Sakrätt avseende fast egendom. Annina H Persson

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sakrätt avseende fast egendom. Annina H Persson"

Transkript

1 Sakrätt avseende fast egendom Annina H Persson

2 Innehåll i JB 1 kap. Fastighet och dess gränser 2 kap. Tillbehör till fastighet 3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar 4 kap. Köp, byte och gåva 5 kap. Verkan av att fast egendom frånvinnes någon efter klander m.m. 6 kap. Panträtt 7 kap. Allmänna bestämmelser om nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft 8 kap. Arrende i allmänhet

3 9 kap. Jordbruksarrende 10 Kap. Bostadsarrende Innehåll JB forts. 11 Kap. Anläggningsarrende 12 kap. Hyra 13 kap. Tomträtt 14 kap. Servitut 15 kap. Rätt till elektrisk kraft 16 kap. Hävd till fast egendom 17 kap. Företräde på grund av inskrivning 18 kap. Godtrosförvärv på grund av inskrivning och betydelse av inskrivning i vissa andra fall kap. Inskrivningsväsendet m.m.

4 Fast egendom Vad är fast egendom? Fast egendom är jord, 1:1 JB Jorden är indelad i fastigheter Till fast egendom kan tillfogas andra föremål, som därmed blir en del av fastigheten.

5 Fastighetstillbehör, 2:1 JB Föremålet ska ha anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk 1) Anbragts föremålet står i direkt eller indirekt förbindelse till jorden som t.ex. träd, växter 2) Stadigvarande bruk - föremålet (en byggnad) står i någon form av ändamålssamband med fastigheten 3)Tillförts fastigheten av fastighetens ägare

6 Byggnadstillbehör, 2:2 JB Till byggnad hör inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden 1)Tillförts byggnaden för att användas på denna 2) Ändamålsgemenskap dvs. föremålet ska vara till nytta för byggnaden (objektivt rekvisit)

7 Industritillbehör, 2:3 JB 1) Fastigheten inrättad, helt eller delvis, för industriell verksamhet 2) Föremål kan inte inordnas under de andra tillbehörsgrupperna 3) Föremålet ska ha tillförts fastigheten för att användas huvudsakligen i verksamheten Obs! Undantag: fordon, handverktyg och kontorsutrustning

8 Nyttjanderättshavare Föremål som nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten hör inte till denna, om inte föremålet och fastigheten kommit i samma ägares hand, 2 kap. 4 1st. 1 meningen. JB

9 NJA 2014 s. 35 Fråga om föremål som tillförts endast av en av två ägare till en fastighet har blivit byggnadstillbehör.

10 NJA 2014 s. 35 forts. HR - om två personer gemensamt äger en bostadsfastighet och bara den ena personen tillför något till byggnaden, såsom en spis, bör utgångspunkten vara att föremålet har tillförts fastigheten för ägarnas gemensamma räkning och därför blivit ett byggnadstillbehör.

11 NJA 2014 s. 35 Aktuellt fall: Den ena ägaren, A, bedrev jordbruksverksamhet - den andra ägaren bedrev annan sysselsättning. Föremålet anskaffades av A. Föremålet tillfördes fastigheten för den av A bedrivna näringsverksamheten och inte för gemensam räkning - föremålet lös egendom.

12 Förbehållsklausuler och leasing, 2:4 JB 1) Förbehållsklausuler och leasingavtal kan ej göras gällande sakrättsligt till föremål som är fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör 2) Förbehållsklausuler och leasingavtal kan göras gällande sakrättsligt till föremål som är industritillbehör

13 Förbehållsklausuler och leasing, 2:5 JB 1) Förbehållsklausuler kan inte göras gällande obligationsrättsligt till fastighetstillbehör eller byggnadstillbehör 2) Leasingavtal kan göras gällande obligationsrättsligt till fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. (Obs! gäller ej dolda avbetalningsköp)

14 Exempel Karlsson har försatts i konkurs. Karlsson har leasat en kombinerad mat-och mjölkningsmaskin. Maskinen kan avgöra om kossorna dels har fått tillräckligt med mat, dels behöver bli mjölkade. Har leasegivaren separationsrätt till egendomen i Karlssons konkurs?

15 Överlåtelse, 2:7 p.1 JB 1) Överlåtelse av ett föremål som tillhör fastigheten 2) Tillbehöret måste avskiljas från fastigheten 3) Hur avskiljandet ska göras är beroende på föremålets beskaffenhet samt andra omständigheter

16 Köp av fast egendom, 4 kap. JB Formkrav vid köp av fast egendom, 4:1 1) Vem säljaren och köparen är (underskrift) 2) Köpeobjektet anges 3) Uppgift om köpeskilingen 4) Överlåtelseförklaring

17 NJA 2016 s. 689 Tolkning av avtal om köp av fast egendom. När köpekontrakt och köpebrev innehåller motstridiga uppgifter, bör köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av avtalsinnehållet.

18 Köp av fast egendom forts. 1) Särskilda villkor - 4:3 jfr 4:4 JB, 4:25 Obs! Gåva - 4:29-31JB 2) Dröjsmål och fel Säljaren vägrar avträda - 4:13 JB Säljaren upprättar ej köpebrev - 4:14 JB Faktiska fel - 4:19 JB Obs! Undersökningsplikten NJA 1997 s. 290, NJA 2010 s. 286, NJA 2015 s. 110, NJA 2015 s och NJA 2016 s. 346.

19 Köp av fast egendom, forts. Köparen får sakrättsligt skydd genom avtalet Förhållandet till tredje man, 4:24 UB

20 Exempel Bolaget Klara-Fina AB har försatts i konkurs den 28 maj Bolaget bedriver sin verksamhet på en fastighet som tillhör Calice Investment AB. I fastigheten finns bl.a. tre maskiner. Eftersom bolaget befinner sig i en likviditetskris och snabbt behöver pengar överlåter bolaget maskinerna till Snabbfinans AB den 25 april Eftersom det rör sig om en snabb affär får Klara-Fina AB endast 70 % av marknadsvärdet för maskinerna från Snabbfinans AB. Snabbfinans AB överlåter den 26 april 2015, alltså dagen därpå maskinerna till Calice Investment AB för samma pris som Snabbfinans A har köpt dem för.

21 Exempel Klara-Fina AB fortsätter efter försäljningen att driva sin verksamhet fram till konkursutbrottet den 28 maj Det bör observeras att Calice Investment AB meddelar konkursförvaltaren att det bolaget har inget med Klara-Fina AB att göra förutom att det är hyresgivare. Det har köpt maskinerna från SnabbFinans AB. Har Calice Investment sakrättsligt skydd till maskinerna i Klara-Fina AB:s konkurs? Vad säger du?

22 Svar: Calice investment har fått sakrättsligt skydd genom avtalet genom att maskinerna kommit att bli fast egendom genom transaktionen, se NJA 2007 s Däremot kan det bli fråga om återvinning, se 4:10 och 4:18 konkurslagen.

23 Panträtt, 6 kap. JB Ansökan hos inskrivningsmyndigheten (Bevis om inteckning kallas pantbrev, 6:1 JB (Inskrivningen är förenad med kostnader) -Den som senast sökt lagfart -Ange ett visst belopp -Den eller de fastigheter som inteckningen skall gälla i -Pantbrev följer fastigheten - upphävs genom dödning

24 Avslag och vilandeförklaring, Avslag - 22:3 22 Kap JB -Bristande behörighet, sökanden är i konkurs, fastigheten är föremål för utmätning, betalningssäkring, kvarstad m.m. -Vilandeförklaring - 22:4 Make eller sambos samtycke saknas m.m. Jfr 7 kap. 5 ÄktB!!.

25 Panträtt forts. Pantsättningen ska vara gjord av fastighetens ägare Pantsättningen ska svara mot en giltig fordran Pantbrevet ska vara knutet till förpliktelsen genom en pantförskrivning Pantbrevet ska traderas till borgenären, 6:2 JB, Jfr datapantbrev

26 Panträtt forts Inteckning i fast egendom ger särskild förmånsrätt 6 p. 2 FRL -Inteckningens förmånsrätt bestäms av tidpunkten för utfärdandet, JB 17:6 -Se gravationsbevis. -Obs! Utmätning ger förmånsrätt i den utmätta egendomen, 8 FRL.

27 Pantbrevets tillägg, 6:3 JB Kapitalfordran kr Ränta kr Borgenärens totala fordran kr Pantbrevets belopp kr Fast tillägg 15% kr Löpande tillägg, 6 % (2+4) kr Under tiden mellan utmätning och medelsfördelning, (5 mån) Tillgängligt ur pantbrevet kr

28 Ägarhypotek Kapitalfordran Ränta kr kr Borgenärens totala fordran Pantbrevets belopp Ägarhypotek uppkommer om kr kr -Jfr blockregeln i 6:3 2 st JB som syftar till att minska uppkomsten av ägarhypotek -Obs! Ej tillägg på ägarhypotek

29 Andrahandpantsättning Tillämpa lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man Andrahandspanthavare har ej rätt till tillägg, 6:3 3 st JB Andrahandspanthavarens ställning bestäms av pantbrevets prioritet Återpantsättning av pantbrev ej möjligt, Jfr 10:6 HB

30 Exekutiv försäljning Fastighetens utmäts på ansökan av bl.a. 1) borgenär som skaffat sig en exekutionstitel (i regel oprioriterad, jfr dock 8:2 samt 12:13 3 st UB) 2) Borgenär vars fordran är förenad med panträtt, 4:27 UB 3) Konkursförvaltaren om fastighetsägaren försatts i konkurs,(8:6 1 st KonkL)

31 Två principer Täckningsprincipen = Försäljning får inte äga rum om inte de panthavare med bättre förmånsrätt än den som begär utmätningen får fullt betalt för sina fordringar. Övertagandeprincipen = Den innebär att panthavare vars fordran ryms inom skyddsbeloppet inte behöver ta emot betalning i förskott, utan kan ligga kvar med sin fordran. Inteckningar inom skyddsbeloppet förblir gällande även efter auktionen.

32 Exekutiv försäljning forts. 1) Försäljning bör ske inom fyra månader,12:11 UB 2) Värdering och beskrivning, 12:3 UB, 12:5 UF (Fastigheten säljs i befintligt skick 12:15 UF) 3) Säkerställande,12:7 och 9, jfr 12:46 1 st.,12:6 och 8 UB 4) Sälja tillbehören separat? 12:14-17 UB 5) Bevakningssammanträde, 12:23 6) Sakägarförteckning upprättas, 12:24-31

33

34 Sakägarförteckningen, 12:25-26 UB 1) Om konkurs konkurskostnader, 14:18 KonKL 2) Tomträttsavgäld och liknande legala förmånsrätter, 6 p.1 och 7 p.1-2 FRL 2) Fordringar med panträtt, se 17:6 1 st JB Beloppet tillträdesdagen avgör 12:27 1 st UB 3) Rättigheter (nyttjanderätt servitut m.m.) 17:1 och 17:10 2 st JB. Ej något belopp 12:28 UB 4) Oinskrivna rättigheter tas upp sist och rangordnas inbördes efter när de avtalats, 7:23 1 st. JB 5) Förrättningskostnader, 12:25 1 st p. 4, jfr 12:26 2 st

35 Sakägarförteckningen ett exempel Borgenär Fordran Pant Utdelning A tillägg 112 B tillägg 107 FRK C (Sök) Skyddsbeloppet = kr

36

37

38

39 Exekutiv försäljning forts. Skyddsbeloppet, 12:32 UB Inrop 12:40 jfr 12:39 UB Anslutning 12:13 UB Avräkning (ej förfallna kapitalfordringar), Se 12:34, 12:37 och 12:45 3 st UB Betalning handpenning 10 % kontant eller betryggande säkerhet, 12:35, jfr 12:41 samt 12:43 UB De inteckningar som täcks av köpeskilingen kvarstår medan övriga upphör att gälla. Köparen kan begära fortsatt inteckningsansvar, 12:56 1 st UB

40 Skydd för rättigheter Vissa rättigheter helt skyddade eller skyddas med förbehåll 7:16 JB jfr 12:33 1 st 1 p. UB Rättigheter inom skyddsbeloppet är skyddade, 12:33 1 st 2 p. UB jfr 12:25 1 st p.4 Rättigheter utanför skyddsbeloppet - Oskadlighetsprövning 12:33 2 st UB Flera utrop 12: st UB. Jfr möjligheten för rättighetshavare att betala mellan skillnaden 3 st. Passivitet 12:46 2 st UB (nyttjanderättshavaren sägs ej upp) Besittningsskydd avtalet sägs upp till omförhandling Skadestånd av den från vilken fastighetens sålts 7:19 JB

EXEKUTION

EXEKUTION EXEKUTION 1 DAGENS FRÅGOR Giltig pantsättning enligt 6:2 men betalar inte skulden vad händer? Hur går en exekutiv försäljning till? Vad är panten värd vid försäljning? Hur ser köpeskillingsfördelningen

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Föreläsning 3 april 2013. 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1)

Föreläsning 3 april 2013. 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1) Föreläsning 3 april 2013 1. Jordabalkens (JB) regler om fast egendom (kap 1) Jordabalken (JB)1970:994 Grundläggande civilrättsliga reglerna om fast egendom. I balken regleras vad en fastighet är och vilka

Läs mer

Fastighetsrätt. Byggprocessen

Fastighetsrätt. Byggprocessen Fastighetsrätt Byggprocessen Fastighetsrätt Fast egendom och fastighetsbegreppet Köp och försäljning av fast egendom Fastighetsbildning Fast egendom Jordabalken 1 kap 1 Fast egendom är jord Denna är indelad

Läs mer

Fastighetsrätt - T2. Fastighetsbegreppet - objektet dvs. köper vad (vad ingår)? Fastighetsköp

Fastighetsrätt - T2. Fastighetsbegreppet - objektet dvs. köper vad (vad ingår)? Fastighetsköp Fastighetsrätt - T2 Fastighetsrätt inom grundkurserna T2 (köp, hyra), T3 (pant), T6 (knappt någon fastighetsrätt) Idag tre delar: Allmänt om ämnet - allmänbildande och introducerande del è förståelse (Förstå/förklara

Läs mer

Folke Grauers. Fastighetskôp. Artonde upplagan 2007. Juristfôrlaget i Lund

Folke Grauers. Fastighetskôp. Artonde upplagan 2007. Juristfôrlaget i Lund Folke Grauers Fastighetskôp Artonde upplagan 2007 Juristfôrlaget i Lund Fôrord 3 Innehâll 5 Fôrkortningar 11 1 Allmân bakgrund 13 11 Inledning 13 12 Nâgot om inskrivning, lagfart och pantrâtt 15 121 Inledning

Läs mer

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Grundläggande juridik Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Normer och normhierarki Grundlagar Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen

Läs mer

Utsòkningsbalken. En kommentar. Gòsta Walin Torkel Gregow Peter Lòfmarck. Norstedts Juridik AB. Tredje upplagan

Utsòkningsbalken. En kommentar. Gòsta Walin Torkel Gregow Peter Lòfmarck. Norstedts Juridik AB. Tredje upplagan Utsòkningsbalken En kommentar Gòsta Walin Torkel Gregow Peter Lòfmarck Tredje upplagan Norstedts Juridik AB Innehàll UTSÒKNINGSBALK 19 Òversikt 19 1 kap. Inledande bestammelser 23 Tillàmpningsomràde 1-2

Läs mer

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Fastighetsrätt Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Föreläsare: Signe Lagerkvist signe.lagerkvist@jus.umu.se Vad är fast egendom och fastigheter? - Olika typer av fastigheter

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Fastighetsrätt Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Föreläsare: Signe Lagerkvist signe.lagerkvist@jus.umu.se Vad är fast egendom och fastigheter? - Olika typer av fastigheter

Läs mer

Fastighetsrätt. Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder. Föreläsare: Signe Lagerkvist

Fastighetsrätt. Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder. Föreläsare: Signe Lagerkvist Fastighetsrätt Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Föreläsare: Signe Lagerkvist signe.lagerkvist@jus.umu.se Vad är fast egendom och fastigheter? - Olika typer av fastigheter

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man?

rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? 2013-09-26 1 rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? Någon man inte har avtal med som t ex: ägaren av en stulen TV som du köpt säljarens borgenärer (personer

Läs mer

Exekutiv försäljning av fastighet

Exekutiv försäljning av fastighet Exekutiv försäljning av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag Fastighetsrätt I fastighetsmäklarens vardag Kort om mig -Kungshamn -Sambo & barn -3-årig högskoleutbildning Högskolan Väst -Registrerad fastighetsmäklare sen 2008 -Svensk Fastighetsförmedling -Fastighetsbyrån

Läs mer

Hur avgör man vilken upplåtelseform som är den aktuella?

Hur avgör man vilken upplåtelseform som är den aktuella? Hur avgör man vilken upplåtelseform som är den aktuella? Upplåtelseform: Hyresrätt Anläggningsarrende Tomträtt Lägenhetsarrende Allmän nyttjanderätt Vem upplåter marken/lokalytan (Hyresvärden) (Jordägaren)

Läs mer

Introduktion till sakrätten

Introduktion till sakrätten UPPSALA UNIVERSITET Juridiska institutionen Termin 3, VT 2012 Mikael Möller Föreläsning den 18 januari kl. 08 10 Introduktion till sakrätten Några av dagens huvudpunkter: Vad menas med sakrätt? Vilka är

Läs mer

Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs

Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs Föreläsning T3, 30 januari 2012 Utmätning och konkurs TACK FÖR ATT NI HAR LYSSNAT Lotta Wikman Öman Advokat, delägare lwo@ahlford.se 018 18 90 00 2 Ahlford Advokatbyrå AB Ahlford Advokatbyrå arbetar inom

Läs mer

Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer 2013-09-23 830 17048-13/112 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (Ju2013/4729/L5)

Läs mer

SAKRÄTT Förfogandelegitimation Av vem kan B2 förvärva skbr, om rätte brg B1 blivit av med det? (godtrosförvärv) Förfogandeleg 14 (bara rätte brg)

SAKRÄTT Förfogandelegitimation Av vem kan B2 förvärva skbr, om rätte brg B1 blivit av med det? (godtrosförvärv) Förfogandeleg 14 (bara rätte brg) Svarsmall tentamen den 29 mars 2010 Fråga 1 Ja, det kan mycket väl bli fallet att återkallelsen blir verksam även om den kommer fram senare än anbudet och dessutom blir läst senare än anbudet bara den

Läs mer

Panträtt Företagshypotek Kvarstad - tre olika sätt för en borgenär att säkerställa sin fordran

Panträtt Företagshypotek Kvarstad - tre olika sätt för en borgenär att säkerställa sin fordran JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Lena Walther Panträtt Företagshypotek Kvarstad - tre olika sätt för en borgenär att säkerställa sin fordran Examensarbete 20 poäng Handledare: Professor Peter

Läs mer

Fastighetstillbehör Med fokus på regleringen i 2:4 1st 1P. JB Sebastian Jakobsson

Fastighetstillbehör Med fokus på regleringen i 2:4 1st 1P. JB Sebastian Jakobsson JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Fastighetstillbehör Med fokus på regleringen i 2:4 1st 1P. JB Sebastian Jakobsson Examensarbete i Fastighetsrätt, 30 hp Examinator: Stockholm, Höstterminen

Läs mer

Stockholms kommun genom dess fastighetsnämnd, org.nr Box 8312, Stockholm, nedan kallad ( Säljaren )

Stockholms kommun genom dess fastighetsnämnd, org.nr Box 8312, Stockholm, nedan kallad ( Säljaren ) KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Stockholms kommun genom dess fastighetsnämnd, org.nr 212000-0142 Box 8312, 104 20 Stockholm, nedan kallad ( Säljaren ) 1/2- del Fredrik Koffner, 720524-5173 1/2- del Sandra

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

Vad som sägs i denna balk om mark gäller också annat utrymme som ingår i en fastighet eller är samfällt för flera fastigheter. Lag (2009:180).

Vad som sägs i denna balk om mark gäller också annat utrymme som ingår i en fastighet eller är samfällt för flera fastigheter. Lag (2009:180). Sida 1 av 99 JORDABALK (1970:994) GIVEN STOCKHOLMS SLOTT DEN 17 DECEMBER 1970 SFS 1970:994; senast omtryckt i SFS 1971:1209. Om författningen KM:t har, med riksdagen, funnit gott förordna, att jordabalken

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(11) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till Hammersta Fastigheter AB, org.nr: 556493-7737, Box 307, 135 29

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Jordabalk (1970:994) Fakta och historik Visa/dölj innehållsförteckning Visa/dölj detaljer

Jordabalk (1970:994) Fakta och historik Visa/dölj innehållsförteckning Visa/dölj detaljer Jordabalk (1970:994) Fakta och historik Visa/dölj innehållsförteckning Visa/dölj detaljer Första avdelningen Rättsförhållanden rörande fast egendom 1 kap. Fastighet och dess gränser 2 kap. Tillbehör till

Läs mer

Inteckning i utländsk valuta

Inteckning i utländsk valuta Lagutskottets betänkande 2003/04:LU27 Inteckning i utländsk valuta Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:108 Inteckning i utländsk valuta. I propositionen lämnas

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. (i det följande benämnd Säljaren) (i det följande benämnd Köparen)

KÖPEKONTRAKT. (i det följande benämnd Säljaren) (i det följande benämnd Köparen) 1 (5) KÖPEKONTRAKT SÄLJARE KÖPARE Sveaskog Förvaltnings AB (publ) 105 22 STOCKHOLM fastigheter@sveaskog.se (i det följande benämnd Säljaren) Ängelholms Kommun 262 80 ÄNGELHOLM info@engelholm.se (i det

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2005 Ö 4504-03 KLAGANDE 1. Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag, 969633-9994 Box 55555 102 04 Stockholm 2. JF Servanda Handelsbolag,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Sambolag; utfärdad den 12 juni 2003. SFS 2003:376 Utkom från trycket den 23 juni 2003 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 660 (NJA 1997:110)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 660 (NJA 1997:110) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1997 s. 660 (NJA 1997:110) Målnummer: Ö1002-95 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 1997-10-10 Rubrik: Beslut i fråga som av TR hänskjutits till HD:s prövning. En flytdocka,

Läs mer

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken 2 Vid utmätning ska Kronofogdemyndigheten inte enbart tillvarata utmätningssökandes (borgenärens) intresse av att få betalt för sin fordran.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2006:142 Utkom från trycket den 14 mars 2006 utfärdad den 2 mars 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

71 Övriga bestämmelser om verkställighet

71 Övriga bestämmelser om verkställighet Övriga bestämmelser om verkställighet, Avsnitt 71 1 71 Övriga bestämmelser om verkställighet Bestämmelser om verkställighet Övergångsbestämmelser 71.1 Inledning I detta avsnitt behandlas bestämmelser om

Läs mer

Övningsuppgifter med lösningsförslag,

Övningsuppgifter med lösningsförslag, Övningsuppgifter med lösningsförslag, 2014-04-16 Uppgift 1 Allmän rättskunskap Gabriel blir plötsligt uppring av sin moster Elsa som har en juridisk fråga som hon behöver ha svar på. Elsa ber Gabriel att

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten. KÖPEKONTRAKT Säljare Inga Johansson db C/O Visioner Advokatbyrå Gun Thorstensson Box 2, 382 21 Nybro nedan benämnd Säljaren. 281102-2942 1/1 Köpare Nybro Kommun 382 80 Nybro nedan benämnd Köparen. 212000-0753

Läs mer

Överenskommelse om fastighetsreglering - exempelmall

Överenskommelse om fastighetsreglering - exempelmall Sida 1 Överenskommelse om fastighetsreglering - exempelmall Denna överenskommelse om fastighetsreglering ( Överenskommelse ) har ingåtts mellan 1. Nacka kommun (org. nr 212000-0167) ( Kommunen ), och 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Kan en utmätt egendom säljas under hand av konkursboet med bibehållen förmånsrätt för borgenären?

Kan en utmätt egendom säljas under hand av konkursboet med bibehållen förmånsrätt för borgenären? 56 Hans Andersson HANS ANDERSSON Kan en utmätt egendom säljas under hand av konkursboet med bibehållen förmånsrätt för borgenären? Artikeln behandlar dels konkursboets möjlighet att sälja före konkursen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Texsun Energy AB:s konkursbo, 556559-3208

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Texsun Energy AB:s konkursbo, 556559-3208 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2010 T 5811-09 KLAGANDE PGE Ombud: Advokat HS MOTPART Texsun Energy AB:s konkursbo, 556559-3208 Ställföreträdare: Advokat JG

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3 Sida 1 av 6 H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 871 (NJA 2005:94) Målnummer: Ö4504-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-12-08 Rubrik: Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 652 (NJA 2007:80)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 652 (NJA 2007:80) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2007 s. 652 (NJA 2007:80) Målnummer: T3088-05 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2007-10-09 Rubrik: En hyresgäst har överlåtit lösören till fastighetsägaren men

Läs mer

HQ AB plädering. Del 15 Motfakta (olovlig vinstutdelning)

HQ AB plädering. Del 15 Motfakta (olovlig vinstutdelning) HQ AB plädering Del 15 Motfakta (olovlig vinstutdelning) 1 Disposition 1 Återbäring strider mot ABL:s syfte 4 Jämkning (återbäring) 2 Läkning 5 Jämkning (bristtäckning) 3 Dolda övervärden 6 Bristtäckning

Läs mer

Möjligheten till sakrättsligt skydd vid överlåtelse av andel i handelsbolag samt överlåtelse av egendom mellan bolag och bolagsman. Vad krävs?

Möjligheten till sakrättsligt skydd vid överlåtelse av andel i handelsbolag samt överlåtelse av egendom mellan bolag och bolagsman. Vad krävs? 1 LIU-IEI-FIL-A--14-01698--SE Möjligheten till sakrättsligt skydd vid överlåtelse av andel i handelsbolag samt överlåtelse av egendom mellan bolag och bolagsman. Vad krävs? The possibility of creditor

Läs mer

Friköp av fastigheten Traktorn 3

Friköp av fastigheten Traktorn 3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Joakim Sköldén 2019-05-07 KS 2019/0548 0480-450 128 Kommunstyrelsens planutskott Friköp av fastigheten Traktorn 3 Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

fast eller lös egendom? och allt däremellan

fast eller lös egendom? och allt däremellan Månadsbrevaugusti 2015 fördjupning - fast eller lös egendom? Foto: Hasse Holmberg/TT fast eller lös egendom? och allt däremellan De flesta vet att hus och skogsfastigheter i regel är fast egendom och att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 december 2011 Ö 3950-11 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga 2. MS med firma MS

Läs mer

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet

KONKURS. Allmän information om konkursförfarandet KONKURS Konkurs Syfte Tvångsvis ta i anspråk gäldenärs samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkursen omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet. Obestånd Gäldenären

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Yttrande över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58), dnr Fi2009/4718

Yttrande över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58), dnr Fi2009/4718 Yttrande över Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58), dnr Fi2009/4718 Dnr 801 20329-09/11 2009-11-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Sammanfattning Kronofogdemyndigheten

Läs mer

Hyra och annan ny ttjanderått till fast egendom

Hyra och annan ny ttjanderått till fast egendom BERTIL BENGTSSON ANDERS VICTORIN Hyra och annan ny ttjanderått till fast egendom SJATTE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK AB Innehåll Inledning 17 1. Allmånt om nyttjanderått 17 1.1 Inledande anmårkningar 17

Läs mer

Tentamen i Kredit och obeståndsrätt (RVGB77) 30 oktober 2015 Kl

Tentamen i Kredit och obeståndsrätt (RVGB77) 30 oktober 2015 Kl Tentamen i Kredit och obeståndsrätt (RVGB77) 30 oktober 2015 Kl. 8.15-13.15 Tentamen består av 6 frågor som kan ge mellan 4 och 10 poäng, och totalt kan man få max 40 poäng. För godkänt resultat krävs

Läs mer

UTKAST (S:t Erik) Staden Tomträttshavaren Tomträtten Fastigheten AVTAL 1 Överlåten egendom Egendomen Köpeskillingen 2 Tillträde

UTKAST (S:t Erik) Staden Tomträttshavaren Tomträtten Fastigheten  AVTAL 1 Överlåten egendom Egendomen Köpeskillingen 2 Tillträde Bilaga 1 UTKAST 2016-09-14 (S:t Erik) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, org.nr 802000-8598 ( Staden ) och [**], org.nr [**] ( Tomträttshavaren ), såsom innehavare av tomträtten (

Läs mer

Fast egendom och fastighetsbegreppet. Köp och försäljning av fast egendom. Fastighetsbildning

Fast egendom och fastighetsbegreppet. Köp och försäljning av fast egendom. Fastighetsbildning Fastighetsrätt 1 Fast egendom och fastighetsbegreppet Köp och försäljning av fast egendom Fastighetsbildning Jordabalken 1 kap 1 Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. Om fastighetsbildning

Läs mer

Jonny Flodin, Anneli Schöldström, Elisabeth Ahlinder och Ronney Hagelberg

Jonny Flodin, Anneli Schöldström, Elisabeth Ahlinder och Ronney Hagelberg STOCKHOLMS UNIVERSITET Juridiska institutionen TENTAMEN I CIVILRÄTT D/4 DEN 14 JANUARI 2016 TID: 09.00 14.00 TILLÅTNA HJÄLPMEDEL: Lagbok eller Juridicum (enligt kursanvisning tillåtna) lagtextsamlingar

Läs mer

Ordlista kommunala lantmäterimyndigheten

Ordlista kommunala lantmäterimyndigheten Datum: Juni 2019 Sida 1 (5) Ordlista kommunala lantmäterimyndigheten Aktbeteckning Handlingar i ett ärende får en beteckning i kombination av siffror. Äldre akter har en kombination av bokstäver och siffror.

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera 1 (4) Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsblankett beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning,

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Exekutiv försäljning av industritillbehör

Exekutiv försäljning av industritillbehör JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Pernilla Barsöe Exekutiv försäljning av industritillbehör Examensarbete 20 poäng Handledare: Thed Adelswärd Ämnesområde: Obeståndsrätt Termin VT 2001 Innehåll

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 19 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juli 2007 Ö 2257-05 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Stinsen 8, 702002-1478 c/o Fastighetsägarna Stockholm AB Box 12871

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

FASTIGHETSÖVERLÅTELSEAVTAL

FASTIGHETSÖVERLÅTELSEAVTAL UTKAST 181130 FASTIGHETSÖVERLÅTELSEAVTAL daterat 2018-12-XX GÄVLE KOMMUN och ERSAND FÖRVALTNING AB avseende fastigheten Gävle Andersberg 14:37 1(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DEFINITIONER...3 2. ÖVERLÅTELSE...4

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Armada Kommunfastigheter AB (556791-2596) c/o Armada Fastighets AB, Box 505, 184 25 Åkersberga, nedan kallad Säljaren, Köpare: Österåkers Kommun (212000-2890), 184 86 Åkersberga,

Läs mer

Fastigheten Nybro Regeln 9 med adress Verkstadsgatan 3A, Nybro I det följande kallad fastigheten

Fastigheten Nybro Regeln 9 med adress Verkstadsgatan 3A, Nybro I det följande kallad fastigheten Köpekontrakt 1 (5) Säljare med 1 / 1 -del 212000-0753 Köpare Köpeobjekt Överlåtelseförklaring Wittenbergs Skötselbolag ABmed 1 / 1 -del 556966-9210 Duvetorp 210 38291 NYBRO Fastigheten Nybro Regeln 9 med

Läs mer

Tips till dig som funderar på att köpa hus eller bostadsrätt

Tips till dig som funderar på att köpa hus eller bostadsrätt Tips till dig som funderar på att köpa hus eller bostadsrätt 2 Vi följer dig hela vägen hem Visst är det kul att gå på visningar och fundera på hur man skulle inreda i rummen som man kikar runt i? När

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tredje mans rätt inom utmätning av egendom. Christoffer Hansson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Tredje mans rätt inom utmätning av egendom. Christoffer Hansson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Tredje mans rätt inom utmätning av egendom Christoffer Hansson 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Tredje

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T 1(5) K Ö P E K O N T R A K T KS0121/16 1. Säljare Falu kommun (212000-2221), genom dess kommunstyrelse, 791 83 Falun, nedan kallad kommunen, säljer till 2. Köpare Svärdsjö Tankställe AB (559079-5778),

Läs mer

KOMMERSIELLA HYRESAVTAL

KOMMERSIELLA HYRESAVTAL ANDERS DAHLQUIST-SJOBERG KOMMERSIELLA HYRESAVTAL EN AVTALSTYP I OMVANDLING INNEHALL FORORD vn INNEHALL IX FORKORTNINGAR xvn I. INTRODUKTION 19 1 Inledning 21 1.1 Amnet 21 1.1.1 Utgangspunkt 23 1.1.2 Hypotes

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom 830 1549-12/121 1(5) Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom Kronofogdemyndigheten (KFM) kan inte underlåta att utmäta egendom enbart av anledningen att det antingen kan väcka

Läs mer

Uppgift 2. Definiera orden nedan kortfattat! a) omsättningsskydd. b) constitutum possessorium. c) accessionsförvärv. d) ägarens realkreditkompetens

Uppgift 2. Definiera orden nedan kortfattat! a) omsättningsskydd. b) constitutum possessorium. c) accessionsförvärv. d) ägarens realkreditkompetens Uppgift 2 Definiera orden nedan kortfattat! a) omsättningsskydd b) constitutum possessorium c) accessionsförvärv d) ägarens realkreditkompetens e) lagfart f) publicitetsprincipen (i sakrätten) Uppgift

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Gårdsauktion 2015-02-26

Gårdsauktion 2015-02-26 Gårdsauktion 2015-02-26 Hos Anders Samuelsson & Yvonne Brandt Stora Gåra 1 585 97 Linköping 10 dräktiga kvigor 9 yngre kvigor och 13 stutar Villkor för auktioner anordnade av SAJAB AB A Allmänt A1 Vid

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 juni 2006 Ö 3903-03 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ställföreträdare: Verksjurist NM MOTPART HÖ Ombud: Advokat UT SAKEN Utmätning

Läs mer

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757 I ~ l) landstinget DALARNA o 99 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-11-08 171 Förvärvav fastigheten Valhalla 2 I Falun Dm LD1 0/02757 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Läs mer

Jonny Flodin, Girion Blomdahl, Ronney

Jonny Flodin, Girion Blomdahl, Ronney STOCKHOLMS UNIVERSITET Juridiska institutionen TENTAMEN I CIVILRÄTT D/4 DEN 15 JANUARI 2015 TID: 09.00 14.00 TILLÅTNA HJÄLPMEDEL: Lagbok eller Juridicums (enligt kursanvisning tillåtna) lagtextsamlingar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014 140/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift Utfärdad i Helsingfors den 19 februari 2014

Läs mer

OBS! Detta är ett typköpekontrakt. Grå fält kommer att ändras beroende på vilken fastighet (tomt) köpet avser! Köpekontrakt

OBS! Detta är ett typköpekontrakt. Grå fält kommer att ändras beroende på vilken fastighet (tomt) köpet avser! Köpekontrakt OBS! Detta är ett typköpekontrakt. Grå fält kommer att ändras beroende på vilken fastighet (tomt) köpet avser! Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Förnamn Efternamn

Läs mer

Författningsförslag...6 Bakgrund...23 Överväganden och förslag...29

Författningsförslag...6 Bakgrund...23 Överväganden och förslag...29 Innehåll 1 Författningsförslag...6 1.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister...6 1.2 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)...14 1.3 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Separationsrätt och fastighetstillbehör

Separationsrätt och fastighetstillbehör UMEÅ UNIVERSITET EXAMENSARBETE Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet 2006-03-22 Handledare: Ulf Israelsson Opponent: Åsa Johansson Separationsrätt och fastighetstillbehör Jordabalkens tillbehörsreglering

Läs mer

Regeringens proposition

Regeringens proposition Regeringens proposition 1993/94: 191 Exekutiv försäljning av fast egendom ~ ~ Prop. 1993/94: 191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Gun Hellsvik

Läs mer

Föreläsning T3, 4 februari 2013 Utmätning och konkurs

Föreläsning T3, 4 februari 2013 Utmätning och konkurs Föreläsning T3, 4 februari 2013 Utmätning och konkurs TACK FÖR ATT NI HAR LYSSNAT Studentexamen 1982 Juristlinjen 1982-1987 Doktorand och lektor, Juridicum 1988-2001 Ahlford Advokatbyrå AB, 2001 och framåt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 mars 2018 Ö 1864-17 PARTER Klagande Kontel Trade AG Bahnhofstrasse 21 6300 Zug Schweiz Ombud: Advokat SS Motpart 1. Aktiebolaget Minoritetsintressen,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 juni 2005 T 4824-03 KLAGANDE 1. Mirabelle AS, 979 966 148, Postboks 1230 Vika, N-0110 Oslo, Norge 2. Peculium AS, 952 862 987, samma adress

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m.

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m.

ANSÖKAN. Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m. ANSÖKAN Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m. Barn/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 februari 2005 Ö 407-05 KLAGANDE Herstaberg i Norrköping AB: s konkursbo Ställföreträdare: advokaten RB i egenskap av konkursförvaltare

Läs mer