Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet"

Transkript

1 Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling

2 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens organisation 4 Kyrkofullmäktige 4 Gudstjänstliv i förnyelse 4 Kyrkomusiken - en tillgång i gudstjänsten 5 Diakoni det viktiga sociala arbetet 5 Utveckla arbetet bland barn och unga 5 Konfirmation för unga 5 Utökat arbetet bland vuxna 5 Konfirmation för vuxna 6 Begravningsverksamheten 6 Kyrklig vigsel 6 Frivilliga insatser ska stödjas 6 Svenska kyrkan i samhället och globalt 7 Kyrkans budskap ska nå ut 7 Jämställdhet 7 Kyrkan som arbetsplats 7 Kyrkan som kulturbärare 7 Friare församlingstillhörighet 7 God hushållning och ekonomi 8 Ökat samarbete mellan kyrkor 8 Administrativ samverkan 8 Ekumenik 8 Del av internationella nätverk 8 Salems församling en del av Strängnäs stift 8 Strängnäs stift 8 Värdegrund 9 Program BorgA Salem_Full version

3 Förord Vid moderata partistämman hösten 2011 togs beslut om att inte delta i kyrkovalet För att ge moderata kyrkopolitiker möjlighet till fortsatt engagemang för Svenska kyrkan bildades Borgerligt alternativ. Till Borgerligt alternativ inbjuds alla som är kyrkligt intresserade. Även de som valt att inte tillhöra ett politiskt parti eller har valt annan partitillhörighet än Moderata Samlingspartiet är välkomna. Det som förenar är den gemensamma värdegrunden. Engagemang och idéer från förtroendevalda, medlemmar och andra kyrkligt intresserade församlingsbor är en viktig förutsättning för att tillsammans med dem som är vigda till tjänst, anställda och frivilliga utveckla kyrkan. Kyrkorna i vår församling skall vara ett naturligt val för andakt, gemenskap och möten mellan människor. Salems församling skall vara en viktig del av samhället. Borgerligt alternativ i Salem vill samla människor i ett engagemang för Svenska kyrkan i Salem och söker stöd för att genomföra programmet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet. Ledande ord för det lokala programmet Glädje genom att förmedla evangeliet om Kristus som ett glädjefyllt budskap samt om tro på livets möjligheter. Församlingen ska vara en mötesplats med ett rikt och inspirerande gudstjänstliv. Aktiviteter skapas som inbjuder till delaktighet, skratt, arbets- och livsglädje samt till stillhet och vila. Öppenhet för alla genom att vara självklart välkomnande för vem som helst. Alla ska ges möjlighet att ta del av det som församlingen kan erbjuda i gudstjänster, kultur och tradition. Allt fler såväl barn och unga som människor mitt-i-livet och äldre ska kunna uppleva sig bli sedda, hörda och behövda. Församlingen ska aktivt motverka alla former av förtryck och diskriminering. Den som är ny i Sverige eller på orten ska känna sig välkommen. Närvaro genom att vara tillgänglig och möta människor där de finns i vardagen, vid fest, glädje och sorg. Den som så önskar ska få stöd och hjälp vid problem eller kris. Det kan ske bl. a genom ett starkt socialt arbete som ger konkret stöd i olika livssituationer. Föräldrar till barn och unga i skolan ges stöd hela vägen från förskola till gymnasiet. Förnyelse av sång, musik och utställningar med sakral och annan konst. Stärka arbetet bland vuxna genom samtal och temadagar i aktuella och angelägna samhälls- och livsfrågor. Utveckla tydlig och berörande information samt ha en öppen dialog t ex via sociala medier. Stärka samarbetet med bl. a ungdoms- idrotts- och pensionärsföreningar, kommunen samt företag, andra kyrkor och vänförsamlingar i andra länder. Utveckla möjligheterna till frivilliga insatser i församlingens gudstjänster och övriga verksamhet. Ansvar för kyrkans ekonomi och egendom genom effektiv hushållning och planering av all verksamhet. Slå vakt om skapelsen genom att arbeta för hållbar utveckling, användning av rättvisemärkta produkter och ett strukturerat miljötänkande. Ansvar för att församlingens medarbetare får en bra, jämställd och öppen arbetsmiljö. Ansvar för församlingens uppdrag som kulturbärare genom att förvalta de två kyrkorna, kyrkogården, begravningsplatsen och gravplatsen med omgivningar som en del av Salems historia och nutid. Salem i maj 2013 Styrelsen för Borgerligt alternativ 3

4 Svenska kyrkan i Salem I inledningen till Kyrkoordningen står: Svenska kyrkan är ett trossamfund som leder sin historia tillbaka till de äldsta kristna församlingarna och deras bekännelse till Kristus. Svenska kyrkans trosarv är den apostoliska tron. Den rikstäckande Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Det är i den lokala församlingen som den närhet, engagemang och gemenskap uppstår som bygger en fungerande församling för att människorna ska känna delaktighet och glädje i församlingens gemenskap. Församlingen har ansvar för att utföra sin grundläggande uppgift som är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Församlingen har en egen ekonomisk förvaltning och ansvar för personal, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet. Församlingens organisation Borgerligt alternativ vill skapa bästa möjliga förutsättningar för Salems församling att fullgöra sin grundläggande uppgift. Organisationen ska vara enkel, funktionell och tydlig. Tydlighet behövs när det gäller ansvar för styrning och ledning. Ansvar för verksamhetens innehåll och resurser behöver hållas samman. Verksamheten utformas att vara långsiktigt hållbar. De utmaningar som kyrkan står inför kommer att kräva stora omställningar. Utmaningar inför framtiden kan mötas genom riktade satsningar på utpekade områden. Omfördelning av medel skapar möjlighet för nya satsningar och för att utveckla prioriterade verksamheter. Kyrkofullmäktige Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar om mål och inriktning för församlingens verksamhet i dess helhet. Det är också kyrkofullmäktige som fattar ekonomiska beslut genom att fastställa kyrkoavgift och budget. Dessa beslut har en avgörande betydelse för den lokala församlingens självstyre. Kyrkofullmäktige i Salems församling består av 25 ledamöter och har normalt två möten per år, vår och höst. I en situation där Svenska kyrkan förlorar medlemmar behöver speciellt fler unga känna att kyrkan har något att erbjuda. Kyrkofullmäktige är det organ där demokrati och inflytande kring kyrkans frågor ska öppna för fler unga att kandidera till förtroendeuppdrag och stimulera engagemang för att många ska rösta. Borgerligt alternativ vill vitalisera och aktivera kyrkofullmäktiges arbete och skapa ett prestigelöst samtalsklimat med positiv respons för ett tänkande med nya idéer. Fler ska göras delaktiga i det som händer i Salems församling. Borgerligt alternativ vill skapa förutsättningar för att ta till vara människors intresse och därigenom uppmuntra till ett engagemang för kyrkan i Salem. Gudstjänstliv i förnyelse Centrum i församlingens verksamhet är ett rikt gudstjänstliv som uttrycker sig i varierande former. I gudstjänsten får deltagarna hjälp att tolka sina liv och möta Gud. Ett förnyelsearbete behöver ständigt pågå samtidigt som traditionen tas tillvara. Salems församling firar huvudgudstjänst varje söndag. Det kan ske som högmässa för att ge möjlighet att ta del av nattvarden. Det kan också ske som gudstjänst utan nattvard. Gudstjänstens gemenskap utformas såväl för barn och ungdomar som för vuxna. Genom att många görs delaktiga i gudstjänsten får den ökad betydelse och musiken bidrar till att skapa tillhörighet och gemenskap i firandet av gudstjänsten. 4

5 Kyrkomusiken - en tillgång i gudstjänsten Sång och musik har följt människan åt genom tiden och hjälpt henne att ge uttryck för sorg och glädje. Knappast något annat kan som musiken skapa glädje och hjälpa oss att öppna oss för gemenskap och samhörighet med varandra. Kyrkans musik präglas av både tradition och förnyelse. Den är tidlös och binder ihop det förflutna med framtiden. Det ska finnas en rik variation av musik och sång i gudstjänsterna. Inslaget av konserter ska öka i församlingens program. Att ta inträde kan tillämpas. Diakoni det viktiga sociala arbetet Diakonin i Salems församling ska utvecklas i samverkan med enskilda personer och olika frivilligorganisationer som visar engagemang och omtanke för människor i utsatta situationer. Till familjer där det finns alkohol- eller drogmissbruk vill vi utöka stödet genom att erbjuda ett etablerat anhörighetsprogram. I första hand ska prövas möjligheten att genomföra det i ett fördjupat samarbete med Hela Människan. Diakoni är en viktig del av församlingens uppsökande arbete bland dem som önskar men har svårt att själva ta sig till kyrkan. Utveckla arbetet bland barn och unga Dopets uppföljning med undervisning och aktiv gemenskap i församlingen är av största vikt. Konfirmandarbetet med dess inriktning på undervisning, samtal i livsfrågor och vuxenblivande är viktigt för ungdomars utveckling. Insatser för att öka dop- och konfirmationstalen är nödvändiga. Samverkan med skolor och utbildningscentra från förskola till högskola och gymnasium - är en omistlig del av kyrkans arbete för att presentera kristna värderingar. Gemensamma samlingar i form av t ex skolavslutningar är en del i kyrkans möte med vuxna, barn och unga. Att skapa meningsfulla möten på platser där ungdomar befinner sig är viktigt. Det behövs en beredskap för att möta ungdomar för samtal om tro och liv både före och efter konfirmationen. Många ungdomar tappar kontakten med kyrkan när de passerat åldern för ungdomsgruppen. Även unga som inte valt att konfirmeras behöver få del av att kristen tro kan vara en tillgång i livet. Kyrkan ska alltid vara öppen och välkomnande. Ungdomarna ska ha en självklar mötesplats i kyrkan. Vi ser familjen som grund för samhället och Salems församling ska ge stöd till föräldrar i olika situationer. Kyrkan ska vara en plats där människor i olika åldrar kan trivas tillsammans. Konfirmation för unga Församlingen bjuder in till konfirmationsundervisning från 15 år. Kyrkans konfirmandarbete ger unga människor tillfälle att samtala om och fundera på de stora livsfrågorna och vad tro är. Konfirmandarbetet har under lång tid stått inför stora utmaningar. Insatser behöver göras för att stärka församlingen i denna uppgift. Utökat arbetet bland vuxna Att bereda möjligheter för människor att enskilt eller i grupp samtala om livsfrågor är en viktig uppgift för församlingarna. Svenska kyrkan ska finnas där människor är. 5

6 Konfirmation för vuxna Att efterfråga konfirmation i vuxen ålder har blivit allt vanligare. I vuxenlivet kan behov uppstå av att få återknyta till funderingar kring livsfrågor som var naturliga under tonåren. Kanske känns det främmande efter att man inte satt sin fot i kyrkan på många år. Vi vill öka tillgängligheten till kyrkans liv och att Salems församling erbjuder konfirmation för vuxna med möjlighet att få undervisning om kristen tro och värdegrund. Begravningsverksamheten Svenska kyrkan är rätt huvudman för begravningsverksamheten och nuvarande ordning bör därför bibehållas. Genom en god planering och hushållning samt ökad samverkan mellan kyrkor ska begravningsavgiften hållas låg. Etiken i alla frågor som rör denna verksamhet är mycket viktig och vi vill genom fortbildning och god ledning säkerställa att alla får en i alla avseenden värdig begravning. Samverkansformer för begravningsverksamheten måste utvecklas. Kyrklig vigsel Vi anser att Svenska kyrkan ska behålla sin vigselrätt. Vi bejakar Kyrkomötets beslut 2009 om vigsel av par av samma kön. Frivilliga insatser ska stödjas Människors vilja att lägga tid och resurser i kyrkans och medmänniskors tjänst måste tas tillvara ännu bättre. För att rätt kanalisera denna vilja behöver ökat fokus sättas på denna fråga. Såväl anställda som frivilliga ska erbjudas kompetensmässigt stöd om frivilligt arbete. Vi vill ytterligare uppmärksamma frivilliggruppernas behov av uppmuntran, ökad delaktighet och undervisning. Professionalism och människors olika kunskaper ska komma till sin rätt. 6

7 Svenska kyrkan i samhället och globalt Kyrkans budskap ska nå ut För att kyrkan ska nå ut med sitt budskap är det viktigt med tydlig och berörande information, verkligt lyssnande och vilja till öppen dialog. Vi vill förstärka kommunikationsarbetet i församlingarna t ex i sociala media för att vara tillgängliga för alla. Vi vill värna flerspråkighet inklusive teckenspråk i det arbetet. Jämställdhet Jämställdheten utgår från alla människors lika värde och varje människas rätt till respekt för sin person, sina val och sina känslor. Det är en fråga om rättvisa att ingen ska särbehandlas negativt på grund av kön, sexuell läggning, ålder eller andra skäl. Vi vill motverka alla former av förtryck, diskriminering och generalisering i samhälle och kyrka. Kyrkan som arbetsplats Salems församling är arbetsgivare med ett 20-tal medarbetare. Vi vill verka för att Svenska kyrkans arbetsplatser ska vara föredömen genom jämställda, öppna och medmänskliga arbetsplatser. Platser där man gemensamt och med glädje gör ett gott arbete, där åsikter och meningar utbytes och eventuella konflikter förebyggs. Kyrkan som kulturbärare I Salem finns två kyrkor som förvaltas av Salems församling. Det kyrkliga kulturarvet kyrkobyggnaden, kyrkogården och dess omgivning är ett betydelsefullt inslag i Salems miljö. Det är ett arv som ger samhället identitet. Kyrkorna är en del av Salems historia och nutid, berättelsen om människor, deras liv, gärning och tro. Det kyrkliga kulturarvet står för omistliga värden. Kulturens språk kommunicerar med ett tilltal på flera plan som berör frågor om liv och död, kärlek och ondska, trohet och svek, frågor som i hög grad är levande också i vår tid. Kristendomen utgör grund för vår svenska kultur. Svenska kyrkan har ansvar för att den utvecklas vidare och är också en mycket viktigt aktör inom kulturens område. Kyrkan har ett rikt kulturarv att förvalta i kyrkorna och deras inventarier, i kyrkogårdar och fastigheter. Borgerligt alternativ skall arbeta för: Att Salems församling arrangerar temadagar med angelägna och aktuella ämnen. Att Salems församling arrangerar utställningar med sakral konst där frågor om människors olika språk för tro kan ges uttryck. Friare församlingstillhörighet Många önskar tillhöra en annan församling än den de är folkbokförda i. Denna fråga ägs inte av kyrkan utan avgörs av Sveriges riksdag. Vi är för en friare församlingstillhörighet. Vi anser att en utredning måste göras av möjligheten att tillhöra flera församlingar och dela sin kyrkoavgift mellan dessa. 7

8 God hushållning och ekonomi En god hushållning samt effektiv planering och uppföljning är en förutsättning för att långsiktigt klara församlingens grundläggande uppgift. Verksamhet och resultat ska följas upp. En sammanhållen verksamhet och resurser gör ekonomisk styrning och prioriteringar möjlig. Kyrkoavgiften ska långsiktigt upplevas relevant. Ökat samarbete mellan kyrkor Vi vill i Svenska kyrkan fortsätta det viktiga ekumeniska arbetet både i Sverige och utomlands. De många som invandrat till Sverige med sin kristna tro bör dels välkomnas i Svenska kyrkan, dels beredas möjlighet att fira gudstjänst i Svenska kyrkans lokaler. Samarbete och dialog med invandrarkyrkor och gudstjänstgrupper behöver utvecklas. Vi är en röst för tolerans och dialog. Administrativ samverkan Det kan finnas olika samverkansformer som syftar till att skapa bästa möjliga personella, ekonomiska och lokalmässiga förutsättningar för församlingens verksamhet. Det kan också behövas samverkan på olika sätt kring arbetsuppgifter som är av det slaget att de naturligt kan delas mellan församlingar. En viktig utmaning är att skapa utrymme för samverkan i resursfrågor och på det administrativa samtidigt som det lokala ansvaret och engagemanget kan hållas levande. Ekumenik Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enighet kallas ekumenik. Ekumenik är viktigt både för Svenska kyrkan och för kyrkan i stort. Ekumeniskt samarbete bedriver Salems församling med andra kristna samfund i vår närhet. Del av internationella nätverk Svenska kyrkan är medlem i flera globala nätverk som ACT (Action by Churches Together), Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet. Salems församling ingår i den internationella, världsvida kristna kyrkan och bedriver ett aktivt samarbete med många andra kyrkor, inom och utanför Sverige: Borgerligt alternativ skall vara en drivande kraft när det gäller: Rätten till mat och vatten Arbete för fred och mänskliga rättigheter Kyrkans insamlingsprojekt Borgerligt alternativ vill etablera och hålla kontakter med vänförsamlingar i Europa och andra världsdelar. Salems församling en del av Strängnäs stift Borgerligt alternativ i Salems församling kandiderar till stiftsfullmäktige i Strängnäs stift och till kyrkomötet. Strängnäs stift Salems församling är en av 73 församlingar i Strängnäs stift. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Borgerligt alternativ anser att främja och tillsyn går hand i hand och utgör en helhet. Stiftens ansvar är att främja det lokalt bedrivna arbetet. Med församlingens begränsade resurser behöver gemensamma resurser göras tillgängliga på stiftet när församlingen på egen hand inte kan uppfylla ansvaret att fullgöra sina uppgifter. Detta gäller t ex verksamhet på teckenspråk och andra språk. 8

9 Värdegrund Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till treenig Gud. Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Kyrkan ska förkunna Guds ord rent och klart till befrielse och kraft till liv, tjäna människor som behöver hjälp och stöd och vara en lärande kyrka. Svenska kyrkan, som bygger på sina församlingar, är demokratisk och rikstäckande. Den är beroende av att förtroendevalda tar ansvar och är med och utvecklar kyrkan så att den kan möta människor i varje tid. Ansvaret för kyrkan vilar gemensamt på de tillhöriga, de förtroendevalda och de kvinnor och män som vigts till tjänst som biskop, präst eller diakon. Svenska kyrkan ska påverka samhället genom att göra sin röst hörd i förkunnelse, debatt och bön men inte vara partipolitisk. Vi som ställer upp under beteckningen Borgerligt alternativ vill som förtroendevalda ta ett stort ansvar för Svenska kyrkan på alla dess nivåer såväl nationellt som internationellt. Borgerligt alternativ anser att kristendomen har en särställning i Sverige i kraft av sin roll i kultur, historia och traditioner samt i formandet av det svenska samhället. värnar om den etik och medmänsklighet som är förbunden med kristendomen och slår vakt om människors lika värde. Tanke-, tros- och yttrandefriheten är grundpelare. värnar om människors frihet och det personliga ansvaret. Mångfald är för oss en styrka. vill utifrån skapelseperspektivet arbeta för ökad kunskap om natur-, klimat- och miljöfrågor för en hållbar utveckling för hela vår jord. vill förvalta kyrkans kapital och egendomar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt för en god ekonomisk hushållning och till glädje för kommande generationer. har öppenhet för skilda synsätt på församlingarnas arbetssätt och gudstjänstutformning. välkomnar att alltmer i Svenska kyrkan utförs genom det allt viktigare frivilligarbetet. vill fortsätta det betydelsefulla ekumeniska arbetet både i Sverige och utomlands. De många som invandrat till Sverige med sin kristna tro ska välkomnas i Svenska kyrkan och beredas möjlighet att fira gudstjänst på eget språk och med egna uttrycksformer. vill utveckla Svenska kyrkans internationella arbete så att det gör skillnad för människor. vill med vårt internationella engagemang bidra till utveckling mot rättsstat, demokrati och fri ekonomi. Religionsdialog och religionsmöten är viktiga verktyg. arbetar för en friare församlingstillhörighet. vill medverka till att Svenska kyrkan ska ha föredömligt god arbetsmiljö. Program BorgA Salem_Full version

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Svenska kyrkan på väg. Borgerligt alternativs program

Svenska kyrkan på väg. Borgerligt alternativs program Svenska kyrkan på väg Borgerligt alternativs program 2018 2021 1 Svenska kyrkan på väg Borgerligt alternativs program 2018 2021 Detta program utgör grunden för nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Kyrkopolitiskt program

Kyrkopolitiskt program Kyrkopolitiskt program 2018 2021 den 21 maj 2017 Skriven av: Kyrkopolitiska gruppen Kyrkopolitiskt program 2018 2021 Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Skolan,

Läs mer

Handlingsprogram. beslutat 2 februari 2013

Handlingsprogram. beslutat 2 februari 2013 Handlingsprogram beslutat 2 februari 2013 1 2 Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi möjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Folkkyrka En Kyrka för Alla

Folkkyrka En Kyrka för Alla Folkkyrka En Kyrka för Alla Kyrkoval 2017 centerpartiets STIFTSGRUPP I Göteborgs STIFT vi ARBETAR FÖR en: välkomnande KYRKA I SAMHÄLLHET ung KYRKA HÅLLBAR KYRKA KYRKA MED MOTIVERADE FÖRTROENDEVaLDA MODIG

Läs mer

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken En öppen Folkkyrka fred, rättvisa, försoning och hållbar utveckling kyrkan mitt i livet solpaneler på Kyrktaken valprogram i kyrkovalet 2013 fastställt av partistyrelsen 20/2 Inledning Tusentals centerpartister

Läs mer

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING Alla människors lika värde de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll,

Läs mer

Uppsala stift. En del av svenska kyrkan

Uppsala stift. En del av svenska kyrkan Uppsala stift En del av svenska kyrkan Vi har ett gemensamt uppdrag att dela evangelium i ord och handling Svenska kyrkan Är ett evangelisk-lutherskt trossamfund och en öppen folkkyrka med rikstäckande

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version 1 Teologisk grund för Equmeniakyrkan är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution. Församlingsordning, antagna av Enebykyrkans församling 2015-02-14. Församlingsstadgar, antagna av Enebykyrkans

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3)

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) På väg mot 2020 Det här är Immanuel Immanuelskyrkans församling präglas av alla sina olika människor och alla sina olika verksamheter.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Församlingsvalets Valkompass 2018

Församlingsvalets Valkompass 2018 Församlingsvalets Valkompass 2018 Gemensamma frågor FÖRSAMLING Välj församling i listan Bakgrundsfrågor: Namn, ålder Vilken av följande andliga sammanhang ligger närmast dig? Evangeliska rörelsen (SLEF)

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Valmanifest. Socialdemokraterna Umeå

Valmanifest. Socialdemokraterna Umeå Valmanifest Socialdemokraterna Umeå Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Rösta på socialdemokraterna Vi ställer upp i

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

En trovärdig folkkyrka, öppen för alla

En trovärdig folkkyrka, öppen för alla En trovärdig folkkyrka, öppen för alla Centerpartiets valprogram 2017 Fastställt av Partistyrelsen 2017-02-05 2 Närodlad politik Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi tror att beslut blir bättre

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

VALPROGRAM för SOLLENTUNACENTERN Kyrkovalet 2017: En öppen och grön folkkyrka präglad av medkänsla och socialt ansvar.

VALPROGRAM för SOLLENTUNACENTERN Kyrkovalet 2017: En öppen och grön folkkyrka präglad av medkänsla och socialt ansvar. VALPROGRAM för SOLLENTUNACENTERN Kyrkovalet 2017: En öppen och grön folkkyrka präglad av medkänsla och socialt ansvar. Kyrkan ska vara en trygg plats i samhället där alla tas emot med värme. Centerpartiet

Läs mer

Kommunikationshandbok. ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi

Kommunikationshandbok. ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi Kommunikationshandbok ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi Introduktion Vad styr kommunikationen? Kommunikationsansvar Kommunikationsplattform -bilden av Svenska kyrkan Täby församling

Läs mer

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26)

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26) Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING 1. FÖRSAMLINGENS IDENTITET Församlingen är Guds skapelse. Gud kallar människor till gemenskap med sig själv och till en gemenskap med dem som blivit lemmar i Kristi

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp.

Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp. Fråga 1 Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp. Satsa på barnen, ungdomarna och deras föräldrar de är kyrkans nutid och

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA

EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA En församling för hela människan, hela livet. En plats för gemenskap med Gud och varandra. Informationsbroschyr om Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga och föreningen Equmenia

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Ett stort under Plan för konfirmandarbetet Att leva inför Guds ansikte

Ett stort under Plan för konfirmandarbetet Att leva inför Guds ansikte Ett stort under Plan för konfirmandarbetet 2017 Att leva inför Guds ansikte Hösten 2017 2 Maria Björkgren-Vikström och Stefan Myrskog KCSA Konfirmandarbetet i vår kyrka 85,9 % av 15-åringarna deltog 2016

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Valresultat i kyrkofullmäktigevalet 2017 för POSK i Onsala. Förtroendevalda Röst- och mandatfördelning

Valresultat i kyrkofullmäktigevalet 2017 för POSK i Onsala. Förtroendevalda Röst- och mandatfördelning Förtroendevalda 2018 2021 Bilden visar några av våra kandidater i Kyrkovalet 2017. Foto: Ann Breitfeld. Linda Ejbyfeld, Thomas Levin, Jan Norlenius, Johan Reftel Christer Änghede, Karin Westin, David Sjöstrand

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping Församlingsordning Ansgariikyrkans församling i Jönköping har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens uppgift, inriktning och liv. Den har

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING Inför kyrkovalet den 15 september 2013 vill vi informera om våra värderingar i några aktuella och viktiga frågor för det politiska

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

FÖR EN SAMHÄLLSBÄRANDE KYRKA HUSKVARNA PASTORAT

FÖR EN SAMHÄLLSBÄRANDE KYRKA HUSKVARNA PASTORAT FÖR EN SAMÄLLSBÄRANDE KYRKA USKVARNA PASTORAT EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING Vårt politiska arbete gör skillnad i kyrkan! Den öppna folkkyrkan är en viktig del av den svenska modellen, där solidaritet och

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

För socialdemokraterna i Svenska kyrkan innebär det att vi arbetar för:

För socialdemokraterna i Svenska kyrkan innebär det att vi arbetar för: Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Skolan, sjukvården och den sociala verksamheten startades i hög utsträckning av kyrkan. Successivt har sedan dessa verksamheter

Läs mer

EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR

EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR EFK 2020. Hur ser livet ut om 10 år? Ingen av oss vet det. Mycket kan inträffa som radikalt ändrar förutsättningarna både i positiv och negativ bemärkelse för

Läs mer

Policy för ideella medarbetare

Policy för ideella medarbetare Denna policy är församlingens arbetsmiljö-, mål-och policydokument för ideella medarbetare som tillsammans med anställda på olika sätt finns med i församlingens ideella uppgifter, grupper och uppdrag.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005.

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. 1. Därför är Svenska kyrkan viktig för socialdemokratin En stor majoritet av svenska folket tillhör Svenska kyrkan. Denna historiskt givna

Läs mer

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING GODKÄND I FÖRSAMLINGSRÅDET 4.10.2016 FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 1. Esbo kyrkliga samfällighets verksamhetsidé för Kyrkan i Esbo är enligt den strategi som blivit godkänd

Läs mer

För socialdemokraterna i Svenska kyrkan innebär det att vi arbetar för:

För socialdemokraterna i Svenska kyrkan innebär det att vi arbetar för: 2016-06-30 Stora delar av samhället framför allt den kommunala sektorn har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Att tillhöra Svenska kyrkan har under långa tider ansetts vara detsamma som att vara

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN

EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN Vi i Warenbergskyrkan tillhör EFS som är en missionsrörelse i Svenska kyrkan. EFS är en del av den världsvida Kyrkan och en del av Kristi kropp på jorden, vi bekänner därför

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA

VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA VERKSAMHETSPLAN NORDINGRÅ FÖRSKOLA 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 Verksamhetsidé (ur strategin): Grunden för verksamheten i Esbo församlingar utgörs av

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

kommunikation2020! utbildning sociala medier budskap dialog växelverkan gemenskap medier 2o2o

kommunikation2020! utbildning sociala medier budskap dialog växelverkan gemenskap medier 2o2o EV.LUTH. KYRKAN I FINLANDπ utbildning sociala medier budskap dialog kommunikation2020! växelverkan gemenskap medier 2o2o Kommunikationsplan för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till 2020 Kommunikationen

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Vision och program inför kyrkovalet 2017 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Vision och program inför kyrkovalet 2017 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 1 1 0 1 0 1 Vision och program inför kyrkovalet 0 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan VISION POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till bygga en kyrka där

Läs mer

M E D I A I N M O T I O N

M E D I A I N M O T I O N L Ä R A R H A N D L E D N I N G M E D I A I N M O T I O N Lärarhandledning: Kristendom, Andliga Ledare Tänket bakom filmen Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Prästtjänst, 100 % med hemvist i Bollmoradalens kyrka, Tyresö församling

Prästtjänst, 100 % med hemvist i Bollmoradalens kyrka, Tyresö församling Prästtjänst, 100 % med hemvist i Bollmoradalens kyrka, Tyresö församling Tyresö församling söker en präst med hemvist i Bollmoradalens kyrka. Kyrkan ligger mitt i byn vid Tyresö Centrum och har diakoni

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Verksamhetsplan för IMMANUELSKYRKAN. På väg mot 2020 DET HÄR ÄR IMMANUEL

Verksamhetsplan för IMMANUELSKYRKAN. På väg mot 2020 DET HÄR ÄR IMMANUEL Verksamhetsplan för IMMANUELSKYRKAN På väg mot 2020 DET HÄR ÄR IMMANUEL Immanuelskyrkan är en del av Guds församling i världen och präglas av alla sina olika människor och alla sina olika verksamheter.

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?!

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?! Nu känner vi riktningen men vem bestämmer hur det blir? Välfärdsinsatser på religiös grund CRS vid Uppsala universitet Studiedag onsdag 21 jan 2015 Docent Filip Wijkström Center for Civil Society Studies

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september

Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september Välkommen att lägga din röst på Borgerligt alternativ Den 17 september är det kyrkoval det andra för Borgerligt alternativ som nomineringsgrupp.

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer.

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Stötta före detta missbrukare? Bibelstudier? Finnas på fängelser? Stöd vid kriser? Stödja anhöriga till dementa? Ungdomsgrupper och läger? Musik- och temagudstjänster?

Läs mer

Valprogram 2013. Kristdemokrater för En levande kyrka.

Valprogram 2013. Kristdemokrater för En levande kyrka. Valprogram 2013 Kristdemokrater för En levande kyrka FÖRORD Kristdemokrater för En levande kyrka utgör en öppen och fristående gren inom den världsvida kristdemokratiska rörelsen. Vårt arbete är organiserat

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Vårt engagemang gör idéer till verklighet Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköpings kommun linkoping.se Vårt engagemang gör idéer till verklighet Vår

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGS ORDNING Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGSORDNING 2014 Utgångspunkter och identitet Equmeniakyrkan är både ny och gammal. Vår identitet präglas av att tre kyrkosamfund

Läs mer

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Vid livets middagsbord visar vi varandra tillit i bön och samvaro. Alla får chans att vara mittpunkt, det finns tid att höras, tid att lyssna. Det

Läs mer

Förskolan Pratbubblans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Förskolan Pratbubblans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Pratbubblans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer