Slutrapport Arena. En förstudie inom kompetensförsörjning genom kompetensmatchning (31) Päivi Johansson Projektledare Förstudie Arena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Arena. En förstudie inom kompetensförsörjning genom kompetensmatchning 2015-02-26 1(31) Päivi Johansson Projektledare Förstudie Arena"

Transkript

1 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) ( Päivi Johansson Projektledare Förstudie Arena , Slutrapport Arena En förstudie inom kompetensförsörjning genom kompetensmatchning 1A, Kd Tel: Bankgiro

2 2(3 1) Inledning... 4 Värmlandsstrategin... 4 Arbetsmarknadsprognoser utifrån perspektivet funktionsnedsatta... 4 Arbetsmarknadsutsikterna för Värmlands län Jobbmöjligheter i Värmlands län... 5 Arbetsgivarnas önskemål om kompetens... 6 Förstärkta insatser för arbetssökande med funktionsnedsättning t.o.m Bakgrund... 7 Samordningsförbundet Samspelet... 7 Förstudie Arena... 7 Syfte Arena... 8 Mål Arena... 9 Arbetsgivare... 9 Samspelets deltagare... 9 Samspelets personal... 9 Dialogarenor... 9 Aktiviteter... 9 Arbetsgivare... 9 Kartläggning och intervjuer... 9 Kompetensutveckling Arbetsplatsbesök och nätverk Näringslivsrepresentanter Deltagare Kartläggning och intervjuer Kompetensutveckling Brukardialog Brukarorganisationer Samspelets personal Kartläggning och intervjuer Kompetensutveckling Workshop Tips för en lyckad praktik Evenemang, utbildningsinsatser och konferenser Frukostföreläsning Utbildningstillfällen/konferenser... 12

3 3(3 1) Spridningskonferens Erfarenhetsutbyte med närliggande projekt Arenadialoger med arbetsgivare, Samspelets deltagare och personal Arena En kontinuerlig resurs i Samspelets deltagarinsatser Marknadsföring Arbete med horisontella mål Jämnställdhet Integration Miljö Resultat Sammanställning intervjuer Arbetsgivare Deltagare Samspelets personal Sammanställning behov av kompetensutveckling Arbetsgivare Deltagare Samspelets personal Matchningskriterier för målgruppen Sammanställning av Arena-dialoger För Arbetsgivare För Samspelets deltagare För Samspelets personal Brukardialog Brukarorganisationer Resultat av övriga aktiviteter genomförda inom ramen för förstudien Arbetsgivarbesök och nätverksmöten Dokumenterade arbetsgivarkontakter Näringslivskontakter Sammanställning marknadsföring av arbetsgivare via Samspelet Indikatortabellen Slutsats ESF-ansökan om medel till genomförandeprojekt Arena... 31

4 4(3 1) Inledning Värmlandsstrategin Värmlandsstrategin handlar om att hitta vägar för en hållbar tillväxt och utveckling. För att nå vår vision har fyra områden med en tydlig strategisk betydelse ringats in. Till varje prioriterat område finns ett antal mätbara mål och åtgärder knutna. Värmlandsstrategin är en paraplystrategi. Den pekar ut VAD som ska göras och VART vi ska gå. Strategins fokus är vad vi gemensamt ska åstadkomma i Värmland fram till Årtalet är satt utifrån EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 som utgör ett ramverk för Värmlandsstrategin. I Europa 2020-strategin, EU:s gemensamma strategi för tillväxt, beskrivs visionen för en omvandling av EU till en smart och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, produktivitet och social sammanhållning. I EU-kommissionens rekommendationer inför kommande strukturfondsperiod och Socialfondsprogram pekas på vikten av att utgå från främst följande tre av de tio tematiska målen i EU 2020: att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet att främja social inkludering och bekämpa fattigdom att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande Förstudie Arena harmonierar med 3 av Värmlandsstrategins 4 prioriterade huvudområden; Livskvalitet för alla, Höjd kompetens på alla nivåer samt Fler och starkare företag. Förstudiens huvudfokus har varit kompetensförsörjning genom kompetensmatchning. Arbetsmarknadsprognoser utifrån perspektivet funktionsnedsatta Enligt Arbetsförmedlingens statistik 1 från 2013 har allt fler av de arbetslösa en funktionsnedsättning. - Drygt 16 procent av befolkningen i åldern år uppger att de har någon typ av funktionsnedsättning. Det motsvarar nära en miljon (Cirka ) personer. - Värmland, tillsammans med länen i norra Sverige, tillhör den region som har högst andel funktionsnedsatta i befolkningen. - Bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga som inte är sysselsatta uppger drygt hälften (56 %) att de skulle kunna utföra ett arbete om de fick en eller flera typer av stöd/anpassningar. 1 Källa: SCB, Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013

5 5(3 1) Arbetsmarknadsutsikterna för Värmlands län Arbetslösheten är ojämnt fördelad, såväl geografiskt som mellan olika grupper i samhället. Bland männen är arbetslösheten högre än bland kvinnorna och arbetslösheten bland ungdomarna är betydligt högre än bland äldre. Arbetslösheten är högre bland dem som är födda utrikes än bland dem som är födda i Sverige. Den är också högre bland dem som har en funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, än bland dem som inte har en sådan nedsättning. Det är också stora skillnader i arbetslöshet mellan olika utbildningsnivåer. Snedfördelningen av arbetslösheten innebär stora utmaningar på arbetsmarknaden. I Värmlands län beräknas antalet personer i yrkesverksam ålder minska de närmaste åren. Antalet personer i övriga åldrar kommer däremot att öka. I det läget behöver alla som kan och vill arbeta tas tillvara på arbetsmarknaden. För de grupper som har det tuffast på arbetsmarknaden är det inte ovanligt att tiden utan arbete blir lång eller att man växlar tillfälliga arbeten med arbetslöshet. Jobbmöjligheter i Värmlands län Arbetsförmedlingens rapport om jobbläget i Värmland 3 säger att stämningsläget är gott hos företagen i länet. Tack vare utvecklingen i omvärlden bedömer man att försäljningen till utlandet kommer att öka. De flesta som anställs under 2014 och 2015 kommer att ersätta personer som går i pension. Alla som går i pension ersätts inte, men det handlar ändå om ett stort antal jobb. - Inom handeln och hotell- och restaurang får många unga sitt första arbete. Omsättningen på personal är stor. Det gör att arbetsgivarna ofta behöver anställa för att ersätta dem som slutar. - Inom turismen ser framtiden ljus ut. har många evenemang och anläggningar som gör det möjligt med stora arrangemang. Det innebär i sin tur många hotellbokningar och restaurangbesök som ger arbetstillfällen - Jobbmöjligheterna är goda för civilingenjörer och högskoleingenjörer. Möjligheterna är särskilt goda för ingenjörer med utbildning och erfarenhet inom maskin, elkraft, elektronik och teleteknik. - Jobbmöjligheterna är goda för lastbilsförare som har erfarenhet inom yrket. Yrkeskompetensbevis och ADR-intyg för transport av farligt gods är viktiga kompetenser om du söker arbete som chaufför. Medelåldern bland bussförare och lokförare är hög. Många går i pension de kommande åren och behöver då ersättas. - Lagerarbete finns inom många branscher och jobbmöjligheterna hänger också här tätt samman med utvecklingen inom dessa branscher. Jobbmöjligheterna ökar för den som t.ex. har truckkort för B-, C- eller D-truck. 2 Källa: Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna för Värmlands län Källa: Arbetsförmedlingen, Jobbläget i Värmland

6 6(3 1) - För att få jobb på en byggarbetsplats behövs nästan alltid ett yrkesbevis som visar adekvat utbildning, antal arbetade lärlingstimmar samt klarat yrkesteoretiskt prov. Under 2014 och 2015 väntas arbetsmarknaden bli bättre för dem som arbetar inom bygg i takt med att allt fler byggprojekt kommer igång. - Många av jobben inom hälso- och sjukvård och socialt arbete finns inom den offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn kommer många att gå i pension den närmaste tiden. Det innebär lediga jobb att söka när de som går i pension ska ersättas. Det finns många jobb att söka som personlig assistent. - Jobbmöjligheterna är goda för flertalet av läraryrkena. Det är för få som utbildar sig till lärare, samtidigt som många lärare går i pension. Bäst är möjligheterna för utbildade förskollärare. Arbetsgivarnas önskemål om kompetens - De flesta arbetsgivare kräver minst gymnasiekompetens, även för jobb där inte yrkesutbildning eller specifika yrkeskunskaper behövs. Därför är det viktigt att ha slutbetyg från gymnasiet, oavsett inriktning på utbildningen. - Ett körkort öppnar för fler jobbmöjligheter inom de flesta branscherna. - Men det är inte enbart formella kompetenser som är viktiga. Även intresse, vilja att lära, samarbetsförmåga, bra bemötande och att kunna ta ansvar har betydelse. Förstärkta insatser för arbetssökande med funktionsnedsättning t.o.m Regeringen beslutade under 2011, om En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken under Inriktningsmålen för arbetsmarknadspolitiken är att sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, ska öka och att matchningen ska vara effektiv. Andelen inskrivna vid Arbetsförmedlingen med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning har ökat de senaste åren och motsvarar idag 26 procent av samtliga inskrivna arbetssökande. Jämförelse mellan olika utbildningsnivåer visar att andelen med funktionsnedsättning är betydligt högre bland dem med enbart förgymnasial utbildning. Bland män med högst förgymnasial utbildning är andelen med funktionsnedsättning högre än bland kvinnor med motsvarande utbildningsnivå. Resultatet indikerar att det är viktigt att satsa på olika typer av utbildningsinsatser för att personer med funktionsnedsättning ska nå målet arbete, eftersom enbart förgymnasial utbildning i sig försvårar möjligheten att få ett arbete. 4 Källa: Arbetsförmedlingen, Budgetunderlag

7 7(3 1) Bakgrund En grundförutsättning för att Värmland ska utvecklas är att det finns möjlighet för personer i länet att försörja sig. Personer med funktionsnedsättning och fysisk-/ psykisk och social ohälsa har idag svårt att hitta arbete och möjlighet att nå egen försörjning. Arbetskraftsprognoser visar att det i framtiden kommer finns ett stort behov av arbetskraft. Att på ett bättre sätt tillvarata den kompetens som finns hos personer med funktionsnedsättning kommer bidra till ökad sysselsättning och produktivitet. Det är även viktigt för ökad social sammanhållning och en minskning av sociala klyftor. Förbättrad kompetensmatchning är avgörande för att möta behovet. Generellt har insatser för att öka andelen funktionsnedsatta i arbete utgått från ett rättighetsperspektiv med fokus på likabehandling snarare än ett tillväxtperspektiv. Att skapa förståelse för mångfald som möjlighet för tillväxt och att bättre ta tillvara på allas kompetens är en utmaning på regional, nationell och europeisk nivå. Det finns behov av nytänkande där det är av stort värde att genom goda exempel uppmärksamma företag och organisationer som visar vägen. Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Samspelets ändamål är att inom s, Hammarö, Grums och Kristinehamns kommuner, svara för en finansiell samordning inom det rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Landsting och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Dessa kommer i rapporten benämnas som Samspelets parter. De gemensamma resurserna skall användas för att främja samverkan och samordning i för att underlätta eller förbättra möjligheter av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för medborgaren, i syfte att den enskilde ska förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet mot målet egen försörjning. Samspelet finansierar insatser för människor som, på grund av ohälsa och/eller sociala problem, har svårt att hitta möjligheter och vägar till arbete till målet egen försörjning. Förstudie Arena Förstudie Arena pågår och är delvis finansierad av Region Värmland. Inom Samspelet sågs behov av att bättre kunna knyta kontakter med arbetsgivare inom både offentlig och privat sektor. Detta dels för att kunna öka antalet möjligheter att matcha deltagares behov mot befintliga behov hos arbetsgivare och vice versa. Och dels för att kunna marknadsföra den verksamhet som finns inom förbundet med det stöd som medarbetarna har möjlighet att ge både till arbetsgivare och till de deltagare som finns ute i prövning/praktik/arbete. Liksom att det finns ekonomiska stödåtgärder att tillgå.

8 8(3 1) Tanken med förstudien var även att efterfråga om arbetsgivares behov av specifik handledning för våra deltagare och om behov fanns hos företag om olika utbildningsinsatser inom området funktionsnedsättning/psykisk ohälsa. Idag finns stora möjligheter att med hjälp av Samspelets arbetsrehabiliterande insatser stegförflytta personer med olika typer av svårigheter mot målet arbete eller studier. Personer med funktionsnedsättning och/ eller andra svårigheter, har behov av anpassade arbetsträningsplatser/praktikplatser/subventionerade arbeten. Behovet att finna och få behålla en anställning innebär att kunna få möjlighet att visa sina specifika färdigheter, skaffa sig arbetslivserfarenhet och meriter. För personen leder en praktik till nya erfarenheter och blir ofta en positiv möjlighet för att kunna se sina straka sidor vilket ger ökat självförtroende och motivation att gå vidare mot en anställning. Företagets sociala ansvar, CSR (Corporate Social Responsibility), innebär att integrera samhällsmedvetenhet för en hållbar utveckling i företagets verksamhet, enligt Enterprice CSR har blivit en så viktig faktor i företagsvärlden att flera universitet i Sverige startat utbildningar. Arbetsgivaren kan, genom Arena, ges möjligheter till personalförstärkning, genom prövning/praktik, för de uppgifter de ofta saknar resurser för. Det skapar mervärde och ett socialt engagemang samt innebär en kompetensutveckling och en mångfald för företaget. Att skapa arenor för dialog om arbetsgivarens behov och Samspelets deltagares behov kan bli grunden för utveckling av ett vinna-vinna-koncept. Syfte Arena Förstudien syftar till att etablera kontakter med offentlig och privat sektor, inom förbundets 4 kommuner, för att få möjlighet att skapa arenor för dialog mellan arbetsgivare, Samspelets deltagare, dess personal och parter. Detta för att öppna upp för en mångfald för personer som har funktionsnedsättningar och/eller andra svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden. Ett annat syfte är att identifiera arbetsgivares behov av kompetensutveckling och handledarutbildning. Avsikten är att ta reda på i fall ökad kunskap om funktionsnedsättning och andra identifierade svårigheter, tillsammans med kunskap om befintliga stödåtgärder (ekonomiska och personella) skulle kunna möjliggöra fler arbetstillfällen för målgruppen. Att ta tillvara på deltagarnas/brukarnas erfarenheter, tankar och reflektioner inom området kompetensförsörjning genom kompetensmatchning är centralt i förstudien.

9 9(3 1) Mål Arena Målet är att arenan för mångfald i arbetslivet ska utvecklas genom samverkan mellan arbetsgivare och Samspelets deltagare, personal med dess parter. I detta övergripande mål för förstudien finns följande delmål: Arbetsgivare - Upprätta kontakt och relation med arbetsgivare inom offentlig och privat sektor - Kartlägga arbetsgivares behov av arbetskraft i nuläge - Utreda arbetsgivares behov av kompetensutveckling och handledning samt utarbeta underlag för kompetensutveckling och handledning om behov finns - Kartlägga arbetsgivares tankar kring marknadsföring i relation till deras samarbete med Samspelet - Starta processer för ett öppnare klimat hos arbetsgivare och Samspelets parter gällande attityder till mångfald på arbetsmarknaden Samspelets deltagare - Kartlägga presumtiva arbetstagares behov av prövning/praktik/arbete samt kartlägga deras individuella kompetens - Ta fram matchningskriterier för målgruppen Samspelets personal - Upparbeta gemensamt förhållningssätt och metodik för arbetsgivarkontakter Dialogarenor - Skapa arenor för dialog mellan arbetsgivare, Samspelets deltagare och personal - Utforma och starta forum för specifik dialog med deltagarna om deras behov och tankar - brukarperspektiv Att ta fram en väl genomarbetad och förankrad ansökan för ett genomförandeprojekt till Europeiska Socialfonden. Aktiviteter Arbetsgivare Kartläggning och intervjuer Urval för intervjuer gjordes hos arbetsgivare som idag samarbetar med Samspelet om målgruppen och till arbetsgivare där kontakter kring målgruppen ännu inte skapats. Här identifierades 28 externa arbetsgivare och 7 arbetsgivare hos de egna parterna. Urvalet är gjort med hänsyn tagen till fördelning av förbundets insatser inom Samspelets 4 kommuner, arbetsgivare från olika branscher samt antal privata och offentliga arbetsgivare på orten. Av de intervjuade 35 arbetsgivarna finns 49 % i. Hammarö svarar för 9 %, Grums för 11 % och Kristinehamn för 20 %. 11 % länsövergripande organisationer.

10 10( Av de intervjuade arbetsgivarna jobbar 31 % inom offentlig förvaltning, i vilka Samspelets egna parter ingår och 69 % inom privata näringslivet. Intervjuer har även skett med företrädare för Svenskt Näringsliv, Almi, Företagarna och Handelskammaren. Till intervjuerna utformades 21 frågor. Intervjuerna genomfördes hos arbetsgivarens av projektledaren under minuter där inkomna svar sammanställts under rapportens rubrik Resultat och i bilaga 1. Kompetensutveckling Förstudiens mål var att 20 arbetsgivare från Samspelets 4 kommuner skulle komma att delta i kompetenshöjande aktiviteter. Resultatet är att totalt 49 arbetsgivare från Samspelets 4 kommuner har deltagit i kompetenshöjande aktiviteter arrangerade inom ramen för förstudien. Arbetsplatsbesök och nätverk Under förstudiens första halvår har 130 individuella möten skett med nya som gamla företag, myndigheter och egna parter för att informera om Samspelets verksamhet och Förstudie Arena. I kartläggningen ingick att etablera kontakter och samverkansformer för att finna möjligheter för eventuella praktikplatser för Samspelets deltagare. Besöken innebar även få tips från arbetsgivarna, få fler kontakter via befintliga nätverk samt att utbyta erfarenheter. Medlemskap har för år 2014 tecknats med BNI (Business Network International)Drott och Handelskammaren i Värmland för etablering av företagskontakter samt marknadsföring av förstudie Arena och Samspelet. Deltagandet från Arena har varit frekvent under året både hos BNI Drott och på Handelskammaren. Representation har skett även i andra befintliga nätverk. Näringslivsrepresentanter Inom ramen för förstudien har kontakter skapats och möten genomförts med bl.a. Handelskammaren i Värmland, Företagarna i Värmland, Almi Företagspartner, Svenskt Näringsliv, Tillväxtcentrum i Kommun och näringslivsrepresentanter för Samspelets kommuner. Syfte var att söka samarbeten för ett öppnare klimat hos arbetsgivare gällande attityder till mångfald på arbetsmarknaden.

11 11( Deltagare Kartläggning och intervjuer Deltagare ur Samspelets pågående projekt valdes ut och tillfrågades om medverkan i förstudien gällande intervjuer och även deltagande i dialogarenor med arbetsgivare. Hänsyn i urvalet togs till kön och etniskt ursprung. Totalt har 21 deltagare, varav 9 kvinnor och 12 män intervjuats. Ingen utlandsfödd kvinna fanns inskriven hos Samspelet. Av de 12 männen är 2 av utländsk härkomst. Till intervjuerna utformades 9 frågor. Intervjuerna genomfördes av respektive insats projektledare. Tanken var att en relation och tillit redan skapats och intervjuerna därmed skulle kunna resultera i mer uttömmande svar än om en okänd person gjorde intervjun. Vissa intervjuer skedde i grupp och några intervjuades enskilt, utifrån den enskildes behov. De inkomna svaren sammanställdes senare av projektledaren och finns att läsa under rapportens rubrik Resultat. Kompetensutveckling Förstudiens mål var att 12 deltagare skulle delta i kompetenshöjande aktiviteter. Beräkningen var att nå 6 kvinnor, varav 2 utlandsfödda, och 6 män, varav 2 utlandsfödda. Resultatet av Arena innebär att totalt 49 deltagare från Samspelets pågående insatser (26 kvinnor varav 1 med utländsk härkomst, och 23 män varav 2 med utländsk härkomst) har deltagit i kompetenshöjande aktiviteter arrangerade inom ramen för förstudien. Brukardialog Deltagare ur Samspelets projekt Porten valdes ut och tillfrågades om medverkan i brukardialog. Då många av Samspelets deltagare inte trivs i större sammanhang, valdes en mindre grupp. Totalt har 3 deltagare, varav 2 kvinnor och 1 man, träffats tillsammans med projektledaren och en samordnare i syfte att utöver genomförda intervjuer ge ett brukarperspektiv till förstudien. Brukarorganisationer Inom ramen för Samspelets Samarbetsprojekt, lett av Patric Berntsson, har kontakt skapats med Autism- och Aspbergerföreningen, RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa samt FPS, Föreningen för psykiatrisk Samarbete. Brukarorganisationerna arbetar för att personer med funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa ska bemötas med förståelse och respekt samt att de ska få professionell hjälp i ett tidigt skede. Intervjuer gjordes med 4 personer med inriktning på organisationernas syn på parternas samarbete/samordning samt medlemmars behov och önskat läge.

12 12( Samspelets personal Kartläggning och intervjuer Personal ur Samspelets pågående projekt valdes ut och tillfrågades om medverkan i förstudien gällande intervjuer och även deltagande i dialogarenor med arbetsgivare. Totalt har 10 personal intervjuats. Intervjuerna har gjorts i form av 2 workshops och individuella intervjuer. Intervjuerna genomfördes av projektledaren. De inkomna svaren finns att läsa under rapportens rubrik Resultat. Kompetensutveckling Förstudiens mål var att Samspelets personal tillsammans med deltagare och arbetsgivare skulle delta i kompetenshöjande aktiviteter. Resultatet av Arena innebär att totalt 10 personal varav 9 kvinnor och 1 man av Samspelets medarbetare har deltagit i kompetenshöjande aktiviteter arrangerade inom ramen för förstudien. Workshop Tips för en lyckad praktik Under Samspelets utbilningsdagar hösten 2014 genomfördes workshop med inriktningen Framgångsfaktorer för en lyckad praktik. En workshop som resulterade i ett gemensamt förhållningssätt kring personalens stödjande roll inför, under och efter deltagares praktik Resultatet sammanställdes av projekt Portens Anna Eriksson och finns att läsa i bilaga 2. Evenemang, utbildningsinsatser och konferenser Frukostföreläsning Arena arrangerade, i maj 2014, ett frukostmöte om Finansiell Hälsa och personlig utveckling. Inbjudna var arbetsgivare från privat och offentlig sektor. Betyget från de närvarande, som svarade på utvärderingen, var att samtliga fick goda kunskaper om Samspelets verksamhet och en positiv bild av att samverka med oss. Gästföreläsningen om Finansiell Hälsa och personlig utveckling av Daniel Ekholm från Svenska Hälsoinstitutet var mycket uppskattad och samtliga närvarande arbetsgivare ville ha inbjudan till Samspelets kommande aktiviteter Utbildningstillfällen/konferenser Samspelet med Förstudie Arena har varit representerat vid 18 utbildningstillfällen/ konferenser med variation emellan deltagande företag/organisationer. Arrangörer har varit bl.a. Region Värmland, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och kommunledningskontoret Kommun, Kommunledningskontoret Proffice

13 13( Sverige, Handisam, Handelskammaren i Värmland, BNI-Affärsnätverket, Samordningsförbunden i Värmland. Vid flera av dessa tillfällen har Samspelet getts möjligheter att marknadsföra förstudie Arena genom olika föredragningar av projektledaren. Spridningskonferens En halvdags spridningskonferens om Förstudie Arena arrangerades februari Politiker, chefer och personal från Samspelets parter, näringslivsrepresentanter, arbetsgivare tillsammans med Samspelets deltagare och personal bjöds in för att ta del av Förstudiens resultat och få inblick i ett av Samspelets projekt Portens metod och resultat. Hanna Åkerstedt, hotelldirektör från First Hotel River C och Annika Carlson, avdelningschef på Centralsjukhusets kirurgavdelning bjöds in för att berätta om sina erfarenheter som arbetsgivare. Konferensen avslutades med Joanna Halvarsson, tidigare deltagare på Samspelet som delade med sig av sina erfarenheter utifrån rubriken Jag är inte dum i huvudet, jag har Asperger Syndrom. Totalt medverkade 89 personer. Erfarenhetsutbyte med närliggande projekt Kontakter har etablerats och erfarenheter har utbytts med, inom området, närliggande projekt/insatser; Ett öppnare Värmland, Framsteget, 100-jobb i Kommun, Österviks Rehab och Kom i jobb i Kristinehamns Kommun. Arena har även kommunicerat med andra projekt och förstudier finansierade av Region Värmland som bl.a. Arbetsplats Värmland , Ungdomar i Värmland på väg mot arbete och Kristinehamns teknik- och innovationscenter KTIC. Huvudsyftete har varit att lära och söka samverkansmöjligheter. Arenadialoger med arbetsgivare, Samspelets deltagare och personal Under förstudiens genomförande har 20 olika form av aktiviteter för dialog mellan arbetsgivare, Samspelets deltagare och personal genomförts. Dessa har varit: - Arbetsgivare i Fokus, 4 tillfällen - Studiebesök på arbetsplatser, 13 tillfällen - Inspirations- och erfarenhetsutbyte & gruppdiskussioner, 2 tillfällen - Praktikbanken i samarbete med Swedbank, 1 tillfälle Dialogerna/träffarna har haft varierande mål och syfte och finns beskrivna under rubriken Resultat.

14 14( Arena En kontinuerlig resurs i Samspelets deltagarinsatser Arbetet med förstudien har inneburit många betydelsefulla kontakter med arbetsgivare vilka kunnat användas som resurser i Samspelets deltagarinsatser i förbundets fyra kommuner. Specifika sökningar av praktikplatser har gjorts vid företagsbesök och vid nätverksbesök hos bland annat Handelskammaren, BNI Drott & Närverket. Upparbetade arbetsgivarkontakter har delgetts övriga insatser där arbetet inneburit att vara bollplank för insatsernas samordnare. Arena har deltagit vid individuella deltagarmöten tillsammans med ansvarig samordnare, planerat, inbjudit och deltagit vid gruppmöten, studiebesök samt andra aktiviteter. Marknadsföring Utöver projektledarens olika presentationer hos arbetsgivare och nätverk, på evenemang och konferenser samt vid olika utbildningsinsatser har Samspelets hemsida utökats med en arbetsgivarflik. Där kan arbetsgivare anmäla sitt intresse för att samarbeta med Samspelet. Anmälan går till projektledaren för Förstudie Arena. Vid projektledarens besök hos arbetsgivare och på nätverksmöten har projektledaren spridit information om Samspelet och dess verksamhet, bjudit in till aktiviteter och bokat studiebesök. Arbete med horisontella mål Jämnställdhet Hänsyn är tagen till fördelning kvinnor och män vid urvalet för individuella intervjuer. Intervjuer av arbetsgivare görs på företag som verkar i både mans- och kvinnodominerande branscher. Detta för att hitta former för att bryta stereotypa könsroller och mönster. Styrgruppen till förstudien har en proportionell fördelning mellan kvinnor och män. Integration Deltagare och arbetsgivare med utrikes härkomst finns med i urvalet för individuella intervjuer. Kontakt etableras på företag som idag inte ser möjligheten till att jobba eller öppna upp för personer ur Samspelets målgrupp. Genom besök och intervjuer involverar vi arbetsgivare och höjer deras kunskapsnivå om mångfald. Vid besöken väcker vi en tanke, kartlägger tänkbara arbetsuppgifter som får arbetsgivaren att se möjligheter att ta emot målgruppen för praktik och anställningar. Miljö Förstudien berör inte miljön specifikt men har Värmlandsstrategin som ett riktmärke i arbetet.

15 15( Inköp kopplade till förstudien väljs ekologiska alternativ om det är möjligt. Samspelets personal använder kollektivtrafik i största utstäckningen, alternativt Samspelets etanoldrivna bil. Cykel används vid kortare transporter Resultat Sammanställning intervjuer Arbetsgivare Det som idag hindrar företag att anställa personer med funktionsnedsättning tror en majoritet beror på okunskap om målgruppen och oro för problem. Cirka hälften av intervjuade arbetsgivare tror att krav på effektivisering medför tidsbrist för handledning och att större krav på flexibilitet och prestation ställs på de anställda vilket man inte tror målgruppen klarar. Ett antal av arbetsgivarna känner oro för att personer som inte klarar en 100-procentig leverans kommer att göra deras betalande kunder missnöjda. De känner otrygghet kring oklara direktiv hur de internt ska hantera dessa frågor. Flertalet nämner praktiken som en väg in i anställning. Det finns ingen av de intervjuade arbetsgivarna som idag har behov av att anställa. Majoriteten ser ändå möjligheten att erbjuda plats för arbetsprövning och praktik. Flera av arbetsgivarna nämner goda exempel på anställda som en gång började hos dem som praktikant. De har tack vare lyckad praktik, bra stöd och rätt matchning först erbjudits extrajobb, sedan vikariat och tillsvidareanställning. Faktorerna för en lyckad praktik är god och återkommande kommunikation mellan involverade parter (arbetsgivare/individ/aktör), tycker en majoritet. Tydligt och kommunicerat mål samt syfte med praktiken, liksom en tydlig ansvarsfördelning är av största vikt. Att, tillsammans med arbetsgivaren, bygga en grund för förståelse, tolerans och respekt för individen ger ett mervärde och förutsättningar för personen att nå sin fulla kapacitet. Majoriteten säger också att rätt matchning av arbetsuppgift mot individens kompetens och tydliga arbetsbeskrivningar med meningsfulla uppgifter är avgörande för att lyckas. Många nämner att avsatt tid för handledning samt viljan att handleda också avgör. Något som också spelar stor roll är att individen vill ha platsen. En förutsättning för integrering, är att involverade kollegor fått relevant information innan praktikstart. Det är av stor vikt att individen ges möjligheten att bli en i gänget. En välplanerad introduktion och kontinuerlig uppföljning tillsammans med involverade parter ökar förutsättningarna för att lyckas.

16 16( Det som arbetsgivarna tycker behöver hända för att de ska kunna öppna upp för målgruppen är att de ges ekonomiska förutsättningar att avsätta tiden för handledning. De behöver få mer kunskap om funktionsnedsättningar och handledning, hjälp med att strukturera arbetsuppgifter och se What s in it for me?. Ett antal nämner att de internt behöver ett ledningsdirektiv för att känna trygghet i hur de ska hantera dessa frågor. Vi behöver se personerna som en resurs istället för belastning. Vi måste internt ändra inställning. Vi är idag överösta med förfrågningar och vet inte hur vi ska agera En förutsättning som nämns är också att de får god relation till Samspelet genom personliga besök på arbetsplatsen. Arbetsuppgifter som majoriteten av arbetsgivare kan se behovet av att få utförda är främst uppgifter som avlastar ordinarie personal med allt i allo sysslor som kök, ordning och reda, blomvattning, kopiering, posthantering, gå ärenden mm. och möjliggör mer kvalitetstid till elev/patient/kund. Många nämner också lokalvård, lagerarbete, vaktmästeri, fastighets- och trädgårdsskötsel, lagerarbete och enklare IT och data-jobb. Inom offentlig verksamhet skulle även jobb som rastvakter, stöd i undervisning och läxläsning, sällskap inom äldrevården/sjukvården vid promenad eller vid fikat, vara meningsfulla, uppskattade och avlastande för ordinarie personal. Flera ser möjligheten till att få en guldkant på arbetsplatsen genom att personen skulle kunna fungera som kittet mellan övrig personal och arbetsuppgifterna. Arbetsgivare inom Hotell & Restaurang tar gärna emot frukost- och konferensvärdar. Inom handeln nämns varuplock som en uppskattad hjälp. Behov som Kulturbryggor på Arbetsförmedlingen som avlastar etableringshandläggare i jobbet med nyanlända, utkörning av verktyg, hämta varor till och från byggarbetsplatser, bärhjälp och tvätt av bildäck under säsong samt godsmottagning och brandskyddsarbete är möjliga arbetsuppgifter som belysts under intervjuerna. Fördelarna med att anställa, tror drygt hälften, är ett lärande och utvecklande för övrig personal, att det skapar dynamik i personalgruppen och förståelse för olikheter och olika behov. En fjärdedel av de intervjuade menar att dessa anställningar frigör resurser och ger avlastning till övrig personal samt att det tillför glädje till arbetsgruppen genom att man hjälper andra. Några fler säger också att det stärker varumärket. De ser värdet av att näringsliv och kunder uppmärksammar jobbet med mångfald.

17 17( Majoriteten av de intervjuade arbetsgivarna ställer sig positiva till fortsatt medverkan i aktiviteter och dialoger arrangerade av Samspelet. Kommentarer som dykt upp har bl.a. varit: Bidrar till utveckling i min arbetsgivarroll. Föreslår hälsa och mångfald som tema. Absolut, genom erfarenhetsutbyte kan jag bli bättre och mer attraktiv som arbetsgivare. Gärna teman som ingjuter trygghet hos arbetsgivaren att öppna upp för praktik och anställningar. De kan bottna i samhällsengagemang, goda exempel som gör att arbetsgivaren kan jämföra sig med det och därför vågar prova. Deltagare På frågan om vilket stöd du önskar på praktik- eller arbetsplatsen svarar majoriteten att det viktigaste är att det finns en handledare tillgänglig. Knappt hälften säger också att tydlighet och struktur kring arbetsuppgifterna är avgörande. Att någon också kan visa hur arbetet utförs, inte bara instruerar. Många nämner också anpassningen av arbetsuppgifterna som en viktig del. Anpassning efter deras behov och förmåga. Kommentarer Jag vill gärna ha positiv feedback, men också negativ om jag har gjort fel. Det är viktigt att man då förklarar vad jag skulle gjort istället Jag vill bli väckt för att kunna komma i tid till jobbet Man ska känna sig välkommen att arbetskamraterna bryr sig om mig Jag vill att handledaren ska hjälpa mig att gasa och bromsa Vad gäller önskad förberedelse inför praktik vill de flesta göra ett studiebesök på arbetsplatsen innan start. Av dessa tycker majoriteten att det är bra att få träffa blivande kollegor, få information om jobbet, se arbetsplatsen och hur de hittar dit. Någon nämner att det är viktigt för att kunna bilda sig en uppfattning om jag kommer att klara det. En annan vill se att arbetsplatsen är tillgänglig för honom. Några nämner att de vill ha stöd i att presentera sig på arbetsplatsen. Jag vill gärna ha hjälp med att förbereda vad jag ska säga. Andra önskemål som ett antal nämnt är att själv få vara med och välja arbetsplats och att få träffa sin handledare innan start. Ett antal vill också ha Samspelets kontaktperson med sig som stöd i starten, en person som de känner. Några få har också nämnt att de vill få arbetskläder innan och att de själva vill informera arbetsgivaren om sin funktionsnedsättning Kommentarer Jag vill gå ner i vikt innan och stärka mitt självförtroende. Jag vill också få körkort

18 18( Jag vill tänka att jag ska göra mitt bästa Av dem som har positiva erfarenheter från praktik säger knappt hälften att det varit tack vare att de haft anpassade och meningsfulla arbetsuppgifter och att de känt sig som en i gänget. Bra handledare med god insikt om min funktionsnedsättning, tydlighet och struktur kring arbetsuppgifterna och bra uppföljning på arbetsplatsen av Samspelets personal har också bidragit till att de trivts och upplevt praktiken lyckad. En säger att hon hade tråkiga arbetsuppgifter, men det ledde till anställning vilket hon var glad över. Av dem som haft negativa erfarenheter har nästan hälften upplevt att de fått dåligt anpassade arbetsuppgifter som också varit tråkiga. Någon enstaka nämner också att det berott på att kommunikationen med handledaren inte fungerat. Chefen förstod inte mig och mina behov. Någon nämner också dålig uppföljning av aktören. Kommentarer Jag saknade någonstans att vila när det blev för jobbigt att gå och stå. Upplägget var ostrukturerat och jag saknade konkreta mål med praktiken. Orkade inte vara kvar då jag inte kunde kommunicera med den jag jobbade med På frågan om hur en bra handledare är säger drygt hälften att hon/han ska vara förstående. Av dessa menar majoriteten att handledaren förstår mina behov. De tycker också att tydlighet och struktur är viktiga egenskaper hos en handledare. Många betonar vikten av att handledaren avsätter tid för handledning och några säger att handledaren ska vara stöttande och ärlig i sin kommunikation, på ett trevligt sätt, utan att bli arg. Några enstaka har svarat: kan förklara så jag förstår, respekterar mig, är lyssnande och är enkel att prata med. Kommentar En bra handledare har tålamod, att få göra fel. - Det gör inget, vi försöker igen, vi gör det tillsammans Viktigt vid en arbetsplatsintroduktion, säger hälften, är att få schema i god tid, en tydlig arbetsbeskrivning och att arbetsuppgifter och arbetstid anpassas efter deras förmåga. En fjärdedel önskar möjligheten till en lugn start för att sedan successivt trappa upp tempot. De betonar också vikten av att få tydlig handledning vid start, att få gå bredvid en anställd.

19 19( Andra önskemål som nämns här är kläder, skåp och namnskylt samt information kring rutiner och regler på arbetsplatsen. Kommentarer Ex. vecka 1 på morgonen få information om vad jag ska göra under dagen, ett schema kan stressa mig. Jag vill få gå bredvid handledaren för att bli visad hur jag ska göra och sedan successivt jobba mer självständigt för att kunna fråga handledaren när jag behöver Jag vill inte delta vid matsituationen då jag har svårt att äta Vad gäller uppföljning av Samspelets personal på arbetsplatsen, vill de flesta ha besök efter överenskommelse och individuellt behov. Några tycker att spontanbesök på arbetsplatsen passar dem bäst. Ett fåtal tycker att det räcker med uppföljningar per telefon. En fjärdedel önskar regelbundet bokade 3-partsamtal mellan dem, arbetsgivaren och Samspelets personal. Någon enstaka svarar; vet inte. Kommentarer Viktigt att ha uppföljning av min kontakt på Samspelet för att stämma av läget och att få stöd i att hitta lösningar ifall något inte känns bra Bra att kunna bolla och reflektera kring situationer som uppstår På frågan om hur de vill bli presenterade för arbetsgivare svarar nästan hälften; med mina kompetenser och förmågor. En fjärdedel vill att man berättar inom vilka områden de behöver stöd och anpassning. Några vill presentera sig själva och ett fåtal säger att de tillsammans med sin samordnare på Samspelet, innan ska gå igenom vad de ska berätta och vem som säger vad. Kommentarer Kanske inte att jag har funktionshinder för jag har märkt att arbetsgivare tycker att det blir för mycket jobb då På ett ärligt sätt men med en balans mellan positivt och det som kan upplevas som hinder När det gäller synen på sina möjligheter till ett arbete svarar knappt hälften att möjligheterna är goda, ett antal är osäkra och några ser sig ha dåliga möjligheter. Kommentarer Jag vill och har kapacitet att jobba. Jag mår dåligt av att gå hemma. Men det är tydligen svårt att få ett jobb när man har ett funktionshinder

20 20( Utifrån förändrade förutsättningar försöker jag se nytt. Ser åldern och tappat kontaktnät som orsaker till att det är svårt Jag har en strävan att arbeta, men pga. historiken känner jag en stor osäkerhet kring att hitta något nog bra anpassat för mig Det går upp och ner. Mycket behöver hända innan jag är redo för jobb. Jag har svårt att åka buss, känner att det kommer att ta tid Ju längre jag är på praktiken, desto tryggare känner jag mig De flesta tillfrågade kan tänka sig ett jobb utanför dina intresseområden om de får anpassning av arbetsuppgifter och tider efter sina behov, en säger kanske och en säger att det inte skulle fungera. Kommentar Ja, även om det underlättar om det är något roligt Samspelets personal Vid intervjuer med Samspelets personal har det framkommit att relationen till arbetsgivarna behöver stärkas. De behöver fler arbetsgivare som erbjuder platser för prövning, praktik och anställning till personer med funktionsnedsättning. Fler alternativ för att möta varje deltagares behov av anpassning och vilja. Skapa en praktikbank med kvalitetssäkrade- tillgängliga och fasta arbetsplatser. En bra lösning skulle vara ett bra samarbete med ett antal arbetsgivare från varierande branscher, vilka erbjuder arbetsträningsplatser för att underlätta vägen tillbaka. Arbetsplatser med god kunskap om funktionsnedsättningar, utbildade i handledning skulle, för deltagaren, fungera som en första introduktion till arbetsmarknaden. Träningsplatserna skulle öka möjligheten för snabbare anpassning till arbetsplatsrutiner och på sikt minska tiden i utanförskap och arbetslöshet. Personalen behöver kvalitetssäkra sin leverans, dvs. stöd, uppföljning mm. och ta fram kriterier och checklistor för detta. Utveckla samverkan med andra aktörer som arbetsgivarorganisationer, Handelskammaren, ALMI, Svenskt Näringsliv och att delta i befintliga nätverk. Man ser också behovet av att utveckla samverkan mellan olika myndigheter genom att skapa strategier kring hur de offentliga organisationerna kan välkomna personer med sammansatt problematik. Man ser också en vinst i vissa aktiviteter t.ex. omvärldsanalys/bevakning av företag som växer och kan tänkas ha rekryteringsbehov. Personalen ser också en vinst i att ta fram bra presentationsmaterial för arbetsgivare i syfte att sprida information om t.ex. lönestöd, Win-Win situationer, hjälpmedel och framgångshistorier för arbetsgivare. Tiden för arbetsplatsbesök behöver utökas. Relation med arbetsgivare byggs idag genom uppföljningar på arbetsplatser där deltagare har anställning men man ser sig inte

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Slutrapport mars 2013 Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte Det övergripande syftet: genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning Cirka 10-20 procent av befolkningen uppger, i olika undersökningar,

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Kommunikationsplan. Reviderad kommunikationsplan för år Bakgrund. Syfte. Mål

Kommunikationsplan. Reviderad kommunikationsplan för år Bakgrund. Syfte. Mål Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-11-12 1(5) Reviderad kommunikationsplan för år 2012 Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Kommunikationsplan

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp samverkan

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(8) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):mars 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration Solna stad Integrationspolicy utbildning arbete integration 2 (5) Inledning övergripande utgångspunkt Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor av olika etniska och kulturella

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer