Jordabalken Bildande och inskrivning Planering och byggande Miljöhänsyn Ägande och förvaltning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordabalken... 9. Bildande och inskrivning... 109. Planering och byggande... 207. Miljöhänsyn... 473. Ägande och förvaltning..."

Transkript

1 Jordabalken... 9 Bildande och inskrivning Planering och byggande Miljöhänsyn Ägande och förvaltning Hyra och arrende Pant och förmånsrätt Överlåtelse och förmedling Skatt och taxering Process Sökord

2 Förord 3 Fastighetsvolymen, regelsamlingen som samlar lagstiftningen inom fastighetsrätt och byggjuridik, utkommer nu i en tredje uppdaterad utgåva. Boken vänder sig till dig som arbetar eller på annat sätt kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor och den täcker in alla delar av fastighetsprocessen. Boken är uppbyggd utifrån ett fliksystem med tydliga hänvisningar till relevanta kapitel i jordabalken som rör flikens innehåll. Utöver jordabalken finns flikar om bl.a. fastighetsbildning, planering och byggande, miljöhänsyn, ägande med förvaltning, försäljning och förmedling samt skatte- och rättegångsregler. Först i boken finns en lagförteckning och längst bak ett sökordsregister. * * * Bland nyheterna i årets upplaga kan nämnas: Lagen om vissa inskrivningar i fastighetsregistret. Den nya lagen innebär att äldre beviljade inskrivningar av bl.a. nyttjanderätter tas bort ur fastighetsregistret om inte önskemål om förnyelse anmäls. Förenklad handläggning av lantmäteriförrättningar. Lantmäteriförrättingen har förenklats och effektiviserats genom att systemet med dubbla prövningar av tillståndsfrågor ersatts med ett system där lantmäterimyndigheten kan förelägga sakägaren att ansöka om de tillstånd som är nödvändiga för att genomföra lantmäteriförrättningen. Ändringar i plan- och bygglagen. PBL har harmoniserats med EUs byggproduktförordning. Därtill har lagens sanktionsbestämmelser förtydligats och det har införts en möjlighet att i ett enskilt fall sätta ned en byggsanktionsavgift som inte står i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen. * * * Fastighetsvolymen är uppdaterad per den 1 april Ändringar och tillägg sedan föregående upplaga har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt finns med. Dessa är tydligt markerade genom att den kommande lydelsen ligger på ett raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. För att det ska vara enkelt att hitta motiven bakom en lagändring återfinns en förteckning med propositioner sist i varje lag. Fastighetsvolymen 2014 har sammanställts inom under ledning av jur.kand. Stefan Öhman. Alla synpunkter, förslag och önskemål inför kommande upplagor av boken är välkomna till På den digitala tjänsten FAR Online finns alltid den senast uppdaterade versionen av de regler som ingår i denna bok, Boverkets föreskrifter, redovisningsregler och mycket mer. Perfekt för dig som vill ha tillgång till den senaste informationen! Stockholm den 26 mars 2014 David Nylund Affärsområdeschef Förlag

3 5 Lagförteckning Lagar och förordningar A Allmänna jordbruksarrenden, förordning (1971:1152) Allmänna vattentjänster, lag (2006:412) Allmänna vattentjänster, förordning (2007:701) Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, lag (2010:879) Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, förordning (2011:1159) Anläggningslag (1973:1149) Arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, lag (1985:658) Arrendenämnder och hyresnämnder, lag (1973:188) Avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:1012) Avgifter för prövning och tillsyn enligt MB, förordning (1998:940) utdrag 619 Avgifter vid lantmäteriförrättningar, förordning (1995:1459) Avtalslag (1915:218) Avtalsvillkor mellan näringsidkare, lag (1984:292) B E Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Bostadsförvaltningslag (1977:792) Bostadsrättslag (1991:614) Bostadsrättsförordning (1991:630) Byggande av järnväg, lag (1995:1649) Byggande av järnväg, förordning (2012:708) Byggfelsförsäkring m.m., lag (1993:320) Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Energideklaration för byggnader, lag (2006:985) Energideklaration för byggnader, förordning (2006:1592) Expropriationslag (1972:719) Expropriationskungörelse (1972:727) F Fastighetsbevis m.m., kungörelse (1974:1063) Fastighetsbildningslag (1970:988) Fastighetsbildningskungörelse (1971:762) Fastighetsmäklarlag (2011:666) Fastighetsmäklarförordning (2011:668) Fastighetsregister, lag (2000:224) Fastighetsregister, förordning (2000:308) Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren , lag (2012:852)

4 6 Fastighetstaxeringslag (1979:1152) Fiskearrenden, lag (1957:390) Fiskelag (1993:787) Förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning, lag (1970:990) Förmånsrätt för fordringar enligt lagen om förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1152) Förmånsrättslag (1970:979) Förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, lag (2013:488) Förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1150) Förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, lag (1989:31) Förvaltningslag (1986:223) Förvaltningsprocesslag (1971:291) Förvärv i vissa fall av del av fastighet, lag (1970:996) G I Gräns mot allmänt vattenområde, lag (1950:595) Hushållning med mark- och vattenområden, förordning (1998:896) Hyresförhandlingslag (1978:304) Häradsallmänningar, lag (1952:166) Häradsallmänningar, förordning (2012:365) Införande av fastighetsbildningslagen, lag (1970:989) Införande av miljöbalken, lag (1998:811) Införande av nya jordabalken, lag (1970:995) Inskrivningsförordning (2000:309) Instruktion för Boverket, förordning (2012:546) Instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen, förordning (2009:606) Instruktion för Lantmäteriet, förordning (2009:946) J K Jaktlag (1987:259) Jordabalk (1970:994) Jordförvärvslag (1979:230) Jordförvärvsförordning (2005:522) Kommunal fastighetsavgift, lag (2007:1398) Kommunal lantmäterimyndighet, lag (1995:1393) Kommunallag (1991:900) utdrag , 1019 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, lag (2011:914) Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, förordning (2011:917) Konsumenttjänstlag (1985:716) Kooperativ hyresrätt, lag (2002:93) Kooperativ hyresrätt, förordning (2002:106) Kronans förmånsrätt för avdikningslån, lag (1929:164) Kulturmiljölag (1988:950) utdrag Kulturmiljöförordning (1988:1188) utdrag

5 7 L O Ledningsrättslag (1973:1144) Lägenhetsregister, lag (2006:378) Lägenhetsregister, förordning (2007:108) Mark- och miljödomstolar, lag (2010:921) Mark- och miljödomstolarnas domsområden, förordning (2010:984) Miljöbalk (1998:808) Miljökonsekvensbeskrivningar, förordning (1998:905) Miljötillsynsförordning (2011:13) Minerallag (1991:45) Ombildningslag (1982:352) Områdesskydd enligt miljöbalken m.m., förordning (1998:1252) P R Pantbrevsregister, lag (1994:448) Pantbrevsregister, förordning (1994:598) Penningtvättslag (2009:62) Penningtvättsförordning (2009:92) Plan- och bygglag (2010:900) Plan- och byggförordning (2011:338) Prokuralag (1974:158) Redovisningsmedel, lag (1944:181) Räntelag (1975:635) Rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, lag (1982:352) Rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt, lag (1994:831) Rättegångsbalk (1942:740) utdrag S Sambolag (2003:376) Samäganderätt, lag(1904:48s. 1) Skadeståndslag (1972:207) Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift, lag (2008:826) Skiljeförfarande, lag (1999:116) Skyldighet för vissa bostadsföreningar m.fl. att föra lägenhetsförteckning, lag (1983:1046) Statens va-nämnd, lag (1976:839) Statlig fastighetsskatt, lag (1984:1052) Stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lag (1984:404) Stängselskyldighet för järnväg m.m., lag (1945:119) Synemän vid jordbruksarrende, förordning (2009:28) Säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred, lag (1933:270) Särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, lag (1998:812) Särskilt uppskattningsvärde på fastighet, lag (1971:171)

6 8 T V Taxa för yrkesmässig bostadsförmedling, förordning (1978:313) Underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 JB, förordning (1978:314) Uthyrning av egen bostad, lag (2012:978) Utsökningsbalk (1981:774) utdrag , 871 Utsökningsförordning (1981:981) utdrag , 884 Vattenförbund, lag (1976:997) Vattenverksamhet m.m., förordning (1998:1388) Vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 JB, förordning (2005:1148) Väglag (1971:948) Vägförordning (2012:707) Å Ö Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Äganderättsutredning och legalisering, lag (1971:1037) Äganderättsutredning och legalisering, kungörelse (1971:1086) Ägofred, lag (1933:269) Äktenskapsbalk (1987:230) utdrag Ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning, lag (1970:991) Ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd, förordning (2005:1095) Ärvdabalk (1958:637) utdrag Myndighetsföreskrifter KAMFS 2013:2 Den årliga avgiften KAMFS 2013:3 Registrering som fastighetsmäklare KAMFS 2013:4 Underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare KAMFS 2013:5 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism KOVFS 2011:4 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt LMFS 2009:1 Betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift

7 Jordabalken 9 JB Jordabalk (1970:994) Införande av nya jordabalken, lag (1970:995)

8 109 Bildande och inskrivning Fastighetsbildning Jordabalk (1970:994) 1 kap. Fastighet och dess gränser Bildande Fastighetsbildningslag (1970:988) Införande av fastighetsbildningslagen, lag (1970:989) Fastighetsbildningskungörelse (1971:762) Ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning, lag (1970:991) Vattengräns Gräns mot allmänt vattenområde, lag (1950:595) Gemensamhetsanläggning Anläggningslag (1973:1149) Register och inskrivning Jordabalk (1970:994) 19 kap. Handläggning av inskrivningsärenden kap. Lagfart kap. Inskrivning av annan nyttjanderätt än tomträtt samt av servitut och rätt till elektrisk kraft kap. Inskrivning av förklaring om tillbehör till fastighet Fastighetsregister, lag (2000:224) Fastighetsregister, förordning (2000:308) Förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, lag (2013:488) Fastighetsbevis m.m., kungörelse (1974:1063) Inskrivningsförordning (2000:309) Lantmäteriet Instruktion för Lantmäteriet, förordning (2009:946) Kommunal lantmäterimyndighet, lag (1995:1393) Avgifter vid lantmäteriförrättningar, förordning (1995:1459) LMFS 2009:1 Betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift

9 207 Planering och byggande Planläggning och expropriation Plan- och bygglag (2010:900) Plan- och byggförordning (2011:338) Expropriationslag (1972:719) Expropriationskungörelse (1972:727) Kulturhänsyn Kulturmiljölag (1988:950) utdrag Plan & bygg Kulturmiljöförordning (1988:1188) utdrag Infrastruktur Gemensamma anläggningar Anläggningslag (1973:1149) Vattenförbund, lag (1976:997) Särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, lag (1998:812) Vattenverksamhet m.m., förordning (1998:1388) Offentliga anläggningar Allmänna vattentjänster, lag (2006:412) Allmänna vattentjänster, förordning (2007:701) Väglag (1971:948) Vägförordning (2012:707) Byggande av järnväg, lag (1995:1649) Byggande av järnväg, förordning (2012:708) Ledningsrättslag (1973:1144) Mineralfyndighet Minerallag (1991:45) Avtal och försäkring Konsumenttjänstlag (1985:716) Avtalsvillkor mellan näringsidkare, lag (1984:292) Avtalslag (1915:218) Byggfelsförsäkring m.m., lag (1993:320) Energideklaration Energideklaration för byggnader, lag (2006:985) Energideklaration för byggnader, förordning (2006:1592) Myndighetsinstruktion Instruktion för Boverket, förordning (2012:546)

10 473 Miljöhänsyn Miljöbalk (1998:808) Införande av miljöbalken, lag (1998:811) Vattenverksamhet Särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, lag (1998:812) Vattenverksamhet m.m., förordning (1998:1388) Mark- och områdesskydd Hushållning med mark- och vattenområden m.m., förordning (1998:896) Miljökonsekvensbeskrivningar, förordning (1998:905) Områdesskydd enligt miljöbalken m.m., förordning (1998:1252) Tillsyn och prövning Miljötillsynsförordning (2011:13) Miljö Mark- och miljödomstolar, lag (2010:921) Mark- och miljödomstolarnas domsområden, förordning (2010:984) Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, förordning (1998:940) utdrag

11 627 Ägande och förvaltning Jordabalk (1970:994) 1 kap. Fastighet och dess gräns kap. Tillbehör till fastighet kap. Rättsförhållanden mellan grannar kap. Servitut kap. Rätt till elektrisk kraft kap. Hävd till fast egendom Samägande Samäganderätt, lag(1904:48s.1) Förvärv i vissa fall av del av fastighet, lag (1970:996) Allmänningar Häradsallmänningar, lag (1952:166) Häradsallmänningar, förordning (2012:365) Stängselskyldighet Ägofred, lag (1933:269) Stängselskyldighet för järnväg m.m., lag (1945:119) Ägande & förvaltning Jakt och fiske Jaktlag (1987:259) Fiskelag (1993:787) Utredning av äganderätt Äganderättsutredning och legalisering, lag (1971:1037) Äganderättsutredning och legalisering, kungörelse (1971:1086) Inskränkning av äganderätt Expropriationslag (1972:719) Expropriationskungörelse (1972:727) Förvaltning Förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1150) Förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, lag (1989:31) Bostadsförvaltningslag (1977:792) Kommunal förvaltning Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, lag (2010:879) Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, förordning (2011:1159) Kommunallag (1991:900) utdrag I fliken om hyra och arrende återfinns lagar och förordningar avseende ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar m.m.

12 701 Hyra och arrende Hyra Jordabalk (1970:994) 12 kap. Hyra kap. Tomträtt kap. Inskrivning av tomträtt Underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 JB, förordning (1978:314) Vissa överenskommelser enligt 12 kap. 45 a och 56 JB, förordning (2005:1148) Uthyrning av egen bostad Uthyrning av egen bostad, lag (2012:978) Konsumentskydd vid semesterboende Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, lag (2011:914) Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt, förordning (2011:917) KOVFS 2011:4 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt Lägenhetsregister Lägenhetsregister, lag (2006:378) Lägenhetsregister, förordning (2007:108) Skyldighet för vissa bostadsföreningar m.fl. att föra lägenhetsförteckning, lag (1983:1046) Hyra & arrende Bostads- och kooperativ hyresrätt Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Bostadsrättslag (1991:614) Bostadsrättsförordning (1991:630) Kooperativ hyresrätt, lag (2002:93) Kooperativ hyresrätt, förordning (2002:106) Arrende Jordabalk (1970:994) 7 kap. Allmänna bestämmelser om nyttjanderätt, servitut m.m kap. Arrende i allmänhet kap. Jordbruksarrende kap. Bostadsarrende kap. Anläggningsarrende Arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, lag (1985:658) Allmänna jordbruksarrenden, förordning (1971:1152) Synemän vid jordbruksarrende, förordning (2009:28) Fiskearrenden, lag (1957:390) Jaktlag (1987:259)

13 825 Pant och förmånsrätt Pant Jordabalk (1970:994) 6 kap. Panträtt kap. Inteckning Pantbrevsregister, lag (1994:448) Pantbrevsregister, förordning (1994:598) Dödande av handling Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) Avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:1012) Utmätning Utsökningsbalk (1981:774) utdrag Utsökningsförordning (1981:981) utdrag Förmånsrätt Förmånsrättslag (1970:979) Förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning, lag (1970:990) Förmånsrätt för fordringar enligt lagen om förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1152) Kronans förmånsrätt för avdikningslån, lag (1929:164) Säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred, lag (1933:270) Pant & förmånsrätt I regelsamlingen Insolvensvolymen finner du ytterligare författningar om obestånd och indrivning av fordringar. För mer information och beställning, se farakademi.se.

14 851 Överlåtelse och förmedling Förvärv Köp, byte, gåva, bodelning m.m. Jordabalk (1970:994) 4 kap. Köp, byte och gåva kap. Verkan av att fast egendom frånvinnes någon efter klander kap. Hävd till fast egendom kap. Företräde pga. inskrivning kap. Godtrosförvärv pga. inskrivning Förvärv i vissa fall av del av fastighet, lag (1970:996) Äktenskapsbalk (1987:230) utdrag Sambolag (2003:376) Ärvdabalk (1958:637) utdrag Exekutiv försäljning Utsökningsbalk (1981:774) utdrag Utsökningsförordning (1981:981) utdrag Lantbruksegendom Jordförvärvslag (1979:230) Jordförvärvsförordning (2005:522) Arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, lag (1985:658) Ombildning Rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, lag (1982:352) Avtals- och fullmaktsregler Avtalslag (1915:218) Prokuralag (1974:158) Tidsfrister, ränta m.m. Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Räntelag (1975:635) Överlåtelse & förmedling Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Redovisningsmedel, lag (1944:181) Forts. nästa sida

15 852 Mäklarregler Fastighetsmäklarlag (2011:666) Fastighetsmäklarförordning (2011:668) KAMFS 2013:2 Den årliga avgiften KAMFS 2013:3 Registrering som fastighetsmäklare KAMFS 2013:4 Underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Bostadsförmedlingstaxa Taxa för yrkesmässig bostadsförmedling, förordning (1978:313) Myndighetsinstruktion Instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen, förordning (2009:606) Penningtvätt och terrorismfinansiering Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) KAMFS 2013:5 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

16 949 Skatt och taxering Taxering och värdering Fastighetstaxeringslag (1979:1152) Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren , lag (2012:852) Särskilt uppskattningsvärde på fastighet, lag (1971:171) Fastighetsskatt Statlig fastighetsskatt, lag (1984:1052) Fastighetsavgift Kommunal fastighetsavgift, lag (2007:1398) Skattereduktion för kommunal fastighetsavgift, lag (2008:826) Stämpelskatt Stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lag (1984:404) LMFS 2009:1 Betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift I regelsamlingen Skattevolymen finner du ytterligare författningar på skatteområdet. För mer information och beställning, se farakademi.se. Skatt

17 1009 Process Allmänna regler Rättegångsbalk (1942:740) utdrag Förvaltningslag (1986:223) Kommunallag (1991:900) utdrag Förvaltningsprocesslag (1971:291) Miljömål Miljöbalk (1998:808) Mark- och miljödomstolar, lag (2010:921) Mark- och miljödomstolarnas domsområden, förordning (2010:984) Statens va-nämnd, lag (1976:839) Hyresförhandling Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresmål Arrendenämnder och hyresnämnder, lag (1973:188) Ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd, förordning (2005:1095) Rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt, lag (1994:831) Skiljeförfarande Skiljeförfarande, lag (1999:116) Skadestånd Skadeståndslag (1972:207) Tidsfrister, ränta m.m. Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Räntelag (1975:635) Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Redovisningsmedel, lag (1944:181) Process

Jordabalken. Jordabalk (1970:994)... 11 Införande av nya jordabalken, lag (1970:995)... 99. FAR Akademi

Jordabalken. Jordabalk (1970:994)... 11 Införande av nya jordabalken, lag (1970:995)... 99. FAR Akademi Förord 3 Fastighetsvolymen, regelsamlingen som samlar lagstiftningen inom fastighetsrätt och byggjuridik, utkommer nu i en andra uppdaterad utgåva. Boken vänder sig till dig som arbetar eller på annat

Läs mer

Författningshandbok för byggsektorn 2015/16

Författningshandbok för byggsektorn 2015/16 Författningshandbok för byggsektorn 2015/16 Författningshandbok för byggsektorn är en årlig sammanställning av de lagar och förordningar som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning samt även

Läs mer

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti...

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti... Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9 Förmånsrätt... 187 Företagsrekonstruktion... 265 Arbetsrätt och lönegaranti... 291 Skuldsanering... 353 Brott och näringsförbud... 367 Indrivning av

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

iaffàrsjuridik Sammanstàlld av Jan-Olof Andersson Cege Ekstròm (red) Almqvist & Wiksell Ekonomifòrlagen

iaffàrsjuridik Sammanstàlld av Jan-Olof Andersson Cege Ekstròm (red) Almqvist & Wiksell Ekonomifòrlagen iaffàrsjuridik Sammanstàlld av Jan-Olof Andersson Cege Ekstròm (red) Almqvist & Wiksell Ekonomifòrlagen Innehàll Fòrord 3 Familjeratt Àktenskapsbalken 10 Lag om sambors gemensamma hem 22 Lag om homosexuella

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 361. Fastighet... 425. Internationellt...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 361. Fastighet... 425. Internationellt... Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7 Mervärdesskatt... 281 Sociala avgifter... 361 Fastighet... 425 Internationellt... 481 Punktskatter... 733 Skatteförfarande... 855 Redovisning... 995 Brott och

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 363. Fastighet... 431. Internationellt...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 363. Fastighet... 431. Internationellt... Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7 Mervärdesskatt... 281 Sociala avgifter... 363 Fastighet... 431 Internationellt... 489 Punktskatter... 703 Skatteförfarande... 829 Redovisning... 971 Brott och

Läs mer

BoKunskap PM 091015 1 (17) Ersätter PM 090617 och tidigare upplagor

BoKunskap PM 091015 1 (17) Ersätter PM 090617 och tidigare upplagor BoKunskap PM 091015 1 (17) Sverker Thorslund Ersätter PM 090617 och tidigare upplagor Bo-lagar Länkar till lagar och andra rättsliga bo-regler God kännedom om bl a rättsregler är en förutsättning för att

Läs mer

Stadgar och invalskrav m.m Allmänna villkor Etikregler Kvalitetssäkring Författningar Sökord...

Stadgar och invalskrav m.m Allmänna villkor Etikregler Kvalitetssäkring Författningar Sökord... Stadgar och invalskrav m.m.... 5 Allmänna villkor... 29 Etikregler... 61 Kvalitetssäkring... 223 Författningar... 249 Sökord... 329 Förord 3 s Medlemsvolym är framtagen för att ge alla medlemmar i tillgång

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 113. Insamlingsregler... 261. Löpande bokföring...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 113. Insamlingsregler... 261. Löpande bokföring... Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 87 Trossamfund... 113 Insamlingsregler... 261 Löpande bokföring... 337 Årsbokslut och årsredovisning... 495 Revision... 921 Sökord... 973

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Redovisning och rapportering...

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Redovisning och rapportering... Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 641 Specialförsäkring... 829 Redovisning och rapportering... 887 Allmän associationsrätt... 1127 Etik och brott... 1425 Sökord...

Läs mer

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 427 Bokföringsnämnden... 617 Rådet för finansiell rapportering... 1395 s rekommendationer och uttalanden... 1433 BAS... 1589 Sökord...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 361. Fastighet... 417. Internationellt...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 361. Fastighet... 417. Internationellt... Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7 Mervärdesskatt... 281 Sociala avgifter... 361 Fastighet... 417 Internationellt... 475 Punktskatter... 713 Skatteförfarande... 847 Redovisning... 983 Brott och

Läs mer

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Grundläggande juridik Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Normer och normhierarki Grundlagar Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring... Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 87 Trossamfund... 115 Insamlingsregler... 343 Löpande bokföring... 419 Årsbokslut och årsredovisning... 577 Revision... 999 Sökord... 1049

Läs mer

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 Vårt uppdrag Redogöra för skäl för och emot att det införs en omvandlingsmöjlighet Utforma ett ändamålsenligt omvandlingsförfarande Följa upp den tidigare ägarlägenhetsreformen

Läs mer

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2015-09-01

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2015-09-01 Sid 1 (12) Gabriella Loman gabriella.loman@kammarkollegiet.se 08-700 08 79 2015-08-28 Dnr 1.2-3846-15 Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling

Läs mer

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2016-01-01

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2016-01-01 Sid 1 (12) Gabriella Loman gabriella.loman@kammarkollegiet.se 08-700 08 79 2015-12-28 Dnr 1.2-6621-15 Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 371. Fastighet... 437. Internationellt...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7. Mervärdesskatt... 281. Sociala avgifter... 371. Fastighet... 437. Internationellt... Lagförteckning (A Ö)... 5 Inkomstskatt... 7 Mervärdesskatt... 281 Sociala avgifter... 371 Fastighet... 437 Internationellt... 495 Punktskatter... 755 Skatteförfarande... 885 Redovisning... 1021 Brott och

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Anställning och anställningsskydd... 11. Medbestämmande... 57. Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Anställning och anställningsskydd... 11. Medbestämmande... 57. Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö... Lagförteckning (A Ö)... 5 Anställning och anställningsskydd... 11 Medbestämmande... 57 Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö... 127 Sjuklön och rehabilitering... 371 Diskrimineringsskydd... 423 Personuppgifter

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; beslutade den 14 december

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-22 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Mark- och miljödomstolar

Läs mer

EXEKUTION

EXEKUTION EXEKUTION 1 DAGENS FRÅGOR Giltig pantsättning enligt 6:2 men betalar inte skulden vad händer? Hur går en exekutiv försäljning till? Vad är panten värd vid försäljning? Hur ser köpeskillingsfördelningen

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Penningtvätt Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 379 Marknadsmissbruk... 403 Penningtvätt... 473 Börser och clearinginstitut... 563 Associationsrätt... 699 Aktiemarknadsnämnden... 889

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder; SFS 2005:1061 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs Förmånsrätt Företagsrekonstruktion Resolution

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs Förmånsrätt Företagsrekonstruktion Resolution Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9 Förmånsrätt... 243 Företagsrekonstruktion... 313 Resolution... 339 Arbetsrätt och lönegaranti... 407 Skuldsanering... 469 Brott och näringsförbud...

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2951. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Utredningens direktiv

Motion till riksdagen: 2014/15:2951. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Utredningens direktiv Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Från hyresrätt till äganderätt SOU 2014:33 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Presentation av 2012 års ägarlägenhetsutredning Vårt uppdrag Våra förslag Konsekvenser 1 2012 års ägarlägenhetsutredning

Läs mer

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS),

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), Sid 1 (13) Gabriella Loman gabriella.loman@kammarkollegiet.se 08-700 08 79 2016-12-22 Dnr 1.2-9477-16 Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:39

Regeringens proposition 1999/2000:39 Regeringens proposition 1999/2000:39 Registrering av fastighetsrättsliga förhållanden, m.m. Prop. 1999/2000:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1999. Göran

Läs mer

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Fastighetsrätt Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Föreläsare: Signe Lagerkvist signe.lagerkvist@jus.umu.se Vad är fast egendom och fastigheter? - Olika typer av fastigheter

Läs mer

Föreläsning 3 april 2013. 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1)

Föreläsning 3 april 2013. 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1) Föreläsning 3 april 2013 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1) Jordabalken (JB)1970:994 Grundläggande civilrättsliga reglerna om fast egendom. I balken regleras vad en fastighet är och vilka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om byggande av järnväg; SFS 2012:708 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Fastighetsutredning vid områdesskydd enligt miljöbalken

Fastighetsutredning vid områdesskydd enligt miljöbalken VÄGLEDNING FASTIGHETSUTREDNING DNR: NV-04544-13 Fastighetsutredning vid områdesskydd enligt miljöbalken Vägledning för länsstyrelserna och Lantmäteriet B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L AV ÄG E N

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Lantmäteriets författningssamling

Lantmäteriets författningssamling Lantmäteriets författningssamling Utgivare: Tomas Öhrn Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag 1 beslutade den 24 oktober 2013 Utkom från trycket den 8 november 2013 Med stöd av 30 förordningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 19 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juli 2007 Ö 2257-05 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Stinsen 8, 702002-1478 c/o Fastighetsägarna Stockholm AB Box 12871

Läs mer

Fastighetsrätt. Byggprocessen

Fastighetsrätt. Byggprocessen Fastighetsrätt Byggprocessen Fastighetsrätt Fast egendom och fastighetsbegreppet Köp och försäljning av fast egendom Fastighetsbildning Fast egendom Jordabalken 1 kap 1 Fast egendom är jord Denna är indelad

Läs mer

Sakrätt avseende fast egendom. Annina H Persson

Sakrätt avseende fast egendom. Annina H Persson Sakrätt avseende fast egendom Annina H Persson Innehåll i JB 1 kap. Fastighet och dess gränser 2 kap. Tillbehör till fastighet 3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar 4 kap. Köp, byte och gåva 5 kap. Verkan

Läs mer

Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU 2014:33)

Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU 2014:33) LANTMÄTERIET 1 (9) YTTRANQE 2014-10-23 Dnr 102-2014/3250 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU

Läs mer

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare Bra för blivande fastighetsmäklare att veta om Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare Detta faktablad innehåller kortfattad information om de utbildningskrav som gäller för

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 75 s rekommendationer och uttalanden... 823 Författningar... 1101 Revisorsnämnden... 1311 Sökord... 1321

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 81 s rekommendationer och uttalanden... 941 Författningar... 1323 Revisorsnämnden... 1565 Sökord... 1579

Läs mer

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; Nu gällande föreskrifter Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; Förslag till nya föreskrifter Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-04 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Kjerstin Nordborg och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Ersättning vid expropriation

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:3 om registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 593. Specialförsäkring... 721. Konsument... 779 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 593 Specialförsäkring... 721 Konsument... 779 Redovisning och rapportering... 809 Allmän associationsrätt... 999 Etik och brott...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 247. Statligt stöd och garanti... 357. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 247 Statligt stöd och garanti... 357 Kapitalkrav... 395 Obligationer och e-pengar... 901 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Folke Grauers. Fastighetskôp. Artonde upplagan 2007. Juristfôrlaget i Lund

Folke Grauers. Fastighetskôp. Artonde upplagan 2007. Juristfôrlaget i Lund Folke Grauers Fastighetskôp Artonde upplagan 2007 Juristfôrlaget i Lund Fôrord 3 Innehâll 5 Fôrkortningar 11 1 Allmân bakgrund 13 11 Inledning 13 12 Nâgot om inskrivning, lagfart och pantrâtt 15 121 Inledning

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Inkomstskatt Mervärdesskatt Sociala avgifter Fastighet Internationellt...

Alfabetisk förteckning... 5 Inkomstskatt Mervärdesskatt Sociala avgifter Fastighet Internationellt... Alfabetisk förteckning... 5 Inkomstskatt... 9 Mervärdesskatt... 297 Sociala avgifter... 379 Fastighet... 449 Internationellt... 507 Punktskatter... 723 Skatteförfarande... 863 Redovisning... 1017 Brott

Läs mer

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Fastighetsrätt Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Föreläsare: Signe Lagerkvist signe.lagerkvist@jus.umu.se Vad är fast egendom och fastigheter? - Olika typer av fastigheter

Läs mer

Hyra och annan ny ttjanderått till fast egendom

Hyra och annan ny ttjanderått till fast egendom BERTIL BENGTSSON ANDERS VICTORIN Hyra och annan ny ttjanderått till fast egendom SJATTE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK AB Innehåll Inledning 17 1. Allmånt om nyttjanderått 17 1.1 Inledande anmårkningar 17

Läs mer

1 (8) 1 Lön till chefstjänstemän Ju2011/4725/P. 2 Utnämning av lagman i Solna tingsrätt Ju2011/4350/DOM

1 (8) 1 Lön till chefstjänstemän Ju2011/4725/P. 2 Utnämning av lagman i Solna tingsrätt Ju2011/4350/DOM REGERINGEN Departementsrådet Claes Kring (ärende 1) Rättschefen Per Hall (ärendena 2-3, 7-9, Expeditionschefen Nils Öberg (ärendena 4-6, 10-17,) Rättschefen Stefan Johansson (ärendena 18, 27-53) Rättschefen

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 369 Specialförsäkring... 503 Konsument... 563 Redovisning och rapportering... 589 Allmän associationsrätt... 777 Etik och brott...

Läs mer

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet Bostadsseminarium Grundläggande bostads- och hyresrätt Amorteringskrav-bolån Utmätning bostadsrätt och fastighet Mari Gremlin och Matthias Blomberg Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten Sid. 1 Hyresrätt

Läs mer

Bostadsràtt. med en òversikt òver kooperativ hyresràtt. 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER

Bostadsràtt. med en òversikt òver kooperativ hyresràtt. 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER Bostadsràtt med en òversikt òver kooperativ hyresràtt ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG Innehàll Fòrkortningar 12 KAPITEL i Bostadsràtt, kooperativ hyresràtt och

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i tillräcklig omfattning har kontrollerat om

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Från hyresrätt till äganderätt

Från hyresrätt till äganderätt Från hyresrätt till äganderätt Betänkande av 2012 års ägarlägenhetsutredning Stockholm 2014 SOU 2014:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

Fastighetsrätt. Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder. Föreläsare: Signe Lagerkvist

Fastighetsrätt. Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder. Föreläsare: Signe Lagerkvist Fastighetsrätt Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Föreläsare: Signe Lagerkvist signe.lagerkvist@jus.umu.se Vad är fast egendom och fastigheter? - Olika typer av fastigheter

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:215

Regeringens proposition 2009/10:215 Regeringens proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar Prop. 2009/10:215 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010 Mats Odell Åsa Torstensson (Miljödepartementet)

Läs mer

PM Stämningsmål. Inledning

PM Stämningsmål. Inledning 1 (5) Mark- och miljödomstolarna PM Stämningsmål I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för stämningsmål. Observera att uppgifterna i detta PM inte

Läs mer

Johan Danelius (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Johan Danelius (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Modernare lantmäterisammanträden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 januari 2015 Morgan Johansson Johan Danelius (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser Ideella föreningar Trossamfund Insamlingsregler Skatt

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser Ideella föreningar Trossamfund Insamlingsregler Skatt Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 85 Trossamfund... 111 Insamlingsregler... 333 Skatt... 407 Löpande bokföring... 419 Årsbokslut och årsredovisning... 567 Revision... 1007

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och familjebidrag i form av bostadsbidrag (FKFS 2009:20) Inledande bestämmelser

Läs mer

Hyresförhandlingslagen

Hyresförhandlingslagen BENGT BILLQUIST LARS OLSSON Hyresförhandlingslagen (och anslutande lagstiftning) En kommentar NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Förkortningar 14 Inledning 15 Kommentarens innehäll 15 Grundläggande

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Ändringar i expropriationslagen

Ändringar i expropriationslagen Ändringar i expropriationslagen Nya ersättningsregler i Expropriationslagen samt nya riktlinjer för tillämpningen Lisbet Boberg & Jennie Midler 2011-05-19 1 2011-05-20 Ändringar i expropriationslagen Nya

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 595. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 595. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 595 Rådet för finansiell rapportering... 1515 s rekommendationer och uttalanden... 1551 BAS... 1707 Sökord...

Läs mer

Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m.

Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. Civilutskottets betänkande 2007/08:CU16 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2007/08:54 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. Propositionen

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

Ägarlägenheter. En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Beatrice Bäckström

Ägarlägenheter. En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Beatrice Bäckström Ägarlägenheter En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt Beatrice Bäckström Aktuell termin VT 2015 Examensarbete, 15 hp Magisterprogram

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige )

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige ) REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28 20) Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande mark och byggnader, gator och vägar, parker,

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser Ideella föreningar Trossamfund Insamlingsregler Skatt

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser Ideella föreningar Trossamfund Insamlingsregler Skatt Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 85 Trossamfund... 109 Insamlingsregler... 335 Skatt... 405 Löpande bokföring... 417 Årsbokslut och årsredovisning... 565 Revision... 991

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 1 Hårdfakta om hyresnämnderna Åtta hyres- och arrendenämnder Stockholm, Malmö och Göteborg självständiga Statliga förvaltningsmyndigheter (1969); jfr

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 245 Statligt stöd och garanti... 309 Kapitalkrav... 359 Obligationer och e-pengar... 915 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 november 2013 T 1470-12 KLAGANDE Lantmäteriet 801 82 Gävle MOTPART ES SAKEN Förrättningskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts,

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:62

Regeringens proposition 2001/02:62 Regeringens proposition 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Prop. 2001/02:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén (Justitiedepartementet)

Läs mer

Markupplåtelseavtal- nyttjanderätt, ledningsrätt? Ingrid Öhlund Lantmäteriet Ingrid.ohlund@lm.se

Markupplåtelseavtal- nyttjanderätt, ledningsrätt? Ingrid Öhlund Lantmäteriet Ingrid.ohlund@lm.se Markupplåtelseavtal- nyttjanderätt, ledningsrätt? Ingrid Öhlund Lantmäteriet Ingrid.ohlund@lm.se Bredband på landsbygden Fastighet Marksamfällighet Fastighetsregister Lantmäteriförrättning Fastighet 1

Läs mer

Gränssnittet mellan vattenverksamhet enligt 11 kap. MB och förrättningslagarna. Eije Sjödin

Gränssnittet mellan vattenverksamhet enligt 11 kap. MB och förrättningslagarna. Eije Sjödin Gränssnittet mellan vattenverksamhet enligt 11 kap. MB och förrättningslagarna 1 Eije Sjödin Kort om bakgrunden 1918 års vattenlag Nya förrättningslagar (FBL, AL, LL) 1972-1974 Uppföljning under 1970-talet

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden

Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämnden beslutar delegera beslutande rätten i nedanstående grupper av ärenden enligt följande: Ärendegrupp 1. Upphandlingsbeslut

Läs mer

Lagrådsremiss. Den nya inskrivningsmyndigheten. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Den nya inskrivningsmyndigheten. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Den nya inskrivningsmyndigheten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 december 2007 Sten Tolgfors Johan Danelius (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL olof.moberg@skl.se Seminarium under Almedalsveckan, Gotland 2013 De onda kommunerna som är planmonopolister, ransonerande mark för att få ut högsta möjlig pris

Läs mer

Lotta Hardvik Cederstierna (Justitiedepartementet)

Lotta Hardvik Cederstierna (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Ägande och förvaltning av hyreshus Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 augusti 2009 Andreas Carlgren Lotta Hardvik Cederstierna (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer