Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU 2014:33)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU 2014:33)"

Transkript

1 LANTMÄTERIET 1 (9) YTTRANQE Dnr /3250 Regeringskansliet Justitiedepartementet STOCKHOLM Remiss av betänkandet Från hyresrätt till äganderätt, 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU 2014:33) Regeringskansliets dnr Ju2014/3799 /Ll Lantmäteriet avgränsar sitt yttrande till de avsnitt som berör Lantmäteriets verksamhet, närmare bestämt avsnitt 7 Omvandling, 9 Den närmare utformningen av rätten att köpa lägenheten i samband med omvandlingen, 10 Köpeskillingen, 14 Fastighetsbildning -villkor för att bilda ägarlägenheter, 15 Samverkan, 19 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser samt 21 Författningskommentarer. Lantmäteriet tillstyrker flertalet av de förslag som lämnas i de ovan nämnda avsnitten i betänkandet. Lantmäteriet lämnar dock vissa synpunkter på förfarandet när det gäller förhållandet mellan en intresseanmälan enligt ombildningslagen och ett omvandlingsförfarande samt om anteckning i fastighetsregistret. Även förslaget att röstspärren i lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) inte ska gälla i vissa situationer tillstyrks. Lantmäteriet vill dock ändå ange några skäl som talar emot en sådan ändring. Yttrandet följer avsnittsindelningen i betänkandet. 7 Omvandling Lantmäteriet tillstyrker att begreppet omvandling används i den föreslagna nya lagen - inte begreppet ombildning. Lantmäteriet tillstyrker också förslaget att det är fastighetsägaren som ska kunna ta initiativet till en omvandling av hyreslägenheter i ett flerbostadshus till ägarlägenheter, liksom till att det inte ska krävas något godkännande från hyresgästerna för att en omvandling ska få genomföras. När det gäller argumentet "Eventuellt ökade kostnader för fastighetsbildningsförrättningar" för att inte tillåta partiell omvandling, s. 139, är det visserligen sant att en omvandling i flera förrättningar torde leda till högre lantmäterikostnader. Men enligt Lantmäteriets Lantmäteriet - Division Fastighetsbildning GÄVLE Besök: Lantmäterigatan 2 C Tel. växel: E-post: Internet:

2 Lantmäteriet uppfattning är det inte i sig ett skäl till att inte medge partiell omvandling. Lantmäteriet tillstyrker ändå att det införs ett krav på att en omvandling ska omfatta samtliga bostadslägenheter i byggnaden. Om villkoren för det är uppfyllda, bl.a. kraven i 3 kap. fastighetsbildningslagen (FBL), kan en stor flerbostadsfastighet ofta delas upp på flera fastigheter. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan detta göras med traditionell (2D) fastighetsbildning eller med tredimensionell (3D) fastighetsbildning. I de fall 3D-fastighetsbildning ska tillämpas som första steg tillstyrker Lantmäteriet förslaget att kravet på en mer ändamålsenlig förvaltning i 3 kap. 1 a första stycket 3 b FBL inte ska tillämpas. Det bör räcka med att förvaltningen blir ändamålsenlig. Omvandlingen till ägarlägenheter ska ske samtidigt, s. 147, dvs. i samma lantmäteriförrättning. Lantmäteriet anser dock att kravet på en "mer ändamålsenlig" förvaltning bör lättas till "ändamålsenlig" också i de fall omvandlingen till ägarlägenheter ska ske i stamfastigheten (2D-fastigheten) om vissa hyreslägenheter styckas av till en 3D-fastighet, se nedan under Lantmäteriet instämmer i bedömningen att det inte finns skäl att införa krav på att en omvandling måste omfatta samtliga byggnader på en fastighet. 9 Den närmare utformningen av rätten att köpa lägenheten i samband med omvandlingen Lantmäteriet tillstyrker i princip att det ska framgå av fastighetsregistret att hyresgästen har förköpsrätt till ägarlägenheten. Vi har dock vissa frågor och detaljsynpunkter på förfarandet, se nedan. Lantmäteriet tillstyrker likaså att fastighetsägaren ska, tillsammans med ansökan om fastighetsbildning, ge in en förteckning över samtliga hyresgäster som har rätt att köpa sin lägenhet, och att lantmäterimyndigheten (LM) ska underrätta inskrivningsmyndigheten (IM) om innehållet i förteckningen. Lantmäteriet ställer sig dock frågande till hur anteckningen närmare ska utformas? Enligt förslaget ska anteckning ske i fastighetsregistret. Det framstår dock som oklart hur anteckningen ska se ut i registret, s Ska hyresgästernas namn antecknas? Förslagsvis bör endast anteckning om förköpsrätt för hyresgäst antecknas, utan att namn eller andra personuppgifter redovisas.

3 Lantmäteriet 201~ Att. anteckningen tas bort i samband med beviljandet av lagfart för hyresgästen eller någon som i stället för denne har rätt att köpa lägenheten borde inte innebära några problem. Däremot kan det bli problematiskt för IM att avgöra om den antecknade förköpsrätten ska tas bort från fastighetsregistret till följd av att hyresgästen flyttat. Enligt förslaget ska fastighetsägaren informera IM om att den ursprunglige hyresgästen har flyttat och om möjligt ska myndigheten även kontrollera uppgiften med hyresgästen. Vi tror att det finns en stor risk för att fastighetsägare kommer att glömma bort att informera IM om detta. En rutin som innebär att IM ska söka kontakt med en tidigare hyresgäst för att verifiera uppgiften från fastighetsägaren är inte heller optimal. En sådan rutin skulle skilja sig från arbetsrutinerna för övriga ärenden där IM i mycket stor utsträckning endast har kontakt med ingivaren av ett ärende. Vi ser en risk för att det kan bli en tidskrävande uppgift för IM att få kontakt med en tidigare hyresgäst, s Av förslaget till lagtext så framgår det inte uttryckligen att en antecknad förköpsrätt ska tas bort när hyresförhållandet upphör utan endast att fastighetsägaren ska anmäla omständigheten till IM. Att anteckningen ska tas bort framgår däremot tydligt av rapporten, s. 34 och 188. För tydlighets skull kan man överväga om detta ska förtydligas även i den föreslagna lagtexten (20 andra stycket). Exempelvis "... anmäla det till inskrivningsmyndigheten som ska ta bort anteckningen ur fastighetsregistret". 10 Köpeskillingen De frågor som avhandlas i detta avsnitt påverkar inte direkt LM:s förrättningsprocess. Det åligger inte heller LM att kontrollera att parterna i omvandlingsprocessen följer det här föreslagna regelsystemet. Lantmäteriet tillstyrker ändå de bedömningar och förslag som utredningen lämnar i avsnittet om köpeskillingen. Det gäller bl.a. att utgångspunkten ska vara att hyresgästen ska få ett erbjudande om att köpa lägenheten för ett pris som motsvarar lägenhetens marknadsvärde, att fastighetsägaren ska låta besiktiga byggnaden innan han eller hon lämnar erbjudanden om köp, att fastighetsägaren ska vara skyldig att låta värdera lägenheterna innan erbjudanden om köp lämnas och att det inte ska finnas några särskilda behörighetskrav för den som anlitas som besiktningsman eller värderare i omvandlingsförfarandet. Lantmäteriet är av meningen att ett i teorin bra system skapas - det bör kunna fungera på det sätt som beskrivs i utredingen. Men vi an-

4 4 ser dock att de olika omvandlings-i ombildningsalternativen inte är konkurrensneutrala. Marknaden kommer antagligen att vara tämligen kallsinnig till möjligheten att kunna omvandla hyresrätter till ägarlägenheter. De ekonomiska incitamenten är enligt Lantmäteriets bedömning för låga och övertrumfas av alternativen till omvandling, främst ombildning till bostadsrätter. Dock skulle en omvandling kunna komma att bli aktuell i de fall inte en tillräcklig majoritet av hyresgäster stöder ett förslag att en fastighet ska förvärvas av en bostadsrättsförening. Fastighetsägaren kan i det läget istället välja att inleda ett omvandlingsförfarande enligt den nya lagen, hellre än att sälja hela objektet. 14 Fastighetsbildning-villkor för att bilda ägarlägenheter Föreslaget att den s.k. åttaårsregeln 3 kap. 1 b andra stycket 1 FBL inte ska gälla vid omvandling tillstyrks, liksom att kravet på minst tre lägenheter i en sammanhållen enhet behålls oförändrat. Att åttaårsregeln inte ska tillämpas vid omvandling är naturligtvis ett "måste" eftersom hela syftet med den nya lagen är att möjliggöra att befintliga, uthyrda hyreslägenheter ska kunna bilda ägarlägenheter. Att kravet på minst tre ägarlägenheter i en sammanhållen enhet behålls är också naturligt eftersom behovet av att få underlag för att skapa ändamålsenliga instrument för samverkan mellan angränsande bostadsfastigheter torde vara minst lika stort vid omvandling som vid nyproduktion. Lantmäteriet tillstyrker också att en anteckning i fastighetsregistret om en intresseanmälan enligt ombildningslagen ska utgöra hinder mot att omvandla hyresrätterna i byggnaden till ägarlägenheter. Likaså tillstyrks att efter det att en ansökan om fastighetsbildning för omvandling till ägarlägenheter har gjorts ska det inte vara möjligt för en bostadsrättsförening eller en kooperativ hyresrättsförening att göra en intresseanmälan. I det senare fallet har dock Lantmäteriet vissa synpunkter på förfarandet. IM antecknar intresseanmälan enligt ombildningslagen på ansökan av en bostadsrättsförening eller kooperativ hyresrättsförening. Hur ska IM få kännedom om att en fastighetsägare har ansökt om sådan fastighetsbildning som hindrar en anteckning om intresseanmälan? En eventuell anteckning i fastighetsregistret om att lantmäteriförrättning pågår utgör idag inte hinder mot andra inskrivningsärenden. Det skulle försvåra IM:s hantering av ansökningar som avser intresseanmälan om LM måste kontaktas i varje enskilt fall för att avgöra om det finns en inneliggande ansökan om fastighetsbildning

5 5 som.hindrar en anteckning om intresseanmälan. I utredningen föreslås inte någon särskild anteckning i fastighetsregistret om att ansökan gjorts beträffande fastighetsbildningsåtgärd som syftar till att omvandla till ägarlägenheter. Lantmäteriet anser att om en ansökan om fastighetsbildning ska utgöra hinder mot en anteckning om intresseanmälan så bör anteckning om fastighetsbildningsansökan göras i registret eller IM underrättas på annat lämpligt sätt om detta. En annan fundering är vad som gäller för det fall en intresseanmälan felaktigt antecknas i registret trots att en fastighetsbildningsåtgärd pågår. Om det finns en antecknad intresseanmälan så ska detta utgöra hinder mot en omvandling till ägarlägenheter. Att en ansökan om fastighetsbildning utgör hinder för en ny intresseanmälan skulle kunna innebära problem för en bostadsrättsförening. Vad Lantmäteriet förstår så finns det inte något som hindrar att en fastighetsägare överlåter fastigheten under pågående omvandlingsförrättning eller att fastighetsägaren kan välja att återkalla ansökan om fastighetsbildning. Ett hypotetiskt exempel är att en bostadsrättsförening blockeras från möjligheten att anteckna en intresseanmälan p.g.a. en ansökan om fastighetsbildningsåtgärd. Under pågående förrättning säljer ägaren fastigheten varefter den nya ägaren väljer att återkalla ansökan om fastighetsbildning. Bostadsrättsföreningen har inte haft möjlighet att anteckna en intresseanmälan p.g.a. den pågående fastighetsbildningsåtgärden samtidigt som den pågående fastighetsbildningsåtgärden inte hindrar en försäljning. 15 Samverkan Utredningen föreslår att röstspärren (49 SFL) inte ska gälla för samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar med ägarlägenheter som delägarfastigheter under förutsättning att någon del av byggnaden där ägarlägenheterna är belägna ingår i gemensamhetsanläggningen. Lantmäteriet har förståelse för att utredningen valt att föreslå att röstspärren ska tas bort i dessa situationer efter de indikationer som man har fått från fastighetsägarhåll samt omtanken om att det föreslagna omvandlingsförfarandet ska få någon tillämpning i praktiken. Förslaget tillstyrks alltså. Lantmäteriet tillstyrker även att regeln om slopad röstspärr ska gälla retroaktivt i de beskrivna fallen, dvs. gälla också för befintliga samfällighetsföreningar som förvaltar en del av en byggnad med ägarlägenheter. Även om de ovan angivna skälen för att slopa röstspärren vid omvandling inte gör sig gällande här är det enligt Lantmäteriets

6 6 uppfattning värdefullt att samma regler gäller för liknande situationer. Samtidigt vill Lantmäteriet peka på att det finns skäl som talar emot ett slopande av röstspärren. Argumenteringen i utredningen är enligt vår mening inte övertygande i alla delar. Lantmäteriet anser att omvandling av ett befintligt flerbostadshus (hyreshus) inte helt kan jämföras med en påbyggnad på huset med ägarlägenheter. I påbyggnadsfallet försöker man ofta begränsa antalet gemensamhetsanläggningar som den befintliga fastigheten är med i och man använder i stället servitut för att lösa frågan om ägarlägenheternas tillgång till nödvändiga rättigheter, s. 299 och 315. Vid en omvandling är den bärande tanken att alla hyresrätter i byggnaden ska omvandlas och säljas till befintliga hyresgäster eller andra köpare. Så länge hyresrätterna består finns ett visst skydd för hyresgästerna i "hyreslagen" (12 kap. JB) och bostadsförvaltningslagen för att de gemensamma delarna hålls i ett acceptabelt skick. När hyresrätterna övergått till enskilt ägda fastigheter finns inte längre det skyddet kvar. Enligt Lantmäteriets mening kan ett minoritetsskydd vid förvaltningen av de gemensamma delarna av den byggnad som ägarlägenheterna ligger i därför vara motiverat, s I utredningen anförs "De förvaltningsbeslut som kan tänkas vara av störst ekonomisk betydelse lär uppstå i fråga om själva byggnaden. Då är det också rimligt att begränsa borttagandet av röstspärren till just förvaltningsfrågor rörande byggnaden." Sett från den andra partens - hyresgästerna/köparna - perspektiv kan det sagda, enligt Lantmäteriets mening, tvärtom vara ett skäl för att behålla röstspärren i dessa fall, s Lantmäteriet instämmer i bedömningen att det inte bör införas något krav på särskild förvaltare. LM kan, i samband med att samfällighetsföreningar bildas, informera om att reglerna i SFL medger att föreningen kan anlita en "särskild förvaltare". Lantmäteriet instämmer också i bedömningarna rörande s.k. trappfastigheter. Det finns f.n. inte förutsättningar för att skapa ett system med rättigheter och skyldigheter för trappfastigheter. 19 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Föreslagna ikraftträdande- och övergångsregler tillstyrks. 21 Författningskommentarer 21.1 Lagtekniska frågor

7 7 Lanttn~te~t tyc:ker att det är bra att de nya reglerna finns i en särskild lag -lag (20xx:xxx) om omvandling av hyreslägenheter till ägarlägenhetsfastigheter. Nödvändiga kompletteringar och hänvisningar görs i.fbl Förslaget till lag (20XX:XXX) om omvandling av hyreslägenheter till ägarlägenhetsfastigheter 1 Andra stycket i lagtexten bör formuleras "Omvandling enligt bestämmelserna i denna lag innebär att en sådan bostadslägenhet som anges i första stycket blir en ägarlägenhetsfastighet." Annars kan formuleringen eventuellt misstolkas som att det bildas en särskild sorts ägarlägenheter vid omvandling och det är ju inte fallet. 3 Vid delning av en flerbostadsbyggnad på höjden bör det framgå av motivtexten att regeln även möjliggör att hyresrätter i restfastigheten (2D) omvandlas till ägarlägenheter i det där beskrivna exemplet, s Här bör ett nytt första stycke övervägas. "Hyresgäst som avstått från att köpa lägenheten i samband med omvandlingen har förköpsrätt vid framtida försäljning av lägenheten." Nuvarande lagtext talar om "förköpsrätten" i bestämd form utan att den är definierad Förslagen innebär ett visst merarbete för LM och IM. Hyresgäster är inte sakägare i en avstyckningsförrättning, såvida de inte förvärvat område/utrymme av styckningsfastigheten. Någon förteckning av hyresgäster behövs inte för LM:s handläggning av avstyckningsärendet. Lantmäteriet tillstyrker ändå de föreslagna reglerna med följande kommentarer. Anteckning i fastighetsregistret görs idag i två liknande ärendetyper, intresseanmälan enligt lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt, (ombildningslagen) och lag (1985:658) om arrendators rätt att förvärva arrendestället. Skillnaden jämfört med anteckning enligt föreslaget till lag om omvandling av hyreslägenheter till ägarlägenhetsfastigheter är att intresseanmälan enligt ombildningslagen och för arrendators rätt att förvärva arrendestället är anteckningar som sker till följd av en frivillig ansökan. För dessa anteckningar utgår en expeditionsavgift om 825 kr. Att anteckning inte sker i dessa fall ligger på den enskil-

8 8 des risk. Den föreslagna förköpsrätten till ägarlägenheter innebär däremot en obligatorisk inskrivning och en skyldighet för myndigheten att göra anteckning i registret. För den typen av anteckningar utgår traditionellt ingen expeditionsavgift eftersom det inte finns någon sökande. Är detta avsikten även för dessa fall? Om inte så krävs en ändring i avgiftsbilagan till inskrivningsförordningen, s Bortsett från ovan angivna synpunkter ser Lantmäteriet inte några problem med att förslaget skulle leda till fler inskrivningsärenden. När hyresgästen köper den omvandlade lägenheten så sker detta som köp av fast egendom och ansökan behandlas av myndigheten som en vanlig ansökan om lagfart. På s. 396 anges att ökade kostnader för IM täcks av ökade avgifter. Eftersom IM är anslagsfinansierad så innebär inte ett ökat antal ansökningar att kostnaderna täcks av ökade expeditionsavgifter utan ett införande av lagförlaget skulle även kräva att anslagen höjs. En ny form av anteckningsärende skulle innebära utvecklingskostnader för att anpassa Lantmäteriets tekniska handläggningssystem SFÄR. Hur stora dessa kostnader skulle vara är däremot oklart Förslaget till lagom ändringar i fastighetsbildningslagen 3 kap.1 b Undantaget från åttaårsregeln är naturligtvis nödvändigt, se 14 Fastighetsbildning-villkor för att bilda ägarlägenheter, ovan. 3 kap. l c Detta bör enligt Lantmäteriets mening, kunna tillämpas även på restfastigheten, t.ex. om en stor flerbostadshusfastighet delas upp i en 3D-fastighet av påtaglig storlek med hyreslägenheter och en restfastighet (traditionell fastighet) där lägenheterna omvandlas till ägarlägenhetsfastigheter. Det borde då räcka med att förvaltningen av anläggningen i 3D-fastigheten är ändamålsenlig, det bör inte krävas att den blir mer ändamålsenlig. Det nyss nämnda fordrar att lagtexten i nya 3 kap. 1 c FBL kompletteras, exv. "... om lägenheterna i någon av styckningsdelarna samtidigt omvandlas enligt... " 10 kap. 6 Lantmäteriet frågar sig hur LM ska kunna veta att "ett köp eller annat förvärv av ett utrymme inom en byggnad har skett som ett led i en omvandling" enligt den nya lagen, innan fastighetsägaren har ansökt om fastighetsbildning? Här måste myndigheten utreda hur

9 9 det förhåller sig innan en eventuell avvisning av en ansökan från en köpare. Samtidigt kan konstateras att en ansökan från en köpare/hyresgäst i den beskrivna situationen inte kommer att kunna leda till någon fastighetsbildning eftersom andra villkor i omvandlingslagen och i FBL inte kommer att vara uppfyllda, bl.a. kravet på att alla lägenheterna i byggnaden måste omvandlas. Men villkoret i 10 kap. 6 FBL gör att LM slipper att pröva villkor och ställa in förrättningen - det räcker med att avvisa en sådan ansökan på formella skäl. Regeln tillstyrks alltså Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:325) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt 3a Lantmäteriet anser att formuleringen "... syftar till att ägarlägenhetsfastigheter ska bildas, " bör ersättas av "... syftar till omvandling av hyreslägenheter till ägarlägenhetsfastigheter, "för att undvika att en ansökan om annan fastighetsbildning för att bilda ägarlägenheter, t.ex. en påbyggnad på taket, förhindrar att en anmälan antecknas. Lantmäteriets beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I den slutliga handläggningen har även deltagit stabsjuristen David Fridh, tf. sektionschefen Ingela Bo i je af Gennäs samt lantmätaren Peter Wiström, föredragande. ~~~ Bengt Kjellson Peter Wiström

10

Motion till riksdagen: 2014/15:2951. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Utredningens direktiv

Motion till riksdagen: 2014/15:2951. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Utredningens direktiv Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2951 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33

FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 FRÅN HYRESRÄTT TILL ÄGANDERÄTT SOU 2014:33 Vårt uppdrag Redogöra för skäl för och emot att det införs en omvandlingsmöjlighet Utforma ett ändamålsenligt omvandlingsförfarande Följa upp den tidigare ägarlägenhetsreformen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Från hyresrätt till äganderätt SOU 2014:33 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Presentation av 2012 års ägarlägenhetsutredning Vårt uppdrag Våra förslag Konsekvenser 1 2012 års ägarlägenhetsutredning

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt Tillämpning av 3-5 lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Läs mer

Från hyresrätt till äganderätt

Från hyresrätt till äganderätt Från hyresrätt till äganderätt Betänkande av 2012 års ägarlägenhetsutredning Stockholm 2014 SOU 2014:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Stockholm den 22 september 2014

Stockholm den 22 september 2014 R-2014/1054 Stockholm den 22 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3799/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Från

Läs mer

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32)

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Regeringskansliet J ustiti edepa rtem e ntet 103 33 STOCKHOLM Yttrande BESLUTSDATUM: 2014-11-24 VÅR REFERENS: 102-2014/3464 ER REFERENS: JU2014/4181/Ll Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift

Läs mer

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas LANTMÄTERIET 1 (6) YTTRANDE 2013-12-09 Dnr 102-2013/3653 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess Regeringskansliets dnr 52013/ 6968/PBB

Läs mer

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. 2012 års ägarlägenhetsutredning Ägarlägenheter i befintliga hyreshus 2012 års ägarlägenhetsutredning Disposition Vilka arbetar i utredningen? Hur bedrivs arbetet i en statlig utredning? Utredningens uppdrag Vilka arbetar i utredningen?

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare LANTMÄT E RIET 1 (5) YTTRANDE 2014-08-14 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2014/1597 Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare Regeringskansliets dnr 52014/ / 1992/ SFÖ 1.

Läs mer

Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Os 2016:27)

Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Os 2016:27) LANTMÄTERIET 1 (5) YTTRANDE 2017-01-13 Dnr: N2016-05385-FJR '])?Y/ / OJ-;2.01f 3751- Näringsdepartementet 103 33 Stockhohn Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Os 2016:27) Näringsdepartementets

Läs mer

Promemorian Samordningsnummer och utländska fastighetsägare - en översyn

Promemorian Samordningsnummer och utländska fastighetsägare - en översyn REMISSYTTRANDE Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2015-01-26 Dnr 102-2014/5215 Promemorian Samordningsnummer och utländska fastighetsägare - en översyn Fi2014/ 4002 Sammanfattning Lantmäteriet

Läs mer

Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information

Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information LANTMÄTERIET 1 (7) YITRANDE 2014-02-26 Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2013/3858 Yttrande över SOU 2013:51 - Skydd för geografisk information Regeringskansliets dru Fö2013/1371

Läs mer

Ägarlägenheter. En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Beatrice Bäckström

Ägarlägenheter. En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Beatrice Bäckström Ägarlägenheter En jämförelse mellan omvandling av hyresrätt till ägarlägenhet och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt Beatrice Bäckström Aktuell termin VT 2015 Examensarbete, 15 hp Magisterprogram

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Promemoria om komplettering av den nya plan- och bygglagen

Promemoria om komplettering av den nya plan- och bygglagen L A N T M Ä T E R I E T 1 (7) YTTRANDE 2010-12-14 Dnr 102-2010/2675 Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemoria om komplettering av den nya plan- och bygglagen Regeringskansliets dnr

Läs mer

LANTMÄTERIET. Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet,

LANTMÄTERIET. Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, LANTMÄTERIET 1(5) YTTRANDE 2017-01-30 Dnr 102-2016/4979 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, sou 2016:72 Regeringskansliets dnr

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

Justitiedepartementet. Åtgärder mot s.k. lagfartskapning

Justitiedepartementet. Åtgärder mot s.k. lagfartskapning 2009-12-18 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Åtgärder mot s.k. lagfartskapning Sammanfattning: Inskrivningsmyndigheten ska omedelbart underrätta överlåtaren när en ansökan

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

Lantmäterimyndigheten Sundsvalls kommun SUNDSVALL. Helårsbostad Fritidsbostad Jord- och skogsbruk Industri. Annat:

Lantmäterimyndigheten Sundsvalls kommun SUNDSVALL. Helårsbostad Fritidsbostad Jord- och skogsbruk Industri. Annat: Ansökan Läs instruktionen längst bak innan du fyller i ansökan. Fyll i uppgifter om alla fastigheter och sakägare. Jag / vi ansöker om följande lantmäteriförrättning Lantmäterimyndigheten Inkom Dnr Berörda

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 november 2013 T 1470-12 KLAGANDE Lantmäteriet 801 82 Gävle MOTPART ES SAKEN Förrättningskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts,

Läs mer

Sammanfattning. Återkallelse av svenskt medborgarskap

Sammanfattning. Återkallelse av svenskt medborgarskap REMISSYTTRANDE Sid 1 (5) 2006-09-28 AdmD 158-2006 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Omprövning av medborgarskap (SOU 2006:2), ärendenummer Ju 2006/643/IM Sammanfattning Kammarrätten instämmer

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Kommittédirektiv. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Dir. 2012:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012

Kommittédirektiv. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Dir. 2012:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Kommittédirektiv Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Dir. 2012:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar som behövs för

Läs mer

Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.

Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m. Lagutskottets betänkande 2005/06:LU17 Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:28 Elektroniskt ansökningsförfarande

Läs mer

Remissvar Registersforskningsutredningen {SOU 2014:45)

Remissvar Registersforskningsutredningen {SOU 2014:45) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 2015-02-03 VÅR REFERENS: DNR 102-2014/4884 ER REFERENS: U2014/4224/F Remissvar Registersforskningsutredningen {SOU 2014:45) Lantmäteriet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16. Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16. Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe. Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-08 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

Köp genom fastighetsreglering

Köp genom fastighetsreglering Innehåll Köp genom Ulf Jensen Grundfall Stämpelskatt och inteckningar Förrättningen Rättigheters ställning Betalningen Köprättsliga frågor Köpekontrakt eller medgivande? 1.1 De båda grundfallen Fastigheterna

Läs mer

I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35)

I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35) LANTMÄ T ERIET 1 (11) YTTRANDE 2014-10-06 Dnr 102-2014/3134 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35) Regeringskansliets dm M2014/1451/Nm

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder YTTRANDE 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Sammanfattning Hovrätten tillstyrker med de påpekanden

Läs mer

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter YTTRANDE 2011-01-21 SVEA HOVRÄTT Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39) Inledning Hovrätten, som inte har

Läs mer

-CXf Wl5 --11-\ct(fUl_

-CXf Wl5 --11-\ct(fUl_ -CXf Wl5 --11-\ct(fUl_ 1 (6) REMISSVAR 2015-11-19 REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2015/2393 Ert Dru Ju2015/3364/L6 SOU 2015:39 Myndighetsdatalag SAMMANFATTNING tillstyrker

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04. Ändringar i lagen om elcertifikat. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04. Ändringar i lagen om elcertifikat. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Ändringar i lagen om elcertifikat Enligt

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6)

Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) YTTRANDE 1 (6) Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) (dnr Ju2017/01226/L2) Inledning

Läs mer

Inskrivningsinformation i ny struktur

Inskrivningsinformation i ny struktur L A N T M Ä T E R I E T 1 (16) PM Inskrivningsinformation i ny struktur 2013-10-18 Version 1.2 Inskrivningsinformation i ny struktur Revisionshistoria Datum Version Beskrivning 2012-02-20 0.1 Dokumentet

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder 2012-11-23 Dnr 1.4 31600/2012 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning Håkan Aronsson håkan.aronsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande angående

Läs mer

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Mikael Pauli (Finansdepartementet)

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Mikael Pauli (Finansdepartementet) Lagrådsremiss Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 24 maj 2017 Per Bolund Mikael Pauli (Finansdepartementet)

Läs mer

Finansdepartementet 103 33 Stockholm 2009-09-07 Dnr 502-2009/2366. Förslag till ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister

Finansdepartementet 103 33 Stockholm 2009-09-07 Dnr 502-2009/2366. Förslag till ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm 2009-09-07 Dnr 502-2009/2366 Förslag till ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister I samband med Lantmäteriets arbete med

Läs mer

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt DOMSTOLSAKADEMIN Mark- och miljödomstolen Vänersborg Geografiskt område: Västra Götaland, Halland och Värmland samt halva Örebro

Läs mer

Extern kund-samfällighet-lantmäteriet

Extern kund-samfällighet-lantmäteriet Sid 1 (2) Anm älan om ändrat andelstal i G A (24 a AL) Kom m un, län kom m un län G em ensam hetsanläggning (1) Sam fällighetsförening (2) Nytt andelstal Styrelsen har beslutat om ändring av andelstal

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Kommittédirektiv. Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Dir. 2006:59. Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006

Kommittédirektiv. Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Dir. 2006:59. Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Kommittédirektiv Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten Dir. 2006:59 Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Sammanfattning av uppdraget Regeringen har bedömt att huvudmannaskapet

Läs mer

Johan Danelius (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Johan Danelius (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Modernare lantmäterisammanträden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 januari 2015 Morgan Johansson Johan Danelius (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt

Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Nyttjanderätt i fastigheter - Hyra och bostadsrätt Föreläsare: Signe Lagerkvist Signe.lagerkvist@jus.umu.se Allmänt om nyttjanderätter Hyra Bostadsrätt 2 Allmänt om nyttjanderätt En begränsad rätt till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om byggande av järnväg; SFS 2012:708 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1593/2009) Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Tredimensionell fastighetsindelning

Tredimensionell fastighetsindelning Tredimensionell fastighetsindelning Möjligheter och begränsningar Barbro Julstad Fastighetsrättschef division fastighetsbildning Lantmäteriet Tredimensionell fastighetsindelning När kan er bildas Hur kan

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal 11 ÄNDRING AV ANDELSTAL Det finns i huvudsak fyra sätt att gå tillväga på för att ändra ett andelstal - vilket alternativ som är tillämpligt beror på rådande situation: - Samfällighetsföreningens styrelse

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-11. Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statens egendom Harpsund och Sagerska huset

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-11. Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statens egendom Harpsund och Sagerska huset 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-11 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statens egendom

Läs mer

Fastighetsrätt. Byggprocessen

Fastighetsrätt. Byggprocessen Fastighetsrätt Byggprocessen Fastighetsrätt Fast egendom och fastighetsbegreppet Köp och försäljning av fast egendom Fastighetsbildning Fast egendom Jordabalken 1 kap 1 Fast egendom är jord Denna är indelad

Läs mer

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig i rubricerat ärende, får härmed anföra följande.

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig i rubricerat ärende, får härmed anföra följande. 1 (5) YTTRANDE 2009-10-15 Dnr SU 302-1242-09 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, som anmodats yttra sig

Läs mer

Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81)

Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-02-06 Stockholm Dnr 658-08 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) 1. Ny lag om kontaktförbud Behov av en

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-05-28 Dnr 165/2015 1 (5) Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Fi2015/781 Sammanfattning

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 9 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Wallenstam Fastighets AB 70, 556894-8185 Ombud: Advokat Mart Tamm Vasagatan

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-07. Lag om vård till asylsökande m.fl.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-07. Lag om vård till asylsökande m.fl. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-07 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Lars Dahllöf. Lag om vård till asylsökande

Läs mer

Utkast till Lagrådsremiss

Utkast till Lagrådsremiss Utkast till Lagrådsremiss En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange datum. Klicka här för

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån till företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-05-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Företagshypotek en bättre säkerhet för lån

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Varför kan inte lantmätaren hantera markavvattningssamfälligheter?

Varför kan inte lantmätaren hantera markavvattningssamfälligheter? Varför kan inte lantmätaren hantera markavvattningssamfälligheter? Ingrid Öhlund lantmätare och senior rådgivare Division Fastighetsbildning Tel 070-57 87 211 Ingrid.ohlund@lm.se Varför?.. Dagens regelsystem

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Yrkande med anledning av regeringens proposition 2016/17:30 om framtidsfullmakter Registrering av framtidsfullmakter samt ikraftträdande av lagen

Yrkande med anledning av regeringens proposition 2016/17:30 om framtidsfullmakter Registrering av framtidsfullmakter samt ikraftträdande av lagen 1 (5) 2017-03-21 Sveriges riksdag Civilutskottet Att. ordf. Tuve Skånberg samt vice ordf. Hillevi Larsson Yrkande med anledning av regeringens proposition 2016/17:30 om framtidsfullmakter Registrering

Läs mer

REMISSVAR. SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(10) REGERINGSKANSLIET. N äringsdepartementet STOCKHOLM

REMISSVAR. SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(10) REGERINGSKANSLIET. N äringsdepartementet STOCKHOLM LANTMÄT E RI E T 1,, b lm + 1(10) REMISSVAR 2014-03-12 Dm 102-2014/133 REGERINGSKANSLIET N äringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ert Dnr N2013/5588/ENT SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

YTTRANDE. Dnr S2015/06260/FS

YTTRANDE. Dnr S2015/06260/FS YTTRANDE Dnr S2015/06260/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 29 mars 2016 Betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-04-21 Fi2015/1581 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Sammanfattande bedömning Den särskilde utredaren

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 4 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-03-18 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2014 Ö 1892-13 KLAGANDE GT Ombud: Advokat NR MOTPART Trafikverket Box 810 781 89 Borlänge ÖVRIG SAKÄGARE GöT Ombud: Advokat

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:136

Regeringens proposition 2001/02:136 Regeringens proposition 2001/02:136 Redovisningen av Svenska kyrkans fastigheter i fastighetsregistrets inskrivningsdel Prop. 2001/02:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

DOM 2015-10-13 Stockholm

DOM 2015-10-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060303 DOM 2015-10-13 Stockholm Mål nr F 7731-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-13 i mål nr F 2063-15, se

Läs mer

(13) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Byggnadsminnesförklaring (3 kap 4-9 )

(13) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Byggnadsminnesförklaring (3 kap 4-9 ) 2014-01-01 1 (13) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Byggnadsminnesförklaring (3 kap 4-9 ) 2014-01-01 2 (13) Riksantikvarieämbetet Box 5405 11484 Stockholm www.raa.se 2014-01-01

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2009:180 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Domstolarnas handläggning av ärenden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Domstolarnas handläggning av ärenden LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Domstolarnas handläggning

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

Fastighetsbildningslagen. Översikt av lagen Förrättningsformer Ärendegången Olika lösningar på samma problem

Fastighetsbildningslagen. Översikt av lagen Förrättningsformer Ärendegången Olika lösningar på samma problem Fastighetsbildningslagen Översikt av lagen Förrättningsformer Ärendegången Olika lösningar på samma problem Fastighetsbildningslagens systematik 19 kap Fastighetsregister 18 kap Rättegången i Högsta domstolen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR EVENTUELLT BILDANDE AV GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR Svärdsö Södra Sportstugeförening Årsstämma 2015-09 09-06 06 Rev 1 B502 B509 2 NY LAGSTIFTNING SFS 2013:488 gäller sedan 1 juli 2013 Nyttjanderätter, servitut

Läs mer