transportplan för Växjö kommun 1 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Om transportplanen 6 Syftet med transportplanen

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter

Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-08-31 Steg 1 och 2 Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter 2 Yta för bild Dokumenttitel: [Dokumenttitel]

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet. Mål och mått för tillgänglighet och tillväxt. Rapport 2011:5

Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet. Mål och mått för tillgänglighet och tillväxt. Rapport 2011:5 Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet Mål och mått för tillgänglighet och tillväxt Rapport 2011:5 Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet Mål och mått för tillgänglighet och tillväxt Rapport

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby

Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan 2013-04-01 Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,

Läs mer