Fo rsamlingsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fo rsamlingsinstruktion"

Transkript

1 Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet

2 Innehåll Öppenhet och fördjupning 3 Församlingens uppgift 4 Gottfridsbergs församlings pastorala program Mission ett uppdrag Gudstjänst ett möte Undervisning för alla åldrar Diakoni kärlek i Kristi efterföljd Pastoraler för mer detaljer Organisation 8 Samverkan i pastoratet och samfälligheten Samverkan med EFS missionsförening i Linköping Samrådsgrupper Församlingsbor med särskilda behov Flyktingar, invandrare, andra religioner och språk Samverkan med andra församlingar i och utanför Svenska kyrkan Begravningsverksamhet Miljöprofil Jämställdhet Beredskapsplan Fortbildning för personal, förtroendevalda och övriga medarbetare Omvärldsbeskrivning 11 Uppföljning, utvärdering och revidering 12 Gemensamma tankar i pastoratet Församlingarna i pastoratet bidrar, var och en med sin särart, till en bredd i det gudstjänstliv, undervisning, mission och diakoni som svenska kyrkan i Linköping erbjuder. Genom samverkan mellan församlingarna kan lednings- och stödverksamhet bedrivas effektivare, vilket frigör resurser till det pastorala arbetet på församlingsnivå. 2

3 Öppenhet och fördjupning Koret i Ansgarskyrkan spränger genom väggen och öppnar sig mot omvärlden. På samma sätt vill vi som församling vara en öppen kyrka med låg tröskel och en inbjudande och välkomnande gemenskap för alla åldrar. Vi vill uppmuntra till samtal och delaktighet. Vår önskan är att det i församlingen finns utrymme och uppgifter för alla som vill vara en del av den. Det ska också finnas möjlighet att komma och bara vara, livet rymmer både tid för aktivitet och tid för vila. I koret står altaret och där får vi komma Gud nära och ta emot Honom i nattvarden. Runt kaffebordet får vi dela den mänskliga samvaron. Man kan säga att församlingen står på fyra B:n varav Brödsbrytelsen och Brödragemenskapen är två (Apg 2:42). Granne med altaret står predikstolen och ljusträdet vilka påminner om de andra benen: Bibeln och Bönen. I den EFS-tradition där vi har en del av våra rötter har bibelordet och undervisning en viktig roll, liksom lekmannaförtroendet. Därför vill vi låta predikan få utrymme i gudstjänsten. Vi vill också ge möjlighet och uppmuntra till bibelstudier och bön, såväl i grupp som enskilt. Kyrkan ska vara öppen för bön inte bara under gudstjänsttid utan så gott som dagligen. Det ska finnas möjlighet till samtal och enskild bön tillsammans med någon av församlingens präster och vår diakon. Dessutom ska personlig förbön erbjudas under söndagsgudstjänsterna. Att lekmän får förtroenden i gudstjänsten ser vi som en självklarhet. De kan läsa texter och leda kyrkans förbön men också vara personliga förebedjare och hålla söndagens predikan. Sedan många år är Ansgarskyrkans vision Öppenhet och fördjupning. Vi vill arbeta i tät kontakt med samhället omkring och i samverkan med övriga församlingar i Linköping. Att EFS har sin hemvist och del i ansvaret för verksamheten och gudstjänstlivet i Ansgarskyrkan är en viktig förutsättning för Gottfridsbergs församling. Utifrån vårt lågkyrkliga väckelsearv vill vi bidra till mångfalden i pastoratets gudstjänstliv. Vårt mål är att våra gudstjänster och vår gemenskap ska vara lätta att hitta in i för den som söker sig till församlingen. Vår önskan är att vara en kyrka där alla blir sedda och kan växa och fördjupas i sin tro, som människor och som medmänniskor. Vi vill att de människor vi är satta att tjäna skall känna ett förtroende för kyrkan. En förutsättning för det är att kyrkan visar förtroende för människor. Förtroende hjälper människor att växa. 3

4 Församlingens uppgift Gottfridsbergs församlings pastorala program Missionens uppdrag att göra Jesus känd ska prägla allt församlingsarbete: I ord och handling strävar vi efter att gestalta hans kärleksbud i mötet med människor. I undervisning och diakoni möter församlingen alla människor med samma kärlek utan behov att skilja på dem som tillhör eller inte tillhör. I gudstjänsten sammanförs och lyfts detta fram i vårt gemensamma möte med Gud. De kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel och begravning) ska förvaltas med sådan respekt och omsorg att de hjälper människor att bejaka sin tro på Jesus Kristus och sin identitet som kristna. Mission ett uppdrag Missionstanken ska genomsyra all vår verksamhet. I missionsuppdraget ligger att föra in och bevara människor i tron på Jesus och i den kristna kyrkans gemenskap. Vår församlings missionsuppdrag gäller alla de människor som bor, lever och verkar i Gottfridsbergs församling med omnejd och dem som söker sig till Ansgarskyrkan. Det handlar om församlingens barn och ungdomar och dem i vår närmaste omgivning som står utanför den kristna gemenskapen. Det rör också människor av alla åldrar som tillhör kyrkan men behöver hjälp att bättre se och förstå dopets och kristendomens innebörd och rikedom. Slutligen gäller det också den världsvida kyrkans gemensamma ansvar att göra Jesus och hans evangelium känt i hela världen och att stödja och lära av våra systerkyrkor. Vi eftersträvar därför att som församling ha nära kontakt med församlingar i andra länder. För dem som själva söker sig till vår kyrka vill vi ha en öppen och inkluderande atmosfär som välkomnar gamla och nya besökare. Det gäller varje dag men inte minst i samband med musikarrangemang och kyrkliga handlingar, som är tillfällen då många kommer till vår kyrka för första gången. Vi vill ha en tydlighet i det kristna budskapet, förmedlat med ett språk som människor känner igen, något som kräver eftertanke i planeringsarbetet. Mission är alltid en form av kommunikation. Därför är det viktigt att det vi kommunicerar är lättillgängligt och tydligt. Detta är också en praktisk fråga som innefattar en bra och ofta uppdaterad hemsida och anslagstavla, genomtänkt innehåll i församlingsblad och annonsering. Viktigast är dock vars och ens möte med människor innanför och utanför kyrkans väggar. Församlingens internationella mission och diakoni sker främst via EFS missionsarbete och Svenska kyrkans internationella arbete. Det är också mission att skapa trovärdighet åt kyrkan och den kristna tron. Därför är det viktigt att arbetet med diakoni, musik, information och kommunikation likaväl som med arbetsmiljö, miljöfrågor, administration och förvaltning utförs med omsorg och kvalitet. 4

5 Gudstjänst ett möte Söndagens gudstjänst är central i vårt församlingsliv. I alla gudstjänster vill vi sträva efter att verkliga möten ska ske: Möte med Gud, med medmänniskor och med vårt inre. För att möten ska ske i våra gudstjänster vill vi ha Jesus i centrum och främja en öppenhet och delaktighet. För oss är det viktigt att olika kyrkliga traditioner ges utrymme i vårt gudstjänstliv. EFS lekmannatradition är en betydelsefull del i Ansgarskyrkan och något vi vill värna om. Lekmannamedverkan är ett viktigt inslag i alla våra gudstjänster. Former ska finnas för att bereda möjlighet för lekmän att aktivt delta i planering och genomförande av gudstjänster. Dessutom ska, en eller ett par gånger per termin, tillfälle ges för helt lekmannaledda gudstjänster. Då ges människor med olika bakgrund förtroendet att dela det kristna budskapet utifrån sina perspektiv. De medverkande utmanas att grundligt studera bibeltexten och därigenom utvecklas deras personliga tro. När vi, i likhet med Jesus, kallar människor utan teologisk examen att förkunna evangeliet manifesteras också det allmänna prästadömet. Ansgarskyrkan är församlingskyrka för Gottfridsbergs församling och hemvist för EFS missionsförening i Linköping. Ansgarskyrkans gudstjänstbesökare samlas från hela Linköping med omnejd. Huvudgudstjänst firas i Ansgarskyrkan enligt domkapitlets anvisningar, i allmänhet varje söndag och helgdag. Vår vanligaste söndagsgudstjänst har formen av söndagsmässa med en enklare form av liturgi, vilken återspeglar vår lågkyrkliga profil. Andra former, med eller utan mässa, som används är familjegudstjänst, temagudstjänst, högmässa och lekmannaledd gudstjänst. Genom ett rikt utbud av olika former av gudstjänster för alla åldrar önskar vi ge människor möjlighet att känna sig delaktiga och berörda. Genom att gudstjänst i olika former firas vid flera tillfällen under veckan ges möjligheter till ett rikt och varierat gudstjänstliv för fler människor. Minst 30 huvudgudstjänster under ett kyrkoår ska firas med nattvard. Några gånger per år sammanlyses huvudgudstjänsten till Linköpings Domkyrka. Barnen är viktiga i vår församling. Därför ser vi gärna att dop sker i vår huvudgudstjänst. Söndagsskolan ses som en annan form av gudstjänst, inte som barnpassning medan de vuxna firar gudstjänst. Därför är det något vi vill prioritera tid och engagemang för. Barnen är ju inte bara kyrkans framtid, de är en del av kyrkan idag. Att ha Jesus i centrum under gudstjänsten framkommer bland annat i ord och bord. I att värdesätta en teologiskt god och bibelcentrerad predikan och att varje vecka fira nattvard till minne av Jesus död och uppståndelse. Musiken är en betydelsefull del i alla våra gudstjänstsammanhang. Musik berör alla och bidrar till att skapa delaktighet, andakt, glädje och högtid. Sång och musik kan tillföra nya dimensioner till det som sägs. Vi vill ha ett så rikt utbud som möjligt av olika slags musik och vill ge stort utrymme åt Ansgarskyrkans och Gottfridsbergs egna musikutövare att bidra med sin musik i vår kyrka och i våra gudstjänster. Våra gudstjänster ska också vara öppna för olika uttrycksformer. Under gudstjänsten ska utrymme ges för vittnesbörd och delande liksom för tystnad och/eller ordlös musik vilket ger tillfälle till reflektion. Balans ska finnas mellan att kravlöst bara få vara, kunna återhämta sig och få påfyllning samt att vara delaktig och utgivande. 5

