Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015"

Transkript

1 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den blandning av boende och människor som detta innebär. Vår ursprungliga kyrka, Landeryds kyrka, ligger fortfarande strax utanför bebyggelsen även om Linköpings expansion närmar sig. Idag firas det gudstjänst i Landeryds kyrka, S:t Hans kyrka och Hackeforsgården (församlingshem). Församlingen har c:a innevånare varav drygt är medlemmar i församlingen. I den statistik som finns att tillgå för framtidsplanering inom kommunen (fram till 2015) kan vi se att antalet invånare i församlingen kommer att växa endast marginellt. Omvärldsanalys Landeryds församling brottas med samma problem som de flesta församlingar i Svenska Kyrkan idag. Det är färre gudstjänstdeltagare och aktiva församlingsmedlemmar. Den kristna tron är inte självklar. Det är stark konkurrens med många aktiviteter i dagens samhälle. Medlemsantalet sjunker och det ger även krympande ekonomiska ramar för församlingen. Församlingens uppgift är därför på flera plan. Vi måste värna den kristna tron, fira gudstjänst och möta människors andliga sökande. Vi behöver engagera människor i församlingens liv och arbete så att många känner sig behövda. Vi vill också att det skall vara tydligt för det omgivande samhället vad församlingen är och vad den gör. Därför vill vi bland annat: Aktivt arbeta för att många blir delaktiga och engagerade ( frivilliga ). Tydligt och engagerat möta människor i livets olika skiften, dop, konfirmation, vigsel och begravningar. Göra kyrkan mer synlig i samhället, visa på det arbete som kyrkan gör idag. Positiva trender Bland de positiva trender som vi ser i samhället vill vi nämna två: 1) Det har blivit mycket vanligare att berätta om sin kristna tro och att man går i kyrkan när man blir intervjuad i tidningar och TV idag än för tio år sedan. Detta öppnar förhoppningsvis upp för fler människor att prata om kyrka och tro till vardags. 2) Det diskuteras retreater och själsfrid idag på ett helt annat sätt än för bara ett par år sedan. Där har vi som kyrka möjlighet att bidra till människors sökande efter Gud och fördjupning i deras tro. Förändringar i arbetssätt Om församlingen lyckas engagera fler människor i gudstjänst och andra aktiviteter, kommer de anställdas uppgifter att förändras. De som går in i olika frivilliga uppgifter behöver instruktion, vägledning och stöttning. En sådan förändring innebär behov av anpassad fortbildning för de anställda medarbetarna.

2 Landeryds församlings pastorala program Församlingens idé och målsättning Landeryds församling är en församling inom Svenska Kyrkan och Linköpings stift. Landeryds församling vill I tro på Jesus Kristus söka hans vilja för att dela och leva ett kristet liv. Vara en öppen gemenskap dit människor gärna söker sig. Vara en engagerad och synlig kyrka som lever nära människorna och tar sin kraft från Gud. Församlingens vision är att den skall vara en plats där livets frågor tas på allvar och där Jesus Kristus är centrum. Det pastorala programmet Fira gudstjänst Högmässan sätter Kristus i centrum Genom hela kyrkans historia har högmässan varit den kristna trons viktigaste kännetecken synligt för världen samlas de kristna till gudstjänst. Gudstjänstlivet utformas utifrån denna bärande idé att den söndagliga högmässan är hjärtslaget i församlingens liv. I högmässan kommer den uppståndne Kristus med sitt liv till världen och föregriper himlen och skapelsens nyfödelse. Detta blir tydligast i nattvardens sakrament. Vi bär fram bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete, som Kristus tar emot, välsignar och ger tillbaka som det eviga livets bröd och välsignelsens kalk. Vi tar i vår tur emot dessa himmelska gåvor med våra jordiska kroppar och i hela detta skeende ger Gud oss och världen evigt liv. Gudstjänstlivets utformning i Landeryds församling a. Högmässan Högmässan har sin självklara plats som församlingens viktigaste gudstjänst. Högmässan utformas utifrån Bibeln och kyrkans tradition. Kyrkoårets växlingar sätter sin prägel på texter, böner, sång och musik, liturgisk form och kyrkorummets utsmyckning. Alla som deltar i gudstjänsten ser vi som aktiva och medansvariga gudstjänstfirare. Våra gudstjänster skall präglas av delaktighet, där många får möjlighet och plats att medverka; som textläsare, sångare, förebedjare, ljusbärare och så vidare. För att församlingen skall leva o växa in i framtiden behöver högmässan bli en angelägenhet för många och därför skall de utformas så att de blir något vi längtar till och gärna talar med andra om. Till högmässan fogas någon form av fortsatt gemenskap, kyrkkaffe eller liknande. Högmässan firas i Landeryds församling varje söndag i S:t Hans kyrka samt i Landeryds kyrka så ofta det är möjligt.

3 b. Musiken Musiken har en betydande roll i gudstjänstlivet. Vi strävar efter ett musikliv med kvalitet. Dynamiken mellan tradition och förnyelse levandegör och utvecklar det kyrkomusikaliska arvet. Musik är ett språk för det outsägbara - en av musikens uppgifter är att ta vid där orden inte räcker till. Musiken ska beröra och bidra till att skapa samhörighet. Sången, det sjungna ordet, är en hörnpelare i gudstjänster och församlingsliv. Körerna är därför också viktiga i vår församling. Dessutom är orgeln viktig för kyrkans musikliv. c. Veckans gudstjänster Den unga kristna församlingen i Jerusalem fortsatte att leva i den bönerytm som fanns i templet. De bönerna tillhörde och tillhör fortfarande Gudsfolkets liv. Gemensam daglig bön morgon och kväll är en av kyrkans livsrytmer. I S:t Hans kyrka lever vi efter denna rytm genom att bygga veckans gudstjänstliv i form av bönegudstjänster morgon och kväll, veckomässor och andra gudstjänster så långt det är möjligt. Hackeforsgården fungerar som samlingsplats och verksamhetshus för församlingens östra delar (Landerydsdelen). Därför firas även en del gudstjänster där: Veckomässa varje vecka under terminerna, liksom morgonböner och andra gudstjänster efter behov. d. Övriga gudstjänster Till den helige Andes väsen hör att vara fri. Frihet är det mest typiska draget för de övriga gudstjänster som firas i församlingen. Dit hör exempelvis meditationsgudstjänster, familjegudstjänster, lovsångsgudstjänster, vardagsgudstjänster, förbönsgudstjänster, botgudstjänster, musikgudstjänster och kyrkoårsanknutna gudstjänster som adventssamlingar, julbön, Luciahögtid, passionsgudstjänster, korsvägsandakter, allhelgonagudstjänster med flera. e. Gudstjänster på vårdhem och äldreboenden Det finns ett flertal vård/äldreboenden i församlingen. Vi prioriterar närvaron och mötet med de människor som bor och arbetar där. Vi firar regelbundet gudstjänster på dessa platser, i den mån det är möjligt. Här möts gudstjänst och diakoni i en punkt där ensamhet och isolering bryts och äldre och sjuka människor görs delaktiga i församlingens gudstjänstliv. f. Kyrkliga handlingar De kyrkliga handlingarna dop, vigsel och begravning är alla viktiga gudstjänsttillfällen i avgörande skeden i människors liv. Det är viktigt att dessa gudstjänster sätts in i ett genomtänkt pastoralt handlande. Därför arbetar vi aktivt med hur vi bjuder in till dop, med informationsmaterial och annat som behövs för att människor ska känna sig välkomna till församlingen. Dop-, vigsel- och begravningssamtal skall alltid föregå dessa gudstjänster. Dopgudstjänster sker antingen i församlingens högmässa eller i särskilda dopgudstjänster.

4 Varje vår inbjuds årets brudpar till en gemensam vigselträff för en övergripande information om de praktiska vigselförberedelserna och presentation av bl.a. lämplig bröllopsmusik. Gemensam begravningspastoral finns för alla församlingar inom Linköpings Kyrkliga Samfällighet. Det pastorala programmet Undervisning Undervisningens idé och uppdrag Församlingen skall vara en plats för människans inre växande. Genom kyrkans historia har undervisningen varit oerhört viktig för kyrkans liv. Berättelsen om Guds kärlek till mänskligheten, så som Jesus Kristus har visat oss, är livsviktig också idag. Församlingens vision är att den skall vara en plats där livets frågor tas på allvar och där berättelsen om Jesus Kristus är i centrum. Med Jesus som förebild söker vi på olika sätt levandegöra tron och möta människors livsfrågor. Undervisningen ska ge inspiration, redskap för att söka, upptäcka och uppleva Gud och lära oss mer om honom, så att människor kan växa och mogna i tro. Församlingens pedagogiska arbete ska ske i öppna och trygga miljöer som är utformade så att människor i alla åldrar kan mötas i respekt och dialog och där initiativ och ideellt engagemang främjas. Undervisning i Landeryds församling Undervisning är inte bunden vid speciella åldersgrupper eller verksamheter. Också det sätt vi lever och gör är undervisning. Jesu egna ord följ med och se bör vara en ledstjärna för hur vi tänker vidare kring undervisning i möten med medmänniskor. Undervisning i gudstjänsten Undervisning finns i allt vi är och gör i gudstjänsten. I högmässan förekommer både direkt undervisning samtidigt som hela liturgin med allt den rymmer undervisar på olika sätt om Guds vägar och väsen. Förutom det talade och lästa ordet är musiken viktig eftersom musiken är ett eget språk som kan beröra och undervisa människor. Undervisning - barn I alla grupper som samlas, från de minsta till de största undervisar vi om Jesus och om kristen tro. Vi vill också använda musiken som ett sätt att undervisa och skapa gemenskap bland barn i alla åldrar. Vi vänder oss även till skolorna i församlingen och där det är möjligt söker vi utveckla samarbetet med både skola och förskola. Vi erbjuder allhelgonavandringar, påskvandringar, julspel bland annat.

5 Undervisning - konfirmander Konfirmandarbetet sker enligt riktlinjer som finns beskrivna i församlingens konfirmandpastoral. Undervisning - ungdomar efter konfirmationen Svenska Kyrkans Unga i Landeryds församling samlar regelbundet ungdomar som vill lära sig mer om att leva som kristen. Därigenom skapas en mötesplats för unga människor som har intresse av kyrka och tro. Vi vill uppmuntra ungdomar att ta ansvar i församlingen. Det är viktigt att ungdomar blir sedda, bekräftade och bemötta med respekt och kärlek. Genom att lyssna på deras frågor och erfarenheter kan vi få förståelse för det liv de lever och deras funderingar inför vuxenlivet. Med kunskapen om deras liv och funderingar kan vi på ett bättre sätt undervisa dem i vad kristen tro är. Undervisning - vuxna Församlingens vision att den skall vara en plats där livets frågor tas på allvar och där berättelsen om Jesus Kristus är i centrum skall vara vägledande i vårt arbete. Vi vill finna vägar till dem som betecknar sig som sökare till exempel genom öppna samtalsgrupper. Detta arbete är för närvarande underutvecklat i församlingen men intentionen för de kommande åren är att se vilka vägar som är möjliga för att få mer liv i arbetet med att nå de vuxna. Det pastorala programmet Diakoni Diakonins idé och uppdrag Diakonins utgångspunkt är Jesus och hans kärlek till världen och dess människor. Denna människosyn leder till ett aktivt och medvetet ställningstagande, i ord och handling, gentemot alla människor. Diakoni är ett uppdrag för var och en av oss att se och möta varje medmänniska som en människa älskad av Gud. Diakoni är att tjäna, hjälpa och stödja människor i deras livssituation. Det är diakonins uppgift att förmedla Guds kärlek och frid, ge tröst och mod när livet är svårt. Den skall synliggöra utsattheten i vårt samhälle och förmedla hopp samt bryta ensamhet och isolering. På så vis bär diakonin fram världen till Gud och förmedlar Guds nåd, barmhärtighet och frälsning till människor. Diakonin är alltså både församlingens uppgift gentemot de enskilda människorna och de enskilda församlingsmedlemmarnas uppdrag gentemot alla andra människor. Diakonin i Landeryds församling Församlingens diakoni är lokalt förankrad Vi arbetar målmedvetet för att bryta isolering och ensamhet genom att skapa mötesplatser för människor i alla åldrar och i livets alla skiften. I församlingens olika hus ges plats för olika typer av möten till exempel promenadgrupp, stickcafé, samtalsgrupper och bibelstudium.

6 Vi vill ge stöd åt dem som mist en nära anhörig genom att erbjuda deltagande i s.k. sorgegrupp. Där finns möjlighet att tillsammans med andra i samma situation dela sin sorg och få hjälp att bryta eventuell isolering. I detta arbete samverkar präst och diakon. Vi vill samarbeta med alla goda krafter i samhället. Församlingen samverkar därför nära med de institutioner, organisationer och nätverk som finns i närområdet. Diakonin har också ett ansvar för kontakter med myndigheter och andra organisationer. Diakonin syftar inte bara till att ge hjälp, stöd och uppmuntran åt människor, utan också till att vara en kraft för förändring av samhället och världen i stort. Till församlingens diakonala uppgift hör också att inspirera, rekrytera, utbilda och uppmuntra frivilliga att aktivt delta i det diakonala arbetet: t.ex. genom att ingå i besöksgrupp, förbönsgrupp och gudstjänstgrupp. Församlingens diakoni är förankrad i bön och gudstjänst Diakoni och gudstjänst hör samman. I gudstjänstens förbön bärs glädjen och smärtan i livet fram till Gud, vi bär fram vår bön för världen och för människor i nöd. Våra diakoner har ansvar för arbetet med kyrkans förbön och medverkar i församlingens huvudgudstjänst. Församlingens diakoni är internationell Diakonin är gränslös. Den frågar inte efter människors hudfärg, nationella tillhörighet eller religiösa övertygelse. Genom förbönen och olika församlingskollekter och engagemang inom exempelvis Svenska Kyrkans Internationella arbete stöder Landeryds församling arbetet med att lindra nöd och fattigdom och arbeta för fred och rättvis fördelning av jordens tillgångar. Församlingens internationella grupp samordnar församlingens olika insatser till stöd för den internationella diakonin. Församlingens diakonala omsorg sträcker sig till allt skapat Omsorgen om Guds skapelse ingår också i församlingens diakonala uppdrag. Vi har som människor ett gemensamt ansvar att möta de hot som jorden nu står inför, bland annat de förändringar av klimatet som sker i allt snabbare takt. Vi vill kontinuerligt utvärdera församlingens verksamhet så att vi så långt möjligt inte bidrar till en negativ påverkan på skapelse och miljö. Församlingen ska arbeta för en hållbar och trovärdig livsstil. Det pastorala programmet Mission Missionens idé och uppdrag Jesus befallde sina lärjungar att de skulle gå ut och förkunna evangeliet, det glada budskapet. Missionens uppdrag är att få vara glädjens sändebud till människor. Mission handlar om att ge något gott och viktigt vidare. Kristen tro är i grunden en missionerande kraft. Ledord för vår syn på mission i Landeryds församling Kraften i mötet Varje möte är viktigt. Mötet med varje människa är ett mål i sig, eftersom det skapar förutsättningar för samtal och gemenskap. Gud är där, och det är Gud som skapar tro. Det är

7 därför viktigt att arbeta för att skapa många tillfällen till möten mellan människor i församlingen. I vardag och i fest vill vi ge människor möjlighet att mötas i församlingen. Utsända av Kristus I ord och handling vill vi leva Jesu kärleksbudskap. Vi vill vara Guds sändebud även på platser utanför kyrkorummet. Vi vill värna om människors möjlighet att möta Gud, med respekt för varje människas tro och integritet. Därför är det viktigt att församlingen arbetar för att alla ska känna sig välkomna. Hela livet berörs av tron Tron handlar om våra liv. Kyrkan är ingen instans mellan Gud och världen, utan en del i Guds plan och kallelse. Gud tar plats i vårt vanliga liv. I församlingen vill vi därför bereda plats för alla som söker sig dit. Kommunikation och dialog Kommunikation är viktig. Dialogen är något att eftersträva. Förutom personliga möten och samtal med människor vill vi synliggöra församlingen och den kristna tron genom annonser, hemsida, trycksaker och informationsblad. Det är viktigt att församlingen blir synlig utåt och känd av alla. Internationell mission Landeryds församling stöder Svenska kyrkans arbete i världen med mission och kontakter mellan kyrkor i olika delar av världen. Vi har också olika former av vänskapsrelationer med församlingar i andra länder och ser det som en viktig del av församlingens internationella åtaganden. en nu, då och framåt Denna församlingsinstruktion är församlingens andra. Vad har hänt sen dess? För tio år sedan var det mycket tydligt att församlingen fungerade mer som två separata församlingar, med tydlig uppdelning som markerades i församlingsinstruktionen. De förändringar som skett har gått åt andra hållet. Idag arbetar vi mer som en församling, både utåt och inåt. Detta har varit ett medvetet vägval som vi tror är väl synligt i det pastorala programmets innehåll. en har arbetats fram av kyrkoråd, kyrkoherde och de anställda medarbetarna tillsammans. Vi har haft gemensamma samtal, alla har deltagit i arbetsgrupper som arbetat med församlingsinstruktionens grundläggande frågor. I arbetet med att sammanställa materialet har texterna gått ut på flera remissrundor. Denna skall användas som grund för Landeryds församlings liv och arbete under de kommande fyra åren;

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Haparanda församling

Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingspresentation Haparanda församling står inför utmaningar i sitt dagliga församlingsarbete. Vi vill möta människor i olika livssituationer vilket

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version 1 Teologisk grund för Equmeniakyrkan är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution. Församlingsordning, antagna av Enebykyrkans församling 2015-02-14. Församlingsstadgar, antagna av Enebykyrkans

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3)

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) På väg mot 2020 Det här är Immanuel Immanuelskyrkans församling präglas av alla sina olika människor och alla sina olika verksamheter.

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Vid livets middagsbord visar vi varandra tillit i bön och samvaro. Alla får chans att vara mittpunkt, det finns tid att höras, tid att lyssna. Det

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion För Starrkärr-Kilanda församling. Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: 2018-11-08 24/18. Kyrkoherdens godkännande, datum: 2018-11-05. Församlingsinstruktionen utfärdad

Läs mer

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26)

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26) Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING 1. FÖRSAMLINGENS IDENTITET Församlingen är Guds skapelse. Gud kallar människor till gemenskap med sig själv och till en gemenskap med dem som blivit lemmar i Kristi

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Verksamhetsplan för IMMANUELSKYRKAN. På väg mot 2020 DET HÄR ÄR IMMANUEL

Verksamhetsplan för IMMANUELSKYRKAN. På väg mot 2020 DET HÄR ÄR IMMANUEL Verksamhetsplan för IMMANUELSKYRKAN På väg mot 2020 DET HÄR ÄR IMMANUEL Immanuelskyrkan är en del av Guds församling i världen och präglas av alla sina olika människor och alla sina olika verksamheter.

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGS ORDNING Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGSORDNING 2014 Utgångspunkter och identitet Equmeniakyrkan är både ny och gammal. Vår identitet präglas av att tre kyrkosamfund

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Inledning Kungälv-Ytterby församling utgörs av centralorten i Kungälvs kommun. Bygden har gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett gränsland.

Läs mer

Konfirmandpastoral. Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat

Konfirmandpastoral. Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat Konfirmandpastoral Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat 2014 Inledning I handlingsplanen för konfirmandarbetet beskrivs hur riktlinjerna ska uppfyllas och därigenom skapa förutsättningar

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping Församlingsordning Ansgariikyrkans församling i Jönköping har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens uppgift, inriktning och liv. Den har

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Församlingsinstruktion för Boo församling Godkänd av kyrkofullmäktige och kyrkoherde 2014-11-11 Utfärdad av domkapitlet 2014-12-10 ------------------------------------- Introduktion Kyrkans centrum och

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Religion = Organiserad tro på Gud med gemensamma traditioner och högtider.

Religion = Organiserad tro på Gud med gemensamma traditioner och högtider. Religion = Organiserad tro på Gud med gemensamma traditioner och högtider. 2 saker religioner håller på med: Existentiella frågor = Livsfrågor, t.ex. meningen med livet, vad händer när man dör, hur började

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Ande och gemenskap. Nr 5 i serien Kristusvägen

Ande och gemenskap. Nr 5 i serien Kristusvägen Ande och gemenskap Nr 5 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GEMENSKAP Människan är skapad till gemenskap med andra människor och med Gud. Vi är med i många gemenskaper: i familjen, i skolan eller

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Våra värdeord Våra tre värdeord är ledstjärnor för oss på Ersta diakoni. De tydliggör vår värdegrund och genomsyrar vårt bemötande av patienter, boende och brukare

Läs mer

välkommen till ORDETS OCH BORDETS GUDSTJÄNST

välkommen till ORDETS OCH BORDETS GUDSTJÄNST välkommen till ORDETS OCH BORDETS GUDSTJÄNST VÄLKOMSTHÄLSNING SAMLINGEN KLOCKRINGNING * INGÅNGSPSALM INLEDNINGSORD BÖN OM FÖRLÅTELSE En: Livets Gud, genom din Son, öppnar du din famn för oss. Alla: Du

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK

Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK 051006 Inledning För allt arbete i församlingen är vi medvetna om att det ytterst inte är vårt utan

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR

EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR EFK 2020. Hur ser livet ut om 10 år? Ingen av oss vet det. Mycket kan inträffa som radikalt ändrar förutsättningarna både i positiv och negativ bemärkelse för

Läs mer

I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN

I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN I VÅR KYRKA FINNS NÅGOT FÖR ALLA Vi vill vara konkreta i vårt sätt att arbeta tillsammans; förtroendevalda, ideella och anställda. Framtidens kyrka måste göras av oss tillsammans.

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Beslutad av Danmark-Funbo församlings kyrkofullmäktige och av kyrkoherden den 20120510 Fastställd av Uppsala Domkapitel 20121206 Inledning Historisk

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

V D K AD AN J BE A HÖ G G VER ÖR D A

V D K AD AN J BE A HÖ G G VER ÖR D A VEM ÄR ÄR DU? DU? VAD KAN JAG GÖRA BEHÖVER DU? FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våragrundläggande grundläggande värderingar Våra värderingar VAD ÄR EN VÄRDEGRUND? Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar

Läs mer

VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Hur hittar vi rätt? Har du någon gång undrat varför kyrkan finns? Varför behövs den?

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Gud rör vid oss. Dop och nattvard. Nr 8 i serien Kristusvägen

Gud rör vid oss. Dop och nattvard. Nr 8 i serien Kristusvägen Gud rör vid oss Dop och nattvard Nr 8 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet Dop och nattvard är heliga handlingar och synliga tecken på att Gud kommer oss till mötes och rör vid oss. DOPET Både barn

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA

EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA En församling för hela människan, hela livet. En plats för gemenskap med Gud och varandra. Informationsbroschyr om Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga och föreningen Equmenia

Läs mer

En livsbefrämjande tro som vår drivkraft

En livsbefrämjande tro som vår drivkraft Teologisk grundtext styrdokument 1(6) Teologisk grundtext: En livsbefrämjande tro som vår drivkraft Vår identitet Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Om livet, Jesus och gemenskap

Om livet, Jesus och gemenskap #Lärjunge Om livet, Jesus och gemenskap Barnhäfte Frälsningsarméns Programkontor 2018 #Lärjunge En lärjunge är en person som tror på Jesus och vill ha honom som sin förebild. Du kan vara en lärjunge till

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Församlingsinstruktion för Askims församling

Församlingsinstruktion för Askims församling Församlingsinstruktion för Askims församling I församlingen finns sex prästbefattningar: en kyrkoherde och fem komministrar samt fem diakonbefattningar. Stiftsstyrelsen har beslutat att minst fem komministerbefattningar

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer