Fo rsamlingsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fo rsamlingsinstruktion"

Transkript

1 Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet

2 Innehåll Öppenhet och fördjupning 3 Församlingens uppgift 4 Gottfridsbergs församlings pastorala program Mission ett uppdrag Gudstjänst ett möte Undervisning för alla åldrar Diakoni kärlek i Kristi efterföljd Pastoraler för mer detaljer Organisation 8 Samverkan i pastoratet och samfälligheten Samverkan med EFS missionsförening i Linköping Samrådsgrupper Församlingsbor med särskilda behov Flyktingar, invandrare, andra religioner och språk Samverkan med andra församlingar i och utanför Svenska kyrkan Begravningsverksamhet Miljöprofil Jämställdhet Beredskapsplan Fortbildning för personal, förtroendevalda och övriga medarbetare Omvärldsbeskrivning 11 Uppföljning, utvärdering och revidering 12 Gemensamma tankar i pastoratet Församlingarna i pastoratet bidrar, var och en med sin särart, till en bredd i det gudstjänstliv, undervisning, mission och diakoni som svenska kyrkan i Linköping erbjuder. Genom samverkan mellan församlingarna kan lednings- och stödverksamhet bedrivas effektivare, vilket frigör resurser till det pastorala arbetet på församlingsnivå. 2

3 Öppenhet och fördjupning Koret i Ansgarskyrkan spränger genom väggen och öppnar sig mot omvärlden. På samma sätt vill vi som församling vara en öppen kyrka med låg tröskel och en inbjudande och välkomnande gemenskap för alla åldrar. Vi vill uppmuntra till samtal och delaktighet. Vår önskan är att det i församlingen finns utrymme och uppgifter för alla som vill vara en del av den. Det ska också finnas möjlighet att komma och bara vara, livet rymmer både tid för aktivitet och tid för vila. I koret står altaret och där får vi komma Gud nära och ta emot Honom i nattvarden. Runt kaffebordet får vi dela den mänskliga samvaron. Man kan säga att församlingen står på fyra B:n varav Brödsbrytelsen och Brödragemenskapen är två (Apg 2:42). Granne med altaret står predikstolen och ljusträdet vilka påminner om de andra benen: Bibeln och Bönen. I den EFS-tradition där vi har en del av våra rötter har bibelordet och undervisning en viktig roll, liksom lekmannaförtroendet. Därför vill vi låta predikan få utrymme i gudstjänsten. Vi vill också ge möjlighet och uppmuntra till bibelstudier och bön, såväl i grupp som enskilt. Kyrkan ska vara öppen för bön inte bara under gudstjänsttid utan så gott som dagligen. Det ska finnas möjlighet till samtal och enskild bön tillsammans med någon av församlingens präster och vår diakon. Dessutom ska personlig förbön erbjudas under söndagsgudstjänsterna. Att lekmän får förtroenden i gudstjänsten ser vi som en självklarhet. De kan läsa texter och leda kyrkans förbön men också vara personliga förebedjare och hålla söndagens predikan. Sedan många år är Ansgarskyrkans vision Öppenhet och fördjupning. Vi vill arbeta i tät kontakt med samhället omkring och i samverkan med övriga församlingar i Linköping. Att EFS har sin hemvist och del i ansvaret för verksamheten och gudstjänstlivet i Ansgarskyrkan är en viktig förutsättning för Gottfridsbergs församling. Utifrån vårt lågkyrkliga väckelsearv vill vi bidra till mångfalden i pastoratets gudstjänstliv. Vårt mål är att våra gudstjänster och vår gemenskap ska vara lätta att hitta in i för den som söker sig till församlingen. Vår önskan är att vara en kyrka där alla blir sedda och kan växa och fördjupas i sin tro, som människor och som medmänniskor. Vi vill att de människor vi är satta att tjäna skall känna ett förtroende för kyrkan. En förutsättning för det är att kyrkan visar förtroende för människor. Förtroende hjälper människor att växa. 3

4 Församlingens uppgift Gottfridsbergs församlings pastorala program Missionens uppdrag att göra Jesus känd ska prägla allt församlingsarbete: I ord och handling strävar vi efter att gestalta hans kärleksbud i mötet med människor. I undervisning och diakoni möter församlingen alla människor med samma kärlek utan behov att skilja på dem som tillhör eller inte tillhör. I gudstjänsten sammanförs och lyfts detta fram i vårt gemensamma möte med Gud. De kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel och begravning) ska förvaltas med sådan respekt och omsorg att de hjälper människor att bejaka sin tro på Jesus Kristus och sin identitet som kristna. Mission ett uppdrag Missionstanken ska genomsyra all vår verksamhet. I missionsuppdraget ligger att föra in och bevara människor i tron på Jesus och i den kristna kyrkans gemenskap. Vår församlings missionsuppdrag gäller alla de människor som bor, lever och verkar i Gottfridsbergs församling med omnejd och dem som söker sig till Ansgarskyrkan. Det handlar om församlingens barn och ungdomar och dem i vår närmaste omgivning som står utanför den kristna gemenskapen. Det rör också människor av alla åldrar som tillhör kyrkan men behöver hjälp att bättre se och förstå dopets och kristendomens innebörd och rikedom. Slutligen gäller det också den världsvida kyrkans gemensamma ansvar att göra Jesus och hans evangelium känt i hela världen och att stödja och lära av våra systerkyrkor. Vi eftersträvar därför att som församling ha nära kontakt med församlingar i andra länder. För dem som själva söker sig till vår kyrka vill vi ha en öppen och inkluderande atmosfär som välkomnar gamla och nya besökare. Det gäller varje dag men inte minst i samband med musikarrangemang och kyrkliga handlingar, som är tillfällen då många kommer till vår kyrka för första gången. Vi vill ha en tydlighet i det kristna budskapet, förmedlat med ett språk som människor känner igen, något som kräver eftertanke i planeringsarbetet. Mission är alltid en form av kommunikation. Därför är det viktigt att det vi kommunicerar är lättillgängligt och tydligt. Detta är också en praktisk fråga som innefattar en bra och ofta uppdaterad hemsida och anslagstavla, genomtänkt innehåll i församlingsblad och annonsering. Viktigast är dock vars och ens möte med människor innanför och utanför kyrkans väggar. Församlingens internationella mission och diakoni sker främst via EFS missionsarbete och Svenska kyrkans internationella arbete. Det är också mission att skapa trovärdighet åt kyrkan och den kristna tron. Därför är det viktigt att arbetet med diakoni, musik, information och kommunikation likaväl som med arbetsmiljö, miljöfrågor, administration och förvaltning utförs med omsorg och kvalitet. 4

5 Gudstjänst ett möte Söndagens gudstjänst är central i vårt församlingsliv. I alla gudstjänster vill vi sträva efter att verkliga möten ska ske: Möte med Gud, med medmänniskor och med vårt inre. För att möten ska ske i våra gudstjänster vill vi ha Jesus i centrum och främja en öppenhet och delaktighet. För oss är det viktigt att olika kyrkliga traditioner ges utrymme i vårt gudstjänstliv. EFS lekmannatradition är en betydelsefull del i Ansgarskyrkan och något vi vill värna om. Lekmannamedverkan är ett viktigt inslag i alla våra gudstjänster. Former ska finnas för att bereda möjlighet för lekmän att aktivt delta i planering och genomförande av gudstjänster. Dessutom ska, en eller ett par gånger per termin, tillfälle ges för helt lekmannaledda gudstjänster. Då ges människor med olika bakgrund förtroendet att dela det kristna budskapet utifrån sina perspektiv. De medverkande utmanas att grundligt studera bibeltexten och därigenom utvecklas deras personliga tro. När vi, i likhet med Jesus, kallar människor utan teologisk examen att förkunna evangeliet manifesteras också det allmänna prästadömet. Ansgarskyrkan är församlingskyrka för Gottfridsbergs församling och hemvist för EFS missionsförening i Linköping. Ansgarskyrkans gudstjänstbesökare samlas från hela Linköping med omnejd. Huvudgudstjänst firas i Ansgarskyrkan enligt domkapitlets anvisningar, i allmänhet varje söndag och helgdag. Vår vanligaste söndagsgudstjänst har formen av söndagsmässa med en enklare form av liturgi, vilken återspeglar vår lågkyrkliga profil. Andra former, med eller utan mässa, som används är familjegudstjänst, temagudstjänst, högmässa och lekmannaledd gudstjänst. Genom ett rikt utbud av olika former av gudstjänster för alla åldrar önskar vi ge människor möjlighet att känna sig delaktiga och berörda. Genom att gudstjänst i olika former firas vid flera tillfällen under veckan ges möjligheter till ett rikt och varierat gudstjänstliv för fler människor. Minst 30 huvudgudstjänster under ett kyrkoår ska firas med nattvard. Några gånger per år sammanlyses huvudgudstjänsten till Linköpings Domkyrka. Barnen är viktiga i vår församling. Därför ser vi gärna att dop sker i vår huvudgudstjänst. Söndagsskolan ses som en annan form av gudstjänst, inte som barnpassning medan de vuxna firar gudstjänst. Därför är det något vi vill prioritera tid och engagemang för. Barnen är ju inte bara kyrkans framtid, de är en del av kyrkan idag. Att ha Jesus i centrum under gudstjänsten framkommer bland annat i ord och bord. I att värdesätta en teologiskt god och bibelcentrerad predikan och att varje vecka fira nattvard till minne av Jesus död och uppståndelse. Musiken är en betydelsefull del i alla våra gudstjänstsammanhang. Musik berör alla och bidrar till att skapa delaktighet, andakt, glädje och högtid. Sång och musik kan tillföra nya dimensioner till det som sägs. Vi vill ha ett så rikt utbud som möjligt av olika slags musik och vill ge stort utrymme åt Ansgarskyrkans och Gottfridsbergs egna musikutövare att bidra med sin musik i vår kyrka och i våra gudstjänster. Våra gudstjänster ska också vara öppna för olika uttrycksformer. Under gudstjänsten ska utrymme ges för vittnesbörd och delande liksom för tystnad och/eller ordlös musik vilket ger tillfälle till reflektion. Balans ska finnas mellan att kravlöst bara få vara, kunna återhämta sig och få påfyllning samt att vara delaktig och utgivande. 5

6 Väl fungerande ljud och ett inkluderande språk är förutsättningar för att budskapet ska nå fram till alla. Genomtänkta agendor bör kombineras med dataprojektion. Gemenskapen vid kyrkkaffet är en fortsättning av gudstjänsten och ett tydligt uttryck för den öppenhet och delaktighet vi vill slå vakt om. Undervisning för alla åldrar Utifrån missionsbefallningens uppmaning att döpa och lära är det församlingens uppgift att ge människor möjligheter att växa och utvecklas i den kristna tron och kyrkans gemenskap. Vi vill att Ansgarskyrkan ska vara en växtplats för människor med olika erfarenhet. Det är också viktigt med ett kontinuitetstänkande så att inga åldrar hoppas över. I EFS-traditionen finns en stark betoning på bibelläsning och undervisning. Detta ska tas tillvara, blanda annat genom bibelstudie- och bönegrupper. Med utgångspunkt i Jesu uppmaning döp och lär vill vi också arbeta för en genomtänkt dopuppföljning där söndagsskolan får vara en del. All församlingsverksamhet genomsyras av den pedagogiska uppgiften att ge människor möjlighet att lära känna den kyrka och den Gud som dopet förenar oss med. Lärandet är en process som engagerar hela människan. Kunskap förmedlas inte enbart genom ord utan även genom erfarenheter, upplevelser och sinnesintryck. Därför blir hela församlingslivets utformning och alla kyrkans möten med människor i olika sammanhang en undervisning om Gud, kyrkan och den kristna tron. Särskild hänsyn ska tas till det senaste decenniets samhällsutveckling, som inneburit att baskunskapen om grundläggande kristna begrepp och tidigare gemensamt tankegods har minskat. Kyrkan bör på ett tydligare sätt kompensera för skolans minskande kristendomsundervisning. Här kommer också barn vars föräldrar inte går i kyrkan in. Vår uppgift att bedriva undervisning innebär att bereda så många som möjligt tillfälle att återkommande uppleva kyrkan på ett sätt som inbjuder till en närmare kontakt. Vi strävar efter en utåtriktad och integrerad verksamhet i samarbete med skola, samhälle och föreningsliv. Vi ska erbjuda undervisning för alla åldrar med ett rikt innehåll som präglas av både öppenhet och fördjupning. Församlingens verksamhet bland barn, ungdomar och föräldrar, vuxna och äldre ska visa på Gud och genomsyras av respekt och tolerans. Man ska kunna känna trygghet och mötas av medmänsklighet. I barnverksamhet, ungdoms- och konfirmandarbete samt samtals- och studiegrupper vill vi förmedla livskunskap, etik och värderingar grundade i bibeln tillsammans med kunskap om kyrkan och den kristna tron. Vi vill också erbjuda erfarenheter av en levande tro genom möten med människor som bärs av en personlig tro på Jesus. Alpha-kursen är ett väl beprövat koncept som vi framgångsrikt använt för att nå utanför de traditionellt kyrkliga grupperna. Detta vill vi fortsätta med. 6

7 Konfirmandundervisningen ska innehålla flera läger. Delaktighet i församlingens gudstjänstliv från konfirmandernas sida eftersträvas. Konfirmander ska uppmuntras att vara hjälpledare i nästa års konfirmandgrupp. Ledare, såväl anställda som frivilligmedarbetare, behöver tillgång till god utbildning, utveckling, handledning och uppmuntran. Detta vill vi prioritera. Ansgarskyrkans barn- och ungdomsverksamhet bedrivs i samarbete med SALT (barn och unga i EFS). Diakoni kärlek i Kristi efterföljd Gemenskap, delaktighet och medmänsklighet är ett förebyggande diakonalt friskvårdsarbete. Att ha omsorg om varje människa vi möter är ett diakonalt förhållningssätt som i Jesu efterföljd måste prägla allt vi gör i kyrkan. Därför ska Ansgarskyrkan vara öppen och inbjudande och våra lokaler anpassade och tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt. I församlingen skall finnas beredskap att möta människor i utsatta livssituationer och att ge stöd i existentiella och samlevnadsfrågor. Församlingen ska också bidra till detta genom att samverka med aktörer inom och utom kyrkan. Ett aktivt stöd för människor i utsatta livssituationer förenat med respekt för människors integritet är av största vikt för kyrkans trovärdighet. För detta krävs kompetent personal, ändamålsenliga lokaler och medvetenhet hos alla församlingens medarbetare och företrädare. Mycket diakonalt arbete utförs av andra än kyrkans anställda, privat och i yrkeslivet. Församlingen ska erbjuda dem stöd, utbildning och handledning och deras del i församlingens diakonala uppgift ska lyftas fram. Kyrkans diakoni hämtar sin kraft i Gud och evangeliet som är en källa till helande och upprättelse. Därför ska det diakonala arbetet också ta sig uttryck i förbön, gudstjänst och andakt och avspeglas i församlingens gudstjänstliv. Pastoraler för mer detaljer Handlingsplan för konfirmandarbetet Pastoral för musikverksamheten Gudstjänstpastoral Doppastoral Pastoral för diakoni Pastoral för undervisning för vuxna Pastoral för Internationellt arbete Barn- och ungdomspastoral Miljöpastoral 7

8 Organisation Detta avsnitt beskriver församlingen utifrån ett organisatoriskt och samhällsperspektiv. Samverkan i pastoratet och samfälligheten Gottfridsbergs församling bildar tillsammans med Ryds, Skäggetorps, Johannelunds och S:t Lars församlingar samt Domkyrkoförsamlingen Linköpings domkyrkopastorat. Domprosten är kyrkoherde, men har delegerat ledningen av Ansgarskyrkan till en verksamhetsansvarig präst, som kallas församlingsherde. Pastoratet ingår i Linköpings kyrkliga samfällighet tillsammans med Berga och Landeryds församlingar. Funktioner som hanteras på pastorats- eller samfällighetsnivå är lokalvård, kyrkobokföring, vaktmästeri och begravningsverksamhet samt ekonomi och personal. Samverkan med EFS missionsförening i Linköping Gottfridsbergs församling samverkar med EFS Missionsförening i Linköping. Ansgarskyrkan byggdes 1970 av EFS Missionsförening i Linköping och har sedan byggts ut vid två tillfällen. Sedan starten har kyrkan varit en samarbetskyrka, till att börja med som stadsdelskyrka i Domkyrkoförsamlingen. Gottfridsbergs församling bildades 2006 med Ansgarskyrkan som församlingskyrka. EFS hemvist och del i ansvaret för verksamheten och gudstjänstlivet i Ansgarskyrkan är en viktig förutsättning för Gottfridsbergs församling. Ett samarbetsavtal reglerar ansvarsföredelningen och fastställer EFS självklara del i det arbete som bedrivs i Ansgarskyrkan. Kyrkorådet har enligt kyrkoordningen ett överordnat ansvar och fastställer budget, bokslut och övergripande verksamhetsplanering. Övriga löpande frågor är delegerade till ett samarbetsråd (SAR) bestående av tre ledamöter från kyrkorådet, tre ledamöter utsedda av EFS missionsförening samt den präst som kyrkoherden i pastoratet utsett att vara ledamot i kyrkorådet, hos oss "församlingsherden". EFS-föreningen är ägare av fastigheten och församlingens nyttjande av kyrkan regleras i ett hyresavtal mellan fastighetsägaren och Linköpings kyrkliga samfällighet. Samrådsgrupper I Ansgarskyrkan finns ett antal samrådsgrupper som svarar för olika delar av verksamheten. Samrådsgrupperna består av frivilligmedarbetare, förtroendevalda och anställda. Ambitionen är att det i varje samrådsgrupp skall finnas minst en kyrkorådsledamot och en ledamot i EFS-föreningens styrelse. Det är ett sätt att kanalisera engagemang utifrån den enskildes intresse. Det ger också en möjlighet att, utifrån den enskildes intresse, och skapa en bredare bas för ansvar och engagemang. Samrådsgrupperna bidrar med idéer och förslag till utveckling av verksamheten, är stödjande för Ansgarskyrkans personal samt fungerar som beredande organ för Samarbetsrådet, kyrkorådet och EFS missionsförenings styrelse. De åtta samrådsgrupperna är Gudstjänst och undervisning, Musik, Diakoni, Barn och familj, Ungdom och student, Information och media, Internationella gruppen samt Lokal och miljö. 8

9 Församlingsbor med särskilda behov I samarbete med kommunen, Linköpings stadsmission, lokala föreningar och anhöriga strävar vi efter att ge människor med olika funktionshinder god möjlighet att delta i kyrkans liv. Flyktingar, invandrare, andra religioner och språk I vår församlingsgemenskap ska finnas utrymme för alla som vistas i Gottfridsberg med omnejd. Genom stöd, hjälp och erbjudande om gemenskap och delaktighet i olika former vill vi i dialog och medmänsklig omtanke vara öppna för alla och samtidigt vara tydliga i vår kristna tro. För verksamhet på finska och teckenspråk hänvisas till samfällighetens gemensamma verksamhet med bas i Domkyrkoförsamlingen. Bibeln finns i Ansgarskyrkan tillgänglig på ett större antal olika språk och handbok för Svenska kyrkan finns på engelska, tyska, franska och spanska. Samverkan med andra församlingar i och utanför Svenska kyrkan I Linköpings domkyrkopastorat och Linköpings kyrkliga samfällighet samverkar Gottfridsbergs församling i frågor rörande ekonomi, förvaltning, personalfrågor och den statligt reglerade begravningsverksamheten. I Linköpings Kristna Råd samverkar Gottfridsbergs församling och EFS i Linköping med övriga kristna kyrkor. Medlemmar i andra kristna kyrkor är välkomna i all församlingsverksamhet och som ideella medarbetare i församlingen. Ansgarskyrkan och Linköpings Missionsförsamling stödjer gemensamt blåsorkestern AM Blås. Gottfridsbergs församling och EFS i Linköping är medlemmar i Linköpings Stadsmission som drivs i samverkan med de kristna församlingarna i Linköping. Begravningsverksamhet Församlingens ansvar för begravningsverksamheten enligt bestämmelser i Kyrkoordningen och Begravningslagen utövas inom ramen för Linköpings kyrkliga samfällighet. En gemensam begravningspastoral finn i pastoratet som revideras regelbundet. Miljöprofil Ökad miljömedvetenhet i all verksamhet uppmuntras och efterstävas. En miljöpastoral finns och revideras regelbundet. Församlingen har genomfört Svenska kyrkans miljöprogram Ljussteget. Jämställdhet Ett aktivt arbete för jämställdhet, såväl i arbetsorganisationen som i verksamheten, är viktigt för församlingens trovärdighet. Jämställdhetsplan finns gemensamt i pastoratet och revideras regelbundet. 9

10 Vår kyrka ska välkomna alla besökare, oberoende av deras ekonomiska förutsättningar. Vi tar därför aldrig entréavgift till några evenemang i kyrkan, men uppmuntrar till frivilliga bidrag. Beredskapsplan Beredskapsplan i enlighet med Linköpings stifts anvisningar finns och revideras regelbundet. Dessutom finns en lokal krisplan för Ansgarskyrkans egen verksamhet. Fortbildning för personal, förtroendevalda och övriga medarbetare Medel finns avsatta i församlingens budget för fortbildning av såväl personal som förtroendevalda och övriga medarbetare. I första hand utnyttjas det kursutbud som Linköpings stift och EFS erbjuder. Kompetensutveckling på alla nivåer prioriteras och församlingens fortbildningsbehov utvärderas kontinuerligt av samarbetsrådet. Ansgarskyrkan, Hjälmgatan 17 10

11 Omvärldsbeskrivning Denna omvärldsbeskrivning bygger på ett omfattande arbete som gjordes inför församlingsinstruktionen Relevanta delar har uppdaterats med aktuella uppgifter. Här beskrivs förhållanden i stadsdelen Gottfridsberg, men det är viktigt att komma ihåg att många av Ansgarskyrkans gudstjänstbesökare och frivilligmedarbetare bor i andra delar av Linköping. Människor Gottfridsberg är en relativt centralt belägen stadsdel. Utbygganden påbörjades kring förra sekelskiftet i gamla Gottfridsberg och har därefter fortsatt successivt. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, studentlägenheter och villor. Stadsdelen har relativt stor andel grönområden med tanke på dess centrala läge. Studentboenden finns också inom församlingens gränser. I Gottfridsberg församling bor ca personer, av vilka ungefär (ca 71 %) tillhör Svenska kyrkan. Invånarantalet beräknas öka något på grund av nybyggnation de närmaste åren medan andelen kyrkotillhöriga beräknas minska. En överrepresentation av åldersgruppen år är tydlig. Detta beror på den höga andelen studenter som bor i området. Andelen invånare med utländsk bakgrund är ca 10 %. Ohälsotalet och andelen familjer som lever på socialbidrag är förhållandevis lågt. Linköping som helhet har lägre ohälsotal än jämförbara svenska kommuner och Gottfridsberg ligger under genomsnittet i Linköping. Den största sociala utsattheten är ensamhet och psykisk ohälsa, främst bland äldre men också i den stora gruppen studenter och unga vuxna som bor i församlingen. Det finns generell statistik som visar på en ökande psykisk ohälsa, särskilt bland yngre och i synnerhet yngre kvinnor. Detta avspeglas också hos oss. Den sociala strukturen i Gottfridsbergs församling kommer med stor sannolikhet att se likadan ut i den närmaste framtiden. Sysselsättning och utbildning 95 % av de förvärvsarbetande arbetar utanför stadsdelen. Stora arbetsplatser är Tornhagsskolan och Folkungaskolan. 7 % är anmälda som arbetslösa. Församlingen erbjuder, i samverkan med Arbetsförmedlingen, praktikplatser som en väg in på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa. På Tornhagsskolan finns undervisning och skolbarnsomsorg (fritids) från förskoleklass till och med årskurs 9. Folkungaskolan har gymnasium samt undervisning för 12 musikklasser inom årskurs 4-9 samt för vanliga grundskoleklasser årskurs 4-9. Barnomsorgsverksamhet bedrivs vid fem förskolor, varav en föräldrakooperativ och en personalkooperativ förskola. Stadsdelen Gottfridsberg har i dagsläget ett servicehus, sjukhemsplatser samt vårdbostäder för dementa. 11

12 Kyrkans plats i samhället Att skapa och erbjuda mötesplatser är därför en viktig uppgift. För de mest utsatta finns kvalificerad hjälp genom Linköpings Stadsmission och kommunens och landstingets verksamhet. Kyrkans uppgift bör vara att fungera som nätverksskapare och mötesplats i samverkan med dessa. Ett exempel på detta är Gottfridsbergs valborgsmässofirande som arrangeras av kyrkan i samarbete med fotbollsklubben och den lokala livsmedelsbutiken. Gottfridsberg saknar ett naturligt centrum. Ansgarskyrkan har med sin placering förutsättning att fungera som ett sådant centrum i många avseenden. Öppenhet, kontaktskapande och delaktighet gentemot det omgivande samhället är därför en viktig strävan. Gottfridsbergs närhet till Linköpings centrum och samverkan inom Linköpings kyrkliga samfällighet lägger ett stort ansvar på Gottfridsbergs församling att aktivt också ha en inriktning mot cityområdet. Detta ska främst ske genom deltagande med både personal och frivilligmedarbetare i samverkansprojekt inom ramen för Linköpings kyrkliga samfällighet, Linköpings kristna råd och Linköpings Stadsmission. I kontinuitet med det arbete som bedrivits i Ansgarskyrkan tidigare ska Gottfridsbergs församling med alla tillgängliga resurser arbeta efter två parallella linjer: Ansgarskyrkan ska samtidigt och utan inre kluvenhet vara en inkarnerad kyrka, det vill säga delaktig och engagerad i närsamhället och i människors dagliga liv, och en attraktiv kyrka som med sin öppna och fördjupande andliga gemenskap drar människor in i ett närmare liv med Jesus. På samma sätt som den personliga tron på Jesus Kristus står i centrum för församlingens uppdrag enlig kyrkoordningen och bibeln ska den också på ett tydligt sätt stå i centrum i Gottfridsbergs församlings verksamhet. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen upprättas. (Kyrkoordning för Svenska kyrkan 1999, s15) Jesus säger: Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Uppföljning, utvärdering och revidering Denna församlingsinstruktion har arbetats fram under 2012 i samarbete mellan förtroendevalda, EFS missionsförening, personal, frivilligmedarbetare och övriga intresserade i Gottfridsbergs församling och Ansgarskyrkans gemenskap. Församlingsinstruktionen ska ligga till grund för budget, verksamhetsplanering samt rekrytering av personal. Den ska följas upp varje år i samband med bokslut och verksamhetsberättelse samt revideras minst vart fjärde år och/eller i samband med byte av församlingsherde. 12

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1 Församlingsinstruktion för Örby-Skene församling Antagen av kyrkorådet 2004-02-24 2 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1. REGLER SOM DOMKAPITLET BESLUTAR OM Pastoratet

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Borgå svenska domkyrkoförsamling kommunikationsplan

Borgå svenska domkyrkoförsamling kommunikationsplan Borgå svenska domkyrkoförsamling Utarbetad av informationskommissionen, utsedd av församlingsrådet: Stefan Vikström, ordförande, Jan-Erik Andelin, Stina Lindgård, Fred Wilén, Lucas Snellman, Gunvor Haddas.

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005.

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. 1. Därför är Svenska kyrkan viktig för socialdemokratin En stor majoritet av svenska folket tillhör Svenska kyrkan. Denna historiskt givna

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 Budgetdirektiv 2012-2013... 2 Del 1 - övergripande... 2 Förutsättningar 2012-2013... 2 Målkapitalet... 2 Allmänna direktiv för pastoraten... 2 Direktiv för kyrkoförvaltningen...

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion En församlingsinstruktion är som en regel i Benedikts och Taizés mening. Så här vill vi gestalta kristen tro, liv och lära i Tyresö församling Förord En församlingsinstruktion är

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020 Ärende 13 Bilagor till Församlingsinstruktion för Växjö pastorat 2016-2020 Bilagor Bilaga 1 Omvärldsanalys 1 Bilaga 2 Doppastoral 2 Bilaga 3 Konfirmandpastoral 6 Bilaga 4 Begravningspastoral 11 Bilaga

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Församlingsinstruktion Antagen 2007

Församlingsinstruktion Antagen 2007 Församlingsinstruktion Antagen 2007 Innehållsförteckning 1. Presentation av Österåker-Östra Ryds församling Inledning 13 Kyrkor och församlingslokaler 15 Kyrkogårdar och begravningsplatser 15 Organisation

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion 1 Församlingsinstruktion Ullervads församling Ullervads kyrka Utby kyrka Tidavads kyrka Ekby kyrka Låstads kyrka Eks kyrka Odensåkers kyrka 2 Innehållsförteckning Inledning Som församling. 3 Omvärldsbeskrivning

Läs mer

Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november. DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen

Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november. DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen Den lokala kyrkan och hela Svenska kyrkan i Malmö På väggen inne i mitt rum hänger en altartavla. Eller rättare

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 2011 års församlingsinstruktion sidan 2 INNEHÅLL 1. Presentation av Adolf Fredriks församling sidan 3 2.

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2011 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 3 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 4 Nyckelord 2011 - samverkan och nya strukturer 5 Växtplats för själen 6

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Svenska Kyrkan i Malmö

Svenska Kyrkan i Malmö Svenska Kyrkan i Malmö Katarina Egfors-Härnring, kyrkoherde Mia Möller, diakon Lars Micael Adrian, kanslichef Karin Rosvall, kommunikationsstrateg 16 församlingar 140 000 medlemmar Svenska Kyrkans sociala

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING

MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING MÅLSÄTTNING och FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för GRUNDSUNDA FÖRSAMLING I ÖRNSKÖLDSVIKS KONTRAKT INOM HÄRNÖSANDS STIFT GODKÄND AV FÖRSAMLINGENS KYRKOHERDE 2010-10-13 GODKÄND AV GRUNDSUNDA KYRKORÅD 2010-10-13

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer