Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal"

Transkript

1 SID 1 (15) Ansvarig för rutin Medicinskt amsvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal SOLNA STAD Organisationsnummer Solna Telefon Besöksadress Stadshusgången 2 Fax

2 SID 2 (15) Innehållsförteckning Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel... 1 Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal... 1 SOSFS 2008:1 Medicintekniska produkter... 3 Behörighet att förskriva vissa förbrukningsartiklar... 4 Ankomst och kontroll av medicin tekniska produkter... 4 Checklista att användas vid ankomst av medicinteknisk produkt till SÄBO... 4 Avvikelserapportering... 5 Ansvarsfördelning vid inhyrning av medicintekniska produkter... 5 Diabeteshjälpmedel som är kostnadsfria... 6 Felanmälan... 6 Inventariebeskrivning, registrering och underhåll... 6 Registret skall innehålla följande uppgifter:... 6 Inventariebeskrivning... 7 Dokumentation över kontroll och utförda åtgärder... 8 Kontroll, service och besiktning av medicinteknisk produkt... 9 Kontroll... 9 Besiktning... 9 Märkning av medicinteknisk produkt Taklyft, golvlyft, uppresningslyft eller selar Förskrivning av hjälpmedel Förskrivningsprocessen Användning av tippbräda Behandling med tippbräda får utföras av vårdpersonal endast efter skriftlig delegering av sjukgymnast (se blankett för delegeringsbeslut) DELEGERINGSBESLUT för användning av TIPPBRÄDA Underhåll av medicinska produkter (MTP) (SOSFS 2008:1) Vem är ansvarig? Upphandling och inköp av medicin tekniska produkter Hyra av medicintekniska produkter Upprättande av lokala rutiner Utlämning av medicin tekniska hjälpmedel (MTP) Checklista innan du lämnar ut MTP till patienten/boende... 15

3 SID 3 (15) SOSFS 2008:1 Medicintekniska produkter Verksamhetschefen har huvudansvaret för att alla medicintekniska produkter används på ett säkert sätt utifrån de regler som finns fastställda. Verksamhetschefen ansvarar för att personalen får kontinuerlig utbildning och kunskap i användandet av medicintekniska produkter. Verksamhetschefen ansvarar för att göra en bedömning om hälso- och sjukvårdspersonalen och annan personals utbildning är adekvat mot bakgrund av den kompetens som krävs för att vara: utbildningsansvarig förskriva och utlämna medicintekniska produkter ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter Verksamhetschefen ska även utse och förteckna vem eller vilka av hälso- och sjukvårdspersonalen eller annan berörd personal som ska utföra ovanstående uppgifter. Den medicintekniska utrustningen skall fungera på avsett sätt varje gång den används och den får inte medföra skada eller onormalt obehag för vårdtagare eller personal. Alla användare av medicinteknisk utrustning skall känna till produkten väl och ha god kunskap om hur den skall användas. Bruksanvisningen skall gås igenom noga och finnas tillgänglig vid produkten. Montering och anslutning skall vara i överensstämmelse med leverantörens anvisningar. Anläggning som utrustningen skall anslutas till ska vara utförd i enlighet med gällande föreskrifter. Endast av leverantören angivna tillbehör och reservdelar får användas. Innan utrustningen används ska de kontroller genomföras som anges i brukanvisningen. Utrustningen skall användas, rengöras och underhållas i enlighet med bruksanvisning eller annan skriftlig information från leverantören. Alla medicintekniska produkter skall vara utrustade med en väl synlig/tillgänglig för användaren bruksanvisning. Den är en del av produkten och en förutsättning för att produkten skall användas rätt. Bruksanvisningen skall vara skriven på svenska. Detta skall krävas av leverantören. Vid upptäckt av fel eller onormal funktion skall driften omedelbart avbrytas och kontroll samt nödvändig service utföras. Olyckor och tillbud skall rapporteras till leverantör och MAS. Händelseanalys skall göras. Anmälan av felaktig medicinteknisk produkt skall ske på en särskild blankett framtagen av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket Medicinteknisk produkt som ägs av/tillhör enheten skall vara märkt med inventarienummer så att den kan spåras. Se särskild blankett för inventariebeskrivning.

4 SID 4 (15) Behörighet att förskriva vissa förbrukningsartiklar Sjuksköterska, sjukgymnaster är behöriga att förskriva förbrukningsartiklar som används vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens. För att få förskrivningsrätt krävs att dessa är: Anställda i kommunen eller vårdgivare som har avtal med kommunen. Verksamhetschefen ansvar för att: utse vem och vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt och göra bedömningar förteckna vilka förbrukningsartiklar inom läkemedelsförmåner som varje person med förskrivningsrätt får förskriva, vilket beror på varje persons kompetens. Ankomst och kontroll av medicin tekniska produkter Vid varumottagning kontrolleras att utrustningen, tillhörande dokumentation och tjänster levereras enligt avtal. Medicintekniska produkter skall ankomstkontrolleras av utsedd person som är väl förtrogen med konstruktion, användning och skötsel av utrustningen. Checklista att användas vid ankomst av medicinteknisk produkt till SÄBO När Vad Kommentar Vid ankomst Har rätt vara levererats? Finns skador på emballaget? Vid uppackning Något som ser skadat ut? Finns all delar med? Lösa delar som skall monteras? Behöver någon del skruvas fast? Vid montering Följ bruksavisning/manual Finns produktbeskrivning? Kontrollera att Hjul och bromsar är OK Elektriska funktioner fungerar Laddare fungerar Registrering Upprätta inventariebeskrivning Märkning Märk produkten med inventarienummer. System för märkningen upprättas av MAR

5 SID 5 (15) Avvikelserapportering SOSFS 2001:12 "Användning och egentillverkning av medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården" finns numera krav på en obligatorisk rapportering fastlagd. Enligt dessa föreskrifter skall händelser med medicintekniska produkter, inbegripet dentala material, anmälas till den berörda tillverkaren och Läkemedelsverket. Följande händelser skall rapporteras: 1. de som orsakat en patients, en användares eller någon annans död, 2. de som orsakat att en patient, en användare eller någon annan fått sin hälsa allvarligt försämrad, eller 3. de som kunnat orsaka en patients, en användares eller någon annans död eller att en patient, en användare eller någon annan kunnat få sin hälsa allvarligt försämrad. Dessa bestämmelser är tvingande för vården och legitimerad personal. I lokal instruktion (SOSFS 2 008:1) ska det framgå vem eller vilka som har ansvaret för anmälningsplikten. Observera att en rapportering om avvikelse med en medicinteknisk produkt skall skickas till såväl tillverkaren/leverantören som Läkemedelsverket. Beträffande egentillverkade medicintekniska produkter skall anmälan endast göras till Socialstyrelsen. Rapportering skall ske på rekommenderad blankett från SOS och LV Anmälan/rapport medicinteknisk avvikelse. Blanketten finns på Socialstyrelsens hemsida: Anmälan/Rapport Medicinteknisk avvikelse Lex Maria anmälan skall även göras till Inspektionen av vård och omsorg (IVO) om en patient drabbats av eller, utsatts för, motsvarande händelser som nämnts ovan, även om rapport har skickats till Läkemedelsverket och tillverkaren (se vidare SOSFS 2002:4). Ansvarsfördelning vid inhyrning av medicintekniska produkter När det gäller medicinteknisk utrustning som enheten hyr har verksamhetschefen HSL 29 ansvar att se till att det som anges i denna riktlinje tillämpas i verksamheten. Instruktion/bruksanvisning skall alltid finnas tillgänglig för personalen. Dock måste hänsyn tas till uthyrarens regler och instruktioner så att de kan ta sitt ansvar för de uthyrda produkterna.

6 SID 6 (15) Diabeteshjälpmedel som är kostnadsfria Tidigare beställdes diabeteshjälpmedel från Stockholms läns landstings varudepå MediCarrier och beställningen gjordes på detta är inte längre möjligt. Från och med våren 2011 förskriver läkaren individuella diabeteshjälpmedel på APO- recept. Felanmälan Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och egentillverkning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, SOSFS 2008:1 skall tillämpas. Blankett finns att hämta på: Verksamhetschefen ansvarar för att det finns lokala rutiner för avvikelserapportering och ansvarsfördelning. Att rutinerna är väl kända av personalen samt att rutinen följs upp. Vid fel på MTP ska produkten omedelbart tas ut ur bruk. Anmälan skall ske till läkemedelsverket enligt Risk/händelseanalys skall göras. Informera MAS snarast. Inventariebeskrivning, registrering och underhåll Medicintekniska produkter med undantag för förbruknings artiklar ska registreras. För registrering av förbrukningsartiklar används blanketten inventariebeskrivning, Denna blankett finns denna skrivelse. För dokumentation av kontroll och utförda åtgärder används blanketten dokumentation över utförd kontroll och åtgärder. Denna blankett finns på sidan 3 i denna skrivelse samt ordererkännande och ev. annan dokumentation som rör den aktuella produkten. Registret skall innehålla följande uppgifter: Produkt typ, ev. serienummer, inventarienummer Tillverkare/leverantör Datum för inköp Garanti tid Placering Periodicitet på besiktning och service

7 SID 7 (15) Inventariebeskrivning Produkt Inventarienummer Serienummer Tillverkningsår Tillverkare Leverantör Inköp år-månad Garantitid Placering/enhet Rum/våning Ankomstkontrollerad, registrering, märkt av Underhåll: Service utförs av Telefon Periodicitet avseende service Periodicitet avseende besiktning, ska utföras av auktoriserad firma Akuta reparationer utförs av Telefon Följande dokument ska finna i inventariebeskrivning: Fakturakopia Garantisedel Dokumentation över kongroll och utförda åtgärder Övrig dokumentation

8 SID 8 (15) Dokumentation över kontroll och utförda åtgärder Produkt:.. Inventarienr:. Dokumentationen skall förvaras tillsammans med produktens inventariebeskrivning. Datum Kommentarer: brister och åtgärder Namnteckning

9 SID 9 (15) Kontroll, service och besiktning av medicinteknisk produkt Kontroll Kontroll utförs i återkommande intervall av en person som är väl förtrogen med konstruktion, användning och skötsel av produkten. Vid kontroll bedöms produktens status och eventuella behov av service. Kan utföras av arbetsterapeut, sjukgymnast sjuksköterska beroende på viken typ av medicinteknisk produkt det rör sig om. Vid kontroll av inköpta inventarier skall en anteckning av åtgärden göras på blanketten Dokumentation över kontroll och utförda åtgärder. Service Service, underhåll utförs av leverantör, annat serviceföretag, eller av annan lämplig person som är väl förtrogen med produktens konstruktion, användning och skötsel. Vid service skall ett service protokoll upprättas där det framgår vad som har servats. Besiktning Besiktning utförs av en person med för ändamålet adekvat teknisk utbildning och som är väl förtrogen med produktens konstruktion, användning och skötsel samt har kunskap om vilka karv, lagar och förordningar som gäller för produkten. Vid besiktning skall ett besiktnings protokoll upprättas av vilket skall framgå produktens kondition med ev. brister som skall åtgärdas. Vid besiktning av personlyftar skall provbelastning genomföras. Märkning av medicinteknisk produkt. Solna Stads medicintekniska produkter skall märkas med en röd tillhör Solna Stad dekal. Ett rött klistermärke med svart text och en vit textruta för inventarienummer. Märk produkten med inventarienummer. System för märkningen upprättas av verksamhetschef. Varje medicintekniskprodukt skall märkas med: Kommun tillhörighet/ägare Inventarienummer

10 SID 10 (15) Taklyft, golvlyft, uppresningslyft eller selar Verksamhetschef har huvudansvar för att lokala rutiner upprättas för hur felanmälan ska ske och att de är kända för berörd vårdpersonal Om problem uppstår med en lyftsele (trasig, för liten, för stor m. m) tar vårdpersonalen kontakt med sjukgymnast/arbetsterapeut. Om problem uppstår vid själva förflyttningen tar vårdpersonalen kontakt med sjukgymnast/arbetsterapeut. Förskrivning av hjälpmedel Sjukgymnaster och arbetsterapeuter har förskrivningsrätt för lyft och sele till en vårdtagare. Förskrivningsprocessen Förskrivaren d v s sjukgymnast/arbetsterapeut först gör en bedömning om vårdtagarens behov av lyft och sele. Om vårdtagaren bedöms ha behov av lyft och sele provar förskrivaren ut den för vårdtagaren lämpligaste lyft och sele. Om lyften redan finns hos vårdtagaren kontrollerar förskrivaren att tilltänkt sele får användas i kombination med lyften. (Senaste upplaga av Kombinationer personlyftar lyftselar) När utprovningen är klar ges instruktioner och praktisk handledning till vårdpersonal och vårdtagare. Allt ska dokumenteras i vårdtagarens journal Förskrivaren har ansvar för att följa upp att nyutprovad sele och lyft fungerar bra för vårdtagaren. Ansvar för att förflyttningar med lyft och sele görs på ett tryggt och säkert sätt för vårdtagaren. Verksamhetschefen har huvudansvar för att den vårdpersonal som använder lyftar/lyftselar i sitt arbete har goda kunskaper om hur lyften och selen fungerar och hur en trygg och säker förflyttning går till. Lokala rutiner angående återkommande utbildning samt dokumentation om vilken personal som har fått utbildning ska finnas på enheten. Erfaren vårdpersonal med praktisk kunskap om hur trygga och säkra förflyttningar med lyft och sele går till handleder nyanställda. Om osäkerhet råder kontaktas sjukgymnast /arbetsterapeut

11 SID 11 (15) Vårdpersonal ansvarar för att följa given hjälpmedelsförskrivning dvs. använda den individuellt utprovad sele/selar och lyft. Det är förbjudet att använda individuellt utprovad sele/lyft hos en annan vårdtagare. Om enheten är utrustad med personlyftar som är avsedda för allmänt bruk ska lyftselen alltid vara individuellt utprovad. Om enheten har en speciell joursele och jourlyft får den användas utan ordination vid akuta tillfällen som att ta upp vårdtagare från golv efter bedömning att personen inte är allvarligt skadad. till vårdtagare som i vanliga fall inte använder lyft och sele men där situationen akut förändrats. Användning av tippbräda. Behandling med tippbräda får utföras av vårdpersonal endast efter skriftlig delegering av sjukgymnast (se blankett för delegeringsbeslut). Vid varje behandlingstillfälle kontrollera att:: tippbrädan är hel banden inte är skadade eller nöta tippbrädans hjul är låsta banden sitter fast ordentligt patienten informeras och ger sitt tillstånd till att behandlingen påbörjas upphöjningen sker stegvis och med ansiktskontakt med patienten Obs! Patienten får aldrig lämnas ensam under behandlingen på tippbrädan.

12 SID 12 (15) DELEGERINGSBESLUT för användning av TIPPBRÄDA Nedanstående anställd inom kommunal hälso- och sjukvård har erhållit undervisning, instruktion och uppföljande kunskapskontroll angående utförande av nedan angivna arbetsuppgifter. Namn. Personnummer.. Arbetsplats.. Yrkestitel DELEGERING AVSER ATT 1. förflytta patienten till och från tippbrädan 2. applicera fästband 3. hantera tippbrädans alla funktioner; dvs. bromsar, spärrar, upphöjningsmekanism etc. 4. utföra säkerhetskontroll före, under och efter upphöjandet 5. utföra upphöjnings- och nedsänkningsmoment 6. dokumentera genomförd tippning Delegeringsbeslutet gället endast vid behandling på tippbrädan av: Patientens namn Personnummer.. DETTA UPPDRAG SKA OMPRÖVAS VID BEHOV, DOCK SENAST DEN... Datum Namnteckning ans. Sjukgymnast Efter undervisningen accepterar jag uppdraget och är medveten om att jag ansvarar för utförandet av den delegerade uppgiften. Jag är medveten om att delegeringen är personlig och får ej delegeras vidare. Delegeringen gäller högst ett år, därefter måste förnyas. Datum Namnteckning Förtydligande DELEGERING SKA HAR SKETT I SAMRÅD MED ARBETSLEDARE...

13 SID 13 (15) Underhåll av medicinska produkter (MTP) (SOSFS 2008:1) Vem är ansvarig? Verksamhetschefen är ansvarig för att upprätta rutiner för underhåll av medicintekniska produkter där det framgår: tidsintervall för kontroll, underhåll och besiktning vem som utför kontroll, underhåll och besiktning Verksamhetschefen ansvarar för att erforderliga serviceavtal upprättas. Verksamhetschefen ansvarar för att all personal får kunskap om dessa rutiner och riktlinjer samt om vilka skyldigheter de har vid hantering av hjälpmedel. Underhåll. Underhållet skall bevara utrustningens tekniska standard så att acceptabel säkerhetsnivå uppnås. Underhållet skall ske med de angivna tidsintervaller som leverantören anvisat. Förebyggande åtgärder och reparationer får endast utföras av leverantören, annan sakkunnig eller ev. en för ändamålet utbildad och kompetent person. Justeringar och inställningar skall utföras i enlighet med bruksanvisning och teknisk dokumentation. Upphandling och inköp av medicin tekniska produkter. Upphandlingen/inköpet ska ske enligt kommunens gällande upphandlingsavtal. Upphandlingsfasen är den viktigaste i en utrustnings livscykel. Fel som görs vid upphandlingen blir ofta dyra och svåra att rätta till. Verksamhetschefen är ansvarig för alla inköp av medicintekniska produkter. Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska ska utifrån sin kompetens vara verksamhetschefen behjälplig vid upphandlingen, så att endast lämpliga produkter köps in. Alla medicintekniska produkter som köps in ska vara CE märkta, uppfylla för produkten gällande standard samt finnas med i Förteckning över Bra Hjälpmedel som årligen ges ut av Hjälpmedelsinstitutet.

14 SID 14 (15) Hyra av medicintekniska produkter Vid skrivande av avtal för hyrhjälpmedel skall denna riktlinje ligga som underlag, och krav skall ställas på uthyraren att tillhandahålla: instruktioner, bruksanvisning skötselråd, underhåll/service som kan anses vara relevanta för produkten utbildning till berörd personal. Upprättande av lokala rutiner Verksamhetschefen skall tillsammans med sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska upprätta rutiner för: besiktning, kontroll och underhåll dokumentation av utförd kontroll och underhåll hur och vart användaren anmäler fel och brister. tillgänglighet av bruksanvisning tillsyn och kontroll vid användning avvikelsehantering för MTP Utlämning av medicin tekniska hjälpmedel (MTP) Innan en medicinteknisk produkt tas i bruk ska en kontaktperson för produkten (arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska) göra en bedömning. Bedömningen ska säkerställa att en lämplig produkt har valts ut till boende att produkten är i bra skick vid utlämnandet samt att personalen får nödvändig information och instruktion angående användandet av produkten.

15 SID 15 (15) Checklista innan du lämnar ut MTP till patienten/boende Kontrollera att: bromsar fungerar OK höjning/sänkning fungerar ev. laddare finns med det inte saknas några tillbehör skruvar är åtdragna ev. rengörning behövs ev. märkning med pat. namn bromsar fungerar Innan Du lämnar ut produkten/hjälpmedlet till personalen: Kontrollera att: Du har informerat personalen till vem hjälpmedlet ska användas Du har lämna muntlig och skriftlig instruktion om användning. OK

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsenheten Socialförvaltningen MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Handläggare: Befattning: Ann-Britt Christensen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2004 Uppdaterad 2013 Version:

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2009-10-06 133 Riktlinjen grundar sig på SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Sida 1 (9) 2016-01-15 Medicintekniska produkter MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (9) Innehåll Allmänt... 3 Medicintekniska

Läs mer

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2011 Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Målgrupp: Medarbetare på Vårdoch omsorgskontoret Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter.

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13)

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Rev. 2014-05-20 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso- och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) Sjuksköterskor och Medicinskt

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Innehåll 1. Syfte... 3 2. Upplägg... 3 3. Definitioner... 3 3.1. Medicintekniska produkter... 3 3.2. Medicinteknisk utrustning... 3 3.3. Hjälpmedel... 3 3.4.

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Medicinteknisk handbok

Medicinteknisk handbok 2015-02-26 1 (8) Omsorgsavdelningen Ansvarig Pernilla Hedin Upprättad av Gunilla Marcusson Upprättad den 2008-12-10 Reviderad den 2015-02-26 Medicinteknisk handbok Inledning Syftet med Medicinteknisk handbok

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.. Sida 1 Ur Borås Stads Styr-

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar

Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar Hjälpmedelsinstitutets förslag till: Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar 2009-06-05 OBS! Besiktnings/provningsrutiner utgivna av lyft- eller seltillverkaren/ leverantören gäller i

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4 7583/2016 Marknadskontrollplan 2016 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(7) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Dock finns det ett antal punkter som kräver åtgärder från hälso- och sjukvårdens

Dock finns det ett antal punkter som kräver åtgärder från hälso- och sjukvårdens 1(2) 23 januari 2006 hs 2006/0010 Hälso- och sjukvårdsnämnden Kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning, Hälso- och sjukvårdsnämnden har mottagit revisionsrapport; Granskning av kvalitetssäkring av

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4-41764/2016 Marknadskontrollplan 2017 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(8) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER Riktlinjerna omfattar Ansvarsförhållande, myndighetskrav, arbetssätt och rutiner Planering, anskaffning, användning, underhåll och omdisponering av medicinsktekniska

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Vård- och omsorgskontoret 2009-11-17 Uppdaterad 2010-07-08, 2011-01-04, Ann-Mari Godeberg 2011-07-19, 2013-11-01, 2014-04-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-10-01 08-579 214 20 Hälso- och sjukvård

Läs mer

Riktlinjer för användning av medicintekniska hjälpmedel

Riktlinjer för användning av medicintekniska hjälpmedel SID 1 (13) Ansvarig för rutin Medicinskt amsvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från Revideras 2018-07-14 Riktlinjer för användning av medicintekniska hjälpmedel SOLNA STAD

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

RIKTLINJER. om ansvarsförhållande för medicintekniska produkter inom Region Skåne. Version

RIKTLINJER. om ansvarsförhållande för medicintekniska produkter inom Region Skåne. Version RIKTLINJER om ansvarsförhållande för medicintekniska produkter inom Region Skåne Version 1.0 2016-06-08 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Vårdgivarens ansvar... 4 3. Förvaltningschefens ansvar...

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (6) Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Inom Norrbottens läns landsting finns

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-22 85 Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje Utgåva Antal sidor 4 5 Dokumentets namn Riktlinje Blodtransfusion Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2010-08-10 Reviderad 2014-03-17 RIKTLINJE BLODTRANSFUSION

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2017-03-06 Ulrika Ström, Anna Gröneberg Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28 uniform

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

EGENVÅRD. Regel för hälso- och sjukvård Sida 0 (4)

EGENVÅRD. Regel för hälso- och sjukvård Sida 0 (4) Sida 0 (4) 2015-03-02 MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 1 (4) Innehåll Egenvård... 2 Definitioner... 2 Ansvar... 2

Läs mer

Dokumentnamn Framtagen av Granskad av 4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Dokumentnamn Framtagen av Granskad av 4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Framtagen av Granskad av 4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Enhetschef för hälso- och sjukvård Enhet Datum Gäller till och med Ersätter Vård- och Omsorg 2012-01-03 2014-01-01 Uppdateras

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2016-03-21 Ulrika Ström, Ingrid Olausson Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering.

Rådsmöten och anhörigmöten hålls regelbundet på varje enhet. Boende/närstående erbjuds att delta i vårdplanering. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i Hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12(M) Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning BEMÖTANDE AV PATIENTER 4 kap 1 KRAV I FÖRFATTNING det finns rutiner

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning

Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Del 1. Utbildningskompendium. för. delegeringsutbildning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Utbildningskompendium för delegeringsutbildning Del 1 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Att

Läs mer

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från:

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från: Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Anmälan enligt Lex Maria Gäller från: 2013-06-24 Gäller för: Socialförvaltning Fastställd av: Socialförvaltnings leddningsgrupp Utarbetad av: MAS Revideras senast:

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Karlsborgs ~ kommun J

Karlsborgs ~ kommun J Karlsborgs ~ kommun J Rutin för delegering av medicinska arbetsuppgifter Dokumenttyp: Reviderad rutin Diarienummer: 2017-62 Beslutande: Socialchefen Gäller fr.o.m.: 2017-05-02 Reviderad: 2013-11-28, 2014-05-20,2016-01-18,

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Antagen av vård- och omsorgs nämnden 2016-09-06 Dokumentet gäller som längst fram till 2020-09-06 Dokumentägare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel Skötselanvisning av basutrustning och personliga hjälpmedel Till personal Författare: Brittmari Hansson Fastställd av: Marie Palmgren, Sirpa Huisman Utgåva nr: 1 Granskad av: Ann-Marie Thordeman, Therese

Läs mer

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD 2005-07-01 REVIDERAD 2013-03-05 HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning Region Stockholms Innerstad Sida 1 (9) MEDICINSKT ANSVARIGA 2014-04-07 SJUKSKÖTERSKOR OCH MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILTERING Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning MAS

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Region Gotland 2011-04-01 MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Region Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Rutin delegering av läkemedel

Rutin delegering av läkemedel Ansvarig för rutin Avdelningschef Vård- och äldreomsorg Upprättad (av vem och datum) Victoria Azad, enhetschef, Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp, Reviderad (av vem och datum)

Läs mer

MAS/MAR Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter

MAS/MAR Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Sid 1 av 24 MAS/MAR Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Region Gotland 2015-03-01 MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Region Gotland Riktlinjer och rutiner

Läs mer

Blås- och tarmdysfunktion

Blås- och tarmdysfunktion Region Stockholm Innerstad Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (6) 2017-08-30 Blås- och tarmdysfunktion MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna

Läs mer

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad

Uppföljning. Lokevägens gruppbostad Uppföljning Lokevägens gruppbostad Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av hälso-och sjukvård enligt GPA-modellen... 3 1.2 Kontakt med läkare och annan hälso-och sjukvårdspersonal...

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun 2010-07-13 Vv 150/2010 Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun Innehållsförteckning Avvikelsehantering...3 Patientsäkerhetsterminolog...3 Hälso- och sjukvårdslagen...3 Lag om yrkesverksamhet på

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Lokala rutiner för användning och hantering av Medicintekniska produkter (MTP) inom socialförvaltningen och samrehabförvaltningen i Mark/Svenljunga kommun Från och med den 1 december 2005 gäller nya regler

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9. Delegering - medicinskrättslig. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 9 Delegering - medicinskrättslig. 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 9 Delegering - medicinskrättslig 3 9.1 Allmänt 3 9.2 Ansvar 3 9.2.1 Formell/reell

Läs mer

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Socialtjänsten HSL Medicintekniska produkter d.nr. 2014/34/730 Upprättad: 2014-04-03 Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Med sängtillbehör menas här grind, grindskydd och uppresningsstöd

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer