Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden (för K-företag) Bokföringsnämnden...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden..."

Transkript

1 Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden (för K-företag) Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering FARs rekommendationer och uttalanden BAS Sökord

2 Förord 3 FARs Samlingsvolym utkommer nu för 36:e året i följd. Det är bara i FARs Samlingsvolym redovisning du får tillgång till hela den goda redovisningsseden som den uttrycks genom lagar, förordningar och allmänna råd samt självreglering från RFR, FAR och BAS. Bokföringsnämndens regler återfinns på två ställen i boken; K-projekten presenteras i en egen flik med dels de allmänna råd om upprättande avårsbokslut/årsredovisning som till dags dato givits ut, dels hänvisningar till de övriga allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från BFN som är fortsatt tillämpliga även efter att ett företag gått över till ett K-regelverk. RR 1 RR 29 med tillhörande URA som tidigare fanns i denna bok uppdateras inte längre men får fortfarande tillämpas inom ramen för BFNs äldre normgivning. Med anledning av det har vi valt att återge dessa regler separat i en bok: RR och URA Supplement till Samlingsvolymen redovisning. Då dessa regler inte varit tänkta att ändras mer gavs detta supplement ut som en engångsvolym, som inte behöver bytas ut varje år för att man ska ha tillgång till gällande regler. Sedan dess har dock Rådet för finansiell rapportering dragit tillbaka UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott. Detta leder till att tidigare upphävda URA 7 med samma namn åter är aktuell som vägledning. URA 7 finns på FAR Online och BFNs hemsida. Därtill har BFNs regler som rör stiftelser m.fl., exempelvis BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1), brutits ut ur boken pga. utrymmesskäl och återfinns numera i regelsamlingen Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund som innehåller redovisnings- och revisionsregler för den ideella sektorn. * * * Bland de viktigaste nyheterna i denna upplaga märks särskilt Bokföringsnämndens nya regelverk för den löpande bokföringen, BFNAR 2013:2 Bokföring. Med den har även vissa justeringar gjorts i K1-regelverken. Nya är också RedU 13 om komponentavskrivning på fastigheter och RedU 14 om redovisning av kapitalförsäkringar. FARs Samlingsvolym redovisning har uppdaterats fram till den 1 januari Ändringar och tillägg, sedan föregående upplaga, har markerats med streck i vänster marginal. Även ändringar som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. Dessa har markerats tydligt genom att texten ligger på ett raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. För att det enkelt ska gå att hitta motiven bakom lagändringarna återfinns sist i varje lag en förteckning med lagens propositioner. * * * FARs Samlingsvolym 2014 redovisning har sammanställts inom under ledning av undertecknad. På den digitala tjänsten FAR Online finns alltid den senast uppdaterade versionen av de regler som ingår i denna bok, IFRS-regelverket, skattelagstiftningen och mycket mer. Perfekt för dig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste informationen! Alla synpunkter och önskemål inför kommande upplagor av boken är välkomna till Stockholm den 16 januari 2014 David Nylund Affärsområdeschef Förlag

3 Associationsrätt Bolag Aktiebolagslag (2005:551) Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552) Aktiebolagsförordning (2005:559) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Europabolag, lag (2004:575) Europabolag, förordning (2004:703) Arbetstagarinflytande i europabolag, lag (2004:559) Handelsbolag och enkla bolag, lag (1980:1102) Prövning av vissa ärenden enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag, förordning (1981:111) Föreningar Ekonomiska föreningar, lag (1987:667) Ekonomiska föreningar, förordning (1987:978) Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245) Bostadsrättslag (1991:614) Bostadsrättsförordning (1991:630) Kooperativ hyresrätt, lag (2002:93) Kooperativ hyresrätt, förordning (2002:106) Europakooperativ, lag (2006:595) Europakooperativ, förordning (2006:922) Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag (2006:477) Sambruksföreningar, lag (1975:417) Förvaltning av samfälligheter, lag (1973:1150) Arbetslöshetskassor, lag (1997:239) utdrag Stiftelser Stiftelselag (1994:1220) Införande av stiftelselagen, lag (1994:1221) Stiftelseförordning (1995:1280) Övrigt Tryggande av pensionsutfästelse m.m., lag (1967:531) Handelsregisterlag (1974:157) Handelsregisterförordning (1974:188) Firmalag (1974:156) Prokuralag (1974:158) Forts. nästa sida 5 Associationsrätt

4 6 Bolagsverket Instruktion för Bolagsverket, förordning (2007:1110) BOLFS 2008:1 Elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m BOLFS 2006:2 Avgifter för bevis och uppgifter i aktiebolagsregistret och filialregistret samt förhandsgranskning av olika slag BOLFS 2006:1 Avgifter för bevis om uppgifter i handelsregistret och föreningsregistret

5 405 Bokföring och redovisning Bokföring Bokföringslag (1999:1078) Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) Årsredovisning Årsredovisningslag (1995:1554) Bokföring och redovisning Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (1995:1559) Årsredovisning i försäkringsföretag, lag (1995:1560) Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) Separat redovisning Elektroniska pengar Elektroniska pengar, lag (2011:755) utdrag Energi Ellag (1997:857) utdrag Redovisning av nätverksamhet, förordning (1995:1145) Fjärrvärmelag (2008:263) utdrag Redovisning av fjärrvärmeverksamhet, förordning (2006:1203) Naturgaslag (2005:403) utdrag Redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning, förordning (2006:1051) Filialer Utländska filialer m.m., lag (1992:160) Utländska filialer m.m., förordning (1992:308) Varulagerinventering Inventering av varulager för inkomstbeskattningen, lag (1955:257) Räkenskapshandlingar BOLFS 2008:2 Elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar för vissa företag m.m Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) Avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:978) Bokföringsbrott Brottsbalk (1962:700) utdrag

6 535 Bokföringsnämnden (för K-företag) Regler för den ideella sektorn, som BFNAR 2010:1 (K1), återfinns numera pga. utrymmseskäl bara i regelsamlingen Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund. Dessa regler är märkta med en asterisk (*) nedan. För mer information och beställning, se farakademi.se. Inledning Myndighetsinstruktion Instruktion för Bokföringsnämnden, förordning (2007:783) Kategori 1 (K1) BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut * BFNs K-projekt Kategori 2 (K2) BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar Kategori 3 (K3) BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning Begrepp och principer BFNAR 2006:11 Gränsvärden BFNAR 2007:4 Definitioner och begrepp BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering BFNAR 2002:12 Tolkningen av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk Bokföringsskyldighet BFNAR 2004:2 Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet Löpande bokföring BFNAR 2013:2 Bokföring Omstrukturering BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag

7 1263 Bokföringsnämnden BFNs normgivning (förteckning) Inledning Myndighetsinstruktion Instruktion för Bokföringsnämnden, förordning (2007:783) Begrepp och principer BFNAR 2006:11 Gränsvärden BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden BFNAR 2007:4 Definitioner och begrepp BFN U 96:7 Årsredovisningens utformning BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering BFNAR 2002:6 Innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning BFNAR 2002:12 Tolkningen av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen Bokföringsskyldighet BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring BFN BFNAR 2004:2 BFN U 88:7 Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet Några frågor rörande enskild fastighetsägares bokföringsskyldighet BFN U 88:8 Årsbokslut och årsredovisning i kommissionärsbolag BFN U 87:10 Bokföring i konkurs Löpande bokföring BFNAR 2013:2 Bokföring Bokslutsfrågor Intäkter BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter Immateriella tillgångar BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader BFN U 88:16 Redovisning av utgifter för dataprogram hos användare BFN U 88:15 Redovisning av utgifter för utveckling av dataprogram för försäljning m.m BFN U 88:12 Redovisning av utgifter vid produktion av film BFN U 88:6 Redovisning av utgifter för videofilm för uthyrning i butik BFN U 88:4 Redovisning av katalogkostnader i postorderföretag Forts. nästa sida

8 1264 Materiella anläggningstillgångar BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal BFNAR 2004:4 Redovisning vid förvärv av leasad tillgång BFN U 87:5 Redovisning av räntetilläggslån för produktion av byggnad BFN U 89:14 Redovisning av avskrivningar efter brand BFN U 90:13 Redovisning av maskinanläggningar och reservdelar BFN U 90:9 Utgifter för förkastade alternativ BFN U 92:4 Förbättringsutgifter på annans fastighet Varulager BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager BFNAR 2001:4 Tillämpning av s.k. inkuranstrappa BFN U 96:2 Redovisning av förnödenheter BFN U 92:1 Redovisning av varulager vid tillämpning av den s.k. 97-procentsregeln BFN U 87:4 Redovisning av demonstrationsbilar i bilhandelsföretag Statliga stöd BFN R 5 Redovisning av statliga stöd BFN U 94:3 Redovisning av skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus BFN U 89:7 Redovisning av lokaliseringsbidrag BFN U 88:13 Redovisning av s.k. utvecklingskapital royalty Skatt BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter BFN U 97:2 BFN U 91:3 Redovisning av avräkning mot skattekonto hos skattemyndigheten, m.m Redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel vid tryggande genom särskild redovisning av pensionsskuld Övriga BFNAR 2000:1 Redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP BFNAR 2001:5 BFN R 7 Redovisning av ändrade villkor för återbäring av överskottsmedel i Alecta (f.d. SPP) Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta [upphävd förutom bestämmelserna avseende valutasäkring p. 8 och 15 19] BFN U 96:5 Ospecificerad reserv för skulder till leverantörer BFN U 96:1 Redovisning av vinstandelar till anställda BFN U 92:3 Redovisning av nollkupongsobligationer

9 Förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar BFN R 4 Uppgift om medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar BFN U 96:6 Förvaltningsberättelsens innehåll BFN U 98:2 Miljöinformation i förvaltningsberättelsen BFN R 9 Redovisning av verksamhetsgrenar m.m BFN U 96:4 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, m.m BFN U 99:1 Tilläggsupplysningar om andelsinnehav Omstrukturering BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag BFN U 90:8 Periodisering av utgifter vid nedläggning och försäljning av verksamhet BFN U 98:1 Redovisning av överföring av periodiseringsfond Bostadsrättsföreningar BFNAR 2003:4 Redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar BFN Forts. nästa sida

10 1266 Regler för den ideella sektorn, som BFNAR 2010:1 (K1), återfinns numera pga. utrymmseskäl bara i regelsamlingen Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund. Dessa regler är märkta med en asterisk (*) nedan. För mer information och beställning, se farakademi.se. Stiftelser BFN U 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser * Ideella föreningar BFNAR 2002:1 Värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m * BFNAR 2002:2 BFNAR 2002:3 BFNAR 2002:8 BFNAR 2002:9 Värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m * Värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund * Redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund * Hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund * BFNAR 2002:10 Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund * BFNAR 2002:11 Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ *

11 1635 Rådet för finansiell rapportering Förord till rekommendationer och uttalanden Rekommendationer RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner RFR 2 Redovisning för juridiska personer Uttalanden UFR 1 UFR 2 UFR 3 har upphävts har upphävts Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta UFR 4 UFR 5 har upphävts Redovisning av övergång till punkt 33 från punkt 34 vid tillämpningen av IAS 19 Ersättningar till anställda UFR 6 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare UFR 7 IFRS 2 och sociala avgifter för noterade företag UFR 8 Redovisning av eget kapital i koncern UFR 9 Redovisning av avkastningsskatt RFR

12 1679 FARs rekommendationer och uttalanden Inledning Rekommendationer RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag RedR 2 Kontrollbalansräkning RedR 3 Redovisning av ställda säkerheter RedR 4 Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad RedR 5 Redovisning av aktier och andelar RedR 6 Redovisning av fakturakredit och factoring RedR 7 RedR 8 Redovisning av optioner, terminskontrakt samt valuta- och ränteswappar när dessa inte redovisas till verkligt värde Aktiebolags redovisning av långivning till och andra engagemang för bolaget närstående personer RedR 9 Redovisning vid nedströmsfusioner Uttalanden RedU 1 Redovisning av bankcertifikat RedU 2 Redovisning av företagscertifikat och statsskuldväxlar RedU 4 Fastighetsskatt, särskild löneskatt och avkastningsskatt på pensionsmedel RedU 5 Redovisning av gemensamt bankkonto i koncern RedU 6 Pensionsförsäkring i Alecta RedU 7 Värdering av tillgångar och skulder vid redovisning av företagsförvärv samt vid prövning av nedskrivningsbehov enligt IFRS RedU 8 Redovisning av värdet på inköpsrätt till aktier RedU 9 Bostadsrättsföreningars förvärv av fastighet via aktiebolag RedU 10 Redovisning av skattekonsekvenserna av negativ justerad anskaffningsutgift i handelsbolagsandelar FAR RedU 12 Avskrivning av byggnad RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

13 1867 BAS BAS-organisationen Kontoplan BAS Kopplingstabeller Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl. (Ink 2) Ideella föreningar, stiftelser m.fl. (Ink 3) Handelsbolag (Ink 4) Enskilda näringsidkare (NE) Förenklat årsbokslut Kontoplan BAS 2014 Förenklat årsbokslut (K1) Kopplingstabell Enskilda näringsidkare (NE) Minimikontoplan Minimikontotabell (K1) BAS