Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK"

Transkript

1 Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK Inledning För allt arbete i församlingen är vi medvetna om att det ytterst inte är vårt utan Guds verk. Jesus Kristus är församlingens grund (1 Kor 3:11), huvud (Ef 1:22-23), herde (Joh 10:11ff, 1 Peter 5:4) och Herre (Ef 1). Församlingen är Kristi kropp (Rom 12:4-5). Vi vill att allt som görs skall genomsyras av lydnad och trohet mot Jesus och hans ord, eftersom det är Jesus som bygger sin församling (1 Petr 1:4-5) och låter den växa (1 Kor 3:7). Vi är kallade, inte att ha framgång i det vi gör, men att låta arbetet bära frukt för Guds rike. Därför vill vi i allt vara beroende av den helige Andes ledning och kraft. Församlingsarbetet bedrivs i huvudsak utifrån de tre kyrkorna och församlingshemmet i centrum av Kungälv. Varje kyrka har sin gudstjänstgemenskap och sin prägel på gudstjänstfirandet. Samtidigt är de olika distrikten i församlingen för små för att själva kunna forma hela bredden av det arbete som behövs i en lokal distriktsgemenskap. Därför måste mycket av det vardagsarbete som sker i de olika distrikten ses som hela församlingens verksamhet. Bibelstudier, Alpha-arbete, ungdomsgrupp, soppluncher, arbetskretsar m m är exempel på arbetsformer som tjänar hela församlingen, oavsett var de äger rum. I församlingen finns många frivilliga medarbetare. Deras engagemang och arbete är av avgörande betydelse för församlingens liv och växt, och tydliggör att församlingen är Kristi kropp där varje del behövs och är lika viktig (1 Kor 12-14). Vi vill därför aktivt verka för att många människor får vara delaktiga i församlingens arbete och får den uppmuntran och rustning de behöver för att kunna använda sina gåvor i tjänst för Guds rike. I det följande beskriver vi församlingens grundläggande uppgift utifrån de fyra perspektiven gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Vi vill se dessa som olika perspektiv på en enda uppgift med Jesus Kristus i centrum. Gudstjänst Att fira gudstjänst är församlingens viktigaste uppgift. Allt annat arbete får sin mening utifrån gudstjänsten och allt arbete syftar mot gudstjänsten. Församlingens gudstjänst är djupast sett det som gör oss till en kristen församling. Även om gudstjänsterna i de olika kyrkorna något kan skilja sig åt bör varje gudstjänst präglas av trohet mot Guds ord, liturgisk rikedom och allas delaktighet. Gudstjänst firas varje sön- och helgdag i Kungälvs kyrka och vanligen också i Kastalakyrkan och Munkegärdekyrkan. Vissa helgdagar kan gudstjänsten i Kastalakyrkan och Munkegärdekyrkan firas gemensamt i någon av de andra kyrkorna. Vid några tillfällen firas gudstjänst enligt annan form i Kastalakyrkan och Munkegärdekyrkan.

2 Gudstjänster firas också regelbundet på Kungälvs sjukhus och på församlingens äldreboenden: Ranrikegården, Fridhemskullen, Rexegården och Båtsmansgärdet. Friluftsgudstjänster firas vid något tillfälle sommartid. Gudstjänstlivet i Kungälvs kyrka: Kungälvs kyrka, från slutet av 1600-talet, är en mycket vacker och traditionsrik träkyrka. Huvudgudstjänst med nattvard firas minst var tredje vecka. Kyrkorummets tradition och högtidlighet präglar också gudstjänsten. Här vårdas och utvecklas kyrkans rika gudstjänsttradition. Kungälvs kyrka har en trogen församlingskärna samtidigt som många gudstjänstovana kommer till gudstjänsten bland annat därför att många dop sker i huvudgudstjänsten. Den traditionella liturgin ger trygghet och stabilitet åt gudstjänstlivet, samtidigt som den ger möjlighet för mer ovana gudstjänstbesökare att växa in i gemenskapen. Här är det möjligt att vara anonym för den som vill det, men det är också viktigt att de som önskar en djupare gemenskap får möjlighet till det. Därför är det angeläget att arbeta för en ökad barnvänlighet och samhörighet med varandra i gudstjänsten. Barnsamling erbjuds i sakristian för de yngre barnen under predikan, framför allt söndagar med dop. Gudstjänsterna i Kungälvs kyrka sänds via telenätet till Sjukhuset och flera av församlingens äldreboenden. Huvudgudstjänsten präglas av musikalisk rikedom. Kungälvs kyrka är platsen för ett brett utbud av musikgudstjänster. Gudstjänstlivet i Kastalakyrkan: Kastalakyrkan är en modern småkyrka, byggd 1980, med rymliga och ändamålsenliga församlingslokaler i direkt anslutning till kyrkorummet. Högmässa firas vanligen varannan vecka. Kastalakyrkans gudstjänster präglas starkt av det flexibla kyrkorummet som accentuerar gudstjänstens karaktär av Kristi kropps samhörighet med sin Herre i Ordet och sakramenten. Det uppstår lätt en närhet mellan gudstjänstfirare, präst, musiker, körer och andra medverkande. I Kastalakyrkan finns en generös liturgisk praxis, väl förankrad i kyrkohandbokens ordningar, men med stort utrymme för spontanitet och variation. Barnsamling för de yngre barnen erbjuds i samband med predikan. I Kastalakyrkan firas regelbundet veckomässa på tisdagskvällar. Variation i musikstil och instrumentering eftersträvas. Musikgudstjänster utgör en viktig del av gudstjänstlivet. Gudstjänstlivet i Munkegärdekyrkan: Munkegärdekyrkan är en nybyggd (1996) kyrka med kyrkorummet helt integrerat med övriga lokaler. Den stora samlingssalen fungerar som kyrka på söndagar och som lokal för övrigt arbete under veckan. Högmässa firas minst var tredje vecka. Munkegärdekyrkans enkelhet och närhet präglar också gudstjänstfirandet. Här finns inte så mycket av lokala traditioner och färdiga former. Detta ger en möjlighet att finna goda och

3 fungerade former för gudstjänstlivets tillväxt. I dagsläget utgörs gudstjänstförsamlingen av en liten trogen församlingskärna och många konfirmander och barn med deras familjer. Arbetet i Munkegärdekyrkan kan ses som ett tydligt missionsarbete och detta bör också prägla gudstjänstens innehåll och gestaltning. Här skall finnas låga trösklar och ett tydligt centrum. I Munkegärdekyrkan finns plats både för traditionell och alternativ gudstjänstmusik. Kyrkliga handlingar * Dop. Dopet, som är instiftat av Jesus Kristus, förenar en människa med honom. Hon döps in i Kristus Jesus, dör och uppstår med honom för att leva det nya uppståndelselivet i Kristi efterföljelse (Rom 6). Samtidigt är dopet ett inlemmande i den kristna kyrkan och församlingens gemenskap. * Konfirmation. Konfirmationen vilar på dopets grund och är ett aktualiserande och en bekräftelse av dopet. Konfirmation är även en förnyad bön om den helige Ande i den döptes liv. * Vigsel. Äktenskapet är ett heligt förbund, förordnat och välsignat av Gud (Den Svenska Kyrkohandboken, ordning för Vigselgudstjänst). Genom vigseln förenas man och kvinna i äktenskapet, de lovar att med livslång trohet dela livets glädje och sorg (KO kap 23, Inledning). * Begravning. I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som dött åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus genom sin död och uppståndelse burit människans död och segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet. * Bikt och själavård. Bikt är för en människa en väg till försoning med Gud och med sig själv i Kristi kyrkas gemenskap, det är att låta Kristi seger ta konkret form i sitt eget liv. Bikten föregås vanligen av själavårdande samtal. Kungälvs församling inbjuder till gudstjänster i livets olika skeden. Vi vill medvetet och aktivt arbeta för att dop, konfirmation, vigsel och begravning skall ses som en integrerad del av församlingens gudstjänstliv och hela församlingens angelägenhet. Dop firas i söndagens gudstjänst eller i särskilda dopgudstjänster i någon av våra kyrkor. Vigselgudstjänst sker normalt i någon av våra kyrkor. Begravningsgudstjänst firas i någon av våra kyrkor eller i Bergsalen enligt fastställt schema. Alla dessa gudstjänster förbereds grundligt tillsammans med dem som är personligt berörda. Andra gudstjänster Kungälvs församling ser gärna att gudstjänst firas utifrån olika behov och längtan, exempelvis skol-, ungdoms-, minnes-, tema-, lovsångs-, förböns- och taizégudstjänster, eller gudstjänster tillsammans med föreningar/organisationer/kursanordnare, och även att ekumenisk gudstjänst kan firas tillsammans med andra kristna samfund. Undervisning Jesus kallade människor att följa honom och lära av honom. Församlingens undervisning vill hjälpa människor att bli Jesu lärjungar och att växa i tro och efterföljelse. Undervisningen i församlingen skall uppmuntra till att förena lära och liv, att trons kunskap inte enbart är en intellektuell kunskap utan är en kunskap som formar hela livet.

4 Grunden för all undervisning i församlingen är Bibeln, som Guds uppenbarade ord. Undervisningen skall därför uppmuntra människor till en ökad kunskap i, användning och tillämpning av Bibeln både i församlingens liv och enskilt eftersom människan skall leva av varje ord som utgår ur Guds mun. Mt 4:4 Undervisningen skall vara genomsyrad av en mångfald pedagogiska metoder beroende på situation och behov samt vara praktisk så att den går att tillämpa i vardagen. Undervisningen skall ta hänsyn till varje människas situation och sträva efter att följa henne ett stycke på livsvägen. Eftersom allt lärande är livslångt skall församlingen erbjuda möjlighet till undervisning under varje skede i livet. Kungälvs församling skall erbjuda undervisning för människor i olika åldrar. Dopundervisning: genom dopsamling och dopsamtal inför barndop eller dopundervisning inför dop av unga och vuxna. Barnverksamhet: Undervisning är en uppföljning av dopet och skall anpassas till barnens ålder och förutsättningar. Formerna för barnverksamheten kan efter hand behöva förändras och anpassas till de möjligheter som råder. Konfirmandverksamhet: Konfirmandarbetet sker enligt Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Alla som tillhör Svenska kyrkan inbjuds till konfirmatio nsundervisning det år de går i åttonde klass (konfirmation det år de fyller 15 år). Ungdomsverksamhet: Kungälvs församling inbjuder ungdomar som går och läser och som konfirmerats till Kuggen (ungdomsgruppen). Här skall de få hjälp att växa och fördjupas i sin kristna tro. Även andra former för ungdomsarbete, t ex tjejkvällar, kan vara aktuella när behov och möjligheter finns. Skolkyrkoverksamhet: Genom församlingens närvaro på skolorna i Kungälv kan församlingen vara ett stöd för de ungdomar som vill leva som kristna i sin vardagsmiljö. Kungälvs församling inbjuder också till skolgudstjänster och till påskvandring (högstadiet). Vi skall ha en stor öppenhet när skolan på olika sätt frågar efter vår medverkan. Skolkyrkoarbetet är ekumeniskt i samverkan med Missionskyrkan och Pingskyrkan. Vuxenundervisning: Denna kan ske på olika sätt, med olika metoder och med olika målsättning: Bibelstudium för dem som vill få ökad bibelkunskap, Alpha arbete för dem som är nyfikna på kristen tro, Vuxendialog för dem som vill samtala om livsfrågor, samtalsgrupper som formas efter människors behov och våra resurser. Predikan: Förkunnelsen i gudstjänsten är ett centralt undervisningstillfälle, där uppgiften är att föra vidare det vi tagit emot (1 Kor 15:3), men predikans uppgift är större än enbart undervisning. Musikalisk verksamhet: Sången och musiken är en viktig del i församlingens undervisning. Genom denna får olika åldrar uttrycka sina frågor och sin tro och växa i gemenskap. Vi vill möta olika människors behov med olika typer av körer och ta vara på enskildas musikaliska begåvning. Frivilliga medarbetare skall få den utbildning och rustning de behöver för att med frimodighet och glädje kunna tjäna i församlingen och därigenom växa som människor och kristna. Bokbord/bibliotek: Genom att tillhandahålla god kristen litteratur för försäljning eller utlåning främjas en fördjupad kunskap i tron. Information: Genom annonsering i dagspressen, inbjudan till nyinflyttade, kyrkoblad, hemsida och annan riktad information sker fortlöpande information om församlingens arbete till människor i Kungälvs församling som helhet och till de

5 olika distrikten. Vi ser det också som angeläget att positivt synas i massmedia när möjligheter till detta ges. Diakoni Jesus uppenbarade Guds kärlek i ord och handling. Församlingens uppdrag är att göra detsamma i undervisning och diakoni. Diakoni är vårt svar på Guds kärlek och har sitt centrum i söndagens gudstjänst och är en oskiljaktig del av evangeliet. Diakoni är att värna varje människas värde och värdighet, att i ord och handling gestalta en kristen människosyn, att se Kristus i vår nästa. Diakoni vänder sig till hela människan och hela samhället, med fokus på de människor i vår närhet som far illa och som behöver stöd: sjuka, flyktingar, ensamma, sörjande, behövande, de som drabbats av en livskris eller fastnat i missbruk o s v. Ett diakonalt tänkande skall vara grundhållningen i allt arbete men tar sig särskilt uttryck genom: Själavård Präster och diakoner har ett särskilt uppdrag att kunna erbjuda människor möjlighet till personliga samtal. Samtalen kan ske med olika inriktning; som stödsamtal, själavård, andlig vägledning och bikt. Mötesplatser I Kungälvs församling skall vi skapa de mötesplatser som behövs så att äkta gemenskap och vänskap mellan människor kan bli verklighet. Dessa mötesplatser kan vara av allmän karaktär för alla som vill vara med, exempelvis kyrkkaffe, dagledigträffar, församlingsresa, sopplunch, sommarkyrka, Café Munken, arbetskretsar. Dessa mötesplatser skall också rikta sig till människor som har behov av ett särskilt stöd: samtalsgrupper, levavidare grupper, samlingar för ensamma föräldrar. Varje gudstjänst som firas i församlingen är alltid den viktigaste mötesplatsen. Besökstjänst Diakoni är att se till varje enskild människas behov. Besökstjänst handlar om att i hemmet besöka dem som behöver församlingens stöd men att också finnas till hands för dem som med olika behov söker sig till församlingen. Församlingens diakoner har här ett särkskilt uppdrag att vara lyhörda för den nöd och de behov som finns. Diakonerna skall ha möjlighet att ge visst ekonomiskt stöd, liksom att stödja dem som behöver hjälp i kontakt med myndigheter, sjukvård eller på annat sätt. Församlingen skall verka för att många frivilliga blir delaktiga i hembesök. Samhällsstöd Kungälvs församling skall ge det stöd som våra resurser medger när det gäller akut krisoch katastrofhjälp i samhället, i form av kommunens POSOM-arbete, sjukvårdens PKLarbete, polisens begäran om kyrkans stöd vid olyckor och dödsfall och på annat sätt som kan bli aktuellt. Sjukhuskyrka Sjukhuskyrkan är det samlade namnet för den andliga vården inom sjukvården. Uppdraget är diakonalt och själavårdande. Det sker i olika former av stöd och samtal, bearbetning och reflexion och riktar sig till patienter, anhöriga och personal.

6 Gudstjänst firas regelbundet på sjukhuset. Arbetet är ekumeniskt. Sjukhuskyrkan skall ha beredskapsresurser för att finnas tillgänglig i brådskande situationer. Den skall arbeta för att finna former för lämpligt samarbete med andra vårdande grupper inom och utom sjukhuset. Kastalakyrkans Vitryska sommarläger Kastalakyrkans Vitryska sommarläger är en ideell förening där arbetet sker i samverkan med Kungälvs församling och Baptistunionen i Vitryssland. Varje år arrangeras ett sommarläger i Sundhammar för barn från Vitryssland. Hjälpsändningar skickas årligen och föreningen stöder barmhärtighetssystrar i Vitryssland. Internationell diakoni I Kungälvs församling sker regelbundet, genom kollekter och Arbetskretsarnas verksamhet, arbete för och insamlingar till internationell diakoni. Mission Till församlingens identitet hör att vara missionerande, att i allt sitt arbete vittna om Jesu seger över synd och död och att hjälpa människor att svara ja på kallelsen att bli Jesu efterföljare. Mission är hela församlingens uppgift, där varje kristen människa är missionerande i alla de sammanhang hon lever och verkar. Därför handlar mission inte primärt om en viss verksamhet i församlingen, utan om att rusta varje kristen för sin kallelse. Samtidigt måste Kungälvs församling hela tiden ompröva arbetsformerna så att vårt arbete inte hindrar utan hjälper människor att komma till en levande tro på Jesus Kristus. Kungälvs församling vill i gudstjänst, undervisning och diakoni ha ett tydligt missionsperspektiv så att församlingens möte med människor kan få bli människors möte med Gud i Jesus Kristus. Detta kan ske: genom att det skall finnas ett arbete som särskilt vänder sig till dem som vill komma till tro, t ex Alpha, Vuxenkatekumenat eller liknande metoder. genom att de som utan att vara döpta ansöker om att få tillhöra Svenska kyrkan erbjuds lämplig undervisning som kan leda fram till dop. genom gudstjänster och annan undervisning som myndiggör varje kristen att fungera som missionär där han eller hon lever och verkar. genom att barn- och ungdomsarbetet, konfirmandarbetet och Skolkyrkan låter Jesu missionsbefallning vara vägledande och prioriterande i arbetet. genom att forma enkla gudstjänster som är missionerande för dem som inte är kyrkvana. genom att församlingen i allt arbete strävar efter att möta varje människa i hennes situation, så att ett verkligt möte sker. Först då blir mission möjlig. genom att församlingen har ett tydligt missionsbudskap i sin information när det gäller utskick, annonsering, inbjudningar kyrkoblad, hemsida och annat. genom att stödja internationell mission genom insamlingar och engagemang på olika sätt och genom att stödja den som kallas till tjänst i mission och kyrka utomlands.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Ytterby församling, Kungälvs pastorat Fastställd av Domkapitlet 060916 Inledning Ytterby församling verkar i en bygd med gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Inledning Kungälv-Ytterby församling utgörs av centralorten i Kungälvs kommun. Bygden har gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett gränsland.

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version 1 Teologisk grund för Equmeniakyrkan är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution. Församlingsordning, antagna av Enebykyrkans församling 2015-02-14. Församlingsstadgar, antagna av Enebykyrkans

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26)

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26) Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING 1. FÖRSAMLINGENS IDENTITET Församlingen är Guds skapelse. Gud kallar människor till gemenskap med sig själv och till en gemenskap med dem som blivit lemmar i Kristi

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping Församlingsordning Ansgariikyrkans församling i Jönköping har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens uppgift, inriktning och liv. Den har

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15 Församlingsordning Version 2013-11-24 Identitet Vi är en kristen kyrka som bekänner sig till Jesus Kristus och den världsvida allmänna kyrkan, som växte fram under det första århundradet efter Jesus födelse.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV Församlingsordning, antagen av Equmeniakyrkan Kungälv och Församlingsstadgar, antagna av Equmeniakyrkan Kungälv på församlingsmöte xxxx xx xx, årsmöte xxxx xx xx.

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING

ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING INNEHÅLL UPPDRAG, VÄRDERINGAR & STRATEGI Identitet Bibeln Teologi Gudstjänst Organisation 3 4 4 7 14 17 ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING INLEDNING Syftet med vår församlingsordning

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN

EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN Vi i Warenbergskyrkan tillhör EFS som är en missionsrörelse i Svenska kyrkan. EFS är en del av den världsvida Kyrkan och en del av Kristi kropp på jorden, vi bekänner därför

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion För Starrkärr-Kilanda församling. Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: 2018-11-08 24/18. Kyrkoherdens godkännande, datum: 2018-11-05. Församlingsinstruktionen utfärdad

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN INLEDNING 1. Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds

Läs mer

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling 1 Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling Trons grund och innehåll är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution, som består av Grundsatser och Kyrkoordning för Equmeniakyrkan,

Läs mer

Ett stort under Plan för konfirmandarbetet Att leva inför Guds ansikte

Ett stort under Plan för konfirmandarbetet Att leva inför Guds ansikte Ett stort under Plan för konfirmandarbetet 2017 Att leva inför Guds ansikte Hösten 2017 2 Maria Björkgren-Vikström och Stefan Myrskog KCSA Konfirmandarbetet i vår kyrka 85,9 % av 15-åringarna deltog 2016

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Församlingsinstruktion för Haparanda församling

Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingspresentation Haparanda församling står inför utmaningar i sitt dagliga församlingsarbete. Vi vill möta människor i olika livssituationer vilket

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA

EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA En församling för hela människan, hela livet. En plats för gemenskap med Gud och varandra. Informationsbroschyr om Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga och föreningen Equmenia

Läs mer

Församlingsinstruktion för Askims församling

Församlingsinstruktion för Askims församling Församlingsinstruktion för Askims församling I församlingen finns sex prästbefattningar: en kyrkoherde och fem komministrar samt fem diakonbefattningar. Stiftsstyrelsen har beslutat att minst fem komministerbefattningar

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING FÖRSAMLINGSORDNING 1 INNEHÅLL: Sida 3.. Inledning VI ÄR Sida 4.. Vår historia och bakgrund Sida 4 Vår identitet och tro Sida 4. Vår bibelsyn VI VILL Sida 5 Vår vision Sida 5 Vårt uppdrag Sida 5 Vår församlingsinriktning

Läs mer

BÖNEOKTAV FÖR DE KRISTNAS ENHET, JANUARI (Anders Arborelius)

BÖNEOKTAV FÖR DE KRISTNAS ENHET, JANUARI (Anders Arborelius) BÖNEOKTAV FÖR DE KRISTNAS ENHET, 18-25 JANUARI (Anders Arborelius) Ut unum sint det är Jesu bön att alla som tror på honom skall vara ett i honom. Genom dopet är vi redan ett i honom och med varandra.

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning INLEDNING Syftet med vår församlingsordning är att beskriva det väsentliga i församlingens tro och liv. Som Jesus efterföljare i ett missionsuppdrag och under tillbedjan

Läs mer

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen 1 Säg hissversionen! Det lär finnas tre sätt att berätta en sak på: hissversionen, korridorversionen och kontorsversionen. Hissversionen är varianten

Läs mer

Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat

Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat 1 Innehållsförteckning Inledande ord 3 Befolkningsöversikt 3 Kyrkans grundläggande uppgift och hur vi arbetar 4 Omvärldsbeskrivning 5 Gudstjänster

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Bollebygds- och Töllsjö församlingar som ingår i Bollebygds pastorat. I pastoratet finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två komministrar samt en diakonbefattning. Stiftsstyrelsen

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3)

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) På väg mot 2020 Det här är Immanuel Immanuelskyrkans församling präglas av alla sina olika människor och alla sina olika verksamheter.

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGS ORDNING Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGSORDNING 2014 Utgångspunkter och identitet Equmeniakyrkan är både ny och gammal. Vår identitet präglas av att tre kyrkosamfund

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Gud rör vid oss. Dop och nattvard. Nr 8 i serien Kristusvägen

Gud rör vid oss. Dop och nattvard. Nr 8 i serien Kristusvägen Gud rör vid oss Dop och nattvard Nr 8 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet Dop och nattvard är heliga handlingar och synliga tecken på att Gud kommer oss till mötes och rör vid oss. DOPET Både barn

Läs mer

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat 1. Vad är vi? Församlingen är ett uttryck för Guds nåd. Där bjuds, fritt och för intet, evangeliet för vem som vill höra. Församlingens

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Hur hittar vi rätt? Har du någon gång undrat varför kyrkan finns? Varför behövs den?

Läs mer

Församlingsinstruktion för Boo församling Godkänd av kyrkofullmäktige och kyrkoherde 2014-11-11 Utfärdad av domkapitlet 2014-12-10 ------------------------------------- Introduktion Kyrkans centrum och

Läs mer

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Godkänd i Östmarks församlings kyrkofullmäktige i april 2011. Antagen av Karlstads stifts Domkapitel i september 2011. Innehållsförteckning:

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Vada Sjökullar, Brottby Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Med omvärldsanalys Foto: Össeby-Garns kyrka I detta dokument används begreppet östra delen av Vallentuna kommun och med det menas Össeby

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Sidan 1 av 6

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Sidan 1 av 6 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Sidan 1 av 6 1. OMVÄRLDEN Sidan 2 av 6 Söderhamn och Sandarne har såsom samhällen genomgått en genomgripande förändring de sista 10 åren. En omställning har skett och sker fortfarande.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

B. På årsdagen av dopet

B. På årsdagen av dopet B. På årsdagen av dopet På årsdagen av dopet kan man hålla andakt. Detta formulär kan i tillämpad form användas också i sådana situationer, där dopets betydelse betonas, t.ex. på läger vid andra församlingstillställningar.

Läs mer

Religion = Organiserad tro på Gud med gemensamma traditioner och högtider.

Religion = Organiserad tro på Gud med gemensamma traditioner och högtider. Religion = Organiserad tro på Gud med gemensamma traditioner och högtider. 2 saker religioner håller på med: Existentiella frågor = Livsfrågor, t.ex. meningen med livet, vad händer när man dör, hur började

Läs mer

Mässans grundordning. Samling. Ordet

Mässans grundordning. Samling. Ordet Mässans grundordning Den söndagliga gudstjänsten den vi kommit att kalla högmässa har ett grundläggande skeende, ordo, som kan kännas igen i kyrkor över hela världen och i kyrkohistorien. Skeendet återfinns

Läs mer

Konfirmandpastoral. Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat

Konfirmandpastoral. Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat Konfirmandpastoral Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat 2014 Inledning I handlingsplanen för konfirmandarbetet beskrivs hur riktlinjerna ska uppfyllas och därigenom skapa förutsättningar

Läs mer

Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission 6. 1. Gudstjänst 7. 2. Undervisning 9. 3. Diakoni 11. 4.

Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission 6. 1. Gudstjänst 7. 2. Undervisning 9. 3. Diakoni 11. 4. Församlingsinstruktion Lidköpings församling 2015 Innehåll Församlingsteologisk grundsyn 3 Omvärldsbeskrivning och analys 4 Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission 6 1. Gudstjänst

Läs mer

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning Dopbekräftelse Anvisningar När vi döps till Kristus blir vi en del av Kristi kyrka, i gemenskap och i ömsesidig omsorg med hans folk. I dopet tar vi emot den heliga Anden och det nya livet. Även om vi

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Vid livets middagsbord visar vi varandra tillit i bön och samvaro. Alla får chans att vara mittpunkt, det finns tid att höras, tid att lyssna. Det

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Konfirmationsgudstjänst

Konfirmationsgudstjänst Konfirmationsgudstjänst Anvisningar I Equmeniakyrkan innehåller konfirmationstiden både en process och en särskild gudstjänst. Konfirmationstiden är en inbjudan till konfirmanderna där de får dela kristen

Läs mer

FörsamlingsordninG. Vilka är vi Vad vill vi Vad gör vi

FörsamlingsordninG. Vilka är vi Vad vill vi Vad gör vi FörsamlingsordninG Vilka är vi Vad vill vi Vad gör vi INLEDNING Del ett Vilka är vi? Vi är en gemenskap av människor som har en personlig tro på Gud. Vår tro påverkar hela vårt liv och därför betonar vi

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling Beslutad av kyrkofullmäktige 2015-11-10 Utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift 2015-12-10 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Lindberga församling Församlingen bildades

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

välkommen till ORDETS OCH BORDETS GUDSTJÄNST

välkommen till ORDETS OCH BORDETS GUDSTJÄNST välkommen till ORDETS OCH BORDETS GUDSTJÄNST VÄLKOMSTHÄLSNING SAMLINGEN KLOCKRINGNING * INGÅNGSPSALM INLEDNINGSORD BÖN OM FÖRLÅTELSE En: Livets Gud, genom din Son, öppnar du din famn för oss. Alla: Du

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer