Kvalitetsredovisning 2007/2008. Skvaderns fristående gymnasieskola Rektor Jan Kibe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2007/2008. Skvaderns fristående gymnasieskola Rektor Jan Kibe"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Skvaderns fristående gymnasieskola Rektor Jan Kibe

2 Sammanfattning Skvaderns gymnasieskola är en attraktiv skola som uppnår goda resultat. Vid starten höstterminen 2007 var alla studieplatser (160) i år 1 besatta. Studieresultaten för avgångseleverna vårterminen 2008 var goda. Elevernas slutbetyg vid tre av skolans fyra program ligger över genomsnittsbetygen i riket för motsvarande program. Slutbetygen för eleverna vid det Estetiska programmet ligger 0,2 enheter under riksgenomsnittet. 126 elever fick slutbetyg. Bland dem hade tio elever maximalt meritvärde (20,0). 14 elever beviljades förlängd studiegång vilket är väsentligt fler än tidigare år (5 elever året innan). Långvarig sjukdom, skol- eller programbyte var i flera fall orsak till behovet av förlängd studiegång. Elevenkäten för att mäta elevernas uppfattning om skolans arbetsmiljö och arbetssätt, demokrati och möjligheterna till inflytande samt hur väl skolan stimulerar kunskap och kreativitet visar ett mycket positivt resultat. En jämförelse med enkätsvaren 2005 visar att eleverna 2008 svarar mer positivt på de flesta frågorna än vad eleverna gjorde Närmare 90 % av eleverna tycker helt eller i hög grad att Skvaderns gymnasieskola är en demokratisk arbetsplats där alla har möjlighet att påverka, att alla elever på skolan behandlas och värderas lika samt att den egna självkänslan stärkts under studietiden på skolan.

3 Kvalitetsredovisning för läsåret Innehållsförteckning 1. Beskrivning av den egna verksamheten Rutiner och underlag för kvalitetsarbetet Utvecklingsområden 2007/ Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Uppföljning av likabehandlingsplan Situationen för elever i behov av särskilt stöd Mål att granska och utvärdera Utvecklingsområden 2008/ Bilagor Bilaga 1. Pedagogisk plattform Bilaga 2. Elevenkät Bilaga 3. Verksamhetssammanfattningar från programmen Bilaga 4. Betygsstatistik år 3 vt 2008 Bilaga 5. Arbetsplan för kamratstöd samt mot mobbning och kränkande behandling. Bilaga 6. Reportage om skolans organisation av stöd till elever.

4 1. Beskrivning av den egna verksamheten Organisation Skvaderns gymnasieskola startade 2002 och är en fristående skola. Skolan har ca. 460 elever och 42 tillsvidareanställda medarbetare. Huvudman för skolan är Norrlidens Kunskapscentrum AB, ett bolag som ägs av 11 personer vilka samtliga arbetar heltid i olika befattningar i skolan. Skolan har fyra studieförberedande program; Estetiska programmet (ES) med inriktningarna teater, musik och bild, Naturvetenskapsprogrammet (NV) med inriktningarna naturvetenskap och miljö, Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) med inriktningarna kultur och samhällsvetenskap samt Ledarskapsprogrammet (LS). Lärarna är indelade i fyra programarbetslag utifrån var läraren har sin huvudsakliga undervisning och sitt mentorskap. Skolåret är indelat i fyra perioder om vardera 8-9 veckor. De lärare som undervisar eleverna i en undervisningsgrupp (klass) under denna tid tillhör samma periodarbetslag. Skolan följer de nationella målen i Läroplanen (Lpf -94) och andra nationella styrdokument för gymnasieskolan samt arbetar efter en egen pedagogiska plattform (se bilaga 1) som ligger till grund för skolans pedagogiska struktur. Personal Antal tjänster Personalgruppen bestod under läsåret 07/08 av 41 lärare. 26 stycken arbetade heltid. 7 stycken arbetade deltid pga. barnledighet. 3 stycken hade deltidstjänster och 5 stycken vikarierade pga. barnledigheter under delar av läsåret. Antalet tillsvidareförordnade lärare är 36 stycken, fördelade på 34,5 tjänster. Den övriga personalen är 1 rektor, 2 administratörer, 1 vaktmästare, 1 datatekniker som har viss undervisning, 1 studievägledare, en skolsköterska på 80 % samt skolläkare 10 %. 6,9 tjänster utgörs av övrig personal. Personalens kompetens Av den ordinarie lärarpersonalen är 32 stycken fullständigt behöriga. Fyra stycken är inte fullständigt behöriga. Två av dessa saknar pedagogisk behörighet och de två övriga har inte tagit ut lärarexamen. Av de vikarierande lärarna var tre fullständigt behöriga och två saknade pedagogisk behörighet. 1

5 Elever Den 15 oktober 2007 var 457 elever inskrivna vid skolan. Med 34,5 lärartjänster ger det en lärartäthet på 7,5 lärare per 100 elever. Eleverna fördelades på följande sätt: Program År 1 År 2 År 3 Totalt på programmet ES LS NV* SP Summa år Hösten 2007 erbjöd skolan 160 elevplatser, 32 platser på ES, LS respektive SP. På NV erbjöds 64 studieplatser en ökning med 8 platser från tidigare år. Utöver de ovan redovisade 457 eleverna hade 5 elever beviljats förlängd studiegång i varierande omfattning dock mindre än heltidsstudier under hela året. Profiler Skolans två profiler kultur och hälsa har under året ytterligare utvecklats genom större engagemang bland eleverna. Vi har haft elever som agerat ledare för frivilliga hälsopass, vilka genomförs under lunchtid. Antalet deltagare har också ökat väsentligt. Under året har även flera frivilliga estetiska aktiviteter genomförts. Ekonomi De ekonomiska förutsättningarna för skolverksamheten försämrades ytterligare under verksamhetsåret 07/08. Ungefär 90 % av skolans elever kommer från Sundsvalls kommun. Bidragsbeloppen från Sundsvalls kommun sänktes för tredje året i rad på ledarskapsprogrammet (LS), naturvetenskapsprogrammet (NV) och samhällsvetenskapsprogrammet (SP). På det estetiska programmet (ES) höjdes beloppet men det saknas nästan 3000 kr/elev för att nå upp till 2003 års nivå. 2

6 Bidragsbelopp i kr per elev/år för elever från Sundsvalls kommun inklusive momskompensation. Program ES LS NV SP Bidragsbeloppen från övriga kommuner sänktes också i de flesta fall t. ex Timrå och Ånge. Bidragsbeloppen från Sollefteå har inte förändrats sedan På utgiftssidan har avtalsenliga löneökningar inneburit ökade kostnader. De försämrade ekonomiska förutsättningarna har kompenserats genom ett ökat intag med 8 elever på naturvetenskapsprogrammets första årskurs. På så sätt har anslagen för undervisning kunnat behållas på samma nivå som tidigare. 3

7 2. Rutiner och underlag för kvalitetsarbetet Underlag för kvalitetsarbetet består av utvärderingar som görs löpande under läsåret i form av kursutvärderingar i varje kurs. De nationella provresultaten samlas och granskas av respektive ämneslag. Eleverna skriver en utvärdering (elevenkät) av skolans verksamhet under maj och juni (bilaga 2). Denna enkät utvärderar verksamhetsmålen i den pedagogiska plattformen. Pedagogiska plattformen Under året 2007/08 har skolan reviderat den pedagogiska plattformen. Arbetet i skolan har förändrats och utvecklats sedan starten För att säkerställa metoder och tillvägagångssätt som personal och elever tillsammans arbetat fram, remitterades plattformen i arbetslagen och ändringar sammanställdes centralt av rektor och ledningsgrupp. Programutvecklingen Varje program har som mål att sammanfatta verksamhetsåret i skrift. Hittills har skolan inte haft någon enhetlig policy för detta. Varje program har därför sin egen version (bilaga 3a-d). Bland utvecklingsfrågor av mer övergripande karaktär kan nämnas att språkresor till målspråkslandet (Frankrike, Spanien och Tyskland) för eleverna som studerar på steg 5 nivå fortsatt och under året utökats med återbesök från skolor i Frankrike och Spanien. Naturvetenskapsprogrammet har återigen genomfört en studieresa till Forsmark och Uppsala med energi- och miljöfrågor i fokus. Samhällsvetenskapsprogrammet har på liknande sätt gjort en studieresa till Stockholm med fokus på religionsfrågor, kultur och politik. Ledarskapsprogrammets elever i år 3 deltog som funktionärer i genomförandet av VM i skidskytte i Östersund. Utvärderingsmetoder Följande metoder har använts för att mäta måluppfyllelsen för verksamheten: Kursutvärderingar elever Programutvärderingar Elevenkät 2008 Betygsstatistik, nationella prov Betygsstatistik, samtliga betyg i år 3, 2008 (bil 4) Avgångsbetyg

8 3. Utvecklingsområden 2007/2008 PA-strukturen Projektarbetet har varit ett område som prioriterats särskilt under verksamhetsåret 2007/08. Svensklärarna verkar från och med detta år som processhandledare i kursen och några utvalda ämneslärare på programmet agerar ämnesexperter. Svensklärarna kombinerar därför Svenska B och PA och tjänstgör i båda dessa kurser parallellt. Varje klass får på detta sätt en given samordnare för PA-uppstart, seminarier, redigering och rapportskrivande Hälsopass Idrottslärarna arbetar aktivt för att elever och personal i allt högre utsträckning ska verka för en bättre hälsa. Under året har elever i hög grad medverkat som ledare för de hälsopass som erbjuds under lunchtid på skolan. Detta är en frivillig aktivitet som fått allt fler deltagare. I år har variationen på aktiviteter varit större än tidigare. Estetiska pass För de elever som önskar utöva något av de kulturella uttryck skolan erbjuder finns numera också estetiska lunchpass. Det ges tillfälle att delta i bland annat skolkör, teatersport eller visning av konstfilm. Dessutom har både elever och personal uppträtt vid återkommande lunchkonserter. Skolan har även haft flera besök av gästartister inom både musik- och teaterskrået. Fabula Storytelling Ledarskapsprogrammet och Estetiska programmet har tillsammans med sina år 1-elever samarbetat med företaget Fabula storytelling i ett projekt för att utveckla berättarkonsten. Projektet har delvis finansierats av medel ur Allmänna Arvsfonden. Detta är ett projekt som hittills fallit väl ut och det kommer att genomföras även lå 08/09. Arbetsmiljöarbete Skvaderns gymnasieskola har som långsiktigt mål att ansöka för att bli certifierad miljöskola. I detta arbete ingår att utbilda personalen. Under läsåret har alla i personalen fått möjlighet att ta miljökörkortet (Utbildningsgruppen AB) som ska leda till ökade kunskaper om vår miljö och hur vi kan skydda den. Miljöstationer för källsortering av sopor har också inköpts och placerats ut på skolan. 5

9 4. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Skvaderns gymnasieskola har inte skrivit någon kvalitetsredovisning för 2006/2007. Dock genomfördes olika uppföljnings- och utvärderingsaktiviteter som även utmynnade i åtgärder för läsåret 07/08. Således genomfördes en revision av den pedagogiska plattformen. Den reviderade plattformen fastställdes Vidare genomfördes en pedagogisk och organisatorisk förändring av elevernas projektarbeten i år 3. Projektarbetet kopplades ihop med kursen Svenska B och svenskläraren fick huvudansvaret för PA-processen. Den genomförda förändringen har fungerat bra och kommer att behållas läsåret 08/09. 6

10 5. Uppföljning av likabehandlingsplanen Pedagogiska plattformens huvudrubriker är Helhetsperspektiv, inflytande, engagemang och flexibilitet samt identitet och närhet. Detta ska genomsyra all verksamhet på skolan för både elever och lärare. I Skvaderns Arbetsplan för kamratstöd och mot mobbning och kränkande behandling finns arbetet med likabehandlingsplanen tydligt beskrivet (bilaga 5). Skolan har under detta verksamhetsår haft en kamratstödjargrupp som träffats kontinuerligt för att fånga upp elever som sökt kamratstöd. En mycket stor del av eleverna känner sig trygga på skolan och det framgår tydligt i elevenkäten fråga 2:3. En jämförelse med samma fråga år 2005 visar på en positiv utveckling: Elevenkät, fråga 2:3 Jag känner mig trygg och trivs på skolan: inte alls 1 2 i liten grad i hög grad instämmer helt Demokratiskt arbete Skvaderns gymnasieskola har en elevstyrelse som väljs av eleverna med slutna valsedlar. Två elever per program väljs in i elevstyrelsen och strukturen för det elevdemokratiska arbetet ser ut på följande sätt: Elevstyrelse Arbetsmiljögrupp Mentorsgrupper Aktivitetsgrupp Skol-IF Skoltidning 7

11 För att på något sätt kunna mäta vad eleverna anser om skolan som en demokratisk arbetsplats ingår denna fråga i den årliga elevenkäten. Nedanstående tabeller redovisar 2005 och 2008 års resultat: Elevenkät, fråga 3:3 Skvadern är en demokratisk arbetsplats där alla har möjlighet att vara med och påverka: inte alls 1 2 i liten grad i hög grad instämmer helt Elevenkät, fråga 3:4 Alla elever på skolan behandlas och värderas lika: inte alls 7 11 i liten grad i hög grad instämmer helt Tolkning En stor majoritet av eleverna tycker att de har goda möjligheter att påverka verksamheten. Det gäller även synen på lika behandling och värdering. Dessa områden lyfts fram i den pedagogiska plattformen och de är i fokus i det dagliga skolarbetet. Svaren 2008 är något mer positiva än 2005 vilket är glädjande och tyder på att frågorna fortfarande är i fokus i verksamheten 8

12 6. Situationen för elever i behov av särskilt stöd Studiero är av stor betydelse för alla elever och särskilt för dem med särskilda svårigheter. Alla elever på skolan har tillgång till ett arbetsrum, som delas med sju andra elever. Dessa små studieenheter har visat sig i de allra flesta fall leda till att eleverna trivs och har ett bra arbetsklimat på skolan. Skolan har tillsatt extra stödresurs i matematik, svenska och engelska för de elever som behöver särskilt stöd. I matematik har under året funnits en mattestuga en gång per vecka dit elever kan gå och få hjälp. I svenska har stödresursen ofta individuella åtgärdsplaner att arbeta med, som revideras och följs upp allt eftersom arbetet fortskrider. Ett mindre antal elever tas in till skolan på frikvotsintagning. I engelska har stödet primärt använts till förlängd undervisning för de elever som inte hunnit nå målen inom kursens ordinarie ram. Ett bra exempel på vårt arbete med stödresurs redovisas i tidningen Lika värde, Tema friskolor, nr 4, 2008, sid (bilaga 6). Skolan håller klasskonferenser en gång per termin, då samtliga elevers studiesituation diskuteras för att uppmärksamma studiesvårigheter. Här finns ibland behov av särskilt stöd. Mentor kontaktar berörda; föräldrar (om eleven är omyndig), lärare och rektor för EVK. Utifrån denna träff skrivs ett åtgärdsprogram som sedan uppdateras. Mentorerna har utvecklingssamtal med varje elev en gång per termin. Under läsåret har personalen uppdaterat sina kunskaper kring elever med särskilda behov i form av en pedagogisk förmiddag med föreläsning kring olika specialpedagogiska diagnoser och efterföljande diskussion i programöverskridande grupper. Till detta tillfälle arbetades även fram ett stödmaterial till personalen. Elevenkät, fråga 2:2 Jag får det stöd jag behöver av lärare och övrig personal: inte alls 0 i liten grad i hög grad instämmer helt

13 7. Mål att granska och utvärdera Hela skolan behöver bli bättre på att dokumentera resultat och analyser/tolkningar av resultaten. Nu när skolan har avslutat sin uppbyggnadsfas bör fokus läggas på att utveckla strukturer för att kvalitetssäkra verksamheten. De nationella proven ger oss indikationer som sedan utvärderas i ämneslagen. Resultaten av de nationella proven måste sammanställas bättre på central nivå i skolan. Elevenkäten utgår ifrån pedagogiska plattformens rubriker och resultatet visar i vilken utsträckning skolan når de uppsatta målen. Hela enkäten redovisas i bilaga 2: Kunskap och kreativitet I stort visar elevenkäten upp mycket positiva resultat för Eleverna tycker att det är roligt och inspirerande att arbeta och de ser positivt på de kunskaper de förvärvar i kurserna. I fråga 1:5 uppvisas mindre positiva tal när det är frågan om att känna att jag kan arbeta utifrån den kunskapsnivå jag befinner mig på. Det är svårt att svara på om det har med elevernas självkänsla att göra eller om det bedrivs undervisning på för hög (eller låg!) nivå. Arbetssätt och arbetsmiljö Även under denna rubrik visar enkäten positiva siffror. Eleverna trivs i hög grad på skolan. Fråga 2:6 och 2.7 om stämning och studiero på arbetsrummen visar ett blandat resultat. Arbetsrummen är en fråga vi måste arbeta med hela tiden i och med att dessa är en del av den grundläggande pedagogiska strukturen i skolan. Demokrati och inflytande Enkätsvaren 2008 på fråga 3:1 och 3:2 visar i jämförelse med 2005 en negativ utveckling. Elevenkät, fråga 3:1 Jag har möjlighet att påverka innehållet i kurserna: inte alls 4 6 i liten grad i hög grad instämmer helt

14 Elevenkät, fråga 3:2 Jag påverkar aktivt innehållet i kurserna: inte alls i liten grad i hög grad instämmer helt Tolkning Till skillnad från svaren på de flesta enkätfrågorna går svaren på de ovanstående två frågorna i en icke önskvärd riktning. Båda dessa frågor visar att eleverna känner sig mindre delaktiga nu än för tre år sedan. Det kan finnas många orsaker till detta. Lärarna kanske poängterade vikten av att påverka mer tidigare, eleverna kanske ansåg det viktigare. Mycket av det som finns i kursplaner och läroböcker är svårt att påverka som elev. Dock bör vi vara uppmärksamma på om det kan vara så att vi efter några år börjat få rutiner för hur det skall vara och därför inte ger den aktuella elevgruppen tillfälle att ha inflytande över kursinnehåll och arbetsformer. Skolans mål Skolövergripande Skvaderns gymnasieskola har som mål att behålla goda studieresultat. Att det lyckats så bra kan bero på att vi kontinuerligt arbetar med de grundvärderingar, pedagogiska tankar och strukturer som vår pedagogiska plattform innehåller. Resultat år 2007/08 Under 1:a året avbrutit nationellt program (bytt skola, flyttat, till IV, slutat av annan anledning) Andel elever (%) som.. Under 1:a året bytt Efter 4 år fått studieväg slutbetyg (program/inriktning) from 15/10 tom läsårets slut from 15/10 tom läsårets slut 2 elever = 1,25 % Ingen = 0 % 135 av 142 = 95,1 % Orsaker till avbrott i studierna eller byte av skola En elev flyttade hem till Ockelbo. En elev ville byta till ekonomisk inriktning på SP och flyttade till Hedbergska. I bägge fallen är det personliga skäl som föranlett förändringen. 11

15 En jämförelse med föregående års resultat över tid av slutbetyg efter 4 år: / / /142 88,0 % 89,6 % 95,1 % Tolkning På SP och NV har i princip 100 % av eleverna slutbetyg varje år. Den positiva förändringen 2008 kan tillskrivas en förändring på ledarskapsprogrammet där 70 respektive 68 % fick slutbetyg inom 4 år 2006 respektive År 2008 har 93 % av eleverna på LS fått slutbetyg. Orsaker till förbättringen kan vara att stödverksamheten i matematik, svenska och engelska fungerat bättre. Vidare var 2007 års avgångsklass på LS den första grupp på programmet som fick genomföra längre externa projekt på annan ort. Det påverkade studiemotivationen positivt. Åtgärder för utveckling: Fortsatt förbättring i organiserandet av skolans stödfunktioner. Bättre uppföljning och åtgärdsprogram för de elever som av olika skäl tappar studiemotivationen. Genomsnittligt meritvärde 2008 Estetiska programmet genomsnittlig betygspoäng 14,8 13,9 14, Riket Sundsvall Skvadern Ledarskapsprogrammet (I jämförelse med det nationella barn- och fritidsprogrammet) genomsnittlig betygspoäng 12,8 11, Riket Sundsvall Skvadern 12

16 Naturvetenskapsprogrammet genomsnittlig betygspoäng 16,1 14,9 18, Riket Sundsvall Skvadern Samhällsvetenskapsprogrammet genomsnittlig betygspoäng 14,6 13,9 17, Riket Sundsvall Skvadern Källa: Skolverket, Utbildningsinfo.se Tolkning I jämförelse med ingångsvärden och resultat på nationella prov ligger betygen på Skvaderns gymnasieskola på förväntad nivå. Det sker en liten förbättring och med tanke på de höga ingångsvärdena på NV och SP så är det svårt att åstadkomma stora förbättringar. I jämförelse med motsvarande program på andra skolor både nationellt och lokalt visar Skvaders elever bra resultat. I Sundsvall är det Skvaderns Naturvetenskapsprogram som har högst genomsnittligt meritvärde med Skvaderns Samhällsvetenskapsprogram på andra plats. Skolans Estetiska program kommer sjua och Ledarskapsprogrammet åtta bland programmen i Sundsvall. Vid en nationell jämförelse hamnar Skvaderns NV på plats 5 (6:a 2007) och SP på plats 13 (8:a 2007). Även Ledarskapsprogrammet hamnar på 13:e plats jämfört med motsvarande program medan det Estetiska programmet får en mer genomsnittlig placering. Av svaren på elevenkäten framgår att skolans pedagogiska struktur (kurskoncentration, långa arbetspass, elevarbetsrum, hög tillgång till lärarnas hjälp, samarbete med klasskamrater) bidrar till det goda resultatet. 13

17 8. Utvecklingsområden 2008/2009 SESAM och ANT är två områden som skolan har som mål att uppmärksamma under 2008/2009. Berättarutbildning i samarbete med Fabula storytelling kommer att fortsätta som projekt. De fyra programmen utarbetar även programspecifika mål i programarbetslagen. Dessa mål redovisas inte här men framgår av bilaga 3. Skolans ledningsgrupp utarbetar en årskalender som ska verka som stöd för det dagliga arbetet. De nationella provresultaten skall arkiveras och finnas tillgängliga på ett ställe. Ämnesövergripande- och/eller årskursövergripande aktiviteter är också ett område som kan utvecklas. 14

18 Bilaga SKVADERNS GYMNASIESKOLA PEDAGOGISK PLATTFORM Vår ambition är att skapa en modern gymnasieutbildning för ungdomar med tre års målinriktade studier som förbereder för högskolestudier, annan vidareutbildning eller arbete. För att få en helhet och ge allsidiga kunskaper och färdigheter måste skolan ge utlopp för många olika mänskliga behov. Att ha en god arbetsmiljö, att uppleva glädje och känna trygghet är viktigt för såväl elever som personal. Helhetsperspektiv, inflytande, engagemang och flexibilitet samt identitet och närhet är rubriker i en pedagogisk plattform för det gemensamma arbetet. Plattformen är ett levande dokument som utvärderas och revideras kontinuerligt. Vår skola har två övergripande profilområden: hälsa och kultur. HELHETSPERSPEKTIV Undervisningen ska sträva mot helhet där programmålen är synliga. För varje program på skolan finns en konkretisering av programmålen. De nationella värdegrundsmålen skall lyftas fram i den dagliga verksamheten. Det pedagogiska arbetet skall bedrivas med tanke på de kompetenser som är viktiga i yrkeslivet. Eleverna arbetar under längre arbetspass för att undvika fragmentering av kurser och teman. Längre arbetspass och koncentrationsläsning av kurser ger möjlighet till fördjupning, diskussion och reflexion. Vi anser att denna arbetsmetod främjar elevens egna aktiva lärande och leder till större förståelse och bestående kunskap. Vi vill också utveckla ämnessamverkande projekt för att skapa helhet i inlärningen. Skolan vill genom att arbeta med varierande arbetsformer i undervisningen medverka till att ta till vara elevernas skiftande erfarenheter. Många frågor kan vi söka svar på i närsamhället. Därför vill vi utveckla samarbete och nätverk med många aktörer utanför vår skola; företag, organisationer, institutioner, föreningar, enskilda individer och andra skolor. Vi vill ge eleverna: Fysisk kompetens, genom att de får utökade möjligheter till rörelse och stimulans till regelbunden motion och uppmuntran till en aktiv fysisk livsstil.

19 Intellektuell kompetens genom att de får möta problem- och lösningsorienterad undervisning i alla kurser. Reflexion, kommunikation och kreativitet är viktiga beståndsdelar för att uppnå detta mål. Kulturell kompetens, genom att de får möjlighet att använda sig av estetiska uttrycksformer och eget skapande i det dagliga arbetet samt vara aktiva konsumenter och producenter i lokala kulturaktiviteter. Social och emotionell kompetens genom att de tränas i att arbeta tillsammans i grupp. Dessutom strävar vi efter att eleverna skall få mötas i olika verksamheter i större sammanhang än den egna klassen. Vi vill: utveckla helhetsperspektiv genom att använda närsamhället i kunskapsbildningen och använda oss av studiebesök, projektarbeten, APU och ett tematiskt arbetssätt. använda de kunskaper och kompetenser som finns bland föräldrar, i andra skolor, i arbetslivet och i det omgivande samhället. ge eleverna möjlighet till internationella kontakter via korrespondens och/eller direkta utbyten men också genom att få tillgång till den internationella kompetens som finns i kommunen. Hur arbetar vi med helhetsperspektiv? - Periodläsning - Långa arbetspass - Projekt med ämnessamverkan samt ämnesövergripande samordning och integrering av kurser i respektive program, kurssamverkan, men även över programgränser. - Hälsopass - Skolkonserter - Studieresor - Internationella utbyten - Hålla värdegrunden levande där bl a storsamlingar och mentorsträffar används som forum för attityd- och värderingsfrågor. - Kompetensutveckling, elever och personal tillsammans - Planeringsdagar för personalen inför varje ny period - Att arbeta strukturerat med att utveckla skolans planer och policydokument - Metodik kring grupparbeten - Utveckla arbetsformer utifrån skolans pedagogiska grundtanke - Samarbete med och studiebesök på eftergymnasiala utbildningar - Elever/Personal föreläser eller leder aktiviteter utanför skolan - Samarbete med andra gymnasieskolor (College) - Samarbete med andra institutioner, Teater Västernorrland, Nordiska Kammarorkestern S-vall t.ex.

20 INFLYTANDE, ENGAGEMANG OCH FLEXIBILITET För att öka engagemang och motivation i skolan är det viktigt att eleverna är delaktiga i det dagliga arbetet. Den som ges ansvar tar ansvar! Eleverna ska därför ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, undervisningen inlärningsmässigt och socialt, examination och andra skolaktiviteter. Målet är att eleverna successivt ska ta större ansvar för sin utbildning. Handledning och hjälp med studieteknik och tidsdisposition skall vara störst år 1 och avta allt eftersom eleverna blir äldre, mognare och har införlivat de tankar och normer som krävs för ett stort ansvarstagande. Ett reellt inflytande för eleverna kräver flexibilitet. Att kunna ändra i schemat med kort varsel, att ha nära till ekonomiska beslut, att pröva nya former för undervisning och att samutnyttja lokaler ger flexibla möjligheter. Ett sätt att klara dessa krav är att hålla organisationen liten och förändringsbar. Hur arbetar vi med inflytande, engagemang och flexibilitet? - Elevstyrelse, arbetsmiljögrupp och aktivitetsgrupp - Utbildning för elevrepresentanter i bl.a. mötesteknik - Handlingsplaner som exempelvis krisplan och antimobbningsplan skall ständigt utvecklas - Tolkning av kursmålen tillsammans med eleverna - Elevinflytande i kursutformning, arbetssätt och redovisningsformer samt utvärdering - Schemalagda mentorsträffar varje vecka - Elevinflytande över skolmiljön - Elevinflytande över den pedagogiska verksamheten - Informationstavlor - Information på First Class - Elevdelaktighet i uppbyggnaden av skolans traditioner

21 IDENTITET OCH NÄRHET Vi vill ha ett klimat i skolan som ger möjligheter till social utveckling. Trygghet, självkänsla, självförtroende och tillit till andra är viktigt för trivseln och påverkar studieresultatet positivt. Såväl i mentorskapet som i undervisningsgrupper bygger vi öppna och ärliga relationer med eleverna genom att ge ansvar, våga visa öppenhet och stötta genom personliga samtal. Schemalagda mentorsträffar ger alla möjlighet att synas och känna trygghet. Mentorsträffarna är ett forum där eleverna utvecklar sin förmåga att respektera andra. Genom ett personligt förhållningssätt verkar vi för förståelse mellan alla på skolan. Personalen utbildas i metoder som utvecklar, underlättar och stärker detta arbete. Hur arbetar vi med identitet och närhet? - Samtalsrunda i mentorsgrupperna och i undervisningen - Personligt förhållningssätt - Gemensamma frilufts- och idrottsdagar för elever och personal - Gemensamma lunchaktiviteter och turneringar för elever och personal - Schemalagda mentorsträffar varje vecka - Programöverskridande verksamhet såsom kulturevenemang, introduktionsvecka, samlingar, föreläsningar och studiebesök som även fungerar som "vi-stärkande" aktiviteter - Fadderverksamhet, äldre elever välkomnar och stöttar yngre elever

22 Bilaga 2 Elevenkät vt 2008 Totalt Man: Kvinna 1. Kunskap och kreativitet Jag instämmer Kryssa i vilken grad du instämmer i påståendena. Kommentera på skrivraderna. 1. Jag ser mening och sammanhang i mina studier...helt..i hög..i liten..inte grad grad alls Arbetssättet på skolan är variationsrikt och inspirerande. 3. I undervisningen finns möjlighet till diskussion och analys av kursinnehållet. 4. Skolans arbetssätt (koncentrationsläsning av kurserna och långa arbetspass) bidrar till att jag får bra resultat. 5. Undervisningen utformas så att jag kan arbeta utifrån den kunskapsnivå jag befinner mig på. 6. Betygen överensstämmer med mina arbetsinsatser i kurserna. 7. Jag tror att jag i framtiden får användning av det jag lärt mig i kurserna. 8. Under studietiden på Skvadern har min förmåga att samarbeta blivit bättre. 9. Estetiska uttryckssätt är vanliga i undervisningen och i redovisningarna. 10. Vid sidan av undervisningen förbättrar jag min fysiska hälsa genom att utnyttja hälsopassen, styrkerummet eller idrottshallen. Kommentarer till ovanstående påståenden och förslag till förbättring: Arbetssätt och arbetsmiljö Jag instämmer Kryssa i vilken grad du instämmer i påståendena. Kommentera på skrivraderna. 1. Jag får det stöd jag behöver av min mentor...helt..i hög..i liten..inte grad grad alls Jag får det stöd jag behöver av lärare och övrig personal Jag känner mig trygg och trivs på skolan Arbetstempot på skolan är väl avpassat Jag känner att jag har kontroll över min arbetssituation Det är god stämning på vårt arbetsrum

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2010 Uppgifter om skolhuvudmannen Kommunens namn (om huvudmannen är en kommun) Den fristående huvudmannens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge Haninge Skolan erbjuder Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap. Inom det individuella valet finns det möjlighet

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 2011-11-03 1(10) Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Agneberg Presentation och resultatredovisning Presentation av verksamheten Inom Uddevalla

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Prästgårdsskolan Särskola 1-8 år 1 Innehåll: Tidsperiod sidan 3 Grundfakta sidan 3 Underlag och rutiner för att ta fram Kvalitetsredovisningen sidan 4

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2012/2013 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 140630 Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde inför läsåret 14/15 är: Här ska den/de punkter stå som kokats ner och står längst ner på sista sidan

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola)

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Uppgifter om huvudman, skolform, barn-/elevantal, verksamhetsidé/profilering

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Norra skolan Rektor Jimmy Szigeti Bitr.rektor Marianne Henriksson Adress Lasarettsg 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-22 34 80, 225161 Fax 0141-508 54 E-post jimmy.szigeti@motala.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer