Församlingsinstruktion Össeby församling 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsinstruktion Össeby församling 2015"

Transkript

1 Vada Sjökullar, Brottby Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Med omvärldsanalys Foto: Össeby-Garns kyrka

2 I detta dokument används begreppet östra delen av Vallentuna kommun och med det menas Össeby församlings geografiska område, drygt halva ytan av Vallentuna kommun. (Se kartbild i den mer detaljerade omvärldsbeskrivningen). Markerade områden utgör analysen. Närheten till storstaden men ändå en landsbygd är den verklighet som gäller för människor som bor och vistas i Össeby församling. Det planeras nya bostäder i Kårsta och Karby/Brottby och det kommer att flytta in fler människor i den östra delen av Vallentuna kommun, särskilt under åren Då invånarantalet ökar sker automatiskt en satsning på skola, service, kommunikation, företagande och föreningsliv. Många som flyttar till Össeby arbetar på olika håll och pendlar varje dag till arbetsplatser, skolor och fritidsaktiviteter i Vallentuna samt andra kommuner i Stockholm län. Össeby församling behöver under kommande år utveckla sitt församlingsarbete i takt med tillväxt och utveckling i närsamhället och bygden. Det innebär att församlingen kan behöva göra sin röst hörd och vara med och påverka utvecklingen i kommunen. Befolkningsstruktur Generationsbyten i befintliga bostäder och nybyggnationer leder till att fler familjer med barn och unga kommer att flytta till östra delen av Vallentuna kommun. Idag är medelåldern i kommunen cirka 38 år och befolkningskurvan har sin tyngdpunkt i åldrarna där barn, unga och föräldrar finns. Församlingen bör fortsätta att satsa på arbetet med att nå just dessa målgrupper. (Se pastorala programmet). Lokaler, byggnader och kommunikationer Det är enkelt att åka buss från Brottby trafikplats till Stockholm och till Norrtälje samt med Roslagbanan från Kårsta till Vallentuna, Täby och Stockholm. Det lokala bussnätet i östra Vallentuna har begränsad linjedragning och turtäthet. Det är svårt för dem som inte har körkort och tillgång till bil att ta sig till lokaler där församlingen bedriver verksamhet. Det finns inga busslinjer som passerar förbi församlingens lokaler förutom i Angarn. Det saknas gångoch cykelvägar vilket gör att människor måste promenera på körbanan för att komma till kyrkorna och församlingshemmen. Församlingen har lämnat in ett yttrande till Vallentuna kommun i samband med det samråd som 2013 ägde rum kring översiktsplanen Karby/Brottby. I detta yttrande framfördes att det finns behov av äldreboenden i den östra delen av Vallentuna kommun samt att det finns önskemål om att det skall byggas cykelvägar till Össeby-Garns kyrka och Vada kyrka. 2

3 Kyrkornas och församlingshemmens lägen begränsar församlingens möjlighet att möta människor. På ett ekonomiskt hållbart sätt behöver församlingen hantera frågan kring sitt ägande och underhållet av befintliga lokaler och byggnader. Samtidigt behövs en satsning på att finna nya mötesplatser för de som bor och vistas i församlingen. Utveckling kärnverksamhet Det är tydligt att församlingen har två områden att arbeta i och att dessa områden har olika struktur och behov. Ett område utgörs av Kårsta/Ekskogen och det andra av Karby/Brottby, där Angarn, Vada och Össeby-Garn ingår. Förutom dessa samhällen finns små byar, grupper av hus och enskilda fastigheter spridda i bygden. När församlingen växer och utvecklar sin verksamhet kan en regelbunden återkommande behovsanalys vara betydelsefull. I samband med detta behövs en personalinventering och planering för tjänster samt för hur församlingen skall satsa på ideellt engagemang. Kommunikation/Information Många människor använder idag sociala medier för att skaffa sig information och söka kontakt. Församlingen är en del av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform (GIP) samt telefoniplattform (TPF). Församlingens hemsida är en viktig kanal för människor som söker information. Össeby församlings kyrkoblad delas ut till alla hushåll, men hur många som läser tidningen är något som församlingen behöver undersöka. De anslagstavlor som finns runt om i bygden är inte den bästa kanalen för information. Tavlornas placering är ofta dålig och konkurrensen om utrymmet från andra annonsörer är stor. Vid pendelparkeringar, busshållplatser och på Ica där många människor passerar finns få eller inga möjligheter att sätta upp information. Trottoarpratare med information sätts ut vid Ica och församlingens kyrkor i samband med gudstjänster och konserter. Idag finns personal från församlingen regelbundet på Karby biblioteket samt medverkar vi på Kårstabygdens dag. Kommunikationen och informationen behöver utvecklas och fler kontaktytor behövs inte minst med yngre och nyinflyttade. En fortsatt utveckling av sociala medier behövs och i takt med detta en kompetenshöjning bland församlingens medarbetare. Vårdboende och institutioner Församlingen samarbetar idag med Stångberga sjukhem och har nyligen startat ett utvecklingsprojekt för att stärka gemenskapen mellan boende, anhöriga och människor som bor runt om i församlingen. När äldre och vårdberoende behöver flytta från sina hus är de ofta hänvisade att flytta till centralorten Vallentuna. Många önskar att de kunde bo kvar i Össeby och ha fortsatt kontakt med sina vänner och med församlingen. Stångberga sjukhem bygger till en demensavdelning, men trots detta kommer äldre med behov av stöd tvingas flytta till Vallentuna. Församlingen behöver fundera på om det går att göra något för att upprätthålla kontakten med de äldre som flyttar till Vallentuna. Ett annat viktigt uppdrag för församlingen är att uppvakta politiker och beslutshavare för att framföra önskemålet om bostäder anpassade för äldre i den östra delen av Vallentuna kommun. Samverkan med Vallentuna församling Össeby har idag samarbete med Vallentuna församling i form av sammanlysta gudstjänster, arbete på vårdhem, sorgegrupper, familjerådgivning samt gemensam annonsering. En utökning av samarbetet kan ske genom pilgrimsarbete, information, diakonal verksamhet samt verksamhet runt konfirmand och ungdom. 3

4 Ekumenik och annan trostillhörighet Össeby församling är en del av Vallentuna kristna råd och samverkar med aktiviteter under året som exempelvis böneveckan och globala veckan. I församlingens verksamhet för barn och unga finns några familjer som är medlemmar i annat trossamfund som ekumenia kyrkan, grekiskortodoxa kyrkan och katolska kyrkan. Till verksamheten kommer också barn med muslimsk och buddistisk bakgrund. Församlingen kan bli bättre på att ta vara på mångfalden i dessa relationer för att bygga broar mellan människor och öka toleransen i samhället. Samverkan med föreningar och nätverk Församlingen har kontakt och samverkar med föreningar i bygden exempel PRO, Össeby hembygdsförening, Klockarborgs vänner och GOIF Kåre. Denna samverkan bör fortsätta och nya kontaker kan skapas med fler föreningar i området. Traditioner/kultur/natur/miljö I Össeby församling finns många kulturminnen och traditioner att bevara. Församlingen medverkar idag på flera sätt för att vårda kultur och miljö tillsammans med kommunen och föreningar som finns inom församlingens geografiska område. I områden runt Vada kyrka och Vada sjökullar, Kårsta by, Angarnssjöängen, Angarns kyrka, kyrkoruinen samt området runt Össeby-Garns kyrka finns idag samarbetet med bland annat Össeby hembygdsförening och Klockarborgs vänner. Församlingens engagemang kring kultur och miljö kan stärkas och nya möten ske mellan människor som bor/vistas i området. Ett samarbete mellan olika aktörer kan på sikt leda till en hållbar utveckling i bygden. Engagemang och ansvarstagande Ideella medarbetare kommer att behövas i den framtida kyrkan. Bland de förtroendevalda, kyrkvärdar samt ideella som idag engagerar sig i Össeby församling finns många som är äldre och som varit aktiva under många år i församlingen. I takt med att de åldras minskar deras möjlighet att fortsätta att ta ansvar i församlingen. Församlingen behöver satsa på att öka det ideella engagemanget och bredda ansvarstagande. Nya och yngre förtroendevalda och volontärer som kan ta över ansvaret succesivt behöver rekryteras. Kompetensförstärkning för att möjliggöra detta bör ske bland förtroendevalda, personal och ideella. Det behövs också en satsning på handledning och stöd för de människor som vill engagera sig i och ta ansvar för delar av församlingslivet. Genom att stärka engagemanget och ansvarstagandet kan församlingen utvecklas och bli rik på idéer och aktiviteter. Globalt perspektiv Össeby församling är en del av den världsvida kyrkan. Idag stöttar församlingen Svenska kyrkans internationella arbete, den årliga insamlingen till Världens barn, ett barnhem i Kenya samt en familj i Lettland. Församlingen vill fortsätta att föra en dialog med och engagera sig i olika projekt runt om i Sverige och världen samt möta behov från människor som bor i församlingen och som har en annan härkomst, tillhör ett annat samfund eller en annan religiös bakgrund. En mer detaljerad omvärldsbeskrivning kan erhållas från Össeby församlings pastorsexpedition. 4

5 Össeby församlings pastorala program Verksamhetside; Skapa mötesplatser för dialog om livet och kristen tro. Församlingen vill vara en synlig relevant mötesplats som ihärdigt uttrycker nådens människosyn. En församlings huvuduppgifter är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. (se KO 2 kap 1 ). Dessa fyra uppgifter ingår i allt församlingsliv och är inte isolerade från varandra. De berör olika sidor av mänskligt liv och ska alltid präglas av lyhördhet, varsamhet och dialog. Bilden av ett träd hjälper oss att förstå hur de fyra uppgifterna hänger samman; ett träd har en rot, stam och grenar. Kristus är roten genom vilken församlingen får del av det gudomliga och livgivande vattnet. Kyrkans uppdrag/mission är stammen. Grunden för uppdraget är Jesu egna ord till sina lärjungar och detta omfattar var och en som är döpt: Som Fadern har sänt mig sänder jag er. (Joh 20:21). Att bli döpt innebär att bli kallad av Jesus att leva som hans lärjunge och förmedla berättelsen om hans liv. Det sker genom att kristna firar gudstjänst tillsammans, deltar i undervisning och utövar diakoni. Dessa tre kan liknas som huvudgrenar i trädets lövverk. Bilden av en väv är ett annat sätt att beskriva församlingens liv. Inslagen med sina olika färger är församlingens uppdrag. Varptrådarna är församlingens organisation och den verksamhet som pågår i församlingen. När inslag och varptrådar korsar varandra blir församlingen en del av något större: av Svenska kyrkan och av Kristi kyrka på jorden. På vår hemsida finns information om våra kyrkor och verksamheter. MISSION Ordet mission betyder uppdrag. Det är alla kristna kyrkors uppdrag att förmedla berättelsen om Jesus och Guds kärlek till människor. Uppdraget bär alla döpta tillsammans. Det kan komma till uttryck på olika sätt. Det kan ske i organiserad form eller i spontana möten mellan människor. Det sker här hemma och ute i världen. Grunden för kyrkans uppdrag är Jesu egna ord: ni skall vittna om mig ända till jordens yttersta gräns. (Apg 1:8) Allt liv i församlingen vill uttrycka Guds sätt att se på människan: (nådens människosyn) - att varje människa är skapad och värdefull och har något viktigt att bidra med - att var och en är älskad av Gud och får leva i Guds förlåtelse - att var och en behövs i församlingen, både med sina starka sidor och sina svagheter och begränsningar - att varje medlem i församlingen är en del av kyrkan i världen. I kontakt med församlingar i Sverige och i andra delar av världen får Össeby församling inspiration och gemenskap i kyrkornas gemensamma uppdrag. Församlingen har vänförsamlingar i Lettland och deltar genom kollekter i Svenska kyrkans olika biståndsprojekt. Genom församlingens internationella grupp och kören Össeby Gospel stöder församlingen ett barnhem i Kisumu i Kenya. Össeby församlingen har ett ansvar att vara kyrka för alla som bor och vistas inom församlingens geografiska område. Det betyder att församlingen ska kommunicera med och ge information till alla i församlingen, inte minst de nyinflyttade. Utmaningar/fokusområden Aktivt arbeta för att finna nya mötesplatser för dialog om livet och kristen tro. Arbeta för ökad medvetenhet att vi är en del av en världsvid kyrka. Utveckla församlingens kommunikation och informationskanaler och arbeta särskilt med nyinflyttade och dem som vistas i församlingen. 5

6 GUDSTJÄNST Gudstjänstfirandet, i dess olika former är navet i församlingens liv. I gudstjänstlivet finns kraft att hämta från Gud i lovsången, bibelordet, nattvarden och musiken. Där får vi be för världen och för alla som bor och vistas i församlingen. Såväl liturgin i gudstjänsterna, som musiken och kyrkorummet är språk för människans möte med Gud, med andra och med sig själv. Hela livet med dess glädje och sorg ryms inom gudstjänstens ram. Dop, konfirmation, vigsel och begravning är gudstjänster som kallas kyrkliga handlingar. Vid dopet får individen del av dopets gåva. Vid konfirmationen säger konfirmanden ja till sitt dop och vid vigseln säger människor som funnit sin livskamrat ja till varandra. Vid begravningarna tar sörjande farväl av sina avlidna, överlämnar dem till Gud och söker tröst hos varandra och hos Gud. Musiken och körsången är en viktig del av det kristna livet och gudstjänsten. Genom musiken får människan uttrycka sin lovsång. Att spela och sjunga, men också att lyssna till musik öppnar för mötet med Gud. Församlingen eftersträvar en musikalisk bredd och delaktighet för alla åldrar i våra gudstjänster. Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung hans lov i de trognas församling. (Ps 149:1) Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. (Matt 7:7) Församlingens strävan är att fira gudstjänster som angår och berör, som rymmer glädje och hopp, förlåtelse och upprättelse och därmed rustar för livet. Det ska finnas utrymme för sökande, och för människors längtan, efter andlighet i församlingens kyrkor. Delaktighet och engagemang i olika former uppmuntras. Efter gudstjänsten eftersträvas till fortsatt gemenskap och att i större utsträckning öppna för samtal och dialog, t ex vid kaffebordet. Gudstjänsterna kan variera vad gäller tilltal och form. Församlingen strävar efter att hitta en rytm med andakt och gudstjänst både på vardag och helgdag i var och en av våra vackra kyrkor. I församlingen firas regelbundet gudstjänst och andakt på vårdhem och i vår vardagsverksamhet. Som regel firas huvudgudstjänst i en av våra kyrkor varje söndag. I stort sett firas nattvard varje vecka i någon av våra gudstjänster. (I genomsnitt firas nattvard i huvudgudstjänsten varannan vecka.) Utmaningar/fokusområden: Arbeta för ökad delaktighet och gemenskap, både i gudstjänsten och vid kyrkkaffet. Att fånga upp och ta vara på viljan hos den som vill göra en ideell insats i församlingens gudstjänstliv. Utveckla en vardagsrytm för gudstjänst i församlingen. 6

7 LÄRANDE/UNDERVISNING Med undervisning menas här ett livslångt lärande där människan kan växa och mogna genom att integrera sin livserfarenhet med ett utforskande och en fördjupning av den kristna tron. Människor i olika åldrar och olika livssituationer möts i församlingen. Samspelet i dessa möten kan bidra till individens bearbetning av livets och trons frågor. I församlingen ska finnas tid, plats och en varm och trygg atmosfär för samtal och funderingar kring livets frågor. Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. (Mark 4:31-32) Människan växer hela tiden och i gemenskap med andra uppstår kraft. En uppgift för alla kristna är att ibland och under en tid vara någons medvandrare på livets väg. Det handlar om att gå bredvid, lyssna, ställa en fråga, bidra med en tanke och dela med sig av sin erfarenhet och kunskap. Behovet av en medvandrare kan uppstå när som helst i livet. Under tider i livet kan den som varit medvandrare behöva en sådan för egen del. Att både tas i bruk och behöva andra hör till det kristna livets grundvillkor. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:19-20) Dopet är en av den kristna trons hörnstenar. Undervisning om dopet riktar sig till föräldrar, barn, unga och vuxna. I dopsamtal, gudstjänstförberedelser, konfirmationsundervisning och olika samtalsgrupper ska det finnas möjlighet till ett kontinuerligt lärande. I kontakt med förskolor och skolor, arbetsplatser och nätverk i närsamhället kan församlingen bidra med tankar och reflektioner. Lärandet finns med i allt som sker i församlingen. Det är särskilt viktigt att lärandet också pågår bland dem som har ett särskilt ansvar i församlingen, d v s bland förtroendevalda, personal, timanställda samt bland ideella medarbetare. Össeby församling vill rusta föräldrar, faddrar samt far- och morföräldrar så att de med glädje, stolthet och lyhördhet kan vara förmedlare av tron för den unga generationen. På så sätt kan de ta ansvar för den kontinuitet som behövs för att församlingen ska kunna finnas kvar och utvecklas i vår tid. Samtalsgrupper, studiecirklar, föredrag och bibelstudier finns i församlingen för vuxna. Utmaningar/fokusområden: Att se till att det finns tid och plats för lärande i allt församlingen gör, särskilt bland barn och unga. Att ge fler vuxna, speciellt i åldersgruppen år, en möjlighet till dialog om livet och kristen tro. Att hålla kontakt och föra dialog med förskolor, skolor och föreningar. 7

8 DIAKONI Diakoni är det som görs för att omsätta Kristi barmhärtighet i handling. Det är ett samlingsord för kyrkans sociala arbete där det är självklart att sträcka ut en hjälpande hand till en medmänniska. Bär varandras bördor (Gal 6:2) Alla människor kan hamna i utsatta situationer. Empati och stöd från någon kan vara den hjälp en människa behöver för att ta sig igenom sina svårigheter och komma vidare i livet. Ett diakonalt förhållningssätt innebär att varje människa har något att bidra med i mötet med en medmänniska. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. (Rom 12:15) Församlingens diakonala uppdrag utgår ifrån att alla människor är skapta med lika värde. Uppdraget manar varje kristen att tjäna sina medmänniskor. Detta sker i församlingens olika sammanhang; på kyrkogården, i gudstjänsten, på institutioner, i enskilda möten och i församlingens olika verksamheter. Det diakonala arbetet riktar sig till människor i alla åldrar och ska ge plats för möten över olika gränser, t ex gränser mellan människor med olika generation, social klasstillhörighet, etnisk bakgrund, sexuell läggning, livsåskådning och tro. Gör inte skillnad på människor. (Jak 2:1) Kyrkorummet är i sig en plats där människor kan få lugn och ro och tid att tänka efter och hämta ny kraft. Det diakonala uppdraget kräver mångas engagemang, vilket innebär att arbetet med att rekrytera och stödja ideella medarbetare är en viktig del av det diakonala arbetet i församlingen. I församlingens diakoni ryms gemenskap, prästernas enskilda själavård och krisarbete samt samtal i samband med sorg och andra bekymmer som hör livet till. Församlingens erbjudande om samtal är något som gäller hela livet igenom. Församlingen är också en mötesplats för äldre människor med dagträffar, födelsedagsfest samt kontakt och verksamhet på vårdboenden och sjukhem. Församlingen har uppdraget att tjäna människor i ett större sammanhang ute i världen. Det sker genom att församlingen engagerar sig och samverkar med Stockholms stift och med andra kristna kyrkor i olika projekt. I diakoniuppdraget ligger också ett profetiskt ansvar att vara en röst förmänniskor som far illa i vår närhet eller ute i världen, men som har svårt att göra sin röst hörd. Likt de bibliska profeterna ska församlingen analysera samtiden och i alla lägen hävda människans okränkbarhet. Utmaningar/fokusområden: Att upptäcka när någon far illa eller är särskilt utsatt och då ta oss tid, se och lyssna. Att ge tid för samtal och peka på möjligheten till själavård. Att utveckla det ideella engagemanget i församlingen och världen. 8

9 9

10 10

11 S venskan kyrkan Össeby församling 11

12 Besöks- & Postadress: Prästgårdsvägen 15, Brottby Telefon: Fax: Öppettider: tis, tors, fre, kl ons, kl

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 1. Vår omvärld Fakta: Invånare: 1177 Medlemmar i svenska kyrkan: 978 personer (per 091231). Ullångers församling bildar pastorat med Vibyggerå församling.

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vision Husby församling vill vara en öppen katedral av glädje och helighet. Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vårt uppdrag, vår mission, är att vara kyrka i vår tid och i vår

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

B. Välsignelse inför skolstarten

B. Välsignelse inför skolstarten B. Välsignelse inför skolstarten De barn som skall börja skolan kan välsignas på våren strax före skolstarten på hösten. Välsignelsehandlingen leds av en präst en annan församlingsanställd. Välsignelsen

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka Guds rike är nära Jag kunde inte låta bli att låta tankarna fara iväg en aning när jag satt här i kyrkan för ett par veckor sedan och lyssnade till Anders Bengtsson

Läs mer

Välkommen till konfirmation!

Välkommen till konfirmation! Sommar 2013 Välkommen till konfirmation! Varje år bjuder Svenska kyrkan in ungdomar som fyller 14 år till konfirmation, därför får er familj denna inbjudan. Denna gång handlar det om sommarkonfirmation.

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32).

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32). Inledning Vår Frälsare Jesus Kristus, som skaffat fram en fullkomlig förlåtelse åt hela världen (Rom 5:18) säger: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek 1 2 2 vad tror du på? våga prova gud och kyrkan! Vi förutsätter inte att du som anmäler dig till konfirmandundervisningen

Läs mer

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Världen vi lever i omvärldsbeskrivning Skäggetorps församling utgörs av stadsdelen Skäggetorp och Tornby och ett område norr om järnvägen

Läs mer

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro?

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? DU ÄR Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? värd mer än GULD KONFIRMAND MALMÖ 2016-2017 GRATTIS DU FYLLER FJORTON! Tänk dig att

Läs mer

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395. A. Vigsel Ett villkor för vigsel är att man har intyg över hindersprövning. Detta intyg får utfärdas tidigast den sjunde dagen från det hindersprövningen begärdes och är i kraft i fyra månader. De som

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Godkänd i Östmarks församlings kyrkofullmäktige i april 2011. Antagen av Karlstads stifts Domkapitel i september 2011. Innehållsförteckning:

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN Bromölla Söndagar Torsdagar DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING December 2015 S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00 Sakramental

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

1: Kyrkomusikernas riksförbund (registrerat: 2016-02-05 14:05:48)

1: Kyrkomusikernas riksförbund (registrerat: 2016-02-05 14:05:48) 1: Kyrkomusikernas riksförbund (registrerat: 2016-02-05 14:05:48) Namn på kontaktperson (obligatoriskt) Ingela Sjögren Befattning 2. Kyrkokyrkohandboksförslaget 2016 ska ge möjlighet till lokal gestaltning

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

Församlingsbrev. Hösten 2009

Församlingsbrev. Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Församlingsbrev Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Ny kyrkoherde Kära församling! Det är er nye kyrkoherde som skriver denna hälsning, och det är väl på sin

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Församlingsinstruktion Norra Kyrketorps församling 2006-2009

Församlingsinstruktion Norra Kyrketorps församling 2006-2009 Församlingsinstruktion Norra Kyrketorps församling 2006-2009 1 1 2 Innehåll Vad är vi?...3 Värdegrund... 3 Var är vi?...5 Omvärldsanalys... 5 Vad vill vi? Vad skall vi?...7 Huvudgudstjänster och övriga

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD

FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD (JOHANNES EVANGELIET 10:10) Kyrkoherdens påskhälsning: Via dolorosa Oftast kallar vi den för "korsvägen" (via crucis) eller

Läs mer

AV ANDREAS WEJDERSTAM DE OSEDDA DAGAR VI MÖTER MED TRÖST

AV ANDREAS WEJDERSTAM DE OSEDDA DAGAR VI MÖTER MED TRÖST FÖREDRAG VID STIFTELSEN SANKT ANSGARS 60-ÅRSJUBLIEUM 2009-10-31 AV ANDREAS WEJDERSTAM SÅ FORTSÄTTER DET DE OSEDDA DAGAR VI MÖTER MED TRÖST INLEDNING Stiftelsen Sankt Ansgar firar 60 år. Kyrkan mitt i Studentstaden.

Läs mer

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD!

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! Utdrag ur Handlingsplan för dopuppföljning 0-18 år i Vantörs församling 2011 Omvärldsbeskrivning av Vantörs församling ur perspektivet Barn & Unga Vantörs församling 1957 delade

Läs mer

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se Tureholms kyrkan april-september 2014 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. n 2 www.tureholmskyrkan.se Tre blir ett Text: Derek WALLES När jag för flera

Läs mer

Vad händer när man dör? Behövs jag? Hur började allting? VARFÖR SKA JAG KONFIRMERA MIG? VAD HANDLAR KONFIRMATION OM?

Vad händer när man dör? Behövs jag? Hur började allting? VARFÖR SKA JAG KONFIRMERA MIG? VAD HANDLAR KONFIRMATION OM? Konfirmation 2016 VARFÖR SKA JAG KONFIRMERA MIG? Brukar du fundera kring kärleken, livet, Gud, döden, framtiden, sex, vänskap, sorg och glädje? Vill du prata om det med andra? Då kan konfirmation vara

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer.

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Stötta före detta missbrukare? Bibelstudier? Finnas på fängelser? Stöd vid kriser? Stödja anhöriga till dementa? Ungdomsgrupper och läger? Musik- och temagudstjänster?

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

080525 Första söndagen efter Trefaldighet Lars B Stenström

080525 Första söndagen efter Trefaldighet Lars B Stenström 080525 Första söndagen efter Trefaldighet Lars B Stenström Som en färja över mörka vatten 2480 passagerare kan finlandsbåten Amorella ta Två och ett halvt tusen människor kan genom att kliva ombord på

Läs mer

Hur blir kyrkan relevant?

Hur blir kyrkan relevant? Mats Lindgren Hur blir kyrkan relevant? RESULTAT FRÅN EN UNDERSÖKNING OM SVENSKARNAS SYN PÅ EN TROVÄRDIG OCH RELEVANT KYRKA 11 MAJ 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Att som organisation vara

Läs mer

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare)

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) Änkans gåva Han satte sig mitt för tempelkistan och såg

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

Nytt verksamhetsår. Kyrkohedens sida

Nytt verksamhetsår. Kyrkohedens sida Kyrkohedens sida Varje fredag när medarbetarna i Bunge pastorat haft personalmöte, så har vi ägnat oss åt olika andliga övningar. Det har vi gjort för att söka skärpa sinnena och för att öva oss att upptäcka

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner /Joh 15:13/ Församlingsbladet Fastan

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter.

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter. ANDRA SÖNDAGEN UNDER 2. SÖNDAGEN ÅRET (ÅRGÅNG UNDEr året C) 17 JANUARI (år C) (20 2016 JANUArI 2013) Tidsram: 20-25 minuter. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN

VINGÅRDSARBETARNAS LÖN VINGÅRDSARBETARNAS LÖN 25:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG A) (21 SEPTEMBER 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 20:1-16 Vingårdsarbetarnas lön Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början

Läs mer

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg Fastlagssöndagen Esto mihi Kärlekens väg Fastlagssöndagen anger tiden före fastan. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar. Ordet

Läs mer

VI FIRAR PINGST PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter.

VI FIRAR PINGST PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. PINGSTDAGEN (ÅR C) (19 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. VI FIRAR PINGST Dagens evangelieläsning är antigen Johannes 14 kapitel eller Johannes 20 kapitel (se hänvisning nedan), men eftersom kyrkoårets

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Husförsamlingen. Inledning

Husförsamlingen. Inledning Husförsamlingen Inledning Ett viktigt drag i den första församlingens liv är de kristnas samlingar i hemmen för att fira gudstjänst eller på annat sätt dela kristen gemenskap. Den första församlingen har

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org

Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Från Per and Abbi Åkvist E-nyhetsbrev-Vinter-10 januari, 2010 www.peroabbi.org Käre vän, Vi hoppas och tror att det nya året har börjat bra för dig!!! Paulus uppmanar oss i 1kor13:5 Pröva er själva om

Läs mer

Kyrkoår och evangeliebok

Kyrkoår och evangeliebok Introduktion till avsnittet Evangelieboken i Psalmer och Sånger Kyrkoår och evangeliebok Den första kristna församlingen samlades från början till gudstjänst på söndagen, Herrens dag (t.ex. 1 Kor 16:2).

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter.

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan) Lasaros uppväcks Systrarna skickade

Läs mer