MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER"

Transkript

1 MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6 KRAV PÅ 7 CE-MÄRKNING... 7 HANDHAVANDE AV MTP... 8 Grupp Medicinteknisk utrustning... 8 Grupp Arbetstekniska hjälpmedel/individuellt utprovade hjälpmedel8 UPPHANDLING OCH INKÖP..9 LEVERANSKONTROLL/REGISTRERING... 9 NUMRERING... 9 REGISTRERING AV MTP INKÖPTA AV ENHETERNA EGENTILLVERKNING...11 ANPASSA.11 SPECIALANPASSNING.11 VIKTIGT ATT FÖLJA BRUKSANVISNING FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL Periodiskt underhåll består av: MTP - REKOMMENDERADE UNDERHÅLLSINTERVALL EGENKONTROLL CHECKLISTA UNDERHÅLL MTP - UTRUSTNING grp

3 UNDERHÅLL MTP - UTRUSTNING grp FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL - FORMULÄR AKUT UNDERHÅLL AKUT UNDERHÅLL - FORMULÄR UTBILDNING Baspersonal 20 Vårdtagare/närstående GENOMFÖRD UTBILDNING - FORMULÄR RAPPORTERING OLYCKA/TILLBUD 22 ÅTGÄRDER VID OLYCKA/TILLBUD..22 MTP/HJÄLPMEDEL SOM EJ ÄR I BRUK - UTRANGERING

4 LAGSTIFTNING Socialstyrelsens författningssamling Ansvaret för användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården regleras av Socialstyrelsen. Anmälningsskyldighet enlig Lex Maria SOSFS 2005:28 Om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården SOSFS 2005:12 Medicinsk ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård SOSFS 1997:10 Läkemedelshantering i hälso- och sjukvård, Socialstyrelsens, allmänna råd SOSFS 2000:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1 Lagar Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Lagen om medicintekniska produkter är i kraft sedan den 1 juli Den svenska lagen är harmoniserad med EG-direktiven. Förutom allmänna regler för hela området innehåller den nyckelbestämmelser ur EG:s tre produktdirektiv inom det medicintekniska området. Hälso- och sjukvårdslagen 24 SFS 1982:763 Lagen o m yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, SFS 1998:531 Förordningar Förordning (1993:876, senaste ändring 2001:552) om medicintekniska produkter Förordningen innehåller kompletterande regler till lagen, bl a bemyndigas Läkemedelsverket att meddela föreskrifter. Förordningen innehåller också information om avgifter för registrering m.m. Förordningen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, SFS 1998:1513 4

5 Föreskrifter Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd Detaljregler för aktiva medicintekniska produkter för - implantation finns i LVFS 2001:5 - medicintekniska produkter i LVFS 2001:6 - in vitro diagnostiska medicintekniska produkter i LVFS 2001:7. - tillverkares skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter presenteras i LVFS 2001:8. Förfrågningar, adresser Information om hela det medicintekniska området finns att tillgå under EUkommissionens hemsida ( för medicintekniska produkter. 5

6 SYFTE Syftet med Medicinteknisk handbok är att med utgångspunkt från lagar, förordningar och föreskrifter tydliggöra tillvägagångssätt, ansvar och befogenheter vid olika moment i arbete med medicintekniska produkter. Handboken är ett instrument som ska tillförsäkra vårdtagare och personal god kvalitet vid hantering av medicintekniska produkter. I handboken kommer medicintekniska produkter fortsättningsvis förkortas MTP. Med MTP avses i 2 lagen om medicintekniska produkter en produkt som, enligt tillverkarens uppgift, skall användas separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak: 1. påvisa, förebygga, behandla eller lindra en sjukdom 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller funktionshinder 3. undersöka, ändra, eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process 4. kontrollera befruktning MÅL Det övergripande målet är att skapa säkerhet för vårdtagare, personal och miljö vid användandet av MTP. Detta uppnås genom att: ställa krav på de MTP vi använder så att de uppfyller tillförlitlighet, tillgänglighet och god ekonomi minimera risker kring användandet av MTP genom att skapa tydliga rutiner för iordningställande, hantering och återställande tydliggöra ansvarförhållande om vad som ingår i vars och ens kompetensområde och yrkesansvar genom denna handbok informera all personal om gällande bestämmelser och rutiner ANSVAR Socialnämnden har utsett avdelningschefen för hälso- och sjukvårdsavdelningen till verksamhetschef för verksamhetsområdet medicintekniska produkter. Verksamhetschefen ansvarar för: att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga MTP förskrivs, utlämnas respektive tillförs patienter 6

7 att den personal som hanterar MTP inom verksamheten har adekvat utbildning och kompetens för uppgiften att lokal instruktion för användningen av medicintekniska produkter finns att instruktionen visar vem/vilka som har ansvaret för användningen, funktionskontroll och skötsel att anmälan om olyckor och tillbud sker i enlighet med gällande rutiner att MTP som förskrivits, utlämnats eller tillförts patienter kan spåras KRAV PÅ En medicinteknisk produkt skall vara lämplig för sin användning. Produkten är lämplig om den vid normal användning för sitt ändamål uppnår de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser höga krav på skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra. CE-MÄRKNING Efter den 14/6-98 får endast CE-märkta produkter släppas ut på marknaden och tas i bruk. Med CE-märkningen anger tillverkaren att produkten är säker och att han tar ansvar för produkten. Tillverkarens ansvar gäller bara då produkten används på det sätt som anges i den produktinformation som medföljer produkten. CE-märkning skall bestå av bokstäverna CE. Märkningen skall ske på sådant sätt att den blir väl synlig, lättläst och beständig. HANDHAVANDE AV MTP kan vara individuellt förskrivna eller inköpta till verksamheten som arbetstekniska hjälpmedel för att användas till flera vårdtagare. Kontroll av MTP skall alltid ske enligt uppgjorda checklistor. För individuellt förskrivna hjälpmedel kan kontrollen utföras av vårdtagaren själv eller dennes närstående enligt överenskommelse mellan ordinatör och vårdtagare/närstående. I de fall vårdtagare/närstående inte själv kan utföra kontrollen övergår detta ansvar till omvårdnadspersonalen/kontaktpersonen. För MTP inköpta till verksamheten ansvarar alltid omvårdnadspersonalen för kontrollen. Fortsättningsvis kallas kontroll av MTP för egenkontroll oavsett vem som bär ansvaret för kontrollen. 7

8 - MTP Begreppet medicintekniska produkter, MTP, indelas i: Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Medicinteknisk utrustning Arbetstekniska hjälpmedel Individuellt utprovade hjälpmedel Förbrukningsmaterial tas ej upp i handboken, men vissa förbrukningsartiklar räknas som MTP och regleras i särskild rutin se MAS - pärmen flik 1. Nedanstående är exempel på utrustning/hjälpmedel som finns i verksamheten. Grupp 1 Medicinteknisk utrustning Blodsockermätare Blodtrycksmanschetter Stetoskop Öronspegel Pumpar till sondmat lånas via Novartis Finns i verksamheten men Region Skåne har ansvaret Inhalatorer Infusionspumpar Oxygenkoncentratorer TENS Sugar Ventilatorer Grupp 2-3 Arbetstekniska hjälpmedel/individuellt utprovade hjälpmedel El-sängar, el-ryggstöd Vårdsängar Lyftar - mobila Lyftar - fast monterade Duschvagnar Diverse hygienhjälpmedel Rullstolar Gånghjälpmedel Arbetsstolar Antidecubitusmadrasser Hjälpmedel vid kognitiv nedsättning 8

9 UPPHANDLING OCH INKÖP Anskaffande av produkter och tjänster måste genomföras så att lagen om offentlig upphandling följs. Inköp av hjälpmedel och service (grupp II o III) sker genom Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) utifrån upphandlat produktsortiment. Upphandlingarna görs av Kommunförbundets Samverkansorganisation för hjälpmedelsfrågor. Om det uppstår behov av att ordinera hjälpmedel utanför fastställt sortiment på HÖS skall kontakt tas med Hjälpmedelskonsulent på HÖS och därefter med verksamhetschef för MTP för godkännande av inköp. LEVERANSKONTROLL/REGISTRERING Före produktens användande skall den kontrolleras i enlighet med bruksanvisningen. Viktigt är att säkerhetsanordningen är i funktionsdugligt skick. 1. Leveranskontroll skall för individuellt utprovade hjälpmedel och arbetstekniska hjälpmedel utföras av den som ordinerat/förskrivit/köpt hjälpmedlet. Leveranskontroll av övrig medicinteknisk utrustning skall utföras av ansvarig sjuksköterska respektive ansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast. 3. Produkten skall registreras på formuläret Registrering av MTP gäller hjälpmedel inköpta av enheterna. 2. Kalibrering respektive justering skall utföras enligt anvisningar i bruksanvisningen före första användandet. NUMRERING Hjälpmedel måste förses med en individmärkning. Denna märkning beställs av sjukgymnast respektive arbetsterapeut genom HÖS. 9

10 REGISTRERING AV MTP INKÖPTA AV ENHETERNA MTP Inventarienr Typ Tillhör grupp Placering Inköpsår Garantitid Bruksanvisning på svenska Leverantören lämnat teknisk underhållsdata Leveranskontroll Utförd /sign av Datum Förebyggande underhåll Kontrakt/avtal För registrering, se separat formulär Akut underhåll Kontrakt/avtal För registrering, se separat formulär Utbildning För registrering, se separat formulär 10

11 EGENTILLVERKNING Vid egentillverkning av medicintekniska produkter skall SOSFS 2008:1 följas. ANPASSA Åtgärder som sker inom ramen för tillverkarens angivna syfte med produkterna. Kan omfatta inställningar, utnyttjande av tillbehör, utbyte av komponenter enligt tillverkarens godkännande. SPECIALANPASSNING Den verksamhet som utför specialanpassning måste vara registrerad hos Läkemedelsverket. För närmre information om specialanpassning hänvisas till verksamhetschef för MTP. Specialanpassade produkter kallas sådana som tillverkas efter en läkares skriftliga anvisningar och som är avsedda att användas av en angiven patient. Anvisning får även göras av någon annan person som genom sina yrkeskvalifikationer är behörig. I kommunal vård och omsorg gäller detta anställd arbetsterapeut och sjukgymnast. Specialanpassning är de åtgärder som inte omfattas av tillverkarens deklarerade syfte. OBS! Om en användare själv modifierar eller ändrar en produkt upphör tillverkarens ansvar. NÄR MÅSTE RUTINER FÖR SPECIALANPASSNING TILLÄMPAS När man för enskild vårdtagare: Konstruerar och tillverkar en produkt Svetsar, sågar eller på annat sätt ändrar en levererad produkt Kombinerar produkter/tillbehör som inte hör ihop 11

12 VIKTIGT ATT FÖLJA BRUKSANVISNING Tillverkaren har ett ansvar att se till att varje produkt åtföljs av den information som användaren behöver, för att kunna använda produkten på ett säkert sätt. Informationen skall vara skriven på svenska (för en del äldre produkter finns inte sådana bruksanvisningar). För rätt handhavande av utrustningen är det av vikt att bruksanvisningen följs. Observera särskilt nedanstående: Bruksanvisning skall finnas på svenska Bruksanvisningen skall följa produkten Bruksanvisningen skall innehålla både handhavandeinstruktion och skötselinstruktion Innan man som personal använder produkten skall man först ha läst bruksanvisningen För MTP inköpta av enheten ansvarar enhetschefen för att den personal som skall använda produkten har tillgång till befintlig bruksanvisning/instruktion avseende produkten För individuellt utprovade hjälpmedel förvaras bruksanvisningen i kontaktpärm eller motsvarande Det är viktigt att utrustningen användes och rengörs enligt bruksanvisningen Utrustningen får inte kopplas samman med andra utrustningar, utan att först rådgöra med leverantören Anslutning och montering skall alltid vara i enlighet med leverantörens anvisningar Endast tillbehör och reservdelar som angivits av leverantören får användas. OBS! Tillverkarens ansvar gäller bara då produkten används på det sätt som angetts i bruksanvisningen. 12

13 FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL Förebyggande underhåll av MTP syftar till att produkten alltid skall vara användbar på sådant sätt: att utrustningen fungerar som avsett att utrustningen är säker för vårdtagaren och handhavaren att avbrotten i användningen minimeras. Förebyggande underhåll indelas i två delar, dels service utförd av användaren enligt instruktioner i bruksanvisningen och dels periodiskt underhåll och reparation utförd av leverantörens personal eller annan tekniskt utbildad personal som har kompetens för uppgiften. Periodiskt underhåll består av: 1. Utbyte av delar som förslitits under användning, för minimering av sådana avbrott i användningen som orsakas av fel i utrustningen 2. Provning för kontroll av utrustningens säkerhet och funktion 3. Justeringar, om nödvändigt 4. Uppdatering av programvara för hjälpmedel vid kognitiv nedsättning Tillverkaren skall ange hur förebyggande underhåll skall utföras, med vilka intervaller samt när förslitningsdelar måste bytas ut. Enhetschefen på respektive enhet ansvarar för att förebyggande underhåll utförs enligt gällande överenskommelse. Registrering av förebyggande underhåll av inköpta MTP/arbetstekniska hjälpmedel sker i för ändamålet avsett formulär som förvaras i MTP-pärm II. Registrering av förebyggande underhåll av individuellt utprovad utrustning/hjälpmedel sker i för ändamålet avsett formulär och förvaras i kontaktpärmen under HSL-fliken. 13

14 MTP REKOMMENDERADE UNDERHÅLLSINTERVALL (funktionskontroll) MTP/HJÄLPMEDEL UH-intervall Kommentar Blodtrycksmanschetter 12 mån Egen kontroll av enheten Inhalatorer 12 mån * Infusionspumpar 12 mån * Blodsockermätare enl bruksanvisning Egen kontroll av enheten Oxygenberikare/oxygenkoncentratorer 12 mån * Sugar 12 mån * Dekontaminatorer 12 mån * TENS-apparater 12 mån * Samtliga lyftar 12 mån *avtal med LIKO AB Sängar, el- och vårdsängar 24 mån *vid byte av brukare Rollatorer 12 mån *vid byte av brukare Manuella rullstolar 36 mån *vid byte av brukare Arbetsstolar Intervall ej fastställt *vid byte av brukare * Utförs av leverantörens personal eller annan tekniskt utbildad personal som har kompetens för uppgiften. För all utrustning som lånas eller hyrs av annan vårdgivare gäller deras föreskrifter. EGENKONTROLL CHECKLISTA Egenkontrollen skall utföras i enlighet med framtagna checklistor för respektive MTP. Egenkontroll av vårdtagarens individuellt utprovade hjälpmedel skall utföras av vårdtagarens kontaktperson. Aktuella checklistor skall finnas i vårdtagarens kontaktpärm under HSL-fliken. 14

15 För hjälpmedel som ägs av enheten ansvarar respektive enhetschef för att utse den/de personer som ansvarar för egenkontrollen. Aktuella checklistor skall finnas tillgängliga i MTP II-pärmen som förvaras enligt lokal rutin. UNDERHÅLL MTP - UTRUSTNING grp 1 på. MTP grp 1 Inventarienr/ typ Inköpsår Service datum Giltig t o m 15

16 16

17 UNDERHÅLL MTP - UTRUSTNING grp 2 på. MTP grp 2 Inventarienr/ typ Inköpsår Service datum Giltig t o m 17

18 FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL - FORMULÄR MPT Inventarienr Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m 18

19 AKUT UNDERHÅLL Då onormal funktions- eller driftstopp uppkommer skall användandet av MTP/hjälpmedlet omedelbart avbrytas. Nödvändiga åtgärder enligt nedan: 1. Avbryt behandlingen/undersökningen. Tag utrustningen/hjälpmedlet ur bruk. Försök inte reparera. Kasta inte bort något material! 2. Rapportera till Din närmaste chef snarast möjligt, för hjälpmedel inköpta av verksamhetsområdet. 3. För individuellt ordinerade hjälpmedel kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast snarast möjligt. Enhetschefen för respektive enhet ansvarar för att akut underhåll utförs enligt gällande överenskommelse. Registrering av akut underhåll av inköpta MTP/hjälpmedel sker i för ändamålet avsett formulär och förvaras i MTP-pärm II. Registrering av akut underhåll av individuellt utprovad utrustning/hjälpmedel sker i för ändamålet avsett formulär och förvaras i kontaktpärmen under HSL-fliken. 19

20 AKUT UNDERHÅLL - FORMULÄR MTP Inventarienr Utförda åtgärder Utfört av Datum Giltigt t o m Utförda åtgärder Utfört av Datum Giltigt t o m Utförda åtgärder Utfört av Datum Giltigt t o m 20

21 UTBILDNING Baspersonal Baspersonalen skall ha utbildning och övning i att använda utrustningen/hjälpmedlet och kunskap om hur fel på denna eller felaktig användning kan påverka vårdtagare eller andra. Även kunskaper om vilka risker som kan föreligga och hur dessa åtgärdas enligt tillverkarens säkerhetsföreskrifter ingår. Enhetschefen på respektive enhet ansvarar för att baspersonalen får kontinuerlig utbildning och övning samt att uppföljning av utbildning och övning sker regelbundet. Ansvaret för att utbildning/instruktion och handledning av handhavande av individuellt förskrivna hjälpmedel åligger ordinatören/förskrivaren. Ansvaret för utbildning/instruktion och handledning av handhavande av arbetstekniska hjälpmedel via HÖS eller inköpta av enheten åvilar enhetschefen att ombesörja. Enhetschefen på respektive enhet ansvarar även för att närvaron registreras och arkiveras i MTP-pärm II. Vårdtagare/närstående Vid utlåning till patient skall: noggranna instruktioner ges om funktion och skötsel bruksanvisning medfölja vid utlåning dokumenteras vem som är ansvarig för instruktionen vårdtagaren/närstående ges kunskap om och övning i kontroll, iordningställande och tillsyn av MTP/hjälpmedlet enligt fastställda instruktioner information ges om vart man ska vända sig vid fel, skador, tillbud eller olycka. Utbildning i användandet av MTP/hjälpmedlet skall dokumenteras i HSL - journalen under sökordet information/handledning/undervisning och följas upp av den som ordinerat och/eller ansvarar för utlåningen av utrustningen/hjälpmedlet. 21

22 GENOMFÖRD UTBILDNING - FORMULÄR MTP Typ av utbildning/information/instruktion Utförd av Datum Tagit del: MTP Typ av utbildning/information/instruktion Utförd av Datum Tagit del: 22

23 RAPPORTERING OLYCKA/TILLBUD Enligt 6 kap, 5 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall medicinsk ansvarig sjuksköterska (anmälningsskyldig) anmäla till Socialstyrelsen om en vårdtagare utsätts för allvarlig skada eller sjukdom eller risk för sådan i samband med vård och behandling. Om en negativ händelse eller ett tillbud har inträffat med en MTP ska en utredning snarast inledas och en bedömning göras om det inträffade skall anmälas enligt Lex Maria. Syftet med rapportering av olycka/tillbud är att snarast och korrekt dokumentera alla bidragande orsaker till händelsen och om brister finns i verksamheten snarast åtgärda dessa. Anmälan till tillverkaren samt till Läkemedelsverket om en negativ händelse eller ett tillbud med en MTP ska så snart som möjligt göras. Anmälningsplikten ska fullgöras av den som blivit utsedd som anmälningsansvarig av verksamhetschefen för MTP Rapportering av olycka/tillbud skall ske enligt MAS rutiner för avvikelserapportering/anmälan enligt Lex Maria. ÅTGÄRDER VID OLYCKA/TILLBUD 1. Avbryt behandlingen/undersökningen. Tag utrustningen/hjälpmedlet ur bruk. Försök inte reparera. Kasta inte bort något material! 2. Rapportera till Din närmaste chef snarast möjligt. 3. Händelsen skall dokumenteras på för ändamålet avsett formulär av berörd personal (Avvikelseblankett - MTP). 4. Ansvarig enhetschef är skyldig att rapportera händelsen till MAS, som vidtar nödvändiga åtgärder. 5. Verksamhetschefen för MTP anmäler till berörd leverantör, som i sin tur har ett eget utredningsansvar. 23

24 MTP/HJÄLPMEDEL SOM EJ ÄR I BRUK - UTRANGERING När utrustningen/hjälpmedlet av säkerhetsmässiga eller av andra orsaker inte används i verksamheten skall den utrangeras. Med utrangering menas, avställning eller skrotning. Då medicinska behov inte längre föreligger Skickas vid behov till hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) för rekonditionering (grp 2-3) Skickas i förekommande fall till den som äger produkten (annan vårdgivare grp 1) Om gällande säkerhetskrav inte uppfylls Repareras på plats där detta är möjligt Skickas till hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) för reparation alt. utrangering (grp 2-3) Skickas i förekommande fall till den som äger produkten (annan vårdgivare grp 1) Som ersätts av ny produkt eller ny teknik Skickas till hjälpmedelscentrum Östra Skåne för rekonditionering(hös grp 2-3) Skickas i förekommande fall till den som äger produkten (annan vårdgivare grp 1) Kasseras av enheten enligt gällande rutiner (grp 1) Kassation sker endast i undantagsfall på enheten (grp 2-3) Respektive ordinatör/omvårdnadsansvarig sjuksköterska/respektive enhet ombesörjer att utrustning/hjälpmedel sändes för rekonditionering/reparation. OBS! Hjälpmedlet/utrustningen skall även utrangeras om tillverkaren angivit en längsta livslängd. Vid utrangering är det viktigt att hjälpmedlet/utrustningen omhändertas på ett miljövänligt sätt och enligt tillverkarens anvisningar. 24

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Medicinteknisk handbok

Medicinteknisk handbok 2015-02-26 1 (8) Omsorgsavdelningen Ansvarig Pernilla Hedin Upprättad av Gunilla Marcusson Upprättad den 2008-12-10 Reviderad den 2015-02-26 Medicinteknisk handbok Inledning Syftet med Medicinteknisk handbok

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Sida 1 (9) 2016-01-15 Medicintekniska produkter MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (9) Innehåll Allmänt... 3 Medicintekniska

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13)

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Rev. 2014-05-20 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso- och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) Sjuksköterskor och Medicinskt

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsenheten Socialförvaltningen MEDICINTEKNISKA PRODUKTER - RIKTLINJE Handläggare: Befattning: Ann-Britt Christensen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2004 Uppdaterad 2013 Version:

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-22 85 Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter SN-2016/191 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter.

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2011 Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Målgrupp: Medarbetare på Vårdoch omsorgskontoret Diarienummer:

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter

Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter Innehåll 1. Syfte... 3 2. Upplägg... 3 3. Definitioner... 3 3.1. Medicintekniska produkter... 3 3.2. Medicinteknisk utrustning... 3 3.3. Hjälpmedel... 3 3.4.

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Vård- och omsorgskontoret 2009-11-17 Uppdaterad 2010-07-08, 2011-01-04, Ann-Mari Godeberg 2011-07-19, 2013-11-01, 2014-04-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-10-01 08-579 214 20 Hälso- och sjukvård

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2009-10-06 133 Riktlinjen grundar sig på SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

080508 11:1 060621. Flik: Ers: MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

080508 11:1 060621. Flik: Ers: MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 080508 11:1 060621 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 11:2/4 Rutiner för medicintekniska produkter, MTPD - Definition - Mål och syfte för kvalitetssäkring i kommunen - Lagar, författningar 11:5/8 Ansvar - Ansvarig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER Riktlinjerna omfattar Ansvarsförhållande, myndighetskrav, arbetssätt och rutiner Planering, anskaffning, användning, underhåll och omdisponering av medicinsktekniska

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter

Riktlinje för medicintekniska produkter PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Område: Version: Trygg och säker Hälso- och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: Medicinskt ansvariga Beslutad av: Medicinskt ansvariga Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Lokala rutiner för användning och hantering av Medicintekniska produkter (MTP) inom socialförvaltningen och samrehabförvaltningen i Mark/Svenljunga kommun Från och med den 1 december 2005 gäller nya regler

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4 7583/2016 Marknadskontrollplan 2016 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(7) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal SID 1 (15) Ansvarig för rutin Medicinskt amsvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

RIKTLINJER. om ansvarsförhållande för medicintekniska produkter inom Region Skåne. Version

RIKTLINJER. om ansvarsförhållande för medicintekniska produkter inom Region Skåne. Version RIKTLINJER om ansvarsförhållande för medicintekniska produkter inom Region Skåne Version 1.0 2016-06-08 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Vårdgivarens ansvar... 4 3. Förvaltningschefens ansvar...

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4-41764/2016 Marknadskontrollplan 2017 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(8) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Dock finns det ett antal punkter som kräver åtgärder från hälso- och sjukvårdens

Dock finns det ett antal punkter som kräver åtgärder från hälso- och sjukvårdens 1(2) 23 januari 2006 hs 2006/0010 Hälso- och sjukvårdsnämnden Kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning, Hälso- och sjukvårdsnämnden har mottagit revisionsrapport; Granskning av kvalitetssäkring av

Läs mer

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt Ansvarig sjuksköterska, MAS MAS 2016-04-01 Övergripande rutin för lokal avvikelsebehandling

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2016-03-21 Ulrika Ström, Ingrid Olausson Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun 2010-07-13 Vv 150/2010 Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun Innehållsförteckning Avvikelsehantering...3 Patientsäkerhetsterminolog...3 Hälso- och sjukvårdslagen...3 Lag om yrkesverksamhet på

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting

Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting 2009-05-19 INNEHÅLL Inledning 1 Lagen 1 Föreskrifter 1 Västerbottens läns landstings tolkning

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 8

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 8 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 8 Medicintekniska produkter -inkl. individuella/personliga och arbetstekniska hjälpmedel 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 8 Medicintekniska produkter 3 8.1 Allmänt

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2017-03-06 Ulrika Ström, Anna Gröneberg Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28 uniform

Läs mer

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Socialtjänsten HSL Medicintekniska produkter d.nr. 2014/34/730 Upprättad: 2014-04-03 Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Med sängtillbehör menas här grind, grindskydd och uppresningsstöd

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL MEDICINTEKNISK HANDBOK II CHECKLISTOR, EGENKONTROLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING DUSCHVAGN... 3 RULLSTOL... 4 BETASTÖD... 5 FÖRHÖJNINGSKLOTSAR... 6 MOBIL LYFT... 7 LYFTSELE OCH LYFTBAND... 8 SÄNGAR... 9 MOBIL

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med

Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med Riktlinjer för medicintekniska produkter - grundutrustning hos privata vårdgivare som Göteborgs stad har avtal med MTP-grupp medicinskt ansvariga (MAS/MAR) Eva Silow MAR Centrum, Majorna-Linné, Doris Söderman

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Lathund för kontroll och skötsel

Lathund för kontroll och skötsel Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: (MTP) Lathund för kontroll och skötsel Sida 2 (13) Innehåll

Läs mer

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från:

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från: Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Anmälan enligt Lex Maria Gäller från: 2013-06-24 Gäller för: Socialförvaltning Fastställd av: Socialförvaltnings leddningsgrupp Utarbetad av: MAS Revideras senast:

Läs mer

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter

Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (6) Avvikelsehantering för medicintekniska produkter Inom Norrbottens läns landsting finns

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen!

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! och kompetensområde nutrition Lite om regler, ansvar och olika roller s uppdrag Specialistkompetens Information och utbildning Försörjning av hjälpmedel Uppdraget

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Olyckor och tillbud med produkter i diabetesvården

Olyckor och tillbud med produkter i diabetesvården Olyckor och tillbud med produkter i diabetesvården SFSD 2015-04-17 Brita Liljestrand utredare Karin Hampus utredare Enheten för Medicinteknik Tillsyn är enhetens huvudsakliga uppgift Övrigt Tillsyn Enheten

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel

Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.. Sida 1 Ur Borås Stads Styr-

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 BESLUTSPROCESS... 5 SAMTYCKE FRÅN DEN ENSKILDE... 5 TVÅNGSÅTGÄRD... 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 3 ETISKA PRINCIPER... 3 ANSVAR... 4 VÅRDGIVAREN... 4 MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA, MAS... 4 VERKSAMHETSCHEF ENLIGT HSL... 4 LEGITIMERAD

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende funktionshinder Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Den hälso- och sjukvårdspersonal som skall använda och hantera medicintekniska produkter ska ha kunskap om produktens

Läs mer

Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar

Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar Hjälpmedelsinstitutets förslag till: Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar 2009-06-05 OBS! Besiktnings/provningsrutiner utgivna av lyft- eller seltillverkaren/ leverantören gäller i

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter [4851] Medicintekniska produkter Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Lagens tillämpningsområde [4851] Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om medicintekniska produkter.

Läs mer

12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107

12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107 Ärende 12 HSS 2014-09-22 12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antar föreslagna riktlinjer om ansvarsförhållanden

Läs mer