Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter"

Transkript

1 Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

2 Innehåll 1. Syfte Upplägg Definitioner Medicintekniska produkter Medicinteknisk utrustning Hjälpmedel Förbrukningsartiklar Vårdgivare Verksamhetschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ medicinskt ansvarig för rehabilitering Enhetschef Sektionschef Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Förskrivare av hjälpmedel Förskrivare av vissa förbrukningsartiklar Utbildare Anmälningsansvarig Ansvarsfördelning utifrån SOSFS 2008: Ansvar Vårdgivare Verksamhetschef HSL Medicinskt ansvariga (MAS/MAR) Enhetschef Hjälpmedelscentrum Malmö stad Enhetschef och Sektionschef SoL/LSS/HSL Legitimerad personal Hjälpmedelsombud Personal som använder medicinteknisk produkt Patient/brukare Tillverkare Egentillverkade medicintekniska produkter Specialanpassad produkt Ankomstkontroll Märkning Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

3 10. Rengöring och underhåll Besiktning Negativa händelser och tillbud Akut åtgärd vid negativ händelse med medicinteknisk produkt Rapportering av negativ händelse med medicinteknisk produkt Reparation Avställning Kassering...15 Referenser...16 Bilagor...16 Länkar Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

4 1. Syfte Det är enligt SOSFS 2008:1, Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, vårdgivarens ansvar att säkerställa kvalitetssystem och riktlinjer för medicintekniska produkter. Dokumentet Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter syftar till att tydliggöra Malmö stads ansvarsfördelning för användning, förskrivning, utlämnande och rapportering av negativa händelser gällande medicintekniska produkter. 2. Upplägg Dokumentets innehåll grundar sig på SOSFS 2008:1, Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, bilaga 1. I kapitel 3 definieras olika begrepp, termer och befattningar. I kapitel 4 återfinns ansvarsfördelningen som fastställer hur ansvaret fördelas i linjeorganisationen, och anger på vilken chefsnivå eller befattning som ansvaret kan fullgöras. I kapitel 5 redogörs för vilka uppgifter varje chefsnivå/befattning ansvarar för utifrån föreskriftens kapitel och paragrafer. Beskrivningen av uppgifternas innehåll har förenklats jämfört med föreskriften, och det är den exakta formuleringen i föreskriften SOSFS 2008:1 som gäller. Resterande kapitel beskriver olika moment som kan ingå och inträffa vid hantering av medicintekniska produkter. 3. Definitioner 3.1. Medicintekniska produkter Med medicinteknisk produkt (MTP) avses enligt lagen SFS 1993:584 (Lag om medicintekniska produkter) en produkt som enligt tillverkaren skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak 1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera ett funktionshinder, 3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 4. kontrollera befruktning. I dokumentet delas medicintekniska produkter in i: Medicinteknisk utrustning Hjälpmedel Förbrukningsartiklar 3.2. Medicinteknisk utrustningmed medicinteknisk utrustning avses exempelvis personvåg, blodtrycksmätare och örontermometer Hjälpmedel Enligt 18a Hälso- och sjukvårdslagen har kommunen ansvar för hjälpmedel som är kopplat till det hälso- och sjukvårdsansvar som åvilar respektive kommun. Förutom att kompensera en funktionsnedsättning är hjälpmedlen en del i habilitering och rehabilitering. Med hjälpmedel avses exempelvis personlyft, rullstol och rollator. 3 Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

5 Hjälpmedel omfattar Basutrustning respektive Individuellt förskrivna hjälpmedel. Basutrustning avser de hjälpmedel som används av en eller flera brukare och som finns i verksamheterna enligt av Malmö stad framtagen basutrustningslista. Enhetschef/sektionschef ansvarar för basutrustning. Individuellt förskrivna hjälpmedel avser de hjälpmedel som är individuellt utprovade till en person och bara kan användas av den personen. Dessa ska inte användas av andra personer. Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska ansvarar för att förskriva hjälpmedel utifrån förskrivningsprocessen Förbrukningsartiklar Med förbrukningsartiklar menas en vara som fortlöpande förbrukas t ex inkontinenshjälpmedel och omläggningsmaterial för stomi Vårdgivare Med vårdgivare avses statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare). I dokumentet avses den nämnd som har ansvar för hälso- och sjukvården Verksamhetschef Befattningshavare som enligt Hälso- och sjukvårdslagen ansvarar för hälso- och sjukvården inom verksamheten och är utsedd av vårdgivaren Medicinskt ansvarig sjuksköterska/medicinskt ansvarig för rehabilitering I den kommunala hälso- och sjukvården ska det enligt 24 Hälso- och sjukvårdslagen finnas en sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar. Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket. I Malmö stad benämns dessa befattningar Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Gemensam benämning är MA Enhetschef Den chefsnivå som verksamhetschef kan uppdra uppgifter vidare till enligt kap Sektionschef Den chefsnivå som enhetschef kan uppdra uppgifter vidare till enligt kap Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska och logoped som sektionschef HSL kan uppdra uppgifter vidare till enligt kap Förskrivare av hjälpmedel Den person som av verksamhetschef blivit utsedd och förtecknad att utgöra förskrivare enligt kap. 4. Grundkrav är: - legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. - ha anställning i Malmö stad. 4 Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

6 - ha kunskap om Malmö stads rutiner för förskrivning och medicintekniska produkter. - ha genomgått Kommunförbundet Skånes förskrivarutbildning snarast möjligt eller senast 6 månader efter anställning. Fram till att förskrivarutbildning har genomförts ska förskrivaren ha tagit del av skriftligt material om förskrivningsprocessen och Malmö stads rutiner och anvisningar, samt ha stöd av kollega med förskrivarutbildning. - kontinuerlig kompetensutveckling inom området Förskrivare av vissa förbrukningsartiklar Den person som har blivit utsedd och förtecknad att utgöra förskrivare enligt kap.4. Grundkrav är: - legitimerad sjuksköterska. - ha anställning i Malmö stad. - ha genomgått avsedd förskrivarutbildning. - kontinuerlig kompetensutveckling inom området Utbildare Den person som har blivit utsedd och förtecknad att vara utbildare enligt kap. 4. Grundkrav är: - legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal. - ha genomgått för området adekvat utbildning. - ha reell och formell kompetens. - för lyftutbildning ha genomgått adekvat instruktörutbildning Anmälningsansvarig Den person som har blivit utsedd och förtecknad att vara anmälningsansvarig enligt kap. 4. Grundkrav är: - legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal. - kunskap om metoder för risk-och händelseanalyser. - kunskap om patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete. - ha en sådan position i organisationen att man har möjlighet att se samband mellan avvikelser, negativa händelser, sortiment och rutiner. 5 Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

7 Verksamhetschef HSL 29 MAS MAR Enhetschef Hjälpmedelscentrum Enhetschef Sektionschef SoL/LSS Sektionschef HSL/Rehab Sektionschef HSL/Sjuksköterskor Legitimerad personal 4. Ansvarsfördelning utifrån SOSFS 2008:1 Ansvarsfördelning utifrån SOSFS 2008:1. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Förklaring: = Inte möjligt att uppdra vidare 1-3= möjligt att uppdra vidare i linjen SOSFS 2008:1 1 2 I 2 e Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) finns grundläggande bestämmelser om den utrustning som behövs i hälso- och sjukvården för att god vård ska kunna ges. Enligt 30 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) får verksamhetschefen uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter Utifrån ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ansvara för övergripande processer och rutiner Utifrån ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ansvara för verksamhetsspecifika processer och rutiner Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i ledningssystemet finns rutiner för 1. hur varje verksamhet ska organiseras för att möjliggöra en säker användning och hantering av medicintekniska produkter, och 2. när en verksamhetschef ska få uppdrag att ansvara för de områden och uppgifter som anges i 6 7 samt 4 kap Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

8 Verksamhetschef HSL 29 MAS MAR Enhetschef Hjälpmedelscentrum Enhetschef Sektionschef SoL/LSS Sektionschef HSL/Rehab Sektionschef HSL/Sjuksköterskor Legitimerad personal Förklaring: = Inte möjligt att uppdra vidare 1-3= möjligt att uppdra vidare i linjen SOSFS 2008:1 5 6 Vårdgivaren får uppdra åt en verksamhetschef att ansvara för samtliga eller vissa av de områden och uppgifter i en verksamhet som någon annan verksamhetschef ansvarar för. De uppgifter som en vårdgivare har tilldelat en verksamhetschef ska dokumenteras. 1. Att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter och, till dessa, ansluta informationssystem används 2. Att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter förskrivs, utlämnas respektive tillförs till patienter 3. Att de medicintekniska produkterna och de, till dessa, anslutna informationssystemen är kontrollerade och korrekt installerade innan de används på patienter 4. Att information från tillverkare och myndigheter om de medicintekniska produkterna finns tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonalen och annan berörd personal. 5. Att rutinerna inom ramen för ledningssystemet finns tillgängliga och kända för hälso- och sjukvårdspersonalen samt för annan berörd personal. 6. Att medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts till patienter kan spåras Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

9 Verksamhetschef HSL 29 MAS MAR Enhetschef Hjälpmedelscentrum Enhetschef Sektionschef SoL/LSS Sektionschef HSL/Rehab Sektionschef HSL/Sjuksköterskor Legitimerad personal Förklaring: = Inte möjligt att uppdra vidare 1-3= möjligt att uppdra vidare i linjen SOSFS 2008: Göra en bedömning av om hälso- och sjukvårdspersonalens och annan berörd personals utbildningar är adekvata mot bakgrund av den kompetens som krävs för att: - vara utbildningsansvarig, - förskriva och utlämna medicintekniska produkter till patienter - ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter - vara anmälningsansvarig, vilket innebär att göra anmälningar enligt 6 kap. avseende negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter Utse och förteckna vem eller vilka av hälsooch sjukvårdspersonalen eller annan berörd personal som ska fullgöra ovanstående uppgifter. Den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hantera medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem ska ha kunskap om produkternas funktion, riskerna vid användningen av produkterna på patienter, hanteringen av produkterna, och vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning när en negativ händelse har inträffat. Den som förskriver, utlämnar eller tillför en medicinteknisk produkt till en patient ska identifiera dennes behov och ansvara för att produkten motsvarar behoven Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

10 Verksamhetschef HSL 29 MAS MAR Enhetschef Hjälpmedelscentrum Enhetschef Sektionschef SoL/LSS Sektionschef HSL/Rehab Sektionschef HSL/Sjuksköterskor Legitimerad personal Förklaring: = Inte möjligt att uppdra vidare 1-3= möjligt att uppdra vidare i linjen SOSFS 2008:1 4 kap. 5 4 kap. 5 4 kap. 6 6 kap kap. 4 6 kap. 5 6 kap. 7 Göra en bedömning, i enlighet med 7, av behörig personals utbildning och kompetens vid förskrivning av vissa förbrukningsartiklar. Utse vem eller vilka av den behöriga hälsooch sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt av vissa förbrukningsartiklar. Förteckna vilka förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånerna som var och en av dem som har förskrivningsrätt får förskriva utifrån vars och ens kompetens. Vid en negativ händelse eller ett tillbud med en medicinteknisk produkt ansvara för utredning, bedömning och fullgörande av anmälningsplikt till tillverkaren och Läkemedelsverket för: - Hjälpmedelscentrums sortiment - medicinteknisk utrustning som är externt inköpt - basutrustning som är externt inköpt Omhändertagande av medicinteknisk produkt vid en negativ händelse eller ett tillbud Biträda tillverkaren samt Läkemedelsverket med ytterligare information utöver anmälan, och bereda tillverkaren tillgång till vårdgivarens lokaler. Följa upp de utredningar som görs med anledning av en negativ händelse eller ett tillbud och återföra resultaten till de berörda Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

11 5. Ansvar 5.1. Vårdgivare ( 1, 3, 4, 5 ) Ansvar för att: - det finns den utrustning som behövs i hälso- och sjukvården för att god vård ska kunna ges (HSL 2e ) - det i ledningssystemet finns rutiner för hur varje verksamhet ska organiseras för att möjliggöra en säker användning och hantering av medicintekniska produkter - det i ledningssystemet finns rutiner för när en verksamhetschef ska få uppdrag att ansvara för de områden och uppgifter som anges i SOSFS 2008:1 6 7 samt 4 kap uppdra åt en verksamhetschef att ansvara för samtliga eller vissa av de områden och uppgifter i en verksamhet som någon annan verksamhetschef ansvarar för - de uppgifter som har tilldelats en verksamhetschef ska dokumenteras Vårdgivaren har överlåtit ansvaret för att utföra arbetsuppgifterna i SOSFS 2008:1 6 7 samt 4 kap. 5 6 på verksamhetschef HSL Verksamhetschef HSL ( 2, 7, 4 kap. 6 ) Ansvar för att: - uppdra åt sådan befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter enligt HSL 30 (1982:763) - det finns en skriftlig dokumentation om vilka uppgifter som har tilldelats andra befattningshavare. Blankett Uppdrag att fullgöra ledningsuppgifter avseende medicintekniska produkter kan användas, bilaga 2 - definiera kraven för att vara anmälningsansvarig avseende negativa händelser och tillbud (se Definition 3.14) samt ansvara för att det finns en skriftlig dokumentation om fullgörande av uppgiften - utifrån gällande avtal se till att förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmånerna är kända för förskrivarna 5.3. Medicinskt ansvariga (MAS/MAR) ( 3, 6 p.5, 7, 4 kap. 5, 6 kap.1-3, 7 ) Ansvar för att: - inom MA-nätverket ta fram och besluta om Malmö stad övergripande hälso- och sjukvårdsrutiner och processer - publicera rutiner på Malmö stads intranät samt på Malmö stads hemsida - definiera kraven för personalens utbildning och kompetens för: förskrivning av hjälpmedel (se Definition 3.11) förskrivning av vissa förbrukningsartiklar (se Definition 3.12) utbildningsansvar (se Definition 3.13) - vid negativa händelser och tillbud av externt inköpt medicinteknisk utrustning utreda, bedöma, fullgöra anmälningsplikt samt följa upp och återföra resultat - utgöra ett stöd för verksamheterna vid negativa händelser 5.4. Enhetschef Hjälpmedelscentrum Malmö stad ( 3, 6-8, 6 kap.1-7 ) Ansvar för att: - verksamhetsspecifika processer och rutiner finns framtagna - att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter tillhandahålls 10 Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

12 - att den egna verksamhetens personal som ska hantera medicintekniska produkter ska ha kunskap om dess funktion och hantering, risker vid hantering och vilka åtgärder som behöver vidtas när en negativ händelse har inträffat - rutiner för medicintekniska produkter är tillgängliga, kända och följs - medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts till patienter kan spåras - definiera kraven för personalens utbildning och kompetens gällande specialanpassningar samt utse och förteckna ansvariga - specialanpassningar utförs enligt gällande regelverk - vid negativa händelser och tillbud gällande Hjälpmedelscentrum Malmö stads sortiment utreda, bedöma, fullgöra anmälningsplikt, omhänderta produkt, biträda berörda samt följa upp och återföra resultat 5.5. Enhetschef och Sektionschef SoL/LSS/HSL ( 3, 6 p.1-6, 7, 8, 4 kap. 5, 6 kap. 1-5, 7 ) (6 kap. 1-3 gäller endast enhetschef) Ansvar för att: - verksamhetsspecifika processer och rutiner finns framtagna - utifrån verksamhetens behov regelbundet stämma av rutiner och processer med utsett hjälpmedelsombud eller annan utsedd - endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter tillhandahålls - den egna verksamhetens personal som ska använda och hantera medicintekniska produkter ska ha kunskap om dess funktion och hantering, risker vid användning och vilka åtgärder som behöver vidtas när en negativ händelse har inträffat - den legitimerade personalen ges möjlighet till förskrivarutbildning, handledning av erfaren förskrivare och kontinuerlig kompetensutveckling inom området - bruksanvisning och annan information från tillverkare och myndigheter om de medicintekniska produkterna finns tillgänglig för berörda - rutiner för medicintekniska produkter är tillgängliga, kända och följs - externt inköpt basutrustning kan spåras - utse och förteckna vem som förskriver och utlämnar medicintekniska produkter till patient - utse vem eller vilka som ska få förskrivningsrätt av vissa förbrukningsartiklar - negativa händelser och tillbud gällande externt inköpt basutrustning handläggs i samråd med MAS/MAR (utreda, bedöma, fullgöra anmälningsplikt, omhänderta produkt, biträda berörda samt följa upp och återföra resultat) 5.6. Legitimerad personal (6 p.1-4, 9 ) Ansvar för att: - följa förskrivningsprocessen - kontrollera medicintekniska produkter vid ankomst så att de är säkra och korrekt installerade innan de används på patienter - att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter förskrivs, utlämnas respektive tillförs till patienter - att bruksanvisning och annan information från tillverkare och myndigheter om de medicintekniska produkterna lämnas ut och finns tillgänglig för berörda - att anvisning från förskrivare lämnas ut och finns tillgänglig för berörda - att medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts till patienter kan spåras genom registrering i anvisat system - instruktion ges och information lämnas till den personal som ska hantera individuellt förskriven produkt 11 Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

13 - vid negativa händelser och tillbud omhänderta produkten och rapportera enligt gällande riktlinjer för avvikelsehantering 5.7. Hjälpmedelsombud Hjälpmedelsombud ska ha genomgått Malmö stads utbildning, vara formellt utsedda i verksamheten och ges möjlighet att utföra sitt uppdrag. Ansvaret omfattar hjälpmedel, dvs. basutrustning och individuella hjälpmedel genom att: - vara en länk i uppföljningsarbetet så att förskrivna hjälpmedel sköts och används rätt samt återlämnas när behovet upphör eller produkten inte längre får användas - hjälpa till att förhindra och förebygga olycksfall och brister genom att vara observant på hjälpmedel för att uppmärksamma när reparation och underhåll behövs. - medverka vid inventering, service och registrering av medicintekniska produkter Personal som använder medicinteknisk produkt Samtlig personal som använder en medicinteknisk produkt har ansvar för att: - följa utarbetade riktlinjer och rutiner - vid varje användningstillfälle se till att produkten inte har några synbara fel och kontrollera produkten i enlighet med tillverkarens och verksamhetens anvisningar - kunna produktens funktion och kunna hantera produkten - känna till risker vid användning och vilka åtgärder som ska göras i händelse av tillbud och olyckor - inte använda hjälpmedel till annan person än det är förskrivet till - vid behov av underhåll/reparation meddela ansvarig person för vidare åtgärd - kontakta förskrivaren vid förändrad funktionsförmåga hos brukaren/patienten - kontakta förskrivaren när hjälpmedlet inte används för ställningstagande till återlämning - rapportera tillbud och olyckor enligt gällande riktlinjer för avvikelsehantering 5.9. Patient/brukare Ansvar för att: - följa förskrivarens instruktion om hur hjälpmedlet ska användas - följa förskrivarens instruktion och tillverkarens bruksanvisning om hur hjälpmedlet ska skötas - följa Hjälpmedelscentrum Malmö stads rutiner för felanmälan och reparationer om hjälpmedlet går sönder och behöver repareras - meddela förskrivaren om behoven förändras - återlämna hjälpmedlet väl rengjort då behovet har upphört 5.10.Tillverkare Ansvar för: - konstruktion och tillverkning - upprättandet av bruksanvisning och annan produktinformation (hur produkten ska användas och underhållas för att nedan ska gälla) - CE-märkning (vilket innebär att produkten är säker och att tillverkaren tar ansvaret för produkten) 12 Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

14 6. Egentillverkade medicintekniska produkter I Malmö stad förekommer inte egentillverkning av medicintekniska produkter. 7. Specialanpassad produkt Specialanpassad produkt kallas en CE-märkt medicinteknisk produkt som tillverkas efter en läkares eller annan behörig hälso- och sjukvårdspersonals skriftliga anvisningar och som är avsedd att användas av en namngiven patient. Att initiera och utfärda en anvisning för specialanpassning är en del av förskrivningsprocessen, och specialanpassningen baseras alltid på den skriftliga anvisning som utfärdats av förskrivaren. Separat rutin från Hjälpmedelscentrum Malmö stad ska följas. 8. Ankomstkontroll Vid ankomstkontroll kontrolleras och säkerställs att produkten är rätt levererad och funktionsduglig, och att tillhörande dokumentation finns med. Basutrustning Beställaren ansvarar för att basutrustning ankomstkontrolleras av personal med reell kompetens. Individuellt förskrivet hjälpmedel Förskrivaren ansvarar för att individuellt förskrivet hjälpmedel ankomstkontrolleras. 9. Märkning Varje medicinteknisk produkt som har förskrivits, utlämnats eller tillförts till patient ska märkas och registreras för att vara spårbar. Uppgifter som bör registreras: - Produkttyp, serie- och typnummer - Tillverkare/leverantör - Placering (sektion och den enskildes namn) - Inventarienummer - Inköpsdatum - Garantitid - Serviceavtal Medicinteknisk utrustning Medicinteknisk utrustning ska märkas med unika nummer och registreras i verksamheten. Hjälpmedel Basutrustning som tillhandahålls genom Hjälpmedelscentrum Malmö stad registreras i deras register. För basutrustning som köpts in externt ansvarar verksamheten för märkning med unika nummer och registrering i verksamheten. Individuellt förskriven produkt, med undantag för förbrukningsartiklar, registreras i Hjälpmedelscentrum Malmö stads register. 10. Rengöring och underhåll Verksamheten ska ha rutiner för rengöring och underhåll av medicintekniska produkter. Malmö stads rutin för basal hygien samt tillverkarens anvisningar ska följas. 13 Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

15 11. Besiktning Besiktning utförs av en person med för ändamålet adekvat utbildning och som är väl förtrogen med produktens konstruktion, användning och skötsel samt har kunskap om vilka krav, lagar och förordningar som gäller för produkten. - Besiktning av mobila lyftar och taklyftar ska ske årligen av behörig tekniker. - Besiktning av lyftsele ska ske var 6:e månad av behörig legitimerad personal. - Vid besiktning ska ett protokoll upprättas. 12. Negativa händelser och tillbud Exempel på negativ händelse är onormal funktion, driftstopp, tillbud eller olycka Akut åtgärd vid negativ händelse med medicinteknisk produkt 1. Avbryt omedelbart användandet av produkten (utrustningen/hjälpmedlet). 2. Ta utrustningen/hjälpmedlet ur bruk. 3. Omhänderta produkten och märk den Får inte användas. 4. Försök inte reparera produkten, och kasta inte något material. 5. Rapportera till närmsta chef och legitimerad personal snarast möjligt. 6. Produkten eller produkterna ska, tillsammans med bruksanvisningen och förpackningen, tas till vara för att möjliggöra en fortsatt utredning av händelsen eller tillbudet. 7. Produkten eller produkterna får dock fortfarande användas innan utredningen är avslutad, om alternativa medicintekniska produkter saknas i verksamheten och syftet är att skydda människors liv och hälsa. Detta bedömer och beslutar legitimerad personal i tjänst. 8. Vidta åtgärder för att undvika ett upprepande Rapportering av negativ händelse med medicinteknisk produkt 1. Avvikelserapportering hanteras enligt Malmö stads gällande rutin. 2. Händelsen ska omedelbart rapporteras till närmsta chef eller legitimerad personal. 3. Chef eller legitimerad personal ska genast rapportera händelsen till: - MAS angående externt inköpt medicinteknisk utrustning - enhetschef Hjälpmedelscentrum Malmö stad angående hjälpmedelscentrums sortiment - enhetschef angående externt inköpt basutrustning 4. En utredning ska snarast inledas av utsedd person. 5. Samråd med MAS/MAR vid behov. 6. Enligt 24 Hälso- och sjukvårdslagen ska den som blivit utsedd till anmälningsansvarig anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket, tillverkaren och socialnämnden om en brukare utsätts för allvarlig skada eller sjukdom eller risk för sådan i samband med vård och behandling. 13. Reparation Medicinteknisk utrustning Reparation sker genom avtalad serviceenhet, om sådan finns. I andra fall ska ny medicinteknisk utrustning införskaffas snarast. Hjälpmedel För hjälpmedel som hyrs eller är inköpta genom Hjälpmedelscentrum Malmö stad ska deras rutiner för felanmälan och reparationer av hjälpmedel följas. 14 Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

16 För hjälpmedel som är införskaffade genom extern leverantör ska verksamheten ansvara för att rutin för felanmälan och reparation finns. 14. Avställning Avställning innebär att en medicinteknisk produkt ställs undan i avvaktan på att åter tas i bruk när behov uppstår. När produkten åter ska tas i bruk ska iordningställande ske enligt fastställda rutiner avseende säkerhet, funktion och kapacitet. Produkter som är införskaffade eller hyrda av Hjälpmedelscentrum Malmö stad ska återlämnas då behovet upphör. 15. Kassering Kassering innebär att en medicinteknisk produkt definitivt tas ur bruk. Produkten får inte förvaras i förråd eller liknande, utan ska skrotas och avregistreras. Medicinteknisk utrustning Kasseras enligt Malmö stads miljöpolicy. Hjälpmedel För hjälpmedel som hyrs eller är inköpta genom Hjälpmedelscentrum Malmö stad kontaktas Hjälpmedelscentrum. För hjälpmedel som är införskaffade genom extern leverantör kan Hjälpmedelscentrum Malmö stad kontaktas för skrotning/källsortering. 15 Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

17 Referenser SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. SFS 1993:584. Förordning om medicintekniska produkter SOSFS 2008:1. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. LVFS 2003:11. Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter. SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. SOSFS 2011:9. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (M och S) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Bilagor Bilaga 1 SOSFS 2008:1. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Bilaga 2 Uppdrag att fullgöra ledningsuppgifter avseende medicintekniska produkter. Länkar Malmö stads rutiner för medicintekniska produkter Specialanpassning Reparationer Hantering av hjälpmedel - vårdhygieniska riktlinjer 16 Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter.

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13)

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Rev. 2014-05-20 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso- och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) Sjuksköterskor och Medicinskt

Läs mer

Medicinteknisk handbok

Medicinteknisk handbok 2015-02-26 1 (8) Omsorgsavdelningen Ansvarig Pernilla Hedin Upprättad av Gunilla Marcusson Upprättad den 2008-12-10 Reviderad den 2015-02-26 Medicinteknisk handbok Inledning Syftet med Medicinteknisk handbok

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Sida 1 (9) 2016-01-15 Medicintekniska produkter MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (9) Innehåll Allmänt... 3 Medicintekniska

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2011 Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Målgrupp: Medarbetare på Vårdoch omsorgskontoret Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-22 85 Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsenheten Socialförvaltningen MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Handläggare: Befattning: Ann-Britt Christensen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2004 Uppdaterad 2013 Version:

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (6) Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Inom Norrbottens läns landsting finns

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer

RIKTLINJER. om ansvarsförhållande för medicintekniska produkter inom Region Skåne. Version

RIKTLINJER. om ansvarsförhållande för medicintekniska produkter inom Region Skåne. Version RIKTLINJER om ansvarsförhållande för medicintekniska produkter inom Region Skåne Version 1.0 2016-06-08 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Vårdgivarens ansvar... 4 3. Förvaltningschefens ansvar...

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal SID 1 (15) Ansvarig för rutin Medicinskt amsvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Vård- och omsorgskontoret 2009-11-17 Uppdaterad 2010-07-08, 2011-01-04, Ann-Mari Godeberg 2011-07-19, 2013-11-01, 2014-04-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-10-01 08-579 214 20 Hälso- och sjukvård

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER Riktlinjerna omfattar Ansvarsförhållande, myndighetskrav, arbetssätt och rutiner Planering, anskaffning, användning, underhåll och omdisponering av medicinsktekniska

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2009-10-06 133 Riktlinjen grundar sig på SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter

Riktlinje för medicintekniska produkter PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Område: Version: Trygg och säker Hälso- och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: Medicinskt ansvariga Beslutad av: Medicinskt ansvariga Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Dock finns det ett antal punkter som kräver åtgärder från hälso- och sjukvårdens

Dock finns det ett antal punkter som kräver åtgärder från hälso- och sjukvårdens 1(2) 23 januari 2006 hs 2006/0010 Hälso- och sjukvårdsnämnden Kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning, Hälso- och sjukvårdsnämnden har mottagit revisionsrapport; Granskning av kvalitetssäkring av

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård

Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård Sida 1 (5) 2016-01-18 Ansvar, ledning, tillsyn och uppföljning av hälsooch sjukvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Den hälso- och sjukvårdspersonal som skall använda och hantera medicintekniska produkter ska ha kunskap om produktens

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4 7583/2016 Marknadskontrollplan 2016 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(7) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun 2010-07-13 Vv 150/2010 Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun Innehållsförteckning Avvikelsehantering...3 Patientsäkerhetsterminolog...3 Hälso- och sjukvårdslagen...3 Lag om yrkesverksamhet på

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Anmälan och utredning enligt Lex Maria

Anmälan och utredning enligt Lex Maria SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 109 Anmälan och utredning enligt Lex Maria BAKGRUND Lex Maria innebär att vårdgivaren enligt lag

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

MAS/MAR Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter

MAS/MAR Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Sid 1 av 24 MAS/MAR Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Region Gotland 2015-03-01 MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Region Gotland Riktlinjer och rutiner

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107

12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107 Ärende 12 HSS 2014-09-22 12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antar föreslagna riktlinjer om ansvarsförhållanden

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4-41764/2016 Marknadskontrollplan 2017 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(8) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) Rev. 2014-01-27 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: RISKBEDÖMNINGAR FÖR FALL, NUTRITION, TRYCKSÅR, MUNHÄLSA OCH INKONTINENS.

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria SOSFS 2010:4 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund

Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund SDF Norr, Öster och Väster Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Avvikelser för hälso- och sjukvård Rutin och lathund Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-13 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av medicinteknisk säkerhet Revisionsrapport. KPMG AB 2009-02-19 Antal sidor: 9

Landstinget i Värmland. Granskning av medicinteknisk säkerhet Revisionsrapport. KPMG AB 2009-02-19 Antal sidor: 9 Granskning av medicinteknisk säkerhet Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och avgränsning 2 4. Revisionskriterier 3 5. Ansvarigt politiskt organ

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2017-03-06 Ulrika Ström, Anna Gröneberg Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28 uniform

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Region Gotland 2011-04-01 MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Region Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt Ansvarig sjuksköterska, MAS MAS 2016-04-01 Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Diarienummer ALN-2013-0246 NHO-2013-0201 Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande ÄLN och NHO

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje Utgåva Antal sidor 4 5 Dokumentets namn Riktlinje Blodtransfusion Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2010-08-10 Reviderad 2014-03-17 RIKTLINJE BLODTRANSFUSION

Läs mer

Rutin för anmälan enl. Lex Maria

Rutin för anmälan enl. Lex Maria Dokumentnamn Lex Maria Kapitel Häls-och sjv DNR 2012/16 Ersätter DNR Utgåva 1 Utfärdad 2011-02-04 Datum för senaste ändring Utfärdare Christina Olsson Granskare Carola Svantesson Godkännare Christina Sandhal

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEULÅTANDE DNR 105-243/2007 SID 1 (5) 2007-10-19 Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 15 november 2007 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Lokala rutiner för användning och hantering av Medicintekniska produkter (MTP) inom socialförvaltningen och samrehabförvaltningen i Mark/Svenljunga kommun Från och med den 1 december 2005 gäller nya regler

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) Rev. 2013-11-17 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH : ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH Sjuksköterskor och

Läs mer