Kvalitetssäkrade verktyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetssäkrade verktyg"

Transkript

1 Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP

2

3 Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering Stockholm vill förmedla. Genom att arbeta med kvalitetssäkrade verktyg undviker vi dubbelarbete och reprisaktiviteter inom och mellan organisationer. Verktygen tydliggör effekten av våra insatser vilket leder till att handläggare kan korta ledtiderna så att målet egen försörjning nås snabbare. Verktygen möjliggör uppföljning av lärande och kompetens efter en avslutad aktivitet eller insats, såväl hos externa leverantörer som inom organisationen. Verktygen synliggör deltagarnas kompetenser, både formella och informella. Detta möjliggör matchning före andra insatser samt tydliggör vilken typ av aktivitet den sökande är i behov av.

4 är ett samverkansprojekt mellan Stockholms stad, Arbetsförmedlingen i Stockholm och Röda korset. Projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden och pågår mellan 1 augusti 2009 till 31 augusti 2012.

5 I N N E H Å L L Vad är kvalitetssäkring? sid 4-5 Kunskap om den egna kompetensen och personliga mål sid 6-7 Söka jobb sid 8-9 Grundläggande datorkunskaper sid Arbetslivserfarenhet genom praktik sid Kommunikativ svenska sid 14-15

6 ??? Vad kan verktygen innebära för mig och mitt arbetslag?! Vägledning, struktur och effektivitet! Vad är kvalitetssäkring? Vad är kvalitetssäkring? Med kvalitetssäkring menas att ett företag eller en organisation har tagit fram verktyg för att dokumentera och följa processer som stöd för sitt arbete. VÅRA KVALITETSSÄKRADE VERKTYG: Är uppbyggda av läranderesultat eller påstående och kompetens inom ett specifikt formulerat område. Vad är RBS? Resultatbaserad styrning (Performance Management) är ett förhållningssätt till styrning av offentlig verksamhet. Det innebär att fokus flyttas från de aktiviteter och insatser som genomförs till vilka resultat dessa har för brukarna, klienterna eller medborgarna. Ramböll. Tydliggör vilket lärande eller kompetens som finns. Används som underlag för matchning och för individuell planering. Utgör grunden i vår dokumentation. Stödjer handläggares arbete med att bygga kedjor och undvika dubbelarbete. Minskar risken för reprisaktiviteter, som riskerar att sänka motivation och ambition för aspiranter och sökande. 4

7 KVALITETSSÄKRADE VERKTYG Vi har tagit fram fem verktyg som vi presenterar här. Till presentationen har vi också beskrivningar över hur ni kan dokumentera, testa och säkerställa färdigheter, kompetens och lärande. Här finns också en sammanställning av underlag för bedömningen av en sökandes kompetens. Innan vi planerar en insats eller en aktivitetet behöver vi först checka av och dokumentera den kompetens och det lärande som individen redan har. Detta för att undvika reprisaktiviteter och korta den tid det tar för den arbetssökande att nå egen försörjning. De fem verktygen bör därför utgöra grunden under introduktionstid på till exempel Jobbtorg. Bygger vi kedjor? Aktiviteterna i Handlingsplaner och Jobbplaner ska leda till kompetenshöjning och effekten ska vara att den sökande har kommit ett steg närmare målet. Verktygen ska fungera som stöd i detta arbete. Därutöver kan de användas som underlag i dokumentationen och självklart som ett utvärderingsredskap. Det är viktigt att handläggare följer upp lärandet med stöd av checklistorna och dokumenterar kontinuerligt. FEM VERKTYG Kunskap om den egna kompetensen och personliga mål Söka jobb Grundläggande datorkunskap Arbetslivserfarenhet genom praktik Kommunikativ svenska SÄKERSTÄLL KOMPETENS GENOM Dialog mellan handläggare och arbetssökande Kartläggning/inventering Handlingsplan/Jobbplan Observerande av lärande Uppföljnings- och slutrapporter från leverantörer, externa aktörer och arbetsgivare Ansökningshandlingar E-post VAD ÄR KVALITETSSÄKRING? 5

8 ??? Varför ska vi checka av vilken kompetens som finns?! Möjliggöra för matchning innan andra insatser! Kunskap om den egna kompetensen och personliga mål Verktyget utgör underlag för matchning och den individuella planeringen i Jobbplaner och Handlingsplaner. Det kan användas vid ett första kartläggningssamtal, men vi rekommenderar att man även använder det som ett underlag vid uppföljning av en insats. Detta för att kvalitetssäkra lärandet och kompetenshöjningen som insatsen gett. Det finns inget hinder för att handläggare upprepar vissa delar i checklistan. Till exempel efter ett avrop eller en praktik då en kompetenshöjning eller lärande har skett. Vid gruppkartläggningen eller inventering inför matchning är det nödvändigt att minst två handläggare deltar. En som leder seminariet och ställer frågorna och en som dokumenterar utifrån checklistan. Lämpligt antal sökande är mellan fyra och sex personer. (Se även Matchning från dag ett Metod-beskrivning för handläggare på Jobbtorg Stockholm och Arbetsförmedlingen.) Underlag för bedömning av vilket lärande som har skett utgörs av dokumentationen vid gruppkartläggning/inventering, ansökningshandlingar, personlig kartläggning/inventering och nulägesbeskrivning eller daganteckning. 6

9 Färdighet/kompetens 1. Egen historik i arbetslivet. 2. Egen utbildningsbakgrund. 3. Informella kompetenser. 4. Egenskaper. 5. Lyfta fram egna intressen. 6. Identifierat nätverk. 7. Mål. Checklista underlag för dokumentation 1.1 Lista de yrken/arbeten som han/hon haft. 1.2 Ge exempel på arbetsuppgifter som ingår i respektive yrke/arbete. 2.1 Beskriva sin egen utbildningsbakgrund. 3.1 Beskriva sin informella kompetens och färdigheter. 4.1 Ge exempel på vad han/hon är bra på att göra. 4.2 Ge exempel på hur dessa färdigheter kan användas i ett specifikt arbete/yrke. 5.1 Ge exempel på några yrken och branscher som han/hon visar störst intresse för när det gäller arbete. 5.2 Lista arbeten man önskar bli matchad mot. 6.1 Beskriva sitt nätverk kopplat till arbete. 7.1 Beskriva sitt mål och sina delmål för att nå önskat arbete. KOMPETENS OCH MÅL Belägg underlag för bedömning 1. CV, personlig kartläggning, handlingsplan, nulägesbeskrivning. 2. CV, personlig kartläggning, handlingsplan, nulägesbeskrivning. 3. CV, personlig kartläggning, handlingsplan, nulägesbeskrivning. 4. CV, personlig kartläggning, handlingsplan, nulägesbeskrivning. 5. CV, personlig kartläggning, handlingsplan, nulägesbeskrivning. 6. CV, personlig kartläggning, handlingsplan, nulägesbeskrivning. 7. CV, personlig kartläggning, handlingsplan, nulägesbeskrivning. 7

10 ??? Varför ska vi fokusera på lärandet? Söka jobb Innehållet i checklistan för Söka jobb utgör grundstommen i de jobbsökaraktiviteter som sker på Jobbtorgen, Arbetsförmedlingen och hos de upphandlade leverantörerna och externa aktörer. Med hjälp av checklistan kan vi kvalitetssäkra det vi förmedlar och lär ut på våra aktiviteter såsom introduktionspass, work shops, seminarier med mera. Underlag för bedömning utgörs av dokumentation från dialoger mellan sökande och handläggare, handläggares observationer samt sökandes ansökningshandlingar. FALLGROPAR Aktiviteter utan tydliggjort syfte. Insatser utan uppföljning. Inget fokus på vad aspiranten/sökande ska kunna efter avslutad aktivitet eller insats. Ingen hänsyn har tagits till vilket lärande och vilken kompetens som redan finns.! För att tydliggöra vilken insats den sökande kan behöva! 8

11 Färdighet/kompetens 1. Olika sätt att söka arbete. 2. Jobbansökan. 3. Anställningsintervju. Checklista underlag för dokumentation 1.1 Orientera sig i Arbetsformedlingen.se. 1.2 Hitta och registrera sig på jobbsökarsidor via Internet. 1.3 Kontakta arbetgivare på ett lämpligt sätt, via telefon och/eller personligt besök, e-post, hemsida. 1.4 Skicka intresseanmälan till arbetsgivare. 2.1 Upprätta cv/meritförteckning och personligt brev. 2.2 Skicka ansökan till arbetsgivare. 2.3 Förklara syftet med referenser. 3.1 Ge exempel på vanliga intervjufrågor. 3.2 Berätta varför han/hon är intresserad av tjänsten/arbetet. 3.3 Veta att intrevjuer kan se olika ut, exempelvis rekryteringsträff, gruppintervju etc. SÖKA JOBB Belägg underlag för bedömning 1. Utskrift, observation, ansökningshandling. 2. Ansökningshandlingar, observation. 3. Observation, dialog. 9

12 ??? Kortar verktygen vägen till egen försörjning? Grundläggande datorkunskap Testning av grundläggande datorkunskap kan genomföras individuellt eller i grupp. Vi rekommenderar tester så tidigt som möjligt efter inskrivning. Gör datatestet med checklistan som underlag så att Handlingsplanen och Jobbplanen blir individuellt anpassade. Till exempel kan personer som saknar datakunskap bli erbjudna en kurs. Lämpligt antal testpersoner är sex till åtta per handläggare och tillfälle. Är ni två handläggare så kan antalet ökas upp till 12 personer. Använd checklistan för att snabbt bocka av färdigheter. På så sätt blir det också tydligt vilka kompetensområden som eventuellt fattas och kan behöva kompletteras. Underlag för bedömning utgörs av handläggarens observerande, utskrifter, e-post, ansökningshandlingar, externa leverantörer och aktörers uppföljningsrapporter.! Ja, vi undviker reprisaktiviteter och dubbelarbete! 10

13 Färdighet/kompetens 1. Använda en dator. 2. Ordbehandlingsprogram. 3. Läsa och skicka e-post. 4. Internet. Checklista underlag för dokumentation 1.1 Starta och stänga av en dator. 1.2 Använda mus för att vänsterklicka, dubbelklicka och högerklicka. 1.3 Använda tangentbordets skriv- och funktionstangenter. 1.4 Använda USB, och cd. 2.1 Öppna, skriva i och spara ett nytt dokument. 2.2 Öppna och ändra i ett befintligt dokument. 2.3 Öppna och skriva ut ett dokument. 3.1 Ha ett eget seriöst e-postkonto. 3.2 Ta emot och öppna e-post. 3.3 Skriva och skicka e-post. 3.4 Bifoga dokument. 4.1 Söka information om företag, arbete på internet. 4.2 Använda ett enklare översättningsprogram på internet. GRUNDLÄGGANDE DATORKUNSKAP Belägg underlag för bedömning 1. Utskrift, observation, uppföljnings- och slutrapporter från leverantörer och externa aktörer. 2. Utskrift, observation, uppföljnings- och slutrapporter från leverantörer och externa aktörer. 11Modul 4 3. Utskrift, observation, uppföljnings- och slutrapporter från leverantörer och externa aktörer. 4. Utskrift, observation, uppföljnings- och slutrapporter från leverantörer och externa aktörer.

14 ??? Varför ska vi arbeta med verktygen?! De skapar tydlighet för arbetssökande om vad som förväntas! Arbetslivserfarenhet genom praktik Den första delen ska genomföras inför praktikplacering så att den arbetssökande har samma förväntningar och förförståelse som handledaren och arbetsgivaren. Detta kan ske i grupp eller individuellt. Därefter säkerställer ni lärandet under och efter praktikperioden med den sista delen av modulen. Med hjälp av checklistan utvärderas praktiken tillsammans med arbetsgivare och praktikant. Underlag för bedömning av kompetens och lärande utgörs av observation, dialog och ansökningshandlingar, återkoppling från arbetsgivare, handledare och eventuell leverantör. FRAMGÅNGSRIKA FRÅGOR KORTAR LEDTIDERNA Hur följer vi upp aktiviter/insatser? Hur vet vi att det är rätt aktivitet/insats vi planerar? Ny kompetens som tillkommer hur tar vi hänsyn till det vid matchning? Behövs ytterligare insats? Hur dokumenterar vi resultatet? 12

15 Färdighet/kompetens 1. Syftet med praktik. 2. Skillnad mellan praktik och reguljärt arbete. 3. Personal- och arbetspolicy. Checklista underlag för dokumentation 1.1 Förklara hur praktik kan vara ett sätt för arbetsgivaren att pröva en individ inför en anställning. 1.2 Förklara hur praktik kan vara en möjlighet att visahur jag fungerar i yrket och på arbetsplatsen. 1.3 Förklara hur praktiken kan ge nya kunskaper. 1.4 Förklara värdet av nya erfarenheter. 1.5 Förklara hur jag kan använda referenser. 1.6 Beskriva hur en praktikplats kan påverka språkinlärningen. 2.1 Förklara skillnaden mellan praktik och anställning. 2.2 Förklara varför han/hon som praktikant inte får utföra vissa uppgifter på praktikplatsen. 3.1 Passa tider. 3.2 Anmäla frånvaro enligt företagets rutiner. 3.3 Anpassa kläder och andra attribut till arbetet. 3.4 Visa initiativ och ta eget ansvar. 3.5 Visa gott samarbete och kamratskap på arbetsplatsen. 3.6 Följa arbetsplatsens regler. 3.7 Beskriva sina arbetsuppgifter. ARBETSLIVSERFARENHET GENOM PRAKTIK Belägg underlag för bedömning 1. Observation, dialog, uppföljningsoch slutrapporter från leverantörer och externa aktörer. 2. Observation, dialog, uppföljningsoch slutrapporter från leverantörer och externa aktörer. 3. Observation, dialog, uppföljningsoch slutrapporter från leverantörer och externa aktörer samt arbetsgivare. 13

16 ???!Bättrte Varför ska vi arbeta med kvalitetssäkring? Kommunikativ svenska Verktyget är en bedömning av nivån på den sökandes kompetens inom svenska språket. Ni kan använda checklistan som underlag för bedömning av eventuell kommunikationsinsats eller som underlag i samsynen mellan coach och matchare och mellan Jobbtorgets olika delar som exempelvis JT Matchning och Jobbtorgen. När samförstånd om verktyget råder mellan Arbetsförmedlingen och Jobbtorg möjliggörs effektiva arbetsmarknadsinsatser. Hur upprätthåller vi kvaliteten i våra aktiviteter över tid? Hur säkerställer vi att kvaliteten på våra aktiviteter är de samma oavsett Vem? Vilka? När? Hur? Är våra underlag för bedömning relevanta? Underlag för bedömning av lärandet kan vara observation, dialog, återkoppling och uppföljning från leverantör och extern aktör. resultat, snabbare! 14

17 Färdighet/kompetens 1. Muntlig presentation. 2. Telefonkontakt. 3. Muntlig interaktion. 4. Planera inför uppföljningssamtal. Checklista underlag för dokumentation 1.1 Utifrån situation berätta relevanta fakta om sig själv. 1.2 Berätta kort om sin bakgrund gällande utbildning och yrkes-/arbetsrelaterade erfarenheter. 1.3 Presentera sitt önskemål/budskap/fråga/ inlägg/ärende. 2.1 Använda grundläggande hälsnings- och avskedsfraser. 2.2 Börja samtalet med tydlig presentation av sig själv och sitt ärende. 2.3 Ta emot enkel information per telefon och kunna upprepa den. 3.1 Genom följdfrågor säkerställa att han/hon har uppfattat saker rätt. 3.2 Tala om när han/hon inte förstår. 4.1 Ta med sig efterfrågade dokument/handlingar till ett målinriktat uppföljningssamtal. 4.2 Presentera sina dokument/handlingar muntligt. 4.3 Presentera sina egna förslag/önskemål/ frågor. KOMMUNIKATIV SVENSKA Belägg underlag för bedömning 1. Observation, dialog, uppföljningsoch slutrapporter från leverantörer och externa aktörer. 2. Observation, dialog, uppföljningsoch slutrapporter från leverantörer och externa aktörer. 3. Observation, dialog, uppföljningsoch slutrapporter från leverantörer och externa aktörer. 4. Observation, dialog, uppföljningsoch slutrapporter från leverantörer och externa aktörer. 15

18 FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: Carina Myrvang, projektledare e-post: tel: Ulrica Aleite, processtödjare e-post: tel:

19 Produktion: Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen Tryck: EO Grafiska, maj 2012.

20

Yrkessvenska för integration genom samverkan. -Metodbeskrivning

Yrkessvenska för integration genom samverkan. -Metodbeskrivning Yrkessvenska för integration genom samverkan -Metodbeskrivning Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Kontaktuppgifter... 5 Syfte... 6 Målgrupp... 6 Mål... 6 Tid... 6 Pojektssammanfattning...

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ Förord Denna handbok är till för dig som på något sätt kommer i kontakt med meritportföljen. Med den här vill vi inspirera dig, hjälpa dig och framför allt ge dig tips

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Matchning från dag ett

Matchning från dag ett ä ä ä ä ä ä Matchning från dag ett Metodbeskrivning för handläggare på Jobbtorg tockholm och rbetsförmedlingen - på väg mot ett tockholm i världsklass Deltagarens kontakter Hitta företag Vakansbank Matchning

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 UPPDRAG TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN ATT UTVECKLA METODERNA FÖR OCH OMFATTNINGEN AV VALIDERING AV NYANLÄNDA INVANDRARES KOMPETENS 20 februari 2015 Avser januari 2014

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

- Hur fungerar den? Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun. Maj 2013

- Hur fungerar den? Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun. Maj 2013 Processen för försörjningsstöd och arbetsrehabilitering i Järfälla kommun - Hur fungerar den? Maj 2013 Mats Carlström Mattias Norling Patrik Lidström Roland Lexén INLEDNING 4 BAKGRUND 4 UPPDRAG 4 METOD

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer

Slutlig Följeforskningsrapport 2013-03-18. Dörröppnare och tröskelsänkare

Slutlig Följeforskningsrapport 2013-03-18. Dörröppnare och tröskelsänkare Slutlig Följeforskningsrapport 2013-03-18 Dörröppnare och tröskelsänkare Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning 3 Följeforskningsuppdraget och dess genomförande 8 Uppdraget 8 Genomförandet 9

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 2 q INNEHÅLLSFÖRTECKNING AB SVENSK KOMMUNTJÄNST... 3 ALPHACE... 4 ARBETSLIVSRESURS... 6 ASTAR... 7 HERMODS... 9 IDÉKRAFT... 11 IRIS HADAR... 12

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL Utvärderingsrapport SAHIL Maj 2013 Eskilstuna kommun Utvärdering av projektet SAHIL Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2 1.3. Metod...3 2. Beskrivning av projektet...3

Läs mer

Språkutbildning från start till mål

Språkutbildning från start till mål Språkutbildning från start till mål Folkuniversitetet Språkutbildning från start till mål Utbildningspr0cessen Utvärdering 5 1 Behovsinventering och Nivåbedömning Framstegsbedömning 4 2 Målformulering

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer