Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse Förmedling och avtal Specialförsäkring Konsument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563"

Transkript

1 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal Specialförsäkring Konsument Redovisning och rapportering Allmän associationsrätt Etik och brott Sökord

2 Förord 3 Försäkringsvolymen utgör tillsammans med Bankvolymen, Värdepappersvolymen, Börsvolymen och Aktiemarknadsnämndens uttalanden Finansmarknadernas regelsamlingar och kommer nu ut i en 22:a uppdaterad upplaga. Bland årets nyheter kan nämnas ändringar i försäkringsavtalslagen, som bl.a. innebär att preskriptionstiden för rätten till försäkringsersättning i normalfallet förlängs till tio år. För skador som visar sig först efter lång tid införs särskilda undantagsbestämmelser. Försäkringsföretagen åläggs också en undersöknings- och informationsskyldighet gentemot efterlevande vid inträffade dödsfall. Lagen om byggfelsförsäkring m.m. har upphävts och ersatts av en ny lag om färdigställandeskydd. Kravet på obligatorisk byggfelsförsäkring vid bostadsbyggande försvinner därmed, medan den tidigare lagens regler om färdigställandeskydd förs över till den nya lagen med endast mindre ändringar i sak. Genomförandet av EUs kapitaltäckningsdirektiv har också föranlett ett antal lagändringar som främst avser krav på bolagsstyrning, tillsyn och sanktioner. Understödsföreningar, som enligt tidigare regler fått fortsätta med sin verksamhet till utgången av 2014, får genom ändring i införandelagen till försäkringsrörelselagen nu sin övergångsperiod förlängd till utgången av Slutligen har Solvens II-direktivet genomgått en del ändringar, bl.a. med avseende på minimikapitalkravet, som har justerats för samtliga kategorier av försäkringsföretag. Tillämpningsdatumet för ett flertal av direktivets artiklar har dessutom skjutits fram från inledningen av 2014 till inledningen av * * * Försäkringsvolymen 2014/2015 har uppdaterats per den 1 juli Ändringar och tillägg sedan föregående upplaga har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. Ändringar som träder i kraft under juli eller augusti finns endast med i den nya lydelsen. Ändringar som träder i kraft senare finns dels med i den per den 1 juli gällande lydelsen, dels med den kommande lydelsen. Den kommande lydelsen ligger då på raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. Samtliga ändringar som träder i kraft efter den 1 juli har försetts med en not som anger ikraftträdandedatumet. För att enkelt kunna hitta motiven bakom lagändringarna återfinns sist i varje lag en förteckning över lagens propositioner. Vad gäller EU-rätten har vi av utrymmesskäl inte tagit med utgående befintliga bestämmelser. De kommande lydelserna ligger i dessa fall inte på raster. Försäkringsvolymen 2014/2015 har sammanställts inom under ledning av jur.kand. Helena Eibertzon Löfgren. På den digitala tjänsten FAR Online uppdateras innehållet i Försäkringsvolymen och våra övriga regelsamlingar löpande perfekt för sig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste informationen! Dina åsikter är viktiga för oss! Alla synpunkter och önskemål inför kommande upplagor av böckerna är välkomna till Stockholm den 11 juli 2014 David Nylund Affärsområdeschef Förlag

3 5 Alfabetisk förteckning EU-rätt Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, direktiv 2002/65/EG Försäkringsförmedling, direktiv 2002/92/EG Försäkringsredovisningsdirektivet 91/674/EEG Solvens II, direktiv 2009/138/EG Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, direktiv 2005/60/EG Lagar och förordningar A D Aktiebolagsförordning (2005:559) Aktiebolagslag (2005:551) Allmänna pensionsfonder, lag (2000:192) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag (2004:559) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag (2006:477) Belastningsregister, förordning (1999:1134) utdrag Bokföringslag (1999:1078) Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, förordning (2000:650) Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) Diskrimineringslag (2008:567) utdrag Distansavtal och avtal utanför affärslokaler, lag (2005:59) Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) E F Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Europabolag, förordning (2004:703) Europabolag, lag (2004:575) Europakooperativ, förordning (2006:922) Europakooperativ, lag (2006:595) Filialer, utländska m.m., förordning (1992:308) Filialer, utländska m.m., lag (1992:160) Finansiella konglomerat, särskild tillsyn över, förordning (2006:627) Finansiella konglomerat, särskild tillsyn över, lag (2006:531) Finansiell rådgivning till konsumenter, förordning (2004:17) Finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2003:862) Färdigställandeskydd, lag (2014:227) Försäkringsavtalslag (2005:104) Försäkringsförmedling, förordning (2005:411) Försäkringsförmedling, lag (2005:405) Försäkringsrörelseförordning (2011:257) Försäkringsrörelselag (2010:2043)

4 6 I P Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Införande av försäkringsrörelselagen, lag (2010:2044) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Patientskadelag (1996:799) Penningtvätt och finansiering av terrorism, åtgärder mot, förordning (2009:92) Penningtvätt och finansiering av terrorism, åtgärder mot, lag (2009:62) S T Sjätte AP-fonden, lag (2000:193) Socialförsäkringsbalk (2010:110) utdrag Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, förordning (2006:627) Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lag (2006:531) Tillämplig lag för vissa försäkringsavtal, lag (1993:645) Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Trafikskadelag (1975:1410) Tryggande av pensionsutfästelse m.m., lag (1967:531) U Å Utländska filialer m.m., förordning (1992:308) Utländska filialer m.m., lag (1992:160) Utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, lag (1998:293) Vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring, lag (1993:1303) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Årsredovisning i försäkringsföretag, lag (1995:1560) Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) Årsredovisningslag (1995:1554) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Finansinspektionen FFFS 1993:6 Avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse FFFS 1998:22 Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag FFFS 2005:11 Försäkringsförmedling FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder FFFS 2008:9 Verksamhetsplan för försäkringsgivare från tredje land

5 7 FFFS 2008:15 Svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter FFFS 2008:17 Svenska försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning FFFS 2008:18 Utländska försäkringsgivares skyldighet att lämna uppgifter om verksamheten i Sverige FFFS 2008:19 Mindre lokala svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter FFFS 2008:21 Svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter FFFS 2008:22 Svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter FFFS 2008:26 Årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning FFFS 2010:9 FFFS 2011:2 FFFS 2011:4 Förhandsgranskning av interna modeller för att beräkna solvenskapitalkrav Ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar Utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna upplysning om solvens avseende verksamhet i Sverige FFFS 2011:5 Redogörelse för konsekvenser av försäkringstekniska riktlinjer FFFS 2011:6 Reservsättningsrisker i försäkringsföretag FFFS 2011:7 Teckningsrisker och återförsäkringsrisker i försäkringsföretag FFFS 2011:8 Försäkringsklasser FFFS 2011:10 Gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för försäkringsföretag som ingår i en grupp FFFS 2011:11 Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp FFFS 2011:12 Försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag FFFS 2011:13 Finansiell saneringsplan FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen FFFS 2011:15 Verksamhetsplan vid etablering av filial eller agentur i ett annat EES-land FFFS 2011:16 Placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för institut som driver tjänstepensionsverksamhet FFFS 2011:20 Skuldtäckning i svenska försäkringsföretag FFFS 2011:21 Verksamhetsplan för svenska försäkringsföretag FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat FFFS 2011:27 Förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens FFFS 2011:30 Svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter

6 8 FFFS 2011:39 Information som gäller försäkring och tjänstepension FFFS 2011:48 Eurokurs på försäkringsområdet FFFS 2013:8 Normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv FFFS 2013:11 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse FFFS 2013:23 Försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar FFFS 2014:7 Villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie på ett försäkringsföretag

7 9 Försäkringsrörelse Rörelse EU-rätt Solvens II, direktiv 2009/138/EG Lagar och förordningar Försäkringsrörelselag (2010:2043) Införande av försäkringsrörelselagen, lag (2010:2044) Försäkringsrörelseförordning (2011:257) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Finansinspektionen Verksamhetskrav FFFS 2011:21 Verksamhetsplan för svenska försäkringsföretag FFFS 2011:15 Verksamhetsplan vid etablering av filial eller agentur i ett annat EES-land FFFS 1993:6 Avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse FFFS 2011:8 Försäkringsklasser FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag Försäkringstekniska frågor FFFS 2011:12 Försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag FFFS 2013:23 Försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar FFFS 2013:8 FFFS 2014:7 Normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv Villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie på ett försäkringsföretag Riskhantering och skuldtäckning FFFS 2011:6 Reservsättningsrisker i försäkringsföretag FFFS 2011:7 Teckningsrisker och återförsäkringsrisker i försäkringsföretag FFFS 2011:20 Skuldtäckning i svenska försäkringsföretag Försäkringsgrupp FFFS 2011:10 Gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för försäkringsföretag som ingår i en grupp FFFS 2010:9 Förhandsgranskning av interna modeller för att beräkna solvenskapitalkrav Särskilt förordnade revisorer FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen Forts. nästa sida

8 10 Finansiell sanering FFFS 2011:13 Finansiell saneringsplan Eurokurs FFFS 2011:48 Eurokurs på försäkringsområdet Utländska försäkringsgivare Utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, lag (1998:293) FFFS 2011:4 Utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna upplysning om solvens avseende verksamhet i Sverige FFFS 2008:9 Verksamhetsplan för försäkringsgivare från tredje land Finansiella konglomerat Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lag (2006:531) Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, förordning (2006:627) FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat

9 369 Förmedling och avtal Försäkringsförmedling Försäkringsförmedling, direktiv 2002/92/EG Försäkringsförmedling, lag (2005:405) Försäkringsförmedling, förordning (2005:411) FFFS 2005:11 Försäkringsförmedling Förmedling & avtal Försäkringsavtal Försäkringsavtalslag (2005:104) Tillämplig lag för vissa försäkringsavtal, lag (1993:645) Diskrimineringslag (2008:567) utdrag Lämnande av information FFFS 2011:39 Information som gäller försäkring och tjänstepension Dödande av handling Dödande av förkommen handling, lag (2011:900)

10 503 Specialförsäkring Pension Allmänna pensionsfonder, lag (2000:192) Sjätte AP-fonden, lag (2000:193) Socialförsäkringsbalk (2010:110) utdrag Tryggande av pensionsutfästelse m.m., lag (1967:531) FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder FFFS 2011:16 Placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för institut som driver tjänstepensionsverksamhet FFFS 2011:39 Information som gäller försäkring och tjänstepension Konsumentförsäkring Patientskadelag (1996:799) Specialförsäkring Trafikskadelag (1975:1410) Färdigställandeskydd, lag (2014:227) Övriga specialförsäkringar Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring, lag (1993:1303)

11 563 Konsument Finansiell rådgivning Finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2003:862) Finansiell rådgivning till konsumenter, förordning (2004:17) Distansförsäljning Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, direktiv 2002/65/EG Distansavtal och avtal utanför affärslokaler, lag (2005:59) Konsumentförsäkring Patientskadelag (1996:799) Trafikskadelag (1975:1410) Färdigställandeskydd, lag (2014:227) Konsument

12 589 Redovisning och rapportering Bokföring Bokföringslag (1999:1078) Byte av redovisningsvaluta Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, förordning (2000:650) Årsredovisning Försäkringsredovisningsdirektivet 91/674/EEG Årsredovisningslag (1995:1554) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Årsredovisning i försäkringsföretag, lag (1995:1560) Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) FFFS 2008:26 Årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 2011:27 Förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens FFFS 2013:8 Normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv Rapportering Årsbokslut FFFS 2008:21 Svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter FFFS 2008:22 Svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter FFFS 2008:19 Mindre lokala svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera årsbokslutsuppgifter Redovisning & rapportering Kvartalsuppgifter FFFS 2008:15 Svenska skadeförsäkringsföretags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter FFFS 2011:30 Svenska livförsäkringsföretags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter Väsentliga händelser FFFS 2013:11 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse FFFS 2011:11 Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp Övrig rapportering FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen FFFS 2008:17 Svenska försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning FFFS 2011:5 Redogörelse för konsekvenser av försäkringstekniska riktlinjer FFFS 2008:18 Utländska försäkringsgivares skyldighet att lämna uppgifter om verksamheten i Sverige

13 777 Allmän associationsrätt Aktiebolag Aktiebolagslag (2005:551) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Aktiebolagsförordning (2005:559) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Europabolag Europabolag, lag (2004:575) Europabolag, förordning (2004:703) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag (2004:559) Ekonomiska föreningar Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Europakooperativ Europakooperativ, lag (2006:595) Europakooperativ, förordning (2006:922) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag (2006:477) Filialer Utländska filialer m.m., lag (1992:160) Utländska filialer m.m., förordning (1992:308) Allmän associationsrätt

14 1059 Etik och brott Ägar- och ledningsprövning FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning Belastningsregister, förordning (1999:1134) utdrag Etiska frågor FFFS 1998:22 Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn FFFS 2011:2 Ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar Penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, direktiv 2005/60/EG Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Etik & brott

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 677 Statligt stöd och garanti... 787 Kapitalkrav... 823 Obligationer och e-pengar... 1115 Betalning, inlåning och upplysning...

Läs mer

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen F rord 3 Finansmarknadens regelsamlingar utkommer f r nittonde Ôret i rad. Regelverket har genomgôtt stora f rìndringar de senaste Ôren, inte minst avseende mìngden regler. Detta har naturligtvismìrkts

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder & förvaltare... 285 Aktiebolag... 653 Handel & kontoföring... 819 Kapitalkrav... 1011 Etik & brott... 1303 Konsument... 1405 Redovisning och

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405 Bokföringsnämnden (för K-företag)............................................. 535 Bokföringsnämnden... 1263 Rådet för finansiell

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring... Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 87 Trossamfund... 115 Insamlingsregler... 343 Löpande bokföring... 419 Årsbokslut och årsredovisning... 577 Revision... 999 Sökord... 1049

Läs mer

Inledning och ramverk

Inledning och ramverk Förord 3 Samlingsvolymen kommer nu ut i en trettiofemte uppdaterad utgåva. Den här delen, FARs Samlingsvolym revision, innehåller regler om revisorer och revision, medan FARs Samlingsvolym redovisning

Läs mer

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag

Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag BESLUTSPROMEMORIA Datum: 2011-03-31 Ändringar i föreskrifter och allmänna råd med anled- ning av en ny försäkringsrörelselag Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m.

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. Slutbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2009 SOU 2009:46 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter; Utkom

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:21) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25

Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25 Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25 Förslagspromemoria om nya redovisningsföreskrifter för 2007 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2015:309 Utkom från trycket den 5 juni 2015 utfärdad den 28 maj

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29

UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29 UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29 Enklare redovisning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx yy 2009 xxx xxx (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Avgifter hos FI APRIL 2015

Avgifter hos FI APRIL 2015 Avgifter hos FI APRIL 2015 INNEHÅLL april 2015 Dnr 15-3551 Sammanfattning 3 1. Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 enomförande 4 1.3 Läsanvisningar 5 2. Avgiftsutfall och kostnadstäckning samt förslag till

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Promemoria. Förstärkt insättningsgaranti

Promemoria. Förstärkt insättningsgaranti Promemoria Förstärkt insättningsgaranti Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Juni 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 4 2 Lagförslag... 5 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-24. Förstärkta kapitaltäckningsregler

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-24. Förstärkta kapitaltäckningsregler 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-24 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Peter Kindlund samt justitierådet Göran Lambertz. Förstärkta kapitaltäckningsregler Enligt

Läs mer

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 2007-01-19 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Utfärdad: 1967-06-09 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1124 A llm än na be st äm m el se r 1 Tryggande genom stiftelse eller skuldföring

Läs mer