Församlingsinstruktion 2016 för Höks Pastorat. Halmstad och Laholms kontrakt Göteborgs stift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsinstruktion 2016 för Höks Pastorat. Halmstad och Laholms kontrakt Göteborgs stift"

Transkript

1 Församlingsinstruktion 2016 för Höks Pastorat Halmstad och Laholms kontrakt Göteborgs stift I pastoratet ingår Veinge-Tjärby, Knäred, Hishult, Hasslöv-Våxtorp och Ränneslöv-Ysby församlingar. I pastoratet finns 5 prästbefattningar: en kyrkoherde och 4 komministrar samt 0 diakonbefattning/ar. Stiftsstyrelsen har beslutat att minst 4 komministerbefattningar skall finnas i pastoratet. En kyrkomusiker ska vara kantor. I pastoratet finns följande kyrkor/kapell/gudstjänstlokaler: Tjärby kyrka, Veinge kyrka, Mästocka kapell, Knäreds kyrka, Hishults kyrka, Våxtorps kyrka, Hasslövs kyrka, Ränneslövs kyrka och Ysby kyrka. Församlingarna följer riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: , Kyrkoherdens godkännande, datum: Församlingsinstruktionen utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift; datum och paragraf

2 2 1. INLEDNING Arbetet med att ta fram församlingsinstruktionen har genomförts gemensamt i Höks pastorat av förtroendevalda och kyrkoherden. Kyrkoherden har till sin hjälp haft personalen i pastoratet. I arbetet med att ta fram församlingsinstruktionen har vi följt grundfrågorna Vad är vi? Var är vi? Vad vill vi? Vad skall vi?. I varje fråga har beaktat hur den påverkar barnens liv. Vi har också tagit hänsyn pastoratets krympande ekonomi och förhållandet mellan pastoratet och de församlingar som ingår i pastoratet. Utifrån dessa frågor har vi ställt oss ett antal följdfrågor till varje rubrik och svaren på dessa ligger till grund för församlingsinstruktionen innehåll. Grundläggande värderingar Varje människa, och hela skapelsen, är älskad av Gud. Ur den enskilda människans erfarenhet av det djupt mänskliga vill vi i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission ge utrymme för individen att möta Gud, den treenige. Vi tror: - att varje individs erfarenhet av mötet med Gud har en individuell innebörd, tolkning och gestaltning, - att den kristna tron är en under snart tvåtusen år delad erfarenhet som förstådd och gestaltad i vår tid är den korsväg där det allmänmänskliga och det gudomliga kan förenas. Vi ska verka för att det som är olika hos oss människor inte ska utgöra något hinder att närvara i vår verksamhet. Att vara rädda om varandra, att se varandra som en Guds avbild och gåva, är vårt uppdrag.

3 3 2. Vad är vi, Identitet KYRKA OCH FOLK I arbetet med församlingsinstruktionen har vi ofta kommit fram till kyrko- och folkkyrkobegreppen. Enkelt uttryckt: vad innebär det att vara församling och kyrka i vår tid med våra kyrkotillhöriga? Svaret blir för vår del att vara en kyrka för alla dem som tillhör Svenska kyrkan i våra församlingar, men också att ha omsorg om de andra i vår närhet. Vem tillhör kyrkan? Det är lätt att fastna i tanken att gudstjänstbesökarna, de förtroendevalda, de anställda och andra som på något sätt deltar i våra aktiviteter skulle utgöra kyrkan (läs församlingen). Det är också i denna verksamhet det mesta av våra resurser läggs. Särskilt gäller detta verksamheten med och för barn. Man kan då fråga sig vilka de övriga församlingsborna är. Totalt bor det drygt personer i Höks pastorat 8800 tillhör kyrkan. Dessa är fördelade någorlunda jämnt i de tidigare pastoraten Veinge Tjärby, Knäred Hishult, Hasslöv - Våxtorp och Ränneslöv Ysby. Av dessa personer möter vi som kyrka ungefär en femtedel, medan övriga församlingsmedlemmar i hög grad är en okänd grupp människor. Det är också i denna grupp av okända som vi ser de utträden ur kyrkan som förekommer. Samtidigt går det inte att bortse från att dessa människor med alla sina olikheter också är en del av församlingens sätt att vara kyrka. Vem är kyrkan? När man ser på kyrkan som summan av gudstjänstbesökarna, de förtroendevalda, de anställda och andra som på något sätt deltar i våra aktiviteter, så blir det som är synligt för var och en tecknet på vilka som utgör kyrkan. De flesta känner ändå någon som inte tillhör denna grupp, men som de uppfattar som troende eller kyrkliga. Det finns också personer i den kyrkliga verksamheten som de uppfattar som okyrkliga. Vi kan utifrån detta förstå att det finns

4 4 människor utanför den organiserade kyrkliga gemenskapen som vi inte vet vilka det är, men som ändå är personer som vi skulle uppfatta som en del av en verklig kyrka. Med detta kan vi också ana att det kan finnas en horisont mot Guds heliga och allmänneliga kyrka som vi inte kan se eller förstår. Helig eller allmännelig? Den som är helig är okränkbar, fridlyst. Den som är helig får inte skadas. Ibland används avskild som beskrivning av ordet helig. Guds helighet är en del av vår tro, men trosbekännelsens ord en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund pekar inte mot Gud utan mot vad som tillhör Gud. Heligheten hör till dem som tjänar Gud. De heligas samfund kan användas i en snävare betydelse, pekande mot kyrkfolket, men det kan också användas för de människor som i sina liv används av Gud för att göra Guds rike synligt och närvarande. Ordet och sakramenten Evangeliet om Jesus Kristus är kyrkans centrum och livskälla. Det möter oss i församlingens gudstjänst. Evangeliet kan uppfattas som Guds levande ord, Jesus Kristus. Sagt med evangelisten Johannes ord: I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det (Joh. 1:1-5). I ordet, dopet och nattvarden möter oss Guds levande ord. Förutom de människor som är den heliga, allmänneliga kyrkan är också Guds levande ord och tron på Gud, Fadern, Sonen och Den heliga anden, det som gör församlingen till en kyrka i världsvid kristenhet.

5 5 3. Var är vi Omvärldsanalys Höks pastorat omfattar större delen av Laholms kommuns landsbygd. I söder och sydväst gränsar pastoratet till Lunds stift och i öster till Växjö stift. I norr mot Snöstorps pastorat och i väster mot Laholm pastorat. Det gör att Höks pastorat är geografiskt mycket utspritt även om merparten av befolkningen bor i samhällena Veinge, Genevad, Knäred, Hishult, Hasslöv, Våxtorp, Ysby, Ränneslöv och Vallberga. Trakten är gammal och i alla de nio gamla socknarna har medeltida kyrkor stått. Bygden är blandad med allt från rikt slättland till kargare höglänt skogsland. Genom landskapet rinner några åar av vilka Lagan dominerar. Längs dessa har kyrkorna och samhällena i pastoratet vuxit upp. Med järnvägens uppbyggnad förflyttades befolkningen till stationssamhällena i Vallberga och Veinge från de gamla byarna medan järnvägen drogs i omedelbar anslutning till Knäred. Längs med järnvägen från Halmstad till Markaryd löper den ganska tungt trafikerade väg 15. Genom Våxtorp och pastoratet går också den likaså tungt trafikerade väg 24 mellan Laholm och Örkelljunga. I pastoratet finns inget gymnasium, men högstadieskolor i både Veinge och Våxtorp. Skolor och förskolor för de yngre finns i Genevad, Veinge, Knäred, Hishult, Hasslöv, Våxtorp och Ysby. Äldreboende finns i Veinge, Knäred, Våxtorp och Ränneslöv. Mataffärer finns i Veinge, Knäred, Hishult, Våxtorp och Ysby. Restauranger och gatukök finns i Veinge, Knäred, Hishult, Våxtorp och Vallberga. Arbetssituationen är relativt god, många arbetar lokalt i egna och andra mindre företag ofta inom jord- och skogsbruk. De större privata arbetsgivarna finns främst i industrierna i Knäred och Våxtorp. Skolorna och äldreboendet har ett flertal anställda. Många arbetar utanför pastoratet.

6 6 I Knäred och Hasslöv finns tillfälliga boenden för asylsökande. Där kan pastoratet delta som en intressent i kontakterna med de asylsökande och aktivt bjuda in till vår verksamhet. Det finns ett antal familjehem i pastoratet, där barn och ungdomar ofta kommer ur svåra förhållanden. När det gäller alkohol och droger förekommer påverkan i yngre åldrar. En viss social kontroll kan vara av godo i denna fråga. Situationen för vuxna förefaller vara lik rikssnittet när det gäller familje- och missbruksproblematik. I församlingarna finns idrottsföreningar, hembygdsföreningar och samhällsföreningar och en del andra föreningar som i ganska stor utsträckning präglar det som händer i samhällena. Ett samarbete finns mellan pastoratet och dessa föreningar. Främst i Knäred och Hishult finns livaktiga frikyrkoförsamlingar. Samarbetet med dessa är begränsat. För barn och ungdomars sysselsättning är idrottsföreningarna och församlingarna de stora aktörerna vid sidan av skolan. Framförallt är det en del yngre ungdomar som inte finns med i idrottens verksamhet som saknar fritidssysselsättning. Vi som är med men inte deltar Vi har utifrån våra erfarenheter av människor som vi ofta träffar i andra sammanhang än de kyrkliga, försökt bilda oss en uppfattning om hur de som inte är aktiva i kyrkan upplever kyrkan. Vi uppfattar att de i huvudsak delar våra värderingar i vårt arbete med barn och ungdomar och att de uppskattar vårt arbete i stort även om undantag finns. Undantagen handlar troligen i hög grad om rädsla för att barnen skall utsättas för en mission som pådyvlar en tro på ett sätt som man i värsta fall tror kan vara skadliga. Det gäller inte bara barnen utan i hög grad även dem själva. Trots detta tror vi att de ser kyrkan, och då Svenska kyrkan, som viktig i sina liv. I detta sammanhang är vår diakonala omsorg viktig. Så även om det inte angår dem ska kyrkklockorna ringa och gudstjänst firas.

7 7 I gudstjänsten tror vi att de i hög, men varierande grad, saknar referenser. Det språk som man möter ter sig obegripligt, fromt men innehållslöst. Gester och beteenden upplevs ofta märkliga och kanske övertolkas de också, men utan att, den kristna, innebördens udd har uppfattats. Att vi som kan detta språk, i ord och handling, kan uppfattas som ett kyrkligt innegäng är uppenbart och risken att göra bort sig upplevs säkert som överhängande. I väntan på en kris eller en katastrof kan kyrkan ändå vara en tyst vän man kan lita på. 4. Var är vi och vart vill vi, Pastoral nulägesanalys och vision Vi vill fortsatt vara en kyrka på landsbygden, med verksamhet som sträcker sig ut i församlingarnas alla hörn till alla åldrar. Där ska vi verka för att alla ska ha möjlighet att på något sätt kunna vara med i samtalet och reflektionen. Vi ska fortsätta verka för att Guds Ord rent och klart förkunnas och att människor tillsammans delar brödet och vinet. GUDSTJÄNSTEN Huvudgudstjänst firas i de tidigare pastoraten varje söndag och helgdag, av tradition som högmässogudstjänst, högmässa och familjegudstjänst. Nattvard firas minst var tredje vecka. Varannan vecka sammanlyses gudstjänsterna i Knäred och Hishult. Gudstjänsten kan sammanlysas upp till 8 gånger per år. Antalet gudstjänster är drygt 200 per år. Gudstjänster kan firas gemensamt med en annan kyrka. Det är önskvärt med ett rikare utbud av varierande gudstjänstformer som bättre svarar mot människors olika förförståelse och längtan. Särskilt angeläget är det att utveckla gudstjänstformer som möter barn och ungdomars begreppsvärld på ett för dem relevant sätt. Vi ska försöka hitta nya former eller tilltal i våra gudstjänster, så att det som kan upplevas som främmande och osäkert för den ovane kan uppfattas som välkomnande, begripligt, upprättande, förlåtande

8 8 och nåderikt. Detta förhållningssätt ska möta kyrkobesökaren redan i porten och skapa en grund för en gudstjänst med delaktighet för varje kyrkobesökare. En övergång från musikgudstjänster, där gudstjänsten är inbakad som en gäst i en konsert till en gudstjänst där musiken är en del i gudstjänsten På de äldreboenden som finns i pastoratet firar vi gudstjänst regelbundet. Dop, vigsel och begravning Antalet dop, vigslar och begravningar är någorlunda stabilt, med variationer över åren. Det finns en vikande trend när det gäller antalet dop och insatser har gjorts för att göra dopen tillgängligare Antalet dop, vigslar och begravningar kommer sannolikt att öka något under de närmaste åren. UNDERVISNING Undervisning sker i Svenska kyrkans sammanhang med dess traditioner, möjligheter och gränser. I alla sammanhang är undervisningen levande och medvetandegjord. Från mötena med de minsta till samlingar med de äldre. Arbetsredskapet är den egna rollen, personligheten, kunskapen och tron, som återkommande reflekteras och sätts i det sammanhang man verkar. Det är inte i första hand en lärosats som ska förmedlas, utan ett utbyte av erfarenheter. Vi vill ge fler möjligheter till samtal och reflektion genom fler och mer olika mötesplatser. Konfirmation Konfirmationen har en särställning i församlingens undervisning. Andelen konfirmander är stor. Ledorden i konfirmationsundervisningen är: respekt, samtal, trygghet, frihet från prestation, erfarenhet och kunskap. Det är utmaning inför framtiden att kunna behålla den starka position som konfirmationen har i pastoratet.

9 9 Skola och föreningar Samarbetet med skolan är viktig för Höks pastorat och bör utvecklas i de former som redan finns. Vi har ännu skolavslutningar i kyrkan. En fördjupad kontakt med de olika föreningar som finns i församlingarna kan ge oss nya infallsvinklar till hur mötesplatserna kan vara. Det kan också ge en större kontaktyta med människorna i församlingarna. DIAKONIN Diakonin genomförs både lokalt, genom egna insatser och internationellt, främst genom att förmedla kollekter och gåvor. Pastoratet medverkar för tillfället inte i Jourhavande präst, men har för avsikt att vara med när personalsituationen tillåter det. Lokalt Vi har besöksgrupper och träffar. En del av komministrarnas arbetstid används också till rent diakonala ändamål. Vi samlar in en del kollekter till akut hjälp för de som behöver lite för dagen. I övrigt arbetar vi med att öka det diakonala medvetandet så att den diakonala ansatsen naturligt ska finnas i varje verksamhet och vi vill satsa på att utöka det diakonala medvetandet genom fortsatt utbildning. En del särskilda insatser görs gentemot barn och ungdomar samt asylsökande. Nationellt Satsar vi på att ge stöd åt organisationer med en tydligt diakonal uppgift. Internationellt Vi vill bli bättre på att driva insamlingar till gagn för ett långsiktigt hjälparbete och att bli snabbare på att få in hjälpande medel vid akuta katastrofer. Vi vill handla alltmer Fair Trade och miljömärkt.

10 10 MISSION Tron förs inte med automatik vidare från generation till generation utan måste erövras hela tiden. Det innebär att vi i alla sammanhang måste ge vår omgivning instrument för att tolka och förstå sina erfarenheter. Det gör vi genom att skapa en bred plattform av mötesplatser där samtalet och reflektionen kan föras utifrån människors egna erfarenheter men också på en traditionellt kyrklig grund. Genom fler och mer olika mötesplatser vill vi ge fler möjligheter till samtal och reflektion. 5. Barn med mera EKONOMI Sedan sammanslagningen till en samfällighet 2010 har det egna kapitalet i församlingsverksamheten minskat kraftigt. Ett medvetet budgetarbete krävs för att balansera utgifter mot intäkter. Det finns anledning till en viss återhållsamhet när det gäller ytterligare insatser. Vi måste se över den insats vi gör idag och anpassa oss till en annan och lite mindre kostym. Ett sätt att göra detta är att värdera allt vi gör ur ett ekonomiskt perspektiv, så att pastoratets resurser används långsiktigt och uthålligt. Vi kan arbeta på att skapa nya samarbetsformer. Alternativ är att utnyttja användandet av de stöd som kyrkan centralt erbjuder men också genom samverkan med någon grannförsamling i Svenska kyrkan. Samarbetet kan härröra sig till både verksamhet och personal. MILJÖ Pastoratets resurser används med långsiktiga mål så att vi är uthålliga när det gäller miljö och hållbarhet.

11 11 FÖRSAMLINGSRÅD Församlingsråden fullgör sin uppgift i enlighet med kyrkoordningen. Därutöver kan församlingsråden få uppgifter och frågor av kyrkorådet, kyrkoherden, från Göteborgs stift och Svenska kyrkan nationellt. BEREDSKAP Församlingarna deltar i beredskapsarbetet på lokal nivå och har ett särskilt samarbete med den lokala skolan VERKSAMHET PÅ FINSKA OCH TECKENSPRÅK Församlingarna har inte möjlighet att bedriva egen verksamhet på teckenspråk eller på finska. Här stöder vi oss på stiftets resurser och på närliggande församlingar. Vid behov får vi möta andra språkliga minoritetsgrupper i pastoratet. BARNEN Gruppverksamhet med barn finns i alla församlingar och omfattar åldersgrupper från de yngsta tills de börjar högstadiet. Där så är möjligt ska vi hitta mötesplatser med äldre barn. Resurser läggs på barn med särskilda behov och ett diakonalt förhållningssätt präglar verksamheten. Barn med funktionshinder av olika slag finns med i verksamheten. Vi ska utveckla mötesplatser för barn i flyktingsituationer. I flera grupper är musik inkluderat i gruppverksamheten. BARNKONSEKVENSANALYS Vi har i utarbetandet av denna församlingsinstruktion sett till barnens bidrag, behov och framtid. Vi vill därför att alla barn i vår församling ska tänkas in i planeringen av verksamheten. Inför och i gudstjänster och annan verksamhet inbegriper planeringen en analys av om och hur barn kan medverka och hur deras erfarenheter kan tillvaratas.

12 12 Barns särskilda behov av trygghet, kontinuitet och närhet tillgodoses. Utsatta, oälskade, ensamma, missbrukande och på annat sätt sköra barn får en särskild uppmärksamhet i församlingens diakonala satsning Barnen ska inte få mindre resurser eller sämre förutsättningar än andra i vår verksamhet. UTVÄRDERING Denna församlingsinstruktion ska revideras vid ny mandatperiod och vid byte av kyrkoherde, eller i övrigt vid behov.

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

Brobyggare genom mötesplatser FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR

Brobyggare genom mötesplatser FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR Brobyggare genom mötesplatser FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR KINDS PASTORAT 2014-2017 Inledning och beslut Församlingsinstruktion för Mjöbäck-Holsljungas, Svenljungabygdens, Sexdregas, Länghems, Dalstorps,

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen 1 Säg hissversionen! Det lär finnas tre sätt att berätta en sak på: hissversionen, korridorversionen och kontorsversionen. Hissversionen är varianten

Läs mer

Församlingsinstruktion för Haparanda församling

Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingspresentation Haparanda församling står inför utmaningar i sitt dagliga församlingsarbete. Vi vill möta människor i olika livssituationer vilket

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion För Starrkärr-Kilanda församling. Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: 2018-11-08 24/18. Kyrkoherdens godkännande, datum: 2018-11-05. Församlingsinstruktionen utfärdad

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift 1 Version 20171103 Församlingsråd Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift 2 Innehåll Vad är ett församlingsråd? sid. 3 Hur växte församlingsråden fram? sid. 3 Hur utses ett församlingsråd?

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Bollebygds- och Töllsjö församlingar som ingår i Bollebygds pastorat. I pastoratet finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två komministrar samt en diakonbefattning. Stiftsstyrelsen

Läs mer

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat 1. Vad är vi? Församlingen är ett uttryck för Guds nåd. Där bjuds, fritt och för intet, evangeliet för vem som vill höra. Församlingens

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingsinstruktion för Särö pastorat

Församlingsinstruktion för Särö pastorat Församlingsinstruktion för Särö pastorat Pastoratet består av följande församlingar: Vallda, Släps och Kullaviks församlingar. I pastoratet finns följande prästbefattningar: Kyrkoherden och fyra komministertjänster.

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Församlingsinstruktion för Boo församling Godkänd av kyrkofullmäktige och kyrkoherde 2014-11-11 Utfärdad av domkapitlet 2014-12-10 ------------------------------------- Introduktion Kyrkans centrum och

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Församlingsinstruktion för Nödinge församling

Församlingsinstruktion för Nödinge församling Församlingsinstruktion för Nödinge församling Nödinge församling tillhör Göteborgs stift och ingår i Götaälvdalens kontrakt. I pastoratet finns tre prästtjänster, en kyrkoherde och två komministrar. Den

Läs mer

Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat

Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat 1 Innehållsförteckning Inledande ord 3 Befolkningsöversikt 3 Kyrkans grundläggande uppgift och hur vi arbetar 4 Omvärldsbeskrivning 5 Gudstjänster

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Tillsammans för Livet möte mellan Gud och människor i Uppsala

Tillsammans för Livet möte mellan Gud och människor i Uppsala u p p s al a pa s tor at fö r sa m l i n g s i n s t r u k t i on 2 019 2 02 2 Tillsammans för Livet möte mellan Gud och människor i Uppsala innehåll Inledning 5 Omvärldsbeskrivning och analys Omvärldsbeskrivning

Läs mer

Församlingsinstruktion för Askims församling

Församlingsinstruktion för Askims församling Församlingsinstruktion för Askims församling I församlingen finns sex prästbefattningar: en kyrkoherde och fem komministrar samt fem diakonbefattningar. Stiftsstyrelsen har beslutat att minst fem komministerbefattningar

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Församlingsinstruktion. Svenska kyrkan Skellefteå pastorat

Församlingsinstruktion. Svenska kyrkan Skellefteå pastorat Församlingsinstruktion Svenska kyrkan Skellefteå pastorat innehållsförteckning Det här är Svenska kyrkan Skellefteå pastorat...3 Slutsatser omvärldsanalys...4 Slutsatser barnkonsekvensanalys...5 Så här

Läs mer

Församlingsinstruktion för Malå-Sorsele pastorat

Församlingsinstruktion för Malå-Sorsele pastorat Dnr 210 MS 2015 018-3 1 Malå kyrka Sorsele kyrka Församlingsinstruktion för Malå-Sorsele pastorat Pastoratet har valt att utveckla FIN med kompletteringar inlagt i ett arbetsdokument som redan har stor

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Skepplanda pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Skepplanda pastorat FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Skepplanda pastorat 2016-2020 Församlingsinstruktion För Skepplanda pastorat. I pastoratet ingår Skepplanda/Hålanda och Lödöse församlingar. I pastoratet finns 3 prästbefattningar,

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Folkkyrka En Kyrka för Alla

Folkkyrka En Kyrka för Alla Folkkyrka En Kyrka för Alla Kyrkoval 2017 centerpartiets STIFTSGRUPP I Göteborgs STIFT vi ARBETAR FÖR en: välkomnande KYRKA I SAMHÄLLHET ung KYRKA HÅLLBAR KYRKA KYRKA MED MOTIVERADE FÖRTROENDEVaLDA MODIG

Läs mer

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Beslutad av Danmark-Funbo församlings kyrkofullmäktige och av kyrkoherden den 20120510 Fastställd av Uppsala Domkapitel 20121206 Inledning Historisk

Läs mer

Församlingsinstruktion i Ås församling

Församlingsinstruktion i Ås församling Församlingsinstruktion i Ås församling 1. Omvärldsanalys Invånare/kyrkotillhöriga: 2 600 invånare; 2249 kyrkotillhöriga (31.12.2006) Åldersstruktur: ca 30% under 18 år, ca 11 % över 65 år Social struktur:

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 1. Vår omvärld Fakta: Invånare: 1177 Medlemmar i svenska kyrkan: 978 personer (per 091231). Ullångers församling bildar pastorat med Vibyggerå församling.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling

Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling Denna församlingsinstruktion skall användas som underlag i pastoratets budgetarbete - samt för pastoratet och församlingarnas årliga utvärdering

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR Högalids församling Församlingens/pastoratets namn Kyrkofullmäktiges godkännande Kyrkoherdens godkännande Kyrkofullmäktiges ordförande Stefan Hell-Fröding Namnförtydligande Kyrkoherde

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version 1 Teologisk grund för Equmeniakyrkan är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution. Församlingsordning, antagna av Enebykyrkans församling 2015-02-14. Församlingsstadgar, antagna av Enebykyrkans

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Inledning Kungälv-Ytterby församling utgörs av centralorten i Kungälvs kommun. Bygden har gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett gränsland.

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

Församlingsinstuktion Gärdhems församling

Församlingsinstuktion Gärdhems församling Församlingsinstuktion Gärdhems församling Kapitel 2 Omvärldsbeskrivning och analys Kapitel 1 Gärdhem teologisk grundsyn Svenska kyrkan i Gärdhem, Gärdhems församling, är en del av Trossamfundet Svenska

Läs mer

Uppsala stift. En del av svenska kyrkan

Uppsala stift. En del av svenska kyrkan Uppsala stift En del av svenska kyrkan Vi har ett gemensamt uppdrag att dela evangelium i ord och handling Svenska kyrkan Är ett evangelisk-lutherskt trossamfund och en öppen folkkyrka med rikstäckande

Läs mer

Tolkningen av vårt uppdrag och vår uppgift i ljuset av omvärldsanalysen mynnar sedan ut i fem övergripande mål:

Tolkningen av vårt uppdrag och vår uppgift i ljuset av omvärldsanalysen mynnar sedan ut i fem övergripande mål: INLEDNING Fresta församling har sin identitet och därmed sitt uppdrag och sin uppgift i att vara en del av den evangelisk-lutherska kyrkan. Här finns rötterna till vår teologi och därmed också människosyn

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Församlingsinstruktion för Näsby Fellingsbro pastorat

Församlingsinstruktion för Näsby Fellingsbro pastorat Uppgift Församlingsinstruktion för Näsby Fellingsbro pastorat 1. Församlingen del i kyrkan och världen Församlingarnas uppgift är att verka för ett hållbart samhälle där människan också ses som en del

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

Kommunikationshandbok. ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi

Kommunikationshandbok. ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi Kommunikationshandbok ansvar - kommunikationsplattform - vision - strategi Introduktion Vad styr kommunikationen? Kommunikationsansvar Kommunikationsplattform -bilden av Svenska kyrkan Täby församling

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

SALA- NORRBY- MÖKLINTA PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR: SALA NORRBY MÖKLINTA FÖRSAMLINGAR

SALA- NORRBY- MÖKLINTA PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR: SALA NORRBY MÖKLINTA FÖRSAMLINGAR SALA- NORRBY- MÖKLINTA PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR: SALA NORRBY MÖKLINTA FÖRSAMLINGAR M Möklinta kyrka 1 INLEDNING: En församlingsinstruktion föreslås av kyrkorådet tillsammans med kyrkoherden.

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Konfirmandarbetet bedrivs enligt Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet.

Konfirmandarbetet bedrivs enligt Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet. 1 Punkt 1 Domkapitlets regler Under året sker inga sammanlysningar, utan varje sön- och helgdag firas det minst en huvudgudstjänst i någon av församlingens kyrkor och av dessa är minst 40 stycken högmässor,

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

äoráñdv/råø/7 [[14 //éø/w/i z aan-0322?? GEMENSAM FÖRSAMLINGSINSTRUKTION áf/iø//z/?ogø7 E5/Ovlqik"**/ 7 55 /âv J 7 2 / 9

äoráñdv/råø/7 [[14 //éø/w/i z aan-0322?? GEMENSAM FÖRSAMLINGSINSTRUKTION áf/iø//z/?ogø7 E5/Ovlqik**/ 7 55 /âv J 7 2 / 9 Svenska kyrkan li' LUNDS STIFT LUNDS ST'FT lnk. 2019 'U7' 0 3 Domkapitlets diarienr Bauer: z aan-0322?? GEMENSAM FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för ESIÖVS pastorati.erosta... kontrakt För förteckning av kyrkor

Läs mer

Konfirmandpastoral. Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat

Konfirmandpastoral. Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat Konfirmandpastoral Handlingsplan för konfirmandverksamheten i Munkedals Pastorat 2014 Inledning I handlingsplanen för konfirmandarbetet beskrivs hur riktlinjerna ska uppfyllas och därigenom skapa förutsättningar

Läs mer

Församlingsinstruktion för Tibro församling

Församlingsinstruktion för Tibro församling Församlingsinstruktion för Tibro församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och djur,

Läs mer

öckerö församling Kyrkans uppdrag har getts av Jesus Kristus i dop-/ missionsbefallningen, Matt 28:18-20.

öckerö församling Kyrkans uppdrag har getts av Jesus Kristus i dop-/ missionsbefallningen, Matt 28:18-20. församlingsinstruktion öckerö församling Kyrkans uppdrag har getts av Jesus Kristus i dop-/ missionsbefallningen, Matt 28:18-20. Ikon av den lokala konstnären Mona Jaburek. Den inköptes av kyrkorådet och

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26)

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26) Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING 1. FÖRSAMLINGENS IDENTITET Församlingen är Guds skapelse. Gud kallar människor till gemenskap med sig själv och till en gemenskap med dem som blivit lemmar i Kristi

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Svenska kyrkan på väg. Borgerligt alternativs program

Svenska kyrkan på väg. Borgerligt alternativs program Svenska kyrkan på väg Borgerligt alternativs program 2018 2021 1 Svenska kyrkan på väg Borgerligt alternativs program 2018 2021 Detta program utgör grunden för nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

ATT BYGGA KYRKA Församlingsinstruktion (FIN) 2015-2019 för Värsås pastorat Värsås-Varola-Vreten och Sventorp-Forsby församlingar

ATT BYGGA KYRKA Församlingsinstruktion (FIN) 2015-2019 för Värsås pastorat Värsås-Varola-Vreten och Sventorp-Forsby församlingar ATT BYGGA KYRKA Församlingsinstruktion (FIN) 2015-2019 för Värsås pastorat Värsås-Varola-Vreten och Sventorp-Forsby församlingar INNEHÅLL Förord 1. Vad är vi? - Grundläggande definition - Grundläggande

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Världen vi lever i omvärldsbeskrivning Skäggetorps församling utgörs av stadsdelen Skäggetorp och Tornby och ett område norr om järnvägen

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling Beslutad av kyrkofullmäktige 2015-11-10 Utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift 2015-12-10 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Lindberga församling Församlingen bildades

Läs mer

Församlingsinstruktion för Bodens pastorat

Församlingsinstruktion för Bodens pastorat Församlingsinstruktion för Bodens pastorat Pastoratspresentation Bodens pastorat omfattar Gunnarsbyns-, Sävasts- och Överluleå församlingar inom Bodens kommun. Pastoratet bildades 2014 i och med strukturförändringarna

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Svenska kyrkan Lidingö församling Stockholms stift dop i lidingö kyrka konfirmation i breviks kyrka FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Lidingö församling, Svenska kyrkan Innehåll 2. Förord

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING I LAHOLMS KOMMUN

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING I LAHOLMS KOMMUN OCH SYSSELSÄTTNING I LAHOLMS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET JULI 2014 INLEDNING Siffrorna t o m 2013 härrör från Statistiska Centralbyråns statistikdatabas BEFPAK och bygger på kommunens nyckelkodavgränsning.

Läs mer

Kyrkopolitiskt program

Kyrkopolitiskt program Kyrkopolitiskt program 2018 2021 den 21 maj 2017 Skriven av: Kyrkopolitiska gruppen Kyrkopolitiskt program 2018 2021 Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Skolan,

Läs mer