Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet Takeover Marknadsmissbruk Börser och clearinginstitut...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut..."

Transkript

1 Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover Marknadsmissbruk Börser och clearinginstitut Associationsrätt Aktiemarknadsnämnden Börser MTFer Kollegiet för svensk bolagsstyrning Ägarpolicies Euroclear Sökord

2 Förord 3 Börsvolymen är en regelsamling som samlar EU-rätt, lagstiftning, föreskrifter och självreglering för börsbolag och deras rådgivare. Börsvolymen utgör tillsammans med Bankvolymen, Försäkringsvolymen, Värdepappersvolymen och Aktiemarknadsnämndens uttalanden Finansmarknadens regelsamlingar och kommer nu ut i en 23:e uppdaterad upplaga. * * * I årets upplaga hittar du ny marknadsmissbruksreglering från EU, ett direktiv och en förordning, som upphäver tidigare reglering från den 3 juli Vi har valt att i denna upplaga ta med både den gamla och den nya regleringen för att kunna se grunden till nuvarande lagstiftning och vad kommande reglering grundar sig på. Marknadsmissbruksregleringen hittar du på sidorna I årets upplaga har vi även tagit med Nasdaq First North Rulebook som är regelverket för bolag listade på Nasdaq First North, som du hittar på sidan Därmed innehåller boken emittentregler för alla svenska börser och MTFer. Kollegiet för svensk bolagsstyrning har gett ut en ny rekommendation om riktade emissioner vilken du hittar på sidan KSB har även låtit uppdatera koden med regler om könsfördelningen i styrelser. Därtill hittar du många fler uppdateringar och ändringar i årets upplaga. * * * Börsvolymen är uppdaterad per den 1 juli Ändringar sedan föregående upplaga har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. Ändringar som träder i kraft mellan den 1 juli och den 1 augusti finns endast med den nya lydelsen. Ändringar som träder i kraft efter den 1 augusti finns dels med den per den 1 juli gällande lydelsen, dels med den kommande lydelsen. Den kommande lydelsen ligger då på raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. Samtliga ändringar som träder i kraft efter den 1 juli har försetts med en not som anger ikraftträdandedatumet. Boken är indelad ämnesvis i flikar och har därtill såväl en alfabetisk förteckning som ett sökordsregister. För att det enkelt ska gå att hitta motiven bakom lagändringarna återfinns en förteckning med lagens propositioner sist i varje lag. * * * Börsvolymen 2015/2016 har sammanställts inom under ledning av jur.kand. Clara Hamrén. På onlinetjänsten FAR Online finns alltid den senast uppdaterade versionen av de regler som ingår i denna bok. Perfekt för dig som alltid vill ha tillgång till den senaste informationen! Dina åsikter är viktiga för oss! Alla synpunkter och önskemål inför kommande upplagor av böckerna är välkomna till Stockholm den 15 juli 2015 David Nylund Förlagschef

3 5 Alfabetisk förteckning EU-rätt Definition och offentliggörande av insiderinformation och definition av otillbörlig marknadspåverkan, direktiv 2003/124/EG Godtagen marknadspraxis, definition av insiderinformation rörande råvaruderivat m.m., direktiv 2004/72/EG Komplettering av öppenhetsdirektivet för vissa tekniska standarder, förordning (EU) 2015/ Marknadsmissbruksdirektiv 2014/57/EU Marknadsmissbruksdirektiv 2003/6/EG Marknadsmissbruksförordning 596/2014/EU Prospektdirektiv 2003/71/EG Prospektförordning 809/2004/EG Skyldigheten att presentera investeringsrekommendationer sakligt och att uppge intressekonflikter, direktiv 2003/125/EG Takeoverdirektiv 2004/25/EG Tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i öppenhetsdirektivet, direktiv 2007/14/EG Undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument, förordning 2273/2003/EG Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, direktiv 2005/60/EG Öppenhetsdirektiv 2004/109/EG Lagar och förordningar Aktiebolagsförordning (2005:559) Aktiebolagslag (2005:551) Allmänna pensionsfonder, lag (2000:192) Anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lag (2000:1087) Handel med finansiella instrument, förordning (2007:375) Handel med finansiella instrument, lag (1991:980) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Kontoföring av finansiella instrument, lag (1998:1479) Kontoföringsförordning (1999:146) Marknadsmissbruksförordning (2000:1101) Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, lag (2006:451) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) Straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, lag (2005:377) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) System för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden, lag (1999:1309) Värdepappersmarknaden, förordning (2007:572)

4 6 Värdepappersmarknaden, lag (2007:528) Utländska filialer m.m., förordning (1992:308) Utländska filialer m.m., lag (1992:160) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2002:8 Förteckning över vissa innehav av finansiella instrument FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen FFFS 2007:17 Verksamhet på marknadsplatser FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen FFFS 2011:2 Ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar Finansinspektionens vägledningar Börsbolag Granskning av prospect

5 Prospekt och öppenhet Prospekt och handel Prospektdirektiv 2003/71/EG Prospektförordning 809/2004/EG Handel med finansiella instrument, lag (1991:980) Handel med finansiella instrument, förordning (2007:375) FFFS 2007:17 Verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionens vägledning Granskning av prospekt Öppenhet Öppenhetsdirektiv 2004/109/EG Tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i öppenhetsdirektivet, direktiv 2007/14/EG Komplettering av öppenhetsdirektivet för vissa tekniska standarder, förordning (EU) 2015/ Finansinspektionens vägledning Börsbolag Prospekt och öppenhet

6 393 Takeover Takeoverdirektiv 2004/25/EG Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, lag (2006:451) Takeover FFFS 2007:17 Verksamhet på marknadsplatser Nasdaq Stockholm och NGM Equity Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden AktieTorget, First North och Nordic MTF Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar

7 417 Marknadsmissbruk EU-rätt Marknadsmissbruksdirektiv 2003/6/EG Undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument, förordning 2273/2003/EG Definition och offentliggörande av insiderinformation och definition av otillbörlig marknadspåverkan, direktiv 2003/124/EG Skyldigheten att presentera investeringsrekommendationer sakligt och att uppge intressekonflikter, direktiv 2003/125/EG Marknadsmissbruk Godtagen marknadspraxis, definition av insiderinformation rörande råvaruderivat m.m., direktiv 2004/72/EG Marknadsmissbruksförordning 596/2014/EU Marknadsmissbruksdirektiv 2014/57/EU Lagar och förordningar Straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, lag (2005:377) Marknadsmissbruksförordning (2000:1101) Anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lag (2000:1087) Föreskrifter FFFS 2007:17 Verksamhet på marknadsplatser EU har antagit en ny marknadsmissbruksförordning, förordning (596/2014/EU) och ett nytt marknadsmissbruksdirektiv, direktiv (2014/57/EU), som ersätter den nuvarande marknadsmissbruksregleringen från och med den 2 juli I årets upplaga finns både den äldre och den nya regleringen.

8 527 Börser och clearinginstitut Värdepappersmarknaden, lag (2007:528) Värdepappersmarknaden, förordning (2007:572) FFFS 2007:17 Verksamhet på marknadsplatser Kontoföring och avveckling Kontoföring av finansiella instrument, lag (1998:1479) Kontoföringsförordning (1999:146) System för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden, lag (1999:1309) Ägar- och ledningsprövning FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning Börs och clearing FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen FFFS 2002:8 Förteckning över vissa innehav av finansiella instrument FFFS 2011:2 Ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar Revisorer FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen Sekretess hos Finansinspektionen m.fl. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) utdrag Penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, direktiv 2005/60/EG Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2009:62) Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92) Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444) FFFS 2009:1 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism EU har antagit ett nytt direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, direktiv (EU) 2015/849. Detta direktiv ersätter det nuvarande direktivet från och med den 26 juni På grund av det långt framskjutna tillämpningsdatumet återges det nya direktivet inte i denna bok, men finns redan nu att läsa på FAR Online.

9 689 Associationsrätt Bolag Aktiebolagslag (2005:551) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Aktiebolagsförordning (2005:559) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Filialer Utländska filialer m.m., lag (1992:160) Utländska filialer m.m., förordning (1992:308) Associationsrätt

10 875 Aktiemarknadsnämnden Inledning Uttalanden förteckning Guide till Aktiemarknadsnämndens uttalanden Aktiemarknadsnämnden

11 967 Börser Nasdaq Stockholm Inledning Regelverk för emittenter Disciplinärenden NGM Inledning Regler för bolag vars aktier är upptagna till handel på NGM Equity Disciplinärenden Takeover-regler Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Börser

12 1105 MTFer AktieTorget Inledning Noteringsavtal Nasdaq Stockholm Inledning First North Rulebook NGM Inledning Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF Takeover-regler Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar MTFer

13 1227 Kollegiet för svensk bolagsstyrning Inledning Kollegiet för svensk bolagsstyrning Koden Svensk kod för bolagsstyrning Anvisningar KSBA Kravet i regel 9.8 i Koden på att intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas inte ska understiga tre år gäller även syntetiska optioner och andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram som inte innebär förvärv av aktier KSBA Utländska bolags tillämpning av Koden KSBA Regeln om offentliggörande av stämmoprotokoll ersatt av lagstiftning KSBA Könsfördelning i börsbolagens styrelser Handledning Handledning vid tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning Rekommendation Riktade emissioner Kollegiet för svensk bolagsstyrning

14 1307 Ägarpolicies Fondbolagens förening Fondbolagens ägarutövande Aktiespararna Ägarstyrningspolicy Institutionella ägare AFA Försäkring Alecta pensionsförsäkring AMF Folksam Sak Handelsbanken Fonder Nordea Fonder SEB Fondbolag Skandia Fonder Swedbank Robur Fonder Aktierelaterade incitamentsprogram Riktlinjer för information till aktieägarna om incitamentsprogram i aktiemarknadsbolag AP-fonder Allmänna pensionsfonder, lag (2000:192) Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden Ägarpolicies

15 1419 Euroclear Inledning Allmänna villkor Kontoföring och Clearing Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut Euroclear Sweden AB Besöksadress Klarabergsviadukten 63 Postadress Box STOCKHOLM Tel: Hemsida: Euroclear

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563

Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9. Förmedling och avtal... 369. Specialförsäkring... 503. Konsument... 563 Alfabetisk förteckning... 5 Försäkringsrörelse... 9 Förmedling och avtal... 369 Specialförsäkring... 503 Konsument... 563 Redovisning och rapportering... 589 Allmän associationsrätt... 777 Etik och brott...

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 245. Statligt stöd och garanti... 309. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 245 Statligt stöd och garanti... 309 Kapitalkrav... 359 Obligationer och e-pengar... 915 Betalning, inlåning och kreditupplysning...

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder & förvaltare... 285. Aktiebolag... 653. Handel & kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder & förvaltare... 285 Aktiebolag... 653 Handel & kontoföring... 819 Kapitalkrav... 1011 Etik & brott... 1303 Konsument... 1405 Redovisning och

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav...

Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9. Kreditvärderingsinstitut... 677. Statligt stöd och garanti... 787. Kapitalkrav... Alfabetisk förteckning... 5 Bankrörelse... 9 Kreditvärderingsinstitut... 677 Statligt stöd och garanti... 787 Kapitalkrav... 823 Obligationer och e-pengar... 1115 Betalning, inlåning och upplysning...

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti...

Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9. Förmånsrätt... 187. Företagsrekonstruktion... 265. Arbetsrätt och lönegaranti... Förteckning över lagar m.m. (A Ö)... 5 Konkurs... 9 Förmånsrätt... 187 Företagsrekonstruktion... 265 Arbetsrätt och lönegaranti... 291 Skuldsanering... 353 Brott och näringsförbud... 367 Indrivning av

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405 Bokföringsnämnden (för K-företag)............................................. 535 Bokföringsnämnden... 1263 Rådet för finansiell

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring... Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 87 Trossamfund... 115 Insamlingsregler... 343 Löpande bokföring... 419 Årsbokslut och årsredovisning... 577 Revision... 999 Sökord... 1049

Läs mer

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Katarina Back (Finansdepartementet)

Läs mer

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen

BlandnyheternaiÔretsupplagamÌrksexempelvisdennya f rsìkringsr relselagen F rord 3 Finansmarknadens regelsamlingar utkommer f r nittonde Ôret i rad. Regelverket har genomgôtt stora f rìndringar de senaste Ôren, inte minst avseende mìngden regler. Detta har naturligtvismìrkts

Läs mer

Inledning och ramverk

Inledning och ramverk Förord 3 Samlingsvolymen kommer nu ut i en trettiofemte uppdaterad utgåva. Den här delen, FARs Samlingsvolym revision, innehåller regler om revisorer och revision, medan FARs Samlingsvolym redovisning

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Den ökade aktiviteten på aktiemarknaden under år 2014 återspeglas tydligt i Aktiemarknadsnämndens verksamhet. Nämnden gjorde mer än ett uttalande i veckan, avgjorde

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2015-02-01 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens rätt att

Läs mer

hedgestrukturer över tid

hedgestrukturer över tid Incitamentsprogram något om rättsutvecklingen Incitamentsprogram något om rättsutvecklingen samt olika program- och hedgestrukturer över tid Av Klaes Edhall & Emil Boström Inledning Aktiemarknadsnämnden

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR unskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARNADEN MED ÄNDRINGAR Innehåll Inledning...4 unskapskravens bakgrund... 4 unskapskravens syfte, målgrupp och utgångspunkt... 4 unskapens omfång, relevans

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Informationsgivningen på aktiemarknaden - Särskilt vid offentliga uppköpserbjudanden och due diligence-undersökningar

Informationsgivningen på aktiemarknaden - Särskilt vid offentliga uppköpserbjudanden och due diligence-undersökningar INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP Örebro universitet Emelie Lindh Informationsgivningen på aktiemarknaden - Särskilt vid offentliga uppköpserbjudanden och due diligence-undersökningar

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Ds 2012:37 Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer