Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs Förmånsrätt Företagsrekonstruktion Arbetsrätt och lönegaranti...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti..."

Transkript

1 Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9 Förmånsrätt Företagsrekonstruktion Arbetsrätt och lönegaranti Skuldsanering Brott och näringsförbud Indrivning av fordringar m.m Tillsyn och myndigheters uppgiftsbehandling Sökord

2 Förord 3 Insolvensvolymen behandlar situationer där en gäldenär inte kan betala sina skulder. Här finner du såväl lagstiftning och EU-rätt som myndighetsföreskrifter och rekommendationer på området. Boken utkommer nu i en tjugonde upplaga, uppdaterad per den 1 januari Bland nyheterna i årets upplaga kan nämnas den nya lagen om näringsförbud som bl.a. utökar kretsen av personer som kan meddelas näringsförbud till att omfatta alla som utövar ledning i en verksamhet, oavsett i vilken associationsrättslig form verksamheten bedrivs samt att förfarandet vid försäljning av utmätt lös egendom har moderniserats och effektiviserats. Ändringar sedan föregående år har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som träder i kraft efter den 1 januari har tagits med. Reglerna återges då dubbelt, dels med den gällande lydelsen, dels med den kommande lydelsen på raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. För att det enkelt ska gå att hitta motiven bakom en lagändring återfinns en förteckning med lagens propositioner sist i varje lag. Boken innehåller också en innehållsförteckning där lagar och förordningar m.m. presenteras i bokstavsordning samt ett praktiskt sökordsregister som gör det enkelt att hitta rätt. Insolvensvolymen 2015 har sammanställts under ledning av jur.kand. Stefan Öhman vid. På den digitala tjänsten FAR Online finns alltid den senaste versionen av de regler som ingår i denna bok. Där hittar du även angränsande fastighets-, redovisnings-, skatte- och bolagsrättsliga regelverk. Perfekt för dig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste informationen! Dina åsikter är viktiga för oss! Alla synpunkter inför kommande upplagor av denna bok är välkomna till Stockholm den 18 februari 2015 David Nylund Affärsområdeschef Förlag

3 5 Innehåll Lagar och förordningar A B Aktiebolagslag (2005:551) utdrag , 383 Anställningsskydd, lag (1982:80) Arbetsgivares kvittningsrätt, lag (1970:215) Auktorisation av delgivningsföretag, lag (2010:1933) Auktorisation av delgivningsföretag, förordning (2011:155) Avgifter vid de allmänna domstolarna, förordning (1987:452) Avgifter vid Kronofogdemyndigheten, förordning (1992:1094) Behandling av uppgifter i KFMs verksamhet, lag (2001:184) Behandling av uppgifter i KFMs verksamhet, förordning (2001:590) Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Betalningsföreläggande och handräckning, lag (1990:746) Betalningsföreläggande och handräckning, förordning (1991:1339) Bistånd med delgivning utomlands och i Sverige, förordning (2013:982) Bistånd med indrivning av skatter m.m. inom EU, lag (2011:1537) Bistånd med indrivning av skatter m.m. inom EU, förordning (2011:1546) Bostadsrättslag (1991:614) utdrag Brottsbalk (1962:700) utdrag D E Dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion, förordning (1979:802) Delgivningslag (2010:1932) Delgivningsförordning (2011:154) Domstolsärenden, lag (1996:242) Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) Ekobrottsmyndigheten, instruktion för, förordning (2007:972) Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) utdrag Elcertifikat, lag (2011:1200) utdrag Ersättning för inkassokostnader m.m., lag (1981:739) Europeiskt betalningsföreläggande, lag (2008:879) Europeiskt betalningsföreläggande, förordning (2008:892) F H Förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen m.fl., lag (2006:516) Företagshypotek, lag (2008:990) Företagshypotek, förordning (2003:552) Företagsrekonstruktion, lag (1996:764) Företagsrekonstruktion, förordning (1996:783)

4 6 Förmånsrätt för fordringar enligt lagen om förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1152) Förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning, lag (1970:990) Förmånsrättslag (1970:979) Försäkringsrörelselag (2010:2043) utdrag , 229 Förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1150) utdrag Förvaltningslag (1986:223) Handelsbalk (1736:0123 2) utdrag Handelsbolag och enkla bolag, lag (1980:1102) utdrag I J Indrivning av statliga fordringar m.m., lag (1993:891) Indrivningsförordning (1993:1229) Inkassolag (1974:182) Inkassoförordning (1981:956) Inskrivning av rätt till luftfartyg, lag (1955:227) Instruktion för Ekobrottsmyndigheten, förordning (2007:972) Instruktion för Kronofogdemyndigheten, förordning (2007:781) Inteckningsbrevsregister, lag (2008:1075) Inteckningsbrevsregister, förordning (2008:1080) Internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens, lag (2005:1047) Internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens, förordning (2005:1057) Jordabalk (1970:994) utdrag , 253 K L Kallelse på okända borgenärer, lag (1981:131) Kommissionslag (2009:865) utdrag Kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen, lag (2005:1046) 81 Konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land, lag (1981:6) Konkurslag (1987:672) Konkursförordning (1987:916) Kontoföring av finansiella instrument, lag (1998:1479) utdrag Kooperativ hyresrätt, lag (2002:93) utdrag Kronans förmånsrätt för avdikningslån, lag (1929:164) Kronofogdemyndigheten, instruktion för, förordning (2007:781) Kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, tillkännagivande (2011:856) Kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden, förordning (2005:1056) LAS (1982:80) Luftfartslag (2010:500) utdrag Lönegarantilag (1992:497) Lönegarantiförordning (1992:501) Lönegarantiregister, förordning (1994:1283)

5 7 M P Medbestämmande i arbetslivet, lag (1976:580) Näringsförbud, lag (2014:836) Näringsförbud, förordning (2014:936) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Omedelbar skriftväxling med utländska domstolar i vissa konkurser, förordning (1983:162) Patentlag (1967:837) utdrag Penningtvättslag (2009:62) Penningtvättsförordning (2009:92) Preskription av skattefordringar m.m., lag (1982:188) Preskriptionslag (1981:130) R S Redovisningsmedel, lag (1944:181) Registrering av båtbyggnadsförskott, lag (1975:605) Registrering av båtbyggnadsförskott, förordning (2001:817) Räntelag (1975:635) Sambruksföreningar, lag (1975:417) utdrag Semesterlag (1977:480) Sjölag (1994:1009) utdrag Skattebrottslag (1971:69) Skatteförfarandelag (2011:1244) utdrag Skatteverkets hantering av borgenärsuppgifter, lag (2007:324) Skatteverkets hantering av borgenärsuppgifter, förordning (2007:789) Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, lag (1997:1024) Skuldsaneringslag (2006:548) Skuldsaneringsförordning (1994:347) Skyldighet för domstol och KFM att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse, förordning (1981:967) Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet, lag (2002:444) Straff för penningtvättsbrott, lag (2014:307) Säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred, lag (1933:270) T Å Tiden för tillhandahållande av domar och beslut, förordning (2003:234) Tillsynsavgift i konkurs, förordning (1979:972) Understödsföreningar, lag (1972:262) utdrag Utgivning av säkerställda obligationer, lag (2003:1223) utdrag Utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, lag (1998:293) utdrag Utsökningsbalk (1981:774) Utsökningsförordning (1981:981) Varumärkeslag (2010:1877) utdrag Verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land, lag (1981:7) Vissa anställningsfrämjande åtgärder, lag (1974:13)

6 8 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Myndighetsföreskrifter AFFS 2010:2 Tillämpningen av främjandelagen AMSFS 1996:7 Vissa undantag från främjandelagen BFNAR 2013:2 Bokföring utdrag BFN U 87:10 Bokföring i konkurs BOLFS 2004:4 Företagshypotek BOLFS 2004:6 Avgifter för bevis och uppgifter i registret för fysiska personers och dödsbons konkurser BOLFS 2004:7 Avgifter för bevis och underrättelser om uppgifter i näringsförbudsregistret BOLFS 2009:2 Inteckningsbrevsregister DIFS 1989:1 Tillstånd enligt 2 inkassolagen DVFS 2005:4 Kungörandeavgift DVFS 2010:5 Redovisning av konkurskostnader och betalning av konkursavgifter m.m DVFS 2010:21 Underrättelser angående näringsförbud m.m DVFS 2011:7 Innehållet i information om förenklad delgivning DVFS 2014:24 Konkursförvaltartaxa KFM A 2014:2 Bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön KFMFS 2008:1 Hantering av vissa borgenärsuppgifter KFMFS 2014:1 Bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön RPSFS 2001:9 Delgivningsverksamhet RPSFS 2013:6 Innehållet i information om förenklad delgivning SKVFS 2014:10 Användning av kassaregister utdrag EU-lagstiftning Europeiskt betalningsföreläggande, förordning 1896/2006/EG Insolvensförfaranden, förordning 1346/2000/EG Lönegaranti, direktiv 2008/94/EG Rekommendationer m.m. EtikU 3 Allmänt om medlems yrkesutövning och särskilt om arvode 260 Kronofogdemyndighetens upplysningar, Lönegarantihandläggning RedR 2 Kontrollbalansräkning REKON Bokföring i konkurs REKON God förvaltarsed RevR 1 Granskning av kontrollbalansräkning RevU 2 Revisorns rapportering i samband med likvidation av AB RSV Ex 1999:2 Tillsynsverksamheten vid kronofogdemyndigheternas enheter för tillsyn i konkurser

7 Konkurs 9 Konkurs Konkurslag (1987:672) Konkursförordning (1987:916) Jordabalk (1970:994) utdrag Internationella förhållanden Insolvensförfaranden, förordning 1346/2000/EG Kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen, lag (2005:1046) Kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden, förordning (2005:1056) Internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens, lag (2005:1047) Internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens, förordning (2005:1057) Konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land, lag (1981:6) Verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land, lag (1981:7) Kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, tillkännagivande (2011:856) Omedelbar skriftväxling med utländska domstolar i vissa konkurser, förordning (1983:162) Förvaltarberättelse Aktiebolagslag (2005:551) utdrag RedR 2 Kontrollbalansräkning RevR 1 Granskning av kontrollbalansräkning RevU 2 Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) utdrag Försäkringsrörelselag (2010:2043) utdrag Understödsföreningar, lag (1972:262) utdrag Bostadsrättslag (1991:614) utdrag Kooperativ hyresrätt, lag (2002:93) utdrag Sambruksföreningar, lag (1975:417) utdrag Förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1150) utdrag Handelsbolag och enkla bolag, lag (1980:1102) utdrag Dakbok och akter Dagbok och akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion, förordning (1979:802) Forts. nästa sida

8 10 Avgifter m.m. Tillsynsavgift i konkurs, förordning (1979:972) Avgifter vid de allmänna domstolarna, förordning (1987:452) DVFS 2010:5 Redovisning av konkurskostnader och betalning av konkursavgifter m.m DVFS 2014:24 Konkursförvaltartaxa BOLFS 2004:6 Avgifter för bevis och uppgifter i registret för fysiska personers och dödsbons konkurser Redovisning BFNAR 2013:2 Bokföring utdrag SKVFS 2014:10 Användning av kassaregister utdrag BFN U 87:10 Bokföring i konkurs REKON Rekommendation angående bokföring i konkurs Rekommendation angående god förvaltarsed

9 187 Förmånsrätt Förmånsrättslag (1970:979) Fordran mot emittentinstitut Utgivning av säkerställda obligationer, lag (2003:1223) utdrag Sjöpanträtt och luftpanträtt Sjölag (1994:1009) utdrag Förmånsrätt Luftfartslag (2010:500) utdrag Handpanträtt och retentionsrätt m.m. Handelsbalk (1736:0123 2) utdrag Kommissionslag (2009:865) utdrag Patentlag (1967:837) utdrag Varumärkeslag (2010:1877) utdrag Kontoföring av finansiella instrument, lag (1998:1479) utdrag Elcertifikat, lag (2011:1200) utdrag Inteckning i skepp och luftfartyg samt båtbyggnad Sjölag (1994:1009) utdrag Inskrivning av rätt till luftfartyg, lag (1955:227) Registrering av båtbyggnadsförskott, lag (1975:605) Registrering av båtbyggnadsförskott, förordning (2001:817) Försäkring Försäkringsrörelselag (2010:2043) utdrag Utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, lag (1998:293) utdrag Företagshypotek Företagshypotek, lag (2008:990) Företagshypotek, förordning (2003:552) BOLFS 2004:4 Företagshypotek Inteckningsbrevsregister, lag (2008:1075) Inteckningsbrevsregister, förordning (2008:1080) BOLFS 2009:2 Inteckningsbrevsregister Forts. nästa sida

10 188 Fast egendom och tomträtt Jordabalk (1970:994) utdrag Förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning, lag (1970:990) Förmånsrätt för fordringar enligt lagen om förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1152) Kronans förmånsrätt för avdikningslån, lag (1929:164) Säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred, lag (1933:270) Revisorer och redovisningskonsulter EtikU 3 Allmänt om medlems yrkesutövning och särskilt om arvode

11 265 Företagsrekonstruktion Företagsrekonstruktion, lag (1996:764) Företagsrekonstruktion, förordning (1996:783) Handläggning Dagbokoch akter i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion, förordning (1979:802) Domstolsärenden, lag (1996:242) Avgifter Avgifter vid de allmänna domstolarna, förordning (1987:452) DVFS 2005:4 Kungörandeavgift Företagsrekonstruktion

12 291 Arbetsrätt och lönegaranti Arbetsrätt Vissa anställningsfrämjande åtgärder, lag (1974:13) AMSFS 1996:7 Vissa undantag från främjandelagen AFFS 2010:2 Tillämpningen av främjandelagen Medbestämmande i arbetslivet, lag (1976:580) Anställningsskydd, lag (1982:80) Semesterlag (1977:480) Kvittning av fordran Arbetsgivares kvittningsrätt, lag (1970:215) Lönegaranti Lönegaranti, direktiv 2008/94/EG Lönegarantilag (1992:497) Lönegarantiförordning (1992:501) Lönegarantiregister, förordning (1994:1283) Arbetsrätt & lönegaranti Lönegarantihandläggning, Kronofogdemyndighetens upplysningar I regelsamlingen Arbetsrättsvolymen finns det ytterligare lagar och myndighetsföreskrifter på arbetsrättens område. För mer information och beställning, se farakademi.se.

13 353 Skuldsanering Skuldsaneringslag (2006:548) Skuldsaneringsförordning (1994:347) Förbehållsbelopp KFMFS 2014:1 Bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön KFM A 2014:2 Bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön Skuldsanering

14 367 Brott och näringsförbud Brott Brottsbalk (1962:700) utdrag Skattebrottslag (1971:69) Straff för penningtvättsbrott, lag (2014:307) Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Åtgärder mot brott Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, lag (1997:1024) Aktiebolagslag (2005:551) utdrag Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Näringsförbud Näringsförbud, lag (2014:836) Näringsförbud, förordning (2014:936) DVFS 2010:21 Underrättelser angående näringsförbud m.m BOLFS 2004:7 Avgifter för bevis och underrättelser om uppgifter i näringsförbudsregistret Brott & näringsförbud

15 413 Indrivning av fordringar m.m. Delgivning och kallelse på borgenär Delgivningslag (2010:1932) Delgivningsförordning (2011:154) Bistånd med delgivning utomlands och i Sverige, förordning (2013:982) Auktorisation av delgivningsföretag, lag (2010:1933) Auktorisation av delgivningsföretag, förordning (2011:155) DVFS 2011:7 Innehållet i information om förenklad delgivning RPSFS 2001:9 Delgivningsverksamhet RPSFS 2013:6 Information om förenklad delgivning Kallelse på okända borgenärer, lag (1981:131) Inkasso Inkassolag (1974:182) Inkassoförordning (1981:956) DIFS 1989:1 Tillstånd enligt 2 inkassolagen Ersättning för inkassokostnader m.m., lag (1981:739) Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning, lag (1990:746) Betalningsföreläggande och handräckning, förordning (1991:1339) Europeiskt betalningsföreläggande, förordning 1896/2006/EG Europeiskt betalningsföreläggande, lag (2008:879) Europeiskt betalningsföreläggande, förordning (2008:892) Utmätning och indrivning Utsökningsbalk (1981:774) Utsökningsförordning (1981:981) Förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer, lag (2006:516) Indrivning av statliga fordringar m.m., lag (1993:891) Indrivning av fordran Indrivningsförordning (1993:1229) Jordabalk (1970:994) utdrag Indrivning av skatter Skatteförfarandelag (2011:1244) utdrag Bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom EU, lag (2011:1537) Bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom EU, förordning (2011:1546) Forts. nästa sida

16 414 Avgifter och kostnadsersättning Avgifter vid Kronofogdemyndigheten, förordning (1992:1094) Redovisningsmedel, tid, dröjsmål och ränta Redovisningsmedel, lag (1944:181) Beräkning av lagstadgad tid, lag (1930:173) Dröjsmålsavgift, lag (1997:484) Räntelag (1975:635) Basbelopp och referensränta Preskription och dödande av handling Preskriptionslag (1981:130) Preskription av skattefordringar m.m., lag (1982:188) Dödande av förkommen handling, lag (2011:900)

17 597 Tillsyn och myndigheters uppgiftsbehandling Myndighetsinstruktioner m.m. Instruktion för Kronofogdemyndigheten, förordning (2007:781) RSV Ex 1999:2 Tillsynsverksamheten vid kronofogdemyndigheternas enheter för tillsyn i konkurser Instruktion för Ekobrottsmyndigheten, förordning (2007:972) Förvaltningslag (1986:223) Myndigheters uppgiftsbehandling Tiden för tillhandahållande av domar och beslut, förordning (2003:234) Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, lag (2007:324) Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, förordning (2007:789) 617 KFMFS 2008:1 Hantering av vissa borgenärsuppgifter Behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, lag (2001:184) Behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, förordning (2001:590) Skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse, förordning (1981:967) Sekretess Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Tillsyn & uppgiftsbehandling

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 245 Statligt stöd och garanti... 309 Kapitalkrav... 359 Obligationer och e-pengar... 915 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 369 Specialförsäkring... 503 Konsument... 563 Redovisning och rapportering... 589 Allmän associationsrätt... 777 Etik och brott...

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405 Bokföringsnämnden (för K-företag)............................................. 535 Bokföringsnämnden... 1263 Rådet för finansiell

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring... Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 87 Trossamfund... 115 Insamlingsregler... 343 Löpande bokföring... 419 Årsbokslut och årsredovisning... 577 Revision... 999 Sökord... 1049

Läs mer

Inledning och ramverk

Inledning och ramverk Förord 3 Samlingsvolymen kommer nu ut i en trettiofemte uppdaterad utgåva. Den här delen, FARs Samlingsvolym revision, innehåller regler om revisorer och revision, medan FARs Samlingsvolym redovisning

Läs mer

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Ds 2015:2 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 677 Statligt stöd och garanti... 787 Kapitalkrav... 823 Obligationer och e-pengar... 1115 Betalning, inlåning och upplysning...

Läs mer

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder & förvaltare... 285 Aktiebolag... 653 Handel & kontoföring... 819 Kapitalkrav... 1011 Etik & brott... 1303 Konsument... 1405 Redovisning och

Läs mer

Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell

Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell Gränsöverskridande indrivning av fordringar Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell 1. Inledning Enligt grundläggande statsrättsliga principer får en stat endast bedriva myndighetsutövning inom det egna territoriet.

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

ISBN 978-91-38-32400-4 KFM 901 utgåva 5. 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se

ISBN 978-91-38-32400-4 KFM 901 utgåva 5. 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Utmätning 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-32400-4 KFM 901 utgåva 5 Illustrationer: Keje Gustafsson, Gustafsson & Löthman AB Elanders

Läs mer

Kapitlet om handräckning på begäran av konkursförvaltare

Kapitlet om handräckning på begäran av konkursförvaltare 010-574 86 76 1(29) Kapitlet om handräckning på begäran av konkursförvaltare I samband med att de kapitel till handboken om specialverkställighet, som hittills publicerats på KFM:s intranät, har uppdaterats

Läs mer

Konkursskrift februari/2009

Konkursskrift februari/2009 Konkursskrift februari/2009 Förord Sedan mitten av 2000-talet befinner sig förmånsrättsordning och löneskydd för arbetstagarna på en ungefärlig europanivå. Med anledning av den förändrade lagstiftningen

Läs mer

Publikationer från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 2006 2007

Publikationer från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 2006 2007 Publikationer från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 2006 2007 Utgivna av Skatteverket i samarbete med Fritzes offentliga publikationer Så här beställer du: Via internet! Fritzes hemsida www.fritzes.se

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Försäljning av utmätt lös egendom

Försäljning av utmätt lös egendom Försäljning av utmätt lös egendom KFM Rapport 2010:3 Kronofogden 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 5 Ett nytt försäljningsförfarande... 6 Förslagets konsekvenser... 7 1 Författningsförslag...

Läs mer

Kreditupplysningslag (1973:1173)

Kreditupplysningslag (1973:1173) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kreditupplysningslag (1973:1173) SFS nr: 1973:1173 Departement/myndighet:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 26/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av konkurslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny konkurslag skall stiftas.

Läs mer

21 Konkurs, ackord m.m.

21 Konkurs, ackord m.m. Konkurs, ackord m.m., Avsnitt 21 371 21 Konkurs, ackord m.m. 21.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas administrativa regler i samband med konkurs, ackord, likvidation m.m. För ytterligare information om

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

En mer rationell konkurshantering

En mer rationell konkurshantering R2B RAPPORT 1 (107) FÖRFATTARE GODKÄND AV En mer rationell konkurshantering Slutrapport 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:40

Regeringens proposition 2002/03:40 Regeringens proposition 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer