MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER"

Transkript

1 MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6 KRAV PÅ 7 CE-MÄRKNING... 7 HANDHAVANDE AV MTP... 8 Grupp Medicinteknisk utrustning... 8 Grupp Arbetstekniska hjälpmedel/individuellt utprovade hjälpmedel8 UPPHANDLING OCH INKÖP..9 LEVERANSKONTROLL/REGISTRERING... 9 NUMRERING... 9 REGISTRERING AV MTP INKÖPTA AV ENHETERNA EGENTILLVERKNING...11 ANPASSA.11 SPECIALANPASSNING.11 VIKTIGT ATT FÖLJA BRUKSANVISNING FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL Periodiskt underhåll består av: MTP - REKOMMENDERADE UNDERHÅLLSINTERVALL EGENKONTROLL CHECKLISTA UNDERHÅLL MTP - UTRUSTNING grp

3 UNDERHÅLL MTP - UTRUSTNING grp FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL - FORMULÄR AKUT UNDERHÅLL AKUT UNDERHÅLL - FORMULÄR UTBILDNING Baspersonal 20 Vårdtagare/närstående GENOMFÖRD UTBILDNING - FORMULÄR RAPPORTERING OLYCKA/TILLBUD 22 ÅTGÄRDER VID OLYCKA/TILLBUD..22 MTP/HJÄLPMEDEL SOM EJ ÄR I BRUK - UTRANGERING

4 LAGSTIFTNING Socialstyrelsens författningssamling Ansvaret för användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården regleras av Socialstyrelsen. Anmälningsskyldighet enlig Lex Maria SOSFS 2005:28 Om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården SOSFS 2005:12 Medicinsk ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård SOSFS 1997:10 Läkemedelshantering i hälso- och sjukvård, Socialstyrelsens, allmänna råd SOSFS 2000:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1 Lagar Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Lagen om medicintekniska produkter är i kraft sedan den 1 juli Den svenska lagen är harmoniserad med EG-direktiven. Förutom allmänna regler för hela området innehåller den nyckelbestämmelser ur EG:s tre produktdirektiv inom det medicintekniska området. Hälso- och sjukvårdslagen 24 SFS 1982:763 Lagen o m yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, SFS 1998:531 Förordningar Förordning (1993:876, senaste ändring 2001:552) om medicintekniska produkter Förordningen innehåller kompletterande regler till lagen, bl a bemyndigas Läkemedelsverket att meddela föreskrifter. Förordningen innehåller också information om avgifter för registrering m.m. Förordningen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, SFS 1998:1513 4

5 Föreskrifter Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd Detaljregler för aktiva medicintekniska produkter för - implantation finns i LVFS 2001:5 - medicintekniska produkter i LVFS 2001:6 - in vitro diagnostiska medicintekniska produkter i LVFS 2001:7. - tillverkares skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter presenteras i LVFS 2001:8. Förfrågningar, adresser Information om hela det medicintekniska området finns att tillgå under EUkommissionens hemsida (http://europa.eu.int) för medicintekniska produkter. 5

6 SYFTE Syftet med Medicinteknisk handbok är att med utgångspunkt från lagar, förordningar och föreskrifter tydliggöra tillvägagångssätt, ansvar och befogenheter vid olika moment i arbete med medicintekniska produkter. Handboken är ett instrument som ska tillförsäkra vårdtagare och personal god kvalitet vid hantering av medicintekniska produkter. I handboken kommer medicintekniska produkter fortsättningsvis förkortas MTP. Med MTP avses i 2 lagen om medicintekniska produkter en produkt som, enligt tillverkarens uppgift, skall användas separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak: 1. påvisa, förebygga, behandla eller lindra en sjukdom 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller funktionshinder 3. undersöka, ändra, eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process 4. kontrollera befruktning MÅL Det övergripande målet är att skapa säkerhet för vårdtagare, personal och miljö vid användandet av MTP. Detta uppnås genom att: ställa krav på de MTP vi använder så att de uppfyller tillförlitlighet, tillgänglighet och god ekonomi minimera risker kring användandet av MTP genom att skapa tydliga rutiner för iordningställande, hantering och återställande tydliggöra ansvarförhållande om vad som ingår i vars och ens kompetensområde och yrkesansvar genom denna handbok informera all personal om gällande bestämmelser och rutiner ANSVAR Socialnämnden har utsett avdelningschefen för hälso- och sjukvårdsavdelningen till verksamhetschef för verksamhetsområdet medicintekniska produkter. Verksamhetschefen ansvarar för: att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga MTP förskrivs, utlämnas respektive tillförs patienter 6

7 att den personal som hanterar MTP inom verksamheten har adekvat utbildning och kompetens för uppgiften att lokal instruktion för användningen av medicintekniska produkter finns att instruktionen visar vem/vilka som har ansvaret för användningen, funktionskontroll och skötsel att anmälan om olyckor och tillbud sker i enlighet med gällande rutiner att MTP som förskrivits, utlämnats eller tillförts patienter kan spåras KRAV PÅ En medicinteknisk produkt skall vara lämplig för sin användning. Produkten är lämplig om den vid normal användning för sitt ändamål uppnår de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser höga krav på skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra. CE-MÄRKNING Efter den 14/6-98 får endast CE-märkta produkter släppas ut på marknaden och tas i bruk. Med CE-märkningen anger tillverkaren att produkten är säker och att han tar ansvar för produkten. Tillverkarens ansvar gäller bara då produkten används på det sätt som anges i den produktinformation som medföljer produkten. CE-märkning skall bestå av bokstäverna CE. Märkningen skall ske på sådant sätt att den blir väl synlig, lättläst och beständig. HANDHAVANDE AV MTP kan vara individuellt förskrivna eller inköpta till verksamheten som arbetstekniska hjälpmedel för att användas till flera vårdtagare. Kontroll av MTP skall alltid ske enligt uppgjorda checklistor. För individuellt förskrivna hjälpmedel kan kontrollen utföras av vårdtagaren själv eller dennes närstående enligt överenskommelse mellan ordinatör och vårdtagare/närstående. I de fall vårdtagare/närstående inte själv kan utföra kontrollen övergår detta ansvar till omvårdnadspersonalen/kontaktpersonen. För MTP inköpta till verksamheten ansvarar alltid omvårdnadspersonalen för kontrollen. Fortsättningsvis kallas kontroll av MTP för egenkontroll oavsett vem som bär ansvaret för kontrollen. 7

8 - MTP Begreppet medicintekniska produkter, MTP, indelas i: Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Medicinteknisk utrustning Arbetstekniska hjälpmedel Individuellt utprovade hjälpmedel Förbrukningsmaterial tas ej upp i handboken, men vissa förbrukningsartiklar räknas som MTP och regleras i särskild rutin se MAS - pärmen flik 1. Nedanstående är exempel på utrustning/hjälpmedel som finns i verksamheten. Grupp 1 Medicinteknisk utrustning Blodsockermätare Blodtrycksmanschetter Stetoskop Öronspegel Pumpar till sondmat lånas via Novartis Finns i verksamheten men Region Skåne har ansvaret Inhalatorer Infusionspumpar Oxygenkoncentratorer TENS Sugar Ventilatorer Grupp 2-3 Arbetstekniska hjälpmedel/individuellt utprovade hjälpmedel El-sängar, el-ryggstöd Vårdsängar Lyftar - mobila Lyftar - fast monterade Duschvagnar Diverse hygienhjälpmedel Rullstolar Gånghjälpmedel Arbetsstolar Antidecubitusmadrasser Hjälpmedel vid kognitiv nedsättning 8

9 UPPHANDLING OCH INKÖP Anskaffande av produkter och tjänster måste genomföras så att lagen om offentlig upphandling följs. Inköp av hjälpmedel och service (grupp II o III) sker genom Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) utifrån upphandlat produktsortiment. Upphandlingarna görs av Kommunförbundets Samverkansorganisation för hjälpmedelsfrågor. Om det uppstår behov av att ordinera hjälpmedel utanför fastställt sortiment på HÖS skall kontakt tas med Hjälpmedelskonsulent på HÖS och därefter med verksamhetschef för MTP för godkännande av inköp. LEVERANSKONTROLL/REGISTRERING Före produktens användande skall den kontrolleras i enlighet med bruksanvisningen. Viktigt är att säkerhetsanordningen är i funktionsdugligt skick. 1. Leveranskontroll skall för individuellt utprovade hjälpmedel och arbetstekniska hjälpmedel utföras av den som ordinerat/förskrivit/köpt hjälpmedlet. Leveranskontroll av övrig medicinteknisk utrustning skall utföras av ansvarig sjuksköterska respektive ansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast. 3. Produkten skall registreras på formuläret Registrering av MTP gäller hjälpmedel inköpta av enheterna. 2. Kalibrering respektive justering skall utföras enligt anvisningar i bruksanvisningen före första användandet. NUMRERING Hjälpmedel måste förses med en individmärkning. Denna märkning beställs av sjukgymnast respektive arbetsterapeut genom HÖS. 9

10 REGISTRERING AV MTP INKÖPTA AV ENHETERNA MTP Inventarienr Typ Tillhör grupp Placering Inköpsår Garantitid Bruksanvisning på svenska Leverantören lämnat teknisk underhållsdata Leveranskontroll Utförd /sign av Datum Förebyggande underhåll Kontrakt/avtal För registrering, se separat formulär Akut underhåll Kontrakt/avtal För registrering, se separat formulär Utbildning För registrering, se separat formulär 10

11 EGENTILLVERKNING Vid egentillverkning av medicintekniska produkter skall SOSFS 2008:1 följas. ANPASSA Åtgärder som sker inom ramen för tillverkarens angivna syfte med produkterna. Kan omfatta inställningar, utnyttjande av tillbehör, utbyte av komponenter enligt tillverkarens godkännande. SPECIALANPASSNING Den verksamhet som utför specialanpassning måste vara registrerad hos Läkemedelsverket. För närmre information om specialanpassning hänvisas till verksamhetschef för MTP. Specialanpassade produkter kallas sådana som tillverkas efter en läkares skriftliga anvisningar och som är avsedda att användas av en angiven patient. Anvisning får även göras av någon annan person som genom sina yrkeskvalifikationer är behörig. I kommunal vård och omsorg gäller detta anställd arbetsterapeut och sjukgymnast. Specialanpassning är de åtgärder som inte omfattas av tillverkarens deklarerade syfte. OBS! Om en användare själv modifierar eller ändrar en produkt upphör tillverkarens ansvar. NÄR MÅSTE RUTINER FÖR SPECIALANPASSNING TILLÄMPAS När man för enskild vårdtagare: Konstruerar och tillverkar en produkt Svetsar, sågar eller på annat sätt ändrar en levererad produkt Kombinerar produkter/tillbehör som inte hör ihop 11

12 VIKTIGT ATT FÖLJA BRUKSANVISNING Tillverkaren har ett ansvar att se till att varje produkt åtföljs av den information som användaren behöver, för att kunna använda produkten på ett säkert sätt. Informationen skall vara skriven på svenska (för en del äldre produkter finns inte sådana bruksanvisningar). För rätt handhavande av utrustningen är det av vikt att bruksanvisningen följs. Observera särskilt nedanstående: Bruksanvisning skall finnas på svenska Bruksanvisningen skall följa produkten Bruksanvisningen skall innehålla både handhavandeinstruktion och skötselinstruktion Innan man som personal använder produkten skall man först ha läst bruksanvisningen För MTP inköpta av enheten ansvarar enhetschefen för att den personal som skall använda produkten har tillgång till befintlig bruksanvisning/instruktion avseende produkten För individuellt utprovade hjälpmedel förvaras bruksanvisningen i kontaktpärm eller motsvarande Det är viktigt att utrustningen användes och rengörs enligt bruksanvisningen Utrustningen får inte kopplas samman med andra utrustningar, utan att först rådgöra med leverantören Anslutning och montering skall alltid vara i enlighet med leverantörens anvisningar Endast tillbehör och reservdelar som angivits av leverantören får användas. OBS! Tillverkarens ansvar gäller bara då produkten används på det sätt som angetts i bruksanvisningen. 12

13 FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL Förebyggande underhåll av MTP syftar till att produkten alltid skall vara användbar på sådant sätt: att utrustningen fungerar som avsett att utrustningen är säker för vårdtagaren och handhavaren att avbrotten i användningen minimeras. Förebyggande underhåll indelas i två delar, dels service utförd av användaren enligt instruktioner i bruksanvisningen och dels periodiskt underhåll och reparation utförd av leverantörens personal eller annan tekniskt utbildad personal som har kompetens för uppgiften. Periodiskt underhåll består av: 1. Utbyte av delar som förslitits under användning, för minimering av sådana avbrott i användningen som orsakas av fel i utrustningen 2. Provning för kontroll av utrustningens säkerhet och funktion 3. Justeringar, om nödvändigt 4. Uppdatering av programvara för hjälpmedel vid kognitiv nedsättning Tillverkaren skall ange hur förebyggande underhåll skall utföras, med vilka intervaller samt när förslitningsdelar måste bytas ut. Enhetschefen på respektive enhet ansvarar för att förebyggande underhåll utförs enligt gällande överenskommelse. Registrering av förebyggande underhåll av inköpta MTP/arbetstekniska hjälpmedel sker i för ändamålet avsett formulär som förvaras i MTP-pärm II. Registrering av förebyggande underhåll av individuellt utprovad utrustning/hjälpmedel sker i för ändamålet avsett formulär och förvaras i kontaktpärmen under HSL-fliken. 13

14 MTP REKOMMENDERADE UNDERHÅLLSINTERVALL (funktionskontroll) MTP/HJÄLPMEDEL UH-intervall Kommentar Blodtrycksmanschetter 12 mån Egen kontroll av enheten Inhalatorer 12 mån * Infusionspumpar 12 mån * Blodsockermätare enl bruksanvisning Egen kontroll av enheten Oxygenberikare/oxygenkoncentratorer 12 mån * Sugar 12 mån * Dekontaminatorer 12 mån * TENS-apparater 12 mån * Samtliga lyftar 12 mån *avtal med LIKO AB Sängar, el- och vårdsängar 24 mån *vid byte av brukare Rollatorer 12 mån *vid byte av brukare Manuella rullstolar 36 mån *vid byte av brukare Arbetsstolar Intervall ej fastställt *vid byte av brukare * Utförs av leverantörens personal eller annan tekniskt utbildad personal som har kompetens för uppgiften. För all utrustning som lånas eller hyrs av annan vårdgivare gäller deras föreskrifter. EGENKONTROLL CHECKLISTA Egenkontrollen skall utföras i enlighet med framtagna checklistor för respektive MTP. Egenkontroll av vårdtagarens individuellt utprovade hjälpmedel skall utföras av vårdtagarens kontaktperson. Aktuella checklistor skall finnas i vårdtagarens kontaktpärm under HSL-fliken. 14

15 För hjälpmedel som ägs av enheten ansvarar respektive enhetschef för att utse den/de personer som ansvarar för egenkontrollen. Aktuella checklistor skall finnas tillgängliga i MTP II-pärmen som förvaras enligt lokal rutin. UNDERHÅLL MTP - UTRUSTNING grp 1 på. MTP grp 1 Inventarienr/ typ Inköpsår Service datum Giltig t o m 15

16 16

17 UNDERHÅLL MTP - UTRUSTNING grp 2 på. MTP grp 2 Inventarienr/ typ Inköpsår Service datum Giltig t o m 17

18 FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL - FORMULÄR MPT Inventarienr Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m 18

19 AKUT UNDERHÅLL Då onormal funktions- eller driftstopp uppkommer skall användandet av MTP/hjälpmedlet omedelbart avbrytas. Nödvändiga åtgärder enligt nedan: 1. Avbryt behandlingen/undersökningen. Tag utrustningen/hjälpmedlet ur bruk. Försök inte reparera. Kasta inte bort något material! 2. Rapportera till Din närmaste chef snarast möjligt, för hjälpmedel inköpta av verksamhetsområdet. 3. För individuellt ordinerade hjälpmedel kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast snarast möjligt. Enhetschefen för respektive enhet ansvarar för att akut underhåll utförs enligt gällande överenskommelse. Registrering av akut underhåll av inköpta MTP/hjälpmedel sker i för ändamålet avsett formulär och förvaras i MTP-pärm II. Registrering av akut underhåll av individuellt utprovad utrustning/hjälpmedel sker i för ändamålet avsett formulär och förvaras i kontaktpärmen under HSL-fliken. 19

20 AKUT UNDERHÅLL - FORMULÄR MTP Inventarienr Utförda åtgärder Utfört av Datum Giltigt t o m Utförda åtgärder Utfört av Datum Giltigt t o m Utförda åtgärder Utfört av Datum Giltigt t o m 20

21 UTBILDNING Baspersonal Baspersonalen skall ha utbildning och övning i att använda utrustningen/hjälpmedlet och kunskap om hur fel på denna eller felaktig användning kan påverka vårdtagare eller andra. Även kunskaper om vilka risker som kan föreligga och hur dessa åtgärdas enligt tillverkarens säkerhetsföreskrifter ingår. Enhetschefen på respektive enhet ansvarar för att baspersonalen får kontinuerlig utbildning och övning samt att uppföljning av utbildning och övning sker regelbundet. Ansvaret för att utbildning/instruktion och handledning av handhavande av individuellt förskrivna hjälpmedel åligger ordinatören/förskrivaren. Ansvaret för utbildning/instruktion och handledning av handhavande av arbetstekniska hjälpmedel via HÖS eller inköpta av enheten åvilar enhetschefen att ombesörja. Enhetschefen på respektive enhet ansvarar även för att närvaron registreras och arkiveras i MTP-pärm II. Vårdtagare/närstående Vid utlåning till patient skall: noggranna instruktioner ges om funktion och skötsel bruksanvisning medfölja vid utlåning dokumenteras vem som är ansvarig för instruktionen vårdtagaren/närstående ges kunskap om och övning i kontroll, iordningställande och tillsyn av MTP/hjälpmedlet enligt fastställda instruktioner information ges om vart man ska vända sig vid fel, skador, tillbud eller olycka. Utbildning i användandet av MTP/hjälpmedlet skall dokumenteras i HSL - journalen under sökordet information/handledning/undervisning och följas upp av den som ordinerat och/eller ansvarar för utlåningen av utrustningen/hjälpmedlet. 21

22 GENOMFÖRD UTBILDNING - FORMULÄR MTP Typ av utbildning/information/instruktion Utförd av Datum Tagit del: MTP Typ av utbildning/information/instruktion Utförd av Datum Tagit del: 22

23 RAPPORTERING OLYCKA/TILLBUD Enligt 6 kap, 5 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall medicinsk ansvarig sjuksköterska (anmälningsskyldig) anmäla till Socialstyrelsen om en vårdtagare utsätts för allvarlig skada eller sjukdom eller risk för sådan i samband med vård och behandling. Om en negativ händelse eller ett tillbud har inträffat med en MTP ska en utredning snarast inledas och en bedömning göras om det inträffade skall anmälas enligt Lex Maria. Syftet med rapportering av olycka/tillbud är att snarast och korrekt dokumentera alla bidragande orsaker till händelsen och om brister finns i verksamheten snarast åtgärda dessa. Anmälan till tillverkaren samt till Läkemedelsverket om en negativ händelse eller ett tillbud med en MTP ska så snart som möjligt göras. Anmälningsplikten ska fullgöras av den som blivit utsedd som anmälningsansvarig av verksamhetschefen för MTP Rapportering av olycka/tillbud skall ske enligt MAS rutiner för avvikelserapportering/anmälan enligt Lex Maria. ÅTGÄRDER VID OLYCKA/TILLBUD 1. Avbryt behandlingen/undersökningen. Tag utrustningen/hjälpmedlet ur bruk. Försök inte reparera. Kasta inte bort något material! 2. Rapportera till Din närmaste chef snarast möjligt. 3. Händelsen skall dokumenteras på för ändamålet avsett formulär av berörd personal (Avvikelseblankett - MTP). 4. Ansvarig enhetschef är skyldig att rapportera händelsen till MAS, som vidtar nödvändiga åtgärder. 5. Verksamhetschefen för MTP anmäler till berörd leverantör, som i sin tur har ett eget utredningsansvar. 23

24 MTP/HJÄLPMEDEL SOM EJ ÄR I BRUK - UTRANGERING När utrustningen/hjälpmedlet av säkerhetsmässiga eller av andra orsaker inte används i verksamheten skall den utrangeras. Med utrangering menas, avställning eller skrotning. Då medicinska behov inte längre föreligger Skickas vid behov till hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) för rekonditionering (grp 2-3) Skickas i förekommande fall till den som äger produkten (annan vårdgivare grp 1) Om gällande säkerhetskrav inte uppfylls Repareras på plats där detta är möjligt Skickas till hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) för reparation alt. utrangering (grp 2-3) Skickas i förekommande fall till den som äger produkten (annan vårdgivare grp 1) Som ersätts av ny produkt eller ny teknik Skickas till hjälpmedelscentrum Östra Skåne för rekonditionering(hös grp 2-3) Skickas i förekommande fall till den som äger produkten (annan vårdgivare grp 1) Kasseras av enheten enligt gällande rutiner (grp 1) Kassation sker endast i undantagsfall på enheten (grp 2-3) Respektive ordinatör/omvårdnadsansvarig sjuksköterska/respektive enhet ombesörjer att utrustning/hjälpmedel sändes för rekonditionering/reparation. OBS! Hjälpmedlet/utrustningen skall även utrangeras om tillverkaren angivit en längsta livslängd. Vid utrangering är det viktigt att hjälpmedlet/utrustningen omhändertas på ett miljövänligt sätt och enligt tillverkarens anvisningar. 24

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Juni 2012 1 Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till personer i Skåne med funktionsnedsättning 3 Utgångspunkter...

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-09-18 88 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00 16.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer Socialförvaltningen Författare: Marini Adams Verksamhetssansvarig för tekniska hjälpmedel Granskad av: Vård och omsorgschef, MAS Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2011-12-01 Utgåva nr 2 Giltig

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014 Bok 1 Allmän del Januari 2014 Välkommen till Hjälpmedelshandboken. Bok 1 Allmän del Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets

Läs mer

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hemsjukvårdsreformen From 2014-01-20 gäller denna hjälpmedelsguide fortsatt för brukare i ordinärt boende (gäller även vissa hjälpmedel till brukare

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring RIKTLINJER med priser vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfälliga lån Riktlinjer antaget av socialnämnden 2012-10-02 101

Läs mer

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(14) Dokument ID: 09-63297 Fastställandedatum: 2014-02-27 Giltigt t.o.m.: 2015-02-27 Upprättare: Gunilla M Tuvér Fastställare: Berit Fredriksson Hjälpmedel Länsgemensam

Läs mer

Landstinget i Östergötland 2013-04-01. Hjälpmedelsguide. Östergötlands kommuner och landsting

Landstinget i Östergötland 2013-04-01. Hjälpmedelsguide. Östergötlands kommuner och landsting Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Östergötlands kommuner och landsting 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt...3 1.2 Hjälpmedelsguide...3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763...3

Läs mer

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER 2013-01-01 - tills vidare ENKÖPINGS KOMMUN För personer med rörelsehinder eller kognitiva

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m.

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m. Meddelandeblad Mottagare: Länsrätter, kammarrätter, länsstyrelser, kommuner, socialnämnder, förvaltningar med ansvar för äldreoch handikapp, landsting (sjukvårdshuvudmän), samverkansnämnder, sjukhus i

Läs mer