Fo rsamlingsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fo rsamlingsinstruktion"

Transkript

1 Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet

2 Innehåll Öppenhet och fördjupning 3 Församlingens uppgift 4 Gottfridsbergs församlings pastorala program Mission ett uppdrag Gudstjänst ett möte Undervisning för alla åldrar Diakoni kärlek i Kristi efterföljd Pastoraler för mer detaljer Organisation 8 Samverkan i pastoratet och samfälligheten Samverkan med EFS missionsförening i Linköping Samrådsgrupper Församlingsbor med särskilda behov Flyktingar, invandrare, andra religioner och språk Samverkan med andra församlingar i och utanför Svenska kyrkan Begravningsverksamhet Miljöprofil Jämställdhet Beredskapsplan Fortbildning för personal, förtroendevalda och övriga medarbetare Omvärldsbeskrivning 11 Uppföljning, utvärdering och revidering 12 Gemensamma tankar i pastoratet Församlingarna i pastoratet bidrar, var och en med sin särart, till en bredd i det gudstjänstliv, undervisning, mission och diakoni som svenska kyrkan i Linköping erbjuder. Genom samverkan mellan församlingarna kan lednings- och stödverksamhet bedrivas effektivare, vilket frigör resurser till det pastorala arbetet på församlingsnivå. 2

3 Öppenhet och fördjupning Koret i Ansgarskyrkan spränger genom väggen och öppnar sig mot omvärlden. På samma sätt vill vi som församling vara en öppen kyrka med låg tröskel och en inbjudande och välkomnande gemenskap för alla åldrar. Vi vill uppmuntra till samtal och delaktighet. Vår önskan är att det i församlingen finns utrymme och uppgifter för alla som vill vara en del av den. Det ska också finnas möjlighet att komma och bara vara, livet rymmer både tid för aktivitet och tid för vila. I koret står altaret och där får vi komma Gud nära och ta emot Honom i nattvarden. Runt kaffebordet får vi dela den mänskliga samvaron. Man kan säga att församlingen står på fyra B:n varav Brödsbrytelsen och Brödragemenskapen är två (Apg 2:42). Granne med altaret står predikstolen och ljusträdet vilka påminner om de andra benen: Bibeln och Bönen. I den EFS-tradition där vi har en del av våra rötter har bibelordet och undervisning en viktig roll, liksom lekmannaförtroendet. Därför vill vi låta predikan få utrymme i gudstjänsten. Vi vill också ge möjlighet och uppmuntra till bibelstudier och bön, såväl i grupp som enskilt. Kyrkan ska vara öppen för bön inte bara under gudstjänsttid utan så gott som dagligen. Det ska finnas möjlighet till samtal och enskild bön tillsammans med någon av församlingens präster och vår diakon. Dessutom ska personlig förbön erbjudas under söndagsgudstjänsterna. Att lekmän får förtroenden i gudstjänsten ser vi som en självklarhet. De kan läsa texter och leda kyrkans förbön men också vara personliga förebedjare och hålla söndagens predikan. Sedan många år är Ansgarskyrkans vision Öppenhet och fördjupning. Vi vill arbeta i tät kontakt med samhället omkring och i samverkan med övriga församlingar i Linköping. Att EFS har sin hemvist och del i ansvaret för verksamheten och gudstjänstlivet i Ansgarskyrkan är en viktig förutsättning för Gottfridsbergs församling. Utifrån vårt lågkyrkliga väckelsearv vill vi bidra till mångfalden i pastoratets gudstjänstliv. Vårt mål är att våra gudstjänster och vår gemenskap ska vara lätta att hitta in i för den som söker sig till församlingen. Vår önskan är att vara en kyrka där alla blir sedda och kan växa och fördjupas i sin tro, som människor och som medmänniskor. Vi vill att de människor vi är satta att tjäna skall känna ett förtroende för kyrkan. En förutsättning för det är att kyrkan visar förtroende för människor. Förtroende hjälper människor att växa. 3

4 Församlingens uppgift Gottfridsbergs församlings pastorala program Missionens uppdrag att göra Jesus känd ska prägla allt församlingsarbete: I ord och handling strävar vi efter att gestalta hans kärleksbud i mötet med människor. I undervisning och diakoni möter församlingen alla människor med samma kärlek utan behov att skilja på dem som tillhör eller inte tillhör. I gudstjänsten sammanförs och lyfts detta fram i vårt gemensamma möte med Gud. De kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel och begravning) ska förvaltas med sådan respekt och omsorg att de hjälper människor att bejaka sin tro på Jesus Kristus och sin identitet som kristna. Mission ett uppdrag Missionstanken ska genomsyra all vår verksamhet. I missionsuppdraget ligger att föra in och bevara människor i tron på Jesus och i den kristna kyrkans gemenskap. Vår församlings missionsuppdrag gäller alla de människor som bor, lever och verkar i Gottfridsbergs församling med omnejd och dem som söker sig till Ansgarskyrkan. Det handlar om församlingens barn och ungdomar och dem i vår närmaste omgivning som står utanför den kristna gemenskapen. Det rör också människor av alla åldrar som tillhör kyrkan men behöver hjälp att bättre se och förstå dopets och kristendomens innebörd och rikedom. Slutligen gäller det också den världsvida kyrkans gemensamma ansvar att göra Jesus och hans evangelium känt i hela världen och att stödja och lära av våra systerkyrkor. Vi eftersträvar därför att som församling ha nära kontakt med församlingar i andra länder. För dem som själva söker sig till vår kyrka vill vi ha en öppen och inkluderande atmosfär som välkomnar gamla och nya besökare. Det gäller varje dag men inte minst i samband med musikarrangemang och kyrkliga handlingar, som är tillfällen då många kommer till vår kyrka för första gången. Vi vill ha en tydlighet i det kristna budskapet, förmedlat med ett språk som människor känner igen, något som kräver eftertanke i planeringsarbetet. Mission är alltid en form av kommunikation. Därför är det viktigt att det vi kommunicerar är lättillgängligt och tydligt. Detta är också en praktisk fråga som innefattar en bra och ofta uppdaterad hemsida och anslagstavla, genomtänkt innehåll i församlingsblad och annonsering. Viktigast är dock vars och ens möte med människor innanför och utanför kyrkans väggar. Församlingens internationella mission och diakoni sker främst via EFS missionsarbete och Svenska kyrkans internationella arbete. Det är också mission att skapa trovärdighet åt kyrkan och den kristna tron. Därför är det viktigt att arbetet med diakoni, musik, information och kommunikation likaväl som med arbetsmiljö, miljöfrågor, administration och förvaltning utförs med omsorg och kvalitet. 4

5 Gudstjänst ett möte Söndagens gudstjänst är central i vårt församlingsliv. I alla gudstjänster vill vi sträva efter att verkliga möten ska ske: Möte med Gud, med medmänniskor och med vårt inre. För att möten ska ske i våra gudstjänster vill vi ha Jesus i centrum och främja en öppenhet och delaktighet. För oss är det viktigt att olika kyrkliga traditioner ges utrymme i vårt gudstjänstliv. EFS lekmannatradition är en betydelsefull del i Ansgarskyrkan och något vi vill värna om. Lekmannamedverkan är ett viktigt inslag i alla våra gudstjänster. Former ska finnas för att bereda möjlighet för lekmän att aktivt delta i planering och genomförande av gudstjänster. Dessutom ska, en eller ett par gånger per termin, tillfälle ges för helt lekmannaledda gudstjänster. Då ges människor med olika bakgrund förtroendet att dela det kristna budskapet utifrån sina perspektiv. De medverkande utmanas att grundligt studera bibeltexten och därigenom utvecklas deras personliga tro. När vi, i likhet med Jesus, kallar människor utan teologisk examen att förkunna evangeliet manifesteras också det allmänna prästadömet. Ansgarskyrkan är församlingskyrka för Gottfridsbergs församling och hemvist för EFS missionsförening i Linköping. Ansgarskyrkans gudstjänstbesökare samlas från hela Linköping med omnejd. Huvudgudstjänst firas i Ansgarskyrkan enligt domkapitlets anvisningar, i allmänhet varje söndag och helgdag. Vår vanligaste söndagsgudstjänst har formen av söndagsmässa med en enklare form av liturgi, vilken återspeglar vår lågkyrkliga profil. Andra former, med eller utan mässa, som används är familjegudstjänst, temagudstjänst, högmässa och lekmannaledd gudstjänst. Genom ett rikt utbud av olika former av gudstjänster för alla åldrar önskar vi ge människor möjlighet att känna sig delaktiga och berörda. Genom att gudstjänst i olika former firas vid flera tillfällen under veckan ges möjligheter till ett rikt och varierat gudstjänstliv för fler människor. Minst 30 huvudgudstjänster under ett kyrkoår ska firas med nattvard. Några gånger per år sammanlyses huvudgudstjänsten till Linköpings Domkyrka. Barnen är viktiga i vår församling. Därför ser vi gärna att dop sker i vår huvudgudstjänst. Söndagsskolan ses som en annan form av gudstjänst, inte som barnpassning medan de vuxna firar gudstjänst. Därför är det något vi vill prioritera tid och engagemang för. Barnen är ju inte bara kyrkans framtid, de är en del av kyrkan idag. Att ha Jesus i centrum under gudstjänsten framkommer bland annat i ord och bord. I att värdesätta en teologiskt god och bibelcentrerad predikan och att varje vecka fira nattvard till minne av Jesus död och uppståndelse. Musiken är en betydelsefull del i alla våra gudstjänstsammanhang. Musik berör alla och bidrar till att skapa delaktighet, andakt, glädje och högtid. Sång och musik kan tillföra nya dimensioner till det som sägs. Vi vill ha ett så rikt utbud som möjligt av olika slags musik och vill ge stort utrymme åt Ansgarskyrkans och Gottfridsbergs egna musikutövare att bidra med sin musik i vår kyrka och i våra gudstjänster. Våra gudstjänster ska också vara öppna för olika uttrycksformer. Under gudstjänsten ska utrymme ges för vittnesbörd och delande liksom för tystnad och/eller ordlös musik vilket ger tillfälle till reflektion. Balans ska finnas mellan att kravlöst bara få vara, kunna återhämta sig och få påfyllning samt att vara delaktig och utgivande. 5

6 Väl fungerande ljud och ett inkluderande språk är förutsättningar för att budskapet ska nå fram till alla. Genomtänkta agendor bör kombineras med dataprojektion. Gemenskapen vid kyrkkaffet är en fortsättning av gudstjänsten och ett tydligt uttryck för den öppenhet och delaktighet vi vill slå vakt om. Undervisning för alla åldrar Utifrån missionsbefallningens uppmaning att döpa och lära är det församlingens uppgift att ge människor möjligheter att växa och utvecklas i den kristna tron och kyrkans gemenskap. Vi vill att Ansgarskyrkan ska vara en växtplats för människor med olika erfarenhet. Det är också viktigt med ett kontinuitetstänkande så att inga åldrar hoppas över. I EFS-traditionen finns en stark betoning på bibelläsning och undervisning. Detta ska tas tillvara, blanda annat genom bibelstudie- och bönegrupper. Med utgångspunkt i Jesu uppmaning döp och lär vill vi också arbeta för en genomtänkt dopuppföljning där söndagsskolan får vara en del. All församlingsverksamhet genomsyras av den pedagogiska uppgiften att ge människor möjlighet att lära känna den kyrka och den Gud som dopet förenar oss med. Lärandet är en process som engagerar hela människan. Kunskap förmedlas inte enbart genom ord utan även genom erfarenheter, upplevelser och sinnesintryck. Därför blir hela församlingslivets utformning och alla kyrkans möten med människor i olika sammanhang en undervisning om Gud, kyrkan och den kristna tron. Särskild hänsyn ska tas till det senaste decenniets samhällsutveckling, som inneburit att baskunskapen om grundläggande kristna begrepp och tidigare gemensamt tankegods har minskat. Kyrkan bör på ett tydligare sätt kompensera för skolans minskande kristendomsundervisning. Här kommer också barn vars föräldrar inte går i kyrkan in. Vår uppgift att bedriva undervisning innebär att bereda så många som möjligt tillfälle att återkommande uppleva kyrkan på ett sätt som inbjuder till en närmare kontakt. Vi strävar efter en utåtriktad och integrerad verksamhet i samarbete med skola, samhälle och föreningsliv. Vi ska erbjuda undervisning för alla åldrar med ett rikt innehåll som präglas av både öppenhet och fördjupning. Församlingens verksamhet bland barn, ungdomar och föräldrar, vuxna och äldre ska visa på Gud och genomsyras av respekt och tolerans. Man ska kunna känna trygghet och mötas av medmänsklighet. I barnverksamhet, ungdoms- och konfirmandarbete samt samtals- och studiegrupper vill vi förmedla livskunskap, etik och värderingar grundade i bibeln tillsammans med kunskap om kyrkan och den kristna tron. Vi vill också erbjuda erfarenheter av en levande tro genom möten med människor som bärs av en personlig tro på Jesus. Alpha-kursen är ett väl beprövat koncept som vi framgångsrikt använt för att nå utanför de traditionellt kyrkliga grupperna. Detta vill vi fortsätta med. 6

7 Konfirmandundervisningen ska innehålla flera läger. Delaktighet i församlingens gudstjänstliv från konfirmandernas sida eftersträvas. Konfirmander ska uppmuntras att vara hjälpledare i nästa års konfirmandgrupp. Ledare, såväl anställda som frivilligmedarbetare, behöver tillgång till god utbildning, utveckling, handledning och uppmuntran. Detta vill vi prioritera. Ansgarskyrkans barn- och ungdomsverksamhet bedrivs i samarbete med SALT (barn och unga i EFS). Diakoni kärlek i Kristi efterföljd Gemenskap, delaktighet och medmänsklighet är ett förebyggande diakonalt friskvårdsarbete. Att ha omsorg om varje människa vi möter är ett diakonalt förhållningssätt som i Jesu efterföljd måste prägla allt vi gör i kyrkan. Därför ska Ansgarskyrkan vara öppen och inbjudande och våra lokaler anpassade och tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt. I församlingen skall finnas beredskap att möta människor i utsatta livssituationer och att ge stöd i existentiella och samlevnadsfrågor. Församlingen ska också bidra till detta genom att samverka med aktörer inom och utom kyrkan. Ett aktivt stöd för människor i utsatta livssituationer förenat med respekt för människors integritet är av största vikt för kyrkans trovärdighet. För detta krävs kompetent personal, ändamålsenliga lokaler och medvetenhet hos alla församlingens medarbetare och företrädare. Mycket diakonalt arbete utförs av andra än kyrkans anställda, privat och i yrkeslivet. Församlingen ska erbjuda dem stöd, utbildning och handledning och deras del i församlingens diakonala uppgift ska lyftas fram. Kyrkans diakoni hämtar sin kraft i Gud och evangeliet som är en källa till helande och upprättelse. Därför ska det diakonala arbetet också ta sig uttryck i förbön, gudstjänst och andakt och avspeglas i församlingens gudstjänstliv. Pastoraler för mer detaljer Handlingsplan för konfirmandarbetet Pastoral för musikverksamheten Gudstjänstpastoral Doppastoral Pastoral för diakoni Pastoral för undervisning för vuxna Pastoral för Internationellt arbete Barn- och ungdomspastoral Miljöpastoral 7

8 Organisation Detta avsnitt beskriver församlingen utifrån ett organisatoriskt och samhällsperspektiv. Samverkan i pastoratet och samfälligheten Gottfridsbergs församling bildar tillsammans med Ryds, Skäggetorps, Johannelunds och S:t Lars församlingar samt Domkyrkoförsamlingen Linköpings domkyrkopastorat. Domprosten är kyrkoherde, men har delegerat ledningen av Ansgarskyrkan till en verksamhetsansvarig präst, som kallas församlingsherde. Pastoratet ingår i Linköpings kyrkliga samfällighet tillsammans med Berga och Landeryds församlingar. Funktioner som hanteras på pastorats- eller samfällighetsnivå är lokalvård, kyrkobokföring, vaktmästeri och begravningsverksamhet samt ekonomi och personal. Samverkan med EFS missionsförening i Linköping Gottfridsbergs församling samverkar med EFS Missionsförening i Linköping. Ansgarskyrkan byggdes 1970 av EFS Missionsförening i Linköping och har sedan byggts ut vid två tillfällen. Sedan starten har kyrkan varit en samarbetskyrka, till att börja med som stadsdelskyrka i Domkyrkoförsamlingen. Gottfridsbergs församling bildades 2006 med Ansgarskyrkan som församlingskyrka. EFS hemvist och del i ansvaret för verksamheten och gudstjänstlivet i Ansgarskyrkan är en viktig förutsättning för Gottfridsbergs församling. Ett samarbetsavtal reglerar ansvarsföredelningen och fastställer EFS självklara del i det arbete som bedrivs i Ansgarskyrkan. Kyrkorådet har enligt kyrkoordningen ett överordnat ansvar och fastställer budget, bokslut och övergripande verksamhetsplanering. Övriga löpande frågor är delegerade till ett samarbetsråd (SAR) bestående av tre ledamöter från kyrkorådet, tre ledamöter utsedda av EFS missionsförening samt den präst som kyrkoherden i pastoratet utsett att vara ledamot i kyrkorådet, hos oss "församlingsherden". EFS-föreningen är ägare av fastigheten och församlingens nyttjande av kyrkan regleras i ett hyresavtal mellan fastighetsägaren och Linköpings kyrkliga samfällighet. Samrådsgrupper I Ansgarskyrkan finns ett antal samrådsgrupper som svarar för olika delar av verksamheten. Samrådsgrupperna består av frivilligmedarbetare, förtroendevalda och anställda. Ambitionen är att det i varje samrådsgrupp skall finnas minst en kyrkorådsledamot och en ledamot i EFS-föreningens styrelse. Det är ett sätt att kanalisera engagemang utifrån den enskildes intresse. Det ger också en möjlighet att, utifrån den enskildes intresse, och skapa en bredare bas för ansvar och engagemang. Samrådsgrupperna bidrar med idéer och förslag till utveckling av verksamheten, är stödjande för Ansgarskyrkans personal samt fungerar som beredande organ för Samarbetsrådet, kyrkorådet och EFS missionsförenings styrelse. De åtta samrådsgrupperna är Gudstjänst och undervisning, Musik, Diakoni, Barn och familj, Ungdom och student, Information och media, Internationella gruppen samt Lokal och miljö. 8

9 Församlingsbor med särskilda behov I samarbete med kommunen, Linköpings stadsmission, lokala föreningar och anhöriga strävar vi efter att ge människor med olika funktionshinder god möjlighet att delta i kyrkans liv. Flyktingar, invandrare, andra religioner och språk I vår församlingsgemenskap ska finnas utrymme för alla som vistas i Gottfridsberg med omnejd. Genom stöd, hjälp och erbjudande om gemenskap och delaktighet i olika former vill vi i dialog och medmänsklig omtanke vara öppna för alla och samtidigt vara tydliga i vår kristna tro. För verksamhet på finska och teckenspråk hänvisas till samfällighetens gemensamma verksamhet med bas i Domkyrkoförsamlingen. Bibeln finns i Ansgarskyrkan tillgänglig på ett större antal olika språk och handbok för Svenska kyrkan finns på engelska, tyska, franska och spanska. Samverkan med andra församlingar i och utanför Svenska kyrkan I Linköpings domkyrkopastorat och Linköpings kyrkliga samfällighet samverkar Gottfridsbergs församling i frågor rörande ekonomi, förvaltning, personalfrågor och den statligt reglerade begravningsverksamheten. I Linköpings Kristna Råd samverkar Gottfridsbergs församling och EFS i Linköping med övriga kristna kyrkor. Medlemmar i andra kristna kyrkor är välkomna i all församlingsverksamhet och som ideella medarbetare i församlingen. Ansgarskyrkan och Linköpings Missionsförsamling stödjer gemensamt blåsorkestern AM Blås. Gottfridsbergs församling och EFS i Linköping är medlemmar i Linköpings Stadsmission som drivs i samverkan med de kristna församlingarna i Linköping. Begravningsverksamhet Församlingens ansvar för begravningsverksamheten enligt bestämmelser i Kyrkoordningen och Begravningslagen utövas inom ramen för Linköpings kyrkliga samfällighet. En gemensam begravningspastoral finn i pastoratet som revideras regelbundet. Miljöprofil Ökad miljömedvetenhet i all verksamhet uppmuntras och efterstävas. En miljöpastoral finns och revideras regelbundet. Församlingen har genomfört Svenska kyrkans miljöprogram Ljussteget. Jämställdhet Ett aktivt arbete för jämställdhet, såväl i arbetsorganisationen som i verksamheten, är viktigt för församlingens trovärdighet. Jämställdhetsplan finns gemensamt i pastoratet och revideras regelbundet. 9

10 Vår kyrka ska välkomna alla besökare, oberoende av deras ekonomiska förutsättningar. Vi tar därför aldrig entréavgift till några evenemang i kyrkan, men uppmuntrar till frivilliga bidrag. Beredskapsplan Beredskapsplan i enlighet med Linköpings stifts anvisningar finns och revideras regelbundet. Dessutom finns en lokal krisplan för Ansgarskyrkans egen verksamhet. Fortbildning för personal, förtroendevalda och övriga medarbetare Medel finns avsatta i församlingens budget för fortbildning av såväl personal som förtroendevalda och övriga medarbetare. I första hand utnyttjas det kursutbud som Linköpings stift och EFS erbjuder. Kompetensutveckling på alla nivåer prioriteras och församlingens fortbildningsbehov utvärderas kontinuerligt av samarbetsrådet. Ansgarskyrkan, Hjälmgatan 17 10

11 Omvärldsbeskrivning Denna omvärldsbeskrivning bygger på ett omfattande arbete som gjordes inför församlingsinstruktionen Relevanta delar har uppdaterats med aktuella uppgifter. Här beskrivs förhållanden i stadsdelen Gottfridsberg, men det är viktigt att komma ihåg att många av Ansgarskyrkans gudstjänstbesökare och frivilligmedarbetare bor i andra delar av Linköping. Människor Gottfridsberg är en relativt centralt belägen stadsdel. Utbygganden påbörjades kring förra sekelskiftet i gamla Gottfridsberg och har därefter fortsatt successivt. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, studentlägenheter och villor. Stadsdelen har relativt stor andel grönområden med tanke på dess centrala läge. Studentboenden finns också inom församlingens gränser. I Gottfridsberg församling bor ca personer, av vilka ungefär (ca 71 %) tillhör Svenska kyrkan. Invånarantalet beräknas öka något på grund av nybyggnation de närmaste åren medan andelen kyrkotillhöriga beräknas minska. En överrepresentation av åldersgruppen år är tydlig. Detta beror på den höga andelen studenter som bor i området. Andelen invånare med utländsk bakgrund är ca 10 %. Ohälsotalet och andelen familjer som lever på socialbidrag är förhållandevis lågt. Linköping som helhet har lägre ohälsotal än jämförbara svenska kommuner och Gottfridsberg ligger under genomsnittet i Linköping. Den största sociala utsattheten är ensamhet och psykisk ohälsa, främst bland äldre men också i den stora gruppen studenter och unga vuxna som bor i församlingen. Det finns generell statistik som visar på en ökande psykisk ohälsa, särskilt bland yngre och i synnerhet yngre kvinnor. Detta avspeglas också hos oss. Den sociala strukturen i Gottfridsbergs församling kommer med stor sannolikhet att se likadan ut i den närmaste framtiden. Sysselsättning och utbildning 95 % av de förvärvsarbetande arbetar utanför stadsdelen. Stora arbetsplatser är Tornhagsskolan och Folkungaskolan. 7 % är anmälda som arbetslösa. Församlingen erbjuder, i samverkan med Arbetsförmedlingen, praktikplatser som en väg in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa. På Tornhagsskolan finns undervisning och skolbarnsomsorg (fritids) från förskoleklass till och med årskurs 9. Folkungaskolan har gymnasium samt undervisning för 12 musikklasser inom årskurs 4-9 samt för vanliga grundskoleklasser årskurs 4-9. Barnomsorgsverksamhet bedrivs vid fem förskolor, varav en föräldrakooperativ och en personalkooperativ förskola. Stadsdelen Gottfridsberg har i dagsläget ett servicehus, sjukhemsplatser samt vårdbostäder för dementa. 11

12 Kyrkans plats i samhället Att skapa och erbjuda mötesplatser är därför en viktig uppgift. För de mest utsatta finns kvalificerad hjälp genom Linköpings Stadsmission och kommunens och landstingets verksamhet. Kyrkans uppgift bör vara att fungera som nätverksskapare och mötesplats i samverkan med dessa. Ett exempel på detta är Gottfridsbergs valborgsmässofirande som arrangeras av kyrkan i samarbete med fotbollsklubben och den lokala livsmedelsbutiken. Gottfridsberg saknar ett naturligt centrum. Ansgarskyrkan har med sin placering förutsättning att fungera som ett sådant centrum i många avseenden. Öppenhet, kontaktskapande och delaktighet gentemot det omgivande samhället är därför en viktig strävan. Gottfridsbergs närhet till Linköpings centrum och samverkan inom Linköpings kyrkliga samfällighet lägger ett stort ansvar på Gottfridsbergs församling att aktivt också ha en inriktning mot cityområdet. Detta ska främst ske genom deltagande med både personal och frivilligmedarbetare i samverkansprojekt inom ramen för Linköpings kyrkliga samfällighet, Linköpings kristna råd och Linköpings Stadsmission. I kontinuitet med det arbete som bedrivits i Ansgarskyrkan tidigare ska Gottfridsbergs församling med alla tillgängliga resurser arbeta efter två parallella linjer: Ansgarskyrkan ska samtidigt och utan inre kluvenhet vara en inkarnerad kyrka, det vill säga delaktig och engagerad i närsamhället och i människors dagliga liv, och en attraktiv kyrka som med sin öppna och fördjupande andliga gemenskap drar människor in i ett närmare liv med Jesus. På samma sätt som den personliga tron på Jesus Kristus står i centrum för församlingens uppdrag enlig kyrkoordningen och bibeln ska den också på ett tydligt sätt stå i centrum i Gottfridsbergs församlings verksamhet. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen upprättas. (Kyrkoordning för Svenska kyrkan 1999, s15) Jesus säger: Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Uppföljning, utvärdering och revidering Denna församlingsinstruktion har arbetats fram under 2012 i samarbete mellan förtroendevalda, EFS missionsförening, personal, frivilligmedarbetare och övriga intresserade i Gottfridsbergs församling och Ansgarskyrkans gemenskap. Församlingsinstruktionen ska ligga till grund för budget, verksamhetsplanering samt rekrytering av personal. Den ska följas upp varje år i samband med bokslut och verksamhetsberättelse samt revideras minst vart fjärde år och/eller i samband med byte av församlingsherde. 12

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version 1 Teologisk grund för Equmeniakyrkan är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution. Församlingsordning, antagna av Enebykyrkans församling 2015-02-14. Församlingsstadgar, antagna av Enebykyrkans

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Församlingsinstruktion för Haparanda församling

Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingspresentation Haparanda församling står inför utmaningar i sitt dagliga församlingsarbete. Vi vill möta människor i olika livssituationer vilket

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen 1 Säg hissversionen! Det lär finnas tre sätt att berätta en sak på: hissversionen, korridorversionen och kontorsversionen. Hissversionen är varianten

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion För Starrkärr-Kilanda församling. Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: 2018-11-08 24/18. Kyrkoherdens godkännande, datum: 2018-11-05. Församlingsinstruktionen utfärdad

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Ett stort under Plan för konfirmandarbetet Att leva inför Guds ansikte

Ett stort under Plan för konfirmandarbetet Att leva inför Guds ansikte Ett stort under Plan för konfirmandarbetet 2017 Att leva inför Guds ansikte Hösten 2017 2 Maria Björkgren-Vikström och Stefan Myrskog KCSA Konfirmandarbetet i vår kyrka 85,9 % av 15-åringarna deltog 2016

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Världen vi lever i omvärldsbeskrivning Skäggetorps församling utgörs av stadsdelen Skäggetorp och Tornby och ett område norr om järnvägen

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat

Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat 1 Innehållsförteckning Inledande ord 3 Befolkningsöversikt 3 Kyrkans grundläggande uppgift och hur vi arbetar 4 Omvärldsbeskrivning 5 Gudstjänster

Läs mer

Församlingsinstruktion för Boo församling Godkänd av kyrkofullmäktige och kyrkoherde 2014-11-11 Utfärdad av domkapitlet 2014-12-10 ------------------------------------- Introduktion Kyrkans centrum och

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Konfirmandpastoral. Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat

Konfirmandpastoral. Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat Konfirmandpastoral Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat 2014 Inledning I handlingsplanen för konfirmandarbetet beskrivs hur riktlinjerna ska uppfyllas och därigenom skapa förutsättningar

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26)

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26) Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING 1. FÖRSAMLINGENS IDENTITET Församlingen är Guds skapelse. Gud kallar människor till gemenskap med sig själv och till en gemenskap med dem som blivit lemmar i Kristi

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift 1 Version 20171103 Församlingsråd Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift 2 Innehåll Vad är ett församlingsråd? sid. 3 Hur växte församlingsråden fram? sid. 3 Hur utses ett församlingsråd?

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Bollebygds- och Töllsjö församlingar som ingår i Bollebygds pastorat. I pastoratet finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två komministrar samt en diakonbefattning. Stiftsstyrelsen

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping Församlingsordning Ansgariikyrkans församling i Jönköping har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens uppgift, inriktning och liv. Den har

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA

EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA En församling för hela människan, hela livet. En plats för gemenskap med Gud och varandra. Informationsbroschyr om Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga och föreningen Equmenia

Läs mer

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Beslutad av Danmark-Funbo församlings kyrkofullmäktige och av kyrkoherden den 20120510 Fastställd av Uppsala Domkapitel 20121206 Inledning Historisk

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Konfirmandarbetet bedrivs enligt Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet.

Konfirmandarbetet bedrivs enligt Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet. 1 Punkt 1 Domkapitlets regler Under året sker inga sammanlysningar, utan varje sön- och helgdag firas det minst en huvudgudstjänst i någon av församlingens kyrkor och av dessa är minst 40 stycken högmässor,

Läs mer

Församlingsinstruktion för Nödinge församling

Församlingsinstruktion för Nödinge församling Församlingsinstruktion för Nödinge församling Nödinge församling tillhör Göteborgs stift och ingår i Götaälvdalens kontrakt. I pastoratet finns tre prästtjänster, en kyrkoherde och två komministrar. Den

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Valresultat i kyrkofullmäktigevalet 2017 för POSK i Onsala. Förtroendevalda Röst- och mandatfördelning

Valresultat i kyrkofullmäktigevalet 2017 för POSK i Onsala. Förtroendevalda Röst- och mandatfördelning Förtroendevalda 2018 2021 Bilden visar några av våra kandidater i Kyrkovalet 2017. Foto: Ann Breitfeld. Linda Ejbyfeld, Thomas Levin, Jan Norlenius, Johan Reftel Christer Änghede, Karin Westin, David Sjöstrand

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Kommunikationshandbok. ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi

Kommunikationshandbok. ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi Kommunikationshandbok ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi Introduktion Vad styr kommunikationen? Kommunikationsansvar Kommunikationsplattform -bilden av Svenska kyrkan Täby församling

Läs mer

Handlingsplan. för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret

Handlingsplan. för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret TROLLHÄTTANS PASTORAT Handlingsplan för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret 2010-2011. Ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet, kristen tro och vad det kan betyda

Läs mer

Församlingsinstruktion i Ås församling

Församlingsinstruktion i Ås församling Församlingsinstruktion i Ås församling 1. Omvärldsanalys Invånare/kyrkotillhöriga: 2 600 invånare; 2249 kyrkotillhöriga (31.12.2006) Åldersstruktur: ca 30% under 18 år, ca 11 % över 65 år Social struktur:

Läs mer

Tillsammans för Livet möte mellan Gud och människor i Uppsala

Tillsammans för Livet möte mellan Gud och människor i Uppsala u p p s al a pa s tor at fö r sa m l i n g s i n s t r u k t i on 2 019 2 02 2 Tillsammans för Livet möte mellan Gud och människor i Uppsala innehåll Inledning 5 Omvärldsbeskrivning och analys Omvärldsbeskrivning

Läs mer

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat 1. Vad är vi? Församlingen är ett uttryck för Guds nåd. Där bjuds, fritt och för intet, evangeliet för vem som vill höra. Församlingens

Läs mer

Församlingsinstruktion för Bodens pastorat

Församlingsinstruktion för Bodens pastorat Församlingsinstruktion för Bodens pastorat Pastoratspresentation Bodens pastorat omfattar Gunnarsbyns-, Sävasts- och Överluleå församlingar inom Bodens kommun. Pastoratet bildades 2014 i och med strukturförändringarna

Läs mer

VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Hur hittar vi rätt? Har du någon gång undrat varför kyrkan finns? Varför behövs den?

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Uppsala stift. En del av svenska kyrkan

Uppsala stift. En del av svenska kyrkan Uppsala stift En del av svenska kyrkan Vi har ett gemensamt uppdrag att dela evangelium i ord och handling Svenska kyrkan Är ett evangelisk-lutherskt trossamfund och en öppen folkkyrka med rikstäckande

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Våra värdeord Våra tre värdeord är ledstjärnor för oss på Ersta diakoni. De tydliggör vår värdegrund och genomsyrar vårt bemötande av patienter, boende och brukare

Läs mer

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 1. Vår omvärld Fakta: Invånare: 1177 Medlemmar i svenska kyrkan: 978 personer (per 091231). Ullångers församling bildar pastorat med Vibyggerå församling.

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Församlingsinstruktion för Särö pastorat

Församlingsinstruktion för Särö pastorat Församlingsinstruktion för Särö pastorat Pastoratet består av följande församlingar: Vallda, Släps och Kullaviks församlingar. I pastoratet finns följande prästbefattningar: Kyrkoherden och fyra komministertjänster.

Läs mer

SALA- NORRBY- MÖKLINTA PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR: SALA NORRBY MÖKLINTA FÖRSAMLINGAR

SALA- NORRBY- MÖKLINTA PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR: SALA NORRBY MÖKLINTA FÖRSAMLINGAR SALA- NORRBY- MÖKLINTA PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR: SALA NORRBY MÖKLINTA FÖRSAMLINGAR M Möklinta kyrka 1 INLEDNING: En församlingsinstruktion föreslås av kyrkorådet tillsammans med kyrkoherden.

Läs mer

Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum. 2. David Sandén, Hallsås

Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum. 2. David Sandén, Hallsås Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum 2. David Sandén, Hallsås 3. Anna Karin Jönbrink, Lilla Bråta 4. Sven Larsson, Hallsås 5. Lena Backlund,

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Sidan 1 av 6

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Sidan 1 av 6 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Sidan 1 av 6 1. OMVÄRLDEN Sidan 2 av 6 Söderhamn och Sandarne har såsom samhällen genomgått en genomgripande förändring de sista 10 åren. En omställning har skett och sker fortfarande.

Läs mer

Ett pastorat - Kinda pastorat Fem församlingar - Kisa - Västra Eneby - Tidersrum - Horn - Hycklinge

Ett pastorat - Kinda pastorat Fem församlingar - Kisa - Västra Eneby - Tidersrum - Horn - Hycklinge Ett pastorat - Kinda pastorat Fem församlingar - Kisa - Västra Eneby - Tidersrum - Horn - Hycklinge Ett häfte med information om vad du får för din medlemsavgift och hur vi vill verka som Kyrka här i Kindabygden

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Ytterby församling, Kungälvs pastorat Fastställd av Domkapitlet 060916 Inledning Ytterby församling verkar i en bygd med gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR Högalids församling Församlingens/pastoratets namn Kyrkofullmäktiges godkännande Kyrkoherdens godkännande Kyrkofullmäktiges ordförande Stefan Hell-Fröding Namnförtydligande Kyrkoherde

Läs mer

Policy för ideella medarbetare

Policy för ideella medarbetare Denna policy är församlingens arbetsmiljö-, mål-och policydokument för ideella medarbetare som tillsammans med anställda på olika sätt finns med i församlingens ideella uppgifter, grupper och uppdrag.

Läs mer

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling 1 Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling Trons grund och innehåll är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution, som består av Grundsatser och Kyrkoordning för Equmeniakyrkan,

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Inledning Kungälv-Ytterby församling utgörs av centralorten i Kungälvs kommun. Bygden har gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett gränsland.

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR

EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR EFK 2020. Hur ser livet ut om 10 år? Ingen av oss vet det. Mycket kan inträffa som radikalt ändrar förutsättningarna både i positiv och negativ bemärkelse för

Läs mer