Innehåll upplägg och genomförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll upplägg och genomförande"

Transkript

1 Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt och i grupp. Vi jobbar med självkänslan, friskvård, arbetsmarknad och finner en sysselsättningsplats. Deltagaren får stöd i att hitta nya vägar att gå framåt. Vi hittar tillsammans en arbetsgivare där personen kan växa i sig själv. Vår målsättning är, förutom de mål som finns med i offertförfrågan, att deltagarna ser nya möjligheter, ser samhällets resurser och kan sätta upp ett långsiktigt mål där de är självständiga. Upplägg och metod: Intervjuer Individuell coachning Samtliga deltagare intervjuas före start, därefter kontinuerliga uppföljningssamtal. En individuell handlingsplan upprättas och individuella mål sätts upp utifrån deltagarens behov och önskemål. Deltagarens innehåll kan kombineras med följande insatser: - Vägledning - Friskvård - Ekonomi - Konsumentfrågor - Coachning mot jobb, ny livsstil eller ny inriktning - Experthjälp t.ex. psykolog, dietist, rökavvänjning, läkare med flera Vi har en helhetssyn på de behov och önskemål som målgruppen och myndigheterna har och vill därmed skapa förutsättningar för att få deltagaren arbetsklar om så är möjligt. Bland annat genom att: - förespråka en sund livsstil - ge information om privatekonomi - förstärka självinsikten - stärka självkänslan - höja kunskapsnivån - Öka den personliga insikten om möjligheten att komma förbi sina hinder - Stödja individen att hitta sin motivation och drivkraft Hur handledningen och tjänsten anpassas efter deltagarens individuella förutsättningar och behov Genom de kontinuerliga samtal vi för med deltagaren, på ett coachningsbaserat förhållningssätt med öppna frågor och rak feedback, ges handledning utefter individens eget behov och tjänsten anpassas utefter individens behov och önskemål, i samförstånd med arbetsförmedlingens handlingsplan för deltagaren.

2 Vi jobbar mot det långsiktiga målet att deltagaren ska bli redo för arbetslivet. Arbete Praktik, Arbetsträning Nätverk Sysselsättningsplats Insikt (sig själv + arbete) Taktik Självförtroende Hälsan Privatekonomi Deltagaren har nått slutmålet Deltagaren på väg till annat Deltagarna blir coachade Basen i arbetet mot att bli arbetsklar När deltagaren kommer till oss har vi ett kartläggningssamtal. I detta samtal, och med stöd av handlingsplanen från arbetsförmedlingen, får vi en uppfattning om vart i pyramiden ovan som deltagaren befinner sig. Vi jobbar sedan utefter detta. Deltagaren får en sysselsättningsplats på lämpligt företag, vi håller kontakt med deltagaren utefter en noga uttänkt plan. Personen kan även kombinera sysselsättningsplats med att komma in till Folkuniversitetet för att delta i våra seminarier och aktiviteter som främjar den sociala kompetensen, stärker självförtroendet och förbereder för arbetslivet. Vi har uppföljningssamtal dels på arbetsplatsen samt enskilt med deltagaren, på detta vis följer vi upp de planerade aktiviteterna och handlingsplanen. När deltagaren nått en punkt i pyramiderna tar vi ny planering för att nå nästa mål. Vi har lärt oss att det är svårt för en del att se riktigt långsiktigt utan att först ha fått ordning på de basala behoven. Ute på arbetsplatserna finns vi som stöd åt både handledaren på arbetsplatsen samt åt deltagaren. Det varierar kraftigt hur mycket stöd som behöver sättas in. Vi anpassar vårt stöd utefter personen, det kan vara allt från att vara med i en uppstartsfas och hjälpa till att lära deltagaren arbetsuppgifterna och se till så denne sköter sina sysslor till att ha frekventa möten på arbetsplatsen till att endast behöva följa upp med veckovis långa uppföljningsmöten. Vi börjar kanske med att deltagaren arbetar några få timmar i veckan för att pröva oss fram till hur många timmar han eller hon klarar av. Kanske upptäcker vi att det behövs en annan arbetsplats, ett annat stöd och hjälpmedel på arbetsplatsen. Då ser vi över behoven och ändrar upplägget utefter hur situationen utvecklar sig. Hur vi avser att genomföra uppdraget för att uppnå målsättningen, inklusive eventuell anskaffning av sysselsättningsplatser Arbetet sker både i grupp och enskilt. Deltagarna kommer delvis att kunna kommunicera med lärarna och varandra via Flexus. Detta är ett webbaserat coachningsverktyg där deltagarna kan sitta hemma och göra övningar om de önskar eller jobba tillsammans i grupp med coach på Folkuniversitetet. Vi arbetar både i seminarieform och självständigt, med individstärkande coachning som metod. I coachningen framgår vilken bransch som skulle vara aktuell för individen. Därefter utgår vi från vårt befintliga kontaktnät för att hitta arbetsgivare som blir bra för deltagaren. Vi utökar hela tiden vårt befintliga kontaktnät genom att finnas med på arenor där näringslivet befinner sig. Vi är med på frukostmöten och presenterar oss i sammanhang där arbetsgivare samlas.

3 Genom att erbjuda arbetsgivare stöd i handledningen mot deltagarna, och ett telefonnummer de kan ringa så fort de har frågetecken, arbetar vi på att skapa förtroende mellan arbetsgivare och Folkuniversitetet. Detta resulterar i att vi hela tiden utökar våra chanser att finna bra sysselsättningsplatser. Inom vår egen verksamhet finns även sysselsättningsplatser att tillgå för att börja pröva sin arbetsförmåga. Vi kan erbjuda vaktmästarliknande tjänster och enklare administrativa sysselsättningar. Tjänst 3, Vägledning, arbetspraktik/-prövning och coachande stöd Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättningar. Deltagarna får coachning enskilt och i grupp. Vi jobbar med självkänslan, friskvård, arbetsmarknad, jobbcoachning och finner en arbetstränings- eller praktikplats. Deltagaren får stöd i att hitta nya vägar att gå framåt. Vi hittar tillsammans en arbetsgivare där personen kan växa i sig själv och komma tillbaks till rollen som arbetare. Vår målsättning är, förutom de mål som finns med i offertförfrågan, att deltagarna ser nya möjligheter, ser samhällets resurser och kan sätta upp ett långsiktigt mål där de är självständiga. De olika insatser som offereras och hur målsättningen av insatserna uppnås Intervjuer Individuell coachning Samtliga deltagare intervjuas före start, därefter kontinuerliga uppföljningssamtal. En individuell handlingsplan upprättas och individuella mål sätts upp utifrån deltagarens behov och önskemål. Deltagarens innehåll kan kombineras med följande insatser: - Vägledning - Friskvård - Ekonomi - Konsumentfrågor - Coachning mot jobb, utbildning, ny livsstil eller ny inriktning - Experthjälp t.ex. psykolog, dietist, rökavvänjning, läkare med flera - Praktikplatser - Arbetsprövningsplatser Vi har en helhetssyn på de behov och önskemål som målgruppen och myndigheterna har och vill därmed skapa förutsättningar för att få deltagaren arbetsklar om så är möjligt. Bland annat genom att: - förespråka en sund livsstil - ge information om privatekonomi - förstärka självinsikten - stärka självkänslan - höja kunskapsnivån - Öka den personliga insikten om möjligheten att komma förbi sina hinder - Stödja individen att hitta sin motivation och drivkraft

4 Arbete Praktik, Arbetsträning Nätverk Sysselsättningsplats Insikt (sig själv + arbete) Taktik Självförtroende Hälsan Privatekonomi Pyramiden ovan visar vägen från att vi tar emot och coachar inom Folkuniversitetet till de går uppåt och finner sin egen väg. Hur de offererade insatserna flexibelt kan avropas som enstaka insatser eller som en gruppaktivitet vars innehåll läggs upp utifrån deltagarens behov Utifrån individens egna förutsättningar kan vi erbjuda allt från enstaka coachningsinsatser till gruppaktiviteter med jobbfokus. Möjligheterna finns hos Folkuniversitetet att skräddarsy individuella insatser eller låta deltagarna ingå i grupper som redan idag finns hos oss som har jobbsökarfokus eller individstärkande fokus, beroende på vad individen behöver för att nå målsättningarna i offerten. I denna tjänst inriktar vi oss på att se vad deltagaren har för kunskaper och egenskaper som passar mot arbetsmarknaden. Vi kommer att matcha mot bransch och yrke för att hitta den arbetsmarknad där individen passar in och känner att hon eller han gör nytta. Vi har en grund i Supported employment. Det innebär att vi tar delar från den arbetsmetoden och individualiserar den utifrån vilken situation deltagaren befinner sig i. I vissa fall behöver vi vara mycket delaktiga på arbetsplatsen för att vara med som stöd både för deltagaren och handledaren. I andra fall kanske vi behöver komma på uppföljning två gånger i veckan till en gång på två veckor. Vi har redan idag personer som kommer för individuella samtal då de inte klarar att sitta i grupper av olika anledningar som t.ex. social fobi eller skräck mot skolliknande situationer. Vi har även deltagare som mixar individuell coachning med ett par dagar i grupp. Då väljer vi ut de dagar som individen bäst tjänar på att delta. Sedan har vi personer med starkt jobbfokus som deltar i gruppverksamhet varje dag, söker jobb, skriver ansökningar och använder vår kompetens till att hitta den dolda arbetsmarknaden, hitta nya vägar till jobb och att hitta nya vägar att växa som människor. Vi har även personer som är ute på praktik på del- och heltid. De får det stöd som vi tillsammans med deltagren och arbetsgivaren kommer överrens om. Vi erbjuder hela vårt utbud av insatser till gruppen denna tjänst offereras mot. De kommer att få möjlighet till enskild coachning och matchning eller gruppaktiviteter, vilket som passar individen bäst. De kommer även att få möjlighet att kombinera praktik och coachning eller endast vara på praktik, arbetsträning med uppföljningar på plats.

5 Den träning och de metoder som används - Social träning - Mental träning - Arbetsträning eller praktikplats - Vägledning mot yrke Den metod vi använder grundar sig mycket i samtal, lyssnande och att möta deltagarna på den plats de är i livet. Vi jobbar med öppna frågor som ger deltagarna tillfälle att själva hitta sina svar och lösningar. Vilket ger ett mer hållbart resultat. Om vi tillsammans med deltagaren anser att de sitter fast och inte kan hitta sina svar övergår vi till att vara vägledande. Vi ger dem feedback på vad vi sett för kvalitéer hos dem, frågar om det stämmer de vi snappat upp. Om deltagaren och coachen är överrens om vilka personliga egenskaper och kvalitéer denne har vi en bra grund för att gemensamt komma fram till vilken bransch vi ska hitta en arbetstränings- eller praktikplats hos. Vi kommer även att göra studiebesök och ha arbetsgivare på besök, vilket ger deltagarna en bredare inblick i hur arbetsmarknaden ser ut. Vilket ger dem större chanser att själva hitta sina svar. Vilken teoretisk grund arbetsmetoder bygger på samt hur de praktisk tillämpas i de olika insatserna som ingår Vi jobbar utifrån en blandning av arbetsmarknadscoachning och Case management där arbetssättet arbetsmarknadscoachning gäller som grund för våra samtal då vi vill stödja personen i att hitta sina vägar ut i sysselsättning. Case Management, the Strenghts model av Charles Rapp är ett arbetssätt som använts i första hand mot svårt psykiskt sjuka. De sex grundpelarna i den teorin är det vi bygger vårt förhållningssätt på gentemot deltagarna. Här kallas coachen Case Manager. 1. Fokus ligger på individens förmågor/möjligheter och inte på det sjukliga. 2. Relation mellan Case managerns och klienten är central. 3. Insatser i form av åtgärder bygger på klientens självbestämmande. 4. Samhället ses som en uppsjö av möjligheter och inte som ett hinder. 5. Intensivt uppsökande verksamhet är det arbetssätt som föredras. 6. Personer som lider av svåra psykiska sjukdomar kan fortsätta att lära och växa samt förändras. I praktiken går det till så att vi vid våra samtal använder oss av öppna frågor och arbetsmarknadscoachning för att deltagaren själv ska hitta sina svar. Vi tror att deltagaren själv vet var han eller hon passar bäst in i samhället bara denne får stöd i sina funderingar. Om de kör fast helt övergår vi till rådgivande roll där vi använder oss av vårt nätverk, det vill säga vårt kunnande om hur samhället fungerar och utifrån arbetsmarknadens krav och värderingar. Vi kan leda personen till utbildning om det behövs och se till så de får rätt stöd på sin kommande arbetsplats. Vi utgår alltid från personens position och ryggsäck och inte från vår egen åsikt om vart personen ska ta vägen. Det är viktigt för oss att möta människor där de befinner sig i sina liv och jobba därifrån med den grundinställning vi har med oss från The Strengt model.

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Utvärdering av Supported Employment

Utvärdering av Supported Employment Utvärdering av Supported Employment Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011-03-17 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 UPPDRAG.........3 METOD......3 OM SUPPORTED EMPLOYMENT... 4 VAD ÄR SUPPORTED EMPLOYMENT?......4

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

RESURSNYTT ARBETSINRIKTNING. Tema: FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna

RESURSNYTT ARBETSINRIKTNING. Tema: FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna RESURSNYTT ser dina resurser #1 FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna Tema: ARBETSINRIKTNING Ludde har som mål att få ett jobb och gör idag praktik på en fritidsgård. Han spelar även innebandy

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Beslut har våren 2010 tagits av nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget om att modellen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer