MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDICINTEKNISK HANDBOK REGLER OCH RUTINER"

Transkript

1 MEDICINTEKNISK HANDBOK I REGLER OCH RUTINER

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING... 4 Socialstyrelsens författningssamling... 4 Lagar... 4 Förordningar... 4 Föreskrifter... 5 SYFTE... 6 MÅL... 6 ANSVAR..6 KRAV PÅ 7 CE-MÄRKNING... 7 HANDHAVANDE AV MTP... 8 Grupp Medicinteknisk utrustning... 8 Grupp Arbetstekniska hjälpmedel/individuellt utprovade hjälpmedel8 UPPHANDLING OCH INKÖP..9 LEVERANSKONTROLL/REGISTRERING... 9 NUMRERING... 9 REGISTRERING AV MTP INKÖPTA AV ENHETERNA EGENTILLVERKNING...11 ANPASSA.11 SPECIALANPASSNING.11 VIKTIGT ATT FÖLJA BRUKSANVISNING FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL Periodiskt underhåll består av: MTP - REKOMMENDERADE UNDERHÅLLSINTERVALL EGENKONTROLL CHECKLISTA UNDERHÅLL MTP - UTRUSTNING grp

3 UNDERHÅLL MTP - UTRUSTNING grp FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL - FORMULÄR AKUT UNDERHÅLL AKUT UNDERHÅLL - FORMULÄR UTBILDNING Baspersonal 20 Vårdtagare/närstående GENOMFÖRD UTBILDNING - FORMULÄR RAPPORTERING OLYCKA/TILLBUD 22 ÅTGÄRDER VID OLYCKA/TILLBUD..22 MTP/HJÄLPMEDEL SOM EJ ÄR I BRUK - UTRANGERING

4 LAGSTIFTNING Socialstyrelsens författningssamling Ansvaret för användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården regleras av Socialstyrelsen. Anmälningsskyldighet enlig Lex Maria SOSFS 2005:28 Om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården SOSFS 2005:12 Medicinsk ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård SOSFS 1997:10 Läkemedelshantering i hälso- och sjukvård, Socialstyrelsens, allmänna råd SOSFS 2000:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1 Lagar Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Lagen om medicintekniska produkter är i kraft sedan den 1 juli Den svenska lagen är harmoniserad med EG-direktiven. Förutom allmänna regler för hela området innehåller den nyckelbestämmelser ur EG:s tre produktdirektiv inom det medicintekniska området. Hälso- och sjukvårdslagen 24 SFS 1982:763 Lagen o m yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, SFS 1998:531 Förordningar Förordning (1993:876, senaste ändring 2001:552) om medicintekniska produkter Förordningen innehåller kompletterande regler till lagen, bl a bemyndigas Läkemedelsverket att meddela föreskrifter. Förordningen innehåller också information om avgifter för registrering m.m. Förordningen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, SFS 1998:1513 4

5 Föreskrifter Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd Detaljregler för aktiva medicintekniska produkter för - implantation finns i LVFS 2001:5 - medicintekniska produkter i LVFS 2001:6 - in vitro diagnostiska medicintekniska produkter i LVFS 2001:7. - tillverkares skyldighet att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter presenteras i LVFS 2001:8. Förfrågningar, adresser Information om hela det medicintekniska området finns att tillgå under EUkommissionens hemsida (http://europa.eu.int) för medicintekniska produkter. 5

6 SYFTE Syftet med Medicinteknisk handbok är att med utgångspunkt från lagar, förordningar och föreskrifter tydliggöra tillvägagångssätt, ansvar och befogenheter vid olika moment i arbete med medicintekniska produkter. Handboken är ett instrument som ska tillförsäkra vårdtagare och personal god kvalitet vid hantering av medicintekniska produkter. I handboken kommer medicintekniska produkter fortsättningsvis förkortas MTP. Med MTP avses i 2 lagen om medicintekniska produkter en produkt som, enligt tillverkarens uppgift, skall användas separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak: 1. påvisa, förebygga, behandla eller lindra en sjukdom 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller funktionshinder 3. undersöka, ändra, eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process 4. kontrollera befruktning MÅL Det övergripande målet är att skapa säkerhet för vårdtagare, personal och miljö vid användandet av MTP. Detta uppnås genom att: ställa krav på de MTP vi använder så att de uppfyller tillförlitlighet, tillgänglighet och god ekonomi minimera risker kring användandet av MTP genom att skapa tydliga rutiner för iordningställande, hantering och återställande tydliggöra ansvarförhållande om vad som ingår i vars och ens kompetensområde och yrkesansvar genom denna handbok informera all personal om gällande bestämmelser och rutiner ANSVAR Socialnämnden har utsett avdelningschefen för hälso- och sjukvårdsavdelningen till verksamhetschef för verksamhetsområdet medicintekniska produkter. Verksamhetschefen ansvarar för: att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga MTP förskrivs, utlämnas respektive tillförs patienter 6

7 att den personal som hanterar MTP inom verksamheten har adekvat utbildning och kompetens för uppgiften att lokal instruktion för användningen av medicintekniska produkter finns att instruktionen visar vem/vilka som har ansvaret för användningen, funktionskontroll och skötsel att anmälan om olyckor och tillbud sker i enlighet med gällande rutiner att MTP som förskrivits, utlämnats eller tillförts patienter kan spåras KRAV PÅ En medicinteknisk produkt skall vara lämplig för sin användning. Produkten är lämplig om den vid normal användning för sitt ändamål uppnår de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser höga krav på skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra. CE-MÄRKNING Efter den 14/6-98 får endast CE-märkta produkter släppas ut på marknaden och tas i bruk. Med CE-märkningen anger tillverkaren att produkten är säker och att han tar ansvar för produkten. Tillverkarens ansvar gäller bara då produkten används på det sätt som anges i den produktinformation som medföljer produkten. CE-märkning skall bestå av bokstäverna CE. Märkningen skall ske på sådant sätt att den blir väl synlig, lättläst och beständig. HANDHAVANDE AV MTP kan vara individuellt förskrivna eller inköpta till verksamheten som arbetstekniska hjälpmedel för att användas till flera vårdtagare. Kontroll av MTP skall alltid ske enligt uppgjorda checklistor. För individuellt förskrivna hjälpmedel kan kontrollen utföras av vårdtagaren själv eller dennes närstående enligt överenskommelse mellan ordinatör och vårdtagare/närstående. I de fall vårdtagare/närstående inte själv kan utföra kontrollen övergår detta ansvar till omvårdnadspersonalen/kontaktpersonen. För MTP inköpta till verksamheten ansvarar alltid omvårdnadspersonalen för kontrollen. Fortsättningsvis kallas kontroll av MTP för egenkontroll oavsett vem som bär ansvaret för kontrollen. 7

8 - MTP Begreppet medicintekniska produkter, MTP, indelas i: Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Medicinteknisk utrustning Arbetstekniska hjälpmedel Individuellt utprovade hjälpmedel Förbrukningsmaterial tas ej upp i handboken, men vissa förbrukningsartiklar räknas som MTP och regleras i särskild rutin se MAS - pärmen flik 1. Nedanstående är exempel på utrustning/hjälpmedel som finns i verksamheten. Grupp 1 Medicinteknisk utrustning Blodsockermätare Blodtrycksmanschetter Stetoskop Öronspegel Pumpar till sondmat lånas via Novartis Finns i verksamheten men Region Skåne har ansvaret Inhalatorer Infusionspumpar Oxygenkoncentratorer TENS Sugar Ventilatorer Grupp 2-3 Arbetstekniska hjälpmedel/individuellt utprovade hjälpmedel El-sängar, el-ryggstöd Vårdsängar Lyftar - mobila Lyftar - fast monterade Duschvagnar Diverse hygienhjälpmedel Rullstolar Gånghjälpmedel Arbetsstolar Antidecubitusmadrasser Hjälpmedel vid kognitiv nedsättning 8

9 UPPHANDLING OCH INKÖP Anskaffande av produkter och tjänster måste genomföras så att lagen om offentlig upphandling följs. Inköp av hjälpmedel och service (grupp II o III) sker genom Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) utifrån upphandlat produktsortiment. Upphandlingarna görs av Kommunförbundets Samverkansorganisation för hjälpmedelsfrågor. Om det uppstår behov av att ordinera hjälpmedel utanför fastställt sortiment på HÖS skall kontakt tas med Hjälpmedelskonsulent på HÖS och därefter med verksamhetschef för MTP för godkännande av inköp. LEVERANSKONTROLL/REGISTRERING Före produktens användande skall den kontrolleras i enlighet med bruksanvisningen. Viktigt är att säkerhetsanordningen är i funktionsdugligt skick. 1. Leveranskontroll skall för individuellt utprovade hjälpmedel och arbetstekniska hjälpmedel utföras av den som ordinerat/förskrivit/köpt hjälpmedlet. Leveranskontroll av övrig medicinteknisk utrustning skall utföras av ansvarig sjuksköterska respektive ansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast. 3. Produkten skall registreras på formuläret Registrering av MTP gäller hjälpmedel inköpta av enheterna. 2. Kalibrering respektive justering skall utföras enligt anvisningar i bruksanvisningen före första användandet. NUMRERING Hjälpmedel måste förses med en individmärkning. Denna märkning beställs av sjukgymnast respektive arbetsterapeut genom HÖS. 9

10 REGISTRERING AV MTP INKÖPTA AV ENHETERNA MTP Inventarienr Typ Tillhör grupp Placering Inköpsår Garantitid Bruksanvisning på svenska Leverantören lämnat teknisk underhållsdata Leveranskontroll Utförd /sign av Datum Förebyggande underhåll Kontrakt/avtal För registrering, se separat formulär Akut underhåll Kontrakt/avtal För registrering, se separat formulär Utbildning För registrering, se separat formulär 10

11 EGENTILLVERKNING Vid egentillverkning av medicintekniska produkter skall SOSFS 2008:1 följas. ANPASSA Åtgärder som sker inom ramen för tillverkarens angivna syfte med produkterna. Kan omfatta inställningar, utnyttjande av tillbehör, utbyte av komponenter enligt tillverkarens godkännande. SPECIALANPASSNING Den verksamhet som utför specialanpassning måste vara registrerad hos Läkemedelsverket. För närmre information om specialanpassning hänvisas till verksamhetschef för MTP. Specialanpassade produkter kallas sådana som tillverkas efter en läkares skriftliga anvisningar och som är avsedda att användas av en angiven patient. Anvisning får även göras av någon annan person som genom sina yrkeskvalifikationer är behörig. I kommunal vård och omsorg gäller detta anställd arbetsterapeut och sjukgymnast. Specialanpassning är de åtgärder som inte omfattas av tillverkarens deklarerade syfte. OBS! Om en användare själv modifierar eller ändrar en produkt upphör tillverkarens ansvar. NÄR MÅSTE RUTINER FÖR SPECIALANPASSNING TILLÄMPAS När man för enskild vårdtagare: Konstruerar och tillverkar en produkt Svetsar, sågar eller på annat sätt ändrar en levererad produkt Kombinerar produkter/tillbehör som inte hör ihop 11

12 VIKTIGT ATT FÖLJA BRUKSANVISNING Tillverkaren har ett ansvar att se till att varje produkt åtföljs av den information som användaren behöver, för att kunna använda produkten på ett säkert sätt. Informationen skall vara skriven på svenska (för en del äldre produkter finns inte sådana bruksanvisningar). För rätt handhavande av utrustningen är det av vikt att bruksanvisningen följs. Observera särskilt nedanstående: Bruksanvisning skall finnas på svenska Bruksanvisningen skall följa produkten Bruksanvisningen skall innehålla både handhavandeinstruktion och skötselinstruktion Innan man som personal använder produkten skall man först ha läst bruksanvisningen För MTP inköpta av enheten ansvarar enhetschefen för att den personal som skall använda produkten har tillgång till befintlig bruksanvisning/instruktion avseende produkten För individuellt utprovade hjälpmedel förvaras bruksanvisningen i kontaktpärm eller motsvarande Det är viktigt att utrustningen användes och rengörs enligt bruksanvisningen Utrustningen får inte kopplas samman med andra utrustningar, utan att först rådgöra med leverantören Anslutning och montering skall alltid vara i enlighet med leverantörens anvisningar Endast tillbehör och reservdelar som angivits av leverantören får användas. OBS! Tillverkarens ansvar gäller bara då produkten används på det sätt som angetts i bruksanvisningen. 12

13 FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL Förebyggande underhåll av MTP syftar till att produkten alltid skall vara användbar på sådant sätt: att utrustningen fungerar som avsett att utrustningen är säker för vårdtagaren och handhavaren att avbrotten i användningen minimeras. Förebyggande underhåll indelas i två delar, dels service utförd av användaren enligt instruktioner i bruksanvisningen och dels periodiskt underhåll och reparation utförd av leverantörens personal eller annan tekniskt utbildad personal som har kompetens för uppgiften. Periodiskt underhåll består av: 1. Utbyte av delar som förslitits under användning, för minimering av sådana avbrott i användningen som orsakas av fel i utrustningen 2. Provning för kontroll av utrustningens säkerhet och funktion 3. Justeringar, om nödvändigt 4. Uppdatering av programvara för hjälpmedel vid kognitiv nedsättning Tillverkaren skall ange hur förebyggande underhåll skall utföras, med vilka intervaller samt när förslitningsdelar måste bytas ut. Enhetschefen på respektive enhet ansvarar för att förebyggande underhåll utförs enligt gällande överenskommelse. Registrering av förebyggande underhåll av inköpta MTP/arbetstekniska hjälpmedel sker i för ändamålet avsett formulär som förvaras i MTP-pärm II. Registrering av förebyggande underhåll av individuellt utprovad utrustning/hjälpmedel sker i för ändamålet avsett formulär och förvaras i kontaktpärmen under HSL-fliken. 13

14 MTP REKOMMENDERADE UNDERHÅLLSINTERVALL (funktionskontroll) MTP/HJÄLPMEDEL UH-intervall Kommentar Blodtrycksmanschetter 12 mån Egen kontroll av enheten Inhalatorer 12 mån * Infusionspumpar 12 mån * Blodsockermätare enl bruksanvisning Egen kontroll av enheten Oxygenberikare/oxygenkoncentratorer 12 mån * Sugar 12 mån * Dekontaminatorer 12 mån * TENS-apparater 12 mån * Samtliga lyftar 12 mån *avtal med LIKO AB Sängar, el- och vårdsängar 24 mån *vid byte av brukare Rollatorer 12 mån *vid byte av brukare Manuella rullstolar 36 mån *vid byte av brukare Arbetsstolar Intervall ej fastställt *vid byte av brukare * Utförs av leverantörens personal eller annan tekniskt utbildad personal som har kompetens för uppgiften. För all utrustning som lånas eller hyrs av annan vårdgivare gäller deras föreskrifter. EGENKONTROLL CHECKLISTA Egenkontrollen skall utföras i enlighet med framtagna checklistor för respektive MTP. Egenkontroll av vårdtagarens individuellt utprovade hjälpmedel skall utföras av vårdtagarens kontaktperson. Aktuella checklistor skall finnas i vårdtagarens kontaktpärm under HSL-fliken. 14

15 För hjälpmedel som ägs av enheten ansvarar respektive enhetschef för att utse den/de personer som ansvarar för egenkontrollen. Aktuella checklistor skall finnas tillgängliga i MTP II-pärmen som förvaras enligt lokal rutin. UNDERHÅLL MTP - UTRUSTNING grp 1 på. MTP grp 1 Inventarienr/ typ Inköpsår Service datum Giltig t o m 15

16 16

17 UNDERHÅLL MTP - UTRUSTNING grp 2 på. MTP grp 2 Inventarienr/ typ Inköpsår Service datum Giltig t o m 17

18 FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL - FORMULÄR MPT Inventarienr Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m Underhåll utfört Datum Giltigt t o m 18

19 AKUT UNDERHÅLL Då onormal funktions- eller driftstopp uppkommer skall användandet av MTP/hjälpmedlet omedelbart avbrytas. Nödvändiga åtgärder enligt nedan: 1. Avbryt behandlingen/undersökningen. Tag utrustningen/hjälpmedlet ur bruk. Försök inte reparera. Kasta inte bort något material! 2. Rapportera till Din närmaste chef snarast möjligt, för hjälpmedel inköpta av verksamhetsområdet. 3. För individuellt ordinerade hjälpmedel kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast snarast möjligt. Enhetschefen för respektive enhet ansvarar för att akut underhåll utförs enligt gällande överenskommelse. Registrering av akut underhåll av inköpta MTP/hjälpmedel sker i för ändamålet avsett formulär och förvaras i MTP-pärm II. Registrering av akut underhåll av individuellt utprovad utrustning/hjälpmedel sker i för ändamålet avsett formulär och förvaras i kontaktpärmen under HSL-fliken. 19

20 AKUT UNDERHÅLL - FORMULÄR MTP Inventarienr Utförda åtgärder Utfört av Datum Giltigt t o m Utförda åtgärder Utfört av Datum Giltigt t o m Utförda åtgärder Utfört av Datum Giltigt t o m 20

21 UTBILDNING Baspersonal Baspersonalen skall ha utbildning och övning i att använda utrustningen/hjälpmedlet och kunskap om hur fel på denna eller felaktig användning kan påverka vårdtagare eller andra. Även kunskaper om vilka risker som kan föreligga och hur dessa åtgärdas enligt tillverkarens säkerhetsföreskrifter ingår. Enhetschefen på respektive enhet ansvarar för att baspersonalen får kontinuerlig utbildning och övning samt att uppföljning av utbildning och övning sker regelbundet. Ansvaret för att utbildning/instruktion och handledning av handhavande av individuellt förskrivna hjälpmedel åligger ordinatören/förskrivaren. Ansvaret för utbildning/instruktion och handledning av handhavande av arbetstekniska hjälpmedel via HÖS eller inköpta av enheten åvilar enhetschefen att ombesörja. Enhetschefen på respektive enhet ansvarar även för att närvaron registreras och arkiveras i MTP-pärm II. Vårdtagare/närstående Vid utlåning till patient skall: noggranna instruktioner ges om funktion och skötsel bruksanvisning medfölja vid utlåning dokumenteras vem som är ansvarig för instruktionen vårdtagaren/närstående ges kunskap om och övning i kontroll, iordningställande och tillsyn av MTP/hjälpmedlet enligt fastställda instruktioner information ges om vart man ska vända sig vid fel, skador, tillbud eller olycka. Utbildning i användandet av MTP/hjälpmedlet skall dokumenteras i HSL - journalen under sökordet information/handledning/undervisning och följas upp av den som ordinerat och/eller ansvarar för utlåningen av utrustningen/hjälpmedlet. 21

22 GENOMFÖRD UTBILDNING - FORMULÄR MTP Typ av utbildning/information/instruktion Utförd av Datum Tagit del: MTP Typ av utbildning/information/instruktion Utförd av Datum Tagit del: 22

23 RAPPORTERING OLYCKA/TILLBUD Enligt 6 kap, 5 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall medicinsk ansvarig sjuksköterska (anmälningsskyldig) anmäla till Socialstyrelsen om en vårdtagare utsätts för allvarlig skada eller sjukdom eller risk för sådan i samband med vård och behandling. Om en negativ händelse eller ett tillbud har inträffat med en MTP ska en utredning snarast inledas och en bedömning göras om det inträffade skall anmälas enligt Lex Maria. Syftet med rapportering av olycka/tillbud är att snarast och korrekt dokumentera alla bidragande orsaker till händelsen och om brister finns i verksamheten snarast åtgärda dessa. Anmälan till tillverkaren samt till Läkemedelsverket om en negativ händelse eller ett tillbud med en MTP ska så snart som möjligt göras. Anmälningsplikten ska fullgöras av den som blivit utsedd som anmälningsansvarig av verksamhetschefen för MTP Rapportering av olycka/tillbud skall ske enligt MAS rutiner för avvikelserapportering/anmälan enligt Lex Maria. ÅTGÄRDER VID OLYCKA/TILLBUD 1. Avbryt behandlingen/undersökningen. Tag utrustningen/hjälpmedlet ur bruk. Försök inte reparera. Kasta inte bort något material! 2. Rapportera till Din närmaste chef snarast möjligt. 3. Händelsen skall dokumenteras på för ändamålet avsett formulär av berörd personal (Avvikelseblankett - MTP). 4. Ansvarig enhetschef är skyldig att rapportera händelsen till MAS, som vidtar nödvändiga åtgärder. 5. Verksamhetschefen för MTP anmäler till berörd leverantör, som i sin tur har ett eget utredningsansvar. 23

24 MTP/HJÄLPMEDEL SOM EJ ÄR I BRUK - UTRANGERING När utrustningen/hjälpmedlet av säkerhetsmässiga eller av andra orsaker inte används i verksamheten skall den utrangeras. Med utrangering menas, avställning eller skrotning. Då medicinska behov inte längre föreligger Skickas vid behov till hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) för rekonditionering (grp 2-3) Skickas i förekommande fall till den som äger produkten (annan vårdgivare grp 1) Om gällande säkerhetskrav inte uppfylls Repareras på plats där detta är möjligt Skickas till hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) för reparation alt. utrangering (grp 2-3) Skickas i förekommande fall till den som äger produkten (annan vårdgivare grp 1) Som ersätts av ny produkt eller ny teknik Skickas till hjälpmedelscentrum Östra Skåne för rekonditionering(hös grp 2-3) Skickas i förekommande fall till den som äger produkten (annan vårdgivare grp 1) Kasseras av enheten enligt gällande rutiner (grp 1) Kassation sker endast i undantagsfall på enheten (grp 2-3) Respektive ordinatör/omvårdnadsansvarig sjuksköterska/respektive enhet ombesörjer att utrustning/hjälpmedel sändes för rekonditionering/reparation. OBS! Hjälpmedlet/utrustningen skall även utrangeras om tillverkaren angivit en längsta livslängd. Vid utrangering är det viktigt att hjälpmedlet/utrustningen omhändertas på ett miljövänligt sätt och enligt tillverkarens anvisningar. 24

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting

Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting 2009-05-19 INNEHÅLL Inledning 1 Lagen 1 Föreskrifter 1 Västerbottens läns landstings tolkning

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER REGION STOCKHOLMS INNERSTAD MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTE RSKOR MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILITERING Sid 1 (21) UTFÄRDAD 2005-07-01 REVIDERAD 2013-03-05 HANDBOK STÖD FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2013-11-26 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen 2 2014-04-08 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/38-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Q-RA Äldrenämnden Uppföljning hemsjukvård

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28 Om SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria OH-version mars 2006 Lex Maria Introduktion och bakgrund Föreskrifterna Vilka krav ställs? Allmänna

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-08 Beslutad av Ninette Hansson sidan 1(9) Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

6. Fel och brister i verksamheten. 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6. Fel och brister i verksamheten. 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Inriktning och mål för medicinteknisk säkerhet

Inriktning och mål för medicinteknisk säkerhet Inriktning och mål för medicinteknisk säkerhet vid Kristianstad Hässleholms sjukhusorganisation Tillämpningsanvisning för delegering av ansvar enligt föreskriften SOSFS 2001:12 Ide och grundutförande:

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL 4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL FÖRSKRIVARE Med förskrivare avses det som tidigare benämndes ordinatör. I dessa riktlinjer är begreppet ordinatör ersatt med begreppet förskrivare. På samma

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Äldre och handikappomsorgen Skara kommun ÅR 2010 Reviderad år 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK ALLMÄNT När behov uppstår av medicinteknisk produkt Rutin för

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Brister i IVD-produkter

Brister i IVD-produkter Brister i IVD-produkter Hur laboratorier rapporterar bristfälliga IVD-produkter till Läkemedelsverket och vad händer hos Läkemedelsverket sen? Equalis användarmöte för Molekylärdiagnostik, 23-24 oktober

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2015-06-03 Tid: Tisdagen den 9 juni 2015, kl. 13:30 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl 12.30 i lilla konferensrummet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Diarienummer ALN-2013-0246 NHO-2013-0201 Riktlinje för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande ÄLN och NHO

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING

HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING Hjälpmedelsprogram Innehållsförteckning HJÄLPMEDELSPROGRAM Inledning 2 Lagstiftning 2 Syfte 2 Mål 2 Målgrupp 2 Uppföljning 2 Arbetsgrupp 2 Styrinstrument 3 HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING 3 Samverkan 3 Gemensam

Läs mer

KVALITETSHANDBOK FÖR HJÄLPMEDEL/MTP

KVALITETSHANDBOK FÖR HJÄLPMEDEL/MTP KOMMUNERNA I GÄVLEBORG KVALITETSHANDBOK FÖR HJÄLPMEDEL/MTP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid KVALITETSHANDBOK HJÄLPMEDEL/MTP 3-4 BAKGRUND - SYFTE 4-6 DEFINITION AV HJÄLPMEDEL/MTP ANSVARSFÖRDELNING I KOMMUNEN

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-29 SN-2014/1132.715 1 (2) HANDLÄGGARE Berntsson Nilsson, Judith Judith.BerntssonNilsson@huddinge.se Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument

1(9) Larm och skyddsåtgärder. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 115 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2007-08-11, Därefter reviderad

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Fastställt av: Riktlinjer Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-05 Riktlinjer för avvikelsehantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården Konsumentprodukter som hjälpmedel En handbok för hälso- och sjukvården Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Ulla-Britt Blomquist och Manólis Nymark Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist Illustrationer:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer