Fo rsamlingsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fo rsamlingsinstruktion"

Transkript

1 Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet

2 Innehåll Öppenhet och fördjupning 3 Församlingens uppgift 4 Gottfridsbergs församlings pastorala program Mission ett uppdrag Gudstjänst ett möte Undervisning för alla åldrar Diakoni kärlek i Kristi efterföljd Pastoraler för mer detaljer Organisation 8 Samverkan i pastoratet och samfälligheten Samverkan med EFS missionsförening i Linköping Samrådsgrupper Församlingsbor med särskilda behov Flyktingar, invandrare, andra religioner och språk Samverkan med andra församlingar i och utanför Svenska kyrkan Begravningsverksamhet Miljöprofil Jämställdhet Beredskapsplan Fortbildning för personal, förtroendevalda och övriga medarbetare Omvärldsbeskrivning 11 Uppföljning, utvärdering och revidering 12 Gemensamma tankar i pastoratet Församlingarna i pastoratet bidrar, var och en med sin särart, till en bredd i det gudstjänstliv, undervisning, mission och diakoni som svenska kyrkan i Linköping erbjuder. Genom samverkan mellan församlingarna kan lednings- och stödverksamhet bedrivas effektivare, vilket frigör resurser till det pastorala arbetet på församlingsnivå. 2

3 Öppenhet och fördjupning Koret i Ansgarskyrkan spränger genom väggen och öppnar sig mot omvärlden. På samma sätt vill vi som församling vara en öppen kyrka med låg tröskel och en inbjudande och välkomnande gemenskap för alla åldrar. Vi vill uppmuntra till samtal och delaktighet. Vår önskan är att det i församlingen finns utrymme och uppgifter för alla som vill vara en del av den. Det ska också finnas möjlighet att komma och bara vara, livet rymmer både tid för aktivitet och tid för vila. I koret står altaret och där får vi komma Gud nära och ta emot Honom i nattvarden. Runt kaffebordet får vi dela den mänskliga samvaron. Man kan säga att församlingen står på fyra B:n varav Brödsbrytelsen och Brödragemenskapen är två (Apg 2:42). Granne med altaret står predikstolen och ljusträdet vilka påminner om de andra benen: Bibeln och Bönen. I den EFS-tradition där vi har en del av våra rötter har bibelordet och undervisning en viktig roll, liksom lekmannaförtroendet. Därför vill vi låta predikan få utrymme i gudstjänsten. Vi vill också ge möjlighet och uppmuntra till bibelstudier och bön, såväl i grupp som enskilt. Kyrkan ska vara öppen för bön inte bara under gudstjänsttid utan så gott som dagligen. Det ska finnas möjlighet till samtal och enskild bön tillsammans med någon av församlingens präster och vår diakon. Dessutom ska personlig förbön erbjudas under söndagsgudstjänsterna. Att lekmän får förtroenden i gudstjänsten ser vi som en självklarhet. De kan läsa texter och leda kyrkans förbön men också vara personliga förebedjare och hålla söndagens predikan. Sedan många år är Ansgarskyrkans vision Öppenhet och fördjupning. Vi vill arbeta i tät kontakt med samhället omkring och i samverkan med övriga församlingar i Linköping. Att EFS har sin hemvist och del i ansvaret för verksamheten och gudstjänstlivet i Ansgarskyrkan är en viktig förutsättning för Gottfridsbergs församling. Utifrån vårt lågkyrkliga väckelsearv vill vi bidra till mångfalden i pastoratets gudstjänstliv. Vårt mål är att våra gudstjänster och vår gemenskap ska vara lätta att hitta in i för den som söker sig till församlingen. Vår önskan är att vara en kyrka där alla blir sedda och kan växa och fördjupas i sin tro, som människor och som medmänniskor. Vi vill att de människor vi är satta att tjäna skall känna ett förtroende för kyrkan. En förutsättning för det är att kyrkan visar förtroende för människor. Förtroende hjälper människor att växa. 3

4 Församlingens uppgift Gottfridsbergs församlings pastorala program Missionens uppdrag att göra Jesus känd ska prägla allt församlingsarbete: I ord och handling strävar vi efter att gestalta hans kärleksbud i mötet med människor. I undervisning och diakoni möter församlingen alla människor med samma kärlek utan behov att skilja på dem som tillhör eller inte tillhör. I gudstjänsten sammanförs och lyfts detta fram i vårt gemensamma möte med Gud. De kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel och begravning) ska förvaltas med sådan respekt och omsorg att de hjälper människor att bejaka sin tro på Jesus Kristus och sin identitet som kristna. Mission ett uppdrag Missionstanken ska genomsyra all vår verksamhet. I missionsuppdraget ligger att föra in och bevara människor i tron på Jesus och i den kristna kyrkans gemenskap. Vår församlings missionsuppdrag gäller alla de människor som bor, lever och verkar i Gottfridsbergs församling med omnejd och dem som söker sig till Ansgarskyrkan. Det handlar om församlingens barn och ungdomar och dem i vår närmaste omgivning som står utanför den kristna gemenskapen. Det rör också människor av alla åldrar som tillhör kyrkan men behöver hjälp att bättre se och förstå dopets och kristendomens innebörd och rikedom. Slutligen gäller det också den världsvida kyrkans gemensamma ansvar att göra Jesus och hans evangelium känt i hela världen och att stödja och lära av våra systerkyrkor. Vi eftersträvar därför att som församling ha nära kontakt med församlingar i andra länder. För dem som själva söker sig till vår kyrka vill vi ha en öppen och inkluderande atmosfär som välkomnar gamla och nya besökare. Det gäller varje dag men inte minst i samband med musikarrangemang och kyrkliga handlingar, som är tillfällen då många kommer till vår kyrka för första gången. Vi vill ha en tydlighet i det kristna budskapet, förmedlat med ett språk som människor känner igen, något som kräver eftertanke i planeringsarbetet. Mission är alltid en form av kommunikation. Därför är det viktigt att det vi kommunicerar är lättillgängligt och tydligt. Detta är också en praktisk fråga som innefattar en bra och ofta uppdaterad hemsida och anslagstavla, genomtänkt innehåll i församlingsblad och annonsering. Viktigast är dock vars och ens möte med människor innanför och utanför kyrkans väggar. Församlingens internationella mission och diakoni sker främst via EFS missionsarbete och Svenska kyrkans internationella arbete. Det är också mission att skapa trovärdighet åt kyrkan och den kristna tron. Därför är det viktigt att arbetet med diakoni, musik, information och kommunikation likaväl som med arbetsmiljö, miljöfrågor, administration och förvaltning utförs med omsorg och kvalitet. 4

5 Gudstjänst ett möte Söndagens gudstjänst är central i vårt församlingsliv. I alla gudstjänster vill vi sträva efter att verkliga möten ska ske: Möte med Gud, med medmänniskor och med vårt inre. För att möten ska ske i våra gudstjänster vill vi ha Jesus i centrum och främja en öppenhet och delaktighet. För oss är det viktigt att olika kyrkliga traditioner ges utrymme i vårt gudstjänstliv. EFS lekmannatradition är en betydelsefull del i Ansgarskyrkan och något vi vill värna om. Lekmannamedverkan är ett viktigt inslag i alla våra gudstjänster. Former ska finnas för att bereda möjlighet för lekmän att aktivt delta i planering och genomförande av gudstjänster. Dessutom ska, en eller ett par gånger per termin, tillfälle ges för helt lekmannaledda gudstjänster. Då ges människor med olika bakgrund förtroendet att dela det kristna budskapet utifrån sina perspektiv. De medverkande utmanas att grundligt studera bibeltexten och därigenom utvecklas deras personliga tro. När vi, i likhet med Jesus, kallar människor utan teologisk examen att förkunna evangeliet manifesteras också det allmänna prästadömet. Ansgarskyrkan är församlingskyrka för Gottfridsbergs församling och hemvist för EFS missionsförening i Linköping. Ansgarskyrkans gudstjänstbesökare samlas från hela Linköping med omnejd. Huvudgudstjänst firas i Ansgarskyrkan enligt domkapitlets anvisningar, i allmänhet varje söndag och helgdag. Vår vanligaste söndagsgudstjänst har formen av söndagsmässa med en enklare form av liturgi, vilken återspeglar vår lågkyrkliga profil. Andra former, med eller utan mässa, som används är familjegudstjänst, temagudstjänst, högmässa och lekmannaledd gudstjänst. Genom ett rikt utbud av olika former av gudstjänster för alla åldrar önskar vi ge människor möjlighet att känna sig delaktiga och berörda. Genom att gudstjänst i olika former firas vid flera tillfällen under veckan ges möjligheter till ett rikt och varierat gudstjänstliv för fler människor. Minst 30 huvudgudstjänster under ett kyrkoår ska firas med nattvard. Några gånger per år sammanlyses huvudgudstjänsten till Linköpings Domkyrka. Barnen är viktiga i vår församling. Därför ser vi gärna att dop sker i vår huvudgudstjänst. Söndagsskolan ses som en annan form av gudstjänst, inte som barnpassning medan de vuxna firar gudstjänst. Därför är det något vi vill prioritera tid och engagemang för. Barnen är ju inte bara kyrkans framtid, de är en del av kyrkan idag. Att ha Jesus i centrum under gudstjänsten framkommer bland annat i ord och bord. I att värdesätta en teologiskt god och bibelcentrerad predikan och att varje vecka fira nattvard till minne av Jesus död och uppståndelse. Musiken är en betydelsefull del i alla våra gudstjänstsammanhang. Musik berör alla och bidrar till att skapa delaktighet, andakt, glädje och högtid. Sång och musik kan tillföra nya dimensioner till det som sägs. Vi vill ha ett så rikt utbud som möjligt av olika slags musik och vill ge stort utrymme åt Ansgarskyrkans och Gottfridsbergs egna musikutövare att bidra med sin musik i vår kyrka och i våra gudstjänster. Våra gudstjänster ska också vara öppna för olika uttrycksformer. Under gudstjänsten ska utrymme ges för vittnesbörd och delande liksom för tystnad och/eller ordlös musik vilket ger tillfälle till reflektion. Balans ska finnas mellan att kravlöst bara få vara, kunna återhämta sig och få påfyllning samt att vara delaktig och utgivande. 5

6 Väl fungerande ljud och ett inkluderande språk är förutsättningar för att budskapet ska nå fram till alla. Genomtänkta agendor bör kombineras med dataprojektion. Gemenskapen vid kyrkkaffet är en fortsättning av gudstjänsten och ett tydligt uttryck för den öppenhet och delaktighet vi vill slå vakt om. Undervisning för alla åldrar Utifrån missionsbefallningens uppmaning att döpa och lära är det församlingens uppgift att ge människor möjligheter att växa och utvecklas i den kristna tron och kyrkans gemenskap. Vi vill att Ansgarskyrkan ska vara en växtplats för människor med olika erfarenhet. Det är också viktigt med ett kontinuitetstänkande så att inga åldrar hoppas över. I EFS-traditionen finns en stark betoning på bibelläsning och undervisning. Detta ska tas tillvara, blanda annat genom bibelstudie- och bönegrupper. Med utgångspunkt i Jesu uppmaning döp och lär vill vi också arbeta för en genomtänkt dopuppföljning där söndagsskolan får vara en del. All församlingsverksamhet genomsyras av den pedagogiska uppgiften att ge människor möjlighet att lära känna den kyrka och den Gud som dopet förenar oss med. Lärandet är en process som engagerar hela människan. Kunskap förmedlas inte enbart genom ord utan även genom erfarenheter, upplevelser och sinnesintryck. Därför blir hela församlingslivets utformning och alla kyrkans möten med människor i olika sammanhang en undervisning om Gud, kyrkan och den kristna tron. Särskild hänsyn ska tas till det senaste decenniets samhällsutveckling, som inneburit att baskunskapen om grundläggande kristna begrepp och tidigare gemensamt tankegods har minskat. Kyrkan bör på ett tydligare sätt kompensera för skolans minskande kristendomsundervisning. Här kommer också barn vars föräldrar inte går i kyrkan in. Vår uppgift att bedriva undervisning innebär att bereda så många som möjligt tillfälle att återkommande uppleva kyrkan på ett sätt som inbjuder till en närmare kontakt. Vi strävar efter en utåtriktad och integrerad verksamhet i samarbete med skola, samhälle och föreningsliv. Vi ska erbjuda undervisning för alla åldrar med ett rikt innehåll som präglas av både öppenhet och fördjupning. Församlingens verksamhet bland barn, ungdomar och föräldrar, vuxna och äldre ska visa på Gud och genomsyras av respekt och tolerans. Man ska kunna känna trygghet och mötas av medmänsklighet. I barnverksamhet, ungdoms- och konfirmandarbete samt samtals- och studiegrupper vill vi förmedla livskunskap, etik och värderingar grundade i bibeln tillsammans med kunskap om kyrkan och den kristna tron. Vi vill också erbjuda erfarenheter av en levande tro genom möten med människor som bärs av en personlig tro på Jesus. Alpha-kursen är ett väl beprövat koncept som vi framgångsrikt använt för att nå utanför de traditionellt kyrkliga grupperna. Detta vill vi fortsätta med. 6

7 Konfirmandundervisningen ska innehålla flera läger. Delaktighet i församlingens gudstjänstliv från konfirmandernas sida eftersträvas. Konfirmander ska uppmuntras att vara hjälpledare i nästa års konfirmandgrupp. Ledare, såväl anställda som frivilligmedarbetare, behöver tillgång till god utbildning, utveckling, handledning och uppmuntran. Detta vill vi prioritera. Ansgarskyrkans barn- och ungdomsverksamhet bedrivs i samarbete med SALT (barn och unga i EFS). Diakoni kärlek i Kristi efterföljd Gemenskap, delaktighet och medmänsklighet är ett förebyggande diakonalt friskvårdsarbete. Att ha omsorg om varje människa vi möter är ett diakonalt förhållningssätt som i Jesu efterföljd måste prägla allt vi gör i kyrkan. Därför ska Ansgarskyrkan vara öppen och inbjudande och våra lokaler anpassade och tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt. I församlingen skall finnas beredskap att möta människor i utsatta livssituationer och att ge stöd i existentiella och samlevnadsfrågor. Församlingen ska också bidra till detta genom att samverka med aktörer inom och utom kyrkan. Ett aktivt stöd för människor i utsatta livssituationer förenat med respekt för människors integritet är av största vikt för kyrkans trovärdighet. För detta krävs kompetent personal, ändamålsenliga lokaler och medvetenhet hos alla församlingens medarbetare och företrädare. Mycket diakonalt arbete utförs av andra än kyrkans anställda, privat och i yrkeslivet. Församlingen ska erbjuda dem stöd, utbildning och handledning och deras del i församlingens diakonala uppgift ska lyftas fram. Kyrkans diakoni hämtar sin kraft i Gud och evangeliet som är en källa till helande och upprättelse. Därför ska det diakonala arbetet också ta sig uttryck i förbön, gudstjänst och andakt och avspeglas i församlingens gudstjänstliv. Pastoraler för mer detaljer Handlingsplan för konfirmandarbetet Pastoral för musikverksamheten Gudstjänstpastoral Doppastoral Pastoral för diakoni Pastoral för undervisning för vuxna Pastoral för Internationellt arbete Barn- och ungdomspastoral Miljöpastoral 7

8 Organisation Detta avsnitt beskriver församlingen utifrån ett organisatoriskt och samhällsperspektiv. Samverkan i pastoratet och samfälligheten Gottfridsbergs församling bildar tillsammans med Ryds, Skäggetorps, Johannelunds och S:t Lars församlingar samt Domkyrkoförsamlingen Linköpings domkyrkopastorat. Domprosten är kyrkoherde, men har delegerat ledningen av Ansgarskyrkan till en verksamhetsansvarig präst, som kallas församlingsherde. Pastoratet ingår i Linköpings kyrkliga samfällighet tillsammans med Berga och Landeryds församlingar. Funktioner som hanteras på pastorats- eller samfällighetsnivå är lokalvård, kyrkobokföring, vaktmästeri och begravningsverksamhet samt ekonomi och personal. Samverkan med EFS missionsförening i Linköping Gottfridsbergs församling samverkar med EFS Missionsförening i Linköping. Ansgarskyrkan byggdes 1970 av EFS Missionsförening i Linköping och har sedan byggts ut vid två tillfällen. Sedan starten har kyrkan varit en samarbetskyrka, till att börja med som stadsdelskyrka i Domkyrkoförsamlingen. Gottfridsbergs församling bildades 2006 med Ansgarskyrkan som församlingskyrka. EFS hemvist och del i ansvaret för verksamheten och gudstjänstlivet i Ansgarskyrkan är en viktig förutsättning för Gottfridsbergs församling. Ett samarbetsavtal reglerar ansvarsföredelningen och fastställer EFS självklara del i det arbete som bedrivs i Ansgarskyrkan. Kyrkorådet har enligt kyrkoordningen ett överordnat ansvar och fastställer budget, bokslut och övergripande verksamhetsplanering. Övriga löpande frågor är delegerade till ett samarbetsråd (SAR) bestående av tre ledamöter från kyrkorådet, tre ledamöter utsedda av EFS missionsförening samt den präst som kyrkoherden i pastoratet utsett att vara ledamot i kyrkorådet, hos oss "församlingsherden". EFS-föreningen är ägare av fastigheten och församlingens nyttjande av kyrkan regleras i ett hyresavtal mellan fastighetsägaren och Linköpings kyrkliga samfällighet. Samrådsgrupper I Ansgarskyrkan finns ett antal samrådsgrupper som svarar för olika delar av verksamheten. Samrådsgrupperna består av frivilligmedarbetare, förtroendevalda och anställda. Ambitionen är att det i varje samrådsgrupp skall finnas minst en kyrkorådsledamot och en ledamot i EFS-föreningens styrelse. Det är ett sätt att kanalisera engagemang utifrån den enskildes intresse. Det ger också en möjlighet att, utifrån den enskildes intresse, och skapa en bredare bas för ansvar och engagemang. Samrådsgrupperna bidrar med idéer och förslag till utveckling av verksamheten, är stödjande för Ansgarskyrkans personal samt fungerar som beredande organ för Samarbetsrådet, kyrkorådet och EFS missionsförenings styrelse. De åtta samrådsgrupperna är Gudstjänst och undervisning, Musik, Diakoni, Barn och familj, Ungdom och student, Information och media, Internationella gruppen samt Lokal och miljö. 8

9 Församlingsbor med särskilda behov I samarbete med kommunen, Linköpings stadsmission, lokala föreningar och anhöriga strävar vi efter att ge människor med olika funktionshinder god möjlighet att delta i kyrkans liv. Flyktingar, invandrare, andra religioner och språk I vår församlingsgemenskap ska finnas utrymme för alla som vistas i Gottfridsberg med omnejd. Genom stöd, hjälp och erbjudande om gemenskap och delaktighet i olika former vill vi i dialog och medmänsklig omtanke vara öppna för alla och samtidigt vara tydliga i vår kristna tro. För verksamhet på finska och teckenspråk hänvisas till samfällighetens gemensamma verksamhet med bas i Domkyrkoförsamlingen. Bibeln finns i Ansgarskyrkan tillgänglig på ett större antal olika språk och handbok för Svenska kyrkan finns på engelska, tyska, franska och spanska. Samverkan med andra församlingar i och utanför Svenska kyrkan I Linköpings domkyrkopastorat och Linköpings kyrkliga samfällighet samverkar Gottfridsbergs församling i frågor rörande ekonomi, förvaltning, personalfrågor och den statligt reglerade begravningsverksamheten. I Linköpings Kristna Råd samverkar Gottfridsbergs församling och EFS i Linköping med övriga kristna kyrkor. Medlemmar i andra kristna kyrkor är välkomna i all församlingsverksamhet och som ideella medarbetare i församlingen. Ansgarskyrkan och Linköpings Missionsförsamling stödjer gemensamt blåsorkestern AM Blås. Gottfridsbergs församling och EFS i Linköping är medlemmar i Linköpings Stadsmission som drivs i samverkan med de kristna församlingarna i Linköping. Begravningsverksamhet Församlingens ansvar för begravningsverksamheten enligt bestämmelser i Kyrkoordningen och Begravningslagen utövas inom ramen för Linköpings kyrkliga samfällighet. En gemensam begravningspastoral finn i pastoratet som revideras regelbundet. Miljöprofil Ökad miljömedvetenhet i all verksamhet uppmuntras och efterstävas. En miljöpastoral finns och revideras regelbundet. Församlingen har genomfört Svenska kyrkans miljöprogram Ljussteget. Jämställdhet Ett aktivt arbete för jämställdhet, såväl i arbetsorganisationen som i verksamheten, är viktigt för församlingens trovärdighet. Jämställdhetsplan finns gemensamt i pastoratet och revideras regelbundet. 9

10 Vår kyrka ska välkomna alla besökare, oberoende av deras ekonomiska förutsättningar. Vi tar därför aldrig entréavgift till några evenemang i kyrkan, men uppmuntrar till frivilliga bidrag. Beredskapsplan Beredskapsplan i enlighet med Linköpings stifts anvisningar finns och revideras regelbundet. Dessutom finns en lokal krisplan för Ansgarskyrkans egen verksamhet. Fortbildning för personal, förtroendevalda och övriga medarbetare Medel finns avsatta i församlingens budget för fortbildning av såväl personal som förtroendevalda och övriga medarbetare. I första hand utnyttjas det kursutbud som Linköpings stift och EFS erbjuder. Kompetensutveckling på alla nivåer prioriteras och församlingens fortbildningsbehov utvärderas kontinuerligt av samarbetsrådet. Ansgarskyrkan, Hjälmgatan 17 10

11 Omvärldsbeskrivning Denna omvärldsbeskrivning bygger på ett omfattande arbete som gjordes inför församlingsinstruktionen Relevanta delar har uppdaterats med aktuella uppgifter. Här beskrivs förhållanden i stadsdelen Gottfridsberg, men det är viktigt att komma ihåg att många av Ansgarskyrkans gudstjänstbesökare och frivilligmedarbetare bor i andra delar av Linköping. Människor Gottfridsberg är en relativt centralt belägen stadsdel. Utbygganden påbörjades kring förra sekelskiftet i gamla Gottfridsberg och har därefter fortsatt successivt. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, studentlägenheter och villor. Stadsdelen har relativt stor andel grönområden med tanke på dess centrala läge. Studentboenden finns också inom församlingens gränser. I Gottfridsberg församling bor ca personer, av vilka ungefär (ca 71 %) tillhör Svenska kyrkan. Invånarantalet beräknas öka något på grund av nybyggnation de närmaste åren medan andelen kyrkotillhöriga beräknas minska. En överrepresentation av åldersgruppen år är tydlig. Detta beror på den höga andelen studenter som bor i området. Andelen invånare med utländsk bakgrund är ca 10 %. Ohälsotalet och andelen familjer som lever på socialbidrag är förhållandevis lågt. Linköping som helhet har lägre ohälsotal än jämförbara svenska kommuner och Gottfridsberg ligger under genomsnittet i Linköping. Den största sociala utsattheten är ensamhet och psykisk ohälsa, främst bland äldre men också i den stora gruppen studenter och unga vuxna som bor i församlingen. Det finns generell statistik som visar på en ökande psykisk ohälsa, särskilt bland yngre och i synnerhet yngre kvinnor. Detta avspeglas också hos oss. Den sociala strukturen i Gottfridsbergs församling kommer med stor sannolikhet att se likadan ut i den närmaste framtiden. Sysselsättning och utbildning 95 % av de förvärvsarbetande arbetar utanför stadsdelen. Stora arbetsplatser är Tornhagsskolan och Folkungaskolan. 7 % är anmälda som arbetslösa. Församlingen erbjuder, i samverkan med Arbetsförmedlingen, praktikplatser som en väg in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa. På Tornhagsskolan finns undervisning och skolbarnsomsorg (fritids) från förskoleklass till och med årskurs 9. Folkungaskolan har gymnasium samt undervisning för 12 musikklasser inom årskurs 4-9 samt för vanliga grundskoleklasser årskurs 4-9. Barnomsorgsverksamhet bedrivs vid fem förskolor, varav en föräldrakooperativ och en personalkooperativ förskola. Stadsdelen Gottfridsberg har i dagsläget ett servicehus, sjukhemsplatser samt vårdbostäder för dementa. 11

12 Kyrkans plats i samhället Att skapa och erbjuda mötesplatser är därför en viktig uppgift. För de mest utsatta finns kvalificerad hjälp genom Linköpings Stadsmission och kommunens och landstingets verksamhet. Kyrkans uppgift bör vara att fungera som nätverksskapare och mötesplats i samverkan med dessa. Ett exempel på detta är Gottfridsbergs valborgsmässofirande som arrangeras av kyrkan i samarbete med fotbollsklubben och den lokala livsmedelsbutiken. Gottfridsberg saknar ett naturligt centrum. Ansgarskyrkan har med sin placering förutsättning att fungera som ett sådant centrum i många avseenden. Öppenhet, kontaktskapande och delaktighet gentemot det omgivande samhället är därför en viktig strävan. Gottfridsbergs närhet till Linköpings centrum och samverkan inom Linköpings kyrkliga samfällighet lägger ett stort ansvar på Gottfridsbergs församling att aktivt också ha en inriktning mot cityområdet. Detta ska främst ske genom deltagande med både personal och frivilligmedarbetare i samverkansprojekt inom ramen för Linköpings kyrkliga samfällighet, Linköpings kristna råd och Linköpings Stadsmission. I kontinuitet med det arbete som bedrivits i Ansgarskyrkan tidigare ska Gottfridsbergs församling med alla tillgängliga resurser arbeta efter två parallella linjer: Ansgarskyrkan ska samtidigt och utan inre kluvenhet vara en inkarnerad kyrka, det vill säga delaktig och engagerad i närsamhället och i människors dagliga liv, och en attraktiv kyrka som med sin öppna och fördjupande andliga gemenskap drar människor in i ett närmare liv med Jesus. På samma sätt som den personliga tron på Jesus Kristus står i centrum för församlingens uppdrag enlig kyrkoordningen och bibeln ska den också på ett tydligt sätt stå i centrum i Gottfridsbergs församlings verksamhet. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen upprättas. (Kyrkoordning för Svenska kyrkan 1999, s15) Jesus säger: Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Uppföljning, utvärdering och revidering Denna församlingsinstruktion har arbetats fram under 2012 i samarbete mellan förtroendevalda, EFS missionsförening, personal, frivilligmedarbetare och övriga intresserade i Gottfridsbergs församling och Ansgarskyrkans gemenskap. Församlingsinstruktionen ska ligga till grund för budget, verksamhetsplanering samt rekrytering av personal. Den ska följas upp varje år i samband med bokslut och verksamhetsberättelse samt revideras minst vart fjärde år och/eller i samband med byte av församlingsherde. 12

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1 Församlingsinstruktion för Örby-Skene församling Antagen av kyrkorådet 2004-02-24 2 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1. REGLER SOM DOMKAPITLET BESLUTAR OM Pastoratet

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

Borgå svenska domkyrkoförsamling kommunikationsplan

Borgå svenska domkyrkoförsamling kommunikationsplan Borgå svenska domkyrkoförsamling Utarbetad av informationskommissionen, utsedd av församlingsrådet: Stefan Vikström, ordförande, Jan-Erik Andelin, Stina Lindgård, Fred Wilén, Lucas Snellman, Gunvor Haddas.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion En församlingsinstruktion är som en regel i Benedikts och Taizés mening. Så här vill vi gestalta kristen tro, liv och lära i Tyresö församling Förord En församlingsinstruktion är

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion 1 Församlingsinstruktion Ullervads församling Ullervads kyrka Utby kyrka Tidavads kyrka Ekby kyrka Låstads kyrka Eks kyrka Odensåkers kyrka 2 Innehållsförteckning Inledning Som församling. 3 Omvärldsbeskrivning

Läs mer

Församlingsinstruktion Antagen 2007

Församlingsinstruktion Antagen 2007 Församlingsinstruktion Antagen 2007 Innehållsförteckning 1. Presentation av Österåker-Östra Ryds församling Inledning 13 Kyrkor och församlingslokaler 15 Kyrkogårdar och begravningsplatser 15 Organisation

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Svenska Kyrkan i Malmö

Svenska Kyrkan i Malmö Svenska Kyrkan i Malmö Katarina Egfors-Härnring, kyrkoherde Mia Möller, diakon Lars Micael Adrian, kanslichef Karin Rosvall, kommunikationsstrateg 16 församlingar 140 000 medlemmar Svenska Kyrkans sociala

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING

MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING I ÖRNSKÖLDSVIKS KONTRAKT INOM HÄRNÖSANDS STIFT GODKÄND AV FÖRSAMLINGENS KYRKOHERDE 2010-10-13 GODKÄND AV GRUNDSUNDA KYRKORÅD 2010-10-13

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Smågrupper i kyrkans liv

Smågrupper i kyrkans liv Smågrupper i kyrkans liv STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS Innehåll Förord 2 Vad är en smågrupp? 4 Smågrupper i Bibeln Hur kan jag starta en smågrupp? 8 Steg 1.

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet Svenska kyrkan i Mölndalsområdet I broschyren hittar du information om vad kyrkan erbjuder för både nyinflyttade och dem som bott länge i området. I din

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Varför firar

Läs mer

Till tro konceptet. Vad är då ett koncept? Wikipedia vår tids största auktoritet skriver:

Till tro konceptet. Vad är då ett koncept? Wikipedia vår tids största auktoritet skriver: Till tro konceptet Växjö stift har antagit konceptet Till Tro, med inspiration från Växjö stifts vänstift i Oxford. Under fem år skall konceptet inplanteras i församlingarnas tänkande. Värnamo pastorat

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

KOMMUNIKATION I SVENSKA KYRKAN

KOMMUNIKATION I SVENSKA KYRKAN ÖREBRO MISSIONSSKOLA Örebro Teologiska Högskola KOMMUNIKATION I SVENSKA KYRKAN En analys över vad fyra församlingar i Svenska Kyrkan kommunicerar till sina medlemmar Clas Jonsson AA 2552 SJÄLVSTÄNDIGT

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGEN. 2 KURSUPPLÄGG.. 3 KAMRATSTÖDJARE... 3 UNGDOMSLEDARE. 3 TEAMARE.. 4 EGNA KOSTNADER.. 4 BÖNEBREV... 4 INTERNET.. 4 UTBILDNINGSFÖRSAMLING. 4 TEAMANSVARIG.. 5 HANDLEDNING.

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

Förslag till ny kyrkohandbok 4. Några principiella synpunkter

Förslag till ny kyrkohandbok 4. Några principiella synpunkter Förslag till ny kyrkohandbok 4. Några principiella synpunkter MIKAEL LÖWEGREN OCH MIKAEL ISACSON Förslaget till ny kyrkohandbok och ordningen för Högmässa och Mässa har tidigare redovisats och kommenterats

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Under våren 2012 har metodstödjaren för Barn och Ungdom på Frälsningsarméns programkontor tillsammans med arbetsgruppen för Frälsningsarméns Ungdomsförbund

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?

Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? FRIIs Kvalitetskod effektrapportering antagen av FRIIs årsmöte 22 maj 2013 Effektrapport Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Föreningen Kalmar Stadsmission vilar

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer