Jordabalken Bildande och inskrivning Planering och byggande Miljöhänsyn Ägande och förvaltning...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordabalken... 9. Bildande och inskrivning... 109. Planering och byggande... 207. Miljöhänsyn... 473. Ägande och förvaltning..."

Transkript

1 Jordabalken... 9 Bildande och inskrivning Planering och byggande Miljöhänsyn Ägande och förvaltning Hyra och arrende Pant och förmånsrätt Överlåtelse och förmedling Skatt och taxering Process Sökord

2 Förord 3 Fastighetsvolymen, regelsamlingen som samlar lagstiftningen inom fastighetsrätt och byggjuridik, utkommer nu i en tredje uppdaterad utgåva. Boken vänder sig till dig som arbetar eller på annat sätt kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor och den täcker in alla delar av fastighetsprocessen. Boken är uppbyggd utifrån ett fliksystem med tydliga hänvisningar till relevanta kapitel i jordabalken som rör flikens innehåll. Utöver jordabalken finns flikar om bl.a. fastighetsbildning, planering och byggande, miljöhänsyn, ägande med förvaltning, försäljning och förmedling samt skatte- och rättegångsregler. Först i boken finns en lagförteckning och längst bak ett sökordsregister. * * * Bland nyheterna i årets upplaga kan nämnas: Lagen om vissa inskrivningar i fastighetsregistret. Den nya lagen innebär att äldre beviljade inskrivningar av bl.a. nyttjanderätter tas bort ur fastighetsregistret om inte önskemål om förnyelse anmäls. Förenklad handläggning av lantmäteriförrättningar. Lantmäteriförrättingen har förenklats och effektiviserats genom att systemet med dubbla prövningar av tillståndsfrågor ersatts med ett system där lantmäterimyndigheten kan förelägga sakägaren att ansöka om de tillstånd som är nödvändiga för att genomföra lantmäteriförrättningen. Ändringar i plan- och bygglagen. PBL har harmoniserats med EUs byggproduktförordning. Därtill har lagens sanktionsbestämmelser förtydligats och det har införts en möjlighet att i ett enskilt fall sätta ned en byggsanktionsavgift som inte står i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen. * * * Fastighetsvolymen är uppdaterad per den 1 april Ändringar och tillägg sedan föregående upplaga har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt finns med. Dessa är tydligt markerade genom att den kommande lydelsen ligger på ett raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. För att det ska vara enkelt att hitta motiven bakom en lagändring återfinns en förteckning med propositioner sist i varje lag. Fastighetsvolymen 2014 har sammanställts inom under ledning av jur.kand. Stefan Öhman. Alla synpunkter, förslag och önskemål inför kommande upplagor av boken är välkomna till På den digitala tjänsten FAR Online finns alltid den senast uppdaterade versionen av de regler som ingår i denna bok, Boverkets föreskrifter, redovisningsregler och mycket mer. Perfekt för dig som vill ha tillgång till den senaste informationen! Stockholm den 26 mars 2014 David Nylund Affärsområdeschef Förlag

3 5 Lagförteckning Lagar och förordningar A Allmänna jordbruksarrenden, förordning (1971:1152) Allmänna vattentjänster, lag (2006:412) Allmänna vattentjänster, förordning (2007:701) Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, lag (2010:879) Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, förordning (2011:1159) Anläggningslag (1973:1149) Arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, lag (1985:658) Arrendenämnder och hyresnämnder, lag (1973:188) Avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:1012) Avgifter för prövning och tillsyn enligt MB, förordning (1998:940) utdrag 619 Avgifter vid lantmäteriförrättningar, förordning (1995:1459) Avtalslag (1915:218) Avtalsvillkor mellan näringsidkare, lag (1984:292) B E Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Bostadsförvaltningslag (1977:792) Bostadsrättslag (1991:614) Bostadsrättsförordning (1991:630) Byggande av järnväg, lag (1995:1649) Byggande av järnväg, förordning (2012:708) Byggfelsförsäkring m.m., lag (1993:320) Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Energideklaration för byggnader, lag (2006:985) Energideklaration för byggnader, förordning (2006:1592) Expropriationslag (1972:719) Expropriationskungörelse (1972:727) F Fastighetsbevis m.m., kungörelse (1974:1063) Fastighetsbildningslag (1970:988) Fastighetsbildningskungörelse (1971:762) Fastighetsmäklarlag (2011:666) Fastighetsmäklarförordning (2011:668) Fastighetsregister, lag (2000:224) Fastighetsregister, förordning (2000:308) Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren , lag (2012:852)

4 6 Fastighetstaxeringslag (1979:1152) Fiskearrenden, lag (1957:390) Fiskelag (1993:787) Förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning, lag (1970:990) Förmånsrätt för fordringar enligt lagen om förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1152) Förmånsrättslag (1970:979) Förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, lag (2013:488) Förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1150) Förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, lag (1989:31) Förvaltningslag (1986:223) Förvaltningsprocesslag (1971:291) Förvärv i vissa fall av del av fastighet, lag (1970:996) G I Gräns mot allmänt vattenområde, lag (1950:595) Hushållning med mark- och vattenområden, förordning (1998:896) Hyresförhandlingslag (1978:304) Häradsallmänningar, lag (1952:166) Häradsallmänningar, förordning (2012:365) Införande av fastighetsbildningslagen, lag (1970:989) Införande av miljöbalken, lag (1998:811) Införande av nya jordabalken, lag (1970:995) Inskrivningsförordning (2000:309) Instruktion för Boverket, förordning (2012:546) Instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen, förordning (2009:606) Instruktion för Lantmäteriet, förordning (2009:946) J K Jaktlag (1987:259) Jordabalk (1970:994) Jordförvärvslag (1979:230) Jordförvärvsförordning (2005:522) Kommunal fastighetsavgift, lag (2007:1398) Kommunal lantmäterimyndighet, lag (1995:1393) Kommunallag (1991:900) utdrag , 1019 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, lag (2011:914) Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, förordning (2011:917) Konsumenttjänstlag (1985:716) Kooperativ hyresrätt, lag (2002:93) Kooperativ hyresrätt, förordning (2002:106) Kronans förmånsrätt för avdikningslån, lag (1929:164) Kulturmiljölag (1988:950) utdrag Kulturmiljöförordning (1988:1188) utdrag

5 7 L O Ledningsrättslag (1973:1144) Lägenhetsregister, lag (2006:378) Lägenhetsregister, förordning (2007:108) Mark- och miljödomstolar, lag (2010:921) Mark- och miljödomstolarnas domsområden, förordning (2010:984) Miljöbalk (1998:808) Miljökonsekvensbeskrivningar, förordning (1998:905) Miljötillsynsförordning (2011:13) Minerallag (1991:45) Ombildningslag (1982:352) Områdesskydd enligt miljöbalken m.m., förordning (1998:1252) P R Pantbrevsregister, lag (1994:448) Pantbrevsregister, förordning (1994:598) Penningtvättslag (2009:62) Penningtvättsförordning (2009:92) Plan- och bygglag (2010:900) Plan- och byggförordning (2011:338) Prokuralag (1974:158) Redovisningsmedel, lag (1944:181) Räntelag (1975:635) Rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, lag (1982:352) Rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt, lag (1994:831) Rättegångsbalk (1942:740) utdrag S Sambolag (2003:376) Samäganderätt, lag(1904:48s. 1) Skadeståndslag (1972:207) Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift, lag (2008:826) Skiljeförfarande, lag (1999:116) Skyldighet för vissa bostadsföreningar m.fl. att föra lägenhetsförteckning, lag (1983:1046) Statens va-nämnd, lag (1976:839) Statlig fastighetsskatt, lag (1984:1052) Stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lag (1984:404) Stängselskyldighet för järnväg m.m., lag (1945:119) Synemän vid jordbruksarrende, förordning (2009:28) Säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred, lag (1933:270) Särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, lag (1998:812) Särskilt uppskattningsvärde på fastighet, lag (1971:171)

6 8 T V Taxa för yrkesmässig bostadsförmedling, förordning (1978:313) Underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 JB, förordning (1978:314) Uthyrning av egen bostad, lag (2012:978) Utsökningsbalk (1981:774) utdrag , 871 Utsökningsförordning (1981:981) utdrag , 884 Vattenförbund, lag (1976:997) Vattenverksamhet m.m., förordning (1998:1388) Vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 JB, förordning (2005:1148) Väglag (1971:948) Vägförordning (2012:707) Å Ö Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Äganderättsutredning och legalisering, lag (1971:1037) Äganderättsutredning och legalisering, kungörelse (1971:1086) Ägofred, lag (1933:269) Äktenskapsbalk (1987:230) utdrag Ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning, lag (1970:991) Ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd, förordning (2005:1095) Ärvdabalk (1958:637) utdrag Myndighetsföreskrifter KAMFS 2013:2 Den årliga avgiften KAMFS 2013:3 Registrering som fastighetsmäklare KAMFS 2013:4 Underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare KAMFS 2013:5 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism KOVFS 2011:4 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt LMFS 2009:1 Betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift

7 Jordabalken 9 JB Jordabalk (1970:994) Införande av nya jordabalken, lag (1970:995)

8 109 Bildande och inskrivning Fastighetsbildning Jordabalk (1970:994) 1 kap. Fastighet och dess gränser Bildande Fastighetsbildningslag (1970:988) Införande av fastighetsbildningslagen, lag (1970:989) Fastighetsbildningskungörelse (1971:762) Ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning, lag (1970:991) Vattengräns Gräns mot allmänt vattenområde, lag (1950:595) Gemensamhetsanläggning Anläggningslag (1973:1149) Register och inskrivning Jordabalk (1970:994) 19 kap. Handläggning av inskrivningsärenden kap. Lagfart kap. Inskrivning av annan nyttjanderätt än tomträtt samt av servitut och rätt till elektrisk kraft kap. Inskrivning av förklaring om tillbehör till fastighet Fastighetsregister, lag (2000:224) Fastighetsregister, förordning (2000:308) Förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, lag (2013:488) Fastighetsbevis m.m., kungörelse (1974:1063) Inskrivningsförordning (2000:309) Lantmäteriet Instruktion för Lantmäteriet, förordning (2009:946) Kommunal lantmäterimyndighet, lag (1995:1393) Avgifter vid lantmäteriförrättningar, förordning (1995:1459) LMFS 2009:1 Betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift

9 207 Planering och byggande Planläggning och expropriation Plan- och bygglag (2010:900) Plan- och byggförordning (2011:338) Expropriationslag (1972:719) Expropriationskungörelse (1972:727) Kulturhänsyn Kulturmiljölag (1988:950) utdrag Plan & bygg Kulturmiljöförordning (1988:1188) utdrag Infrastruktur Gemensamma anläggningar Anläggningslag (1973:1149) Vattenförbund, lag (1976:997) Särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, lag (1998:812) Vattenverksamhet m.m., förordning (1998:1388) Offentliga anläggningar Allmänna vattentjänster, lag (2006:412) Allmänna vattentjänster, förordning (2007:701) Väglag (1971:948) Vägförordning (2012:707) Byggande av järnväg, lag (1995:1649) Byggande av järnväg, förordning (2012:708) Ledningsrättslag (1973:1144) Mineralfyndighet Minerallag (1991:45) Avtal och försäkring Konsumenttjänstlag (1985:716) Avtalsvillkor mellan näringsidkare, lag (1984:292) Avtalslag (1915:218) Byggfelsförsäkring m.m., lag (1993:320) Energideklaration Energideklaration för byggnader, lag (2006:985) Energideklaration för byggnader, förordning (2006:1592) Myndighetsinstruktion Instruktion för Boverket, förordning (2012:546)

10 473 Miljöhänsyn Miljöbalk (1998:808) Införande av miljöbalken, lag (1998:811) Vattenverksamhet Särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, lag (1998:812) Vattenverksamhet m.m., förordning (1998:1388) Mark- och områdesskydd Hushållning med mark- och vattenområden m.m., förordning (1998:896) Miljökonsekvensbeskrivningar, förordning (1998:905) Områdesskydd enligt miljöbalken m.m., förordning (1998:1252) Tillsyn och prövning Miljötillsynsförordning (2011:13) Miljö Mark- och miljödomstolar, lag (2010:921) Mark- och miljödomstolarnas domsområden, förordning (2010:984) Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, förordning (1998:940) utdrag

11 627 Ägande och förvaltning Jordabalk (1970:994) 1 kap. Fastighet och dess gräns kap. Tillbehör till fastighet kap. Rättsförhållanden mellan grannar kap. Servitut kap. Rätt till elektrisk kraft kap. Hävd till fast egendom Samägande Samäganderätt, lag(1904:48s.1) Förvärv i vissa fall av del av fastighet, lag (1970:996) Allmänningar Häradsallmänningar, lag (1952:166) Häradsallmänningar, förordning (2012:365) Stängselskyldighet Ägofred, lag (1933:269) Stängselskyldighet för järnväg m.m., lag (1945:119) Ägande & förvaltning Jakt och fiske Jaktlag (1987:259) Fiskelag (1993:787) Utredning av äganderätt Äganderättsutredning och legalisering, lag (1971:1037) Äganderättsutredning och legalisering, kungörelse (1971:1086) Inskränkning av äganderätt Expropriationslag (1972:719) Expropriationskungörelse (1972:727) Förvaltning Förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1150) Förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, lag (1989:31) Bostadsförvaltningslag (1977:792) Kommunal förvaltning Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, lag (2010:879) Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, förordning (2011:1159) Kommunallag (1991:900) utdrag I fliken om hyra och arrende återfinns lagar och förordningar avseende ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar m.m.

12 701 Hyra och arrende Hyra Jordabalk (1970:994) 12 kap. Hyra kap. Tomträtt kap. Inskrivning av tomträtt Underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 JB, förordning (1978:314) Vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 JB, förordning (2005:1148) Uthyrning av egen bostad Uthyrning av egen bostad, lag (2012:978) Konsumentskydd vid semesterboende Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, lag (2011:914) Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, förordning (2011:917) KOVFS 2011:4 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt Lägenhetsregister Lägenhetsregister, lag (2006:378) Lägenhetsregister, förordning (2007:108) Skyldighet för vissa bostadsföreningar m.fl. att föra lägenhetsförteckning, lag (1983:1046) Hyra & arrende Bostads- och kooperativ hyresrätt Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Bostadsrättslag (1991:614) Bostadsrättsförordning (1991:630) Kooperativ hyresrätt, lag (2002:93) Kooperativ hyresrätt, förordning (2002:106) Arrende Jordabalk (1970:994) 7 kap. Allmänna bestämmelser om nyttjanderätt, servitut m.m kap. Arrende i allmänhet kap. Jordbruksarrende kap. Bostadsarrende kap. Anläggningsarrende Arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, lag (1985:658) Allmänna jordbruksarrenden, förordning (1971:1152) Synemän vid jordbruksarrende, förordning (2009:28) Fiskearrenden, lag (1957:390) Jaktlag (1987:259)

13 825 Pant och förmånsrätt Pant Jordabalk (1970:994) 6 kap. Panträtt kap. Inteckning Pantbrevsregister, lag (1994:448) Pantbrevsregister, förordning (1994:598) Dödande av handling Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) Avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:1012) Utmätning Utsökningsbalk (1981:774) utdrag Utsökningsförordning (1981:981) utdrag Förmånsrätt Förmånsrättslag (1970:979) Förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning, lag (1970:990) Förmånsrätt för fordringar enligt lagen om förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1152) Kronans förmånsrätt för avdikningslån, lag (1929:164) Säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred, lag (1933:270) Pant & förmånsrätt I regelsamlingen Insolvensvolymen finner du ytterligare författningar om obestånd och indrivning av fordringar. För mer information och beställning, se farakademi.se.

14 851 Överlåtelse och förmedling Förvärv Köp, byte, gåva, bodelning m.m. Jordabalk (1970:994) 4 kap. Köp, byte och gåva kap. Verkan av att fast egendom frånvinnes någon efter klander kap. Hävd till fast egendom kap. Företräde pga. inskrivning kap. Godtrosförvärv pga. inskrivning Förvärv i vissa fall av del av fastighet, lag (1970:996) Äktenskapsbalk (1987:230) utdrag Sambolag (2003:376) Ärvdabalk (1958:637) utdrag Exekutiv försäljning Utsökningsbalk (1981:774) utdrag Utsökningsförordning (1981:981) utdrag Lantbruksegendom Jordförvärvslag (1979:230) Jordförvärvsförordning (2005:522) Arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, lag (1985:658) Ombildning Rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, lag (1982:352) Avtals- och fullmaktsregler Avtalslag (1915:218) Prokuralag (1974:158) Tidsfrister, ränta m.m. Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Räntelag (1975:635) Överlåtelse & förmedling Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Redovisningsmedel, lag (1944:181) Forts. nästa sida

15 852 Mäklarregler Fastighetsmäklarlag (2011:666) Fastighetsmäklarförordning (2011:668) KAMFS 2013:2 Den årliga avgiften KAMFS 2013:3 Registrering som fastighetsmäklare KAMFS 2013:4 Underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Bostadsförmedlingstaxa Taxa för yrkesmässig bostadsförmedling, förordning (1978:313) Myndighetsinstruktion Instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen, förordning (2009:606) Penningtvätt och terrorismfinansiering Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) KAMFS 2013:5 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

16 949 Skatt och taxering Taxering och värdering Fastighetstaxeringslag (1979:1152) Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren , lag (2012:852) Särskilt uppskattningsvärde på fastighet, lag (1971:171) Fastighetsskatt Statlig fastighetsskatt, lag (1984:1052) Fastighetsavgift Kommunal fastighetsavgift, lag (2007:1398) Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift, lag (2008:826) Stämpelskatt Stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lag (1984:404) LMFS 2009:1 Betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift I regelsamlingen Skattevolymen finner du ytterligare författningar på skatteområdet. För mer information och beställning, se farakademi.se. Skatt

17 1009 Process Allmänna regler Rättegångsbalk (1942:740) utdrag Förvaltningslag (1986:223) Kommunallag (1991:900) utdrag Förvaltningsprocesslag (1971:291) Miljömål Miljöbalk (1998:808) Mark- och miljödomstolar, lag (2010:921) Mark- och miljödomstolarnas domsområden, förordning (2010:984) Statens va-nämnd, lag (1976:839) Hyresförhandling Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresmål Arrendenämnder och hyresnämnder, lag (1973:188) Ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd, förordning (2005:1095) Rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt, lag (1994:831) Skiljeförfarande Skiljeförfarande, lag (1999:116) Skadestånd Skadeståndslag (1972:207) Tidsfrister, ränta m.m. Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Räntelag (1975:635) Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Redovisningsmedel, lag (1944:181) Process

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti...

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti... Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9 Förmånsrätt... 187 Företagsrekonstruktion... 265 Arbetsrätt och lönegaranti... 291 Skuldsanering... 353 Brott och näringsförbud... 367 Indrivning av

Läs mer

BoKunskap PM 091015 1 (17) Ersätter PM 090617 och tidigare upplagor

BoKunskap PM 091015 1 (17) Ersätter PM 090617 och tidigare upplagor BoKunskap PM 091015 1 (17) Sverker Thorslund Ersätter PM 090617 och tidigare upplagor Bo-lagar Länkar till lagar och andra rättsliga bo-regler God kännedom om bl a rättsregler är en förutsättning för att

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Grundläggande juridik Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Normer och normhierarki Grundlagar Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring... Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 87 Trossamfund... 115 Insamlingsregler... 343 Löpande bokföring... 419 Årsbokslut och årsredovisning... 577 Revision... 999 Sökord... 1049

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Föreläsning 3 april 2013. 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1)

Föreläsning 3 april 2013. 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1) Föreläsning 3 april 2013 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1) Jordabalken (JB)1970:994 Grundläggande civilrättsliga reglerna om fast egendom. I balken regleras vad en fastighet är och vilka

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2015-09-01

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2015-09-01 Sid 1 (12) Gabriella Loman gabriella.loman@kammarkollegiet.se 08-700 08 79 2015-08-28 Dnr 1.2-3846-15 Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 Vårt uppdrag Redogöra för skäl för och emot att det införs en omvandlingsmöjlighet Utforma ett ändamålsenligt omvandlingsförfarande Följa upp den tidigare ägarlägenhetsreformen

Läs mer

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare Bra för blivande fastighetsmäklare att veta om Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare Detta faktablad innehåller kortfattad information om de utbildningskrav som gäller för

Läs mer

Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU 2014:33)

Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU 2014:33) LANTMÄTERIET 1 (9) YTTRANQE 2014-10-23 Dnr 102-2014/3250 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 593 Specialförsäkring... 721 Konsument... 779 Redovisning och rapportering... 809 Allmän associationsrätt... 999 Etik och brott...

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 369 Specialförsäkring... 503 Konsument... 563 Redovisning och rapportering... 589 Allmän associationsrätt... 777 Etik och brott...

Läs mer

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; Nu gällande föreskrifter Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; Förslag till nya föreskrifter Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 19 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juli 2007 Ö 2257-05 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Stinsen 8, 702002-1478 c/o Fastighetsägarna Stockholm AB Box 12871

Läs mer

Lantmäteriets författningssamling

Lantmäteriets författningssamling Lantmäteriets författningssamling Utgivare: Tomas Öhrn Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag 1 beslutade den 24 oktober 2013 Utkom från trycket den 8 november 2013 Med stöd av 30 förordningen

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:3 om registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

Från hyresrätt till äganderätt SOU 2014:33 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Presentation av 2012 års ägarlägenhetsutredning Vårt uppdrag Våra förslag Konsekvenser 1 2012 års ägarlägenhetsutredning

Läs mer

Från hyresrätt till äganderätt

Från hyresrätt till äganderätt Från hyresrätt till äganderätt Betänkande av 2012 års ägarlägenhetsutredning Stockholm 2014 SOU 2014:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Folke Grauers. Fastighetskôp. Artonde upplagan 2007. Juristfôrlaget i Lund

Folke Grauers. Fastighetskôp. Artonde upplagan 2007. Juristfôrlaget i Lund Folke Grauers Fastighetskôp Artonde upplagan 2007 Juristfôrlaget i Lund Fôrord 3 Innehâll 5 Fôrkortningar 11 1 Allmân bakgrund 13 11 Inledning 13 12 Nâgot om inskrivning, lagfart och pantrâtt 15 121 Inledning

Läs mer

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 1 Hårdfakta om hyresnämnderna Åtta hyres- och arrendenämnder Stockholm, Malmö och Göteborg självständiga Statliga förvaltningsmyndigheter (1969); jfr

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 245 Statligt stöd och garanti... 309 Kapitalkrav... 359 Obligationer och e-pengar... 915 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Ägarlägenheter. En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Beatrice Bäckström

Ägarlägenheter. En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Beatrice Bäckström Ägarlägenheter En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt Beatrice Bäckström Aktuell termin VT 2015 Examensarbete, 15 hp Magisterprogram

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:62

Regeringens proposition 2001/02:62 Regeringens proposition 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Prop. 2001/02:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén (Justitiedepartementet)

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Hyresförhandlingslagen

Hyresförhandlingslagen BENGT BILLQUIST LARS OLSSON Hyresförhandlingslagen (och anslutande lagstiftning) En kommentar NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Förkortningar 14 Inledning 15 Kommentarens innehäll 15 Grundläggande

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 november 2013 T 1470-12 KLAGANDE Lantmäteriet 801 82 Gävle MOTPART ES SAKEN Förrättningskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts,

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Ändringar i expropriationslagen

Ändringar i expropriationslagen Ändringar i expropriationslagen Nya ersättningsregler i Expropriationslagen samt nya riktlinjer för tillämpningen Lisbet Boberg & Jennie Midler 2011-05-19 1 2011-05-20 Ändringar i expropriationslagen Nya

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Bostadsràtt. med en òversikt òver kooperativ hyresràtt. 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER

Bostadsràtt. med en òversikt òver kooperativ hyresràtt. 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER Bostadsràtt med en òversikt òver kooperativ hyresràtt ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG Innehàll Fòrkortningar 12 KAPITEL i Bostadsràtt, kooperativ hyresràtt och

Läs mer

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL olof.moberg@skl.se Seminarium under Almedalsveckan, Gotland 2013 De onda kommunerna som är planmonopolister, ransonerande mark för att få ut högsta möjlig pris

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om fastighetsregister; SFS 2000:308 Utkom från trycket den 30 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 KS-2015/426.111 1 (2) HANDLÄGGARE Gerrby, Helena 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Jordabalk (1970:994) Fakta och historik Visa/dölj innehållsförteckning Visa/dölj detaljer

Jordabalk (1970:994) Fakta och historik Visa/dölj innehållsförteckning Visa/dölj detaljer Jordabalk (1970:994) Fakta och historik Visa/dölj innehållsförteckning Visa/dölj detaljer Första avdelningen Rättsförhållanden rörande fast egendom 1 kap. Fastighet och dess gränser 2 kap. Tillbehör till

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder; SFS 2002:670 Utkom från trycket den 2 juli 2002 Omtryck utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag (FKFS 2009:20) Inledande bestämmelser

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

D-UPPSATS. Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt. Ida Uusikartano. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt. Ida Uusikartano. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2010:024 Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt Ida Uusikartano Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 november 2009 Ö 1089-08 KLAGANDE TS Ombud: Jur.kand. EW SAKEN Inteckning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten över Skåne och Blekinges

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning 1 Bygger din kompetens Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyreslagen är grunden

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

Lantmäteriverkets författningssamling

Lantmäteriverkets författningssamling Lantmäteriverkets författningssamling Utgivare: Sten Bertram Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras utfärdade den 10 augusti 2006. LMVFS 2006:1 Utkom från

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Om avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning och gränser Förrättningstyper och gränser När du vill ändra utformningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Läs mer

Tredimensionell fastighetsindelning

Tredimensionell fastighetsindelning Tredimensionell fastighetsindelning Möjligheter och begränsningar Barbro Julstad Fastighetsrättschef division fastighetsbildning Lantmäteriet Tredimensionell fastighetsindelning När kan er bildas Hur kan

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt, hyresrätt och ägarlägenhet

Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt, hyresrätt och ägarlägenhet Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Rättsvetenskap, avancerad nivå Masteruppsats, 15 hp 2010-11-02 Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

Radhus på höjden Ägarlägenheter - en ny ägandeform på bostadsmarknaden

Radhus på höjden Ägarlägenheter - en ny ägandeform på bostadsmarknaden Örebro Universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Kandidatuppsats 2009-06-02 Radhus på höjden Ägarlägenheter - en ny ägandeform på bostadsmarknaden Författare: Linn Hammar 840225 Emma

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kooperativ hyresrätt; SFS 2002:93 Utkom från trycket den 19 mars 2002 utfärdad den 7 mars 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Stockholm den 22 september 2014

Stockholm den 22 september 2014 R-2014/1054 Stockholm den 22 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3799/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Från

Läs mer

Linguaiuris Legal advise and Translation

Linguaiuris Legal advise and Translation Hur regleras Comunidades de Propietarios (spanska ägarföreningar)? Denna artikel är en sammanfattning av frågor som behandlades i ett föredrag som hölls av Charlotte Andersson, jurist på Linguaiuris, inom

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. Sida 1/5 Reglemente för Byggnadsnämnden Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Huvudarbetsuppgifter Byggnadsnämnden

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna; SFS 2014:256 Utkom från trycket den 13 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Regeringen

Läs mer

Fastighetsreglering eller lagfart?

Fastighetsreglering eller lagfart? Anna Magnusson Institutionen för teknik och samhälle Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet The Department of Technology and Society Real Estate Science Lunds Institute of Technology

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE 1 Till angivna befattningshavare delegeras att på

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

Hantering av kolliderande rättigheter vid lantmäteriförrättningar - särskilt om ledningar

Hantering av kolliderande rättigheter vid lantmäteriförrättningar - särskilt om ledningar EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-09-184 Hantering av kolliderande rättigheter vid lantmäteriförrättningar - särskilt om ledningar Per Stafverfeldt Mats Söderberg Examinator: Peter Ekbäck Handledare:

Läs mer

Pensionsmyndighetens författningssamling

Pensionsmyndighetens författningssamling Pensionsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-4745 Pensionsmyndighetens föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd; Utkom från trycket den 23

Läs mer

Sammanläggning. Madelene Gustafsson Nina Johansson

Sammanläggning. Madelene Gustafsson Nina Johansson Madelene Gustafsson Nina Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola, Lunds universitet ISRN/LUTVDG/TVLM 10/5218 SE copyright Madelene Gustafsson och Nina

Läs mer

Försäkringskassans författningssamling

Försäkringskassans författningssamling Försäkringskassans författningssamling ISSN 1652-8735 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg till pensionärer m.fl.; Utkom från trycket den 17 december

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405 Bokföringsnämnden (för K-företag)............................................. 535 Bokföringsnämnden... 1263 Rådet för finansiell

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Vattenkraft och lagstiftning

Vattenkraft och lagstiftning Vattenkraft och lagstiftning Foto: Johan Kling Andreas Hedrén, Länsstyrelsen i Kronobergs län Kan man sälja el på Europamarknaden med stöd av urminnes hävd? Fram till 1918 handlade vattenlagstiftning främst

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2015-02-02, 18 Nr: Ärendegrupp Lydelse Delegat A Allmänt A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte

Läs mer

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt Tillämpning av 3-5 lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Läs mer

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12), Ju2007/3692/L1

Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12), Ju2007/3692/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-30 Remissyttrande över promemorian Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter

Läs mer