Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling"

Transkript

1 Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Inledning Kungälv-Ytterby församling utgörs av centralorten i Kungälvs kommun. Bygden har gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett gränsland. Under långa tider kom Kungälv att utgöra gränslinjen mellan Sverige och dåvarande Norge/Danmark. Bohus fästning präglar ännu idag stadsbilden. Hit kom kungar på besök och freder slöts här. Kungälvsbygden blev tidigt kristnad. Under 1100-talet kom de första munkarna hit och anlade kloster som fanns kvar under hela den katolska tiden talets väckelse i Göteborgs stift har haft stor betydelse för Kungälv med omnejd och tydliga tecken på denna fromhetstradition lever alltjämt kvar. Idag finns också influenser från andra fromhetstraditioner som berikar och fördjupar gudstjänst- och församlingslivet. Under 1900-talet formades Kungälv till en betydande bruksort med flera stora industrier. Idag präglas näringslivet framför allt av ett stort antal mindre företag. Arbetsmarknaden och stadslivet i Kungälv påverkas tydligt av närheten till Göteborg. Befolkningstillväxten har varit stor under gångna decennier och idag sker en omfattande nybyggnation. Under kommande år förväntas en betydande inflyttningen till församlingen. Ordet gränsland fångar på olika sätt var Kungälv står idag: Gränsland genom att vara en småstad i omedelbar närhet till storstad, gränsland mellan hav och inland och gränsland mellan kyrklig väckelsebygd och storstadens mångfald. Kungälv-Ytterby församling har idag fyra kyrkor: Kungälvs kyrka från 1679, Ytterby kyrka från 1870, Kastalakyrkan från 1980 (tidigare en vandringskyrka mellan 1969 och 1980) och Munkegärdekyrkan från De båda nyare kyrkorna rymmer utöver gudstjänstrum också församlingslokaler och arbetsrum för personal. Kungälvs församlingshem från 1966 ligger i Kungälvs centrum och inrymmer församlingslokaler och förvaltning. Ytterby församlingshem från 1972 finns vid Ytterby kyrka. Vid Kungälvs kyrka finns Kyrkstugan. På Skogskyrkogården finns begravningskapellet Bergsalen från 2000 som är en ceremonilokal. I församlingen bor (2015) ca personer varav drygt är kyrkotillhöriga (ca 70%) Barnkonsekvensanalys I utarbetandet av denna församlingsinstruktion har vi sett till barnens bidrag, behov och framtid. Vi vill därför att barnen i vår församling ska tänkas in i planeringen av verksamheten genom att: * barnen inte ska få mindre resurser eller sämre förutsättningar än andra * barnens särskilda behov av trygghet, kontinuitet och närhet tillgodoses * stäva efter att gudstjänster och verksamhet inkluderar barnen i såväl planering som genomförande * att utsatta, ensamma, missbrukande och på annat sätt sköra barn får en särskild uppmärksamhet i församlingens diakonala satsning. Barnperspektivet återkommer på flera ställen i den följande texten, se t ex Barn och unga under avsnittet Undervisning. 1

2 1/ Regler för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta om enligt KO Huvudgudstjänst med nattvard firas i församlingen minst varannan söndag (KO 17 kap 5 ). Årligen firas vid högst två tillfällen gemensam huvudgudstjänst med de kristna samfund som finns i Kungälv. Domkapitlet har beslutat att minst en av kyrkomusikerna skall vara organist. Konfirmandarbetet skall följa Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet. (KO 22 kap 5 ) 2/ Pastoralt program Inledning Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. (KO Andra avdelningen, Inledning) Kyrkoordningens inledning skall vara vägledande för allt arbete i församlingen, där vi ser det på följande sätt: Människor ska komma till tro på Kristus allt arbete skall ha Jesus Kristus som centrum och församlingen skall vara missionerande. leva i tro församlingens liv skall hjälpa människor till en levande tro och efterföljelse. en kristen gemenskap skapas och fördjupas Guds ord och sakramenten är grundläggande för att forma en kristen gemenskap (Augsburgska bekännelsen). Församlingen skall verka för att denna gemenskap blir verklighet. I församlingen skall människors tro och gemenskap ges näring och fördjupas. Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas Guds rike berör livets alla områden, både för den enskilde och i ett samhällsperspektiv. Här har församlingen ett viktigt diakonalt och profetiskt uppdrag som skall genomsyra allt som sker. För allt arbete i församlingen är vi medvetna om att det ytterst inte är vårt utan Guds verk. Jesus Kristus är församlingens grund (1 Kor 3:11), huvud (Ef 1:22-23), herde (Joh 10:11ff, 1 Peter 5:4) och Herre (Ef 1). Församlingen är Kristi kropp (Rom 12:4-5). Vi vill att allt som görs skall genomsyras av lydnad och trohet mot Jesus och hans ord, eftersom det är Jesus som bygger sin församling (1 Petr 1:4-5) och låter den växa (1 Kor 3:7). Vår kallelse är att låta arbetet bära frukt för Guds rike. Därför vill vi i allt vara beroende av den helige Andes ledning och kraft. Församlingsarbetet bedrivs i huvudsak utifrån de fyra kyrkorna och församlingshemmen. Varje kyrka har sin gudstjänstgemenskap och sin gestaltning av gudstjänstfirandet. Vi ser det som angeläget att församlingen kan rymma en god bredd när det gäller gudstjänstlivet. Samtidigt är de olika distrikten i församlingen för små för att själva kunna forma hela bredden av det arbete som behövs i en lokal distriktsgemenskap. Därför måste mycket av det vardagsarbete som sker i de olika distrikten ses som hela församlingens verksamhet. 2

3 I församlingen finns många ideella medarbetare. I varje distrikt skall det finnas ett Distriktsråd som, förutom distriktspräst och kyrkorådsrepresentant, utses av den lokala gudstjänstgemenskapen. Distriktsrådets har som primär uppgift att vara en lokal grupp kring den egna kyrkan och samordna det ideella arbetet för den egna kyrkan. Ideellas engagemang och arbete är av avgörande betydelse för församlingens liv och växt, och tydliggör att församlingen är Kristi kropp där varje del behövs och är lika viktig (1 Kor 12-14). Vi vill därför aktivt verka för att många människor får vara delaktiga i församlingens arbete och får den uppmuntran och rustning de behöver för att kunna använda sina gåvor i tjänst för Guds rike. När församlingens tjänster och verksamheter på teckenspråk eller andra språk än svenska efterfrågas skall vi erbjuda det. I det följande beskriver vi församlingens grundläggande uppgift utifrån de fyra perspektiven gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Gudstjänst Att fira gudstjänst är församlingens viktigaste uppgift. Allt arbete får sin mening utifrån gudstjänsten som också skall syfta ut mot vardagen. Församlingens gudstjänst är djupast sett det som gör oss till en kristen församling. Kungälv-Ytterby församling har en stark gudstjänsttradition med många engagerade och samtidigt finns en längtan efter förnyelse och fördjupning. Även om gudstjänsterna i de olika kyrkorna något skiljer sig åt skall gudstjänsten präglas av trohet mot Guds ord, liturgisk rikedom och allas delaktighet. Kungälvs kyrka är församlingens katedral. Kyrkorummets tradition och högtidlighet präglar också gudstjänsten. Samtidigt som här finns en trogen församlingskärna, är det en kyrka med låga trösklar för den som vill närma sig kristen tro. Hit söker sig många för kyrkliga handlingar. Kungälvs kyrka är platsen för ett brett utbud av musikgudstjänster. Vi vill verka för att människor i olika åldrar kan känna sig hemma i gudstjänsten. Huvudgudstjänst firas varje sön- och helgdag och högmässa firas minst var tredje sön- och helgdag. Ytterby kyrkas gudstjänstliv rymmer, bland annat, arvet från den gammalkyrkliga väckelsen. Vi vill, i trohet mot det goda i detta arv, fortsätta arbetet med gudstjänstutveckling. Vi vill göra det på ett sådant sätt att den längtan, den hängivenhet och det goda engagemang som finns tas till vara, och så att människor med olika bakgrund och behov ska känna sig välkomna. Huvudgudstjänst firas varje sön- och helgdag och högmässa firas minst var tredje sön- och helgdag. Kastalakyrkans gudstjänster präglas av det flexibla kyrkorummet som accentuerar gudstjänstens karaktär av Kristi kropps samhörighet med sin Herre i Ordet och sakramenten. Det skapas en närhet mellan gudstjänstfirare, präst, musiker, körer och andra medverkande. Vi vill fördjupa och utveckla det goda engagemang som finns hos många som idag bidrar med sina gåvor och sitt engagemang i gudstjänsten. Högmässa firas minst varannan sön- och helgdag. Munkegärdekyrkans enkelhet och närhet präglar också gudstjänstfirandet. Här kan veckans 3

4 arbete och söndagens gudstjänst vävas samman genom att vardagens verksamhetslokaler blir söndagens gudstjänstrum. Vi önskar att lovsång och personlig förbön får vara en naturlig del av gudstjänstlivet. Närheten gör det möjligt att bygga personliga relationer i församlingen, och vi vill verka för att detta kan fördjupas och utvecklas. Högmässa firas minst varannan sön- och helgdag. I Kastalakyrkan och Munkegärdekyrkan firas vanligen huvudgudstjänst varje sön- och helgdag, men med vissa undantag. Annandagar och vid några storhelger sker viss sammanlysning till andra kyrkor i församlingen. Under sommarperioden (mitten juni mitten augusti) firas huvudgudstjänst i Munkegärdekyrkan minst varannan söndag. För alla kyrkor gäller att * vi vill verka för att barn och ungdomar kan ha en viktig plats i våra gudstjänster. * vi vill verka för att barnen kan samlas till barnsamling/söndagsskola under gudstjänsten. * vi vill verka för mångas delaktighet och engagemang kan bli verklighet. * vi vill även sträva mot en musikalisk rikedom och bredd utifrån respektive kyrkas förutsättningar. * kyrkkaffe erbjuds för att efter gudstjänsten stärka gemenskapen Kyrkliga handlingar Kungälv-Ytterby församling inbjuder till gudstjänster i livets olika skeden. Vi vill medvetet och aktivt arbeta för att dop, konfirmation, vigsel och begravning skall ses som en integrerad del av församlingens gudstjänstliv och hela församlingens angelägenhet. Vi vill att de kyrkliga handlingarna knyts ihop med söndagens gudstjänstfirande församlingar genom t.ex. tacksägelser och förbön, så att de kan bli hela församlingens angelägenhet. Dop firas i söndagens gudstjänst eller i särskilda dopgudstjänster i någon av våra kyrkor. Vigselgudstjänst sker normalt i någon av våra kyrkor. Begravningsgudstjänst firas i någon av våra kyrkor eller i Bergsalen. Kyrkliga handlingar förbereds tillsammans med dem som är personligt berörda. Andra gudstjänster Gudstjänst firas regelbundet på Kungälvs sjukhus, på Kontakten och på de äldreboenden som finns inom församlingens gränser. Kungälv-Ytterby församling ser gärna att gudstjänst firas utifrån olika behov och längtan eller tillsammans med föreningar/organisationer/kursanordnare. Undervisning Jesus kallade människor att följa honom och lära av honom. Församlingens undervisning vill hjälpa människor att bli Jesu lärjungar och att växa i tro och efterföljelse. Undervisningen i församlingen skall vara inkarnatorisk, vilket innebär att lära och liv förenas, att trons kunskap inte enbart blir en intellektuell kunskap utan något som formar hela livet. Grunden för all undervisning i församlingen är Bibeln, som Guds uppenbarade ord. Undervisningen skall därför uppmuntra människor till en ökad kunskap i och tillämpning av Bibeln både i församlingens liv och enskilt eftersom människan skall leva av varje ord som utgår ur Guds mun Mt 4:4. Undervisningen skall ta hänsyn till människors olika livssituation och vara lyhörd för människors tro och tvivel, längtan och brottning i livet. Olika pedagogiska metoder skall 4

5 användas beroende på situation och behov och undervisningen skall vara praktisk så att den går att tillämpa i vardagen. Eftersom allt lärande är livslångt skall församlingen erbjuda möjlighet till undervisning under olika skeden i livet. Barn och Unga Dopet är utgångspunkten för all undervisning i församlingen. När dopet inte längre är en självklarhet för familjer och kunskapen om kristen tro tydligt minskar, är det angeläget att församlingen omprövar invanda arbetsformer för att bättre kunna möta människors verklighet idag. Detta gäller inte minst konfirmandarbetet, där vi vill fortsätta att erbjuda en konfirmationsundervisning som är angelägen för ungdomar. Församlingens undervisning för barn och unga måste kunna ses i en helhet, från dopinbjudan till ungdomsarbete för unga vuxna. I denna helhet ryms både verksamheter som församlingen bjuder in till och samverkan med skola och förskola. Vuxna Eftersom människors behov är olika är det angeläget att församlingens kan forma undervisning på olika sätt, både för den som är ny och för den som länge vandrat på trons väg. Särskilt angeläget är det att utveckla former som möter den som är helt ovan vid kristen tradition och språk. Sången och musiken är en viktig del i församlingens undervisning. Genom denna får olika åldrar uttrycka sina frågor och sin tro och växa i gemenskap. Vi vill möta olika människors behov med olika typer av körer och ta vara på enskildas musikaliska begåvning. Ideella medarbetare skall få den utbildning och rustning de behöver för att med frimodighet och glädje kunna tjäna i församlingen och därigenom växa som människor och kristna. Diakoni Jesus uppenbarade Guds kärlek i ord och handling. Församlingens uppdrag är att göra detsamma i undervisning och diakoni. Diakoni är vårt svar på Guds kärlek och har sitt centrum i söndagens gudstjänst och är en oskiljaktig del av evangeliet. Diakoni är att värna varje människas värde och värdighet, att i ord och handling gestalta en kristen människosyn, att se Kristus i vår nästa. Diakoni vänder sig till hela människan och hela samhället när vi hamnar i utsatta livssituationer. En diakonal hållning skall vara grundläggande i allt arbete men tar sig särskilt uttryck genom: Själavård Präster och diakoner har ett särskilt uppdrag att kunna erbjuda människor möjlighet till personliga samtal. Samtalen kan ske med olika inriktning; som stödsamtal, själavård, andlig vägledning och bikt. Gemenskap och stöd till enskilda I Kungälv-Ytterby församling vill vi för att förebygga ensamhet och isolering skapa mötesplatser för gemenskap så att omsorg om varandra kan bli verklighet. För den som är gammal eller sjuk och inte längre kan söka sig till församlingens gemenskap är det angeläget att det finns möjlighet till hembesök så att gemenskapen med församlingen inte upphör. Vi vill särkskilt uppmuntra till bruket av hemkommunion/sockenbud. Diakonerna skall ha möjlighet att ge visst ekonomiskt stöd, liksom att stödja den som behöver hjälp i kontakt med myndigheter, sjukvård eller på annat sätt. 5

6 Samhällsstöd Kungälv-Ytterby församling skall ge det stöd som våra resurser medger när det gäller akut kris- och katastrofhjälp i samhället, i form av kommunens POSOM-arbete, sjukvårdens PKLarbete, polisens begäran om kyrkans stöd vid olyckor och dödsfall och på annat sätt som kan bli aktuellt. Församlingens präster har ansvar att vara tillgängliga nattetid och på helger för akuta händelser och att delta i Jourhavande präst. Sjukhuskyrka Sjukhuskyrkan är det samlade namnet för den andliga vården inom sjukvården. Uppdraget är diakonalt och själavårdande. Det sker i olika former av stöd och samtal, bearbetning och reflexion och riktar sig till patienter, anhöriga och personal. Gudstjänst firas regelbundet på sjukhuset och arbetet är ekumeniskt. Sjukhuskyrkan skall ha resurser för att finnas tillgänglig i brådskande situationer och skall arbeta för att finna former för lämpligt samarbete med andra vårdande grupper inom och utom sjukhuset. Kontakten Kontakten drivs av Kyrkornas OmsorgsCentrum i Kungälv som är en förening med Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan, Kungälv-Ytterby församling, Kungälvs kommun och Kungälvsbostäder som huvudmän. I stadgarna anges: Kyrkornas OmsorgsCentrum i Kungälv har till uppdrag att utifrån en kristen människosyn med Jesus Kristus som förebild och kraftkälla genom samarbete med församlingar och kommun skapa intresse och förutsättningar för ett ökat socialt diakonalt engagemang för människor i utsatta situationer. Kontakten riktar sig till människor som på olika sätt lever i utsatthet och missbruk och där målsättningen är att Möta våra medmänniskor i utsatta situationer i ögonhöjd. Kastalakyrkans Vitryska sommarläger (KVS) Kastalakyrkans Vitryska sommarläger är en ideell förening där arbetet sker i samverkan med Kungälv-Ytterby församling och Baptistunionen i Vitryssland. Varje år arrangeras sommarläger för barn från Vitryssland och KVS skickar hjälpsändningar och stöder barmhärtighetssystrar i Vitryssland. Internationell diakoni Svenska kyrkan Kungälv-Ytterby är en del av den världsvida kyrkan och därför sker ett regelbundet arbete för och insamlingar till internationell diakoni genom församlingens Internationella gruppen, Arbetskretsarnas verksamhet och kollekter, Mission Till församlingens identitet hör att vara missionerande, att i allt sitt arbete vittna om Jesu seger över synd och död och att hjälpa människor att svara ja på kallelsen att bli Jesu efterföljare. Mission är hela församlingens uppgift, där varje kristen människa är missionerande i alla de sammanhang hon lever och verkar. Därför handlar mission inte primärt om en viss verksamhet i församlingen, utan om att rusta varje kristen för sin kallelse. Samtidigt måste Kungälv-Ytterby församling hela tiden ompröva arbetsformerna så att vårt arbete inte hindrar utan hjälper människor att komma till en levande tro på Jesus Kristus. Genom kontakt bland annat med Engelska kyrkan och Fresh Expression of Church är det tydligt att Kungälv-Ytterby församling kan utmanas i sina arbetsformer. Vi vill därför 6

7 fördjupa kunskapen om vår samtid och om hur evangeliet kan förmedlas så att människor får hjälp att tro och formas till lärjungaskap. Kungälv-Ytterby församling vill i gudstjänst, undervisning och diakoni ha ett tydligt missionsperspektiv så att församlingens möte med människor kan få bli människors möte med Gud i Jesus Kristus. Några områden vi särskilt vill uppmärksamma: * Bristande kunskap om kristen tro och tradition skall inte utgöra hinder för den som vill närma sig kristen tro. Församlingen skall aktivt arbeta för att nå människor med olika bakgrund och erfarenhet. * När det gäller inbjudan till och formerna för dop och konfirmation vill vi göra det mer tillgängligt för dem som inte är kyrkligt vana. * Det sker en ständig nyinflyttning till församlingen och den förväntas bli betydande under kommande år. Församlingen behöver aktivt arbeta för att nå nyinflyttade och andra som inte har gamla band till församlingen. * Med inspiration från Fresh Expression of Church vill vi finna nya mötesplatser som uppmuntrar till att våga pröva nya uttryck för kristen tro och mission. * Församlingen skall ha ett tydligt missionsbudskap i sin information när det gäller utskick, annonsering, inbjudningar, kyrkoblad, hemsida och annat. * Församlingen skall stödja internationell mission genom insamlingar och engagemang på olika sätt och genom att stödja den som kallas till tjänst i mission och kyrka utomlands. * Vi ser betydelsen av att församlingen fortsätter att medverka vid olika arrangemang i Kungälv och Ytterby, såsom mässor och utställningar, Folkhälsodagar och liknande arrangemang, som ett led i församlingens mission. 7

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Ytterby församling, Kungälvs pastorat Fastställd av Domkapitlet 060916 Inledning Ytterby församling verkar i en bygd med gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett

Läs mer

Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK

Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK 051006 Inledning För allt arbete i församlingen är vi medvetna om att det ytterst inte är vårt utan

Läs mer

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version 1 Teologisk grund för Equmeniakyrkan är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution. Församlingsordning, antagna av Enebykyrkans församling 2015-02-14. Församlingsstadgar, antagna av Enebykyrkans

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26)

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26) Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING 1. FÖRSAMLINGENS IDENTITET Församlingen är Guds skapelse. Gud kallar människor till gemenskap med sig själv och till en gemenskap med dem som blivit lemmar i Kristi

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion För Starrkärr-Kilanda församling. Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: 2018-11-08 24/18. Kyrkoherdens godkännande, datum: 2018-11-05. Församlingsinstruktionen utfärdad

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping Församlingsordning Ansgariikyrkans församling i Jönköping har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens uppgift, inriktning och liv. Den har

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen 1 Säg hissversionen! Det lär finnas tre sätt att berätta en sak på: hissversionen, korridorversionen och kontorsversionen. Hissversionen är varianten

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

Församlingsinstruktion för Haparanda församling

Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingspresentation Haparanda församling står inför utmaningar i sitt dagliga församlingsarbete. Vi vill möta människor i olika livssituationer vilket

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN INLEDNING 1. Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Bollebygds- och Töllsjö församlingar som ingår i Bollebygds pastorat. I pastoratet finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två komministrar samt en diakonbefattning. Stiftsstyrelsen

Läs mer

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGS ORDNING Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGSORDNING 2014 Utgångspunkter och identitet Equmeniakyrkan är både ny och gammal. Vår identitet präglas av att tre kyrkosamfund

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling 1 Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling Trons grund och innehåll är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution, som består av Grundsatser och Kyrkoordning för Equmeniakyrkan,

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV Församlingsordning, antagen av Equmeniakyrkan Kungälv och Församlingsstadgar, antagna av Equmeniakyrkan Kungälv på församlingsmöte xxxx xx xx, årsmöte xxxx xx xx.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Boo församling Godkänd av kyrkofullmäktige och kyrkoherde 2014-11-11 Utfärdad av domkapitlet 2014-12-10 ------------------------------------- Introduktion Kyrkans centrum och

Läs mer

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Vada Sjökullar, Brottby Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Med omvärldsanalys Foto: Össeby-Garns kyrka I detta dokument används begreppet östra delen av Vallentuna kommun och med det menas Össeby

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Hur hittar vi rätt? Har du någon gång undrat varför kyrkan finns? Varför behövs den?

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA

EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA En församling för hela människan, hela livet. En plats för gemenskap med Gud och varandra. Informationsbroschyr om Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga och föreningen Equmenia

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3)

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) På väg mot 2020 Det här är Immanuel Immanuelskyrkans församling präglas av alla sina olika människor och alla sina olika verksamheter.

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN

EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN Vi i Warenbergskyrkan tillhör EFS som är en missionsrörelse i Svenska kyrkan. EFS är en del av den världsvida Kyrkan och en del av Kristi kropp på jorden, vi bekänner därför

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15 Församlingsordning Version 2013-11-24 Identitet Vi är en kristen kyrka som bekänner sig till Jesus Kristus och den världsvida allmänna kyrkan, som växte fram under det första århundradet efter Jesus födelse.

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING

ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING INNEHÅLL UPPDRAG, VÄRDERINGAR & STRATEGI Identitet Bibeln Teologi Gudstjänst Organisation 3 4 4 7 14 17 ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING INLEDNING Syftet med vår församlingsordning

Läs mer

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat 1. Vad är vi? Församlingen är ett uttryck för Guds nåd. Där bjuds, fritt och för intet, evangeliet för vem som vill höra. Församlingens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift 1 Version 20171103 Församlingsråd Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift 2 Innehåll Vad är ett församlingsråd? sid. 3 Hur växte församlingsråden fram? sid. 3 Hur utses ett församlingsråd?

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR

EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR EFK 2020. Hur ser livet ut om 10 år? Ingen av oss vet det. Mycket kan inträffa som radikalt ändrar förutsättningarna både i positiv och negativ bemärkelse för

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

Ett stort under Plan för konfirmandarbetet Att leva inför Guds ansikte

Ett stort under Plan för konfirmandarbetet Att leva inför Guds ansikte Ett stort under Plan för konfirmandarbetet 2017 Att leva inför Guds ansikte Hösten 2017 2 Maria Björkgren-Vikström och Stefan Myrskog KCSA Konfirmandarbetet i vår kyrka 85,9 % av 15-åringarna deltog 2016

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling Beslutad av kyrkofullmäktige 2015-11-10 Utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift 2015-12-10 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Lindberga församling Församlingen bildades

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

BÖNEOKTAV FÖR DE KRISTNAS ENHET, JANUARI (Anders Arborelius)

BÖNEOKTAV FÖR DE KRISTNAS ENHET, JANUARI (Anders Arborelius) BÖNEOKTAV FÖR DE KRISTNAS ENHET, 18-25 JANUARI (Anders Arborelius) Ut unum sint det är Jesu bön att alla som tror på honom skall vara ett i honom. Genom dopet är vi redan ett i honom och med varandra.

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Askims församling

Församlingsinstruktion för Askims församling Församlingsinstruktion för Askims församling I församlingen finns sex prästbefattningar: en kyrkoherde och fem komministrar samt fem diakonbefattningar. Stiftsstyrelsen har beslutat att minst fem komministerbefattningar

Läs mer

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden.

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden. Överlåtelse - Intro Vi är på en resa som församling, där vi får se människor komma till gemenskapen och till tro på Jesus Kristus. Det är en gåva. Det som kännetecknar vår församling allra mest är att

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING FÖRSAMLINGSORDNING 1 INNEHÅLL: Sida 3.. Inledning VI ÄR Sida 4.. Vår historia och bakgrund Sida 4 Vår identitet och tro Sida 4. Vår bibelsyn VI VILL Sida 5 Vår vision Sida 5 Vårt uppdrag Sida 5 Vår församlingsinriktning

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Sidan 1 av 6

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Sidan 1 av 6 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Sidan 1 av 6 1. OMVÄRLDEN Sidan 2 av 6 Söderhamn och Sandarne har såsom samhällen genomgått en genomgripande förändring de sista 10 åren. En omställning har skett och sker fortfarande.

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Vid livets middagsbord visar vi varandra tillit i bön och samvaro. Alla får chans att vara mittpunkt, det finns tid att höras, tid att lyssna. Det

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Församlingsinstruktion för Särö pastorat

Församlingsinstruktion för Särö pastorat Församlingsinstruktion för Särö pastorat Pastoratet består av följande församlingar: Vallda, Släps och Kullaviks församlingar. I pastoratet finns följande prästbefattningar: Kyrkoherden och fyra komministertjänster.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Beslutad av Danmark-Funbo församlings kyrkofullmäktige och av kyrkoherden den 20120510 Fastställd av Uppsala Domkapitel 20121206 Inledning Historisk

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning INLEDNING Syftet med vår församlingsordning är att beskriva det väsentliga i församlingens tro och liv. Som Jesus efterföljare i ett missionsuppdrag och under tillbedjan

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Svenska kyrkan Lidingö församling Stockholms stift dop i lidingö kyrka konfirmation i breviks kyrka FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Lidingö församling, Svenska kyrkan Innehåll 2. Förord

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Stenbrohults församling Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till

Läs mer