Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum."

Transkript

1 1

2 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. Varje människa bär livgivande frö inom sig som väntar på att få blomma ut och ge liv. Mikaelskyrkans vision Mikaelskyrkan vill vara en öppen, närvarande och levande gemenskap med Jesus Kristus i centrum. Gud är närvarande i allt som sker genom hela livet. Mikaelskyrkan vill på samma sätt vara en närvarande kyrka som är öppen för alla och som utgår från människors liv, erfarenheter och tro. 2 Inledning & Vision

3 Öppen, närvarande och levande Det du nu läser är en församlingsinstruktion för Linköpings Ryds församling. Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Mikaelskyrkan i Ryd är och vill vara. Linköpings Ryds församling är en del av Svenska kyrkan i Linköpings domkyrkopastorat (läs mer om pastoratet på sidan 24). Församlingsinstruktionen för Ryds församling består av några olika delar: Tillsammans är vi Svenska kyrkan i Ryd, sid 5, som är en sammanfattande beskrivning av församlingsinstruktionen. Församlingens grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, beskrivs på sidorna Därefter följer fem prioriterade områden för församlingsarbetet, deras mål och hur de ska nås, sid De prioriterade områdena är: Delaktighet - Idealitet Integration - Mångfald Solidaritet - Medmänsklighet Kommunikation - Relation Samverkan - Dialog På de sista sidorna finner du en omvärldsbeskrivning/analys, information om bilagor, handlingsplaner m.m, samt hur du kommer i kontakt med Mikaelskyrkan i Ryds församling. Innehållet i församlingsinstruktionen är resultatet av ett arbete där många människor har varit involverade; i samtal, under öppna församlingsträffar, i kyrkoråd och i arbetslag. Innehåll 3

4 Mikaelskyrkan vill vara en öppen, närvarande och levande gemenskap med Jesus Kristus i centrum 4

5 Tillsammans är vi Svenska kyrkan i Ryd! Tillsammans är vi en öppen mötesplats Mikaelskyrkan är öppen för alla. Den är en levande mötesplats för många människor i olika åldrar, från olika länder, med olika språk och olika syn på den kristna tron. Här möts barn, familjer, ungdomar, studenter och vuxna i samtal, grupper, musikverksamhet, enskild andakt och gudstjänst. Gudstjänsten är centrum, en plats där vår gemenskap med Gud och varandra stärks. Mikaelskyrkan vill vara en mötesplats mellan himmel och jord. Tillsammans är vi en del av Guds närvaro i världen Kyrkan har fått i uppdrag att ge rum för Guds närvaro och kärlek, något som du och jag får vara del av bland de människor som vi möter, i Ryd och i världen. Den innersta kärnan i den kristna tron är tron på en kärleksfull Gud. Denna kärlek ser vi tydligast gestaltad i Jesus Kristus, Guds son. Gud vill genom Jesus Kristus möta, befria, upprätta, förändra och skapa - på nytt. Tillsammans är vi helhet Människan är skapad av Gud och oändligt värdefull i Guds ögon. Mikaelskyrkan är en gemenskap där vi får vara med och bära varandras bördor. Ibland bär vi, ibland får vi bli burna. I Mikaelskyrkan får vi öva oss i att se varandra för de vi är med både våra svagheter och våra styrkor. Tillsammans är vi en plats för engagemang Tillsammans är vi en del av kyrkan i världen. I Mikaelskyrkan finns många olika sätt att vara delaktig: att komma och dela glädje och mening, att vilja vara med, att påverka och ta ansvar för församlingen. Tillsammans är vi Svenska kyrkan i Ryd. Du. Jag. Vi. Tillsammans. Programförklaring 5

6 Gudstjänsten är centrum i Mikaelskyrkan 6

7 Gudstjänst Jesus sa: Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Matteusevangeliet 18:20 Gudstjänsten är centrum i Mikaelskyrkan, en plats där människors gemenskap med Gud och varandra stärks. Gudstjänsten är en levande mötesplats för många människor i olika åldrar, från olika länder, med olika språk och olika syn på den kristna tron. En mötesplats mellan himmel och jord, där alla ska kunna känna sig välkomna. Det ska finnas möjlighet för den som vill att vara med och dela ansvaret för förberedelser och genomförande av gudstjänsterna. Varje söndag firas högmässa (gudstjänst med nattvard) kl , med textläsning på svenska och arabiska. I gudstjänsten erbjuds barnkyrka till alla barn från tre år. Varje tisdag morgon kl och onsdag kväll kl firas veckomässa. En gång i månaden firas gudstjänst på servicehuset i centrum. De stora livshögtiderna: dop, konfirmation, vigsel och begravning är viktiga gudstjänster där många möter sin kyrka. Genom att fira gudstjänst är vi en del av den världsvida kyrkan, en kyrka mitt i världen. Församlingens grundläggande uppgift 7

8 Församlingen vill vara en plats där vi får växa som människor och i vår tro 8

9 Undervisning - lärande Jesus frågade: Vad är det ni går här och talar med varandra om? Matteusevangeliet 24:17 En av församlingens uppgifter är att ta varje människas längtan och nyfikenhet på allvar. Att vara en trygg och tillåtande miljö. Att se varje människa och möta henne utifrån var hon befinner sig. Då kan församlingen vara en plats där vi får växa som människor och i vår tro. Lärandet sker hela livet, med alla sinnen och med möjlighet att påverka det egna lärandet. Det sker i ömsesidighet, där vi alla kan lära av varandra. Undervisningen i Ryds församling har som mål att människor ska få möjlighet att upptäcka, förstå och i sitt liv tillämpa den kristna tron. Kyrkan kan också vara ett pedagogiskt rum för möte med Gud. Här finns plats för goda mötesplatser för fördjupning, påfyllning, samtal och eftertanke. Några konkreta exempel på detta är konfirmation, samtalsgrupper, barnkyrka och predikan samt samtalen vid kyrkkaffet. Församlingens grundläggande uppgift 9

10 Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling 10

11 Diakoni Jesus sa: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Gyllene regeln, Matteusevangeliet 7:12 Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling. Att genom medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i olika livssituationer. Svenska kyrkan i Ryd vill låta ett diakonalt förhållningssätt genomsyra all verksamhet och alla möten, och erbjuder möjlighet till enskilda samtal för den som önskar. Den diakonala uppgiften utförs också i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Inom diakonin finns även den kritiska och profetiska rösten som vill påtala missförhållanden i samhället. Församlingens grundläggande uppgift 11

12 Mission är ett förhållningssätt 12

13 Mission Jesus sa: Kom och följ mig. Matteusevangeliet 4:19-20 Mission är ett förhållningssätt som har sitt ursprung i Guds kärlek till världen. I Ryds församling får vi vara en del av Guds mission, och sprida Guds kärlek vidare genom ord och handling. En plats där vi hjälper varandra att se vårt ansvar som kristna gentemot medmänniskan, skapelsen och fördelningen av världens resurser, och ge hopp och påverka. En mötesplats där liv och erfarenheter delas, där människor kan upprättas, befrias och utvecklas. Församlingens grundläggande uppgift 13

14 I Mikaelskyrkan får vi öva oss i att se varandra för de vi är med både våra svagheter och våra styrkor 14

15 Prioriterade områden De prioriterade områden som Ryds församling valt att lyfta fram och som presenteras på kommande sidor tar sitt avstamp i dopet, men är också ett resultat av den omvärldsanalys som gjorts. I dopet är vi kallade att vara Kristi lärjungar, detta är en kärleksförklaring från Gud utan krav på prestation. Jesus uppmanar oss som kristna att föra hans kärlek vidare i världen. Detta gör var och en efter sina förutsättningar i sitt liv där man befinner sig. 15

16 Det skall vara lätt för den som vill att hitta en uppgift i församlingen 16

17 Delaktighet - idealitet Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många?... Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. Johannesevangeliet 6:9-11 Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Det ska vara lätt för den som vill att finna en plats i församlingsgemenskapen. Målsättning Mikaelskyrkan ska vara en plats där det är lätt att känna sig delaktig, vara med och påverka och ta ansvar för församlingen, och där det ideella engagemanget upplevs som meningsfullt och lustfyllt. Hur når vi målet Genom att arbeta för att församlingen är öppen, inbjudande och tolerant, och där här hjälps vi åt -andan får smitta av sig. Genom att göra det lätt att hitta en uppgift för den som vill. Genom samverkan med ideella tillsammans med andra församlingar i Linköping, Ideellt forum och Volontärbyrån i Svenska kyrkan. Prioriterade områden 17

18 Integration och mångfald - ett ömsesidigt möte 18

19 Integration - mångfald Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Galaterbrevet 3:28 Gud gör ingen skillnad på människor. I Guds ögon är vi alla lika mycket värda och unika. Integration är en ömsesidig process som berör alla i samhället. Det innebär ett gemensamt ansvar för, samhörighet med, och delaktighet i det som är vårt samhälle och vår nästa. Det omfattar ålder, kön, sexuell läggning, sociala, religiösa, kulturella och etniska aspekter. Ryd är ett mångkulturellt område med människor från hela Sverige och hela världen. Att vara församling i detta område kräver en öppenhet och vilja till ett ömsesidigt utbyte och dialog med andra traditioner, och det stärker vår identitet som en del av den världsvida kyrkan. Målsättning Församlingen ska vara en fungerande plats för integration och mångfald där vi genom dialog och mötesplatser vågar bryta mönster och fördomar och överbrygga fasta grupperingar. Församlingen ska verka för integration och mångfald i hela samhället i samverkan med andra aktörer. Hur når vi målet Genom att vara modiga och ta oss tid att möta och lära känna nya människor. Genom att arbeta aktivt med vår egen och andras osäkerhet och rädsla för det främmande och okända. Genom att möjliggöra mötesplatser. Prioriterade områden 19

20 Vem är min nästa? Foto: Ikon 20

21 Solidaritet - medmänsklighet Jesus sa: Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig. Matteusevangeliet 25:35 Varje människa är skapad till Guds avbild och har ett oändligt värde. Vi är en del av Guds skapelse och därför kan kyrkan inte blunda när människor far illa och utnyttjas eller när skapelsen förstörs och far illa. Vi har ansvar för vår nästa och för hela skapelsen. Vi har ansvar att verka för förändring som leder till en hållbar och rättvis värld, vare sig den är nära eller långt borta. Målsättning Att medvetandegöra att vi alla hör samman i världen som en enda mänsklighet, och där vi får ta ansvar för varandra. Att söka efter och få människor engagerade i arbetet med solidaritet och medmänsklighet. Hur når vi målet Genom att ta aktiv del i samhällsdebatten och belysa och peka på orättvisor, även om vi inte alltid har lösningen. Genom att arbeta aktivt med insamlingar, information och kunskapsspridande om församlingens solidaritetsarbete. Genom att samverka med Linköpings stift, andra församlingar och organisationer i frågor som t ex insamlingar, opinionsarbete, utbildning och miljöcertifiering. Prioriterade områden 21

22 22 Besök gärna vår hemsida:

23 Kommunikation - relation Med Andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Lukasevangeliet 4:14 Kommunikation och relation är att ge rum för möten med Gud, oss själva, och människor emellan. Kyrkan bör vara ett rum som talar till alla sinnen och främjar kommunikation med Gud och varandra och ger möjlighet till eftertanke, tro och engagemang. Målsättning Mikaelskyrkan ska vara en kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra; att Mikaelskyrkan är min kyrka. Att det finns en fungerande kommunikation för att möta församlingens invånare, oavsett om man är Rydsbo sedan länge, eller bor i församlingen under en kortare tid, exempelvis som student. Hur når vi målet Genom ömsesidig kommunikation. Att lyssna är minst lika viktigt som att tala. Genom att söka överbrygga språkliga och kulturella barriärer. Genom att arbeta för stor tillgänglighet på olika plan. Prioriterade områden 23

24 Linköpings Ryds församling är en del av Svenska kyrkan i Linköpings domkyrkopastorat Pastoratet består av Ryd, Gottfridsberg, Johannelund, Skäggetorp, S:t Lars och Domkyrkoförsamlingen. I pastoratet samverkar församlingarna främst genom en ledningsgrupp bestående av de olika församlingsherdarna och en gemensam personalorganisation. Pastoratet ingår i Linköpings kyrkliga samfällighet tillsammans med Berga och Landeryds församlingar. Samfälligheten ansvarar för fastighetsförvaltning, ekonomi, personal och begravningsväsendet. 24

25 Samverkan - dialog Jesus sa: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Johannesevangeliet 15:5 Mikaelskyrkan är en del av kyrkan i världen och en del av samhället. God samverkan och dialog bygger på ett jämlikt och ömsesidigt utbyte där man bygger goda relationer och arbetar tillsammans i respekt för varandra. När detta fungerar berikar det alla parter. Målsättning Att vara en aktiv del av det goda samhället i Ryd och i Linköping, bland annat genom samarbete med tex kommunen, Linköpings universitet, ideella organisationer, Linköpings stift och Linköpings kyrkliga samfällighet. Att Ryds församling ska verka för och främja samexistens och religionsdialog med andra trossamfund och trosinriktningar, både kristna och andra religioner. Att skapa goda mötesplatser och nätverk med omkringliggande församlingar. Hur når vi målet Genom att fortsätta att odla kontakter med andra aktörer i Ryd och i Linköping. Genom att lära känna och samverka med andra trossamfund och trosinriktningar. Genom att delta i de mötesplatser som redan finns, och vara med och skapar nya. Prioriterade områden 25

26 Mikaelskyrkan - den röda ladan mitt i Ryd 26

27 Omvärldsbeskrivning / analys Ryd är en förortsstadsdel i västra delen av Linköping, med närhet till Linköpings Universitet och Mjärdevi Science Park, och med ca 3 km till citykärnan. Ryd är tydligt avgränsat med Rydskogen i öster, ett småhusområde i nordvästra delen, ett större område med flerbostadshus, och ett stadsdelscentrum. År 1965 var folkmängden endast 28 personer. Utbyggnaden av stadsdelen påbörjades under andra hälften av 1960-talet och färdigställdes i sin helhet Ryd har idag drygt invånare och är ett mångkulturellt område med över 20 nationaliteter representerade. I Ryd bor också ca 3000 studenter, vilket bidrar till den låga medelåldern; vid årsskiftet 2011/2012 var medelåldern i Ryd drygt 30 år. Varje år flyttar ungefär personer till och från Ryd. Ca 50 % av Ryds invånare är medlemmar i Svenska kyrkan. Ryd finns förskolor och fritidshem samt skolor från förskoleklass till år 9. Servicehus för pensionärer samt vårdbostäder finns också i Ryd centrum. Herrgår n är studenternas eget uteställe och drivs av studenter för studenter och är det självklara navet i studenternas Ryd. Drygt 90 % av de förvärvsarbetande arbetar utanför stadsdelen. Kommunikationerna till och från området är goda för cykel, buss och bil. Ryd centrum är ett stadsdelscentrum med både kommersiell och offentlig service med bl a livsmedelsaffär, restauranger, konditori, apotek, och tandläkare. Även vårdcentral, biblioteksfilial och fritidsgård finns i Ryd. Att vara kyrka i Ryd är att vara mitt i och en del av denna mångfald och verklighet. Hur når vi målet -rubrikerna på sid visar hur det kan ta sig uttryck just i Ryd. Omvärldsbeskrivning 27

28 Kom och upptäck mer av din kyrka 28

29 Det finns mycket mer... Församlingsinstruktionen beskriver vad Ryds församling är och vill vara. Bakom texterna finns det mycket mer tankar, pastoraler och handlingsplaner. En del av detta hittar du i bilagorna, och alla bilagor kan du få tillgång till genom församlingsexpeditionen i Mikaelskyrkan eller via e-post: Det finns även en församlingsrapport som är framtagen och bearbetad av Rikskyrkan, även den går att få tag på via församlingsexpeditionen. Bilagor: Formaliadelen Beredskapsplan för krishantering PM för begravning Doppastoral Handlingsplaner för: Ideellt medarbetarskap Konfirmandarbete Skolarbete Studentarbetet i Svenska kyrkan i Linköping Agendor utöver söndagens Högmässa: Kvällmässa Gospelmässa Bilagor 29

30 Gud är närvarande i allt som sker genom hela livet 30

31 Du är en del av kyrkan Mikaelskyrkan är din kyrka. Vill du bli döpt eller låta döpa ditt barn, gifta dig, konfirmeras eller bli mer delaktig i församlingen? Eller vill du berätta något, engagera dig, samtala vidare eller av någon annan anledning komma i kontakt med Mikaelskyrkan, så är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen. Välkommen till din kyrka! Telefon: E-post: Hemsida: Kontakt 31

32 Mikaelskyrkan 32 Foto och formgivning: Royne Mercurio

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Församlingsinstruktion för Haparanda församling

Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingspresentation Haparanda församling står inför utmaningar i sitt dagliga församlingsarbete. Vi vill möta människor i olika livssituationer vilket

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Världen vi lever i omvärldsbeskrivning Skäggetorps församling utgörs av stadsdelen Skäggetorp och Tornby och ett område norr om järnvägen

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Vada Sjökullar, Brottby Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Med omvärldsanalys Foto: Össeby-Garns kyrka I detta dokument används begreppet östra delen av Vallentuna kommun och med det menas Össeby

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3)

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) På väg mot 2020 Det här är Immanuel Immanuelskyrkans församling präglas av alla sina olika människor och alla sina olika verksamheter.

Läs mer

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet STUDIEGUIDE TILL BOKEN Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet I Liv i Kyrkan beskrivs gudstjänstförnyelsen i Katarina församling som en resa i 12 steg. Utgångspunkten är, säger Olle Carlsson, den maktlöshet som vi

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version 1 Teologisk grund för Equmeniakyrkan är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution. Församlingsordning, antagna av Enebykyrkans församling 2015-02-14. Församlingsstadgar, antagna av Enebykyrkans

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

En livsbefrämjande tro som vår drivkraft

En livsbefrämjande tro som vår drivkraft Teologisk grundtext styrdokument 1(6) Teologisk grundtext: En livsbefrämjande tro som vår drivkraft Vår identitet Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen

Läs mer

Kommunikationshandbok. ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi

Kommunikationshandbok. ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi Kommunikationshandbok ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi Introduktion Vad styr kommunikationen? Kommunikationsansvar Kommunikationsplattform -bilden av Svenska kyrkan Täby församling

Läs mer

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26)

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26) Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING 1. FÖRSAMLINGENS IDENTITET Församlingen är Guds skapelse. Gud kallar människor till gemenskap med sig själv och till en gemenskap med dem som blivit lemmar i Kristi

Läs mer

Fikalapp. Trovärdigt liv. En församling för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Fikalapp. Trovärdigt liv. En församling för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Trovärdigt liv En församling för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. får möjlighet att berätta om vad den tänker. I rundan får alla lämna sin egen reflektion utan att

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion För Starrkärr-Kilanda församling. Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: 2018-11-08 24/18. Kyrkoherdens godkännande, datum: 2018-11-05. Församlingsinstruktionen utfärdad

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Kyrkopolitiskt program

Kyrkopolitiskt program Kyrkopolitiskt program 2018 2021 den 21 maj 2017 Skriven av: Kyrkopolitiska gruppen Kyrkopolitiskt program 2018 2021 Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Skolan,

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6:

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Vid livets middagsbord visar vi varandra tillit i bön och samvaro. Alla får chans att vara mittpunkt, det finns tid att höras, tid att lyssna. Det

Läs mer

V D K AD AN J BE A HÖ G G VER ÖR D A

V D K AD AN J BE A HÖ G G VER ÖR D A VEM ÄR ÄR DU? DU? VAD KAN JAG GÖRA BEHÖVER DU? FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våragrundläggande grundläggande värderingar Våra värderingar VAD ÄR EN VÄRDEGRUND? Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Ett diskussionsmaterial om Västerås Lokala Överenskommelse, LÖK:en.

Ett diskussionsmaterial om Västerås Lokala Överenskommelse, LÖK:en. Ett diskussionsmaterial om Västerås Lokala Överenskommelse, LÖK:en. Det här är ett diskussionsmaterial. Det är inte någon färdig LÖK utan ett underlag att använda i diskussioner runt om i Västerås både

Läs mer

EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR

EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR EFK 2020. Hur ser livet ut om 10 år? Ingen av oss vet det. Mycket kan inträffa som radikalt ändrar förutsättningarna både i positiv och negativ bemärkelse för

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Verksamhetsplan för IMMANUELSKYRKAN. På väg mot 2020 DET HÄR ÄR IMMANUEL

Verksamhetsplan för IMMANUELSKYRKAN. På väg mot 2020 DET HÄR ÄR IMMANUEL Verksamhetsplan för IMMANUELSKYRKAN På väg mot 2020 DET HÄR ÄR IMMANUEL Immanuelskyrkan är en del av Guds församling i världen och präglas av alla sina olika människor och alla sina olika verksamheter.

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Policy för ideella medarbetare

Policy för ideella medarbetare Denna policy är församlingens arbetsmiljö-, mål-och policydokument för ideella medarbetare som tillsammans med anställda på olika sätt finns med i församlingens ideella uppgifter, grupper och uppdrag.

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Folkkyrka En Kyrka för Alla

Folkkyrka En Kyrka för Alla Folkkyrka En Kyrka för Alla Kyrkoval 2017 centerpartiets STIFTSGRUPP I Göteborgs STIFT vi ARBETAR FÖR en: välkomnande KYRKA I SAMHÄLLHET ung KYRKA HÅLLBAR KYRKA KYRKA MED MOTIVERADE FÖRTROENDEVaLDA MODIG

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek 1 2 2 vad tror du på? våga prova gud och kyrkan! Vi förutsätter inte att du som anmäler dig till konfirmandundervisningen

Läs mer

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken En öppen Folkkyrka fred, rättvisa, försoning och hållbar utveckling kyrkan mitt i livet solpaneler på Kyrktaken valprogram i kyrkovalet 2013 fastställt av partistyrelsen 20/2 Inledning Tusentals centerpartister

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Ett stort under Plan för konfirmandarbetet Att leva inför Guds ansikte

Ett stort under Plan för konfirmandarbetet Att leva inför Guds ansikte Ett stort under Plan för konfirmandarbetet 2017 Att leva inför Guds ansikte Hösten 2017 2 Maria Björkgren-Vikström och Stefan Myrskog KCSA Konfirmandarbetet i vår kyrka 85,9 % av 15-åringarna deltog 2016

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

VALPROGRAM för SOLLENTUNACENTERN Kyrkovalet 2017: En öppen och grön folkkyrka präglad av medkänsla och socialt ansvar.

VALPROGRAM för SOLLENTUNACENTERN Kyrkovalet 2017: En öppen och grön folkkyrka präglad av medkänsla och socialt ansvar. VALPROGRAM för SOLLENTUNACENTERN Kyrkovalet 2017: En öppen och grön folkkyrka präglad av medkänsla och socialt ansvar. Kyrkan ska vara en trygg plats i samhället där alla tas emot med värme. Centerpartiet

Läs mer

Religion = Organiserad tro på Gud med gemensamma traditioner och högtider.

Religion = Organiserad tro på Gud med gemensamma traditioner och högtider. Religion = Organiserad tro på Gud med gemensamma traditioner och högtider. 2 saker religioner håller på med: Existentiella frågor = Livsfrågor, t.ex. meningen med livet, vad händer när man dör, hur började

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Bollebygds- och Töllsjö församlingar som ingår i Bollebygds pastorat. I pastoratet finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två komministrar samt en diakonbefattning. Stiftsstyrelsen

Läs mer

Ett pastorat - Kinda pastorat Fem församlingar - Kisa - Västra Eneby - Tidersrum - Horn - Hycklinge

Ett pastorat - Kinda pastorat Fem församlingar - Kisa - Västra Eneby - Tidersrum - Horn - Hycklinge Ett pastorat - Kinda pastorat Fem församlingar - Kisa - Västra Eneby - Tidersrum - Horn - Hycklinge Ett häfte med information om vad du får för din medlemsavgift och hur vi vill verka som Kyrka här i Kindabygden

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Gud rör vid oss. Dop och nattvard. Nr 8 i serien Kristusvägen

Gud rör vid oss. Dop och nattvard. Nr 8 i serien Kristusvägen Gud rör vid oss Dop och nattvard Nr 8 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet Dop och nattvard är heliga handlingar och synliga tecken på att Gud kommer oss till mötes och rör vid oss. DOPET Både barn

Läs mer

S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga.

S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga. S:t Görans Katolska församling Karlskoga Hösten 2009 Församlingsbladet S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga. Välkomna tillbaka! Alla har vi säkert lagt märke till hur dagarna börjar

Läs mer