6 Väl fungerande ljud och ett inkluderande språk är förutsättningar för att budskapet ska nå fram till alla. Genomtänkta agendor bör kombineras med dataprojektion. Gemenskapen vid kyrkkaffet är en fortsättning av gudstjänsten och ett tydligt uttryck för den öppenhet och delaktighet vi vill slå vakt om. Undervisning för alla åldrar Utifrån missionsbefallningens uppmaning att döpa och lära är det församlingens uppgift att ge människor möjligheter att växa och utvecklas i den kristna tron och kyrkans gemenskap. Vi vill att Ansgarskyrkan ska vara en växtplats för människor med olika erfarenhet. Det är också viktigt med ett kontinuitetstänkande så att inga åldrar hoppas över. I EFS-traditionen finns en stark betoning på bibelläsning och undervisning. Detta ska tas tillvara, blanda annat genom bibelstudie- och bönegrupper. Med utgångspunkt i Jesu uppmaning döp och lär vill vi också arbeta för en genomtänkt dopuppföljning där söndagsskolan får vara en del. All församlingsverksamhet genomsyras av den pedagogiska uppgiften att ge människor möjlighet att lära känna den kyrka och den Gud som dopet förenar oss med. Lärandet är en process som engagerar hela människan. Kunskap förmedlas inte enbart genom ord utan även genom erfarenheter, upplevelser och sinnesintryck. Därför blir hela församlingslivets utformning och alla kyrkans möten med människor i olika sammanhang en undervisning om Gud, kyrkan och den kristna tron. Särskild hänsyn ska tas till det senaste decenniets samhällsutveckling, som inneburit att baskunskapen om grundläggande kristna begrepp och tidigare gemensamt tankegods har minskat. Kyrkan bör på ett tydligare sätt kompensera för skolans minskande kristendomsundervisning. Här kommer också barn vars föräldrar inte går i kyrkan in. Vår uppgift att bedriva undervisning innebär att bereda så många som möjligt tillfälle att återkommande uppleva kyrkan på ett sätt som inbjuder till en närmare kontakt. Vi strävar efter en utåtriktad och integrerad verksamhet i samarbete med skola, samhälle och föreningsliv. Vi ska erbjuda undervisning för alla åldrar med ett rikt innehåll som präglas av både öppenhet och fördjupning. Församlingens verksamhet bland barn, ungdomar och föräldrar, vuxna och äldre ska visa på Gud och genomsyras av respekt och tolerans. Man ska kunna känna trygghet och mötas av medmänsklighet. I barnverksamhet, ungdoms- och konfirmandarbete samt samtals- och studiegrupper vill vi förmedla livskunskap, etik och värderingar grundade i bibeln tillsammans med kunskap om kyrkan och den kristna tron. Vi vill också erbjuda erfarenheter av en levande tro genom möten med människor som bärs av en personlig tro på Jesus. Alpha-kursen är ett väl beprövat koncept som vi framgångsrikt använt för att nå utanför de traditionellt kyrkliga grupperna. Detta vill vi fortsätta med. 6

7 Konfirmandundervisningen ska innehålla flera läger. Delaktighet i församlingens gudstjänstliv från konfirmandernas sida eftersträvas. Konfirmander ska uppmuntras att vara hjälpledare i nästa års konfirmandgrupp. Ledare, såväl anställda som frivilligmedarbetare, behöver tillgång till god utbildning, utveckling, handledning och uppmuntran. Detta vill vi prioritera. Ansgarskyrkans barn- och ungdomsverksamhet bedrivs i samarbete med SALT (barn och unga i EFS). Diakoni kärlek i Kristi efterföljd Gemenskap, delaktighet och medmänsklighet är ett förebyggande diakonalt friskvårdsarbete. Att ha omsorg om varje människa vi möter är ett diakonalt förhållningssätt som i Jesu efterföljd måste prägla allt vi gör i kyrkan. Därför ska Ansgarskyrkan vara öppen och inbjudande och våra lokaler anpassade och tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt. I församlingen skall finnas beredskap att möta människor i utsatta livssituationer och att ge stöd i existentiella och samlevnadsfrågor. Församlingen ska också bidra till detta genom att samverka med aktörer inom och utom kyrkan. Ett aktivt stöd för människor i utsatta livssituationer förenat med respekt för människors integritet är av största vikt för kyrkans trovärdighet. För detta krävs kompetent personal, ändamålsenliga lokaler och medvetenhet hos alla församlingens medarbetare och företrädare. Mycket diakonalt arbete utförs av andra än kyrkans anställda, privat och i yrkeslivet. Församlingen ska erbjuda dem stöd, utbildning och handledning och deras del i församlingens diakonala uppgift ska lyftas fram. Kyrkans diakoni hämtar sin kraft i Gud och evangeliet som är en källa till helande och upprättelse. Därför ska det diakonala arbetet också ta sig uttryck i förbön, gudstjänst och andakt och avspeglas i församlingens gudstjänstliv. Pastoraler för mer detaljer Handlingsplan för konfirmandarbetet Pastoral för musikverksamheten Gudstjänstpastoral Doppastoral Pastoral för diakoni Pastoral för undervisning för vuxna Pastoral för Internationellt arbete Barn- och ungdomspastoral Miljöpastoral 7

8 Organisation Detta avsnitt beskriver församlingen utifrån ett organisatoriskt och samhällsperspektiv. Samverkan i pastoratet och samfälligheten Gottfridsbergs församling bildar tillsammans med Ryds, Skäggetorps, Johannelunds och S:t Lars församlingar samt Domkyrkoförsamlingen Linköpings domkyrkopastorat. Domprosten är kyrkoherde, men har delegerat ledningen av Ansgarskyrkan till en verksamhetsansvarig präst, som kallas församlingsherde. Pastoratet ingår i Linköpings kyrkliga samfällighet tillsammans med Berga och Landeryds församlingar. Funktioner som hanteras på pastorats- eller samfällighetsnivå är lokalvård, kyrkobokföring, vaktmästeri och begravningsverksamhet samt ekonomi och personal. Samverkan med EFS missionsförening i Linköping Gottfridsbergs församling samverkar med EFS Missionsförening i Linköping. Ansgarskyrkan byggdes 1970 av EFS Missionsförening i Linköping och har sedan byggts ut vid två tillfällen. Sedan starten har kyrkan varit en samarbetskyrka, till att börja med som stadsdelskyrka i Domkyrkoförsamlingen. Gottfridsbergs församling bildades 2006 med Ansgarskyrkan som församlingskyrka. EFS hemvist och del i ansvaret för verksamheten och gudstjänstlivet i Ansgarskyrkan är en viktig förutsättning för Gottfridsbergs församling. Ett samarbetsavtal reglerar ansvarsföredelningen och fastställer EFS självklara del i det arbete som bedrivs i Ansgarskyrkan. Kyrkorådet har enligt kyrkoordningen ett överordnat ansvar och fastställer budget, bokslut och övergripande verksamhetsplanering. Övriga löpande frågor är delegerade till ett samarbetsråd (SAR) bestående av tre ledamöter från kyrkorådet, tre ledamöter utsedda av EFS missionsförening samt den präst som kyrkoherden i pastoratet utsett att vara ledamot i kyrkorådet, hos oss "församlingsherden". EFS-föreningen är ägare av fastigheten och församlingens nyttjande av kyrkan regleras i ett hyresavtal mellan fastighetsägaren och Linköpings kyrkliga samfällighet. Samrådsgrupper I Ansgarskyrkan finns ett antal samrådsgrupper som svarar för olika delar av verksamheten. Samrådsgrupperna består av frivilligmedarbetare, förtroendevalda och anställda. Ambitionen är att det i varje samrådsgrupp skall finnas minst en kyrkorådsledamot och en ledamot i EFS-föreningens styrelse. Det är ett sätt att kanalisera engagemang utifrån den enskildes intresse. Det ger också en möjlighet att, utifrån den enskildes intresse, och skapa en bredare bas för ansvar och engagemang. Samrådsgrupperna bidrar med idéer och förslag till utveckling av verksamheten, är stödjande för Ansgarskyrkans personal samt fungerar som beredande organ för Samarbetsrådet, kyrkorådet och EFS missionsförenings styrelse. De åtta samrådsgrupperna är Gudstjänst och undervisning, Musik, Diakoni, Barn och familj, Ungdom och student, Information och media, Internationella gruppen samt Lokal och miljö. 8

9 Församlingsbor med särskilda behov I samarbete med kommunen, Linköpings stadsmission, lokala föreningar och anhöriga strävar vi efter att ge människor med olika funktionshinder god möjlighet att delta i kyrkans liv. Flyktingar, invandrare, andra religioner och språk I vår församlingsgemenskap ska finnas utrymme för alla som vistas i Gottfridsberg med omnejd. Genom stöd, hjälp och erbjudande om gemenskap och delaktighet i olika former vill vi i dialog och medmänsklig omtanke vara öppna för alla och samtidigt vara tydliga i vår kristna tro. För verksamhet på finska och teckenspråk hänvisas till samfällighetens gemensamma verksamhet med bas i Domkyrkoförsamlingen. Bibeln finns i Ansgarskyrkan tillgänglig på ett större antal olika språk och handbok för Svenska kyrkan finns på engelska, tyska, franska och spanska. Samverkan med andra församlingar i och utanför Svenska kyrkan I Linköpings domkyrkopastorat och Linköpings kyrkliga samfällighet samverkar Gottfridsbergs församling i frågor rörande ekonomi, förvaltning, personalfrågor och den statligt reglerade begravningsverksamheten. I Linköpings Kristna Råd samverkar Gottfridsbergs församling och EFS i Linköping med övriga kristna kyrkor. Medlemmar i andra kristna kyrkor är välkomna i all församlingsverksamhet och som ideella medarbetare i församlingen. Ansgarskyrkan och Linköpings Missionsförsamling stödjer gemensamt blåsorkestern AM Blås. Gottfridsbergs församling och EFS i Linköping är medlemmar i Linköpings Stadsmission som drivs i samverkan med de kristna församlingarna i Linköping. Begravningsverksamhet Församlingens ansvar för begravningsverksamheten enligt bestämmelser i Kyrkoordningen och Begravningslagen utövas inom ramen för Linköpings kyrkliga samfällighet. En gemensam begravningspastoral finn i pastoratet som revideras regelbundet. Miljöprofil Ökad miljömedvetenhet i all verksamhet uppmuntras och efterstävas. En miljöpastoral finns och revideras regelbundet. Församlingen har genomfört Svenska kyrkans miljöprogram Ljussteget. Jämställdhet Ett aktivt arbete för jämställdhet, såväl i arbetsorganisationen som i verksamheten, är viktigt för församlingens trovärdighet. Jämställdhetsplan finns gemensamt i pastoratet och revideras regelbundet. 9

10 Vår kyrka ska välkomna alla besökare, oberoende av deras ekonomiska förutsättningar. Vi tar därför aldrig entréavgift till några evenemang i kyrkan, men uppmuntrar till frivilliga bidrag. Beredskapsplan Beredskapsplan i enlighet med Linköpings stifts anvisningar finns och revideras regelbundet. Dessutom finns en lokal krisplan för Ansgarskyrkans egen verksamhet. Fortbildning för personal, förtroendevalda och övriga medarbetare Medel finns avsatta i församlingens budget för fortbildning av såväl personal som förtroendevalda och övriga medarbetare. I första hand utnyttjas det kursutbud som Linköpings stift och EFS erbjuder. Kompetensutveckling på alla nivåer prioriteras och församlingens fortbildningsbehov utvärderas kontinuerligt av samarbetsrådet. Ansgarskyrkan, Hjälmgatan 17 10

11 Omvärldsbeskrivning Denna omvärldsbeskrivning bygger på ett omfattande arbete som gjordes inför församlingsinstruktionen Relevanta delar har uppdaterats med aktuella uppgifter. Här beskrivs förhållanden i stadsdelen Gottfridsberg, men det är viktigt att komma ihåg att många av Ansgarskyrkans gudstjänstbesökare och frivilligmedarbetare bor i andra delar av Linköping. Människor Gottfridsberg är en relativt centralt belägen stadsdel. Utbygganden påbörjades kring förra sekelskiftet i gamla Gottfridsberg och har därefter fortsatt successivt. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, studentlägenheter och villor. Stadsdelen har relativt stor andel grönområden med tanke på dess centrala läge. Studentboenden finns också inom församlingens gränser. I Gottfridsberg församling bor ca personer, av vilka ungefär (ca 71 %) tillhör Svenska kyrkan. Invånarantalet beräknas öka något på grund av nybyggnation de närmaste åren medan andelen kyrkotillhöriga beräknas minska. En överrepresentation av åldersgruppen år är tydlig. Detta beror på den höga andelen studenter som bor i området. Andelen invånare med utländsk bakgrund är ca 10 %. Ohälsotalet och andelen familjer som lever på socialbidrag är förhållandevis lågt. Linköping som helhet har lägre ohälsotal än jämförbara svenska kommuner och Gottfridsberg ligger under genomsnittet i Linköping. Den största sociala utsattheten är ensamhet och psykisk ohälsa, främst bland äldre men också i den stora gruppen studenter och unga vuxna som bor i församlingen. Det finns generell statistik som visar på en ökande psykisk ohälsa, särskilt bland yngre och i synnerhet yngre kvinnor. Detta avspeglas också hos oss. Den sociala strukturen i Gottfridsbergs församling kommer med stor sannolikhet att se likadan ut i den närmaste framtiden. Sysselsättning och utbildning 95 % av de förvärvsarbetande arbetar utanför stadsdelen. Stora arbetsplatser är Tornhagsskolan och Folkungaskolan. 7 % är anmälda som arbetslösa. Församlingen erbjuder, i samverkan med Arbetsförmedlingen, praktikplatser som en väg in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa. På Tornhagsskolan finns undervisning och skolbarnsomsorg (fritids) från förskoleklass till och med årskurs 9. Folkungaskolan har gymnasium samt undervisning för 12 musikklasser inom årskurs 4-9 samt för vanliga grundskoleklasser årskurs 4-9. Barnomsorgsverksamhet bedrivs vid fem förskolor, varav en föräldrakooperativ och en personalkooperativ förskola. Stadsdelen Gottfridsberg har i dagsläget ett servicehus, sjukhemsplatser samt vårdbostäder för dementa. 11

12 Kyrkans plats i samhället Att skapa och erbjuda mötesplatser är därför en viktig uppgift. För de mest utsatta finns kvalificerad hjälp genom Linköpings Stadsmission och kommunens och landstingets verksamhet. Kyrkans uppgift bör vara att fungera som nätverksskapare och mötesplats i samverkan med dessa. Ett exempel på detta är Gottfridsbergs valborgsmässofirande som arrangeras av kyrkan i samarbete med fotbollsklubben och den lokala livsmedelsbutiken. Gottfridsberg saknar ett naturligt centrum. Ansgarskyrkan har med sin placering förutsättning att fungera som ett sådant centrum i många avseenden. Öppenhet, kontaktskapande och delaktighet gentemot det omgivande samhället är därför en viktig strävan. Gottfridsbergs närhet till Linköpings centrum och samverkan inom Linköpings kyrkliga samfällighet lägger ett stort ansvar på Gottfridsbergs församling att aktivt också ha en inriktning mot cityområdet. Detta ska främst ske genom deltagande med både personal och frivilligmedarbetare i samverkansprojekt inom ramen för Linköpings kyrkliga samfällighet, Linköpings kristna råd och Linköpings Stadsmission. I kontinuitet med det arbete som bedrivits i Ansgarskyrkan tidigare ska Gottfridsbergs församling med alla tillgängliga resurser arbeta efter två parallella linjer: Ansgarskyrkan ska samtidigt och utan inre kluvenhet vara en inkarnerad kyrka, det vill säga delaktig och engagerad i närsamhället och i människors dagliga liv, och en attraktiv kyrka som med sin öppna och fördjupande andliga gemenskap drar människor in i ett närmare liv med Jesus. På samma sätt som den personliga tron på Jesus Kristus står i centrum för församlingens uppdrag enlig kyrkoordningen och bibeln ska den också på ett tydligt sätt stå i centrum i Gottfridsbergs församlings verksamhet. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen upprättas. (Kyrkoordning för Svenska kyrkan 1999, s15) Jesus säger: Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Uppföljning, utvärdering och revidering Denna församlingsinstruktion har arbetats fram under 2012 i samarbete mellan förtroendevalda, EFS missionsförening, personal, frivilligmedarbetare och övriga intresserade i Gottfridsbergs församling och Ansgarskyrkans gemenskap. Församlingsinstruktionen ska ligga till grund för budget, verksamhetsplanering samt rekrytering av personal. Den ska följas upp varje år i samband med bokslut och verksamhetsberättelse samt revideras minst vart fjärde år och/eller i samband med byte av församlingsherde. 12

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion En församlingsinstruktion är som en regel i Benedikts och Taizés mening. Så här vill vi gestalta kristen tro, liv och lära i Tyresö församling Förord En församlingsinstruktion är

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1 Församlingsinstruktion för Örby-Skene församling Antagen av kyrkorådet 2004-02-24 2 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1. REGLER SOM DOMKAPITLET BESLUTAR OM Pastoratet

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

Österåker-Östra Ryds församling

Österåker-Östra Ryds församling VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Österåker-Östra Ryds församling AU 12/9 KR 15/9 AU 6/10 AU 13/10 KR 27/10 KF 6/11 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Ekonomisk sammanställning...

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod!

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod! ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR Varsågod! Utmanade av den glädjande utvecklingen att allt fler gemensamma församlingar bildas vill Sveriges Frikyrkosamråd, med samfundens samlade erfarenhet,

Läs mer

Mötesplats Västermalm

Mötesplats Västermalm Mötesplats Västermalm Församlingsinstruktion S:t Görans församling 2007-2010 Församlingsinstruktion 2007-2010 S:t Görans församling Församlingsinstruktion 2007-2010 S:t Görans församling Inledning Arbetet

Läs mer

LIVSNÄRA SMÅGRUPPER. Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar

LIVSNÄRA SMÅGRUPPER. Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar LIVSNÄRA SMÅGRUPPER Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar Vad menar vi med Livsnära smågrupper? Begreppet Den tvåvingade församlingen uttrycker den naturliga betoningen och

Läs mer

Församlingsinstruktion Solna församling

Församlingsinstruktion Solna församling Församlingsinstruktion Solna församling innehåll namnet Solna Historisk snabbexposé Omvärldsanalys: närvärldsbeskrivning: Solna stad Folkmängd och ålder Invånare och förvärvsarbete Internationellt Vänorter

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

Medmänniska. gör skillnad. Diakonins månad 2011 lyfter idealitet och frivillighet

Medmänniska. gör skillnad. Diakonins månad 2011 lyfter idealitet och frivillighet Medmänniska gör skillnad Diakonins månad 2011 lyfter idealitet och frivillighet Diakonins månad 2011 är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Hela Människan, Metodistkyrkan,

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete

DIAKONI. mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete DIAKONI mer än ord En introduktion till kyrkornas sociala arbete Denna skrift Denna skrift har tagits fram av SKRs referensgrupp för diakoni i en process som pågått under åren 2012 2014. I gruppen har

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Maria

Läs mer

Charlotte Engel 2013

Charlotte Engel 2013 1 Charlotte Engel 2013 Fo rord År 2000 genomförde jag en omfattande diakonal inventering i Farsta församling. Efter ett stor antal intervjuer med såväl medarbetare i församlingen som företrädare för församlingens

Läs mer

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte« »svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«[sedan hösten 2002 pågår ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för kommunikationsarbetet för

Läs mer

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Innehållsförteckning Huskvarna församling - centrum Musik sid 3 Barn- och ungdomsverksamhet sid 5 Vuxenverksamhet sid 11 Diakoni sid 14 Huskvarna

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR

DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONER & MOTIONSSVAR Kyrkomötet Mot 2014:12 Kyrkomötet Motion 2014:12 av Terence Hongslo m.fl. Från teori till handling som förvaltare av skog och mark Förslag till kyrkomötesbeslut

Läs mer

DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONSSVAR TILL KYRKOMÖTESMOTIONER

DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONSSVAR TILL KYRKOMÖTESMOTIONER DE UNGAS KYRKOMÖTE MOTIONSSVAR TILL KYRKOMÖTESMOTIONER INLEDNINGSORD Om jag skulle ge dig en bok, vad skulle vara din första fråga om din nya bok? Skulle du fråga om vilken genre den tillhör? Vad handlingen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2014

Verksamhetsuppföljning 2014 Verksamhetsuppföljning 2014 Svenska kyrkan i Huddinge Församlingar och begravningsverksamhet Foto: Ikon Här är gudagott att vara! Jag blir glad när jag ser all den aktivitet som sker i Huddinge pastorats

Läs mer

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer