Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat"

Transkript

1 Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat

2 1. Vad är vi? Församlingen är ett uttryck för Guds nåd. Där bjuds, fritt och för intet, evangeliet för vem som vill höra. Församlingens redskap för detta är Ordet och sakramenten. I en föränderlig värld finns tryggheten och grunden i det som är bestående, Guds verk genom Jesus Kristus. Som församling vill vi visa på sammanhang där längtan, tro och tvivel får finnas. Där tron fördjupas genom bön och lovsång och där vi kan dela bröd och vin i gemenskap. Kärleksbudet är centralt i kyrkans förkunnelse. Vi anser att det är viktigt att församlingarna går före med att visa på hur betydelsefull kärleken är, både på det horisontella och på det vertikala planet - både kärleken till medmänniskor och kärleken till Gud. Bibeln är tydlig på den punkten. När vi använder oss av ordet kärlek så handlar det också om att peka på Guds kärlek till oss. Ordet kärlek hör nära samman med det första ordet; tro, men också med ordet hopp. I kärlek sände Gud sin Son till jorden som frälsare. I kärlek vill han leda oss genom livet till evigheten. Mot den här bakgrunden ser vi också församlingen som en motvikt i samhället, en motvikt mot samhällets många krav och förväntningar på människor. Församlingen är den plats i tillvaron där vi istället möts av en kravlös nåd. Svenska kyrkan är en bekännelsekyrka. För oss innebär det att vi som församling står för den bekännelse som uttrycks i vår kyrkas bekännelseskrifter. Däremot avkräver vi inte människor en personlig bekännelse för att tillhöra kyrkan. Tron är en ständigt pågående process och olika människor har kommit olika lång i den processen. 2. Var är vi? 2.1 Samhället omkring oss, så ser det ut. 1. Omvärldsanalys A. Befolkningsstruktur Befolkningsstatistik I Åsarps församling bor det vid årsskiftet invånare. De kyrkotillhöriga är 1018 dvs 78,7% Åldersstruktur Åldersmässigt fördelar sig invånarna 0-20 år ca 25% år ca 53% 65 och uppåt ca 22% B. Samhällsstruktur I Åsarps församling finns en tätort med viss samhällsservice. Sjukvård och äldrevård Det finns en vårdcentralfilial eller så hänvisas invånarna till valfri vårdcentral och tandläkare i Falköpings kommun. Daghem, förskola och skola I Åsarps församling finns en förskola och en 0-6 skola. Eleverna åker till Kinnarp skola när de börjar högstadiet.

3 Affärer och serviceföretag I Åsarp finns en livsmedelsaffär, bilverkstäder, bygg och diversehandel, järnaffär, damfrisering, lantbruksföretag, turism, hälsoföretag, smidesföretag och brandservice. Industri Den dominerande industrin är Fredahls AB (tillverkning av kistor), det är ett familjeföretag med förankring i bygden. Det finns även byggföretag och träullsindustri. Övrigt Bygden är en jordbygdsbygd. Under senare år har, liksom runt om i Sverige, antalet heltidssysselsatta lantbrukare minskat Det finns dessutom ett livligt föreningsliv i form av idrottsföreningar, hembygdsföreningar och annan verksamhet. Genom samhället går, riksväg 46 med tung trafik vilket kan påverka församlingen vid en eventuell olycka. 2.2 Tendenser i framtiden Församlingen har fått kännas vid utflyttning under en lång rad år. Vilket genererar en långsam befolkningsminskning. Liksom Svenska kyrkan i övrigt har församlingen känt av att utträdena har ökat. Vi tror inte att den utvecklingen kommer att ändras. Vi får därför räkna med ett krympande antal kyrkotillhöriga. Bland annat detta gör att samfälligheten har en bekymmersam ekonomisk situation. Församlingen kommer därför att ställas inför stora utmaningar under kommande år. För att klara att också i fortsättning upprätthålla den verksamhet som finns i form och gudstjänster, diakoni, mission och undervisning behövs ökade insatser från lekmännens sida. Den sviktande ekonomin innebär att vi tvingats hålla fler kyrkor stängda vintertid för att minska uppvärmningskostnaderna. Detta innebär att vi koncentrerar arbetet till församlingshemmet under vintern men öppnar vid dop, vigslar och begravningar I vår bygd har Svenska kyrkan fortfarande en stor kontaktyta jämfört med många andra delar av vårt land. Den vill vi ta vara på och utveckla! 2.3 Den kyrkliga geografin, ekumenik I Åsarp finns Korskyrkan som är en frikyrkoförsamling som har visst samarbete med Centrumkyrkan i Kinnarp. 3. Vad vill vi och vad skall vi? Vi vill att församlingen skall präglas av öppenhet och en gränsöverskridande gemenskap med Kristus som förebild. Vi vill arbeta för att människor i olika åldrar skall känna sig delaktiga i församlingens arbete och att i nattvardens gemenskap kunna möta Kristus och varandra. Vår strävan är också att i mötet med andra samfund och församlingar ta vara på det som förenar istället för att se det som skiljer. Vi vill också att vår församling skall vara en så öppen gemenskap att alla kan känna sig välkomna och som en del av församlingen, oavsett hur långt man har kommit i den process som tron är. På det viset vill vi vara en folkkyrka en kyrka för hela folket. I kyrkoordningens andra kapitel, som handlar om församlingens uppdrag, står det i dess första paragraf: Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

4 Det finns inga absoluta, klara gränser mellan de olika delarna av församlingens grundläggande uppgift. Vi har emellertid valt att dela in det här avsnittet i församlingsinstruktionen utifrån kyrkoordningens syn på församlingens grundläggande uppgift. Gudstjänst Detta vill vi Vi vill att gudstjänsten skall vara grunden för församlingslivet, ett möte och en gemenskap med Gud och varandra. Dess uppgift är att göra Kristus känd och trodd. Därför önskar vi att gudstjänsten skall vara: En plats där tron kan födas och få näring för att växa Ett sammanhang där vi kan finna oss själva En kraftkälla till ro och eftertanke Vår vision är att detta skall ske genom ett rikt utbud av gudstjänster. Musiken är viktig för att få en fullödig gudstjänst. Vi vill därför att musiklivet i församlingen skall vara rikt. Detta skall vi Gudstjänsterna skall hållas på tider som är tillgängliga för de flesta som bor i församlingarna. Minst en huvudgudstjänst skall firas i församlingen varje sön- och helgdag. I Åsarps församling som har mer än en kyrka skall gudstjänsterna fördelas mellan dessa efter överläggning med församlingens kyrkoråd. Under vintermånaderna förläggs gudstjänsterna i Åsarps församlingshem enligt beslut av kyrkorådet. Mässa skall firas minst en gång i månaden i församlingen. Inbjuda till lunchmusik med efterföljande lunch i Åsarp. Utöver huvudgudstjänster kan andra gudstjänster i form av musikgudstjänster, temagudstjänster, temamässor mm firas. Det behövs gudstjänstformer både för vana och ovana kyrkobesökare De olika lokala traditioner som finns tex för friluftsgudstjänster skall tas tillvara men även kan nya traditioner skapas. Diakoni Detta vill vi Det diakonala arbetet är hela församlingens uppgift. Det diakonala arbetet skall därför genomsyra all verksamhet i församlingen och inte endast bygga på vissa tjänsteinnehavare Församlingens diakonala verksamhet skall grundas på människovärdets okränkbarhet. Kärleksbudet skall vara ledande i allt vårt diakonala arbete. Församlingen skall arbeta aktivt med ett diakonalt perspektiv.

5 Detta skall vi Regelbundna besök på RIA och platser där liknande verksamheter sker Födelsedagskalas anordnas för dem som fyller 70, 75, 80, 85, 90 år eller mer eller att hembesök görs i samband med dessa födelsedagar. Alla över 90 år uppvaktas med en blomma. Anordna träffar för daglediga. Erbjuda deltagande i Leva vidare -grupper för dem som förlorat någon nära anhörig Erbjuda personer med funktionshinder stöd för att kunna delta i församlingarnas aktiviteter. Tillse att församlingarnas lokaler är så anpassade att de är tillgängliga för alla. Detta gäller även personer med nedsatt syn eller hörsel. Dela ut Bibeln för barn till alla sexåringar. Inbjuda årets nydöpta till ett speciellt tillfälle. Församlingsprästerna knyts till skolornas krisgrupper Vi uppmärksammar de som tidigare hört till församlingen men som nu bor på någon av kommunens äldreboende. Mission Detta vill vi Vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad hemma och borta. All mission utgår från Jesu ord i Matteusevangeliets 28 kapitel v 19-20: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. För att uppfylla missionsbefallningen vill vi på olika sätt påminna människor och inbjuda till kyrkans gemenskap. Detta kan ske genom att på ett bättre sätt marknadsföra våra gudstjänster och samlingar. Vi vill också vara en del av den världsvida kyrkan, genom Svenska kyrkans internationella verksamhet Detta skall vi Skapa mötesplatser där evangeliet om Jesus Kristus kan förmedlas. Genom undervisning och förkunnelse ge alla församlingsbor utrustning för att vara missionärer i sin vardag. Anställda, frivilliga medarbetare och förtroendevalda tar tillvara de olika kontakter som uppstår i samband med dop och vigslar, vid möte med konfirmandföräldrar, föräldrakontakter i samband med barn- och ungdomsarbete mm. Församlingen skall vara representerad vid olika evenemang som anordnas av hembygdsföreningar och liknande. Undervisning Detta vill vi Målet för församlingens undervisning är att i öppenhet och med flexibilitet skapa miljöer där människor i olika åldrar och omständigheter får lära sig mer om Kristus och kristet liv.. Församlingen har ett ansvar att erbjuda konfirmationsundervisning till alla oavsett ålder. Ansvaret för församlingarnas undervisning delas mellan lekmän, förtroendevalda och anställda. Visionen är att nå människor i alla åldrar. Som kyrka behöver vi finnas med i sammanhang där människor finns och möts, också utanför församlingarnas egen verksamhet.

6 Detta skall vi Bedriva dopundervisning genom inbjudan till Stor och liten, miniorer, juniorer och tonårsaktiviteter Konfirmandundervisningen sker i enlighet med de för varje tid gällande riktlinjerna Erbjuda bibelstudier och samtal kring tro och liv Erbjuda möjlighet till fördjupning av de förtroendevaldas kunskap om kyrka och församling Ha regelbunden kontakt med skolan, särskilt inför de stora kristna högtiderna. 4.1Verksamhet på andra språk Vid behov av verksamhet på teckenspråk kontaktas stiftsadjunkten för teckenspråk i Skara stift. Vid behov av verksamhet på finska söks hjälp hos närliggande pastorat med finskspråkig personal, till exempel Borås eller Skövde. Vid behov av verksamhet på andra språk kontaktas tolkförmedlingen i Mariestad. 4.2 Uppföljning och utvärdering Församlingen ska, när den gör sin verksamhetsplan inför budgeten, stämma av mot församlingsinstruktionen. På samma sätt ska en avstämning ske mot församlingsinstruktionen i samband med att verksamhetsberättelsen upprättas. På så vis uppstår en årlig kontroll av att församlingsinstruktionen får genomslag i verksamheten. Församlingsinstruktionen ska vara föremål för genomgång och revision vid varje ny mandatperiod och vid byte av kyrkoherde.

7 Bilaga 1 till församlingsinstruktion för församlingarna i Floby pastorat. Doppastoral Vi inbjuder alla de barn som vi, genom vårt tillhörighetsregister, får kännedom om till dop Dop bör om möjlig ske i en av församlingarnas gudstjänster, för att visa på församlingarnas uppgift och ansvar. Om inte detta är möjligt kan dop ske vid särskild dopgudstjänst, helst i anslutning till församlingarnas gudstjänster. Det är önskvärt att en kyrkvärd eller någon annan representant för den församling där dopet sker finns med även vid dessa tillfällen. Målet är att dopfamiljen kan känna trygghet inför dopgudstjänsten. Planering och genomförande av dop bör ge utrymme för aktivt deltagande av dopfamiljen och deras närstående. Dop kan, i undantagsfall, ske i hemmet. Dop av personer som inte bor i eller tillhör någon av samfällighetens församlingar skall ske på under samma förutsättningar som övriga dop. Kostnaderna för sådana dop täcks av clearingsystemet. Uppföljning av dop sker bl. a. genom hälsningar på dopdagen de fyra första åren, samt inbjudan till församlingarnas verksamhet. Konfirmationspastoral Alla ungdomar i åttonde klass inbjuds till konfirmationsläsning. Inbjudan bör om möjligt ske genom besök i skolan annars genom personlig inbjudan per brev. I församlingarnas konfirmandarbete, både vid planering och genomförande, bör eftersträvas att hänsyn tas till varje konfirmands personliga förutsättningar. Konfirmanderna är hela församlingens ansvar, detta kan tydliggöras genom att några i församlingarna, t.ex. från kyrkorådet, utses som kontaktpersoner för konfirmanderna. De som valt att inte konfirmeras som tonåringar skall få erbjudande om konfirmationsundervisning i övre tonåren eller som vuxna. Konfirmation av personer som inte bor i eller tillhör någon av samfällighetens församlingar skall ske på samma villkor som övriga konfirmander. Kostnaderna för sådana konfirmander täcks av clearingsystemet. Vigselpastoral Församlingarna bör uppmuntra brudpar och vänner att vara delaktiga i vigselgudstjänstens olika moment. Vigsel mellan personer som inte bor i eller tillhör någon av samfällighetens församlingar skall ske på samma villkor som övriga vigslar. Kostnaderna för sådana vigslar täcks av clearingsystemet.

8 Begravningspastoral Val av musik, sånger och psalmer vid begravningsgudstjänster sker i samråd mellan präst, kyrkomusiker och anhöriga. Uppföljning av begravningar kan ske genom inbjudan till Leva vidare grupper eller genom enskilda kontakter med anhöriga. Begravning av personer som inte bor i eller tillhör någon av samfällighetens församlingar skall ske på samma villkor som övriga begravningar. Kostnaderna för sådana vigslar täcks av clearingsystemet. Begravning av personer som inte tillhör Svenska kyrkan kan ske då särskilda pastorala skäl föreligger. Respekt för den avlidnes önskan att inte tillhöra Svenska kyrkan skall iakttas. Begravning av icke kyrkotillhörig kan ske efter samråd mellan förrättningsprästen och kyrkoherden. Kostnaden för sådan begravning betalas av dödsboet. Kostnaden skall beräknas i enlighet med Församlingsförbundets rekommendation. För gravsättning av muslimska trosbekännare hänvisas till kyrkogårdsförvaltningen i Skövde som upplåter gravplatser avsedda för muslimer.

Församlingsinstruktion 2011 för Floby församling i Floby pastorat

Församlingsinstruktion 2011 för Floby församling i Floby pastorat Församlingsinstruktion 2011 för Floby församling i Floby pastorat 1.Vad är vi? Församlingen är ett uttryck för Guds nåd. Där bjuds, fritt och för intet, evangelium för vem som vill höra. Församlingens

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Församlingsinstruktion i Ås församling

Församlingsinstruktion i Ås församling Församlingsinstruktion i Ås församling 1. Omvärldsanalys Invånare/kyrkotillhöriga: 2 600 invånare; 2249 kyrkotillhöriga (31.12.2006) Åldersstruktur: ca 30% under 18 år, ca 11 % över 65 år Social struktur:

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Ytterby församling, Kungälvs pastorat Fastställd av Domkapitlet 060916 Inledning Ytterby församling verkar i en bygd med gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett

Läs mer

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Beslutad av Danmark-Funbo församlings kyrkofullmäktige och av kyrkoherden den 20120510 Fastställd av Uppsala Domkapitel 20121206 Inledning Historisk

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Församlingsinstuktion Gärdhems församling

Församlingsinstuktion Gärdhems församling Församlingsinstuktion Gärdhems församling Kapitel 2 Omvärldsbeskrivning och analys Kapitel 1 Gärdhem teologisk grundsyn Svenska kyrkan i Gärdhem, Gärdhems församling, är en del av Trossamfundet Svenska

Läs mer

Församlingsinstruktion för Boo församling Godkänd av kyrkofullmäktige och kyrkoherde 2014-11-11 Utfärdad av domkapitlet 2014-12-10 ------------------------------------- Introduktion Kyrkans centrum och

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Församlingsinstruktion. för

Församlingsinstruktion. för Församlingsinstruktion för Vision Tillsammans i Sävare församling i ord och handling tala tydligt om Jesus! Detta är Sävare församling idag 1 I församlingen finns ca. 6 200 invånare. Av dessa tillhör ca.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Inledning Kungälv-Ytterby församling utgörs av centralorten i Kungälvs kommun. Bygden har gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett gränsland.

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Församlingsinstruktion för Tibro församling

Församlingsinstruktion för Tibro församling Församlingsinstruktion för Tibro församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och djur,

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Frösve församling

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Frösve församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Frösve församling A) Vad är vi? Frösve församling är en del av Svenska kyrkan och ingår i Norra Billings pastorats kyrkliga samfällighet. Som en organisatorisk del av Svenska

Läs mer

Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling

Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling Denna församlingsinstruktion skall användas som underlag i pastoratets budgetarbete - samt för pastoratet och församlingarnas årliga utvärdering

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Handlingsplan. för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret

Handlingsplan. för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret TROLLHÄTTANS PASTORAT Handlingsplan för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret 2010-2011. Ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet, kristen tro och vad det kan betyda

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Konfirmandarbetet bedrivs enligt Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet.

Konfirmandarbetet bedrivs enligt Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet. 1 Punkt 1 Domkapitlets regler Under året sker inga sammanlysningar, utan varje sön- och helgdag firas det minst en huvudgudstjänst i någon av församlingens kyrkor och av dessa är minst 40 stycken högmässor,

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

Församlingsinstruktion för Nödinge församling

Församlingsinstruktion för Nödinge församling Församlingsinstruktion för Nödinge församling Nödinge församling tillhör Göteborgs stift och ingår i Götaälvdalens kontrakt. I pastoratet finns tre prästtjänster, en kyrkoherde och två komministrar. Den

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Församlingsinstruktion. Svenska kyrkan Skellefteå pastorat

Församlingsinstruktion. Svenska kyrkan Skellefteå pastorat Församlingsinstruktion Svenska kyrkan Skellefteå pastorat innehållsförteckning Det här är Svenska kyrkan Skellefteå pastorat...3 Slutsatser omvärldsanalys...4 Slutsatser barnkonsekvensanalys...5 Så här

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Floby pastorat

Församlingsinstruktion för Floby pastorat Församlingsinstruktion för Floby pastorat 1 Vision och värdegrund 3 Nuvarande situation 3 Omvärldsbeskrivning och reflektioner 3 Kyrkan på landet 5 Uppdrag 8 Mål inför 2018 9 Gudstjänst 9 Undervisning

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Församlings- instruktion. för Älmhults församling

Församlings- instruktion. för Älmhults församling Församlings- instruktion för Älmhults församling Församlingsinstruktion avdelning A för Älmhults församling i det pastorat som består av följande församlingar: Älmhult. I pastoratet finns följande prästtjänster:

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Vada Sjökullar, Brottby Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Med omvärldsanalys Foto: Össeby-Garns kyrka I detta dokument används begreppet östra delen av Vallentuna kommun och med det menas Össeby

Läs mer

FÖRSAMLINGSIDÉ: Askersunds församling

FÖRSAMLINGSIDÉ: Askersunds församling FÖRSAMLINGSIDÉ: Askersunds församling är en lokal plats för Guds handlande med människor. Vi tror att kristen tro är ett redskap med vilket människor kan tolka och förstå sina liv. Vi vill att gudstjänsten

Läs mer

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 1. Vår omvärld Fakta: Invånare: 1177 Medlemmar i svenska kyrkan: 978 personer (per 091231). Ullångers församling bildar pastorat med Vibyggerå församling.

Läs mer

Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK

Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK 051006 Inledning För allt arbete i församlingen är vi medvetna om att det ytterst inte är vårt utan

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Tolkningen av vårt uppdrag och vår uppgift i ljuset av omvärldsanalysen mynnar sedan ut i fem övergripande mål:

Tolkningen av vårt uppdrag och vår uppgift i ljuset av omvärldsanalysen mynnar sedan ut i fem övergripande mål: INLEDNING Fresta församling har sin identitet och därmed sitt uppdrag och sin uppgift i att vara en del av den evangelisk-lutherska kyrkan. Här finns rötterna till vår teologi och därmed också människosyn

Läs mer

Församlingsinstruktion för Askims församling

Församlingsinstruktion för Askims församling Församlingsinstruktion för Askims församling I församlingen finns sex prästbefattningar: en kyrkoherde och fem komministrar samt fem diakonbefattningar. Stiftsstyrelsen har beslutat att minst fem komministerbefattningar

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

Församlingsinstruktion för Malå-Sorsele pastorat

Församlingsinstruktion för Malå-Sorsele pastorat Dnr 210 MS 2015 018-3 1 Malå kyrka Sorsele kyrka Församlingsinstruktion för Malå-Sorsele pastorat Pastoratet har valt att utveckla FIN med kompletteringar inlagt i ett arbetsdokument som redan har stor

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Skultorps församling Församlingsinstruktion för

Skultorps församling Församlingsinstruktion för Skultorps församling 2015-2018 Församlingsinstruktion för Skultorps församling Innehåll Vad är vi?... 2 Värdegrund... 2 1 Var är vi?... 4 Vad vill vi? Vad skall vi?... 6 Huvudgudstjänster och övriga gudstjänster...

Läs mer

VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Hur hittar vi rätt? Har du någon gång undrat varför kyrkan finns? Varför behövs den?

Läs mer

Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission 6. 1. Gudstjänst 7. 2. Undervisning 9. 3. Diakoni 11. 4.

Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission 6. 1. Gudstjänst 7. 2. Undervisning 9. 3. Diakoni 11. 4. Församlingsinstruktion Lidköpings församling 2015 Innehåll Församlingsteologisk grundsyn 3 Omvärldsbeskrivning och analys 4 Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission 6 1. Gudstjänst

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling Beslutad av kyrkofullmäktige 2015-11-10 Utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift 2015-12-10 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Lindberga församling Församlingen bildades

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN INLEDNING 1. Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Doppastoral för församlingarna i Uppsala kontrakt

Doppastoral för församlingarna i Uppsala kontrakt Doppastoral för församlingarna i Uppsala kontrakt Fastställd av chefsgruppen, gällande från Första söndagen i advent 2011 Information om kyrkotillhörighet och inbjudan till dop Församlingens strävan är

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion 2012-03-01 Version 1.0 Församlingsinstruktion för Luleå domkyrkoförsamling 2012-2014 gudstjänst samverkan vision diakoni missionundervisning närvaro mission förord I januari 2011 ombildades Luleå domkyrkoförsamling

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING FÖRSAMLINGSORDNING 1 INNEHÅLL: Sida 3.. Inledning VI ÄR Sida 4.. Vår historia och bakgrund Sida 4 Vår identitet och tro Sida 4. Vår bibelsyn VI VILL Sida 5 Vår vision Sida 5 Vårt uppdrag Sida 5 Vår församlingsinriktning

Läs mer