Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av insatsen valideringsmaterial"

Transkript

1 Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion... 4 Bakgrund Projektet Five:s idé är i korthet att testa fem olika insatser i anslutning till en fortlöpande verksamhet av att lotsa arbetslösa unga (18-24 år) mot lämpliga praktikplatser. Syftet är att undersöka om insatserna kan underlätta ungdomarnas etablering på arbetsmarknaden. En av insatserna är valideringsmaterial. Målet för insatsen är, enligt projektbeskrivningen, att utforma ett valideringsmaterial för att utvärdera och kommunicera en deltagares kompetensutveckling. I förberedelsefasen till insatsen undersöktes andra befintliga metoder för validering av kunskaper, framförallt den så kallade OCN-metoden, vilken i Sverige tillhandahålls av företaget OCN Sweden. I korta ordalag går företagets erbjudande ut på att ge ett kommunikationsinstrument, ett kvitto, på kunskaper och kompetenser erhållna i icke-formella verksamheter. Metoden riktar sig framförallt till redan yrkesverksamma. För att utforma en valideringsmetod anpassad till deltagarna i Five behövdes exempel på kompetenser som var relevanta för deltagarna i Five. Arbetsförmedlingen visade sig ha ett dokument kring vad det innebär att ha ett lönearbete där ett antal kompetenser radades upp, exempelvis kunna komma i tid, kunna samarbeta etc. Kompetenserna, eller referensbegreppen som de kom att kallas, sågs som relevanta av hela projektteamet, såväl medarbetarna inom Five som handläggarna på AF. Handläggarna menade dock att de haft svårt att presentera dokumentet Vad det innebär att ha ett lönearbete för arbetssökanden i och med att kompetenserna uppfattades som självklara och lite löjliga av de sökande. Då dokumentet kombinerades med kunskaperna kring valideringsmetoder resulterade det i ett arbetsmaterial i form av fyra delar/blanketter. Den första delen är utformad för praktikanten att fylla i innan praktikperioden. Syftet är att deltagaren ska välja fem referensbegrepp som den unge önskar få referens på efter avslutad praktik (Bilaga a). Den andra blanketten är konstruerad för arbetsgivaren/handledaren, vilken ska välja fem kompetenser som denne önskar få referens på när arbetsplatsen avser att anställa en ungdom (Bilaga b). Den tredje delen är utformad för att användas vid två avstämningar där handledaren ska bedöma hur praktikanten klarar av att leva upp till de kompetenser som valdes på första och andra blanketten. (Bilaga c) 1

2 Den fjärde delen har till syfte att användas vid ett avslutande möte där praktiktiden sammanfattas och praktikantens färdigheter diskuteras, både vad praktikanten visat att hon/han klarar av och vad hon/han kan utveckla. (Bilaga d) Enligt Fives interna uppföljning hade arbetet med valideringsmaterialet påbörjats för 14 praktikanter och deras handledare. Av dessa hade tio genomfört alla stegen i materialet. För att som extern utvärderare följa upp vad deltagare och handledare ansåg om insatsen ringde jag upp och gjorde telefonintervjuer med de som enligt den interna uppföljningen hade genomfört alla stegen. (Bilaga e - intervjuguide) Nio praktikanter respektive nio handledare kunde jag få tag på och göra telefonintervju med. Intervjuerna skedde mellan den 1 november och den 9 november. Praktikanterna hade i haft sin praktik under våren/sommaren 2009, så en del praktikanter respektive handledare hade lite svårt att komma ihåg hur arbetet med valideringsmaterial varit upplagt och fungerat för dem. Handledarna hade emellertid förberetts på att jag skulle ringa upp genom telefonsamtal från medarbetarna i Five. Handledarnas erfarenheter och åsikter Det övergripande förhållningssättet till valideringsmaterialet från handledarna var positivt även om engagemanget varierade med olika parametrar såsom handledarens personlighet, arbetsplatsens storlek etc. Att arbetet med materialet, d v s fylla i papperna, ha mötena etc, hade gått relativt snabbt, gjorde att ingen av handledarna hade upplevt det som betungande, snarare var omdömena att materialet fungerade som ett stöd i relationen med praktikanten. Upplägget av arbetet med valideringsmaterialet hade anpassats till hur situationen såg ut för praktikanten och praktikplatsen. Vad gäller det inledande momentet hade det varierat från att en del handledare hade valt referensbegrepp innan praktikperioden medan andra hade suttit tillsammans med coachen från Five och praktikanten i början av perioden och valt referensbegrepp. Vid en större arbetsplats hade praktikanten introducerats på arbetsplatsen av chefen men vid avslutningsmötet hade istället en av skiftledarna, vilken arbetat närmare praktikanten, närvarat. Överlag tyckte handledarna att referensbegreppen hade känts som relevanta egenskaper och att det varit relativt lätt att välja. De uppskattade att det fanns alternativ istället för att behöva skriva fritt. En allmän uppfattning var att det var bra att få tillfälle att sitta tillsammans med den unge och understryka vad arbetsgivare tycker är viktigt. Även uppföljningsmötena tillsammans med coachen från Five sågs som bra tillfällen att, dels återknyta till referensbegreppen, men framförallt stämma av att allt fungerade som det skulle på praktiken. Då handlade det både om att praktikanten förstod vad som krävdes av honom/henne och att praktikanten gavs rimliga förutsättningar på praktikplatsen. En reflexion var att uppföljningsmötena kan ha påverkat praktikanterna att skärpa sig. En av handledarna menade att för praktikanten är det ofta mycket som är nytt i början, vilket kan göra det svårt för denne att ta in det som förmedlas, och då är det bra att ta upp det igen efter ett tag, när det är lättare för den unge att smälta och förstå. En ytterligare uppfattning var att speciellt om det inte fungerat så bra eller om det var något som kändes känsligt att ta upp med praktikanten hade uppföljningsmötena tillsammans med coachen från Five en viktig funktion. Att ha materialet kring referensbegreppen som en mall 2

3 att arbeta med kunde göra att det som handledaren hade att framföra kändes mindre personligt. Ett par av handledarna menade också att om det var något de själva inte ville ta upp med praktikanten hade det varit bra om de hade kunnat vända sig till coachen som eventuellt hade kunnat gå in och förmedla det som ansågs känsligt istället. Någon menade att mötena påminde om utvecklingssamtal och tyckte att referensbegreppen var så bra att han funderade på att använda sig av dem i utvecklingssamtalen med ordinarie personal. Under själva praktiktiden hade annars referensbegreppen varit något som endast någon enstaka av handledarna menade att han/hon tänkt tillbaka på och haft nytta av. En utsaga var Att vi hade gått igenom begreppen tillsammans i början gjorde det lättare för mig att påminna praktikanten till exempel om att hon måste våga fråga etc. Det var som att vi hade satt upp ett gemensamt mål, och det blev lättare att följa upp eftersom båda var med på det. En annan kommentar från en äldre handledare var att: Vi har under årens lopp haft både många praktikanter och tillfälligt anställda, så vi har en vana att checka av hur det funkar. Därför hade inte jag någon speciell hjälp av referensbegreppen, jag håller koll på om det är en bra person ändå. Angående det avslutande mötet menades allmänt att det fungerat bra, att det hade varit bra att göra ett avslut och summera hur praktiken varit, vad som varit bra respektive dåligt. En av handledarna berättade att de inte skrivit ner allting utan mest pratat kring punkterna, att det hade blivit som tips till praktikanten. Angående frågan om materialet kunde vara till hjälp vid referensgivning till eventuell annan arbetsgivare menades att vid mindre företag hade de inga problem att komma ihåg sina praktikanter, men på större företag kanske materialet kunde vara till minneshjälp. Praktikanternas erfarenheter och åsikter Praktikanternas inställning till valideringsmaterialet var ännu tydligare positiv, även om engagemanget varierade, precis som hos handledarna. Det positiva var i korta drag att praktikanterna ansåg att de genom arbetet med valideringsmaterialet haft lättare att förstå vad en arbetsgivare tyckte var viktigt, kunnat ha begreppen i bakhuvudet under praktiktiden och fått ett papper med sig efter praktiken som de kunde använda vid framtida jobbansökningar. Upplägget kring valideringsmaterialet hade anpassats till praktikanten och praktikplatsens situation, och antalet möten etc. hade varierat från fall till fall. Alla praktikanter hade emellertid valt referensbegrepp. De flesta deltagarna tyckte att det hade gått relativt lätt och bra att välja referensbegrepp. Några hade reagerat på att begreppen kändes självklara och därför lite löjliga att skriva ner. Då handledarna visade att de tyckte begreppen var viktiga hade dock praktikanternas motivation ökat. En strategi var att välja egenskaper som praktikanten trodde arbetsgivaren värdesatte snarare än att välja egenskaper den unge själv tyckte var viktiga. Ett förslag från en praktikant var att upprätta en databas eller dylikt där arbetsgivares prioriteringar av kompetenser samlades. Det trodde han att många arbetssökanden skulle vara intresserade av att få ta del av. En annan åsikt som framfördes var att det kunde upplevas som känsligt för den unge om hon/han inte valt samma begrepp som handledaren, att det kunde kännas som man valt fel då. 3

4 Majoriteten av praktikanterna menade att referensbegreppen hade haft betydelse för dem under praktiktiden genom att de hade haft dem i bakhuvudet och försökt leva upp till dem. De som hade haft uppföljningsmöten hade över lag tyckt att de fungerat bra. Det hade varit bra tillfällen för praktikanten att få höra vad handledaren/chefen tyckte praktikanten var bra på respektive behövde utveckla mer. En åsikt från flera var att det annars var ovanligt att få veta det. En åsikt var att det var bra att handledaren kunde skriva på papper vad han tyckte och inte behöva framföra det ansikte mot ansikte. Alla praktikanter som hade haft ett avslutande möte kring referensbegreppen hade positiva erfarenheter från det. I ett fall hade de endast pratat kring begreppen och inte skrivit ner något, vilket verkade vara helt okej för praktikanten. I ett annat fall menade praktikanten att det såg bra ut när referenserna om henne skrevs ner. Flera av praktikanterna berättade att de fått med sig ett papper med referenser de tänkte använda när de sökte jobb sedan. Avslutande diskussion Det övergripande intrycket är att arbetet med valideringsmaterialet har resulterat i en framväxt av ett verktyg vilket verkligen underlättar processen för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. En slutsats är därmed att arbetet med valideringsmaterial bör fortgå inom Five och gärna spridas till andra som också arbetar med ungas etablering på arbetsmarknaden samt andra intressenter. Genom intervjuerna har det dock utkristalliserats områden där justeringar kan göras. Nedan kommer jag att diskutera för- och nackdelar med upplägget av arbetet under insatsperioden. Utifrån hur jag tolkar intervjuerna fungerade inte upplägget av det inledande arbetet med valideringsmaterialet riktigt som det var tänkt. Det står i instruktionerna till praktikanterna att de ska välja referensbegrepp efter vad de själva tycker är viktigt att få referens på efter avslutad praktik. Utifrån intervjuerna tolkar jag att praktikanternas strategi för att välja begrepp snarare har varit att försöka klura ut vilka egenskaper som arbetsgivaren/handledaren värdesatte än att välja egenskaper den unge själv tycker är viktiga. Den stora behållningen med arbetet med valideringsmaterialet är, efter hur jag tolkar intervjuerna, att arbetsgivaren kan förmedla vilka egenskaper som värdesätts på arbetsplatsen. För praktikanternas del är det även detta som de är mest måna om att få veta. Att det är arbetsgivaren som säger det gör att kompetenserna känns relevanta och viktiga för praktikanten att försöka leva upp till, inte självklara och löjliga som handläggarna hade upplevt att det uppfattats när de förmedlat dokumentet vad det innebär att ha ett lönearbete till sökanden. Flera av handledarna hade inte valt referensbegrepp innan praktiken utan suttit tillsammans med praktikant och coach under ett inledande möte till praktiken. Att sitta tillsammans och stryka under vilka egenskaper praktikplatsen värdesatte hade upplevts som positivt av såväl handledare som praktikant. En utsaga var att det hade känts som om praktikanten och handledaren därigenom satte upp ett gemensamt mål. Jag tycker därmed att det är ett bra upplägg som kan rekommenderas. 4

5 Ifall handledaren fyller i blanketten innan finns en risk att handledaren upplever att han beställer en praktikant med önskade egenskaper. En handledare berättade exempelvis att den praktikant som kommit till hans arbetsplats inte alls hade haft de egenskaper som han angett då han i förväg fyllt i blankett en kring vad är viktigt när jag anställer. Det hade varit en besvikelse och det hela hade slutat med att praktikperioden hade kortats, vilket självklart var tråkigt även för praktikanten. Samtidigt förmedlades från en annan handledare beröm till Five för att medarbetarna verkade ha god personkännedom och kunna se vilka deltagare som passade för just hennes arbetsplats. Men att matchningen praktikplats praktikant verkligen fungerar handlar troligtvis om god kännedom om såväl praktikplatsen som praktikanten. En kännedom som coachen troligtvis kan skaffa sig bättre på andra sätt, exempelvis genom att besöka företaget respektive samtala med deltagaren. Blanketten kan troligtvis endast spela en marginell roll i det sammanhanget. Utifrån intervjuerna framstår det för mig som bättre om praktikant och handledare sitter tillsammans och väljer referensbegrepp/kompetenser att arbeta på, än att de väljer var och en för sig. Även för praktikanten finns ett onödigt riskmoment i att denne kan känna att han/hon valt fel om hon/han inte valt samma begrepp som handledaren. Ett förslag till upplägg på den inledande valprocessen av referensbegrepp är att: deltagaren inledningsvis får ta del av dokumentet vad det innebär att ha ett lönearbete där kompetenser/referensbegrepp finns uppskrivna. Coachen kan förmedla att det skiljer mellan olika arbetsplatser vilka kompetenser som prioriteras. Som exempel på hur det kan skilja sig kan den sammanställning som gjorts av hur handledarna prioriterade bland kompetenserna förmedlas till praktikanten. Detta skulle minska risken att kompetenserna uppfattas som självklara och löjliga. Efter att deltagaren funnit en praktikplats kan ett inledande möte där praktikanten, handledaren och coachen från Five närvarar hållas. Vid mötet kan handledaren välja ett antal kompetenser som värdesätts på just den arbetsplatsen. Att praktikanten under praktikperioden ska klara av dessa blir ett gemensamt mål; något för praktikanten att sträva efter och något för handledaren att vara uppmärksam på. Uppgifter kring hur handledarna väljer skulle kunna samlas in av coacherna och komma till nytta genom att förmedlas även till andra arbetssökanden. Den sammanställning som gjordes i och med Fives interna uppföljning av insatsen är en bra början vilken borde kunna fyllas på och organiseras allt eftersom. Uppföljningsmötena verkar bra och framförallt fylla en funktion i att stämma av att det fungerar på praktiken - både att praktikanten förstår vad som krävs av honom/henne och att praktikanten ges rimliga förutsättningar på praktikplatsen. Coachen har en viktig roll både gentemot handledaren och praktikanten i att kunna fungera som medlare om det uppstår problem. Om det är något som inte riktigt fungerar och som känns obehagligt att ta upp ansikte mot ansikte borde handledaren, respektive praktikanten kunna kontakta coachen för stöd i frågan. Att ha materialet kring referensbegreppen som en mall att arbeta med kan underlätta genom att det gör att det som förmedlas känns mindre personligt. Även det avslutande mötet är viktigt och har till syfte att summera hur praktiken varit, hur praktikanten utvecklats och om hon/han kunnat leva upp till det gemensamma målet kring önskade kompetenser på arbetsplatsen. Det vore bra om praktikanten kan få med sig ett papper med referenser kring sina kompetenser. Det skulle kunna fungera som ett konkret verktyg vid framtida arbetssökande, som stärker den unges möjligheter på arbetsmarknaden. 5

6 Bilaga a Ifylls av deltagare / praktikant (del 1 av 4) Namn... Referensbegrepp - Förmågor / färdigheter som du vill ha en referens på. eget förslag... kan hålla tillbaka sina egna personliga behov står ut med att det tar tid att visa vad man kan står ut med att ingen arbetsplats är perfekt ser när något är fel och kan påtala detta vågar fråga när man inte förstår eller inte kan utför arbetsuppgifter som annan bestämt står ut med att man inte kan från början står ut med att göra fel och att få kritik ser i vilken ordning uppgifter ska utföras kan umgås med arbetskamrater orkar slutföra arbetsuppgifter stannar hela arbetstiden kan samarbeta kan arbeta flexibelt kan prioritera kan ta in information kan koncentrera sig kommer i tid kommer varje dag Vad är viktigt när jag söker arbete Välj fem av ovanstående referensbegrepp. Dessa kommer att stämmas av i de möten som görs med dig, praktikplats och coach från FIVE. Avsikten är att ett praktikföretag ska kunna ge dig referenser på sådant som du själv tycker är viktigt. Praktikföretaget får göra samma reflektion Varför Varför Varför Varför Varför... 6

7 Stöd till att fylla i ovan, del 1 Överlämnas i samband med att deltagaren kommer på möte nr2. Betona att syftet är att få referensbegrepp från en praktikplats. Nödvändigt när man söker jobb i framtiden. Deltagaren fyller i själv till nästa besök. Uppgifterna gås igenom mellan Deltagare och Coach Koppla samman till den bransch som deltagaren söker praktik inom, styrkor - svagheter, jämför med uppdrag, nr 3, i dagboken Denna del (1) ska senare användas när vi summerar ihop (del 3) referensbegreppen med praktikplatsens referensbegrepp (del 2). 7

8 Bilaga b Ifylls av praktikplats (del 2 av 4) Företag. Namn... Bransch... Referensbegrepp - Förmågor / färdigheter som du som arbetsgivare önskar få referens på när du avser att anställa en ungdom. eget förslag... kan hålla tillbaka sina egna personliga behov står ut med att det tar tid att visa vad man kan står ut med att ingen arbetsplats är perfekt ser när något är fel och kan påtala detta vågar fråga när man inte förstår eller inte kan utför arbetsuppgifter som annan bestämt står ut med att man inte kan från början står ut med att göra fel och att få kritik ser i vilken ordning uppgifter ska utföras kan umgås med arbetskamrater orkar slutföra arbetsuppgifter stannar hela arbetstiden kan samarbeta kan arbeta flexibelt kan prioritera kan ta in information kan koncentrera sig kommer i tid kommer varje dag Vad är viktigt när jag anställer Välj fem av ovanstående. Dessa referensbegrepp kommer att stämmas av i de möten som görs med dig, praktikant och coach från FIVE. Avsikten är att praktikanten senare ska kunna använda dig som referent och få nedanstående referensbegrepp exemplifierade. Praktikanten har fått göra samma reflektion Varför Varför Varför Varför Varför... 8

9 Stöd till att fylla i ovan, del 2 Överlämnas till företaget innan deltagaren startar upp en praktikplats. Betona att det mynnar ut i att ge referensbegrepp till en praktikant. Nödvändigt när praktikant söker jobb i framtiden. Arbetsgivaren fyller själv i denna del innan man träffas och startar upp praktikplatsen med vårt kontrakt/handlingsplan. Denna del, 2, gås igenom mellan deltagare, praktikplats och coach vid uppstartstillfället. Del, 1, gås igenom mellan deltagare, praktikplats och coach för att belysa deltagarens valda referensbegrepp. Del 3 renskrivs av FIVE på dator och lämnas över till praktikplats och praktikant efter mötestillfället, 3 exemplar. Se del 3 för fortsättning. 9

10 Bilaga c Avstämning Referensbegrepp (del 3 av 4) Nedanstående förmågor / färdigheter har tidigare angivits som viktiga av praktikant (del 1) och företag (del 2). Arbetsgivaren gör bedömning av nedanstående referensbegrepp. Deltagare:... Företag:... Markera din bedömning på skalorna nedan. Siffra 1 motsvarar avstämning 1 osv Datum:... Handledare: Datum:... Handledare: Datum:... Handledare:... Referensbegrepp Bedömning företag 1... praktikant /...x.../ Mindre bra Mycket bra - utveckla mer - behåll Kommentar:... praktikant företag 2... praktikant /...x.../ Mindre bra Mycket bra - utveckla mer - behåll Kommentar:... företag 3... praktikant /...x.../ Mindre bra Mycket bra - utveckla mer - behåll Kommentar:... företag 4... praktikant /...x.../ Mindre bra Mycket bra - utveckla mer - behåll Kommentar:... företag 5... praktikant /...x.../ Mindre bra Mycket bra - utveckla mer - behåll Kommentar:... 10

11 Stöd till att fylla i ovan, del 3 Denna del är summerat från del 1 (deltagaren) och del 2 (praktikplatsen), innan praktikuppstarten. Renskrivs av FIVE Om nödvändigt så används fler av denna, max 10 referensbegrepp. Arbetsgivare har gjort bedömning och kommentar innan mötet för del 3. Görs vid varje avstämning och skrivs under av båda parter. Avsikten är att samma papper ska användas vid de olika avstämningarna. På så vis blir det mer överskådligt att se ev skillnader i den utveckling som sker hos praktikanten. Efter att utvärdering 1 är genomförd så tar FIVE tillbaka del 3 och renskriver, skickar ut till praktikant och handledare. Till utvärdering 2 så tar FIVE med sig den tidigare renskrivna versionen av utvärdering 1 (handledare och praktikant har säkert inte sin med sig). Lämpligt med 3ex. Dessa delar ligger sedan till grund för del 4. 11

12 Bilaga d Summering av Referenser (del 4 av 4) Förmågor / färdigheter (referensbegrepp) är utvärderade under praktiktiden (del 3) och sammanfattas nedan i referenser till praktikanten och sådant som praktikanten kan utveckla. Kommentera gärna referensen så den blir tydlig och svarar på frågan på vilket vis, när, hur. Avsikten är dels att praktikanten ska kunna beskriva sina referenser, dels underlätta för en referent att ge en tydlig beskrivning till en annan arbetsgivare om praktikantens förmågor / färdigheter. Handledarens referens till praktikanten 1... Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar... Att utveckla 1... Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar... Praktikperiod: Företag:... Praktikant:... Handledare:... 12

13 Stöd till att fylla i ovan, del 4 Innan avslutningssamtalet med båda parter har detta diskuterats innan, så att FIVE inte behöver bli någon medlare / moderator eller liknande. Företaget får ta ett större ansvar i avslutningssamtalet då denna del i princip ska vara klar innan mötet. Önskvärt men kanske svårt. Till grund för detta ligger avstämningsamtalen som varit, del 3. Det är arbetsgivaren som ska tycka till om detta, inte vi eller deltagaren (dock lämpligt att företaget tagit upp detta / funderat med praktikanten innan vi är där på avslutningssamtalet). FIVE renskriva och slutsummera, skickas till respektive part när allt är klart. Om möjligt så ha stämt av detta i samband med att man gör sista uppföljningen så att det avslutande samtalet blir enkelt. Avsikten är att få max 4 bra referensbegrepp. Finns fler så är det bra om praktikant kan välja ut de 4 viktigaste. Annars blir det för många. Denna del ska ej skickas med i en ansökan utan användas av praktikant och företag för att beskriva referenser och sätta in dem i ett sammanhang. Vara tydliga till deltagare och företag om att vi inte sparar detta utan ska behållas av praktikanten och även av företaget. 13

14 Bilaga e Intervjuguide utvärdering av valideringsfasen Praktikanterna Hur fick du först information om arbetet med valideringsmaterialet? Hur var mötet då du fick första delen av materialet? Vad tyckte du om att välja referensbegrepp? Hur tänkte du kring dina valda referensbegrepp under praktiktiden? Hur upplevde du uppföljningsmötena då du och handledaren tillsammans med coachen från FIVE gick igenom referensbegreppen? Hur upplevde du det avslutande mötet (kring del fyra i valideringsmaterialet, då handledaren skulle formulera referenser och områden att utveckla). Anser du att arbetet med valideringsmaterialet var lyckat/ något att fortsätta med? Har du något övrig du vill berätta kring arbetet med valideringsmaterialet? Handledarna Hur fick du först information om arbetet med valideringsmaterialet? Hur var mötet då du fick första delen av materialet? Vad tyckte du om att välja referensbegrepp? Hur tänkte du kring dina valda referensbegrepp under tiden praktikanten var hos er? Hur upplevde du uppföljningsmötena då du och praktikanten tillsammans med coachen från FIVE gick igenom referensbegreppen? Hur upplevde du det avslutande mötet (kring del fyra i valideringsmaterialet, då du skulle formulera referenser och områden att utveckla för praktikanten). Anser du att arbetet med valideringsmaterialet var lyckat/ något att fortsätta med? Finns det något övrig du vill berätta kring arbetet med valideringsmaterialet? 14

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold

Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Intervju hur kan det gå till? Mats Reinhold Karriärvägledare Enheten för externa relationer mats.reinhold@adm.umu.se twitter: matsreinhold Vem som kommer på intervju Skillnad på privat och offentlig sektor

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projektet FIVE

Halvtidsutvärdering av projektet FIVE Halvtidsutvärdering av projektet FIVE Elisabeth Ahnberg och Jan Messing Dalarnas forskningsråd, december 2009 Innehåll Övergripande om projektet 2 De operativt aktivas perspektiv 2 Deltagares perspektiv

Läs mer

NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever

NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever Utfört av auxilium, Graz maj 2011 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Publikationen återspeglar endast

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED PSYKOLOGPRAKTIKANTER FRÅN ÅBO AKADEMI

INSTRUKTIONER FÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED PSYKOLOGPRAKTIKANTER FRÅN ÅBO AKADEMI INSTRUKTIONER FÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED PSYKOLOGPRAKTIKANTER FRÅN ÅBO AKADEMI Bästa handledare! Institutionen för psykologi och logopedi (IPL) vid Åbo Akademi arbetar med ett projekt vars syfte är att

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Instruktion. Genomförande av beslutande åtgärder/uppföljning.

Instruktion. Genomförande av beslutande åtgärder/uppföljning. Instruktion 1. Medarbetarsamtalet Medarbetarsamtalet hålls minst en gång per år med samtliga anställda. Samtalet förbereds och genomförs enligt bilagorna 1-5 (ingår i detta dokument). Dokumentationen av

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera

Konstruktiv feedback. Hur att hantera positiva/negativa beteenden...prestera mera Konstruktiv feedback Hur att hantera positiva/negativa beteenden..prestera mera Konstruktiv feedback Som chef och ledare är det avgörande att kunna ge medarbetare konstruktiv feedback, allt för att ge

Läs mer

Mer eller mindre, om att möta det som är annorlunda

Mer eller mindre, om att möta det som är annorlunda ÖVNING: Mer eller mindre, om att möta det som är annorlunda I denna övning får vi möjlighet att fundera kring vad jag själv och vi som grupp kan göra för att bidra till en välkomnande och inkluderande

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 110211 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn HAMNRINGEN Bakgrund Ungdomsarbetslösheten i länet befinner sig på en hög nivå, i januari 2011 var den 12,4 % (arbetslösa

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Personal Strategerna. Inför intervju

Personal Strategerna. Inför intervju Kapitel 9. Sid 1 Inför intervju Förbered dig Ta reda på information om arbetsgivaren. Gå igenom hemsidan, vad finns det för information om verksamheten, produkter, kunder etc. Hur försöker arbetsgivaren

Läs mer

Moduler och handledarmanual

Moduler och handledarmanual Moduler och handledarmanual 28 MARS 2011 2010-03-04 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare Utvecklingssamtal under forskarutbildningen är en speciellt strukturerad form av feedback mellan doktorand, handledare och

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer Inledning och läsanvisning I detta dokument finns KI:s riktlinjer beträffande utvecklingssamtal

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Moduler och handledarmanual 2010-04-12

Moduler och handledarmanual 2010-04-12 Moduler och handledarmanual 2010-04-12 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt: Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post el dyl Kartläggning

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND STEG 1 Plats: Tid: PROGRAM Kl 08.00 08.30 Syfte, möjligheter och allmän information om Teknikcollege regionalt och lokalt Catarina Carlsson, processledare

Läs mer

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn:

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn: Kurs: Handledning 100p Handledarkurs Studiehandledning Namn: Uppläggning av studierna i samband med distans och flex. Träff 1. Presentation av kursen och uppläggning Träff 2. Introduktion av studieområdet

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer

PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer Arcada - Institutionen för hälsa och välfärd 09/2015 PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer Syfte Praktiken är en viktig del av studerandes lärande och kompetensutveckling.

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Sverige behöver fler ingenjörer. Snabb teknisk utveckling Generationsskifte Rekryteringsbehov

Sverige behöver fler ingenjörer. Snabb teknisk utveckling Generationsskifte Rekryteringsbehov Vi som är med idag! Sverige behöver fler ingenjörer Snabb teknisk utveckling Generationsskifte Rekryteringsbehov Tekniksprånget i siffror 9500 ungdomar har sökt praktik sedan 2012 225 medverkande arbetsgivare

Läs mer

FAQ praktikant inom Sverige tillsammans

FAQ praktikant inom Sverige tillsammans FAQ praktikant inom Sverige tillsammans Intentioner från AcadeMedia! Att erbjuda lärare, eller andra yrkeskategorier, en möjlighet att få direktkontakt med en arbetsplats.! Att introducera den svenska

Läs mer

Tips och råd till handledare för praktikanter

Tips och råd till handledare för praktikanter 2015 Tips och råd till handledare för praktikanter Foto: Fredric Alm Framtaget för GRAMKO av IF-Metall, Boliden samt LKAB. Tips och råd till handledare för praktikanter 2 (8) Innehållsförteckning 1. Handledarrollen

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

1. Belöna dem som lyckas

1. Belöna dem som lyckas 1. Belöna dem som lyckas A Det bästa sättet att få alla att satsa tid och energi på sin hälsa, är att belöna dem som når sina hälsomål. Till slut får man ändå med sig de som inte är så intresserade. Hälsa

Läs mer

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO 8 mallar, policy, information, checklistor och översiktskarta www.kompetensexpress.se 1 Innehållsförteckning INLEDNING... POLICY FÖR UTVECKLINGSSAMTAL... INFORMATION

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Marknadsföring ring av mig

Marknadsföring ring av mig Välkomna till förelf reläsning Marknadsföring ring av mig Marie Simonsson, affärsomr rsområdeschef JENSEN education Innehåll KY-utbildningens roll påp arbetsmarknaden LiA/arbetss /arbetssökande >Vad krävs

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb Hållbart arbete Att nå, få och behålla ett jobb Studie om Supported employment 317 personer som fått stöd, influerat av Supported employment, till arbete. Studien visar att stödet från en stödorganisation

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Inlämning Lämna in uppgifterna på Studentportalen.

Inlämning Lämna in uppgifterna på Studentportalen. Kommunikationsuppgifter Under apotekspraktiken kommer du att möta människor i en situation där du är läkemedelsexperten och ska förmedla din kunskap på ett sätt så att kunden förstår och kan använda sitt

Läs mer

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel Upplägg för studiecirkel YA-delegationens handledarutbildning består av tre fristående delar: Grundutbildning innehållande avsnitten Att vara handledare, Förbereda arbetsplatsen samt Avsluta handledningen

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-13 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer