Hjälpmedelshandboken för Västmanland Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1"

Transkript

1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1

2 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller information om samhällets hjälpmedelsservice samt information om rutiner, regler som tillämpas i Västmanland. Hjälpmedelshandboken är ett stöd till förskrivare av hjälpmedel, men ska även ge en allmän information i hjälpmedelsfrågor till allmänheten. Den här delen av Hjälpmedelshandboken omfattar Synenhetens bestämmelser ansvar, uppbyggnad och bidragsberättigade hjälpmedel samt produktdel. Innehållet baseras på de politiska beslut som fattats angående hjälpmedelsfrågor samt gällande lagstiftning. Innehållet i handboken uppdateras vid varje årsskifte eller när nya beslut tas. Ändringar gulmarkeras i handboken. Handboken finns tillgänglig i pdf-format via Hjälpmedelscentrums kontaktkort på 1177.se Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 2

3 Innehållsförteckning 1.1 ORGANISATION ALLMÄNT HUR FÅR JAG ETT HJÄLPMEDEL? WHO:S KLASSIFIKATION FÖRSKRIVARE HANTERING AV SÄRSKILDA BESLUT PRAKTISKT KRING HJÄLPMEDEL Dubbelutrustning Rapportering av olyckor och tillbud ÅTERLÄMNING OCH TRANSPORTER REPARATIONER BRUKARENS ANSVAR OCH KOSTNADER Allmänt Normalt underhåll Egenavgift: Förbrukningsartiklar Misskötsel/förlorat hjälpmedel Stulet eller skadat hjälpmedel BRUKARINFLYTANDE... 8 ADRESS TILL SYNENHETEN I VÄSTMANLAND... 8 PRODUKTER. HJÄLPMEDEL FÖR SYNSKADADE ISO-KODER... 9 PRODUKTOMRÅDE 09. HJÄLPMEDEL FÖR PERSONLIG VÅRD KROPPSTERMOMETRAR OCH PERSONVÅGAR KROPPSTERMOMETRAR PERSONVÅGAR GÅNGHJÄLPMEDEL SOM HANTERAS MED EN ARM STÖDKÄPPAR CYKLAR PARCYKLAR OCH TANDEMCYKLAR ORIENTERINGSHJÄLPMEDEL VITA KÄPPAR TALANDE GPS AKUSTISKA LEDFYRAR KOMPASSER PRODUKTOMRÅDE 15. HJÄLPMEDEL I HUSHÅLLET MATLAGNINGSHJÄLPMEDEL HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA OCH VÄGA PRODUKTOMRÅDE 18. HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH ANPASSNING AV BOSTÄDER OCH ANDRA LOKALER BORD ARBETSBORD BELYSNINGSARMATURER LÄS- OCH ARBETSBELYSNING PRODUKTOMRÅDE 22. HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION OCH INFORMATION Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 3

4 22 03 OPTISKA HJÄLPMEDEL LJUSFILTER GLASÖGON OCH KONTAKTLINSER GLAS, LINSER OCH LINSSYSTEM SOM FÖRSTORAR KIKARE OCH TELESKOP HJÄLPMEDEL FÖR TECKNING OCH HANDSKRIFT MANUELLA HJÄLPMEDEL FÖR ATT TECKNA OCH SKRIVA NAMNTECKNINGSRAMAR OCH NAMNSTÄMPLAR UTRUSTNING FÖR MANUELL PUNKTSKRIFT SKRIVMASKINER RÄKNEHJÄLPMEDEL MANUELLA RÄKNEHJÄLPMEDEL RÄKNEAPPARATER HJÄLPMEDEL FÖR ATT HANTERA LJUD,- BILD OCH VIDEOINFORMATION UTRUSTNING FÖR ATT SPELA IN OCH ÅTERGE LJUD VARSEBLIVNINGSHJÄLPMEDEL INDIKATORER MED LJUDSIGNAL UR OCH KLOCKOR PUNKTKLOCKOR OCH LIKNANDE LÄSHJÄLPMEDEL BOKSTÖD OCH BOKHÅLLARE ETIKETTLÄSARE DATORER OCH TERMINALER INMATNINGSENHETER TILL DATORER ALTERNATIVA INMATNINGSENHETER PRESENTATIONSENHETER FÖR DATORER DISPLAYER SKRIVARE ALTERNATIVA ENHETER FÖR PRESENTATION FRÅN DATORER SPECIELLA PROGRAMVAROR FÖR PRESENTATION PRODUKTOMRÅDE 24. GREPPANPASSNINGAR OCH HJÄLPMEDEL SOM ERSÄTTER ARM/HAND- OCH ELLER FINGERGREPP STATIV PRODUKTOMRÅDE 27. HJÄLPMEDEL OCH UTRUSTNING FÖR MILJÖFÖRBÄTTRING, VERKTYG OCH MASKINER MÄTINSTRUMENT HJÄLPMEDEL OCH VERKTYG FÖR MÄTNING AV LÄNGD HJÄLPMEDEL OCH VERKTYG FÖR MÄTNING AV VINKLAR HJÄLPMEDEL OCH VERKTYG FÖR ATT MÄTA KLIMATFÖRHÅLLANDEN Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 4

5 1.1 Organisation Organisatoriskt ingår Synenheten i Habiliteringscentrum inom Förvaltningen PPHV (Primärvård, psykiatri och Habiliteringsverksamheter) Synenheten är landstingets enhet för habilitering och rehabilitering av synskadade i Västmanland. Synenheten förskriver, lagerför, servar hjälpmedlen till synskadade. Synenheten ansvarar för hjälpmedlen oavsett boendeform. 1.2 Allmänt All utprovning av hjälpmedel för synskadade sker på Synenheten. Detta motsvaras av nivå 1, se Hjälpmedelshandboken bok 2 Hjälpmedelscentrum Del 1 Allmänt 1.3 Hur får jag ett hjälpmedel? För att få tillgång till hjälpmedel krävs att man är beviljad insatser från Synenheten. För detta krävs remiss från ögonläkare. Förskrivning av hjälpmedel är ett led i habilitering eller rehabilitering. 1.4 WHO:s klassifikation Benämning Kategori Synskärpa Lindrig eller ingen synnedsättning 0 0,3 Måttlig synnedsättning 1 0,1 < 0,3 Svår synnedsättning 2 0,05 <0,1 Blindhet (med små synrester) 3 0,02 <0,05 Blindhet (med mycketsmå synrester) 4 P <0,02 Blindhet (inga synrester) 5 Ingen P 1.5 Förskrivare Förskrivare för synhjälpmedel är: Arbetsterapeut vid synenheten Optiker vid synenheten Sjukgymnast vid synenheten Synpedagog vid synenheten 1.6 Hantering av särskilda beslut Särskilt beslut krävs för: Hjälpmedel som inte är bidragsberättigat eller inte ingår i beslutat sortiment. För ansökan om särskilt beslut ska blankett Särskilt beslut användas. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 5

6 1.7 Praktiskt kring hjälpmedel Dubbelutrustning Med dubbelutrustning menas att brukaren har två funktionellt lika hjälpmedel med samma användningsområde. Bedömning om dubbelutrustning görs av ansvarig förskrivare Rapportering av olyckor och tillbud Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1996:23 om Anmälningsskyldighet enligt 5 lag (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården (Lex Maria) samt lokala anvisningar så skall alla tillbud och olyckor där tekniska hjälpmedel är involverade rapporteras. När en olycka/tillbud skett skall detta rapporteras till Synenheten på blankett från Läkemedelsverket. Blankett, SoSB NB, skall användas, finns för förskrivare att hämta i Hjälpmedelscentrums förskrivarsidor Om möjligt, ställ undan hjälpmedlet i väntan på utredning. 1.8 Återlämning och transporter I samband med förskrivning ska patienten informeras om att hjälpmedlet är ett lån och skall återlämnas om det inte används. Alla hjälpmedel som återlämnas ska vara väl rengjorda. Om inte, debiteras en rengöringsavgift. Önskas hämtning av hjälpmedel som normalt inte hämtas direkt hos patient, kontaktas Synenheten. Transporter Vid återlämnande av skrymmande och tunga hjälpmedel ansvarar Synenheten för transporter. 1.9 Reparationer Om ditt hjälpmedel går sönder kontakta Habiliteringscentrums reception, telefon eller Synenheten, telefon Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 6

7 1.10 Brukarens ansvar och kostnader Allmänt När en person får ett hjälpmedel förskrivet är det ett lån där landstinget är ägaren. Brukaren ansvarar för att hjälpmedlet används och underhålls på riktigt sätt. Information om ansvaret erhålls från förskrivaren. Brukaren rekommenderas att se över sitt försäkringsskydd när de erhåller dyrare hjälpmedel. Se Hjälpmedelshandboken Bok 1 Allmän del, under kapitel 11 försäkring av hjälpmedel. Hemförsäkringen täcker kostnader för förlorat eller skadat hjälpmedel i samband med stöld, brand- eller vattenskada. För övriga skadetillfällen bör hemförsäkringen kompletteras med annan lämplig försäkring, till exempel vid resor. Landstingets respektive hjälpmedelsenhet svarar för brukarens självriskkostnad. Se Hjälpmedelshandboken Bok 1 Allmän del, under kapitel 11 försäkring av hjälpmedel Normalt underhåll Ansvaret för hjälpmedlet innebär att man svarar för normalt underhåll. Som normalt underhåll avses varje åtgärd som med vissa intervaller bör utföras för att undvika onödig förslitning till exempel rengöring Egenavgift: Egenavgift för förskriven tandemcykel är 5000:-. Cykeln övergår i brukarens ägo och brukaren ombesörjer samt står för kostnaden för reparation och underhåll av cykeln Förbrukningsartiklar Brukaren anskaffar och står själv för förbrukningsartiklar till exempel: batterier speciella papper Lysrör, glödlampor Misskötsel/förlorat hjälpmedel När hjälpmedel måste repareras på grund av uppenbar misskötsel eller om hjälpmedlet tappas bort och orsaken ej kan hänföras till funktionshindret, uttages av brukaren den verkliga kostnaden dock högst 0,2 basbelopp. Se Hjälpmedelshandboken Bok 1 Allmän del, under kapitel 11 försäkring av hjälpmedel. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 7

8 Stulet eller skadat hjälpmedel Se Hjälpmedelshandboken Bok 1 Allmän del, under kapitel 11 försäkring av hjälpmedel Brukarinflytande Samverkan sker med SRF genom brukarråd och sortimentsgrupp. Tillsammans med Hörselvården sker samverkan med Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) genom brukarråd. Adress till Synenheten i Västmanland Habiliteringscentrum Synenheten Synenheten ligger inom området Västmanlands sjukhus Västerås, Habiliteringscentrum ingång 20. Skyltar visar vägen från huvudentrén. Reception: E-post: Enhetschef: Anna Brors Ulvemark Telefon: E-post: Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 8

9 Produkter. Hjälpmedel för synskadade 1.12 ISO-koder Handboken är upplagd efter klassificeringssystemet ISO 9999 Technical Aids for disabled people, klassificeringen av handikapphjälpmedel (ISOkod) vilken grundar sig på hjälpmedlets funktion/syfte för brukaren. Systemet omfattar tre hierarkiskt ordnade nivåer produktområden, produktgrupper och produktundergrupper. De två första siffrorna anger aktuellt produktområde, de två mittersta produktgrupp och de två sista siffrorna anger produktundergrupp. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 9

10 Produktområde 09. Hjälpmedel för Personlig vård Kroppstermometrar och personvågar Kroppstermometrar Personvågar Kriterier: Kategori 1 (av medicinska skäl) och kategori 2-5 Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 10

11 Produktområde 12. Hjälpmedel vid förflyttning Gånghjälpmedel som hanteras med en arm Stödkäppar (gäller vit stödkäpp. Isdubbar ingår i käppen) Förskrivare: Arbetsterapeut, Sjukgymnast och Synpedagog vid synenheten Cyklar Parcyklar och tandemcyklar Förskrivare: Sjukgymnast vid Synenheten till personer som på grund av synskada inte kan cykla på vanlig tvåhjulig cykel. Standardcykel med tre växlar förskrivs. Service och reparationer bekostas av brukaren. Lås till cykel bekostas av brukaren. Beräknad livslängd på tandemcykel är 10 år. Egenavgift på tandemcyklar finns se under Brukarens ansvar och kostnader. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 11

12 12 39 Orienteringshjälpmedel Vita käppar Teknikkäppar, Markeringskäppar, tillbehör till vit käpp. Doppskor lämnas ut vid behov. Kategori: Kategori Talande GPS Förskrivare: Arbetsterapeut och synpedagog vid synenheten Krav: Att personen i fråga klarar att orientera sig med hjälp av käpp och/eler ledarhund. Information: Hjälpmedlet kan kräva lång inträning. Möjlighet finns att låna hjälpmedlet för att prova GPS i den miljö där den är tänkt att användas. Egenavgift: 1000 kr tas ut för talande GPS. Om GPS funktionen är en app som kostar mindre än 300 kr är det ett egenansvar för personen. Överskrider kostnaden 300 kr för en app är kostnaden ett landstingsansvar (enligt beslut i GN) Akustiska ledfyrar Ljudsignalsändare Kompasser Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 12

13 Produktområde 15. Hjälpmedel i hushållet Matlagningshjälpmedel Hjälpmedel för att mäta och väga Till exempel: nivåindikatorer, talande hushållsvåg och talande äggklocka Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 13

14 Produktområde 18. Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler Bord Arbetsbord Förskrivs till studerande i grundskola och gymnasieskola. Särskilt beslut krävs för studerande på högskola/universitet Belysningsarmaturer Läs- och arbetsbelysning Förskrivs till skolbarn. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 14

15 Produktområde 22. Hjälpmedel för kommunikation och information Optiska hjälpmedel Ljusfilter absorbtionsfilter Förskrivare: Arbetsterapeut, Optiker och Synpedagog vid Synenheten Kriterier: Kategori Glasögon och kontaktlinser Förskrivare: Optiker vid Synenheten Kriterier: Kategori Glas, linser och linssystem som förstorar Förskrivare: Arbetsterapeut, Optiker och Synpedagog vid Synenheten. I samråd med optiker kan arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten också förskriva glasögon som enbart förstorar. Kriterier: Kategori Kikare och teleskop Förskrivare: Arbetsterapeut, Optiker och Synpedagog vid Synenheten Kriterier: Kategori Förstorande video-system Kriterier: Kategori 1-4 Förskrivs till brukare där andra förstoringshjälpmedel inte fungerar. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 15

16 22 12 Hjälpmedel för teckning och handskrift Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Namnteckningsramar och namnstämplar Utrustning för manuell punktskrift Reglette Skrivmaskiner Punktskrivmaskiner, manuella och elektriska Bärbar anteckningsapparat för punktskriftsanvändare Förskrivare: Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten Nivå 1 Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 16

17 22 15 Räknehjälpmedel Manuella räknehjälpmedel Kulramar Räkneapparater Talande räknemaskin Hjälpmedel för att hantera ljud,- bild och videoinformation Utrustning för att spela in och återge ljud Kriterier: DAISY-spelare Kategori 2-5 samt till skolelever utifrån individuella behov. Digitalt fickminne Kategori 1-5 Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 17

18 22 27 Varseblivningshjälpmedel Indikatorer med ljudsignal Till exempel ljusindikator och färgindikator Ur och klockor Punktklockor och liknande Läshjälpmedel Bokstöd och bokhållare Etikettläsare Förskrivare: Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten Datorer och terminaler Stationära datorer Nivå:1 för skolsituation Bärbara datorer Nivå:1 för skolsituation. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 18

19 22 36 Inmatningsenheter till datorer Kriterier för anpassning av datorer: Kategori 1-5 till personer som har erhållit dator från Synenheten samt till personer som har egen dator med lämplig kapacitet för att anpassningen ska fungera Alternativa inmatningsenheter Tangentbord, Flexiboard och Scanner Obs Scanner förskrivs endast till kategori Presentationsenheter för datorer Displayer Skärm och Punktdisplay Kriterier för skärm: Kategori 1-5 vid behov av dataskärm över 22 Kriterier för 40- teckens punktdisplay: Kategori 2-5 För mer avancerad utrustning krävs särskilt beslut Skrivare Punktskrivare Färgskrivare till datautrustning till skolan Alternativa enheter för presentation från datorer Talsyntes Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 19

20 Speciella programvaror för presentation Skärmläsningsprogram Produktområde 24. Greppanpassningar och hjälpmedel som ersätter arm/hand- och eller fingergrepp Stativ Skärmarmar Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 20

21 Produktområde 27. Hjälpmedel och utrustning för miljöförbättring, verktyg och maskiner Mätinstrument Hjälpmedel och verktyg för mätning av längd Hjälpmedel och verktyg för mätning av vinklar Hjälpmedel och verktyg för att mäta klimatförhållanden Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 21

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL Synpedagog i samråd med L och/eller diabetessjuksköterska vid klinik som behandlar patient med diabetes mellitus. Förskrivning ska ske i samråd med syncentral.

Läs mer

ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE.

ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE. 1 ORDINATIONSANVISNINGAR FÖR HJÄLPMEDEL TILL SYNSKADADE. Förkortningar: Ögl= Ögonläkare vid syncentral, Sp= Synpedagog, St= syntränare och ögonsjuksköterska vid syncentral (att gälla till 081231), Opt=

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014 Bok 1 Allmän del Januari 2014 Välkommen till Hjälpmedelshandboken. Bok 1 Allmän del Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets

Läs mer

14 OKTOBER 2013. Enligt Landstingets rutiner sker samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna.

14 OKTOBER 2013. Enligt Landstingets rutiner sker samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna. Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel görs årligen med den gemensamma värdegrunden och hjälpmedelspolicyn

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer Socialförvaltningen Författare: Marini Adams Verksamhetssansvarig för tekniska hjälpmedel Granskad av: Vård och omsorgschef, MAS Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2011-12-01 Utgåva nr 2 Giltig

Läs mer

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun

Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Riktlinjer för Tekniska hjälpmedel i Uppsala kommun Reviderade och beslutade av: Äldrenämnden och Nämnden för vuxna med funktionshinder 2010-01-28 1 Innehållsförteckning Hjälpmedelsorganisationen i Sverige

Läs mer

RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01

RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01 HEBY100 v 1.0 2005-11-28 RIKTLINJER 1 (34) 2013-01-01 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Storgatan 3 0224-360 00 0224-312-87 www.heby.se 366-5114 212000-2049 744 88

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Juni 2012 1 Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till personer i Skåne med funktionsnedsättning 3 Utgångspunkter...

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

Innehållsförteckning. Regelverk Allmänna anvisningar

Innehållsförteckning. Regelverk Allmänna anvisningar Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 1 ORGANISATION... 2 Förvaltning... 2 Basenhet... 3 HJÄLPMEDELSNÄMND... 6 Nämndens sammansättning... 6 Överenskommelsen... 6 Befogenheter för Hjälpmedelsnämnden... 6 BEREDNINGSGRUPP...

Läs mer

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring RIKTLINJER med priser vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfälliga lån Riktlinjer antaget av socialnämnden 2012-10-02 101

Läs mer

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hemsjukvårdsreformen From 2014-01-20 gäller denna hjälpmedelsguide fortsatt för brukare i ordinärt boende (gäller även vissa hjälpmedel till brukare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN

RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 HMC/HMF Syn Hörsel Ortopedi Övriga Grundregeln är att hjälpmedel är en del av de samlade habiliterings-, rehabiliterings-

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: 035-14 61 13 Fax: 035-14 61 01 Texttelefon: 035-13 13 99 Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER 2013-01-01 - tills vidare ENKÖPINGS KOMMUN För personer med rörelsehinder eller kognitiva

Läs mer

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(14) Dokument ID: 09-63297 Fastställandedatum: 2014-02-27 Giltigt t.o.m.: 2015-02-27 Upprättare: Gunilla M Tuvér Fastställare: Berit Fredriksson Hjälpmedel Länsgemensam

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Landstinget i Östergötland 2013-04-01. Hjälpmedelsguide. Östergötlands kommuner och landsting

Landstinget i Östergötland 2013-04-01. Hjälpmedelsguide. Östergötlands kommuner och landsting Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Östergötlands kommuner och landsting 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt...3 1.2 Hjälpmedelsguide...3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763...3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Riktlinjer, samverkan och policy gällande hjälpmedel

Riktlinjer, samverkan och policy gällande hjälpmedel 59 Riktlinjer, samverkan och policy gällande hjälpmedel Detta är ett kompletterande beslut i anledning av kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-12-14 Följebrev angående överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer tekniska hjälpmedel

Riktlinjer tekniska hjälpmedel Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER 2015-04-01 - tills vidare ENKÖPINGS KOMMUN För personer med rörelsehinder eller kognitiva

Läs mer

Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011. en kartläggning genomförd våren 2011

Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011. en kartläggning genomförd våren 2011 Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011 en kartläggning genomförd våren 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Anna Lampel,

Läs mer