Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel"

Transkript

1 Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun TIERP i Telefon: i

2 Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov samt kognitiva hjälpmedel Inledning Kommunen har ansvar för tekniska hjälpmedel till personer med rörelse- och/eller kognitiv funktionsnedsättning över 21 år i ordinärt boende, särskilt boende samt boende med särskilt stöd enligt LSS. Varje enhet ska inredas och basutrustas så att miljön motsvarar de behov som de enskilda som bor/arbetar där har. Hjälpmedlet är lämpligt när det är rätt levererat och installerat samt underhålls och används i enlighet med tillverkarens märkning, bruksanvisning eller marknadsföring. Hjälpmedlet är lämpligt när det uppnår de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser höga krav på skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra. Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i ledningssystem för kvalitet ska finnas rutiner för hur varje verksamhet ska organiseras för att möjliggöra en säker användning och hantering av medicintekniska produkter. Bakgrund Med stöd av lag och författning upprättade kommunen tidigare en handbok, vilken innefattade riktlinjer, rutiner, instruktioner samt avgifter och allmän information för hantering av tekniska hjälpmedel. Medicinskt ansvarig sjuksköterska upprättade särskilda riktlinjer för medicintekniska produkter, där dessa hjälpmedel ingår. År 2008 kom en ny författning om användning av medicintekniska produkter, som förtydligade ansvaret för vårdgivare och verksamhetschef inom hälso- och sjukvård. Hjälpmedelsinstitutet har tillsammans med landsting, kommuner och handikappförbund under flera år genomfört satsningar på kognitionsområdet. Satsningen har innefattat produkter, lösningar och tjänster som underlättar i vardagen för personer med nedsatt kognitiv förmåga. För kund med specifika hälsobehov kan särskilda larm öka säkerhet och trygghet vid sidan av de personalresurser som krävs. För att säkerställa rätt innehåll och rätt beslutsnivå på de styrande dokumenten i kommunen, upphör handboken och ersätts av avgifter beslutade av kommunfullmäktige, riktlinjer beslutade av kommunstyrelsen samt rutiner och instruktioner fastställda av verksamheten. Syfte Riktlinjens syfte är att säkerställa användningen av tekniska hjälpmedel i kommunens hälso- och sjukvård utifrån lag och författning, samt att ge stöd för kognitiva hjälpmedel och larm vid specifika hälsobehov. Omfattning Riktlinjen omfattar Tierps lokala organisation för de medicintekniska produkter som utgörs av tekniska hjälpmedel, kognitiva hjälpmedel samt larm vid specifika hälsobehov.

3 Termer och begrepp A-hjälpmedel avancerade hjälpmedel, t ex elektrisk rullstol, personlyft B-hjälpmedel bashjälpmedel, t ex rollator, toalettförhöjning Förskrivare yrkeskategori med behörighet att bestämma om typ av hjälpmedel utifrån kundens behov och utlämnande av hjälpmedlet Ledningssystem för kvalitet system för fastställande av grundprinciper för ledning av verksamheten för att ställa upp mål samt åtgärder för att uppnå dessa mål Medicinsk teknisk produkt - en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas separat eller i kombination med annat, för att hos människor 1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning 3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process Ramupphandling avtalsskrivning med leverantörer avseende ett varusortiment som kan beställas från efter behov, och som kommunens beställare kan hänvisa till Vårdgivare - fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård, t ex nämnder i kommuner, hälso- och sjukvårdsstyrelsen inom landstinget Ansvar Ledningsuppgifter och anmälningsplikt om rapportering av negativa händelser och tillbud, regleras i dokument Ansvarsstruktur för Tierps kommuns hälso- och sjukvård i egen regi, Kommunstyrelsen 76/2010. Lokal organisation Hjälpmedelsenheten är organiserad inom Produktion Äldreomsorg. Hjälpmedelsenheten. De kommunägda A-hjälpmedlen är vidare organiserade under den kommunalt länsgemensamma enheten Hjälpmedel i Uppsala län, HUL. För detta finns en styrgrupp med representation från norra länsdelens kommuner. Tierps kommun, tillsammans med övriga kommuner i länet, tecknar abonnemang för deltagande i Hjälpmedelsinstitutets upphandlingar för de produktgrupper som är aktuella för kommunen, med syfte att försäkra god kvalitet och kostnadseffektivitet i upphandlingsarbetet. Sortimentsgrupper i länet Sortimentsgrupperna har till uppgift att bedöma och utvärdera kontinuerligt sortimentet med avseende på medicinsk funktion, tekniska och ekonomiska synpunkter, hänsyn till miljö och logistik samt tar fram kravspecifikationer till ramupphandlingar. Minst en representant från kommunen skall ingå i länets respektive sortimentsgrupp. Budgetansvarig I verksamheten skall finnas utsedd budgetansvarig med särskilt ansvar för handläggning av eventuella behov av hjälpmedel utanför upphandlat sortiment, samt samverkan i länet gällande verksamhetens övriga budgetfrågor kring hjälpmedel. Samverkan med andra lokala organisationer Verksamheten samverkar med HSO, DHR samt PRO. Syftet är att delge organisationerna information om produkter inom sortimentet, länets arbete kring hjälpmedel samt fånga in frågor och synpunkter om hjälpmedel och användning. Samverkansformer sker enligt överenskommelse mellan intressenterna.

4 Tekniska hjälpmedel Exempel på individuellt utprovade tekniska hjälpmedel är förflyttningshjälpmedel, hygienhjälpmedel, gånghjälpmedel och hjälpmedel vid förebyggande av trycksår. Arbetstekniska hjälpmedel är de hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador uppstår i arbetet och är ett arbetsgivaransvar. Arbetstekniska hjälpmedel tillhör basutrustning på enheterna i särskilda boenden och boenden med särskilt stöd enligt LSS. Kognitiva hjälpmedel Kognitiva hjälpmedel är produkter, lösningar och tjänster som underlättar i vardagen för personer med nedsatt kognitiv förmåga. Kommunen skall kunna tillhandahålla hjälpmedel som stöd för tidsuppfattning, struktur för ordning på arbetsplats och i hemmet, minne och planering. Hjälpmedel som innefattas är bland annat handdator, timer, datorprogram, larm, kalendrar och bildstöd. Kommunen tillhandahåller hjälpmedel som komplement till den öppna marknaden. Larm vid specifika behov Kommunen skall kunna tillhandahålla olika typer av larm vid specifika hälsobehov. Dessa larm kräver inte biståndsbeslut enligt SoL. Larmet får aldrig ersätta personal utan endast komplettera denna, för ökad säkerhet och ökad trygghet för den enskilde. Tillhandahållande av tekniska hjälpmedel Hjälpmedlet skall komplettera och kompensera andra hjälpåtgärder och får inte rutinmässigt ersätta aktiv rehabilitering. Då kommunen tillhandahåller ett hjälpmedel är detta liktydigt med ett lån för kund. Kunden själv tecknar försäkringar. Avgifter Tekniska hjälpmedel inklusive tillbehör, kognitiva hjälpmedel och larm som tillhandahålls kund av kommunen, är förenligt med vissa avgifter. Detta gäller även för kund med annan folkbokföringsadress. Vissa hjälpmedel kan vara undantagna avgift. Övrigt som är förenligt med avgift är hjälpmedel som inte återlämnas, transport för flytt och transport för återlämnande. Kostnader i samband med utlandsvistelse ansvarar kund själv för. Individuellt tillverkade/specialanpassade hjälpmedel Alla förändringar som behöver göras skall bedömas och utföras av tekniker. Anpassning av befintlig datorutrustning för att kompensera kundens behov av att kommunicera skriftligt, även i undervisningssituation, är undantaget och kan göras av arbetsterapeut i kommunen. Dubbelutrustning Hjälpmedel för flera bostäder eller olika vistelseplatser kan dubbelutrustas med hjälp av korttidslån. Hjälpmedel till sommarstuga, växelboende eller för reseändamål kan förskrivas efter särskild behovsbedömning vid vård i livets slutskede. Hjälpmedel till kund som inte är folkbokförd i Tierps kommun Kommunen tillhandahåller sjukvård där tekniska hjälpmedel av akut karaktär ingår. Avancerade hjälpmedel kan förskrivas om hemlandstinget/-kommunen står för kostnaden.

5 Utländsk medborgare som vistas i Tierps kommun Hjälpmedel kan förskrivas till kund som är asylsökande har uppehållstillstånd och det framgår i pass har sökt familjeanknytning och det framgår i pass Migrationsverket betalar akut sjukvård och de tekniska hjälpmedel som är direkt kopplade till det för asylsökande. För turister gäller dennes försäkringar. Vid utskrivning från sjukhus Vissa hjälpmedel kan vara utprovade i samband med sjukhusvistelse och är säkerställda där enligt kundens behov. Tierps kommun bekostar de hjälpmedel som kunden använt på sjukhuset och sedan behöver hemma efter sjukhusvistelse, efter dialog med landstinget om förskrivning. Korttidslån Kommunen beviljar korttidslån av hjälpmedel under begränsad tidsperiod och enligt särskilda kriterier. Fast lån Alla hjälpmedel som förskrivs och inte betraktas som korttidslån, lämnas ut till kund som fast lån. Dessa hjälpmedel skall också återlämnas till hjälpmedelsenheten efter att behovet upphört. Byte av hjälpmedel Det skall vara medicinskt motiverat att få byta ett förskrivet hjälpmedel till en annan modell. Ett hjälpmedel kan bytas om det är mer kostnadseffektivt än att reparera. Vid flytt till annan kommun inom länet A-hjälpmedel som tas med debiteras inflyttningskommunen. Alla B-hjälpmedel skall återlämnas. Vid flytt utanför Uppsala län Inflyttningskommun eller landsting köper de A- hjälpmedel som tas med. Alla B-hjälpmedel skall återlämnas. Daglig verksamhet Hjälpmedel som endast är avsedda att användas på daglig verksamhet tillhör verksamhetens basutrustning. Skola Skolhuvudmannen har kostnadsansvaret för pedagogiska hjälpmedel och att skolans miljö är anpassad för kund med funktionsnedsättning. Hemkommunen ansvarar för förflyttningshjälpmedel samt i begränsad omfattning hjälpmedel för daglig livsföring där hjälpmedlen är svåra att ta med. Dessa hjälpmedel är personliga och skall skiljas från skolans grundutrustning Studieförbund och folkhögskolor ingår inte inom kommunens ansvarsområde.

6 Elektriska rullstolar Körträning skall ske i de områden elrullstolen skall användas. Vid behov skall länets trafiksäkerhetsförbund kontaktas för experthjälp vid bedömning av körförmåga. Handikappanpassning av bil Kund hänvisas till Försäkringskassan. Återställning HUL ansvarar för återställande av kundens bostad efter nedmontering av A-hjälpmedel. Produkter utanför basutrustning på enheterna De kunder som behöver individuellt utprovat hjälpmedel skall säkerställas detta utanför basutrustningen. Den enskilde hjälpmedelsansvändarens ansvar Det förskrivna hjälpmedlet skall användas och hanteras på ett säkert sätt. Skötsel och normalt underhåll kan krävas för att funktionen skall kunna säkerställas. Kund eller närstående ansvarar för att hjälpmedlet används till vad det är avsett för sköta och vårda hjälpmedlet enligt instruktion anmäla till förskrivaren när hjälpmedlet är i behov av reparation kontakta förskrivaren när hjälpmedelsbehovet upphört och återlämna hjälpmedlet till Hjälpmedelsenheten kontakta förskrivaren innan flytt återföra hjälpmedlet till hemorten efter utlandsvistelse teckna försäkring som skall omfatta förlorat eller skadat hjälpmedel i samband med stöld, brand eller vattenskada anmäla förlust, skada till försäkringsbolag Förskrivaren ansvarar för att ge den information som krävs för att kund skall kunna fullgöra sitt ansvar. Information ges också om att lämpligen teckna försäkring enligt nedan. För kund som behöver hjälp att utföra ovanstående, är kommunens hälso- och sjukvård ansvarig för dessa insatser. Se även avgifter. Försäkringar Kund skall informeras om att ansvarsförsäkring eller allriskförsäkring är lämplig för att täcka eventuella kostnader för skador som vållats på annan person eller persons egendom vid ovarsam användning. En olycksfallsförsäkring kan ge kompensation till kund vid personlig skada åstadkommen under användning av hjälpmedlet. Reseförsäkring tecknas inför utlandsvistelse.

7 Skadat eller stulet hjälpmedel Hemförsäkring hos vissa försäkringsbolag täcker kunds kostnader för förlorat eller skadat hjälpmedel i samband med stöld, brand eller vattenskada. Ersättningen från försäkringsbolaget betalas till ägaren av hjälpmedlet, d v s kommunen. Hänvisningar Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:763. Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:584. Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Socialstyrelsen. SOSFS 2008:1.

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-09-18 Sida 231 av 248 198 Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov En arbetsgrupp med representanter för skola,

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer