Församlingsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsinstruktion"

Transkript

1 Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar

2 Innehåll sid Inledning Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser i kyrkoordningen :e kapitlet, Gudstjänstliv :e kapitlet, Gudstjänstböcker kapitlet, Konfirmation kapitlet, Kyrkans anställda Pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift Bakgrund och vision... 6 Pastoralt program... 7 Gudstjänst... 7 Undervisning... 9 Diakoni Mission Redogörelse för församlingens verksamhet på teckenspråk, finska och andra språk Bakgrund Verksamhet på teckenspråk Verksamhet på finska Verksamhet på andra språk Regler om fortbildning av personal som arbetar med församlingens grundläggande uppdrag Regler Genomförande Redovisning av församlingens samverkan med andra församlingar i personalfrågor Bakgrund Personalfrågor Förteckning över ytterligare dokument som styr arbetet i pastoratet Utvärdering

3 Inledning Församlingsinstruktionen är ett dokument som beskriver vårt arbete i Glanshammars församling. För att göra det så enkelt som möjlig att sätta sig in i arbetet kan du börja med att läsa kapitel 2. Det pastorala programmet för församlingens grundläggande uppgift. Där presenteras bakgrunden till församlingsinstruktionen, vår vision och hur vi tänker oss att den skall förverkligas. Hur vi genomför vårt pastorala program är avhängigt av de anställda, de förtroendevalda, de ideella medarbetarna och vår budget. Alla engagerades medvetenhet och förankring i tron är lika viktig, som att medel ställs till förfogande för verksamheten. Vill Du sedan söka vidare kunskap om församlingen och vårt arbete läser Du de övriga avsnitten. Känner Du att Du vill vara delaktig i Glanshammars församling liv är Du varmt välkommen till våra gudstjänster. Du är också varmt välkommen att ta ansvar för kyrkan med det Du vill bidraga med. Ta då kontakt med någon av våra präster, kyrkomusiker, vaktmästare, förtroendevalda, kyrkvärdar, barn- och ungdomsledare eller församlingsexpeditionen. Människor behöver Gud och kyrkan behöver människor! Välkommen! 3

4 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser i Kyrkoordningen De bestämmelser som är aktuella är följande: 17 kapitlet, Gudstjänstliv 3: Domkapitlet får medge att församlingens huvudgudstjänst får firas gemensamt för två eller flera församlingar. Domkapitlet får också, om det finns särskilda skäl, medge undantag från bestämmelserna om att minst en gudstjänst skall firas i församlingen varje vecka. I vår församling sammanlyser vi huvudgudstjänster vid kyrkliga helgdagar till annan församling högst fem gånger per år. 5: Domkapitlet får besluta om det minsta antal huvudgudstjänster med nattvard som skall firas i varje församling under ett kyrkoår. I vår församling firas nattvardsgudstjänst varje vecka i någon av våra fyra kyrkor. Huvudgudstjänsten firas som temamässa eller temagudstjänst högst sex gånger per år. Vid dessa gudstjänster följer vi anvisningarna i Kyrkohandboken för temamässa/gudstjänst. 7: Domkapitlet får ge tillstånd för församlingen att fira gudstjänst tillsammans med församling i ett annat kristet trossamfund som huvudgudstjänst. Vi firar ekumeniska gudstjänster tillsammans med Glanshammars frikyrkoförsamling som huvudgudstjänst tre gånger per år. I samband med stora högtider hänvisar frikyrkoförsamlingen ofta till våra kyrkor. 9: Om det råder oenighet mellan kyrkorådet och kyrkoherden om församlingens gudstjänstplan får ärendet föras till domkapitlet för beslut. 4

5 18 kapitlet, Gudstjänstböcker 6 : Beslut om att i huvudgudstjänsten vid ett visst tillfälle eller under en viss tid använda annan gudstjänstordning eller musik än den som ingår i den Svenska kyrkohandboken skall av kyrkoherden anmälas till domkapitlet. Domkapitlet får, om det finns särskilda skäl, ändra eller upphäva kyrkoherdens beslut. 22 kapitlet, Konfirmation 5 : Domkapitlet får utfärda bestämmelser för den dopundervisning som föregår konfirmationsundervisningen. I vår församling följer vi Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete (Mitt i församlingen 1994:1). 34 kapitlet, Kyrkans anställda 2 : Domkapitlet skall besluta om den kyrkomusiker som skall finnas anställd i församlingen skall vara organist eller kantor. Enligt beslut i kyrkorådet skall våra kyrkomusiker vara kantorer. 11 : Domkapitlet får besluta om särskilda villkor för att någon skall kunna anställas på en viss befattning som kyrkoherde eller komminister. Några särskilda villkor för anställning som kyrkoherde eller komminister finns ej. 5

6 1. Pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift Bakgrund och vision Glanshammars församling är en del av Svenska Kyrkan. Vi arbetar kontinuerligt med att formulera en vision för vår församling och hur visionen skall genomföras. Det är församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, undervisa, leva i diakoni och mission. Vi hoppas att vår vision ska lösgöra inspiration och kraft att genomföra vårt pastorala program, som är resultatet av ett arbete som påbörjades 1996 och som sedan dess utvecklats i samråd med anställda, förtroendevalda, frivilliga medarbetare och församlingsbor. Vi tror att detta pastorala program, som utgår från vår vision, ska göra så att allt fler människor finner en plats i vår församling och upptäcker gemenskapen och glädjen i Gud. Visionen för Glanshammars församling är: Vi är en församling, som bygger en kyrka genom att: fira gudstjänst, föra dialog och stå upp för människans värde, för att världen skall tro att Jesus visar vägen till evigt liv. 6

7 Pastoralt program Vi försöker beskriva vårt pastorala program så kortfattat som möjligt, men ändå tydligt. Det används som ett utvärderingsinstrument för församlingsverksamheten varje år i samband med bokslutet. Utvärderingsprocessen beskrivs under rubriken: Utvärdering. Det pastorala programmet är indelat efter den fyrfaldiga uppgiften: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. För inspirationens skull anges i varje avsnitt vår vision, ett bibelord och nyckelord. Nyckelorden är uttryck för de samtal och den teologiska reflektion som förs i församlingen. Gudstjänst Vision Vi är en församling som bygger en kyrka genom att fira gudstjänst, föra dialog, stå upp för människans värde, för att världen skall tro att Jesus visar vägen till evigt liv. Bibelord Hos er finns verkligen Gud. Vad innebär nu detta? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med! Allt skall syfta till att bygga upp! 1 Kor 14:25-26 Nyckelord Delaktighet, gemenskap, begriplighet, mysterium. Kyrkorummet Vi vårdar det heliga rummet, tystnaden, bönen och lovsången, för att Guds närvaro skall bli påtaglig. Gudstjänster och mässor Vi vill erbjuda både nattvardsgudstjänst och gudstjänst utan nattvard varje helg. Vi efterstävar att fördela gudstjänster med och utan mässa jämt mellan de olika kyrkorna. Vi vill anpassa våra gudstjänster till de olika grupper och ålderskategorier som finns i våra församlingar. Vi vill skapa en sådan miljö i kyrkorummet och gudstjänsten att vår vision och våra nyckelord uttrycks genom vårt handlande och uppträdande. Vi vill regelbundet pröva alternativa gudstjänstordningar och alternativ gudstjänstmusik, med motiveringen att uppfylla missionsuppgiften på det lokala planet i gudstjänsten. Kyrkomusiken Kyrkomusiken är en ovärderlig byggsten i gudstjänsten och skall leda församlingssången. Vi vill främja återväxten av nya generationer kyrkomusiker, genom att erbjuda piano- och orgelundervisning för barn. Deltagare i kör, piano- och orgelundervisning skall kontinuerligt erbjudas bidra med sitt musikaliska uttryck i gudstjänsten. Kyrkomusiken skall ha både bredd och djup, vad gäller musikalisk inriktning, för att möta olika åldrars behov. 7

8 Dop Vi vill att dopet skall vara en angelägenhet för hela församlingen och att så många som möjligt skall vara delaktiga i dopgudstjänsten. Vi vill också möta dopfamiljernas behov av enskildhet. Vigsel Vi vill så långt det är möjligt möta brudparets önskemål i samband med vigselakten. Begravning Vi vill så långt som möjligt, utifrån de förutsättningar som finns, möta de anhörigas, och i förekommande fall den dödes, önskemål och behov i samband med begravningsgudstjänsten. Vi vill vara ett stöd för de anhöriga före, under och efter begravningsgudstjänsten. Genomförande Förberedelserna för och genomförandet av gudstjänster och kyrkliga handlingar skall genomföras på ett sådant sätt att våra nyckelord kommer till uttryck. 8

9 Undervisning Vision Vi är en församling som bygger en kyrka genom att fira gudstjänst, föra dialog, stå upp för människans värde, för att världen skall tro att Jesus visar vägen till evigt liv. Bibelord Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt. 28:18-20 Nyckelord Dialog, gemenskap, kunskap, öppenhet, växande. Församlingshemmet Vi vårdar församlingshemmet så att det erbjuder en miljö av hemkänsla och omsorg. Det skall finnas utrymme för estetiska uttryckssätt, som musik, bild och rörelse. Undervisning Vår undervisningsmetod är dialogpedagogik. Med dialogpedagogik menar vi att undervisning sker genom samtal, enskilt eller i grupp, där kunskap erövras genom samtalet och handledarens vägledning. Vi vill anpassa form och inriktning utifrån de livsfrågor som kommer till uttryck i församlingen. Vi vill erbjuda undervisning för alla åldrar. Vi eftersträvar ett kontinuerligt samarbete med förskola och skola. Undervisning sker också i de samtal som genomförs i samband med dop, vigsel och begravning. Kyrkomusiken har ett särskilt undervisningsuppdrag, genom att texterna i musiken uttrycker kristen tro och repertoarvalet anpassas efter kyrkoårets variationer. Vi vill arbeta så att all verksamhet inom församlingen har ett undervisande syfte. Genomförande Undervisningen skall genomföras på ett sådant sätt att våra nyckelord kommer till uttryck. 9

10 Diakoni Vision Vi är en församling som bygger en kyrka genom att fira gudstjänst, föra dialog, stå upp för människans värde, för att världen skall tro att Jesus visar vägen till evigt liv. Bibelord Jesus sade: Ve er, ni som försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet och trohet. Det gäller att göra det ena, utan att försumma det andra! Matt. 23:23 Nyckelord Barmhärtighet, lyssnande, rättvisa, engagemang. Diakoni Vi vill skapa ett diakonalt perspektiv som innebär att vi som är verksamma i kyrkan är lyhörda för människors behov. Vi vill skapa en medvetenhet om att det är alla kristna människors gemensamma ansvar att leva i ett diakonalt perspektiv. Vi vill samarbeta med och stödja de organisationer som utför en diakonal gärning i vår församling. Vi vill uppmärksamma människor som har en utsatt situation i vår församling. Vi vill stödja de organisationer som utför en diakonal gärning i andra länder såsom SKUT och Lutherhjälpen. Genomförande Vår attityd i det skrivna och talade ordet, samt i handlingar skall vara av en sådan karaktär att våra nyckelord kommer till uttryck. 10

11 Mission Vision Vi är en församling som bygger en kyrka genom att fira gudstjänst, föra dialog, stå upp för människans värde, för att världen skall tro att Jesus visar vägen till evigt liv. Bibelord Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt. 28:18-20 Nyckelord Öppenhet, uthållighet, trohet, reflektion. Mission Vi eftersträvar att ständigt medvetandegöra oss själva och våra församlingsbor om den kristna trons möjligheter. Vi vill stödja den organisation som utför missionsuppdraget i andra länder, nämligen SKM. Genomförande Vårt handlande skall vara sådant att våra nyckelord kommer till uttryck. 11

12 3. Redogörelse för församlingens verksamhet på teckenspråk, finska och andra språk Bakgrund I församlingen bor det ytterst få personer, som talar minoritetsspråk. Vi har ett antal hörselskadade och döva församlingsbor. Verksamhet på teckenspråk Församlingens präster håller kontakt med stiftets dövpräst. När önskemål uttrycks från församlingsbor eller dövprästen anordnas gudstjänst på teckenspråk. Vid behov anlitas tolk till gudstjänster och förrättningar. Verksamhet på finska Församlingen har ingen verksamhet på finska. Församlingens präster håller kontakt med de finskspråkiga medarbetarna inom Strängnäs stift och Örebro kontrakt. Vi har också ingått ett avtal med Örebro Kyrkliga samfällighet vad gäller den finska verksamheten. Verksamhet på andra språk Vid behov anordnas gudstjänster på andra språk. Tolk anlitas vid förrättningar på andra språk i de fall då församlingens präster ej behärskar det språk som efterfrågas. 12

13 4. Regler om fortbildning av personal som arbetar med församlingens grundläggande uppdrag Glanshammars församling utgår från det personalpolitiska utvecklingsavtalet som slöts mellan arbetsmarknadens parter år Regler Arbetsgivaren skall erbjuda varje befattningsinnehavare den fortbildning som är nödvändig för ett gott utförande av tjänsten. Arbetsgivaren skall budgetera beräknad kostnad för minst 5 dagars utbildning per år och anställd. Utöver detta finns möjlighet att utöka detta med minst två dagar för de arbetstagare som är i behov av ytterligare fortbildning. För församlingens kantorer (75%) beräknas sammanlagt 75 timmar/år för kompetens- och utvecklingsarbete. Varje befattningsinnehavare skall deltaga i minst två dagars fortbildning. Samtliga befattningsinnehavare skall erbjudas minst en dags arbetslagsutveckling för att främja en god psyko-social arbetsmiljö. Genomförande Utifrån organisationsplanen skall: kyrkoherden i sina utvecklingssamtal fastställa fortbildningsplaneringen för nästkommande år tillsammans med medarbetaren. 1:e kyrko- och kyrkogårdsvaktmästaren i sina utvecklingssamtal fastställa fortbildningsplaneringen för nästkommande år tillsammans med medarbetaren. komministern i sina utvecklingssamtal fastställa fortbildningsplaneringen för nästkommande år tillsammans med medarbetaren. Fortbildningsplaneringen skall vara klar inför budgetarbetet, dock senast den 1 september varje år. 13

14 5. Redovisning av församlingens samverkan med andra församlingar i personalfrågor Bakgrund Pastoratet har undersökt möjligheterna till samverkansavtal med intilliggande pastorat och ej funnit någon rimlig förutsättning till ett godtagbart samverkansavtal. Vi ser gärna att denna fråga löses med hjälp av ett samverkansavtal med övriga församlingar i Glanshammar - Edsbergs kontrakt, med kontraktsprosten som övergripande samordnare. Personalfrågor Kyrkorådet är arbetsgivare för all personal anställda i Svenska kyrkan i Glanshammars pastorat. I de fall då frågan om vakanser ej kan lösas p.g.a. att varken kyrkoherde eller vikarierande kyrkoherde är i tjänst tar kyrkorådet sitt arbetsgivaransvar genom att i första hand ordförande och i andra hand vice ordförande anlitar präst för aktuell tjänstgöring. I sådana fall sker ett samråd med kontraktsprosten. I de fall varken ordförande eller vice ordförande finns tillgänglig träder ledamöterna in efter en av kyrkorådet fastställd ordning. 14

15 6. Förteckning över de dokument som i övrigt styr arbetet i pastoratet ABC för arbetsplatsen, handbok för de anställda ADB-plan Befattningsbeskrivningar Budget, investeringsplan, attestordning och reglementen Beredskapsplan Delegationsordningar Internkontroll av redovisning, administration, konterings och attestordning Jämställdhetsplan Lönepolitiskt program Personalvårdspolicy Reglementen för kyrkofullmäktiges arbete Reglementen för kyrkorådets arbete Systematisk arbetsmiljökontroll Utvärderingsprogram för församlingsverksamheten 15

16 7. Utvärdering Vår församlings arbete utgår från församlingsinstruktionen. Efter varje verksamhetsår sammanställs årsredovisningen. Senast i samband med årsredovisningen skall församlingsverksamheten utvärderas. Utvärderingen genomförs av personalen och kyrkorådet. Utvärdering av församlingsverksamheten är en efterhandsbedömning av församlingsverksamheten, vilken avses spela en roll i praktiska beslutssituationer. Självvärdering är en enskild persons egen efterhandsbedömning av sin arbetsinsats, vilken avses spela en roll inför planering och genomförande av framtida arbetsinsatser. Kyrkorådets självvärdering är ledamöters enskilda och gemensamma efterhandsbedömning av sitt eget styrelsearbete, vilken avses spela en roll inför planering och genomförande av det framtida styrelsearbetet. Vår arbetsplan för utvärdering ser ut som följer: Kyrkoherde och personal 1. Kyrkoherde och personal utvärderar det föregående årets verksamhet under två dagar i januari. Förklaringsfaktorer sökes och verksamhetsberättelsen skrivs. 2. I mars informeras församlingsborna t.ex. i församlingsbladet om utvärderingens resultat. Kyrkoherde och kyrkoråd 1. Kyrkoherden informerar kyrkorådet om resultatet av personalens utvärdering. Kyrkorådet informeras senast i februari. Kyrkorådet utvärderar församlingsverksamheten utifrån det material personalen tillhandahåller och utifrån årsredovisningen och bokslut. Även kyrkorådet söker förklaringsfaktorer. Kyrkorådet fastställer strategi och budgetdirektiv för det kommande året senast i april. 16

17 3. För att befrämja personalens skicklighet i arbetet genomför de självvärdering kontinuerligt under verksamhetsåret. 4. Kontroll av ekonomi, datasäkerhet och administrativa rutiner sker kontinuerligt under året av revisorer och kyrkoherde. För att underlätta kontrollarbetet och befrämja personalens ansvarstagande aktualiseras internkontrollplanen med jämna mellanrum. 5. Utgångspunkten för såväl gemensam utvärdering som självvärdering är församlingsinstruktionen. Detta skall tydliggöras även då församlingsborna informeras om utvärderingens resultat. 6. Genomför verksamhetsplanering och budgetarbete utifrån fastställd strategisk inriktning. 2. I maj informeras församlingsborna om de ekonomiska förutsättningarna för församlingsverksamheten under nästkommande år. 3. För att befrämja kyrkorådets skicklighet i att vara styrelse genomför de självvärdering kontinuerligt under verksamhetsåret. 4. Kyrkorådet genomför sin kontroll genom att hålla sig informerad om driftutfall, revisorers och kyrkoherdes rapporter. 5. Utgångspunkten för såväl gemensam utvärdering som självvärdering är församlingsinstruktionen. Detta skall tydliggöras även då församlingsborna informeras om utvärderingens resultat. 6. Genomför budgetarbete och gör ekonomiska prioriteringar utifrån fastställd strategisk inriktning. 17

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Vada Sjökullar, Brottby Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Med omvärldsanalys Foto: Össeby-Garns kyrka I detta dokument används begreppet östra delen av Vallentuna kommun och med det menas Össeby

Läs mer

1: Kyrkomusikernas riksförbund (registrerat: 2016-02-05 14:05:48)

1: Kyrkomusikernas riksförbund (registrerat: 2016-02-05 14:05:48) 1: Kyrkomusikernas riksförbund (registrerat: 2016-02-05 14:05:48) Namn på kontaktperson (obligatoriskt) Ingela Sjögren Befattning 2. Kyrkokyrkohandboksförslaget 2016 ska ge möjlighet till lokal gestaltning

Läs mer

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 1. Vår omvärld Fakta: Invånare: 1177 Medlemmar i svenska kyrkan: 978 personer (per 091231). Ullångers församling bildar pastorat med Vibyggerå församling.

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Clearing av kyrkliga handlingar. Mall för samarbetsavtal för konfirmationsersättning med kommentar SvKB 2004:12

FÖRBUNDSINFO. Clearing av kyrkliga handlingar. Mall för samarbetsavtal för konfirmationsersättning med kommentar SvKB 2004:12 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 5 2005 Clearing av kyrkliga handlingar Detta FörbundsInfo behandlar bestämmelserna om clearing av kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning)

Läs mer

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Godkänd i Östmarks församlings kyrkofullmäktige i april 2011. Antagen av Karlstads stifts Domkapitel i september 2011. Innehållsförteckning:

Läs mer

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vision Husby församling vill vara en öppen katedral av glädje och helighet. Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vårt uppdrag, vår mission, är att vara kyrka i vår tid och i vår

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32).

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32). Inledning Vår Frälsare Jesus Kristus, som skaffat fram en fullkomlig förlåtelse åt hela världen (Rom 5:18) säger: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Svenska kyrkan + 1 GÖTEBORG MASTHUGGS FÖRSAMLING

Svenska kyrkan + 1 GÖTEBORG MASTHUGGS FÖRSAMLING en Svenska kyrkan + 1 GÖTEBORG MASTHUGGS FÖRSAMLING REMISSYTTRANDE 2015-01-26 Göteborgs stift Göteborgsutredningen Box 11937 404 39 Göteborg Yttrande från kyrkoherden i Masthuggs församling över utredningen

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Församlingsinstruktion Norra Kyrketorps församling 2006-2009

Församlingsinstruktion Norra Kyrketorps församling 2006-2009 Församlingsinstruktion Norra Kyrketorps församling 2006-2009 1 1 2 Innehåll Vad är vi?...3 Värdegrund... 3 Var är vi?...5 Omvärldsanalys... 5 Vad vill vi? Vad skall vi?...7 Huvudgudstjänster och övriga

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Vision och program inför kyrkovalet 2017 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Vision och program inför kyrkovalet 2017 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 1 1 0 1 0 1 Vision och program inför kyrkovalet 0 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan VISION POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst

Läs mer

ATT BYGGA KYRKA Församlingsinstruktion (FIN) 2015-2019 för Värsås pastorat Värsås-Varola-Vreten och Sventorp-Forsby församlingar

ATT BYGGA KYRKA Församlingsinstruktion (FIN) 2015-2019 för Värsås pastorat Värsås-Varola-Vreten och Sventorp-Forsby församlingar ATT BYGGA KYRKA Församlingsinstruktion (FIN) 2015-2019 för Värsås pastorat Värsås-Varola-Vreten och Sventorp-Forsby församlingar INNEHÅLL Förord 1. Vad är vi? - Grundläggande definition - Grundläggande

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

Kvistofta Församling

Kvistofta Församling Verksamhetsuppföljning 2013 Kvistofta Församling 2 Verksamhetsuppföljning Innehåll Kyrkoherden har ordet sidan 3 Kyrkorådets ordförande har ordet sidan 4 Mål för Kvistofta Församling sidan 5 Ekonomisk

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 18/03 Mål nr A 49/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 18/03 Mål nr A 49/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 18/03 Mål nr A 49/02 Sammanfattning Lunds stift har genom stiftsstyrelsen beslutat om indelningsändringar avseende flera olika församlingar, kyrkliga samfälligheter och pastorat.

Läs mer

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer.

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Stötta före detta missbrukare? Bibelstudier? Finnas på fängelser? Stöd vid kriser? Stödja anhöriga till dementa? Ungdomsgrupper och läger? Musik- och temagudstjänster?

Läs mer

2014-11-11 Dnr LD2014-303-0133:2 FIN. Församlingsinstruktion. för Luleå domkyrkoförsamling. och barnkonsekvensanalys

2014-11-11 Dnr LD2014-303-0133:2 FIN. Församlingsinstruktion. för Luleå domkyrkoförsamling. och barnkonsekvensanalys 2014-11-11 Dnr LD2014-303-0133:2 FIN Församlingsinstruktion för Luleå domkyrkoförsamling och barnkonsekvensanalys inledning församlingsinstruktion Församlingen är en öppen gemenskap där människans liv

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

Svenska kyrkans utbildningar i framtiden

Svenska kyrkans utbildningar i framtiden Svenska kyrkans utbildningar i framtiden Förslag till innehåll för Svenska kyrkans utbildningar Inför överläggningarna med er i stiften har Nämnden för utbildning, forskning och kultur, vid sitt sammanträde

Läs mer

skarpnäcks församling Verksamhetsplan och budget 2016 med plan för 2017-2018

skarpnäcks församling Verksamhetsplan och budget 2016 med plan för 2017-2018 skarpnäcks församling Verksamhetsplan och budget 2016 med plan för 2017-2018 Antagen av kyrkofullmäktige 9 november 2015 kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta: att fastställa avgiftssats för

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek 1 2 2 vad tror du på? våga prova gud och kyrkan! Vi förutsätter inte att du som anmäler dig till konfirmandundervisningen

Läs mer

ESSINGE FÖRSAMLING. Essingeöarna -landet mitt i stan.

ESSINGE FÖRSAMLING. Essingeöarna -landet mitt i stan. ESSINGE FÖRSAMLING Essingeöarna -landet mitt i stan. FÖRSAMLINGSINSTRUKTION ESSINGE FÖRSAMLING 2011-2014 Innehåll 1. Introduktion 3 2. Mötet med Essinge församling 4 Essinge församling i mötet med medlemmar

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. för.tre"e.t)or.gs,,,,..,,,,.,.,,,.,.,.,.,,., församling i...skytts. Församlingens webbplats;.tre!.le.borg.sfor?

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. för.tree.t)or.gs,,,,..,,,,.,.,,,.,.,.,.,,., församling i...skytts. Församlingens webbplats;.tre!.le.borg.sfor? Svenska kyrkan "S* LUNDS STIFT LUNDS STiF7~ Ink. 2015 -)2- ) 7 Domkapitlets diarienr FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för.tre"e.t)or.gs,,,,..,,,,.,.,,,.,.,.,.,,., församling i...skytts..kontrakt För förteckning

Läs mer

Codex ethicus. för präster och diakoner i Stockholms stift

Codex ethicus. för präster och diakoner i Stockholms stift Codex ethicus för präster och diakoner i Stockholms stift xxx 1 Codex ethicus för präster och diakoner i Stockholms stift Codex ethicus är en vägledning för oss själva, en uttolkning av våra vigningslöften

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Medlemsblad nr 3-2015. i Svenska kyrkan

Medlemsblad nr 3-2015. i Svenska kyrkan Medlemsblad nr 3-2015 i Svenska kyrkan FEM uppgifter för oss i KR Växjö Diakonicentrum Ordförandekonferens 30/1 2016 Ordföranden har ordet FEM uppgifter för oss i KR Satsning inför nästa valrörelse! Två

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

080525 Första söndagen efter Trefaldighet Lars B Stenström

080525 Första söndagen efter Trefaldighet Lars B Stenström 080525 Första söndagen efter Trefaldighet Lars B Stenström Som en färja över mörka vatten 2480 passagerare kan finlandsbåten Amorella ta Två och ett halvt tusen människor kan genom att kliva ombord på

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Observera. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda klart

Observera. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda klart Observera nr 7 JUNI 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda

Läs mer

Att ställa upp i kyrkovalet

Att ställa upp i kyrkovalet Att ställa upp i kyrkovalet Innehåll BYGGA KYRKA TILLSAMMANS..................... 3 Flera sätt att delta i bygget............................ 3 Kyrkoval 18 september 2005......................... 3 Nu

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV?

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? Vill du ha ett meningsfullt liv? Tänk att få ägna sig på heltid åt det som är meningsfullt och dessutom få lön för det! Om du känner en kallelse till att bli pastor,

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion För att världen ska leva Församlingsinstruktion Visby domkyrkoförsamling 2012 Visby domkyrkoförsamling Norra kyrkog. 4 621 55 Visby Tel. 0498-20 68 00 E-post. visby.domkyrko@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/visby

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015

KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för

Läs mer

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen 1 Säg hissversionen! Det lär finnas tre sätt att berätta en sak på: hissversionen, korridorversionen och kontorsversionen. Hissversionen är varianten

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Avundsjuk på episkopatet

Avundsjuk på episkopatet Ledare SPT nr 15/16 2012 Avundsjuk på episkopatet STUNDOM TALAR MAN i ekumeniska och interreligiösa sammanhang om att det finns en»helig avundsjuka» mellan olika kristna kyrkor eller t.o.m. mellan olika

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Världen vi lever i omvärldsbeskrivning Skäggetorps församling utgörs av stadsdelen Skäggetorp och Tornby och ett område norr om järnvägen

Läs mer

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras. Vigselgudstjänst Den ordning som finns här är en grundritual. Vid läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik - Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

Nytt verksamhetsår. Kyrkohedens sida

Nytt verksamhetsår. Kyrkohedens sida Kyrkohedens sida Varje fredag när medarbetarna i Bunge pastorat haft personalmöte, så har vi ägnat oss åt olika andliga övningar. Det har vi gjort för att söka skärpa sinnena och för att öva oss att upptäcka

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Lönebildning och lönesamtal

Lönebildning och lönesamtal Lönebildning och lönesamtal Bildspel att använda vid arbetsplats möten vid Uppsala universitet Uppdaterad 2011-11-04. Personalavdelningen. 1 Mål för lönebildning i staten Verksamhetens behov i centrum

Läs mer

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg Fastlagssöndagen Esto mihi Kärlekens väg Fastlagssöndagen anger tiden före fastan. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar. Ordet

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP U UTVECKLING OCH LÄRANDE H HÄLSA OCH ARBETSGLÄDJE V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP D DELAKTIGHET OCH GEMENSKAP K KOMMUNIKATION OCH MÖTESER ETT VERKTYG FÖR ARBETSMILJÖ- OCH

Läs mer

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN Mars 48 MARS 1 2 Sonen i huset var nu vuxen och skulle flytta hemifrån. När han skulle lämna barndomshemmet vände sig hans far till honom och sade: Glöm inte att spela på alla nittionio tangenterna på

Läs mer

Församlingsinstruktion för Haparanda församling

Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingspresentation Haparanda församling står inför utmaningar i sitt dagliga församlingsarbete. Vi vill möta människor i olika livssituationer vilket

Läs mer

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera...

Logmöten. 8-26 augusti. Stommen Ornunga. Tomas Sjödin Leif Nordlander Emil Jonzon Britta Hermansson med flera... Logmöten Stommen Ornunga 8-26 augusti Tomas Sjödin Leif Nordlander med flera... Tomas Sjödin Jag lutar åt Gud 9 augusti Tomas Sjödin är pastor och en av Sveriges mest lästa kristna författare med böcker

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

VIGSEL I DANMARK, SÄVJA OCH FUNBO KYRKOR 2013-05-30

VIGSEL I DANMARK, SÄVJA OCH FUNBO KYRKOR 2013-05-30 VIGSEL I DANMARK, SÄVJA OCH FUNBO KYRKOR 2013-05-30 Varför vigsel? Det är ett grundläggande behov att bli sedd och älskad för den man är. Det kan vara som ett mirakel och få oss att utvecklas. I ett gott

Läs mer

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro?

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? DU ÄR Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? värd mer än GULD KONFIRMAND MALMÖ 2016-2017 GRATTIS DU FYLLER FJORTON! Tänk dig att

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

Stadgar för Skärgårdskyrkan på Värmdö

Stadgar för Skärgårdskyrkan på Värmdö Församling 1 Namn och säte Församlingens namn är Skärgårdskyrkan med säte på Värmdö. Skärgårdskyrkan bildades. 2 Ändamål Skärgårdskyrkan är en kristen församling som identifierar sig med Pingströrelsen

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Att fortsätta formas

Att fortsätta formas Att fortsätta formas Av: Johannes Djerf Tre äldre damer brukade träffas varje torsdag för att läsa Bibeln tillsammans. En torsdags eftermiddag hade det blivit dags att läsa ur Malaki i gamla testamentet.

Läs mer