Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen"

Transkript

1 Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

2 Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam sådan. Församlingsinstruktionen är ett dokument som visar på kyrkans enhet. I en episkopal kyrka hör församlingar, pastorat och stift samman. Ett uttryck för detta är församlingsinstruktionen. Församlingsinstruktionen är församlingen/pastoratets viktigaste styrdokument ägs gemensamt av församling/pastorat och stift, som verkar för samma sak men har olika uppdrag skrivs nu men blickar framåt betraktar varje vision och åtgärd i ljuset av barnets bästa är resultatet av mångas gemensamma arbete synliggör det lokala sammanhang som församlingen/pastoratet är en del av och ställer frågan hur det spelar roll Församlingsinstruktionen ska vara användbar både i församlingens verksamhet och för stiftet i dess arbete med främjande och tillsyn. Den är ett grundsyns- och identitetsdokument och fungerar därmed styrande vid arbetet med budget och verksamhetsplaner samt som ett utvärderingsinstrument vid bokslut och årsredovisning. Församlingsinstruktionen är i första hand ett redskap för anställda och förtroendevalda medarbetare men kan givetvis också användas mera utåtriktat. Förslag till församlingsinstruktion ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet. När det gäller en för pastoratet gemensam församlingsinstruktion ska kyrkorådet även samråda med församlingsråden inom pastoratet. Församlingsinstruktionen är hela församlingens/pastoratets dokument, vilket innebär att det inte per automatik behöver revideras vid ny mandatperiod eller vid kyrkoherdeskifte. I Strängnäs stift görs istället ett arbete kring församlingsinstruktionen vart tredje år inom ramen för Strängnäsmodellen. Vid biskops- och prostvisitation görs en översyn och vid Strängnäsvisit görs en tydligare revidering. Enligt kyrkoordningen ska församlingsinstruktionen innehålla följande de regler för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser i kyrkoordningen. ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I det pastorala programmet ska behandlas församlingens verksamhet på de andra språk än svenska som behöver användas för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift samt barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys. Utöver detta ska i en gemensam församlingsinstruktion för församlingarna i ett pastorat även redovisas hur ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är fördelat mellan församlingarna och pastoratet. Där ska också redovisas hur prästtjänsterna inom pastoratet i huvudsak disponeras. 2 3

3 Att arbeta fram en församlingsinstruktion Det är kyrkoherden och kyrkorådet som, i samråd med domkapitlet, utarbetar förslag till församlingsinstruktion. I pastoratet ska kyrkorådet även samråda med församlingsråden i beredningsarbetet. Församlingar kan också själva lägga fram förslag. Hur samarbetet mer konkret ska ske avgörs lokalt. å sidan 14 kan du läsa mer om det specifika med församlingsinstruktion för pastorat. Den vägledning du nu har i din hand är ett bidrag från domkapitlet i Strängnäs stift i dialogen kring församlingsinstruktionen. I arbetet med att ta fram en församlingsinstruktion, vare sig det är fråga om en ny eller en revidering av den gamla, ska barnets perspektiv beaktas. Det betyder att barn och unga på något sätt ska involveras i arbetet. Dessutom bör arbetet kännetecknas av en bred process där såväl anställda och förtroendevalda som ideella medarbetare aktivt deltar. Stiftets handläggare för församlingsinstruktioner är också involverade i processen. Församlingsinstruktionen i Strängnäsmodellen Översyn av församlingsinstruktionen som en del av biskopens visitation i församlingen. Domkapitlet informeras. I dialogen mellan församling/pastorat och stift har församlingsinstruktionen sin hemvist i Strängnäsmodellen. Vid biskops- och prostvisitationer sker en översyn av församlingsinstruktionen i form av ett förberett samtal mellan biskop/prost och representanter för församlingen. Resultatet av samtalet förs in i visitationsprotokollet och delges domkapitlet som information. I samband med Strängnäsvisiten sker en revidering av församlingsinstruktionen. Detta är ett mer omfattande arbete än vid översynen. Inför Strängnäsvisiten tar församlingen fram ett utkast till ny församlingsinstruktion som sedan ligger till grund för samtalet med stiftets representanter. Församlingsinstruktionen är ett gemensamt dokument för två pastorala områden församling och stift, alternativt pastorat och stift. Det tar sig bland annat uttryck i att församlingen/pastoratet under revideringsprocessen stämmer av sitt arbete två till tre gånger med stiftshandläggarna. Efter att församlingsinstruktionen godkänts av kyrkoherde och kyrkofullmäktige var för sig utfärdas den av domkapitlet. Dokumentet behöver inte MBL-förhandlas. När domkapitlet utfärdat församlingsinstruktionen är den bindande för församlingen. Revidering av församlingsinstruktionen vid ett möte då församlingen inbjuds till stiftskansliet i Strängnäs. Revidering av församlingsinstruktionen vid ett möte då församlingen inbjuds till stiftskansliet i Strängnäs. Översyn av församlingsinstruktionen som en del av prostens visitation i församlingen. Domkapitlet informeras. 4 5

4 Församlingsinstruktionen i praktiken Identitet och omvärld En väl genomtänkt församlingsinstruktion har församlingen god nytta av på flera olika sätt. I processen med mål och budget är den det grunddokument vari arbetet tar sin utgångspunkt. Vid utvärdering och uppföljning av verksamhetsåret stämmer kyrkorådet av mot sin församlingsinstruktion och ställer frågor som: Stämmer arbetet med församlingens/pastoratets grundhållning i olika frågor? Är vi på väg åt rätt håll? Då vi lever i ständig förändring behöver församlingens uppgift kontinuerligt tolkas och en gemensam förståelse av uppdraget formuleras. Tolkningen måste ske i förhållande till den värld kyrkan är satt att tjäna och gestaltas på den plats där församlingen verkar. Församlingsinstruktionen talar om vad församlingen/pastoratet ska göra, om målet och vägen dit. Därför bör den, förutom det pastorala programmet, innehålla några ytterligare perspektiv: en beskrivning av församlingen och dess omvärld i nuläget, en beskrivning av konsekvenserna för församlingen utifrån nuläge och omvärld och dessutom tankar om församlingens riktning några år framåt. Ta gärna hjälp av den församlingsrapport som finns att hämta för varje församling på Svenska kyrkans intranät. Utveckling går ibland fort. När ledning och medarbetare i församlingen/pastoratet märker att det som står i församlingsinstruktionen inte längre stämmer med verkligheten kan anteckningar i marginalen göras, som sedan tas med i en översyn eller revidering av församlingsinstruktionen, som sker vart tredje år. Naturligtvis kan fråga om ändring väckas när somhelst, med detta är Strängnäs stifts grundstruktur. Församlingsbeskrivning Församlingsbeskrivningen säger kort och kärnfullt något om det som kännetecknar församlingen och vad det innebär att vara kyrka på denna plats och i denna tid. Vid det årliga mötet, som sker mellan stift och församling/pastorat inom ramen för Strängnäsmodellen, utgör församlingsinstruktionen ett självklart underlag för samtalet. Församlingsbeskrivningen innehåller Många upptäcker också möjligheten att använda församlingsinstruktionen som kommunikativt redskap i olika kontakter med omvärlden. Också vid rekrytering av medarbetare är församlingsinstruktionen användbar. kort historik och geografisk struktur en beskrivning av församlingens kyrkor och något om hur de används antalet kyrkotillhöriga angivet i procent fromhetstradition församlingens styrkor och glädjeämnen. Omvärldsbeskrivning Omvärldsbeskrivningen kompletterar församlingsbeskrivningen genom att ge en bild av det samhälle församlingen/pastoratet omfattar. Foto Magnus Aronson Omvärldsbeskrivningen innehåller hur den sociala strukturen ser ut barns, ungas och äldres situation resurser inom det sociala området arbetslivet och folkhälsoläget de lokala föreningar som finns andra samfund och religioner samhälleliga institutioner, såsom sjukhus och kriminalvårdsanstalter. 7

5 Konsekvenser för församlingen analys Utifrån omvärldsbeskrivningen, vad man känner till om församlingen och dess omvärld, tar man lämpligen ytterligare ett steg och gör en analys av nuläget och de konsekvenser det får för de närmaste åren. Analysen innehåller hur framtida förändringar i närsamhället påverkar församlingens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag Det pastorala programmet Tyngdpunkten i det pastorala programmet utgörs av avsnitten om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Dessa avsnitt beskriver hur församlingen/pastoratet ser på och förhåller sig till sin grundläggande uppgift. Församlingsinstruktionen är inte ett måldokument utan snarare ett identitetsdokument, där församlingen/pastoratet tydliggör sin grundsyn. Det pastorala programmet bör besvara frågorna om hur församlingen/ pastoratet vill vara kyrka i denna tid och på denna plats och vilka konsekvenser det får de närmaste åren. hur församlingens arbete påverkas av förändringarna och hur man förbereder sig för detta. Gudstjänst Gudstjänsten är församlingslivets centrum, där mötet med Kristus i ord och sakrament äger rum. Den är kärnan där församlingens hela verksamhet strålar samman, liksom den punkt varifrån all verksamhet utgår. Huvudgudstjänst firas varje söndag och kyrklig helgdag. I mässan bär vi fram våra liv och får del av försoningens och uppståndelsens mysterium. I nattvarden framträder gudsfolkets djupaste gemenskap. Därför är stiftets grundhållning att huvudgudstjänsten varje söndag firas som mässa. Ett ekumeniskt förhållningssätt bör genomsyra kyrkans arbete. De ekumeniska förbindelserna ska vårdas och fördjupas. Avsnittet om gudstjänst innehåller en beskrivning av församlingens grundläggande hållning till att fira gudstjänst. Hur verkar församlingen för en fördjupad förståelse av gudstjänstens innebörd? nuläget vad gäller gudstjänstens utformning och hur försam lingen arbetar med gudstjänstutveckling hur delaktigheten för olikhet i ålder, kön och social bakgrund ser ut och kan utvecklas, både i förberedelsestadiet och i själva gudstjänsten. Här ska särskilt reflekteras över hur barnets perspektiv tillvaratas. hur många av huvudgudstjänsterna som firas med nattvard under ett kyrkoår om församlingens kyrkomusiker är organist eller kantor. För att bibehålla den höga kvaliteten på kyrkomusiken betonar domkapitlet vikten av att församlingar med fler än 5000 tillhöriga har kyrkomusiker med organistutbildning. hur behovet av gudstjänster på andra språk än svenska som är aktuella i församlingen ser ut och tar sig uttryck 9

6 Särskilt för pastorat Enligt kyrkoordningen ska det i varje pastorat firas minst en huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. I församlingsinstruktionen beskrivs hur gudstjänster firas i pastoratets alla församlingar. Domkapitlet poängterar vikten av ett så rikt gudstjänstliv som möjligt i varje församling inom pastoratet. Undervisning Församlingens undervisning har sin grund i dopet. Inte som en punktuell handling utan som en livslång process, med möjlighet att växa i den kristna tron. Människors kontakt med kyrkan sker idag på många olika sätt. Därför förutsätter det att församlingen har en plan för att möta människor i olika åldrar, med olika förutsättningar och med olika ingång i kyrkan. I planen beskrivs hur möjligheterna till undervisning tas tillvara och kan utvecklas i församlingens mötesplatser, men också i tro och tradition. Undervisning, gudstjänst och dagligt liv förs då samman till en helhet. Avsnittet om undervisning innehåller en beskrivning av hur firandet av gudstjänster på andra språk har bidragit till gudstjänstfirandet som helhet och till den grundläggande hållningen till att fira gudstjänst hur den ekumeniska samverkan ser ut. församlingens syn på undervisning och lärande: Hur blir kunskap till i församlingens arbete? Undervisning kan ske genomtänkt och formellt, men också i det informella mötet. Hur bygger vi en miljö där kunskap kan växa? Alla platser i eller utanför församlingens byggnader skapar på olika sätt förutsättningar för undervisning. församlingens plan för undervisning och lärande för alla åldrar hur konfirmandarbetet förhåller sig till Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete hur ideellas delaktighet i undervisningen tas tillvara och kan utvecklas hur arbetet ser ut med undervisning på de andra språk än svenska som är aktuella i församlingen. Särskilt för pastorat I den för pastoratet gemensamma delen av församlingsinstruktionen som handlar om undervisning ska det finnas en beskrivning av hur man fördelat undervisningen mellan pastoratets församlingar, om man har valt att göra det. Diakoni Kristen tro betonar ansvaret för skapelsen och medmänniskan. Församlingen utmanas i sitt diakonala uppdrag i varje tid av evangeliet och aktuella situationer. Utifrån kristen tro, omvärldsanalys, kunskap om människors livsvillkor samt församlingens resurser utmanas församlingen att fundera över sin kallelse i det diakonala uppdraget. Utmaningen gäller både förhållningssätt i församlingsarbetet och specifikt diakonalt arbete. Ett ekumeniskt förhållningssätt bör, där så är möjligt, genomsyra kyrkans arbete. Det kan yttra sig genom till exempel gemensamma ställningstaganden i socialetiska frågor och samarbete kring olika diakonala projekt. Ett ekumeniskt förhållningssätt blir oftast till genom praktiskt arbete, vilket sedermera kan leda till teologiska samtal och reflektion. Församlingen arbetar för att göra Guds vilja synlig och ska bidra till att skapa goda livsvillkor för människor. Församlingen ska också uppmuntra och stärka enskilda att bidra i det uppdraget. Avsnittet om diakoni innehåller en beskrivning av församlingens utmaningar i det diakonala uppdraget utifrån omvärldsanalysen församlingens diakonala förhållningssätt och vad som behövs för att både förhållningssätt och diakonalt arbete ska utvecklas vilka prioriteringar församlingen gör i det diakonala arbetet när man väger samman omvärldsbeskrivning och församlingens resurser det diakonala arbetet för och med olika åldrar, där särskild reflektion ägnas barnets perspektiv de olika språk som är aktuella i församlingen när det gäller utövande av diakoni hur ideellas delaktighet i det diakonala arbetet tillvaratas och kan utvecklas. Särskilt för pastorat I den för pastoratet gemensamma delen av församlingsinstruktionen för diakoni ska det finnas en beskrivning av om man fördelat det diakonala arbetet mellan pastoratets församlingar, och i så fall på vilket sätt. Ange också vilka behov av samordning mellan församlingarna som finns för det diakonala arbetet och former för den samordningen

7 Mission Mission är ytterst Guds mission, Guds aktivitet gentemot människan och hela skapelsen. Mission betyder sändning. Gud är den som sänder och vi som kyrka, församling och enskilda kristna är insatta i detta stora sammanhang. Att leva i mission är att gå över gränser sociala, geografiska, religiösa och etniska gränser, köns- och språkgränser. Guds sändning av Jesus Kristus är förebilden och budskapet är evangeliet om Jesus Kristus. Idag lever många utan kännedom om evangeliet. Det är därför angeläget att fundera över hur församlingen gestaltar evangeliet i samhället. Uppdraget har vi gemensamt med andra kristna kyrkor och samfund och frågan vi måste ställa oss är hur vi kan förverkliga sändningen i världen. Andra kyrkors erfarenhet av och reflektion kring mission, liksom religionsdialog, kan ge värdefulla bidrag till missionsuppdraget. I Strängnäs stift är samarbetet med vänstiften ett viktigt uttryck för kyrkans universella gemenskap. Det kommer bland annat till uttryck genom förbön för varandra, gemensamma utbildningsprogram samt delad reflektion och information. å liknade sätt uppmuntras församlingarna att fördjupa, vårda och utveckla sina kontakter med vänförsamlingar i den världsvida kyrkan. En möjlighet som finns i kyrkoordningen och som flera församlingar använder sig av är att avsätta 1% av församlingens budget till Svenska kyrkans internationella arbete. Strängnäs stift anslår årligen medel till detta arbete och uppmanar församlingarna att göra detsamma. Avsnittet om mission innehåller en beskrivning av hur församlingens missionsuppdrag utformas för att nå människor med evangeliet församlingens arbete med mission för och med olika åldrar och på de olika språk som är aktuella i församlingen hur ideellas delaktighet i arbetet med missions tas tillvara och kan utvecklas hur det i församlingen gestaltas att missionsuppdraget delas av alla kristna på orten hur man i församlingen arbetar med internationellt arbete, religionsdialog och kulturmöten om församlingen i budgeten avsätter medel till internationell mission hur församlingens kontakter med eventuella vänförsamlingar tar sig uttryck. Särskilt för pastorat I den för pastoratet gemensamma delen av församlingsinstruktionen som gäller mission ska det finnas en beskrivning av om, och i så fall hur, man fördelat missionsarbetet mellan pastoratets församlingar. 12

8 Särskilt om församlingsinstruktion för pastorat Församlingsinstruktionen spelar en central roll när det gäller relationen och arbetsfördelningen mellan pastorat och församling. Kyrkorådet ska samarbeta med församlingsråden i beredningsarbetet. Varje församling bör vara synlig i instruktionen i ett eget avsnitt eller kapitel. Arbetet ska alltså ske gemensamt. astoratets församlingsinstruktion har två delar, dels en beskrivning av de för pastoratet gemensamma områdena, dels en beskrivning av varje församling. I församlingsinstruktionen kan föreskrivas att en församling ska ansvara för uppgifter som inte bara rör den egna församlingen. Det är möjligt för församlingar som ingår i pastorat att specialisera sig utifrån olika behov och kompetenser och på det sättet fördela ansvaret mellan församlingarna. Se också vad som står särskilt om pastorat i varje avsnitt under rubriken Det pastorala programmet. 14 Den pastoratsgemensamma delen innehåller pastoratets gemensamma vision omvärldsbeskrivning omvärldsanalys i de delar som berör hela pastoratet pastoratets gemensamma hållning i det pastorala programmets olika delar en beskrivning av hur församlingarna i pastoratet samverkar kring den grundläggande uppgiften och hur ansvaret fördelas dem emellan en beskrivning av hur prästtjänsterna i huvudsak disponeras inom pastoratet. Den församlingsspecifika delen innehåller församlingsbeskrivning omvärldsanalys utifrån den pastoratsgemensamma omvärlds - beskrivningen. Den enskilda församlingen förtydligar det som kanske bara antytts i den pastoratsgemensamma delen. en beskrivning av de delar av det pastorala programmet som församlingen ansvarar för. Arbetet med församlingsinstruktionerna behöver kontinuerligt förbättras och förtydligas. När domkapitlet nu antagit ett nytt vägledande dokument för hur det arbetet ska bedrivas, beror det bland annat på förändringar i kyrkoordningen som träder i kraft Syftet med detta vägledande dokument från domkapitlet är att fortsatt tydliggöra och förenkla hur en församlingsinstruktion både innehållsligt och metodiskt arbetas fram, liksom att det ska vara till nytta för stiftets församlingar. Församlingsinstruktionen är ett gemensamt dokument för stift och församling/pastorat och ett viktigt uttryck för kyrkans enhet. I församlingsinstruktionen uttrycker församlingen sin självförståelse och sitt uppdrag på en bestämd plats och en bestämd tid. Ett väl planerat och organiserat arbete, utfört i öppenhet och målmedvetenhet, med bredd, längd och djup som tydliga riktpunkter, är en stor möjlighet för varje församling. Därmed ges tillfälle att reflektera kring sin identitet och sitt uppdrag utifrån sitt lokala sammanhang, som tillhörig ett stift och som en vital del av den världsvida kyrkan. Strängnäs i januari 2014 Biskop Hans-Erik Nordin

9 Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen upprättas. Kyrkoordningen, inledningen till Andra avdelningen box 84, strängnäs telefon

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen 1 Säg hissversionen! Det lär finnas tre sätt att berätta en sak på: hissversionen, korridorversionen och kontorsversionen. Hissversionen är varianten

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift 1 Version 20171103 Församlingsråd Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift 2 Innehåll Vad är ett församlingsråd? sid. 3 Hur växte församlingsråden fram? sid. 3 Hur utses ett församlingsråd?

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion För Starrkärr-Kilanda församling. Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: 2018-11-08 24/18. Kyrkoherdens godkännande, datum: 2018-11-05. Församlingsinstruktionen utfärdad

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Ett biskopsbrev om församlingens vuxenundervisning

Ett biskopsbrev om församlingens vuxenundervisning Ett biskopsbrev om församlingens vuxenundervisning Biskopens pastorala brev 2011 till Strängnäs stifts församlingar, dess medarbetare och kyrkoråd. Om församlingens vuxenundervisning Samma dag var två

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Uppsala stift. En del av svenska kyrkan

Uppsala stift. En del av svenska kyrkan Uppsala stift En del av svenska kyrkan Vi har ett gemensamt uppdrag att dela evangelium i ord och handling Svenska kyrkan Är ett evangelisk-lutherskt trossamfund och en öppen folkkyrka med rikstäckande

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Församlingsinstruktion för Haparanda församling

Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingspresentation Haparanda församling står inför utmaningar i sitt dagliga församlingsarbete. Vi vill möta människor i olika livssituationer vilket

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Församlingsinstruktion. Svenska kyrkan Skellefteå pastorat

Församlingsinstruktion. Svenska kyrkan Skellefteå pastorat Församlingsinstruktion Svenska kyrkan Skellefteå pastorat innehållsförteckning Det här är Svenska kyrkan Skellefteå pastorat...3 Slutsatser omvärldsanalys...4 Slutsatser barnkonsekvensanalys...5 Så här

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Församlingsinstruktion för Särö pastorat

Församlingsinstruktion för Särö pastorat Församlingsinstruktion för Särö pastorat Pastoratet består av följande församlingar: Vallda, Släps och Kullaviks församlingar. I pastoratet finns följande prästbefattningar: Kyrkoherden och fyra komministertjänster.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Tillsammans för Livet möte mellan Gud och människor i Uppsala

Tillsammans för Livet möte mellan Gud och människor i Uppsala u p p s al a pa s tor at fö r sa m l i n g s i n s t r u k t i on 2 019 2 02 2 Tillsammans för Livet möte mellan Gud och människor i Uppsala innehåll Inledning 5 Omvärldsbeskrivning och analys Omvärldsbeskrivning

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Församlingsinstruktion för Boo församling Godkänd av kyrkofullmäktige och kyrkoherde 2014-11-11 Utfärdad av domkapitlet 2014-12-10 ------------------------------------- Introduktion Kyrkans centrum och

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR Högalids församling Församlingens/pastoratets namn Kyrkofullmäktiges godkännande Kyrkoherdens godkännande Kyrkofullmäktiges ordförande Stefan Hell-Fröding Namnförtydligande Kyrkoherde

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Bollebygds- och Töllsjö församlingar som ingår i Bollebygds pastorat. I pastoratet finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två komministrar samt en diakonbefattning. Stiftsstyrelsen

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Sidan 1 av 6

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Sidan 1 av 6 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Sidan 1 av 6 1. OMVÄRLDEN Sidan 2 av 6 Söderhamn och Sandarne har såsom samhällen genomgått en genomgripande förändring de sista 10 åren. En omställning har skett och sker fortfarande.

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Inledning Kungälv-Ytterby församling utgörs av centralorten i Kungälvs kommun. Bygden har gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett gränsland.

Läs mer

Brobyggare genom mötesplatser FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR

Brobyggare genom mötesplatser FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR Brobyggare genom mötesplatser FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR KINDS PASTORAT 2014-2017 Inledning och beslut Församlingsinstruktion för Mjöbäck-Holsljungas, Svenljungabygdens, Sexdregas, Länghems, Dalstorps,

Läs mer

Kännetecken och uppdrag till Strängnäs stiftsorganisations arbete år OCH UPPDRAG KÄNNETECKEN KANNETECKEN

Kännetecken och uppdrag till Strängnäs stiftsorganisations arbete år OCH UPPDRAG KÄNNETECKEN KANNETECKEN KANNETECKEN KÄNNETECKEN OCH UPPDRAG Kännetecken och uppdrag till Strängnäs stiftsorganisations arbete år 2013-2020 1. Kännetecken för Strängnäs stift I inledningstexten till kyrkoordningens sjätte kapitel

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Se människan. Ett biskopsbrev om vårt diakonala uppdrag

Se människan. Ett biskopsbrev om vårt diakonala uppdrag Se människan Ett biskopsbrev om vårt diakonala uppdrag Biskopens pastorala brev 2014 till Strängnäs stifts församlingar, dess medarbetare och kyrkoråd. Gör som Gud- bli människa! Så stod det på ett papper

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Församlingsinstruktion för Bodens pastorat

Församlingsinstruktion för Bodens pastorat Församlingsinstruktion för Bodens pastorat Pastoratspresentation Bodens pastorat omfattar Gunnarsbyns-, Sävasts- och Överluleå församlingar inom Bodens kommun. Pastoratet bildades 2014 i och med strukturförändringarna

Läs mer

Församlingsinstuktion Gärdhems församling

Församlingsinstuktion Gärdhems församling Församlingsinstuktion Gärdhems församling Kapitel 2 Omvärldsbeskrivning och analys Kapitel 1 Gärdhem teologisk grundsyn Svenska kyrkan i Gärdhem, Gärdhems församling, är en del av Trossamfundet Svenska

Läs mer

Policy för ideella medarbetare

Policy för ideella medarbetare Denna policy är församlingens arbetsmiljö-, mål-och policydokument för ideella medarbetare som tillsammans med anställda på olika sätt finns med i församlingens ideella uppgifter, grupper och uppdrag.

Läs mer

Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat

Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat 1 Innehållsförteckning Inledande ord 3 Befolkningsöversikt 3 Kyrkans grundläggande uppgift och hur vi arbetar 4 Omvärldsbeskrivning 5 Gudstjänster

Läs mer

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?!

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?! Nu känner vi riktningen men vem bestämmer hur det blir? Välfärdsinsatser på religiös grund CRS vid Uppsala universitet Studiedag onsdag 21 jan 2015 Docent Filip Wijkström Center for Civil Society Studies

Läs mer

Svenska kyrkan Västerås

Svenska kyrkan Västerås Underlag och beslut Västerås pastorat 2014. Svenska kyrkan Västerås INLEDNING Västerås kyrkliga samfällighet övergår, utan eget beslut, i enlighet med kyrkomötets beslut till att bli ett pastorat den 1

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version 1 Teologisk grund för Equmeniakyrkan är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution. Församlingsordning, antagna av Enebykyrkans församling 2015-02-14. Församlingsstadgar, antagna av Enebykyrkans

Läs mer

Vanliga frågor om Barnkonsekvensanalys

Vanliga frågor om Barnkonsekvensanalys Vanliga frågor om Barnkonsekvensanalys Fråga: Vad är det för skillnad på ett strategiskt och löpande beslut? Svar: Strategiska beslut är sådana beslut som är långsiktiga och som kommer att påverka verksamheten

Läs mer

Församlingsinstruktion för Näsby Fellingsbro pastorat

Församlingsinstruktion för Näsby Fellingsbro pastorat Uppgift Församlingsinstruktion för Näsby Fellingsbro pastorat 1. Församlingen del i kyrkan och världen Församlingarnas uppgift är att verka för ett hållbart samhälle där människan också ses som en del

Läs mer

Folkkyrka En Kyrka för Alla

Folkkyrka En Kyrka för Alla Folkkyrka En Kyrka för Alla Kyrkoval 2017 centerpartiets STIFTSGRUPP I Göteborgs STIFT vi ARBETAR FÖR en: välkomnande KYRKA I SAMHÄLLHET ung KYRKA HÅLLBAR KYRKA KYRKA MED MOTIVERADE FÖRTROENDEVaLDA MODIG

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Skepplanda pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Skepplanda pastorat FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Skepplanda pastorat 2016-2020 Församlingsinstruktion För Skepplanda pastorat. I pastoratet ingår Skepplanda/Hålanda och Lödöse församlingar. I pastoratet finns 3 prästbefattningar,

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3)

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) På väg mot 2020 Det här är Immanuel Immanuelskyrkans församling präglas av alla sina olika människor och alla sina olika verksamheter.

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Ytterby församling, Kungälvs pastorat Fastställd av Domkapitlet 060916 Inledning Ytterby församling verkar i en bygd med gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26)

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26) Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING 1. FÖRSAMLINGENS IDENTITET Församlingen är Guds skapelse. Gud kallar människor till gemenskap med sig själv och till en gemenskap med dem som blivit lemmar i Kristi

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Svenska kyrkan' LUNDS STlFT Domkapitlets diarienr... LUNDS STlFT ink. 2017 4)- 17 Dqssier: Diarienr; 5' 2 52000223 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lomma... församling i.ba.r.a...kontrakt För förteckning av

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

SALA- NORRBY- MÖKLINTA PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR: SALA NORRBY MÖKLINTA FÖRSAMLINGAR

SALA- NORRBY- MÖKLINTA PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR: SALA NORRBY MÖKLINTA FÖRSAMLINGAR SALA- NORRBY- MÖKLINTA PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR: SALA NORRBY MÖKLINTA FÖRSAMLINGAR M Möklinta kyrka 1 INLEDNING: En församlingsinstruktion föreslås av kyrkorådet tillsammans med kyrkoherden.

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1 Ändringar i kyrkoordningen Kyrkomötet beslutar i fråga om kyrkoordningen (SvKB 1999:1) dels att 2 kap. 16 och 17, 7 kap. 7, 8 kap.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Församlingsinstruktion 2016 för Höks Pastorat. Halmstad och Laholms kontrakt Göteborgs stift

Församlingsinstruktion 2016 för Höks Pastorat. Halmstad och Laholms kontrakt Göteborgs stift Församlingsinstruktion 2016 för Höks Pastorat Halmstad och Laholms kontrakt Göteborgs stift I pastoratet ingår Veinge-Tjärby, Knäred, Hishult, Hasslöv-Våxtorp och Ränneslöv-Ysby församlingar. I pastoratet

Läs mer

Arbetsordning för församlingsrådet i Linköpings domkyrkoförsamling

Arbetsordning för församlingsrådet i Linköpings domkyrkoförsamling Arbetsordning för församlingsrådet i Linköpings domkyrkoförsamling Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen 2012:14 och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Församlingsinstruktion för Malå-Sorsele pastorat

Församlingsinstruktion för Malå-Sorsele pastorat Dnr 210 MS 2015 018-3 1 Malå kyrka Sorsele kyrka Församlingsinstruktion för Malå-Sorsele pastorat Pastoratet har valt att utveckla FIN med kompletteringar inlagt i ett arbetsdokument som redan har stor

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Mza/ WH //W. llar FÖRSAMLl NGSlNSTRUKTlON. Svenskakyrkan. nstor Ort ocpdátzum. lnk. 20W

Mza/ WH //W. llar FÖRSAMLl NGSlNSTRUKTlON. Svenskakyrkan. nstor Ort ocpdátzum. lnk. 20W Svenskakyrkan. lnk. 20W -12-18 LUNDS STIFT Domkapitlets diarienr FÖRSAMLl NGSlNSTRUKTlON Dossier: Diarienr: l gå _á_ 01% 0. Dom I för Jämshögs... församling i.liateraoçhñräkne... kontrakt För förteckning

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling

Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling Denna församlingsinstruktion skall användas som underlag i pastoratets budgetarbete - samt för pastoratet och församlingarnas årliga utvärdering

Läs mer

37 kap. Ändringar i indelningen, m.m.

37 kap. Ändringar i indelningen, m.m. 37 kap. Ändringar i indelningen, m.m. (SvKB ÄNDRINGAR I DEN LOKALA STRUKTUREN 1 Upphört att gälla. (SvKB Grunderna för den lokala strukturen 2 En församling som inte ingår i ett pastorat ska, utöver det

Läs mer

FOLKHÖG SKOLORNA. Styrdokument rörande Equmeniakyrkans och Equmenias huvudmannaskap för folkhögskolorna

FOLKHÖG SKOLORNA. Styrdokument rörande Equmeniakyrkans och Equmenias huvudmannaskap för folkhögskolorna 2017 FOLKHÖG SKOLORNA Styrdokument rörande Equmeniakyrkans och Equmenias huvudmannaskap för folkhögskolorna Antaget av kyrkostyrelsen 2017 09 17 och av Equmenias styrelse 2017 09 09 Det reviderade styrdokumentet

Läs mer

Konfirmandpastoral. Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat

Konfirmandpastoral. Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat Konfirmandpastoral Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat 2014 Inledning I handlingsplanen för konfirmandarbetet beskrivs hur riktlinjerna ska uppfyllas och därigenom skapa förutsättningar

Läs mer

Förslag till Equmeniakyrkans verksamhetsplan

Förslag till Equmeniakyrkans verksamhetsplan Förslag till Equmeniakyrkans verksamhetsplan 2011 2012 Inledning Följ mig! sa Jesus och allt blev nytt. I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje ny dag. Jesus är centrum och vi vill en kyrka som dras

Läs mer

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 1. Vår omvärld Fakta: Invånare: 1177 Medlemmar i svenska kyrkan: 978 personer (per 091231). Ullångers församling bildar pastorat med Vibyggerå församling.

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 PM 2004-03-20 Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 Vision En kyrka med rum för hela livet som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus. I. Utgångspunkt Med konstitutionen som bas

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Församlingsinstruktion för Nödinge församling

Församlingsinstruktion för Nödinge församling Församlingsinstruktion för Nödinge församling Nödinge församling tillhör Göteborgs stift och ingår i Götaälvdalens kontrakt. I pastoratet finns tre prästtjänster, en kyrkoherde och två komministrar. Den

Läs mer

Församlingsinstruktion för Askims församling

Församlingsinstruktion för Askims församling Församlingsinstruktion för Askims församling I församlingen finns sex prästbefattningar: en kyrkoherde och fem komministrar samt fem diakonbefattningar. Stiftsstyrelsen har beslutat att minst fem komministerbefattningar

Läs mer