Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen"

Transkript

1 Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen 1

2 Säg hissversionen! Det lär finnas tre sätt att berätta en sak på: hissversionen, korridorversionen och kontorsversionen. Hissversionen är varianten man använder om man kliver in i samma hiss som någon annan och den frågar; och vad gör du då? Då har man hissresans 20 sekunder på sig att berätta om detta på ett begripligt sätt. Korridorsversionen använder man när man stöter ihop med någon i korridoren och får samma fråga. Då har man kanske 2 minuter på sig att berätta innan korridoren är slut och vägarna skiljs åt. Kontorsversionen drar man när man har möjlighet att bjuda in någon på sitt kontor och köra igång powerpointpresentationen. Då har man en hel evighet på sig. En församlingsinstruktion kan vara allt det där. Kort längre lång antalet ord säger egentligen så litet. Viktigast av allt är att man, sedan man läst församlingsinstruktionen, kan säga: Aha så det är det här ni vill! Därför är fotarbetet innan man sätter pennan till pappret så viktigt. Att först vara lite Kalle Blomqvist och samla fakta, så vända och vrida på det man sett och så till slut formulera alltsammans i en programförklaring i församlingsinstruktionen. Och göra allt detta med en enda vision i sinnet: vi finns här allesammans som församling för att göra Jesus känd och älskad. Om det är det man minns när man, bildligt sett, kliver ur hissen, då är vi på rätt spår. Kristi fotspår. Allt gott / Biskop Johan 2

3 Innehållsförteckning församlingsinstruktionen - en del av församlingens missionsarbete 4 församlingsinstruktionen presenterar församlingen 5 att arbeta fram en församlingsinstruktion 6 församlingsinstruktionen i praktiken 7 barnkonsekvensanalys 8 särskilt för pastorat 9 nu börjar arbetet med församlingsinstruktionen 10 Omvärldsbeskrivning 10 Församlingsbeskrivning 10 det pastorala programmet 11 Mission 11 Gudstjänst 12 Undervisning 14 Diakoni 15 3

4 Församlingsinstruktionen - en del av församlingens missionsarbete Församlingsinstruktionen är församlingens pastorala grunddokument. Här beskriver församlingen hur man vill fullgöra sitt uppdrag, sin mission, att vara kristen kyrka i sin tid och på sin plats. Kyrka i mission Den kristna förståelsen av kyrkan och dess uppdrag är grundad i visionen om Guds stora plan för hela skapelsen, Guds mission i världen. Gud sände Jesus Kristus till att leva Guds kärlek mitt i världen. På samma sätt sänder Gud oss som kyrka. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er (Joh 20:21). Varje församling är genom den sändningen kallad att vara en del av Guds mission. Guds kärlek gäller hela Guds skapelse. Som tecken i världen har kyrkan i uppdrag att vara en del av Guds kamp för hela skapelsen och för att göra Jesus känd, trodd och efterföljd. Hur ska det uppdraget konkretiseras genom er församlings sätt att fira gudstjänst, bedriva undervisning och diakoni? Detta är församlingsinstruktionens grundfråga. Kyrka på en bestämd plats i en bestämd tid En församling som söker vägar för att vara ett trovärdigt vittne om Jesus Kristus låter sitt sätt att vara och verka påverkas av det som präglar tillvaron här och nu. Församlingsinstruktionen behöver därför innehålla en beskrivning av den omvärld man befinner sig i och en reflektion över vad det innebär för hur församlingen kan levandegöra den kristna tradition som man är satt att förvalta. Församlingens konkreta sätt att gestalta kyrkan behöver med andra ord växa fram i en process där man värnar kontinuiteten med kristen tradition och praktik men gör det i samspel med det lokala sammanhangets tillgångar, utmaningar och behov. En gemensam vision för församlingen I församlingen gestaltas kyrkan genom en mångfald av uttryck och verksamheter. När församlingens reflektion kring sin mission hålls levande kan mångfalden av uttryckssätt hållas samman av att de är medvetet insatta i en gemensam vision. Arbetet med församlingsinstruktionen ger en möjlighet att formulera sig kring det övergripande uppdraget och förhålla alla delar av församlingens liv till det. Bäst förutsättningar för att församlingsinstruktionen ska få verklig betydelse i församlingslivet finns när den kommit till genom en process som många människor varit delaktiga i. I kyrkoordningen beskrivs det övergripande uppdraget utifrån uppdragets mål: Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. (Inledning till 2 avdelningen i KO) 4

5 Församlingsinstruktionen presenterar församlingen I en episkopal kyrka hör församlingar, pastorat och stift samman. Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam. På sid 9 kan du läsa mer om församlingsinstruktion för pastorat. Församlingsinstruktionen godkänns av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig och utfärdas därefter av domkapitlet. Den är ett gemensamt dokument för församling och stift och visar därvid på kyrkans enhet. För församlingarna och pastoratet är församlingsinstruktionen en identitetshandling som vägleder arbetet. För domkapitlets del är den ett dokument som är kopplat till tillsynen. församlingsinstruktionen ska, enligt kyrkoordningen, innehålla följande De regler för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta om enligt bestämmelser i kyrkoordningen. Detta kan till exempel handla om uppgifter som rör huvudgudstjänster i ett pastorats församlingar, det minsta antalet huvudgudstjänster med nattvard, gudstjänster tillsammans med annan församling, konfirmandriktlinjer och kyrkomusikers befattning. Ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det pastorala programmet ska även behandla församlingens verksamhet på de andra språk än svenska som behöver användas för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift samt barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys. Pastoratet redogör dessutom för hur ansvaret för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission eventuellt är fördelat mellan församlingarna. Hur prästtjänsterna är fördelade inom pastoratet redovisas också. i strängnäs stift lyfts ytterligare några punkter som bör finnas med i församlingsinstruktionen Grundhållning när det gäller gudstjänst, undervisning, diakoni och mission samt hur denna tar sig uttryck Uppgift om församlingen har anställd vigd diakon. Delaktighet och ideellt engagemang för alla åldrar 5

6 prostvisitation biskopsvisitation Att arbeta fram en församlingsinstruktion Församlingsinstruktionen är i första hand ett redskap för förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare men kan givetvis också användas mera utåtriktat. Arbetet bör kännetecknas av en bred process där många är delaktiga men det är kyrkoherden och kyrkorådet som är ansvariga för att utarbeta ett förslag till församlingsinstruktion. Detta sker i samråd med domkapitlet, i praktiken representerade av stiftsorganisationens handläggare för församlingsinstruktioner. För pastorat gäller att kyrkorådet ska samråda med församlingsråden. Hur arbetet mer konkret går till bestämmer man lokalt. Här finns det möjlighet att få stöd från stiftets handläggare kring upplägg och process, till exempel med att starta arbetet tillsammans med kyrkoråd och anställda. Barnets perspektiv ska beaktas. Det betyder att barn och unga involveras i arbetet med församlingsinstruktionen. Syftet är att barnets perspektiv och barnperspektivet ska få praktiskt genomslag i den dagliga verksamheten i församlingen. Läs mer om barnkonsekvensanalys på sidan 8. Församlingsinstruktionen är hela församlingens/pastoratets dokument och är inte avhängigt ny mandatperiod eller kyrkoherdeskifte. I Strängnäs stift görs ett arbete kring församlingsinstruktionen vart tredje år inom ramen för Strängnäsmodellen. Vid Strängnäsvisit görs en tydlig revidering och vid biskops- och prostvisitation en översyn, som är lite mindre omfattande. Strängnäsvisit äger rum vart sjätte år, biskops- och prostvisitation vart tolfte. årligt möte årligt möte strängnäsvisit årligt möte årligt möte strängnäsvisit Översyn av församlingsinstruktionen som en del av biskopens visitation i församlingen. Domkapitlet informeras. Revidering av församlingsinstruktionen vid ett möte då församlingen inbjuds till stiftskansliet i Strängnäs. årligt möte årligt möte årligt möte årligt möte Översyn av församlingsinstruktionen som en del av prostens visitation i församlingen. Domkapitlet informeras. 6

7 Vid revidering stämmer församlingen/pastoratet av sitt arbete två till tre gånger med stiftets handläggare. Detta sker i god tid innan kyrkofullmäktige fattar beslut om godkännande av församlingsinstruktionen. När sedan kyrkoherde och fullmäktige har godkänt den var för sig skickas den underskriven av kyrkoherde och kyrkofullmäktiges ordförande till domkapitlet. Bifogas görs också ett utdrag ur kyrkofullmäktiges protokoll över beslutet. När sedan domkapitlet utfärdat församlingsinstruktionen, blir den bindande för församlingen/pastoratet. Ibland förändras verkligheten snabbt och församlingsinstruktionen kan då kännas inaktuell på ett eller flera områden. Fråga om ändring kan väckas när som helst, men ett bra sätt att löpande synliggöra förändringar är att göra anteckningar i marginalen och ta med dessa till den översyn som ligger närmast i tur inom Strängnäsmodellen. Församlingsinstruktionen i praktiken En väl genomtänkt församlingsinstruktion har församlingen/pastoratet nytta av på flera sätt. Den är användbar både i församlingens verksamhet framför allt i arbetet med mål, budget och verksamhetsuppföljning samt i stiftets uppdrag inom främjande och tillsyn. Vid det årliga mötet som äger rum mellan stift och församling/pastorat inom ramen för Strängnäsmodellen utgör församlingsinstruktionen ett underlag för samtalet. Vid rekrytering av medarbetare visar sig församlingsinstruktionen vara ett ofta använt material för sökande till en tjänst. I det sammanhanget blir den användbar som en presentation av församlingen/ pastoratet. En del församlingar gör en omarbetad version som kan användas för att presentera församlingen, till exempel för nyinflyttade. 3.förverkligande Kommunikation Målarbete Budget Uppföljning Samtalsunderlag vid dialog med stiftet 1. beredning Bearbetning av befintlig eller framtagande av ny församlingsinstruktion Förslag till församlingsinstruktion Dialog med stiftet kring församlingsinstruktionen Strängnäsvisit 2.beslut Godkännande av kyrkoherde och kyrkofullmäktige Församlingsinstruktionen skickas in underskriven, tillsammans med protokollsutdrag, till stiftet Domkapitlet utfärdar församlingsinstruktionen 7

8 Barnkonsekvensanalys I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. (Inledningen till första avdelningen i KO) Hur görs det i församlingen synligt att barnen i kristen tro har en särställning? Hur kompenserar vi barns brist på makt? I församlingsinstruktionen görs barnkonsekvensanalys på det pastorala programmet. Poängen med barnkonsekvensanalysen är att utforma en församlingsinstruktion som innehåller ett barnperspektiv och tar vara på barnens perspektiv. Barnkonventionens paragrafer 2, 3 och 6 är särskilt vägledande i det. Barnkonsekvensanalys kan med fördel skrivas in som en tydligt urskiljbar del av omvärldsbeskrivningen. I det pastorala programmet dras sedan konsekvenserna av det man ser i barnkonsekvensanalysen. Läs mer i Handbok för barnkonsekvensanalys som finns på Svenska kyrkans intranät: 8

9 Särskilt för pastorat Församlingsinstruktionen spelar en central roll när det gäller relationen och arbetsfördelningen mellan pastorat och församling. Kyrkorådet ska samråda med församlingsråden i beredningsarbetet. Varje församling bör vara synlig i instruktionen i ett eget avsnitt eller kapitel. Arbetet ska alltså ske gemensamt. Pastoratets församlingsinstruktion har två delar, dels en beskrivning av de för pastoratet gemensamma områdena, dels en beskrivning av varje församling. I församlingsinstruktionen kan föreskrivas att en församling ska ansvara för uppgifter som inte bara rör den egna församlingen. Det är möjligt för församlingar som ingår i pastorat att specialisera sig utifrån olika behov och kompetenser och på det sättet fördela ansvaret mellan församlingarna. Se också vad som står särskilt om pastorat i varje avsnitt under rubriken Det pastorala programmet. den pastoratsgemensamma delen innehåller pastoratets gemensamma vision omvärldsbeskrivning omvärldsanalys i de delar som berör hela pastoratet pastoratets gemensamma hållning i det pastorala programmets olika delar en beskrivning av hur församlingarna i pastoratet samverkar kring den grundläggande uppgiften och hur ansvaret fördelas dem emellan en beskrivning av hur prästtjänsterna i huvudsak disponeras inom pastoratet. den församlingsspecifika delen innehåller församlingsbeskrivning omvärldsanalys utifrån den pastoratsgemensamma omvärldsbeskrivningen. Den enskilda församlingen förtydligar det som kanske bara antytts i den pastoratsgemensamma delen. en beskrivning av de delar av det pastorala programmet som församlingen fått ett särskilt ansvar för i pastoratet. 9

10 Nu börjar arbetet med församlingsinstruktionen Omvärldsbeskrivning Församlingens liv och verksamhet behöver kontinuerligt tolkas och uppdraget behöver formuleras på nytt. I detta arbete behöver kunskap om omvärlden lyftas in. Tolkningen måste ske i förhållande till den värld där kyrkan är satt att verka och gestaltas utifrån de förhållanden som råder. För att göra ett pastoralt program behövs kunskap om församlingen och levnadsförhållanden i området där församlingen verkar. I avsnittet omvärldsbeskrivning lyfts särskilt fram sådan kunskap som påverkar hur ni vill arbeta med församlingens grundläggande uppgift. I det pastorala programmets avsnitt om mission, gudstjänst, undervisning och diakoni dras sedan konsekvenser av omvärldsbeskrivningen. följande punkter kan vara till hjälp Befolkningsfördelning, ålder och sammansättning Sociala strukturer Arbetsliv och hälsoläge Barns, ungas och äldres situation Aktörer i lokalsamhället: lokala föreningar och näringsliv Resurser inom det sociala området Vilka andra kristna samfund och andra religioner som finns representerade i ert närsamhälle Vilka samhälleliga institutioner som finns i församlingen, som sjukhus, kriminalvårdsanstalter, flyktingförläggningar med mera Församlingsbeskrivning Församlingsbeskrivningen säger något kort och kärnfullt om det som kännetecknar församlingen. församlingsbeskrivningen innehåller Församlingens styrkor och glädjeämnen Kort historik och geografisk struktur Kort beskrivning av era kyrkor och andra mötesplatser samt något om hur de används. Har er församling historiskt präglats av någon särskild kyrklig profilering? I så fall vilken? På vilket sätt tar det sig uttryck idag? Antalet kyrkotillhöriga, både i antal och i procent Vilka samverkar församlingen med? Vad vet ni om församlingens funktion för enskilda och organisationer i den bygd där ni finns. 10

11 Det pastorala programmet Mission Församlingsinstruktionen är en del av församlingens missionsarbete eftersom den handlar om hur församlingen utifrån sina specifika förutsättningar fullgör sitt uppdrag. Därför är mission en lämplig startpunkt för det pastorala programmet. Som grund för församlingens olika vägval behöver församlingsinstruktionen en reflektion kring omvärldsbeskrivningens betydelse för församlingen. Här beskriver man vilka särskilda utmaningar och vilka särskilda möjligheter omvärldsbeskrivningen pekar ut. Vad betyder tillståndet i den lokala omvärlden för hur församlingen kan fullgöra sitt uppdrag? I samspel med omvärldsbeskrivningen kan församlingens övergripande vision formuleras. Den övergripande visionen uppehåller sig inte vid detaljer i församlingens sätt att vara. Den behöver samtidigt vara tillräckligt distinkt i sina formuleringar för att det ska vara en riktningsvisare som enskilda delar av det konkreta församlingslivet kan stämmas av mot. I vår tid är grundläggande kännedom om det kristna evangeliet inte allmängods. Avsnittet om församlingens mission bör därför innehålla en reflektion kring hur man vill sprida kunskap om evangeliet och levandegöra dess innehåll på ett tillgängligt sätt. Till missionstanken hör att Gud sänder oss att vara kyrka på den plats vi befinner oss. Den platsen delar församlingen med många aktörer. Reflektionen kring hur man vill fullgöra sin mission bör därför beröra vilka andra aktörer som finns på orten och vilka man samverkar (eller skulle kunna samverka) med. Ett ekumeniskt förhållningsätt bör genomsyra kyrkans arbete och de lokala ekumeniska relationerna vårdas. avsnittet om mission innehåller En övergripande reflektion kring församlingens uppdrag. Här beskriver man församlingens vision och hur den är kopplad till de olika delarna av församlingens verksamhet. En reflektion kring hur insikter från omvärldsbeskrivningen påverkar församlingens arbetssätt. En beskrivning av hur man arbetar för att sprida evangeliet och göra det tillgängligt i en tid då många människor inte har grundläggande kännedom om det. En beskrivning av hur de ekumeniska relationerna till andra kyrkor på orten upprätthålls. En beskrivning av vilka aktörer, utöver andra kristna kyrkor, som man samverkar med på orten. En beskrivning av hur ideellas delaktighet tas tillvara i arbetet med församlingens mission. Barns möjlighet till delaktighet ska särskilt beaktas. En beskrivning av församlingens relation till den världsvida kyrkan. 11

12 Gudstjänst Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. (Inledningen till 17 kap i KO) Så formulerar kyrkoordningen sin grundhållning till gudstjänsten. Varje församling har till uppgift att omsätta denna hållning i praktiskt gudstjänstliv. Avsnittet om gudstjänst i församlingsinstruktionen beskriver på vilket sätt församlingen gör det. I kyrkoordningens ord finns en inbyggd kyrkosyn. Det hör till kyrkans väsen att fira gudstjänst. I gudstjänsten blir kyrkan till som en gemenskap där den enskilde står i relation till Gud, till sina medmänniskor och till sig själv. I gudstjänsten bär vi fram våra liv inför Gud och får del av försoningens och uppståndelsens mysterium. Där formar vi genom lovsång och tillbedjan vårt gensvar på det Gud har gjort. En levande gudstjänst står i kontinuitet med såväl kristen tradition som med livet så som det levs på vår plats och i vår tid. Till kristen skapelsesyn hör att varje människa tar emot själva livet från Gud och därmed i sitt liv bär en grundläggande gudsnärvaro. Det är därför eftersträvansvärt att gudstjänsten knyter an till den personliga erfarenheten och ger inspiration och näring till människors personliga gudsrelation. I nattvarden gestaltas kyrkans djupaste gemenskap. Så är vi fastän många en enda kropp. Därför är Strängnäs stifts grundhållning att huvudgudstjänsten firas som mässa. Huvudgudstjänst firas varje söndag och kyrklig helgdag och följer då någon av handbokens ordningar. avsnittet om gudstjänst beskriver Hur grundhållningen att gudstjänsten är kyrkolivets centrum och hela församlingens gåva och ansvar tar sig uttryck i församlingens gudstjänstliv. Hur insikterna från församlingens omvärldsbeskrivning påverkar arbetet med gudstjänst. Hur många av gudstjänsterna som firas med nattvard under ett kyrkoår. Vilka av handbokens ordningar för huvudgudstjänst man följer. Om församlingens musiker är organist eller kantor (för att upprätthålla kvaliteten i kyrkomusiken fordrar domkapitlet att församlingar med fler än 5000 tillhöriga har kyrkomusiker med organistutbildning). Hur församlingens ekumeniska samverkan tar sig uttryck i gudstjänstlivet. Hur behovet av gudstjänster på andra språk än svenska ser ut och hur det tar sig uttryck i församlingens gudstjänstliv. Hur ideellas delaktighet i gudstjänsten tas tillvara och kan utvecklas. Barns möjlighet till delaktighet ska särskilt beaktas. 12

13 Särskilt för pastorat Enligt kyrkoordningen ska det i varje pastorat firas minst en huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. I församlingsinstruktionen beskrivs hur gudstjänster firas i pastoratets alla församlingar. Domkapitlet poängterar vikten av ett så rikt gudstjänstliv som möjligt i varje församling inom pastoratet. I mindre och mellanstora pastorat ger Strängnäs domkapitel riktlinjen att en huvudgudstjänst ska firas i pastoratet varje söndag och kyrklig helgdag och ett minimum av minst en gudstjänst per vecka som följer någon av kyrkohandbokens ordningar ska firas i varje församling. Dock bör särskilda skäl anföras för att ersätta huvudgudstjänstens form med annan gudstjänst i en församling. Synnerliga skäl bör anföras för att gudstjänsten ska upphöra att firas på söndagar. 13

14 Undervisning Dopet är en engångshandling, vid vilken Gud treenig tar upp människan i sin gemenskap och för henne in i sin kyrka och församling. Samtidigt har dopet betydelse för hela livsvägen: varje dag får den som döps leva i sitt dop och gå genom död till liv, från ofrihet till frihet. (Inledningen till 19 kap i KO) Så formulerar kyrkoordningen sin grundhållning till dopet. Kyrkans livstydning utgår från dopet och församlingen har som uppgift att arbeta för att dopundervisning sker, med möjlighet att växa i den kristna tron. Undervisningen kan ske inför dop och som dopfördjupning och ska vara tillgänglig för alla åldrar. Församlingens ansvar för undervisningen tas genom att ge tillgång till bibelns berättelser samt kristen tro och tradition och genom att ge möjlighet till reflektion utifrån det egna livets erfarenheter. Miljöer som stimulerar till fördjupad kunskap och egen reflektion påverkar trons betydelse för den enskildes liv. Därför är bemötande, utformning av lokaler samt den verksamhet församlingen väljer också viktiga aspekter av undervisningen. Undervisningens perspektiv finns med i alla delar av det pastorala arbetet; i gudstjänst, diakoni och mission. Undervisning och det dagliga livet förs då samman till en helhet. avsnittet om undervisning beskriver Hur församlingen förhåller sig till undervisning och lärande, utifrån dopets betydelse för hela livet. Hur insikter från församlingens omvärldsbeskrivning påverkar arbetet med undervisningen. Hur undervisning tar plats i gudstjänst, diakoni och mission. Hur konfirmandarbetet förhåller sig till Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Hur de miljöer församlingen förfogar över tas i anspråk för arbetet med att ge tillgång till bibelns berättelser samt kristen tro och tradition. Hur ideellas delaktighet i undervisningen tas tillvara och kan utvecklas. Barns möjlighet till delaktighet ska särskilt beaktas. Behov av att använda andra språk i församlingens undervisning. Särskilt för pastorat I den för pastoratet gemensamma delen av församlingsinstruktionen som handlar om undervisning ska det finnas en beskrivning av hur man fördelat undervisningen mellan pastoratets församlingar, om man har valt att göra det. 14

15 Diakoni Diakoni uttrycker kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor och hela skapelsen. Där livet hotas frigör diakoni livskraft. (Ur Ett biskopsbrev om diakoni) Diakoni är tjänande. Genom att utöva diakoni möter vi Gud i vår medmänniska och arbetar för att skapelsen upprättas. Församlingens diakonala uppdrag bidrar till att uttrycka och fördjupa kristen identitet och människosyn. Diakonalt ansvar rör både livet i församlingens närhet och i hela vår värld. Församlingen har en viktig uppgift i att uppmuntra och stärka enskilda i att på olika sätt bidra till en bättre värld. Att söka samarbete med andra aktörer och andra kyrkor är viktigt för att kunna uppnå goda resultat och för att stärka goda krafter i samhället. Det diakonala uppdraget har två delar: Att låta församlingslivet i alla dess utrycksformer genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt. Då finns möjligheter att stärka människor i gemenskap och gemensam handling och ge stöd när det behövs. Församlingens diakonala uppdrag innebär också att se på vilket sätt man kan arbeta speciellt till stöd för människor i utsatta situationer. Detta arbete innebär olika diakonala verksamheter. Se, bedöma och handla är tre ledord för att forma det diakonala uppdraget. I församlingsinstruktionen arbetar vi med de två första delarna, se och bedöma. Ta följande tre utgångspunkter för att se och bedöma: - kunskap om situationen i samhället och människors livsvillkor - kunskap om församlingens olika resurser - reflektion kring kristen tro och församlingens diakonala uppdrag avsnittet om diakoni beskriver Församlingens diakonala uppdrag och hur insikter från omvärldsbeskrivningen påverkar det. Hur församlingen arbetar för att ett diakonalt förhållningssätt ska genomsyra församlingens liv och verksamheter. Vad församlingen ser för möjligheter att arbeta till stöd för människor i utsatta livssituationer, eventuellt tillsammans med andra aktörer. Hur församlingen väljer att arbeta med internationell diakoni och hur detta arbete organiseras. Om församlingen har tillgång till vigd diakon i det diakonala arbetet. Det diakonala arbetet för och med olika åldrar, där särskild reflektion ägnas barnets perspektiv. De olika språk som är aktuella i församlingen när det gäller utövande av diakoni. Hur ideellas delaktighet i det diakonala arbetet tillvaratas och utvecklas. Barns möjlighet till delaktighet ska särskilt beaktas. Särskilt för pastorat I den för pastoratet gemensamma delen av församlingsinstruktionen för diakoni ska det finnas en beskrivning av om man fördelat det diakonala arbetet mellan pastoratets församlingar, och i så fall på vilket sätt. 15

16 Församlingsinstruktionen är församlingen/pastoratets pastorala grunddokument ägs gemensamt av församling/pastorat och stift, som verkar för samma sak men har olika uppdrag skrivs nu men blickar framåt betraktar varje vision och åtgärd i ljuset av barnets bästa är resultatet av mångas gemensamma arbete synliggör det lokala sammanhang som församlingen/ pastoratet är en del av och ställer frågan hur det påverkar liv och verksamhet. Mer tips på litteratur och material för arbetet med församlingsinstruktionen finns på Strängnäs stifts intranät under fliken Församlingarnas verktygslåda: 16

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift 1 Version 20171103 Församlingsråd Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift 2 Innehåll Vad är ett församlingsråd? sid. 3 Hur växte församlingsråden fram? sid. 3 Hur utses ett församlingsråd?

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Församlingsinstruktion för Haparanda församling

Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingspresentation Haparanda församling står inför utmaningar i sitt dagliga församlingsarbete. Vi vill möta människor i olika livssituationer vilket

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion För Starrkärr-Kilanda församling. Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: 2018-11-08 24/18. Kyrkoherdens godkännande, datum: 2018-11-05. Församlingsinstruktionen utfärdad

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version 1 Teologisk grund för Equmeniakyrkan är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution. Församlingsordning, antagna av Enebykyrkans församling 2015-02-14. Församlingsstadgar, antagna av Enebykyrkans

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Församlingsinstruktion för Boo församling Godkänd av kyrkofullmäktige och kyrkoherde 2014-11-11 Utfärdad av domkapitlet 2014-12-10 ------------------------------------- Introduktion Kyrkans centrum och

Läs mer

Uppsala stift. En del av svenska kyrkan

Uppsala stift. En del av svenska kyrkan Uppsala stift En del av svenska kyrkan Vi har ett gemensamt uppdrag att dela evangelium i ord och handling Svenska kyrkan Är ett evangelisk-lutherskt trossamfund och en öppen folkkyrka med rikstäckande

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR Högalids församling Församlingens/pastoratets namn Kyrkofullmäktiges godkännande Kyrkoherdens godkännande Kyrkofullmäktiges ordförande Stefan Hell-Fröding Namnförtydligande Kyrkoherde

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Inledning Kungälv-Ytterby församling utgörs av centralorten i Kungälvs kommun. Bygden har gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett gränsland.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26)

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26) Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING 1. FÖRSAMLINGENS IDENTITET Församlingen är Guds skapelse. Gud kallar människor till gemenskap med sig själv och till en gemenskap med dem som blivit lemmar i Kristi

Läs mer

Församlingsinstruktion. Svenska kyrkan Skellefteå pastorat

Församlingsinstruktion. Svenska kyrkan Skellefteå pastorat Församlingsinstruktion Svenska kyrkan Skellefteå pastorat innehållsförteckning Det här är Svenska kyrkan Skellefteå pastorat...3 Slutsatser omvärldsanalys...4 Slutsatser barnkonsekvensanalys...5 Så här

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

Policy för ideella medarbetare

Policy för ideella medarbetare Denna policy är församlingens arbetsmiljö-, mål-och policydokument för ideella medarbetare som tillsammans med anställda på olika sätt finns med i församlingens ideella uppgifter, grupper och uppdrag.

Läs mer

Brobyggare genom mötesplatser FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR

Brobyggare genom mötesplatser FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR Brobyggare genom mötesplatser FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR KINDS PASTORAT 2014-2017 Inledning och beslut Församlingsinstruktion för Mjöbäck-Holsljungas, Svenljungabygdens, Sexdregas, Länghems, Dalstorps,

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Ytterby församling, Kungälvs pastorat Fastställd av Domkapitlet 060916 Inledning Ytterby församling verkar i en bygd med gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett

Läs mer

Ett biskopsbrev om församlingens vuxenundervisning

Ett biskopsbrev om församlingens vuxenundervisning Ett biskopsbrev om församlingens vuxenundervisning Biskopens pastorala brev 2011 till Strängnäs stifts församlingar, dess medarbetare och kyrkoråd. Om församlingens vuxenundervisning Samma dag var två

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Bollebygds- och Töllsjö församlingar som ingår i Bollebygds pastorat. I pastoratet finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två komministrar samt en diakonbefattning. Stiftsstyrelsen

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Tillsammans för Livet möte mellan Gud och människor i Uppsala

Tillsammans för Livet möte mellan Gud och människor i Uppsala u p p s al a pa s tor at fö r sa m l i n g s i n s t r u k t i on 2 019 2 02 2 Tillsammans för Livet möte mellan Gud och människor i Uppsala innehåll Inledning 5 Omvärldsbeskrivning och analys Omvärldsbeskrivning

Läs mer

Församlingsinstruktion för Bodens pastorat

Församlingsinstruktion för Bodens pastorat Församlingsinstruktion för Bodens pastorat Pastoratspresentation Bodens pastorat omfattar Gunnarsbyns-, Sävasts- och Överluleå församlingar inom Bodens kommun. Pastoratet bildades 2014 i och med strukturförändringarna

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Församlingsinstruktion för Näsby Fellingsbro pastorat

Församlingsinstruktion för Näsby Fellingsbro pastorat Uppgift Församlingsinstruktion för Näsby Fellingsbro pastorat 1. Församlingen del i kyrkan och världen Församlingarnas uppgift är att verka för ett hållbart samhälle där människan också ses som en del

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

Församlingsinstruktion för Särö pastorat

Församlingsinstruktion för Särö pastorat Församlingsinstruktion för Särö pastorat Pastoratet består av följande församlingar: Vallda, Släps och Kullaviks församlingar. I pastoratet finns följande prästbefattningar: Kyrkoherden och fyra komministertjänster.

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Se människan. Ett biskopsbrev om vårt diakonala uppdrag

Se människan. Ett biskopsbrev om vårt diakonala uppdrag Se människan Ett biskopsbrev om vårt diakonala uppdrag Biskopens pastorala brev 2014 till Strängnäs stifts församlingar, dess medarbetare och kyrkoråd. Gör som Gud- bli människa! Så stod det på ett papper

Läs mer

Folkkyrka En Kyrka för Alla

Folkkyrka En Kyrka för Alla Folkkyrka En Kyrka för Alla Kyrkoval 2017 centerpartiets STIFTSGRUPP I Göteborgs STIFT vi ARBETAR FÖR en: välkomnande KYRKA I SAMHÄLLHET ung KYRKA HÅLLBAR KYRKA KYRKA MED MOTIVERADE FÖRTROENDEVaLDA MODIG

Läs mer

Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling

Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling Denna församlingsinstruktion skall användas som underlag i pastoratets budgetarbete - samt för pastoratet och församlingarnas årliga utvärdering

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN

EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN Vi i Warenbergskyrkan tillhör EFS som är en missionsrörelse i Svenska kyrkan. EFS är en del av den världsvida Kyrkan och en del av Kristi kropp på jorden, vi bekänner därför

Läs mer

Mza/ WH //W. llar FÖRSAMLl NGSlNSTRUKTlON. Svenskakyrkan. nstor Ort ocpdátzum. lnk. 20W

Mza/ WH //W. llar FÖRSAMLl NGSlNSTRUKTlON. Svenskakyrkan. nstor Ort ocpdátzum. lnk. 20W Svenskakyrkan. lnk. 20W -12-18 LUNDS STIFT Domkapitlets diarienr FÖRSAMLl NGSlNSTRUKTlON Dossier: Diarienr: l gå _á_ 01% 0. Dom I för Jämshögs... församling i.liateraoçhñräkne... kontrakt För förteckning

Läs mer

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGS ORDNING Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGSORDNING 2014 Utgångspunkter och identitet Equmeniakyrkan är både ny och gammal. Vår identitet präglas av att tre kyrkosamfund

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3)

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) På väg mot 2020 Det här är Immanuel Immanuelskyrkans församling präglas av alla sina olika människor och alla sina olika verksamheter.

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Sidan 1 av 6

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Sidan 1 av 6 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Sidan 1 av 6 1. OMVÄRLDEN Sidan 2 av 6 Söderhamn och Sandarne har såsom samhällen genomgått en genomgripande förändring de sista 10 åren. En omställning har skett och sker fortfarande.

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Skepplanda pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Skepplanda pastorat FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Skepplanda pastorat 2016-2020 Församlingsinstruktion För Skepplanda pastorat. I pastoratet ingår Skepplanda/Hålanda och Lödöse församlingar. I pastoratet finns 3 prästbefattningar,

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

Församlingsinstuktion Gärdhems församling

Församlingsinstuktion Gärdhems församling Församlingsinstuktion Gärdhems församling Kapitel 2 Omvärldsbeskrivning och analys Kapitel 1 Gärdhem teologisk grundsyn Svenska kyrkan i Gärdhem, Gärdhems församling, är en del av Trossamfundet Svenska

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Ett stort under Plan för konfirmandarbetet Att leva inför Guds ansikte

Ett stort under Plan för konfirmandarbetet Att leva inför Guds ansikte Ett stort under Plan för konfirmandarbetet 2017 Att leva inför Guds ansikte Hösten 2017 2 Maria Björkgren-Vikström och Stefan Myrskog KCSA Konfirmandarbetet i vår kyrka 85,9 % av 15-åringarna deltog 2016

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Församlingsinstruktion 2016 för Höks Pastorat. Halmstad och Laholms kontrakt Göteborgs stift

Församlingsinstruktion 2016 för Höks Pastorat. Halmstad och Laholms kontrakt Göteborgs stift Församlingsinstruktion 2016 för Höks Pastorat Halmstad och Laholms kontrakt Göteborgs stift I pastoratet ingår Veinge-Tjärby, Knäred, Hishult, Hasslöv-Våxtorp och Ränneslöv-Ysby församlingar. I pastoratet

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Växjö pastorat 2016-2020 Innehåll Domprostens förord En mötesplats med Gud 2 Pastoratets vision 3 Människosyn 5 Kunskapssyn 6 Organisation 7 Övergripande omvärldsanalys 13 Barnkonsekvensanalys

Läs mer

Vanliga frågor om Barnkonsekvensanalys

Vanliga frågor om Barnkonsekvensanalys Vanliga frågor om Barnkonsekvensanalys Fråga: Vad är det för skillnad på ett strategiskt och löpande beslut? Svar: Strategiska beslut är sådana beslut som är långsiktiga och som kommer att påverka verksamheten

Läs mer

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1 Ändringar i kyrkoordningen Kyrkomötet beslutar i fråga om kyrkoordningen (SvKB 1999:1) dels att 2 kap. 16 och 17, 7 kap. 7, 8 kap.

Läs mer

En livsbefrämjande tro som vår drivkraft

En livsbefrämjande tro som vår drivkraft Teologisk grundtext styrdokument 1(6) Teologisk grundtext: En livsbefrämjande tro som vår drivkraft Vår identitet Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?!

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?! Nu känner vi riktningen men vem bestämmer hur det blir? Välfärdsinsatser på religiös grund CRS vid Uppsala universitet Studiedag onsdag 21 jan 2015 Docent Filip Wijkström Center for Civil Society Studies

Läs mer

Svenska kyrkan Västerås

Svenska kyrkan Västerås Underlag och beslut Västerås pastorat 2014. Svenska kyrkan Västerås INLEDNING Västerås kyrkliga samfällighet övergår, utan eget beslut, i enlighet med kyrkomötets beslut till att bli ett pastorat den 1

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN INLEDNING 1. Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds

Läs mer

/M bor/(z. f//m,rf M /L. /Ayimyüâwg FÖRSANMJNGSNSTRUKHON. L/ 7a. Veétmr/lüz/*OS 03. Svenska kyrkan ' LUNDS STIFT LUNDS STEFT.

/M bor/(z. f//m,rf M /L. /Ayimyüâwg FÖRSANMJNGSNSTRUKHON. L/ 7a. Veétmr/lüz/*OS 03. Svenska kyrkan ' LUNDS STIFT LUNDS STEFT. Svenska kyrkan ' LUNDS STIFT Domkapitlets diarienr... FÖRSANMJNGSNSTRUKHON LUNDS STEFT lnk. 2017 -uii- 2A l ä för Veberöds.församling..V...n.v... församling i IQma...V.4.4...4.4.4...., kontrakt För förteckning

Läs mer

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping Församlingsordning Ansgariikyrkans församling i Jönköping har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens uppgift, inriktning och liv. Den har

Läs mer

Konfirmandpastoral. Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat

Konfirmandpastoral. Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat Konfirmandpastoral Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat 2014 Inledning I handlingsplanen för konfirmandarbetet beskrivs hur riktlinjerna ska uppfyllas och därigenom skapa förutsättningar

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Gud rör vid oss. Dop och nattvard. Nr 8 i serien Kristusvägen

Gud rör vid oss. Dop och nattvard. Nr 8 i serien Kristusvägen Gud rör vid oss Dop och nattvard Nr 8 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet Dop och nattvard är heliga handlingar och synliga tecken på att Gud kommer oss till mötes och rör vid oss. DOPET Både barn

Läs mer

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Beslutad av Danmark-Funbo församlings kyrkofullmäktige och av kyrkoherden den 20120510 Fastställd av Uppsala Domkapitel 20121206 Inledning Historisk

Läs mer

Kännetecken och uppdrag till Strängnäs stiftsorganisations arbete år OCH UPPDRAG KÄNNETECKEN KANNETECKEN

Kännetecken och uppdrag till Strängnäs stiftsorganisations arbete år OCH UPPDRAG KÄNNETECKEN KANNETECKEN KANNETECKEN KÄNNETECKEN OCH UPPDRAG Kännetecken och uppdrag till Strängnäs stiftsorganisations arbete år 2013-2020 1. Kännetecken för Strängnäs stift I inledningstexten till kyrkoordningens sjätte kapitel

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Stenbrohults församling Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till

Läs mer

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Godkänd i Östmarks församlings kyrkofullmäktige i april 2011. Antagen av Karlstads stifts Domkapitel i september 2011. Innehållsförteckning:

Läs mer