Jordabalken Bildande och inskrivning Planering och byggande Miljöhänsyn Ägande och förvaltning...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordabalken... 9. Bildande och inskrivning... 109. Planering och byggande... 207. Miljöhänsyn... 473. Ägande och förvaltning..."

Transkript

1 Jordabalken... 9 Bildande och inskrivning Planering och byggande Miljöhänsyn Ägande och förvaltning Hyra och arrende Pant och förmånsrätt Överlåtelse och förmedling Skatt och taxering Process Sökord

2 Förord 3 Fastighetsvolymen, regelsamlingen som samlar lagstiftningen inom fastighetsrätt och byggjuridik, utkommer nu i en tredje uppdaterad utgåva. Boken vänder sig till dig som arbetar eller på annat sätt kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor och den täcker in alla delar av fastighetsprocessen. Boken är uppbyggd utifrån ett fliksystem med tydliga hänvisningar till relevanta kapitel i jordabalken som rör flikens innehåll. Utöver jordabalken finns flikar om bl.a. fastighetsbildning, planering och byggande, miljöhänsyn, ägande med förvaltning, försäljning och förmedling samt skatte- och rättegångsregler. Först i boken finns en lagförteckning och längst bak ett sökordsregister. * * * Bland nyheterna i årets upplaga kan nämnas: Lagen om vissa inskrivningar i fastighetsregistret. Den nya lagen innebär att äldre beviljade inskrivningar av bl.a. nyttjanderätter tas bort ur fastighetsregistret om inte önskemål om förnyelse anmäls. Förenklad handläggning av lantmäteriförrättningar. Lantmäteriförrättingen har förenklats och effektiviserats genom att systemet med dubbla prövningar av tillståndsfrågor ersatts med ett system där lantmäterimyndigheten kan förelägga sakägaren att ansöka om de tillstånd som är nödvändiga för att genomföra lantmäteriförrättningen. Ändringar i plan- och bygglagen. PBL har harmoniserats med EUs byggproduktförordning. Därtill har lagens sanktionsbestämmelser förtydligats och det har införts en möjlighet att i ett enskilt fall sätta ned en byggsanktionsavgift som inte står i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen. * * * Fastighetsvolymen är uppdaterad per den 1 april Ändringar och tillägg sedan föregående upplaga har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt finns med. Dessa är tydligt markerade genom att den kommande lydelsen ligger på ett raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. För att det ska vara enkelt att hitta motiven bakom en lagändring återfinns en förteckning med propositioner sist i varje lag. Fastighetsvolymen 2014 har sammanställts inom under ledning av jur.kand. Stefan Öhman. Alla synpunkter, förslag och önskemål inför kommande upplagor av boken är välkomna till På den digitala tjänsten FAR Online finns alltid den senast uppdaterade versionen av de regler som ingår i denna bok, Boverkets föreskrifter, redovisningsregler och mycket mer. Perfekt för dig som vill ha tillgång till den senaste informationen! Stockholm den 26 mars 2014 David Nylund Affärsområdeschef Förlag

3 5 Lagförteckning Lagar och förordningar A Allmänna jordbruksarrenden, förordning (1971:1152) Allmänna vattentjänster, lag (2006:412) Allmänna vattentjänster, förordning (2007:701) Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, lag (2010:879) Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, förordning (2011:1159) Anläggningslag (1973:1149) Arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, lag (1985:658) Arrendenämnder och hyresnämnder, lag (1973:188) Avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:1012) Avgifter för prövning och tillsyn enligt MB, förordning (1998:940) utdrag 619 Avgifter vid lantmäteriförrättningar, förordning (1995:1459) Avtalslag (1915:218) Avtalsvillkor mellan näringsidkare, lag (1984:292) B E Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Bostadsförvaltningslag (1977:792) Bostadsrättslag (1991:614) Bostadsrättsförordning (1991:630) Byggande av järnväg, lag (1995:1649) Byggande av järnväg, förordning (2012:708) Byggfelsförsäkring m.m., lag (1993:320) Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Energideklaration för byggnader, lag (2006:985) Energideklaration för byggnader, förordning (2006:1592) Expropriationslag (1972:719) Expropriationskungörelse (1972:727) F Fastighetsbevis m.m., kungörelse (1974:1063) Fastighetsbildningslag (1970:988) Fastighetsbildningskungörelse (1971:762) Fastighetsmäklarlag (2011:666) Fastighetsmäklarförordning (2011:668) Fastighetsregister, lag (2000:224) Fastighetsregister, förordning (2000:308) Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren , lag (2012:852)

4 6 Fastighetstaxeringslag (1979:1152) Fiskearrenden, lag (1957:390) Fiskelag (1993:787) Förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning, lag (1970:990) Förmånsrätt för fordringar enligt lagen om förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1152) Förmånsrättslag (1970:979) Förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, lag (2013:488) Förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1150) Förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, lag (1989:31) Förvaltningslag (1986:223) Förvaltningsprocesslag (1971:291) Förvärv i vissa fall av del av fastighet, lag (1970:996) G I Gräns mot allmänt vattenområde, lag (1950:595) Hushållning med mark- och vattenområden, förordning (1998:896) Hyresförhandlingslag (1978:304) Häradsallmänningar, lag (1952:166) Häradsallmänningar, förordning (2012:365) Införande av fastighetsbildningslagen, lag (1970:989) Införande av miljöbalken, lag (1998:811) Införande av nya jordabalken, lag (1970:995) Inskrivningsförordning (2000:309) Instruktion för Boverket, förordning (2012:546) Instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen, förordning (2009:606) Instruktion för Lantmäteriet, förordning (2009:946) J K Jaktlag (1987:259) Jordabalk (1970:994) Jordförvärvslag (1979:230) Jordförvärvsförordning (2005:522) Kommunal fastighetsavgift, lag (2007:1398) Kommunal lantmäterimyndighet, lag (1995:1393) Kommunallag (1991:900) utdrag , 1019 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, lag (2011:914) Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, förordning (2011:917) Konsumenttjänstlag (1985:716) Kooperativ hyresrätt, lag (2002:93) Kooperativ hyresrätt, förordning (2002:106) Kronans förmånsrätt för avdikningslån, lag (1929:164) Kulturmiljölag (1988:950) utdrag Kulturmiljöförordning (1988:1188) utdrag

5 7 L O Ledningsrättslag (1973:1144) Lägenhetsregister, lag (2006:378) Lägenhetsregister, förordning (2007:108) Mark- och miljödomstolar, lag (2010:921) Mark- och miljödomstolarnas domsområden, förordning (2010:984) Miljöbalk (1998:808) Miljökonsekvensbeskrivningar, förordning (1998:905) Miljötillsynsförordning (2011:13) Minerallag (1991:45) Ombildningslag (1982:352) Områdesskydd enligt miljöbalken m.m., förordning (1998:1252) P R Pantbrevsregister, lag (1994:448) Pantbrevsregister, förordning (1994:598) Penningtvättslag (2009:62) Penningtvättsförordning (2009:92) Plan- och bygglag (2010:900) Plan- och byggförordning (2011:338) Prokuralag (1974:158) Redovisningsmedel, lag (1944:181) Räntelag (1975:635) Rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, lag (1982:352) Rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt, lag (1994:831) Rättegångsbalk (1942:740) utdrag S Sambolag (2003:376) Samäganderätt, lag(1904:48s. 1) Skadeståndslag (1972:207) Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift, lag (2008:826) Skiljeförfarande, lag (1999:116) Skyldighet för vissa bostadsföreningar m.fl. att föra lägenhetsförteckning, lag (1983:1046) Statens va-nämnd, lag (1976:839) Statlig fastighetsskatt, lag (1984:1052) Stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lag (1984:404) Stängselskyldighet för järnväg m.m., lag (1945:119) Synemän vid jordbruksarrende, förordning (2009:28) Säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred, lag (1933:270) Särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, lag (1998:812) Särskilt uppskattningsvärde på fastighet, lag (1971:171)

6 8 T V Taxa för yrkesmässig bostadsförmedling, förordning (1978:313) Underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 JB, förordning (1978:314) Uthyrning av egen bostad, lag (2012:978) Utsökningsbalk (1981:774) utdrag , 871 Utsökningsförordning (1981:981) utdrag , 884 Vattenförbund, lag (1976:997) Vattenverksamhet m.m., förordning (1998:1388) Vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 JB, förordning (2005:1148) Väglag (1971:948) Vägförordning (2012:707) Å Ö Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Äganderättsutredning och legalisering, lag (1971:1037) Äganderättsutredning och legalisering, kungörelse (1971:1086) Ägofred, lag (1933:269) Äktenskapsbalk (1987:230) utdrag Ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning, lag (1970:991) Ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd, förordning (2005:1095) Ärvdabalk (1958:637) utdrag Myndighetsföreskrifter KAMFS 2013:2 Den årliga avgiften KAMFS 2013:3 Registrering som fastighetsmäklare KAMFS 2013:4 Underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare KAMFS 2013:5 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism KOVFS 2011:4 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt LMFS 2009:1 Betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift

7 Jordabalken 9 JB Jordabalk (1970:994) Införande av nya jordabalken, lag (1970:995)

8 109 Bildande och inskrivning Fastighetsbildning Jordabalk (1970:994) 1 kap. Fastighet och dess gränser Bildande Fastighetsbildningslag (1970:988) Införande av fastighetsbildningslagen, lag (1970:989) Fastighetsbildningskungörelse (1971:762) Ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning, lag (1970:991) Vattengräns Gräns mot allmänt vattenområde, lag (1950:595) Gemensamhetsanläggning Anläggningslag (1973:1149) Register och inskrivning Jordabalk (1970:994) 19 kap. Handläggning av inskrivningsärenden kap. Lagfart kap. Inskrivning av annan nyttjanderätt än tomträtt samt av servitut och rätt till elektrisk kraft kap. Inskrivning av förklaring om tillbehör till fastighet Fastighetsregister, lag (2000:224) Fastighetsregister, förordning (2000:308) Förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, lag (2013:488) Fastighetsbevis m.m., kungörelse (1974:1063) Inskrivningsförordning (2000:309) Lantmäteriet Instruktion för Lantmäteriet, förordning (2009:946) Kommunal lantmäterimyndighet, lag (1995:1393) Avgifter vid lantmäteriförrättningar, förordning (1995:1459) LMFS 2009:1 Betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift

9 207 Planering och byggande Planläggning och expropriation Plan- och bygglag (2010:900) Plan- och byggförordning (2011:338) Expropriationslag (1972:719) Expropriationskungörelse (1972:727) Kulturhänsyn Kulturmiljölag (1988:950) utdrag Plan & bygg Kulturmiljöförordning (1988:1188) utdrag Infrastruktur Gemensamma anläggningar Anläggningslag (1973:1149) Vattenförbund, lag (1976:997) Särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, lag (1998:812) Vattenverksamhet m.m., förordning (1998:1388) Offentliga anläggningar Allmänna vattentjänster, lag (2006:412) Allmänna vattentjänster, förordning (2007:701) Väglag (1971:948) Vägförordning (2012:707) Byggande av järnväg, lag (1995:1649) Byggande av järnväg, förordning (2012:708) Ledningsrättslag (1973:1144) Mineralfyndighet Minerallag (1991:45) Avtal och försäkring Konsumenttjänstlag (1985:716) Avtalsvillkor mellan näringsidkare, lag (1984:292) Avtalslag (1915:218) Byggfelsförsäkring m.m., lag (1993:320) Energideklaration Energideklaration för byggnader, lag (2006:985) Energideklaration för byggnader, förordning (2006:1592) Myndighetsinstruktion Instruktion för Boverket, förordning (2012:546)

10 473 Miljöhänsyn Miljöbalk (1998:808) Införande av miljöbalken, lag (1998:811) Vattenverksamhet Särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, lag (1998:812) Vattenverksamhet m.m., förordning (1998:1388) Mark- och områdesskydd Hushållning med mark- och vattenområden m.m., förordning (1998:896) Miljökonsekvensbeskrivningar, förordning (1998:905) Områdesskydd enligt miljöbalken m.m., förordning (1998:1252) Tillsyn och prövning Miljötillsynsförordning (2011:13) Miljö Mark- och miljödomstolar, lag (2010:921) Mark- och miljödomstolarnas domsområden, förordning (2010:984) Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, förordning (1998:940) utdrag

11 627 Ägande och förvaltning Jordabalk (1970:994) 1 kap. Fastighet och dess gräns kap. Tillbehör till fastighet kap. Rättsförhållanden mellan grannar kap. Servitut kap. Rätt till elektrisk kraft kap. Hävd till fast egendom Samägande Samäganderätt, lag(1904:48s.1) Förvärv i vissa fall av del av fastighet, lag (1970:996) Allmänningar Häradsallmänningar, lag (1952:166) Häradsallmänningar, förordning (2012:365) Stängselskyldighet Ägofred, lag (1933:269) Stängselskyldighet för järnväg m.m., lag (1945:119) Ägande & förvaltning Jakt och fiske Jaktlag (1987:259) Fiskelag (1993:787) Utredning av äganderätt Äganderättsutredning och legalisering, lag (1971:1037) Äganderättsutredning och legalisering, kungörelse (1971:1086) Inskränkning av äganderätt Expropriationslag (1972:719) Expropriationskungörelse (1972:727) Förvaltning Förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1150) Förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, lag (1989:31) Bostadsförvaltningslag (1977:792) Kommunal förvaltning Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, lag (2010:879) Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, förordning (2011:1159) Kommunallag (1991:900) utdrag I fliken om hyra och arrende återfinns lagar och förordningar avseende ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar m.m.

12 701 Hyra och arrende Hyra Jordabalk (1970:994) 12 kap. Hyra kap. Tomträtt kap. Inskrivning av tomträtt Underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 JB, förordning (1978:314) Vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 JB, förordning (2005:1148) Uthyrning av egen bostad Uthyrning av egen bostad, lag (2012:978) Konsumentskydd vid semesterboende Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, lag (2011:914) Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, förordning (2011:917) KOVFS 2011:4 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt Lägenhetsregister Lägenhetsregister, lag (2006:378) Lägenhetsregister, förordning (2007:108) Skyldighet för vissa bostadsföreningar m.fl. att föra lägenhetsförteckning, lag (1983:1046) Hyra & arrende Bostads- och kooperativ hyresrätt Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Bostadsrättslag (1991:614) Bostadsrättsförordning (1991:630) Kooperativ hyresrätt, lag (2002:93) Kooperativ hyresrätt, förordning (2002:106) Arrende Jordabalk (1970:994) 7 kap. Allmänna bestämmelser om nyttjanderätt, servitut m.m kap. Arrende i allmänhet kap. Jordbruksarrende kap. Bostadsarrende kap. Anläggningsarrende Arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, lag (1985:658) Allmänna jordbruksarrenden, förordning (1971:1152) Synemän vid jordbruksarrende, förordning (2009:28) Fiskearrenden, lag (1957:390) Jaktlag (1987:259)

13 825 Pant och förmånsrätt Pant Jordabalk (1970:994) 6 kap. Panträtt kap. Inteckning Pantbrevsregister, lag (1994:448) Pantbrevsregister, förordning (1994:598) Dödande av handling Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) Avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:1012) Utmätning Utsökningsbalk (1981:774) utdrag Utsökningsförordning (1981:981) utdrag Förmånsrätt Förmånsrättslag (1970:979) Förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning, lag (1970:990) Förmånsrätt för fordringar enligt lagen om förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1152) Kronans förmånsrätt för avdikningslån, lag (1929:164) Säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred, lag (1933:270) Pant & förmånsrätt I regelsamlingen Insolvensvolymen finner du ytterligare författningar om obestånd och indrivning av fordringar. För mer information och beställning, se farakademi.se.

14 851 Överlåtelse och förmedling Förvärv Köp, byte, gåva, bodelning m.m. Jordabalk (1970:994) 4 kap. Köp, byte och gåva kap. Verkan av att fast egendom frånvinnes någon efter klander kap. Hävd till fast egendom kap. Företräde pga. inskrivning kap. Godtrosförvärv pga. inskrivning Förvärv i vissa fall av del av fastighet, lag (1970:996) Äktenskapsbalk (1987:230) utdrag Sambolag (2003:376) Ärvdabalk (1958:637) utdrag Exekutiv försäljning Utsökningsbalk (1981:774) utdrag Utsökningsförordning (1981:981) utdrag Lantbruksegendom Jordförvärvslag (1979:230) Jordförvärvsförordning (2005:522) Arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, lag (1985:658) Ombildning Rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, lag (1982:352) Avtals- och fullmaktsregler Avtalslag (1915:218) Prokuralag (1974:158) Tidsfrister, ränta m.m. Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Räntelag (1975:635) Överlåtelse & förmedling Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Redovisningsmedel, lag (1944:181) Forts. nästa sida

15 852 Mäklarregler Fastighetsmäklarlag (2011:666) Fastighetsmäklarförordning (2011:668) KAMFS 2013:2 Den årliga avgiften KAMFS 2013:3 Registrering som fastighetsmäklare KAMFS 2013:4 Underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Bostadsförmedlingstaxa Taxa för yrkesmässig bostadsförmedling, förordning (1978:313) Myndighetsinstruktion Instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen, förordning (2009:606) Penningtvätt och terrorismfinansiering Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) KAMFS 2013:5 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

16 949 Skatt och taxering Taxering och värdering Fastighetstaxeringslag (1979:1152) Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren , lag (2012:852) Särskilt uppskattningsvärde på fastighet, lag (1971:171) Fastighetsskatt Statlig fastighetsskatt, lag (1984:1052) Fastighetsavgift Kommunal fastighetsavgift, lag (2007:1398) Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift, lag (2008:826) Stämpelskatt Stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lag (1984:404) LMFS 2009:1 Betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift I regelsamlingen Skattevolymen finner du ytterligare författningar på skatteområdet. För mer information och beställning, se farakademi.se. Skatt

17 1009 Process Allmänna regler Rättegångsbalk (1942:740) utdrag Förvaltningslag (1986:223) Kommunallag (1991:900) utdrag Förvaltningsprocesslag (1971:291) Miljömål Miljöbalk (1998:808) Mark- och miljödomstolar, lag (2010:921) Mark- och miljödomstolarnas domsområden, förordning (2010:984) Statens va-nämnd, lag (1976:839) Hyresförhandling Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresmål Arrendenämnder och hyresnämnder, lag (1973:188) Ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd, förordning (2005:1095) Rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt, lag (1994:831) Skiljeförfarande Skiljeförfarande, lag (1999:116) Skadestånd Skadeståndslag (1972:207) Tidsfrister, ränta m.m. Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Räntelag (1975:635) Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Redovisningsmedel, lag (1944:181) Process

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti...

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti... Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9 Förmånsrätt... 187 Företagsrekonstruktion... 265 Arbetsrätt och lönegaranti... 291 Skuldsanering... 353 Brott och näringsförbud... 367 Indrivning av

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring... Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 87 Trossamfund... 115 Insamlingsregler... 343 Löpande bokföring... 419 Årsbokslut och årsredovisning... 577 Revision... 999 Sökord... 1049

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405 Bokföringsnämnden (för K-företag)............................................. 535 Bokföringsnämnden... 1263 Rådet för finansiell

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 245 Statligt stöd och garanti... 309 Kapitalkrav... 359 Obligationer och e-pengar... 915 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 369 Specialförsäkring... 503 Konsument... 563 Redovisning och rapportering... 589 Allmän associationsrätt... 777 Etik och brott...

Läs mer

Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt, hyresrätt och ägarlägenhet

Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt, hyresrätt och ägarlägenhet Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Rättsvetenskap, avancerad nivå Masteruppsats, 15 hp 2010-11-02 Boende i flerfamiljshus En juridisk komparation mellan bostadsrätt,

Läs mer

INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende

INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende En riktig registrering en säker investering Ansökan i inskrivningsärende Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-598 191 90

Läs mer

D-UPPSATS. Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt. Ida Uusikartano. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt. Ida Uusikartano. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2010:024 Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt Ida Uusikartano Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Inledning och ramverk

Inledning och ramverk Förord 3 Samlingsvolymen kommer nu ut i en trettiofemte uppdaterad utgåva. Den här delen, FARs Samlingsvolym revision, innehåller regler om revisorer och revision, medan FARs Samlingsvolym redovisning

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

Visma Spcs sammanfattar: nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2014 som kan beröra dig som företagare

Visma Spcs sammanfattar: nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2014 som kan beröra dig som företagare Visma Spcs sammanfattar: nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2014 som kan beröra dig som företagare Innehåll Effektivare sanktionssystem för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna... 2 Ändrade

Läs mer

Utredning av ägandeförhållandet för fastigheterna på Lilla Kornö i Lysekils kommun

Utredning av ägandeförhållandet för fastigheterna på Lilla Kornö i Lysekils kommun 2006:LA06 Utredning av ägandeförhållandet för fastigheterna på Lilla Kornö i Lysekils kommun Författare Margareta Holmström EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör 120 poäng med inriktning mot Fastighetsjuridik

Läs mer

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 677 Statligt stöd och garanti... 787 Kapitalkrav... 823 Obligationer och e-pengar... 1115 Betalning, inlåning och upplysning...

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter SKV 293 utgåva 2 Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations-

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förvärv av bostadsrätt som underårig. Nils Mattjus. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Förvärv av bostadsrätt som underårig. Nils Mattjus. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Förvärv av bostadsrätt som underårig Nils Mattjus Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Förord Jag skulle vilja

Läs mer

Ägarlägenheter. - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p

Ägarlägenheter. - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p Ägarlägenheter - Finns det behov av en ny upplåtelseform i Sverige? Examensarbete 30 p Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Höstterminen 2010 Författare: Rebecka Magnusson Handledare: Ingmar Svensson

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Vägledning för förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter

Vägledning för förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter Vägledning för förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter rapport 5790 januari 2008 Vägledning för förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40

Läs mer

ISBN 978-91-38-32400-4 KFM 901 utgåva 5. 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se

ISBN 978-91-38-32400-4 KFM 901 utgåva 5. 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Utmätning 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-32400-4 KFM 901 utgåva 5 Illustrationer: Keje Gustafsson, Gustafsson & Löthman AB Elanders

Läs mer

Tillhandahållande av Fastighetsinformation

Tillhandahållande av Fastighetsinformation Sida 1 av 66 Innehållsförteckning Syfte... 11 Produkter avseende fastighetsinformation... 11 Fastighetsuttag... 11 Fastighetsavisering Fullständig... 11 Fastighetsavisering Förenklad... 11 Så får du tillgång

Läs mer

Fastighetsbestämningar

Fastighetsbestämningar Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 305 Samhällsbyggnad Masternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Fastighetsbestämningar En undersökning av förekomst och användning under åren

Läs mer

Försäljning av utmätt lös egendom

Försäljning av utmätt lös egendom Försäljning av utmätt lös egendom KFM Rapport 2010:3 Kronofogden 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 5 Ett nytt försäljningsförfarande... 6 Förslagets konsekvenser... 7 1 Författningsförslag...

Läs mer

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 1 Hårdfakta om hyresnämnderna Åtta hyres- och arrendenämnder Stockholm, Malmö och Göteborg självständiga Statliga förvaltningsmyndigheter (1969); jfr

Läs mer

Holmens Fastighetsbok

Holmens Fastighetsbok Holmens Fastighetsbok h o l m e n s fa s t i g h e t s b o k Förord Marknaden för skogsfastigheter är het. Under flera år har vi sett rejäla prisökningar för skogsfastigheter i stort sett i hela landet.

Läs mer

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar Riksförbundet Enskilda Vägar Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar 2003-03 Utgåva 3 2 Enskild väghållning FÖRORD Denna korta sammanställning vänder sig till dig som kommer i kontakt med enskild

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder; SFS 2002:670 Utkom från trycket den 2 juli 2002 Omtryck utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen

Läs mer