Hjälpmedelshandboken för Västmanland Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1"

Transkript

1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1

2 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller information om samhällets hjälpmedelsservice samt information om rutiner, regler som tillämpas i Västmanland. Hjälpmedelshandboken är ett stöd till förskrivare av hjälpmedel, men ska även ge en allmän information i hjälpmedelsfrågor till allmänheten. Den här delen av Hjälpmedelshandboken omfattar Synenhetens bestämmelser ansvar, uppbyggnad och bidragsberättigade hjälpmedel samt produktdel. Innehållet baseras på de politiska beslut som fattats angående hjälpmedelsfrågor samt gällande lagstiftning. Innehållet i handboken uppdateras vid varje årsskifte eller när nya beslut tas. Ändringar gulmarkeras i handboken. Handboken finns tillgänglig i pdf-format för förskrivare via Hjälpmedelscentrums förskrivarsidor i Lotus Notes och för allmänheten via Landstingets hemsida, Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 2

3 Innehållsförteckning 1.1 ORGANISATION ALLMÄNT HUR FÅR JAG ETT HJÄLPMEDEL? FÖRSKRIVARE HANTERING AV SÄRSKILDA BESLUT PRAKTISKT KRING HJÄLPMEDEL Dubbelutrustning Rapportering av olyckor och tillbud ÅTERLÄMNING OCH TRANSPORTER REPARATIONER BRUKARENS ANSVAR OCH KOSTNADER Allmänt Normalt underhåll BRUKARENS ANSVAR OCH KOSTNADER Egenavgift: Förbrukningsartiklar Misskötsel/förlorat hjälpmedel Stulet eller skadat hjälpmedel BRUKARINFLYTANDE... 8 ADRESS TILL SYNENHETEN I VÄSTMANLAND... 8 PRODUKTER. HJÄLPMEDEL FÖR SYNSKADADE ISO-KODER... 9 PRODUKTOMRÅDE 09. HJÄLPMEDEL FÖR PERSONLIG VÅRD KROPPSTERMOMETRAR OCH PERSONVÅGAR KROPPSTERMOMETRAR PERSONVÅGAR GÅNGHJÄLPMEDEL SOM HANTERAS MED EN ARM STÖDKÄPPAR CYKLAR PARCYKLAR OCH TANDEMCYKLAR ORIENTERINGSHJÄLPMEDEL VITA KÄPPAR AKUSTISKA LEDFYRAR KOMPASSER PRODUKTOMRÅDE 15. HJÄLPMEDEL I HUSHÅLLET MATLAGNINGSHJÄLPMEDEL HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA OCH VÄGA SÖMNAD- OCH TEXTILVÅRDSHJÄLPMEDEL HANDSÖMNADSHJÄLPMEDEL PRODUKTOMRÅDE 18. HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH ANPASSNING AV BOSTÄDER OCH ANDRA LOKALER BORD ARBETSBORD BELYSNINGSARMATURER LÄS- OCH ARBETSBELYSNING Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 3

4 PRODUKTOMRÅDE 22. HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION OCH INFORMATION OPTISKA HJÄLPMEDEL LJUSFILTER GLASÖGON OCH KONTAKTLINSER GLAS, LINSER OCH LINSSYSTEM SOM FÖRSTORAR KIKARE OCH TELESKOP HJÄLPMEDEL SOM VIDGAR OCH VINKLAR SYNFÄLTET FÖRSTORANDE VIDEO-SYSTEM HJÄLPMEDEL FÖR TECKNING OCH HANDSKRIFT MANUELLA HJÄLPMEDEL FÖR ATT TECKNA OCH SKRIVA NAMNTECKNINGSRAMAR OCH NAMNSTÄMPLAR UTRUSTNING FÖR MANUELL PUNKTSKRIFT SKRIVMASKINER RÄKNEHJÄLPMEDEL MANUELLA RÄKNEHJÄLPMEDEL RÄKNEAPPARATER HJÄLPMEDEL FÖR ATT HANTERA LJUD,- BILD OCH VIDEOINFORMATION UTRUSTNING FÖR ATT SPELA IN OCH ÅTERGE LJUD VARSEBLIVNINGSHJÄLPMEDEL INDIKATORER MED LJUDSIGNAL UR OCH KLOCKOR LÄSHJÄLPMEDEL BOKSTÖD OCH BOKHÅLLARE DATORER OCH TERMINALER INMATNINGSENHETER TILL DATORER ALTERNATIVA INMATNINGSENHETER PRESENTATIONSENHETER FÖR DATORER DISPLAYER SKRIVARE ALTERNATIVA ENHETER FÖR PRESENTATION FRÅN DATORER SPECIELLA PROGRAMVAROR FÖR PRESENTATION PRODUKTOMRÅDE 24. GREPPANPASSNINGAR OCH HJÄLPMEDEL SOM ERSÄTTER ARM/HAND- OCH ELLER FINGERGREPP STATIV PRODUKTOMRÅDE 27. HJÄLPMEDEL OCH UTRUSTNING FÖR MILJÖFÖRBÄTTRING, VERKTYG OCH MASKINER MÄTINSTRUMENT HJÄLPMEDEL OCH VERKTYG FÖR MÄTNING AV LÄNGD HJÄLPMEDEL OCH VERKTYG FÖR MÄTNING AV VINKLAR HJÄLPMEDEL OCH VERKTYG FÖR ATT MÄTA KLIMATFÖRHÅLLANDEN Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 4

5 1.1 Organisation Organisatoriskt ingår Synenheten i Handikappcentrum inom Division Närsjukvård. Synenheten är landstingets enhet för habilitering och rehabilitering av synskadade i Västmanland. Synenheten förskriver, lagerför, servar hjälpmedlen till synskadade. Synenheten ansvarar för hjälpmedlen oavsett boendeform. 1.2 Allmänt All utprovning av hjälpmedel för synskadade sker på Synenheten. Detta motsvaras av nivå 1, se Hjälpmedelshandboken bok 2 Hjälpmedelscentrum Del 1 Allmänt Alla hjälpmedel för synskadade anses vara personliga hjälpmedel och bekostas av landstinget 1.3 Hur får jag ett hjälpmedel? För att få tillgång till hjälpmedel krävs att man är beviljad insatser från Synenheten. För detta krävs remiss från ögonläkare. Förskrivning av hjälpmedel är ett led i habilitering eller rehabilitering. 1.4 Förskrivare Förskrivare för synhjälpmedel är: Arbetsterapeut vid synenheten Optiker vid synenheten Sjukgymnast vid synenheten Synpedagog vid synenheten 1.5 Hantering av särskilda beslut Särskilt beslut krävs för: Hjälpmedel som inte är bidragsberättigat eller inte ingår i beslutat sortiment. För ansökan om särskilt beslut ska blankett Särskilt beslut användas. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 5

6 1.6 Praktiskt kring hjälpmedel Dubbelutrustning Med dubbelutrustning menas att brukaren har två funktionellt lika hjälpmedel med samma användningsområde. Bedömning om dubbelutrustning görs av ansvarig förskrivare Rapportering av olyckor och tillbud Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1996:23 om Anmälningsskyldighet enligt 5 lag (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården (Lex Maria) samt lokala anvisningar så skall alla tillbud och olyckor där tekniska hjälpmedel är involverade rapporteras. När en olycka/tillbud skett skall detta rapporteras till Synenheten på blankett från Läkemedelsverket. Blankett, SoSB NB, skall användas, finns för förskrivare att hämta i Hjälpmedelscentrums förskrivarsidor Om möjligt, ställ undan hjälpmedlet i väntan på utredning. 1.7 Återlämning och transporter I samband med förskrivning ska patienten informeras om att hjälpmedlet är ett lån och skall återlämnas om det inte används. Alla hjälpmedel som återlämnas ska vara väl rengjorda. Om inte, debiteras en rengöringsavgift. Önskas hämtning av hjälpmedel som normalt inte hämtas direkt hos patient, kontaktas Synenheten. Transporter Vid återlämnande av skrymmande och tunga hjälpmedel ansvarar Synenheten för transporter. 1.8 Reparationer Om ditt hjälpmedel går sönder kontakta Handikappcentrums reception, telefon eller Synenheten, telefon Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 6

7 1.9 Brukarens ansvar och kostnader Allmänt När en person får ett hjälpmedel förskrivet är det ett lån där landstinget är ägaren. Brukaren ansvarar för att hjälpmedlet används och underhålls på riktigt sätt. Information om ansvaret erhålls från förskrivaren. Brukaren rekommenderas att se över sitt försäkringsskydd när de erhåller dyrare hjälpmedel. Se Hjälpmedelshandboken Bok 1 Allmän del, under kapitel 11 försäkring av hjälpmedel. Hemförsäkringen täcker kostnader för förlorat eller skadat hjälpmedel i samband med stöld, brand- eller vattenskada. För övriga skadetillfällen bör hemförsäkringen kompletteras med annan lämplig försäkring, till exempel vid resor. Landstingets respektive hjälpmedelsenhet svarar för brukarens självriskkostnad. Se Hjälpmedelshandboken Bok 1 Allmän del, under kapitel 11 försäkring av hjälpmedel Normalt underhåll Ansvaret för hjälpmedlet innebär att man svarar för normalt underhåll. Som normalt underhåll avses varje åtgärd som med vissa intervaller bör utföras för att undvika onödig förslitning till exempel rengöring Brukarens ansvar och kostnader Egenavgift: Egenavgift för förskriven tandemcykel är 5000:-. Cykeln övergår i brukarens ägo och brukaren ombesörjer samt står för kostnaden för reparation och underhåll av cykeln Förbrukningsartiklar Brukaren anskaffar och står själv för förbrukningsartiklar till exempel: batterier speciella papper Lysrör, glödlampor Misskötsel/förlorat hjälpmedel När hjälpmedel måste repareras på grund av uppenbar misskötsel eller om hjälpmedlet tappas bort och orsaken ej kan hänföras till funktionshindret, uttages av brukaren den verkliga kostnaden dock högst 0,2 basbelopp. Se Hjälpmedelshandboken Bok 1 Allmän del, under kapitel 11 försäkring av hjälpmedel. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 7

8 Stulet eller skadat hjälpmedel Se Hjälpmedelshandboken Bok 1 Allmän del, under kapitel 11 försäkring av hjälpmedel Brukarinflytande Samverkan sker med SRF genom brukarråd och sortimentsgrupp. Tillsammans med Hörselvården sker samverkan med Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) genom brukarråd. Adress till Synenheten i Västmanland Synenheten Västerås Synenheten ligger inom Centrallasarettets område, Handikappcentrum ingång 20. Skyltar visar vägen från huvudentrén. Reception: E-post: Avdelningschef: Ingrid Meissner Telefon: E-post: Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 8

9 Produkter. Hjälpmedel för synskadade 1.12 ISO-koder Handboken är upplagd efter klassificeringssystemet ISO 9999 Technical Aids for disabled people, klassificeringen av handikapphjälpmedel (ISOkod) vilken grundar sig på hjälpmedlets funktion/syfte för brukaren. Systemet omfattar tre hierarkiskt ordnade nivåer - produktområden, produktgrupper och produktundergrupper. De två första siffrorna anger aktuellt produktområde, de två mittersta produktgrupp och de två sista siffrorna anger produktundergrupp. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 9

10 Produktområde 09. Hjälpmedel för Personlig vård Kroppstermometrar och personvågar Kroppstermometrar Kriterier: Förskrivs till synsvag av medicinska skäl till och gravt synskadad Personvågar Kriterier: Förskrivs till synsvag av medicinska skäl och till gravt synskadad. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 10

11 Produktområde 12. Hjälpmedel vid förflyttning Gånghjälpmedel som hanteras med en arm Stödkäppar (gäller vit stödkäpp. Isdubbar ingår i käppen) Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast och Synpedagog vid synenheten Cyklar Parcyklar och tandemcyklar Förskrivare: Sjukgymnast vid Synenheten Kriterier: Kan förskrivas till personer som på grund av synskada inte kan cykla på vanlig tvåhjulig cykel. Standardcykel med tre växlar förskrivs. Service och reparationer bekostas av brukaren. Lås till cykel bekostas av brukaren. Beräknad livslängd på tandemcykel är 10 år. Egenavgift på tandemcyklar finns se under Brukarens ansvar och kostnader. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 11

12 12 39 Orienteringshjälpmedel Vita käppar Teknikkäppar, Markeringskäppar, tillbehör till vit käpp. Doppskor lämnas ut vid behov Akustiska ledfyrar Ljudsignalsändare Kriterier: Förskrivs till gravt synskadad Kompasser Kriterier: Förskrivs till gravt synskadad Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 12

13 Produktområde 15. Hjälpmedel i hushållet Matlagningshjälpmedel Hjälpmedel för att mäta och väga Till exempel: nivåindikatorer, talande hushållsvåg och talande äggklocka Sömnad- och textilvårdshjälpmedel Handsömnadshjälpmedel Nålpåträdare Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 13

14 Produktområde 18. Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler Bord Arbetsbord Kriterier: Förskrivs till studerande i grundskola och gymnasieskola. Särskilt beslut krävs för studerande på högskola/universitet Belysningsarmaturer Läs- och arbetsbelysning Kriterier: Förskrivs till brukare med kortare läsavstånd än 20 cm. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 14

15 Produktområde 22. Hjälpmedel för kommunikation och information Optiska hjälpmedel Ljusfilter absorbtionsfilter Förskrivare: Arbetsterapeut, Optiker och Synpedagog vid Synenheten Glasögon och kontaktlinser Förskrivare: Optiker vid Synenheten Glas, linser och linssystem som förstorar Förskrivare: Optiker vid Synenheten och Synpedagog, Arbetsterapeut vid Synenheten Kikare och teleskop Förskrivare: Arbetsterapeut, Optiker och Synpedagog vid Synenheten Hjälpmedel som vidgar och vinklar synfältet Förskrivare: Optiker och Synpedagog vid Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 15

16 Förstorande video-system Kriterier: Förskrivs till brukare där andra förstoringshjälpmedel inte fungerar Hjälpmedel för teckning och handskrift Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Namnteckningsramar och namnstämplar Utrustning för manuell punktskrift Reglette Skrivmaskiner Punktskrivmaskiner, manuella och elektriska Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 16

17 22 15 Räknehjälpmedel Manuella räknehjälpmedel Kulramar Räkneapparater Talande räknemaskin Kriterier: Förskrivs till gravt synskadad Hjälpmedel för att hantera ljud,- bild och videoinformation Utrustning för att spela in och återge ljud Kriterier för förskrivning av DAISY-spelare: Förskrivs till gravt synskadade personer och till skolelever utifrån individuella behov. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 17

18 22 27 Varseblivningshjälpmedel Indikatorer med ljudsignal Till exempel ljusindikator och färgindikator Kriterier: Förskrivs till gravt synskadade Ur och klockor Läshjälpmedel Bokstöd och bokhållare Datorer och terminaler Stationära datorer Nivå:1 Kriterier för datorer: Förskrivs till gravt synskadad eller uttalat synsvaga barn, ungdomar eller vuxna i en skolsituation Bärbara datorer Nivå:1 Kriterier för datorer: Förskrivs till gravt synskadad eller uttalat synsvaga barn, ungdomar eller vuxna i en skolsituation. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 18

19 22 36 Inmatningsenheter till datorer Kriterier för anpassning av datorer: Förskrivs till gravt synskadad eller uttalat synsvag som har egen dator med lämplig kapacitet för att anpassningen ska fungera Alternativa inmatningsenheter Tangentbord, Flexiboard och Scanner Kriterier för Tangentbord: Kan förskrivas till synsvag och gravt synskadad Kriterier för Flexiboards: Kan förskrivas till synsvag och gravt synskadad Kriterier för Scanner: Kan förskrivas till gravt synskadad Presentationsenheter för datorer Displayer Skärm och Punktdisplay Kriterier för skärm: Kan förskrivas till synsvag och gravt synskadad vid behov av dataskärm över 19 Kriterier för 40- teckens punktdisplay: Kan förskrivas till gravt synskadad. För mer avancerad utrustning krävs Särskilt beslut Skrivare Punktskrivare Färgskrivare till datautrustning till skolan Kriterier: Kan förskrivas till gravt synskadad Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 19

20 Alternativa enheter för presentation från datorer Talsyntes Kriterier: Kan förskrivas till gravt synskadad Speciella programvaror för presentation Skärmläsningsprogram Produktområde 24. Greppanpassningar och hjälpmedel som ersätter arm/hand- och eller fingergrepp Stativ Skärmarmar Kriterier: Förskrivs till gravt synskadad Förskrivs till synsvag upp till 65 år Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 20

21 Produktområde 27. Hjälpmedel och utrustning för miljöförbättring, verktyg och maskiner Mätinstrument Hjälpmedel och verktyg för mätning av längd Hjälpmedel och verktyg för mätning av vinklar Hjälpmedel och verktyg för att mäta klimatförhållanden Kriterier: Förskrivs till gravt synskadade Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 21

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL Synpedagog i samråd med L och/eller diabetessjuksköterska vid klinik som behandlar patient med diabetes mellitus. Förskrivning ska ske i samråd med syncentral.

Läs mer

ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE.

ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE. 1 ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE. Förkortningar: Ögl= Ögonläkare vid syncentral, Sp= Synpedagog, St= syntränare och ögonsjuksköterska vid syncentral (att gälla till 081231), Opt=

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014 Bok 1 Allmän del Januari 2014 Välkommen till Hjälpmedelshandboken. Bok 1 Allmän del Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets

Läs mer

14 OKTOBER 2013. Enligt Landstingets rutiner sker samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna.

14 OKTOBER 2013. Enligt Landstingets rutiner sker samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna. Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Juni 2012 1 Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till personer i Skåne med funktionsnedsättning 3 Utgångspunkter...

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer Socialförvaltningen Författare: Marini Adams Verksamhetssansvarig för tekniska hjälpmedel Granskad av: Vård och omsorgschef, MAS Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2011-12-01 Utgåva nr 2 Giltig

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: 035-14 61 13 Fax: 035-14 61 01 Texttelefon: 035-13 13 99 Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens

Läs mer

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hemsjukvårdsreformen From 2014-01-20 gäller denna hjälpmedelsguide fortsatt för brukare i ordinärt boende (gäller även vissa hjälpmedel till brukare

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring RIKTLINJER med priser vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfälliga lån Riktlinjer antaget av socialnämnden 2012-10-02 101

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN

RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 HMC/HMF Syn Hörsel Ortopedi Övriga Grundregeln är att hjälpmedel är en del av de samlade habiliterings-, rehabiliterings-

Läs mer

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(14) Dokument ID: 09-63297 Fastställandedatum: 2014-02-27 Giltigt t.o.m.: 2015-02-27 Upprättare: Gunilla M Tuvér Fastställare: Berit Fredriksson Hjälpmedel Länsgemensam

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER 2013-01-01 - tills vidare ENKÖPINGS KOMMUN För personer med rörelsehinder eller kognitiva

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Landstinget i Östergötland 2013-04-01. Hjälpmedelsguide. Östergötlands kommuner och landsting

Landstinget i Östergötland 2013-04-01. Hjälpmedelsguide. Östergötlands kommuner och landsting Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Östergötlands kommuner och landsting 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt...3 1.2 Hjälpmedelsguide...3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763...3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna

Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna 2001-10-22 Dnr LDH0110/01 Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna synsätt ansvar finansiering Hjälpmedelsdelegationen Bernt Persson, ordf Anders Classon Erik Björklund Johan Thomasson Torsten Larsson

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-09-18 88 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00 16.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 1.1 Utgångspunkt... 2 1.2 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 2 1.3 Hjälpmedel i sitt sammanhang... 2 1.4 Förskrivningsprocessen... 2 2. Hörhjälpmedel... 2

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer