Församlingsinstruktion för Tibro församling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsinstruktion för Tibro församling"

Transkript

1 Församlingsinstruktion för Tibro församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och djur, överallt på vår jord. Vi tror på Gud som, genom Jesus, lidit, dött, känt rädsla och ångest och därför delar människans villkor hur de än ser ut. Vi tror på Gud som ger oss ovillkorlig kärlek som läker och helar och som genom förlåtelsen lyfter av oss det som tynger oss. Vi tror på Gud som vi kan möta i bön och gudstjänst samt genom människors kärlek och omtanke. Vi tror att varje människa är skapad av Gud och därför älskad, unik och värdefull. Människans värde ligger i att vara den man är, inte vad man kan eller gör, hur mycket pengar man har, hur känd man är eller hur lyckad man är. Varje människa har en stor och viktig uppgift i livet: att vara medmänniska. Att vara kyrka är att visa andra på denna tro. Det är att möta Gud i gudstjänst, gemenskap, omsorg och närvaro. Att vara kyrka är att vara medmänniska Var är vi? Omvärldsanalys Tibro är en småstad som har det mesta inom cykelavstånd och med naturen inpå knutarna. Sjön Örlen är en underbar badsjö, särskilt för barnfamiljer. Tibro har under 5-6 generationer dominerats av möbler, därav ortens slogan: Tibro Sveriges möbelcentrum. Idag finns ett 80-tal företag inom trä- och möbelindustri. Koncentrationen av möbler har också gett underlag för flera företag i andra branscher, nämnas kan norra Europas största möbeltransportföretag, LBC Sweden, som varje vecka lastar 200 långtradare med släp och lossar lika många med möbler till olika delar av världen. Andra företag är t ex möbelkedjan MIO som har sitt centrallager och huvudkontor på orten. I Tibro finns ett Näringslivets hus som ska främja utvecklingen av kommunens arbetsmarknad. Folkrörelserna lever kvar i Tibro, vilket visar sig i att föreningslivet är mycket rikt inom både sport och kultur. Många tibrobor är också engagerade inom frikyrkan. Det finns ca 350 medlemmar i både Missionskyrkan och Pingstkyrkan. Den assyriska församlingen, med ca 150 församlingsmedlemmar, firar gudstjänster i Svenska Kyrkans församlingshem. Tibro är i hög grad ett villasamhälle. 60% av invånarna bor i egen villa och övriga 40% bor i mindre hyreshus. I Tibro finns förskola, fritidshem, dagbarnvårdare samt en familjecentral med öppen förskola. Kommunens särskola är fullt utbyggd från år ett t o m gymnasieskolan. Det finns grundskola och eget gymnasium, som också till stor del har elever från Karlsborg och Hjo kommun. Där finns specialutbildningar inom möbel- och inredningssnickeri samt landets enda motocrossgymnasium. Högskola finns i grannkommunen Skövde. För de äldre boende i kommunen finns kommunrehab som ska stötta äldre och funktionshindrade till ett självständigt liv i eget boende genom rehabilitering, anhörigstöd,

2 bostadsanpassning samt dagverksamhet. Hemvården hjälper äldre och funktionshindrade som bor kvar hemma. Det finns också särskilda äldrebostäder, Bäckliden, Allégården och Brittgården, med omvårdnadsboende, trygghetsboende, demensboende och korttidsvård. Det bor drygt personer i Tibro kommun varav 9000 i tätorten. Av kommunens invånare är drygt 2600 mellan 0-19 år, knappt 5900 i arbetsför ålder år samt drygt 2100 över 65 år. Tibro har tagit emot många flyktingar genom åren och ca 960 personer är födda utomlands personer förvärvsarbetar och ca 350 personer är arbetssökande. Många pendlar till arbeten i Skövde särskilt på Volvo och Kärnsjukhuset. Drygt 1000 personer pendlar till arbete i Tibro och 1800 pendlar till arbete utanför Tibro. Den totala arbetslösheten i Tibro har minskat från 10% 2005 till 6% Utbildningsnivån i Tibro är låg. Endast 10% av kvinnorna och 5% av männen har hög utbildningsnivå. Om man sammanfattar omvärldsanalysen kan man lägga märke till följande saker: Det finns en stor grupp äldre där många bor hemma och kan ha svårt att ta sig ut till olika aktiviteter och social gemenskap. Det finns tre olika äldreboenden. Gruppen äldre ökar stadigt i Sverige, även i Tibro. Det finns många familjer i Tibro, som ofta bor i villa och pendlar till sitt arbete, som har barnen i förskola, grundskola och gymnasium på orten samt ofta är engagerade i någon förening. Det finns en stor grupp utlandsfödda som bott en längre tid i Tibro, där barnen växt upp. Det finns ett stort föreningsliv i folkrörelsernas anda både inom sport och kultur samt ett stort engagemang i frikyrkorna. Det finns också en mycket tydlig entreprenörsanda med många små företag. Tibros invånare är alltså i hög grad engagerade inom olika områden. Detta stöttas starkt av kommunen och är en del av självbilden i Tibro och något man sätter hopp till för den framtida utvecklingen för kommunen. Vad vill vi? Vad skall vi? Gudstjänst Tibro församling firar huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. Nattvardsgudstjänst firas varannan söndag eller oftare. Tibro församling vill arbeta för öppna och välkomnande gudstjänster. Vi tror att människor vill bli sedda och få möjlighet till gemenskap i samband med gudstjänsten. Vi tror också att människor vill kunna känna igen sig när de kommer till kyrkan och att det är viktigt att många moment i gudstjänsterna återkommer oberoende av kyrkoår och tema för gudstjänsten. Människor söker sig också till våra gudstjänster för att få stillhet och ro, för att få vara ensamma. Det är viktigt att gudstjänsten ger utrymme för det. Vi tror att delaktighet öppnar gudstjänsten för många människor och vill arbeta för att allt fler ska kunna vara delaktiga i gudstjänstens förberedelser och firande genom gudstjänstgrupper. I dessa grupper vill vi involvera barnen i våra grupper, konfirmander, män och kvinnor i olika åldrar. Vi tror också att det är viktigt med många moment av delaktighet i

3 gudstjänsten som tystnad, psalmsång, växelläsning, ljuständning som ryms inom den fasta gudstjänstens ram. Vi vill i förlängningen skapa en gudstjänst där alla åldrar ryms och där barnen är en del av gudstjänstförsamlingen, men vi har också visioner för familjegudstjänsterna. Vi vill även där skapa en gudstjänst med en fast återkommande ram av moment som barnen kan lära sig och vara delaktiga i. Vi menar att det är viktigt att familjegudstjänsterna har barnen som sin huvudsakliga målgrupp och att det därför är grundläggande att ha många moment av delaktighet som inte kräver att man ska kunna läsa. Det är också viktigt att familjegudstjänsterna förbereds tillsammans med ledare och barn i de grupper vi har i kyrkan. Genom familjegudstjänstarbetet vill vi också knyta kontakter och engagemang med föräldrarna till barnen. Vid gudstjänsterna på våra äldreboenden har förhållandena förändrats från att ha varit äldreboende med förhållandevis friska människor till att vara gudstjänster för människor som har stort behov av hjälp och där ett av boendena numera i huvudsak är ett demensboende. Vi har därför visioner om att förändra de traditionella gudstjänster vi har där till andakter som kan fungera för demenssjuka. Tibro församling erbjuder alla nyfödda dop. Dopet kan firas i församlingens övriga gudstjänster samt på särskilda dopgudstjänster på lördagar varannan vecka. Alla dop sker i kyrkan och föregås av samtal mellan präst och dopfamilj. Varje dopfamilj får en psalmbok av sin församling. Konfirmation firas i framför allt i Kyrkefalla kyrka. Tibro pastorat erbjuder vigsel i alla sina kyrkor. Vigsel kan även förekomma utomhus om det finns särskilda önskemål och om det fungerar praktiskt. Alla vigslar föregås av samtal mellan präst och brudpar, samt ofta även mellan brudpar och musiker. Tibro pastorat erbjuder begravningsgudstjänster vid sex tillfällen i veckan. Begravningsgudstjänsterna kan äga rum i alla kyrkor i pastoratet, samt i Gravkapellet. Alla begravningsgudstjänster föregås av samtal mellan präst och sorgehus. Begravningsgudstjänster i annan ordning än Svenska kyrkans ordning sker i Gravkapellet. Begravningsplats för muslimer, samt för annan tro, finns i Skövde, som vi samarbetar med. I Tibro pastorats kyrkor och församlingshem firar Assyriska kristna kyrkan, Mar Sawa, både gudstjänst och vigsel samt begravningsgudstjänster. Mar Sawa församling har egen präst som bor i Skövde. Tibro församling samarbetar med stiftet när det gäller gudstjänster för döva. Några gånger om året firas gudstjänst för döva i Tibro församling i samarbete med teckenspråksansvarig på Skara stift. Vid behov av teckentolkning vid förrättning beställs det av brukaren. Tibro församling samarbetar ekumeniskt med Tibro missionskyrka och Pingstförsamling. Vid några tillfällen varje år firas gemensam gudstjänst. Inför påsk firas ekumeniska passionsandakter. Varje år firas ekumeniska bibelveckan med gemensam föreläsning samt predikstolsbyte. Alla ungdomsledarna träffas en gång per termin för att tillsammans erbjuda varandra möjlighet att fira gudstjänst tillsammans vid olika tillfällen under året.

4 Diakoni Tibro pastorat har en diakontjänst och därför samarbetar Tibro och Ransbergs församlingar i hög grad inom det diakonala området. Diakoni är en grundinställning som alla i församlingen utövar. I all verksamhet kyrkan har bland barn och ungdomar, i körer, på samlingar, i gudstjänster och i samband med förrättningar utövas diakoni genom de kontakter man får och genom det hjälp och stöd som all social verksamhet innebär. För de ensamma och äldre som kan vara särskilt utsatta vill Tibro församling erbjuda mötesplatser. Detta gör man genom hembesök, genom gemenskap i syföreningar, genom födelsedagsfester, soppluncher och ekumeniska dagträffar. Några gånger i månaden har Tibro församling ett öppet café på söndagseftermiddagen för att nå människor som är ensamma och vill ha kontakt med andra. Församlingen erbjuder också kyrktaxi till gudstjänsterna. I Tibro har det ekumeniska samarbetet inom diakonin vuxit fram alltmer. Församlingarna i Tibro arbetar ekumeniskt för att kunna inbjuda till en Jul i gemenskap som är öppen för alla som är ensamma och utsatta och behöver få möjlighet att uppleva en social gemenskap under julen. Vid jul inbjuds också till en grötfest för daglediga och en julfest tillsammans med ett dagcenter för fysiskt och psykiskt funktionshindrade. I Tibro har ett äldrecentrum nyligen startat och där har kyrkorna i Tibro varit med i planeringsarbetet. Nu erbjuds samtalstid varje vecka med diakon i de olika församlingarna. För de församlingsbor som bor på något av sjukhemmen erbjuds gudstjänster och hembesök. Detta görs också i tillsammans med övriga församlingar i ett ekumeniskt samarbete. Tibro församling vill också ge stöd till de som förlorat en nära anhörig och gör det genom leva-vidare-grupper som genom samtal ger stöd och gemenskap till den som har sorg. De utlandsfödda som bor i Tibro behöver på olika sätt stöd och hjälp och i Tibro församling möter vi många av dem i våra grupper för barn. En del kommer också till kyrkan med behov av ekonomiskt stöd vilket vi på olika sätt försöker ge. Vi stöttar också den Assyriska kristna kyrkan, Mar Sawa, som är stor i Tibro, genom att låna ut våra lokaler till dem så att de kan fira gudstjänst, ha dop, vigslar och begravningar. Tibro församling deltar i kommunens POSOM-arbete i händelse av kris eller olycka. Mission Mission är en grundläggande tanke i hela församlingens verksamhet. I allt vi gör vill vi visa människor en väg till Gud, både genom våra möten med människor i församlingen och när vi deltar i det internationella arbetet för en mer solidarisk värld. Därför bedriver vi både närmission genom alla vår verksamhet och deltar i internationell mission.

5 Vi bedriver närmission genom barnverksamheten där vi öppnar vägar till kyrkan för barn och deras familjer. Vi informerar nyblivna föräldrar om dop och kyrkotillhörighet och bjuder in till dop. Vi har vuxen-barngrupper som ger stöd och gemenskap för både barn och föräldrar. Vi påminner vid olika tillfällen fram till artonårsdagen om dopet och bjuder in till vår verksamhet. Konfirmationstiden är ett unikt tillfälle att möta kyrkan och få samtala och få kunskap om tron och att få uppleva med sitt liv vad tro är. Körverksamheten är ofta en väg in till kyrkans arbete och bedrivs för alla åldrar och med olika svårighetsgrad. Körerna ger ofta en stor gemenskap och är en enkel väg till kyrkan genom ett intresse. Leva-vidare-grupper som erbjuds i församlingen är också ofta en väg till kyrkan. Genom den gemenskap som erbjuds där knyts kontakter och man får en erfarenhet av vad kyrkan kan betyda. Alla gudstjänster ger tillfälle att möta Gud. Men mission bedrivs inte bara i närområdet utan innebär också en internationell och global uppgift. I Tibro pastorat finns planer på att bilda en internationell grupp där både Tibro och Ransbergs församlingar är representerade. Redan nu finns samarbete i pastoratet när det gäller det internationella arbetet. Livsloppet samlar deltagare från hela pastoratet. Likaså deltar församlingsbor i båda församlingarnas övriga aktiviteter för kyrkans internationella arbete. I Tibro församling arbetas det mycket för att höja kunskapen och medvetenheten om vår värld och kyrkans internationella arbete. Man informerar pensionärsföreningarna i samhället. Man serverar kyrkluncher där intäkterna går till mission. Man har bössinsamlingar och brödförsäljningsdagar och samkväm. Likaså arbetar syföreningarna på olika sätt för missionen. En del i arbetet för mission är att höja barn och ungdomars medvetenhet om vår värld och kyrkans arbete internationellt. I grupperna arbetar barnen med frågor om vatten. Konfirmanderna och ungdomsgruppen säljer rättvisemärkta varor i Gallerian. Svenska kyrkan och Svenska fotbollförbundet har ett samarbete för att nå ut till barn och ungdomar för att öka kunskapen om globala rättvisefrågor. I Tibro finns ett sådant samarbete med fotbollsskolan i Hörnebo. Undervisning För att göra kyrkans budskap känt behöver vi undervisning. Undervisningen måste finnas på många olika nivåer för att möta människor i olika åldrar, med olika livserfarenhet och tidigare kunskap.

6 I mötet med skola och förskola informerar vi om olika kristna traditioner och kyrkans roll i det svenska samhället och dess historia, liksom vad vi gör i kyrkan idag. I församlingens verksamhet för barn och tonåringar ger vi barnen både kunskap om och upplevelser av den kristna tron. I kyrkans barntimmar får barnen en grundläggande erfarenhet av kyrkans tro. I våra grupper för barn mellan 6 och 13 år möter barnen kyrkans tro både genom personal och frivilliga unga ledare, i andakt, gudstjänst och på läger. För ungdomarna finns ungdomsgrupp och utbildning för unga ledare där de tillsammans delar gemenskap och fördjupar sin tro. Eftersom alla elever i Tibro pastorat från och med årskurs 6 går i skola inne i Tibro har konfirmationsundervisningen samordnats inom pastoratet. Olika former av konfirmationsläsning erbjuds. All undervisning planeras i ett gemensamt konfirmandteam bestående av präster, församlingsassistent samt övriga ledare. I arbetet medverkar unga frivilliga ledare, samt även diakon och musiker vid olika tillfällen under året. All konfirmationsundervisning i Tibro pastorat sker enligt Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Tibro pastorats konfirmander deltar i konfirmandträffar som ordnas i samarbete med Kåkinds och Billings kontrakt samt i stiftets konfirmanddag. För vuxna erbjuds undervisning genom församlingsaftnar och bibelsamtal. Det finns också planer på att ha en samtalsgrupp för vuxna i pastoratet med syfte att få fördjupa sin tro. I Tibro pastorat finns en Pastoratskår som leds och drivs av frivilliga och som varje månad anordnar bibelsamtal och föredrag. Personal som arbetar med gudstjänst, diakoni, undervisning och mission får varje år möjlighet till fortbildning genom kurser, föredrag och fortbildningar. Medel avsätts i budget så att det ska överensstämma med PU-avtalet.

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Var är vi? Omvärldsanalys Tibro församling bildar tillsammans med Ransbergs församling Tibro pastorat som sammanfaller med Tibro kommun.

Var är vi? Omvärldsanalys Tibro församling bildar tillsammans med Ransbergs församling Tibro pastorat som sammanfaller med Tibro kommun. Församlingsinstruktion för Tibro församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och djur,

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 1. Vår omvärld Fakta: Invånare: 1177 Medlemmar i svenska kyrkan: 978 personer (per 091231). Ullångers församling bildar pastorat med Vibyggerå församling.

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Församlingsinstruktion för Nödinge församling

Församlingsinstruktion för Nödinge församling Församlingsinstruktion för Nödinge församling Nödinge församling tillhör Göteborgs stift och ingår i Götaälvdalens kontrakt. I pastoratet finns tre prästtjänster, en kyrkoherde och två komministrar. Den

Läs mer

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat 1. Vad är vi? Församlingen är ett uttryck för Guds nåd. Där bjuds, fritt och för intet, evangeliet för vem som vill höra. Församlingens

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig i Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig i Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig i Svenska kyrkan Kurser Gudstjänster visningar Café utställningar Qigong Konserter Mässor Samtal Soppluncher Musik Bibelstudirer I Vasastans

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Församlingsinstruktion för Boo församling Godkänd av kyrkofullmäktige och kyrkoherde 2014-11-11 Utfärdad av domkapitlet 2014-12-10 ------------------------------------- Introduktion Kyrkans centrum och

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

KONFIRMATION. södra Öland

KONFIRMATION. södra Öland KONFIRMATION södra Öland Jag är jätteglad att jag valde att konfirmera mig. Man får jättemånga nya kompisar. Man pratar om olika viktiga saker och får flera perspektiv eftersom man är så många. Det är

Läs mer

Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling

Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling Församlingsinstruktion för Förlösa-Kläckeberga församling Denna församlingsinstruktion skall användas som underlag i pastoratets budgetarbete - samt för pastoratet och församlingarnas årliga utvärdering

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

I kyrkoordningen står det i kapitel 2, Församlingens uppdrag:

I kyrkoordningen står det i kapitel 2, Församlingens uppdrag: Diakonipastoral Bromölla pastorat Församlingens uppdrag att bedriva diakoni/diakonisyn I kyrkoordningen står det i kapitel 2, Församlingens uppdrag: 1 Församlingen är det lokala pastorala området. Församlingens

Läs mer

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta!

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Denna bok tillhör: Fotspår i sanden En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN

I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN I VÅR KYRKA FINNS NÅGOT FÖR ALLA Vi vill vara konkreta i vårt sätt att arbeta tillsammans; förtroendevalda, ideella och anställda. Framtidens kyrka måste göras av oss tillsammans.

Läs mer

All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger.

All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger. Begravningspastoral Helheten Svenska kyrkan, Tibro kyrkliga samfällighet, utövar huvudmannaskap för all begravningsverksamhet inom Tibro kommun och på samfällighetens begravningsplatser. Samfällighetens

Läs mer

Församlingsinstuktion Gärdhems församling

Församlingsinstuktion Gärdhems församling Församlingsinstuktion Gärdhems församling Kapitel 2 Omvärldsbeskrivning och analys Kapitel 1 Gärdhem teologisk grundsyn Svenska kyrkan i Gärdhem, Gärdhems församling, är en del av Trossamfundet Svenska

Läs mer

Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren.

Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren. Antal dop har ökat med 20 procent de senaste tre åren. Antal dop har stadigt minskat de senaste 10 åren. Konfirmandstatistiken ligger på ungefär 50 procent. Konfirmandstatistiken ligger på ungefär 85 procent.

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Lindberga församling Beslutad av kyrkofullmäktige 2015-11-10 Utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift 2015-12-10 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Lindberga församling Församlingen bildades

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer.

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Stötta före detta missbrukare? Bibelstudier? Finnas på fängelser? Stöd vid kriser? Stödja anhöriga till dementa? Ungdomsgrupper och läger? Musik- och temagudstjänster?

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Församlingsinstruktion Norra Kyrketorps församling 2006-2009

Församlingsinstruktion Norra Kyrketorps församling 2006-2009 Församlingsinstruktion Norra Kyrketorps församling 2006-2009 1 1 2 Innehåll Vad är vi?...3 Värdegrund... 3 Var är vi?...5 Omvärldsanalys... 5 Vad vill vi? Vad skall vi?...7 Huvudgudstjänster och övriga

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION!

Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! Inbjudan till dig i Knivsta kommun som är född 2003 DAGS FÖR KONFIRMATION! SÅ SÄGER ANDRA Jerker Dacke, konfaår 2013 Hela gemenskapen man hamnar i är vart alla gånger. Och man får se vad kyrkan verkligen

Läs mer

Sjöstadskapellet Veckoprogram APRIL - JUNI 2015

Sjöstadskapellet Veckoprogram APRIL - JUNI 2015 Sjöstadskapellet Veckoprogram APRIL - JUNI 2015 SJÖSTADSKAPELLET VÄXER! I mars 2015 tog Sofia församling över en hyreslokal som ligger precis granne med Sjöstadskapellet på Lugnets Allé 44. Den har tidigare

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Beslutad av Danmark-Funbo församlings kyrkofullmäktige och av kyrkoherden den 20120510 Fastställd av Uppsala Domkapitel 20121206 Inledning Historisk

Läs mer

Församlingsinstruktion Axbergs församling

Församlingsinstruktion Axbergs församling LÄTTLÄST Församlingsinstruktion Axbergs församling Där stad och land, Himmel och jord möts Platsen Axbergs församling har åtta tusen medlemmar. I församlingen finns fyra kyrkor där vi har bröllop, dop,

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon

april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon april 2015 Attitydundersökning Bilaga med kommentarer alex & martin /ikon om undersökningen: 297 svarande (51 procent av de tillfrågade) 57 procent kvinnor, 42 procent män Ålder: 16 85 år Åldersfördelning:

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Församlingsinstruktion i Ås församling

Församlingsinstruktion i Ås församling Församlingsinstruktion i Ås församling 1. Omvärldsanalys Invånare/kyrkotillhöriga: 2 600 invånare; 2249 kyrkotillhöriga (31.12.2006) Åldersstruktur: ca 30% under 18 år, ca 11 % över 65 år Social struktur:

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Godkänd i Östmarks församlings kyrkofullmäktige i april 2011. Antagen av Karlstads stifts Domkapitel i september 2011. Innehållsförteckning:

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Konfirmandarbetet bedrivs enligt Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet.

Konfirmandarbetet bedrivs enligt Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet. 1 Punkt 1 Domkapitlets regler Under året sker inga sammanlysningar, utan varje sön- och helgdag firas det minst en huvudgudstjänst i någon av församlingens kyrkor och av dessa är minst 40 stycken högmässor,

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ VÅRTERMINEN 2012 FAMILJEMÄSSA Kom och var delaktig! Gudstjänsten är hjärtat i församlingens verksamhet, i den kan Du finna rum för ro och eftertanke samt uppleva glädje, musik

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING LYCKÅ FÖRSAMLING OCH VÅR OMVÄRLD I Lyckå församling finns drygt 9000 kyrkotillhöriga - 82 % av befolkningen tillhör Svenska kyrkan. För närvarande projekteras flera

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD!

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! Utdrag ur Handlingsplan för dopuppföljning 0-18 år i Vantörs församling 2011 Omvärldsbeskrivning av Vantörs församling ur perspektivet Barn & Unga Vantörs församling 1957 delade

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vision Husby församling vill vara en öppen katedral av glädje och helighet. Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vårt uppdrag, vår mission, är att vara kyrka i vår tid och i vår

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Kreativ konfirmation Maj

Kreativ konfirmation Maj konfirmation Ett minne för livet Under konfirmationstiden får du diskutera och fundera kring livets frågor - om vänskap, förlåtelse, rättvisa, tro, hopp och kärlek. Du får lära dig mer om Gud, andra personer

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Skepplanda pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Skepplanda pastorat FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Skepplanda pastorat 2016-2020 Församlingsinstruktion För Skepplanda pastorat. I pastoratet ingår Skepplanda/Hålanda och Lödöse församlingar. I pastoratet finns 3 prästbefattningar,

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Församlings- instruktion. för Älmhults församling

Församlings- instruktion. för Älmhults församling Församlings- instruktion för Älmhults församling Församlingsinstruktion avdelning A för Älmhults församling i det pastorat som består av följande församlingar: Älmhult. I pastoratet finns följande prästtjänster:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014

VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014 Bilaga 1 till budget 2014 Osby pastorat verksamhetsplan 1 VERKSAMHETSPLAN för Osby pastorat, budget 2014 INLEDNING Enligt kyrkoordningen, KO 47:4, skall budgeten innehålla en plan för verksamheten och

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Handlingsplan 0-18 år

Handlingsplan 0-18 år Handlingsplan 0-18 år Minimiutbudet 0-6 år Ålder När Aktivitet Inbjudan Vem gör? Övrigt 0 Hela året Dop Dopinbjudan (en gång i månaden) Expedition Skicka med info om köf, ok fr exp 0 Hela året Dop Präster

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Ett minne för livet. Kreativ konfirmation

Ett minne för livet. Kreativ konfirmation konfirmation Ett minne för livet Under konfirmationstiden får du diskutera och fundera kring livets frågor - om vänskap, förlåtelse, rättvisa, tro, hopp och kärlek. Du får lära dig mer om Gud, andra personer

Läs mer