Kvalitetsredovisning 2007/2008. Skvaderns fristående gymnasieskola Rektor Jan Kibe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2007/2008. Skvaderns fristående gymnasieskola Rektor Jan Kibe"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Skvaderns fristående gymnasieskola Rektor Jan Kibe

2 Sammanfattning Skvaderns gymnasieskola är en attraktiv skola som uppnår goda resultat. Vid starten höstterminen 2007 var alla studieplatser (160) i år 1 besatta. Studieresultaten för avgångseleverna vårterminen 2008 var goda. Elevernas slutbetyg vid tre av skolans fyra program ligger över genomsnittsbetygen i riket för motsvarande program. Slutbetygen för eleverna vid det Estetiska programmet ligger 0,2 enheter under riksgenomsnittet. 126 elever fick slutbetyg. Bland dem hade tio elever maximalt meritvärde (20,0). 14 elever beviljades förlängd studiegång vilket är väsentligt fler än tidigare år (5 elever året innan). Långvarig sjukdom, skol- eller programbyte var i flera fall orsak till behovet av förlängd studiegång. Elevenkäten för att mäta elevernas uppfattning om skolans arbetsmiljö och arbetssätt, demokrati och möjligheterna till inflytande samt hur väl skolan stimulerar kunskap och kreativitet visar ett mycket positivt resultat. En jämförelse med enkätsvaren 2005 visar att eleverna 2008 svarar mer positivt på de flesta frågorna än vad eleverna gjorde Närmare 90 % av eleverna tycker helt eller i hög grad att Skvaderns gymnasieskola är en demokratisk arbetsplats där alla har möjlighet att påverka, att alla elever på skolan behandlas och värderas lika samt att den egna självkänslan stärkts under studietiden på skolan.

3 Kvalitetsredovisning för läsåret Innehållsförteckning 1. Beskrivning av den egna verksamheten Rutiner och underlag för kvalitetsarbetet Utvecklingsområden 2007/ Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Uppföljning av likabehandlingsplan Situationen för elever i behov av särskilt stöd Mål att granska och utvärdera Utvecklingsområden 2008/ Bilagor Bilaga 1. Pedagogisk plattform Bilaga 2. Elevenkät Bilaga 3. Verksamhetssammanfattningar från programmen Bilaga 4. Betygsstatistik år 3 vt 2008 Bilaga 5. Arbetsplan för kamratstöd samt mot mobbning och kränkande behandling. Bilaga 6. Reportage om skolans organisation av stöd till elever.

4 1. Beskrivning av den egna verksamheten Organisation Skvaderns gymnasieskola startade 2002 och är en fristående skola. Skolan har ca. 460 elever och 42 tillsvidareanställda medarbetare. Huvudman för skolan är Norrlidens Kunskapscentrum AB, ett bolag som ägs av 11 personer vilka samtliga arbetar heltid i olika befattningar i skolan. Skolan har fyra studieförberedande program; Estetiska programmet (ES) med inriktningarna teater, musik och bild, Naturvetenskapsprogrammet (NV) med inriktningarna naturvetenskap och miljö, Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) med inriktningarna kultur och samhällsvetenskap samt Ledarskapsprogrammet (LS). Lärarna är indelade i fyra programarbetslag utifrån var läraren har sin huvudsakliga undervisning och sitt mentorskap. Skolåret är indelat i fyra perioder om vardera 8-9 veckor. De lärare som undervisar eleverna i en undervisningsgrupp (klass) under denna tid tillhör samma periodarbetslag. Skolan följer de nationella målen i Läroplanen (Lpf -94) och andra nationella styrdokument för gymnasieskolan samt arbetar efter en egen pedagogiska plattform (se bilaga 1) som ligger till grund för skolans pedagogiska struktur. Personal Antal tjänster Personalgruppen bestod under läsåret 07/08 av 41 lärare. 26 stycken arbetade heltid. 7 stycken arbetade deltid pga. barnledighet. 3 stycken hade deltidstjänster och 5 stycken vikarierade pga. barnledigheter under delar av läsåret. Antalet tillsvidareförordnade lärare är 36 stycken, fördelade på 34,5 tjänster. Den övriga personalen är 1 rektor, 2 administratörer, 1 vaktmästare, 1 datatekniker som har viss undervisning, 1 studievägledare, en skolsköterska på 80 % samt skolläkare 10 %. 6,9 tjänster utgörs av övrig personal. Personalens kompetens Av den ordinarie lärarpersonalen är 32 stycken fullständigt behöriga. Fyra stycken är inte fullständigt behöriga. Två av dessa saknar pedagogisk behörighet och de två övriga har inte tagit ut lärarexamen. Av de vikarierande lärarna var tre fullständigt behöriga och två saknade pedagogisk behörighet. 1

5 Elever Den 15 oktober 2007 var 457 elever inskrivna vid skolan. Med 34,5 lärartjänster ger det en lärartäthet på 7,5 lärare per 100 elever. Eleverna fördelades på följande sätt: Program År 1 År 2 År 3 Totalt på programmet ES LS NV* SP Summa år Hösten 2007 erbjöd skolan 160 elevplatser, 32 platser på ES, LS respektive SP. På NV erbjöds 64 studieplatser en ökning med 8 platser från tidigare år. Utöver de ovan redovisade 457 eleverna hade 5 elever beviljats förlängd studiegång i varierande omfattning dock mindre än heltidsstudier under hela året. Profiler Skolans två profiler kultur och hälsa har under året ytterligare utvecklats genom större engagemang bland eleverna. Vi har haft elever som agerat ledare för frivilliga hälsopass, vilka genomförs under lunchtid. Antalet deltagare har också ökat väsentligt. Under året har även flera frivilliga estetiska aktiviteter genomförts. Ekonomi De ekonomiska förutsättningarna för skolverksamheten försämrades ytterligare under verksamhetsåret 07/08. Ungefär 90 % av skolans elever kommer från Sundsvalls kommun. Bidragsbeloppen från Sundsvalls kommun sänktes för tredje året i rad på ledarskapsprogrammet (LS), naturvetenskapsprogrammet (NV) och samhällsvetenskapsprogrammet (SP). På det estetiska programmet (ES) höjdes beloppet men det saknas nästan 3000 kr/elev för att nå upp till 2003 års nivå. 2

6 Bidragsbelopp i kr per elev/år för elever från Sundsvalls kommun inklusive momskompensation. Program ES LS NV SP Bidragsbeloppen från övriga kommuner sänktes också i de flesta fall t. ex Timrå och Ånge. Bidragsbeloppen från Sollefteå har inte förändrats sedan På utgiftssidan har avtalsenliga löneökningar inneburit ökade kostnader. De försämrade ekonomiska förutsättningarna har kompenserats genom ett ökat intag med 8 elever på naturvetenskapsprogrammets första årskurs. På så sätt har anslagen för undervisning kunnat behållas på samma nivå som tidigare. 3

7 2. Rutiner och underlag för kvalitetsarbetet Underlag för kvalitetsarbetet består av utvärderingar som görs löpande under läsåret i form av kursutvärderingar i varje kurs. De nationella provresultaten samlas och granskas av respektive ämneslag. Eleverna skriver en utvärdering (elevenkät) av skolans verksamhet under maj och juni (bilaga 2). Denna enkät utvärderar verksamhetsmålen i den pedagogiska plattformen. Pedagogiska plattformen Under året 2007/08 har skolan reviderat den pedagogiska plattformen. Arbetet i skolan har förändrats och utvecklats sedan starten För att säkerställa metoder och tillvägagångssätt som personal och elever tillsammans arbetat fram, remitterades plattformen i arbetslagen och ändringar sammanställdes centralt av rektor och ledningsgrupp. Programutvecklingen Varje program har som mål att sammanfatta verksamhetsåret i skrift. Hittills har skolan inte haft någon enhetlig policy för detta. Varje program har därför sin egen version (bilaga 3a-d). Bland utvecklingsfrågor av mer övergripande karaktär kan nämnas att språkresor till målspråkslandet (Frankrike, Spanien och Tyskland) för eleverna som studerar på steg 5 nivå fortsatt och under året utökats med återbesök från skolor i Frankrike och Spanien. Naturvetenskapsprogrammet har återigen genomfört en studieresa till Forsmark och Uppsala med energi- och miljöfrågor i fokus. Samhällsvetenskapsprogrammet har på liknande sätt gjort en studieresa till Stockholm med fokus på religionsfrågor, kultur och politik. Ledarskapsprogrammets elever i år 3 deltog som funktionärer i genomförandet av VM i skidskytte i Östersund. Utvärderingsmetoder Följande metoder har använts för att mäta måluppfyllelsen för verksamheten: Kursutvärderingar elever Programutvärderingar Elevenkät 2008 Betygsstatistik, nationella prov Betygsstatistik, samtliga betyg i år 3, 2008 (bil 4) Avgångsbetyg

8 3. Utvecklingsområden 2007/2008 PA-strukturen Projektarbetet har varit ett område som prioriterats särskilt under verksamhetsåret 2007/08. Svensklärarna verkar från och med detta år som processhandledare i kursen och några utvalda ämneslärare på programmet agerar ämnesexperter. Svensklärarna kombinerar därför Svenska B och PA och tjänstgör i båda dessa kurser parallellt. Varje klass får på detta sätt en given samordnare för PA-uppstart, seminarier, redigering och rapportskrivande Hälsopass Idrottslärarna arbetar aktivt för att elever och personal i allt högre utsträckning ska verka för en bättre hälsa. Under året har elever i hög grad medverkat som ledare för de hälsopass som erbjuds under lunchtid på skolan. Detta är en frivillig aktivitet som fått allt fler deltagare. I år har variationen på aktiviteter varit större än tidigare. Estetiska pass För de elever som önskar utöva något av de kulturella uttryck skolan erbjuder finns numera också estetiska lunchpass. Det ges tillfälle att delta i bland annat skolkör, teatersport eller visning av konstfilm. Dessutom har både elever och personal uppträtt vid återkommande lunchkonserter. Skolan har även haft flera besök av gästartister inom både musik- och teaterskrået. Fabula Storytelling Ledarskapsprogrammet och Estetiska programmet har tillsammans med sina år 1-elever samarbetat med företaget Fabula storytelling i ett projekt för att utveckla berättarkonsten. Projektet har delvis finansierats av medel ur Allmänna Arvsfonden. Detta är ett projekt som hittills fallit väl ut och det kommer att genomföras även lå 08/09. Arbetsmiljöarbete Skvaderns gymnasieskola har som långsiktigt mål att ansöka för att bli certifierad miljöskola. I detta arbete ingår att utbilda personalen. Under läsåret har alla i personalen fått möjlighet att ta miljökörkortet (Utbildningsgruppen AB) som ska leda till ökade kunskaper om vår miljö och hur vi kan skydda den. Miljöstationer för källsortering av sopor har också inköpts och placerats ut på skolan. 5

9 4. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Skvaderns gymnasieskola har inte skrivit någon kvalitetsredovisning för 2006/2007. Dock genomfördes olika uppföljnings- och utvärderingsaktiviteter som även utmynnade i åtgärder för läsåret 07/08. Således genomfördes en revision av den pedagogiska plattformen. Den reviderade plattformen fastställdes Vidare genomfördes en pedagogisk och organisatorisk förändring av elevernas projektarbeten i år 3. Projektarbetet kopplades ihop med kursen Svenska B och svenskläraren fick huvudansvaret för PA-processen. Den genomförda förändringen har fungerat bra och kommer att behållas läsåret 08/09. 6

10 5. Uppföljning av likabehandlingsplanen Pedagogiska plattformens huvudrubriker är Helhetsperspektiv, inflytande, engagemang och flexibilitet samt identitet och närhet. Detta ska genomsyra all verksamhet på skolan för både elever och lärare. I Skvaderns Arbetsplan för kamratstöd och mot mobbning och kränkande behandling finns arbetet med likabehandlingsplanen tydligt beskrivet (bilaga 5). Skolan har under detta verksamhetsår haft en kamratstödjargrupp som träffats kontinuerligt för att fånga upp elever som sökt kamratstöd. En mycket stor del av eleverna känner sig trygga på skolan och det framgår tydligt i elevenkäten fråga 2:3. En jämförelse med samma fråga år 2005 visar på en positiv utveckling: Elevenkät, fråga 2:3 Jag känner mig trygg och trivs på skolan: inte alls 1 2 i liten grad i hög grad instämmer helt Demokratiskt arbete Skvaderns gymnasieskola har en elevstyrelse som väljs av eleverna med slutna valsedlar. Två elever per program väljs in i elevstyrelsen och strukturen för det elevdemokratiska arbetet ser ut på följande sätt: Elevstyrelse Arbetsmiljögrupp Mentorsgrupper Aktivitetsgrupp Skol-IF Skoltidning 7

11 För att på något sätt kunna mäta vad eleverna anser om skolan som en demokratisk arbetsplats ingår denna fråga i den årliga elevenkäten. Nedanstående tabeller redovisar 2005 och 2008 års resultat: Elevenkät, fråga 3:3 Skvadern är en demokratisk arbetsplats där alla har möjlighet att vara med och påverka: inte alls 1 2 i liten grad i hög grad instämmer helt Elevenkät, fråga 3:4 Alla elever på skolan behandlas och värderas lika: inte alls 7 11 i liten grad i hög grad instämmer helt Tolkning En stor majoritet av eleverna tycker att de har goda möjligheter att påverka verksamheten. Det gäller även synen på lika behandling och värdering. Dessa områden lyfts fram i den pedagogiska plattformen och de är i fokus i det dagliga skolarbetet. Svaren 2008 är något mer positiva än 2005 vilket är glädjande och tyder på att frågorna fortfarande är i fokus i verksamheten 8

12 6. Situationen för elever i behov av särskilt stöd Studiero är av stor betydelse för alla elever och särskilt för dem med särskilda svårigheter. Alla elever på skolan har tillgång till ett arbetsrum, som delas med sju andra elever. Dessa små studieenheter har visat sig i de allra flesta fall leda till att eleverna trivs och har ett bra arbetsklimat på skolan. Skolan har tillsatt extra stödresurs i matematik, svenska och engelska för de elever som behöver särskilt stöd. I matematik har under året funnits en mattestuga en gång per vecka dit elever kan gå och få hjälp. I svenska har stödresursen ofta individuella åtgärdsplaner att arbeta med, som revideras och följs upp allt eftersom arbetet fortskrider. Ett mindre antal elever tas in till skolan på frikvotsintagning. I engelska har stödet primärt använts till förlängd undervisning för de elever som inte hunnit nå målen inom kursens ordinarie ram. Ett bra exempel på vårt arbete med stödresurs redovisas i tidningen Lika värde, Tema friskolor, nr 4, 2008, sid (bilaga 6). Skolan håller klasskonferenser en gång per termin, då samtliga elevers studiesituation diskuteras för att uppmärksamma studiesvårigheter. Här finns ibland behov av särskilt stöd. Mentor kontaktar berörda; föräldrar (om eleven är omyndig), lärare och rektor för EVK. Utifrån denna träff skrivs ett åtgärdsprogram som sedan uppdateras. Mentorerna har utvecklingssamtal med varje elev en gång per termin. Under läsåret har personalen uppdaterat sina kunskaper kring elever med särskilda behov i form av en pedagogisk förmiddag med föreläsning kring olika specialpedagogiska diagnoser och efterföljande diskussion i programöverskridande grupper. Till detta tillfälle arbetades även fram ett stödmaterial till personalen. Elevenkät, fråga 2:2 Jag får det stöd jag behöver av lärare och övrig personal: inte alls 0 i liten grad i hög grad instämmer helt

13 7. Mål att granska och utvärdera Hela skolan behöver bli bättre på att dokumentera resultat och analyser/tolkningar av resultaten. Nu när skolan har avslutat sin uppbyggnadsfas bör fokus läggas på att utveckla strukturer för att kvalitetssäkra verksamheten. De nationella proven ger oss indikationer som sedan utvärderas i ämneslagen. Resultaten av de nationella proven måste sammanställas bättre på central nivå i skolan. Elevenkäten utgår ifrån pedagogiska plattformens rubriker och resultatet visar i vilken utsträckning skolan når de uppsatta målen. Hela enkäten redovisas i bilaga 2: Kunskap och kreativitet I stort visar elevenkäten upp mycket positiva resultat för Eleverna tycker att det är roligt och inspirerande att arbeta och de ser positivt på de kunskaper de förvärvar i kurserna. I fråga 1:5 uppvisas mindre positiva tal när det är frågan om att känna att jag kan arbeta utifrån den kunskapsnivå jag befinner mig på. Det är svårt att svara på om det har med elevernas självkänsla att göra eller om det bedrivs undervisning på för hög (eller låg!) nivå. Arbetssätt och arbetsmiljö Även under denna rubrik visar enkäten positiva siffror. Eleverna trivs i hög grad på skolan. Fråga 2:6 och 2.7 om stämning och studiero på arbetsrummen visar ett blandat resultat. Arbetsrummen är en fråga vi måste arbeta med hela tiden i och med att dessa är en del av den grundläggande pedagogiska strukturen i skolan. Demokrati och inflytande Enkätsvaren 2008 på fråga 3:1 och 3:2 visar i jämförelse med 2005 en negativ utveckling. Elevenkät, fråga 3:1 Jag har möjlighet att påverka innehållet i kurserna: inte alls 4 6 i liten grad i hög grad instämmer helt

14 Elevenkät, fråga 3:2 Jag påverkar aktivt innehållet i kurserna: inte alls i liten grad i hög grad instämmer helt Tolkning Till skillnad från svaren på de flesta enkätfrågorna går svaren på de ovanstående två frågorna i en icke önskvärd riktning. Båda dessa frågor visar att eleverna känner sig mindre delaktiga nu än för tre år sedan. Det kan finnas många orsaker till detta. Lärarna kanske poängterade vikten av att påverka mer tidigare, eleverna kanske ansåg det viktigare. Mycket av det som finns i kursplaner och läroböcker är svårt att påverka som elev. Dock bör vi vara uppmärksamma på om det kan vara så att vi efter några år börjat få rutiner för hur det skall vara och därför inte ger den aktuella elevgruppen tillfälle att ha inflytande över kursinnehåll och arbetsformer. Skolans mål Skolövergripande Skvaderns gymnasieskola har som mål att behålla goda studieresultat. Att det lyckats så bra kan bero på att vi kontinuerligt arbetar med de grundvärderingar, pedagogiska tankar och strukturer som vår pedagogiska plattform innehåller. Resultat år 2007/08 Under 1:a året avbrutit nationellt program (bytt skola, flyttat, till IV, slutat av annan anledning) Andel elever (%) som.. Under 1:a året bytt Efter 4 år fått studieväg slutbetyg (program/inriktning) from 15/10 tom läsårets slut from 15/10 tom läsårets slut 2 elever = 1,25 % Ingen = 0 % 135 av 142 = 95,1 % Orsaker till avbrott i studierna eller byte av skola En elev flyttade hem till Ockelbo. En elev ville byta till ekonomisk inriktning på SP och flyttade till Hedbergska. I bägge fallen är det personliga skäl som föranlett förändringen. 11

15 En jämförelse med föregående års resultat över tid av slutbetyg efter 4 år: / / /142 88,0 % 89,6 % 95,1 % Tolkning På SP och NV har i princip 100 % av eleverna slutbetyg varje år. Den positiva förändringen 2008 kan tillskrivas en förändring på ledarskapsprogrammet där 70 respektive 68 % fick slutbetyg inom 4 år 2006 respektive År 2008 har 93 % av eleverna på LS fått slutbetyg. Orsaker till förbättringen kan vara att stödverksamheten i matematik, svenska och engelska fungerat bättre. Vidare var 2007 års avgångsklass på LS den första grupp på programmet som fick genomföra längre externa projekt på annan ort. Det påverkade studiemotivationen positivt. Åtgärder för utveckling: Fortsatt förbättring i organiserandet av skolans stödfunktioner. Bättre uppföljning och åtgärdsprogram för de elever som av olika skäl tappar studiemotivationen. Genomsnittligt meritvärde 2008 Estetiska programmet genomsnittlig betygspoäng 14,8 13,9 14, Riket Sundsvall Skvadern Ledarskapsprogrammet (I jämförelse med det nationella barn- och fritidsprogrammet) genomsnittlig betygspoäng 12,8 11, Riket Sundsvall Skvadern 12

16 Naturvetenskapsprogrammet genomsnittlig betygspoäng 16,1 14,9 18, Riket Sundsvall Skvadern Samhällsvetenskapsprogrammet genomsnittlig betygspoäng 14,6 13,9 17, Riket Sundsvall Skvadern Källa: Skolverket, Utbildningsinfo.se Tolkning I jämförelse med ingångsvärden och resultat på nationella prov ligger betygen på Skvaderns gymnasieskola på förväntad nivå. Det sker en liten förbättring och med tanke på de höga ingångsvärdena på NV och SP så är det svårt att åstadkomma stora förbättringar. I jämförelse med motsvarande program på andra skolor både nationellt och lokalt visar Skvaders elever bra resultat. I Sundsvall är det Skvaderns Naturvetenskapsprogram som har högst genomsnittligt meritvärde med Skvaderns Samhällsvetenskapsprogram på andra plats. Skolans Estetiska program kommer sjua och Ledarskapsprogrammet åtta bland programmen i Sundsvall. Vid en nationell jämförelse hamnar Skvaderns NV på plats 5 (6:a 2007) och SP på plats 13 (8:a 2007). Även Ledarskapsprogrammet hamnar på 13:e plats jämfört med motsvarande program medan det Estetiska programmet får en mer genomsnittlig placering. Av svaren på elevenkäten framgår att skolans pedagogiska struktur (kurskoncentration, långa arbetspass, elevarbetsrum, hög tillgång till lärarnas hjälp, samarbete med klasskamrater) bidrar till det goda resultatet. 13

17 8. Utvecklingsområden 2008/2009 SESAM och ANT är två områden som skolan har som mål att uppmärksamma under 2008/2009. Berättarutbildning i samarbete med Fabula storytelling kommer att fortsätta som projekt. De fyra programmen utarbetar även programspecifika mål i programarbetslagen. Dessa mål redovisas inte här men framgår av bilaga 3. Skolans ledningsgrupp utarbetar en årskalender som ska verka som stöd för det dagliga arbetet. De nationella provresultaten skall arkiveras och finnas tillgängliga på ett ställe. Ämnesövergripande- och/eller årskursövergripande aktiviteter är också ett område som kan utvecklas. 14

18 Bilaga SKVADERNS GYMNASIESKOLA PEDAGOGISK PLATTFORM Vår ambition är att skapa en modern gymnasieutbildning för ungdomar med tre års målinriktade studier som förbereder för högskolestudier, annan vidareutbildning eller arbete. För att få en helhet och ge allsidiga kunskaper och färdigheter måste skolan ge utlopp för många olika mänskliga behov. Att ha en god arbetsmiljö, att uppleva glädje och känna trygghet är viktigt för såväl elever som personal. Helhetsperspektiv, inflytande, engagemang och flexibilitet samt identitet och närhet är rubriker i en pedagogisk plattform för det gemensamma arbetet. Plattformen är ett levande dokument som utvärderas och revideras kontinuerligt. Vår skola har två övergripande profilområden: hälsa och kultur. HELHETSPERSPEKTIV Undervisningen ska sträva mot helhet där programmålen är synliga. För varje program på skolan finns en konkretisering av programmålen. De nationella värdegrundsmålen skall lyftas fram i den dagliga verksamheten. Det pedagogiska arbetet skall bedrivas med tanke på de kompetenser som är viktiga i yrkeslivet. Eleverna arbetar under längre arbetspass för att undvika fragmentering av kurser och teman. Längre arbetspass och koncentrationsläsning av kurser ger möjlighet till fördjupning, diskussion och reflexion. Vi anser att denna arbetsmetod främjar elevens egna aktiva lärande och leder till större förståelse och bestående kunskap. Vi vill också utveckla ämnessamverkande projekt för att skapa helhet i inlärningen. Skolan vill genom att arbeta med varierande arbetsformer i undervisningen medverka till att ta till vara elevernas skiftande erfarenheter. Många frågor kan vi söka svar på i närsamhället. Därför vill vi utveckla samarbete och nätverk med många aktörer utanför vår skola; företag, organisationer, institutioner, föreningar, enskilda individer och andra skolor. Vi vill ge eleverna: Fysisk kompetens, genom att de får utökade möjligheter till rörelse och stimulans till regelbunden motion och uppmuntran till en aktiv fysisk livsstil.

19 Intellektuell kompetens genom att de får möta problem- och lösningsorienterad undervisning i alla kurser. Reflexion, kommunikation och kreativitet är viktiga beståndsdelar för att uppnå detta mål. Kulturell kompetens, genom att de får möjlighet att använda sig av estetiska uttrycksformer och eget skapande i det dagliga arbetet samt vara aktiva konsumenter och producenter i lokala kulturaktiviteter. Social och emotionell kompetens genom att de tränas i att arbeta tillsammans i grupp. Dessutom strävar vi efter att eleverna skall få mötas i olika verksamheter i större sammanhang än den egna klassen. Vi vill: utveckla helhetsperspektiv genom att använda närsamhället i kunskapsbildningen och använda oss av studiebesök, projektarbeten, APU och ett tematiskt arbetssätt. använda de kunskaper och kompetenser som finns bland föräldrar, i andra skolor, i arbetslivet och i det omgivande samhället. ge eleverna möjlighet till internationella kontakter via korrespondens och/eller direkta utbyten men också genom att få tillgång till den internationella kompetens som finns i kommunen. Hur arbetar vi med helhetsperspektiv? - Periodläsning - Långa arbetspass - Projekt med ämnessamverkan samt ämnesövergripande samordning och integrering av kurser i respektive program, kurssamverkan, men även över programgränser. - Hälsopass - Skolkonserter - Studieresor - Internationella utbyten - Hålla värdegrunden levande där bl a storsamlingar och mentorsträffar används som forum för attityd- och värderingsfrågor. - Kompetensutveckling, elever och personal tillsammans - Planeringsdagar för personalen inför varje ny period - Att arbeta strukturerat med att utveckla skolans planer och policydokument - Metodik kring grupparbeten - Utveckla arbetsformer utifrån skolans pedagogiska grundtanke - Samarbete med och studiebesök på eftergymnasiala utbildningar - Elever/Personal föreläser eller leder aktiviteter utanför skolan - Samarbete med andra gymnasieskolor (College) - Samarbete med andra institutioner, Teater Västernorrland, Nordiska Kammarorkestern S-vall t.ex.

20 INFLYTANDE, ENGAGEMANG OCH FLEXIBILITET För att öka engagemang och motivation i skolan är det viktigt att eleverna är delaktiga i det dagliga arbetet. Den som ges ansvar tar ansvar! Eleverna ska därför ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, undervisningen inlärningsmässigt och socialt, examination och andra skolaktiviteter. Målet är att eleverna successivt ska ta större ansvar för sin utbildning. Handledning och hjälp med studieteknik och tidsdisposition skall vara störst år 1 och avta allt eftersom eleverna blir äldre, mognare och har införlivat de tankar och normer som krävs för ett stort ansvarstagande. Ett reellt inflytande för eleverna kräver flexibilitet. Att kunna ändra i schemat med kort varsel, att ha nära till ekonomiska beslut, att pröva nya former för undervisning och att samutnyttja lokaler ger flexibla möjligheter. Ett sätt att klara dessa krav är att hålla organisationen liten och förändringsbar. Hur arbetar vi med inflytande, engagemang och flexibilitet? - Elevstyrelse, arbetsmiljögrupp och aktivitetsgrupp - Utbildning för elevrepresentanter i bl.a. mötesteknik - Handlingsplaner som exempelvis krisplan och antimobbningsplan skall ständigt utvecklas - Tolkning av kursmålen tillsammans med eleverna - Elevinflytande i kursutformning, arbetssätt och redovisningsformer samt utvärdering - Schemalagda mentorsträffar varje vecka - Elevinflytande över skolmiljön - Elevinflytande över den pedagogiska verksamheten - Informationstavlor - Information på First Class - Elevdelaktighet i uppbyggnaden av skolans traditioner

21 IDENTITET OCH NÄRHET Vi vill ha ett klimat i skolan som ger möjligheter till social utveckling. Trygghet, självkänsla, självförtroende och tillit till andra är viktigt för trivseln och påverkar studieresultatet positivt. Såväl i mentorskapet som i undervisningsgrupper bygger vi öppna och ärliga relationer med eleverna genom att ge ansvar, våga visa öppenhet och stötta genom personliga samtal. Schemalagda mentorsträffar ger alla möjlighet att synas och känna trygghet. Mentorsträffarna är ett forum där eleverna utvecklar sin förmåga att respektera andra. Genom ett personligt förhållningssätt verkar vi för förståelse mellan alla på skolan. Personalen utbildas i metoder som utvecklar, underlättar och stärker detta arbete. Hur arbetar vi med identitet och närhet? - Samtalsrunda i mentorsgrupperna och i undervisningen - Personligt förhållningssätt - Gemensamma frilufts- och idrottsdagar för elever och personal - Gemensamma lunchaktiviteter och turneringar för elever och personal - Schemalagda mentorsträffar varje vecka - Programöverskridande verksamhet såsom kulturevenemang, introduktionsvecka, samlingar, föreläsningar och studiebesök som även fungerar som "vi-stärkande" aktiviteter - Fadderverksamhet, äldre elever välkomnar och stöttar yngre elever

22 Bilaga 2 Elevenkät vt 2008 Totalt Man: Kvinna 1. Kunskap och kreativitet Jag instämmer Kryssa i vilken grad du instämmer i påståendena. Kommentera på skrivraderna. 1. Jag ser mening och sammanhang i mina studier...helt..i hög..i liten..inte grad grad alls Arbetssättet på skolan är variationsrikt och inspirerande. 3. I undervisningen finns möjlighet till diskussion och analys av kursinnehållet. 4. Skolans arbetssätt (koncentrationsläsning av kurserna och långa arbetspass) bidrar till att jag får bra resultat. 5. Undervisningen utformas så att jag kan arbeta utifrån den kunskapsnivå jag befinner mig på. 6. Betygen överensstämmer med mina arbetsinsatser i kurserna. 7. Jag tror att jag i framtiden får användning av det jag lärt mig i kurserna. 8. Under studietiden på Skvadern har min förmåga att samarbeta blivit bättre. 9. Estetiska uttryckssätt är vanliga i undervisningen och i redovisningarna. 10. Vid sidan av undervisningen förbättrar jag min fysiska hälsa genom att utnyttja hälsopassen, styrkerummet eller idrottshallen. Kommentarer till ovanstående påståenden och förslag till förbättring: Arbetssätt och arbetsmiljö Jag instämmer Kryssa i vilken grad du instämmer i påståendena. Kommentera på skrivraderna. 1. Jag får det stöd jag behöver av min mentor...helt..i hög..i liten..inte grad grad alls Jag får det stöd jag behöver av lärare och övrig personal Jag känner mig trygg och trivs på skolan Arbetstempot på skolan är väl avpassat Jag känner att jag har kontroll över min arbetssituation Det är god stämning på vårt arbetsrum

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan. Läsåret 2011/2012 Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2011/2012 Fokusområden 2011-2012 Arbetsmiljö Arbetssätt Elevstöd ARBETSSÄTT Elevaktiv undervisning Planering, dokumentation och feedback Eget ansvar förväntningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VISION Midgårdsskolan är en skola som bryr sig, där vi ser varandra och tar ansvar för att alla ska må bra. Eleverna ska uppleva att de får vara som de

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

ARBETSPLAN 2015/2016

ARBETSPLAN 2015/2016 ARBETSPLAN 2015/2016 VISION Variation Delaktighet Trivsel Värmdö gymnasium ska vara en skola som kännetecknas av variation och flexibilitet, en skola där elever och personal upplever delaktighet, där olikhet

Läs mer

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08 Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008- sept-08 Presentation Sollentuna Musikklasser är en tvåparallellig 4-9-skola med 355-360 elever. Eleverna kommer från alla delar av Sollentuna, men

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Gyttorps fritidshem Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan Blankettanvisningar, se sista sidan! 1 Förutsättningar Skola Svågadalens skola Verksamhetsansvarig Annica Eriksdotter Antal elever 15 oktober 28 2 Antal årsarbetare, totalt,33 Telefon 65-55 68 3 Kvalitetsredovisning/årsberättelse

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Dnr , 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder

Dnr , 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder 2015-02-05 Dnr 2014.249, 610 (60) KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2013-2014 Rektor Birgittä Lindstro m Gymnäsiesä rskolän Anderstorp/Bälder REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Grundskolan Grundskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan år 1-3 år 4-6 år 7-9 NV, SP, TE, IB, ES Övriga program

Grundskolan Grundskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan år 1-3 år 4-6 år 7-9 NV, SP, TE, IB, ES Övriga program + + Vad tycker Du om skolan? ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 UNDERSÖKNING BLAND LÄRARE Bakgrundsfrågor Fråga 1 Var har Du huvuddelen av Din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE PLATS FÖR FRIMÄRKE Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / Lunaskolan Östra Box 34 190 100 26 Stockholm Lunaskolan Små undervisningsgrupper Stora möjligheter L Lärande för livet U Utvecklas individuellt N

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Läsår 2011-2012 1 Innehåll Inledning..S.3 Syfte.S.4 Utvecklingsplanens innehåll.s.5 Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogram

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 15/11/19 Förutsättningar som i stor utsträckning påverkat resultat 2014/2015 Eleverna har generellt bra kunskaper och är intresserade av

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Kvalitetsredovisning 06

Kvalitetsredovisning 06 Kvalitetsredovisning 06 Presentation av skolan: Friskolan i Kärna är en fristående skola för så 1 9 och förskoleklass. Vid starten ht 2000 hade skolan 120 elever och är nu fullt utbyggd med 230 elever.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. LICHRON Teknikgymnasium

Kvalitetsredovisning. LICHRON Teknikgymnasium Kvalitetsredovisning LICHRON Teknikgymnasium 2002-2003 Innehållsförteckning INFORMATION OM VERKSAMHETEN... 2 KVALITETSPOLICY... 2 ÄGARFÖRHÅLLANDEN... 2 VÄRDEGRUNDEN... 3 MOBBNING... 4 ELEVPERSPEKTIV...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 140630 Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde inför läsåret 14/15 är: Här ska den/de punkter stå som kokats ner och står längst ner på sista sidan

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan Smålandsstenars skolområde Arbetsplan 2004-2005 1. Elevernas kunskaper - intresse och lust att lära med särskilt fokus på språk och matematik. Allt arbete ska syfta till att på ett lustfyllt sätt skapa

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer