Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser Ideella föreningar Trossamfund Insamlingsregler Löpande bokföring...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring..."

Transkript

1 Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar Trossamfund Insamlingsregler Löpande bokföring Årsbokslut och årsredovisning Revision Sökord

2 Förord 3 Detta är den tolfte upplagan av Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund. Regelsamlingen ger dig tillgång till lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och självreglering inom den ideella sektorn och lämpar sig bland annat för dig som arbetar som revisor eller ekonomiansvarig. * * * Bland nyheterna i denna upplaga kan särskilt nämnas en K3-anpassning av flera regelverk. De regelverk som anpassats är: FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning Svensk Insamlingskontrolls Föreskrifter för 90-konto KREDs branschanpassning för större enheter Ändringarna från Svensk insamlingskontroll innebär att alla 90-kontoinnehavare numera måste upprätta sin årsredovisning enligt K3. KRED har även tagit fram regler för mindre enheter som fortfarande ska redovisa enligt äldre BFN-regler. FAR har gett ut ett nytt uttalande RedU 11 Stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet, vilket också finns med i regelsamlingen. Skatteregler för den ideella sektorn hittar du i Skattevolymen, vilken uppdateras två gånger per år, eller på FAR Online. * * * Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund är uppdaterad per den 1 januari Ändringar och tillägg från föregående upplaga har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som har beslutats men som träder i kraft vid senare tidpunkt finns med, tydligt markerade på en svagt tonad bakgrund. För att du lätt ska hitta motiven bakom lagändringarna finner du en förteckning över propositioner sist i varje lag. På den digitala tjänsten FAR Online finns alltid den senast uppdaterade versionen av de regler som ingår i denna bok och mycket mer. Perfekt för dig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste informationen! Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund har sammanställts inom under ledning av jur.kand. Clara Hamrén. Alla synpunkter och önskemål inför kommande upplagor är välkomna till Stockholm den 30 januari 2015 David Nylund Affärsområdeschef Förlag

3 5 Lagförteckning Lagar och förordningar A H Arkivlag (1990:782) Avgift till registrerat trossamfund, lag (1999:291) Avgift till registrerat trossamfund, förordning (1999:728) Avgifter för ärenden enligt permutationslagen, förordning (1992:203) Avgiftsförordning (1992:191) utdrag Begravningsavgift, förordning (1999:729) Begravningslag (1990:1144) Begravningsförordning (1990:1147) Behörig länsstyrelse i begravningsärenden, förordning (2012:358) Bokföringslag (1999:1078) Firmalag (1974:156) Godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion, lag (2011:1269) Handelsregisterlag (1974:157) Handelsregisterförordning (1974:188) I P Identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl., lag (1974:174) Införande av lagen om Svenska kyrkan, lag (1998:1592) Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221) Inkomstskattelag (1999:1229) utdrag Instruktion för Kammarkollegiet, förordning (2007:824) Instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, förordning (2007:1192) Kulturmiljölag (1988:950) utdrag Kulturmiljöförordning (1988:1188) utdrag Lagfart i vissa fall för Svenska kyrkan m.m., lag (2002:385) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag... 66, 182 Permutationslag (1972:205) Personuppgiftslag (1998:204) Personuppgiftsförordning (1998:1191) Prokuralag (1974:158) Prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen, förordning (1999:1166) R S Regeringsform (1974:152) utdrag Registrering av trossamfund, förordning (1999:731) Revision av statlig verksamhet m.m., lag (2002:1022) Revisionslag (1999:1079) Revisorslag (2001:883) Revisorer, förordning (1995:665) Rätt att förrätta vigsel inom trossamfund, lag (1993:305) Statsbidrag till trossamfund, förordning (1999:974) Stiftelselag (1994:1220)... 9 Stiftelseförordning (1995:1280) Stöd till trossamfund, lag (1999:932) Svenska kyrkan, lag (1998:1591) Svenska kyrkans personal vid relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000, lag (1999:289) Särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m., lag (1965:269)

4 6 T Ö Trossamfund, lag (1998:1593) Tryckfrihetsförordning (1949:105) utdrag Tryggande av pensionsutfästelse m.m., lag (1967:531) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Årsredovisningslag (1995:1554) Äktenskapsbalk (1987:230) utdrag Överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m., lag (1999:288) Överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, förordning (1999:976) Myndighetsföreskrifter och allmänna råd BFN U 91:3 Redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel vid tryggande genom särskild redovisning av pensionsskuld BFN U 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser BFNAR 2002:1 Värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m BFNAR 2002:2 Värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund BFNAR 2002:3 Värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund BFNAR 2002:8 Redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund BFNAR 2002:9 Hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund BFNAR 2002:10 Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund BFNAR 2002:11 Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ BFNAR 2006:11 Gränsvärden BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) BFNAR 2013:2 Bokföring BOLFS 2006:1 Avgifter för bevis om uppgifter i handelsregistret och föreningsregistret FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder KAMFS 2001:1 Avgift vid registrering av trossamfund KAMFS 2014:2 Taxa vid begravningsclearing

5 7 Stiftelser Stiftelser Generella författningar Stiftelselag (1994:1220) Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221) Stiftelseförordning (1995:1280) Identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl., lag (1974:174) Pensions- och personalstiftelser Tryggande av pensionsutfästelse m.m., lag (1967:531) FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder Ändring av villkor m.m. Permutationslag (1972:205) Avgifter för ärenden enligt permutationslagen, förordning (1992:203) Avgiftsförordning (1992:191) jämte ESVs tillämpningsföreskrifter utdrag Instruktion för Kammarkollegiet, förordning (2007:824) Permutation av stiftelser Permutation med stöd av permutationslagen Sekretess och personuppgiftsbehandling Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Personuppgiftslag (1998:204) Personuppgiftsförordning (1998:1191) Registrering länsstyrelsen Registrerings- och tillsynsmyndighet för en stiftelse som har sitt säte i x Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län Länsstyrelsen i Dalarnas län x Västerbottens och Norrbottens län Länsstyrelsen i Norrbottens län x Kronobergs, Blekinge och Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län x Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län Länsstyrelsen i Stockholms län x Västernorrlands och Jämtlands län Länsstyrelsen i Västernorrlands län x Hallands och Västra Götalands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län x Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län Länsstyrelsen i Östergötlands län

6 87 Ideella föreningar Register och avgifter Firmalag (1974:156) Handelsregisterlag (1974:157) Handelsregisterförordning (1974:188) Prokuralag (1974:158) Ideella föreningar Identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl., lag (1974:174) BOLFS 2006:1 Avgifter för bevis om uppgifter i handelsregistret och föreningsregistret Personuppgiftsbehandling Personuppgiftslag (1998:204) Personuppgiftsförordning (1998:1191) Registrering handelsregistret Bolagsverket Sundsvall Tel:

7 115 Trossamfund Författningar Regeringsform (1974:152) utdrag Trossamfund, lag (1998:1593) Registrering Registrering av trossamfund, förordning (1999:731) KAMFS 2001:1 Avgift vid registrering av trossamfund Firmalag (1974:156) Handelsregisterlag (1974:157) Handelsregisterförordning (1974:188) Identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl., lag (1974:174) Trossamfund Personuppgiftslag (1998:204) Personuppgiftsförordning (1998:1191) Avgifter och stöd Särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m., lag (1965:269) Avgift till registrerat trossamfund, lag (1999:291) Avgift till registrerat trossamfund, förordning (1999:728) Stöd till trossamfund, lag (1999:932) Statsbidrag till trossamfund, förordning (1999:974) Instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, förordning (2007:1192) Vigsel Äktenskapsbalk (1987:230) utdrag Rätt att förrätta vigsel inom trossamfund, lag (1993:305) Begravning Begravningslag (1990:1144) Begravningsförordning (1990:1147) Behörig länsstyrelse i begravningsärenden, förordning (2012:358) Begravningsavgift, förordning (1999:729) KAMFS 2014:2 Taxa vid begravningsclearing Forts. nästa sida

8 116 Regler särskilt för Svenska kyrkan Svenska kyrkan, lag (1998:1591) Införande av lagen om Svenska kyrkan, lag (1998:1592) Personal Svenska kyrkans personal vid relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000, lag (1999:289) Egendom Lagfart i vissa fall för Svenska kyrkan m.m., lag (2002:385) Kulturmiljölag (1988:950) utdrag Kulturmiljöförordning (1988:1188) utdrag Handlingars offentlighet Tryckfrihetsförordning (1949:105) utdrag Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Arkivlag (1990:782) Överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m., lag (1999:288) Överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, förordning (1999:976) Redovisning för Svenska kyrkan Kyrkoordning för Svenska kyrkan utdrag KRED 2014:1 Redovisningsregler inom Svenska kyrkan Mindre enheter Årsredovisningar för Svenska kyrkans församlingar och pastorat 2014 års branschanpassning för mindre enheter KRED 2004:1 Redovisning av gravskötsel Redovisning av ändamålsbestämda gåvor K3-enheter Årsredovisning för Svenska kyrkans församlingar och pastorat 2014 års branschanpassning enligt reglerna i K KRED 2004:1 Redovisning av gravskötsel KRED 2014:2 Gåvor och bidrag enligt K KRED 2014:3 Materiella anläggningstillgångar enligt K

9 343 Insamlingsregler Svensk Insamlingskontroll Inledning Föreskrifter för 90-konto Anvisningar för kontorevisorer Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII Inledning Förord till kvalitetskod Kvalitetskod Instruktion för oberoende revisors granskning av kvalitetskod Mall för effektrapportering Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligtk Personuppgiftsbehandling Personuppgiftslag (1998:204) Personuppgiftsförordning (1998:1191) Skattereduktion för gåva Godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, lag (2011:1269) Insamling Inkomstskattelag (1999:1229) utdrag

10 419 Löpande bokföring Bokföringslag (1999:1078) BFNAR 2013:2 Bokföring BAS BAS Ideella föreningar, stiftelser m.fl. (Ink 3) BAS 2015 Förenklat årsbokslut (K1) Löpande bokföring

11 577 Årsbokslut och årsredovisning Författningar Bokföringslag (1999:1078) Årsredovisningslag (1995:1554) Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Bokföringsnämndens K-projekt BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) Bokföringsnämndens uttalanden och allmänna råd BFN U 91:3 Redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel vid tryggande genom särskild redovisning av pensionsskuld BFN U 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser BFNAR 2002:1 BFNAR 2002:2 BFNAR 2002:3 BFNAR 2002:8 BFNAR 2002:9 Värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m Värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m Värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund Redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund Hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund BFNAR 2002:10 Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund BFNAR 2002:11 Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ BFNAR 2006:11 Gränsvärden Årsredovisning FARs uttalanden RedU 11 Stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet BAS BAS Ideella föreningar, stiftelser m.fl. (Ink 3) BAS 2015 Förenklat årsbokslut (K1) Forts. nästa sida

12 578 Svenska kyrkans redovisningskommitté (KRED) Årsredovisningar för Svenska kyrkans församlingar och pastorat 2014 års branschanpassning enligt reglerna i K Årsredovisningar för Svenska kyrkans församlingar och pastorat 2014 års branschanpassning för mindre enheter Redovisning av ändamålsbestämda gåvor KRED 2004:1 Redovisning av gravskötsel KRED 2014:1 Redovisningsregler inom Svenska kyrkan KRED 2014:2 Gåvor och bidrag enligt K KRED 2014:3 Materiella anläggningstillgångar enligt K Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligtk FAR branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare utger rekommendationer (RedR) och uttalanden (RevU) i redovisningsfrågor. För det fullständiga redovisningsregelverket, se FARs Samlingsvolym redovisning. För mer information och beställning, se farakademi.se.

13 999 Revision Författningar Revisorslag (2001:883) Revisorer, förordning (1995:665) Revisionslag (1999:1079) Prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen, förordning (1999:1166) Revision av statlig verksamhet m.m., lag (2002:1022) FARs rekommendationer och uttalanden RevR 709 Revisionsberättelsens standardutformning utdrag RevU 17 Gemensam revision EtikU 7 Vilka företag ska ha vilket slag av revisor? Svensk Insamlingskontroll Anvisningar för kontorevisorer Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII Instruktion för oberoende revisorers granskning av kvalitetskod FAR branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare utger rekommendationer (RevR) och uttalanden (RevU) i revisionsfrågor. För det fullständiga revisionsregelverket, se FARs Samlingsvolym revision. FAR har även ett yrkesetiskt regelverk som tjänar som vägledning för yrkesverksamma inom branschen. Regelverket består av rekommendationer (EtikR) och uttalanden (EtikU). För det fullständiga etikregelverket, se FARs Medlemsvolym. För mer information och beställning, se farakademi.se. Revision

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358

Stiftelselag (1994:1220)... 335 Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221)... 356 Stiftelseförordning (1995:1280)... 358 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 35:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Översikt över förändringar

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Översikt över förändringar K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser Översikt över förändringar Innehåll Innehåll 1 Förord 3 Kontaktpersoner 4 1 Inledning 5 2 K-reglerna 7 3 Tillämpning av K3 11 3.1 K3

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:61

Regeringens proposition 2012/13:61 Regeringens proposition 2012/13:61 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor Prop. 2012/13:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 december

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Bokföringslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1078 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 ESV 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet Bestämmelser om finansiering, betalnings- och räntefrågor,

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet.

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet. Ideella föreningar En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34

Rapport. Regeringsuppdrag. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34 Regeringsuppdrag Rapport Att verka genom andra Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill driva

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer