Församlingsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsinstruktion"

Transkript

1 Församlingsinstruktion för Ytterby församling, Kungälvs pastorat Fastställd av Domkapitlet Inledning Ytterby församling verkar i en bygd med gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett gränsland. Under långa tider kom bygden att utgöra gränslinjen mellan Sverige och dåvarande Norge/Danmark. Bohus fästning präglar ännu idag stadsbilden i Kungälv. Hit kom kungar på besök och här slöts freder. Kungälvsbygden blev tidigt kristnad. Under 1100-talet kom de första munkarna hit och anlade kloster som fanns kvar under hela den romersk-katolska tiden. Genom att Ytterby tillhörde Norge/Danmark ända fram till mitten av 1600-talet genomfördes reformationen sent i dessa bygder talets väckelse i Göteborgs stift har haft stor betydelse för Ytterby med omnejd och tydliga tecken på denna fromhetstradition lever alltjämt kvar. Samtidigt som prästens roll och inflytande över församlingslivet varit betydande har fromhetslivet på många sätt burits av lekmän. Än idag finns hos många ett starkt engagemang och en tydlig medvetenhet om vad kristen tro är, medan andra är mer reserverade eller till och med tar avstånd från kyrkan på grund av tidigare erfarenheter. Successivt minskar idag den polarisering som tidvis präglat bygden till förmån för en nyfiken öppenhet för kristen tro. Under 1900-talet har Ytterby genomgått stora förändringar. Inom församlingens område växte ett större industriområde fram. Nybyggandet har sedan 1950-talet varit omfattande och är det alltjämt. Från att tidigare ha varit ren landsbygd och egen kommun utgör Ytterby idag i allt väsentligt en egen stadsdel i Kungälvs kommun. En betydande del av befolkningen har sina rötter i Ytterby men många av dem som idag flyttar in ser Ytterby snarast som ett närområde till Göteborg. Åldersmässigt finns i församlingen en övervikt för de yngre åldrarna (upp till 15 år) och en något mindre andel äldre (65 och uppåt) jämfört med kommunen i stort. Ordet gränsland fångar på olika sätt var Ytterby står idag: Gränsland genom att vara en del av en småstad i omedelbar närhet till storstad, gränsland mellan hav och inland och gränsland mellan kyrklig väckelsebygd och storstadens mer diffusa andliga miljö. Ytterby kyrka med sin höga spira är från Inom församlingens område finns även en kyrkoruin där de äldsta delarna är från 1100-talet. I direkt anslutning till kyrkan ligger Församlingshemmet från 1972 (om- och tillbyggt 1992) som utöver församlingslokaler även rymmer arbetsrum för personal. Pastoratet består av Ytterby och Kungälvs församlingar som tillsammans bildar Kungälvs kyrkliga samfällighet. I församlingen bor ca personer varav ca är kyrkotillhöriga. Pastoralt program inledning I Kyrkoordningens portalparagraf (KO 1 kap 1 ) hänvisas till Augsburgska bekännelsen. Där beskrivs kyrkan som de heligas samfund, i vilket evangelium rätt predikas och sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse. Utgångspunkten är därför att Kyrkan/församlingen är de människor som samlas till gudstjänst. Genom lagen om Svenska kyrkan (4 ) anges att Församlingen omfattar de personer som tillhör Svenska kyrkan och är bosatta inom församlingens område. Vi vill därför se den territoriella indelningen som det primära ansvarsområdet för den gudstjänstfirande församlingen.

2 För allt arbete i församlingen är vi medvetna om att det ytterst inte är vårt utan Guds verk. Jesus Kristus är församlingens grund (1 Kor 3:11), huvud (Ef 1:22-23), herde (Joh 10:11ff, 1 Petr 5:4) och Herre (Ef 1). Församlingen är Kristi kropp (Rom 12:4-5). Vi vill att allt som görs skall genomsyras av lydnad och trohet mot Jesus och hans ord, eftersom det är Jesus som bygger sin församling (1 Petr 1:4-5) och låter den växa (1 Kor 3:7). Vi är kallade, inte att ha framgång i det vi gör, men att låta arbetet bära frukt för Guds rike. Därför vill vi i allt vara beroende av den helige Andes ledning och kraft. I församlingen finns många frivilliga medarbetare. Deras engagemang och arbete är av avgörande betydelse för församlingens liv och växt, och tydliggör att församlingen är Kristi kropp där varje del behövs och är lika viktig (1 Kor 12-14). Vi vill därför aktivt verka för att många människor får vara delaktiga i församlingens arbete och får den uppmuntran och rustning de behöver för att kunna upptäcka och använda sina gåvor i tjänst för Guds rike (Ef 4:11-12). I det följande beskriver vi församlingens grundläggande uppgift utifrån de fyra perspektiven gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Vi vill se dessa som olika perspektiv på en enda uppgift med Jesus Kristus i centrum. gudstjänst Att fira gudstjänst är församlingens viktigaste uppgift. Allt annat arbete får sin mening utifrån gudstjänsten och allt arbete syftar mot gudstjänsten. Församlingens gudstjänst är djupast sett det som gör oss till en kristen församling. Varje gudstjänst som vi firar skall präglas av trohet mot Guds ord, liturgisk rikedom och allas delaktighet. Huvudgudstjänst firas varje sön- och helgdag i Ytterby kyrka. Gudstjänster firas också regelbundet på församlingens äldreboende Ytterbyhemmet. Friluftsgudstjänster firas vid några tillfällen sommartid. Huvudgudstjänsten i Ytterby kyrka Gudstjänsten har en stark ställning i Ytterby församling och är vanligen välbesökt av människor i alla åldrar. Den gammalkyrkliga väckelsen präglar alltjämt i viss mån gudstjänstlivet. Man firar gudstjänst med stort allvar och lägger särskild vikt vid Guds ords förkunnelse. Det finns ett starkt engagemang i församlingssången. Idag finns hos många en längtan efter att i trohet mot det goda arvet verka för en sund gudstjänstförnyelse. Vi vill ta vara på den längtan, hängivenhet och det goda engagemang som finns i församlingen. Vi ser det därför som angeläget att fördjupa arbetet med gudstjänstens liturgiska gestaltning, nattvardens plats, lekmännens delaktighet, barnens plats i gudstjänsten och den musikaliska mångfalden. Vi vill forma våra gudstjänster där alla kan känna sig välkomna och hemma. Därför skall det finnas utrymme både för dem som troget finns med i våra gudstjänster som för dem som är ovana. Andra gudstjänster Utöver söndagens huvudgudstjänst ser vi gärna att gudstjänst regelbundet firas utifrån olika behov och längtan, exempelvis skol-, barn-, ungdoms-, undervisnings-, nattvards-, musik-, minnes-, tema-, lovsångs-, förböns- och taizégudstjänster, eller gudstjänster tillsammans med föreningar/organisationer, och även att ekumenisk gudstjänst kan firas tillsammans med andra kristna samfund. Kyrkliga handlingar Dopet, som är instiftat av Jesus Kristus, förenar en människa med honom. Hon döps in i Kristus Jesus, dör och uppstår med honom för att leva det nya uppståndelselivet i Kristi efterföljelse (Rom 6). Samtidigt är dopet ett inlemmande i den kristna kyrkan och församlingens gemenskap. Konfirmationen vilar på dopets grund och är ett aktualiserande och en bekräftelse av dopet. Konfirmation är även en förnyad bön om den helige Ande i den döptes liv. Vigsel: Äktenskapet är ett heligt förbund, förordnat och välsignat av Gud (Den Svenska Kyrkohandboken, ordning för Vigselgudstjänst). Genom vigseln förenas man och kvinna i äktenskapet, de lovar att med livslång trohet dela livets glädje och sorg (KO kap 23, Inledning). Begravning: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som dött åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus genom sin död och uppståndelse burit människans död och segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet.

3 Bikt och själavård: Bikt är för en människa en väg till försoning med Gud och med sig själv i Kristi kyrkas gemenskap. Det är att låta Kristi seger ta konkret form i sitt eget liv. Bikten föregås vanligen av själavårdande samtal. Ytterby församling inbjuder till gudstjänster i livets olika skeden. Vi vill medvetet och aktivt arbeta för att dop, konfirmation, vigsel och begravning skall ses som en integrerad del av församlingens gudstjänstliv och hela församlingens angelägenhet. undervisning Jesus kallade människor att följa honom och lära av honom. Församlingens undervisning vill hjälpa människor att bli Jesu lärjungar och att växa i tro och efterföljelse. Undervisningen i församlingen skall uppmuntra till att förena lära och liv, att trons kunskap inte enbart är en intellektuell kunskap utan också får bli en kunskap som formar hela livet. Mångfalden av gåvor och erfarenheter hos enskilda medlemmar tas till vara i församlingens undervisning. Grunden för all undervisning i församlingen är Bibeln, som Guds uppenbarade ord. Undervisningen skall därför uppmuntra människor till en ökad kunskap i, användning och tillämpning av Bibeln både i församlingens liv och enskilt eftersom människan skall leva av varje ord som utgår ur Guds mun. Mt 4:4 Undervisningen skall gestaltas med olika pedagogiska metoder, beroende på situation och behov samt vara praktisk så att den går att tillämpa i vardagen. Undervisningen skall ta hänsyn till varje människas situation och sträva efter att följa henne ett stycke på livsvägen. Eftersom allt lärande är livslångt skall församlingen erbjuda möjlighet till undervisning under varje skede i livet. Ytterby församling skall erbjuda undervisning för människor i olika åldrar. Dopundervisning: genom dopsamling och dopsamtal inför barndop eller dopundervisning inför dop av unga och vuxna. Barnverksamhet: Undervisning är en uppföljning av dopet och skall anpassas till barnens ålder och förutsättningar. Formerna för barnverksamheten kan efter hand behöva förändras och anpassas till de möjligheter som råder. Konfirmandverksamhet: Konfirmandarbetet sker enligt Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Alla som tillhör Svenska kyrkan inbjuds till konfirmationsundervisning det år de går i åttonde klass (konfirmation det år de fyller 15 år). Ungdomsverksamhet: Ytterby församling inbjuder ungdomar som går och läser och som konfirmerats till församlingens ungdomsgrupp. Här skall de få hjälp att växa och fördjupas i sin kristna tro. Skolkyrkoverksamhet: Genom församlingens närvaro på skolorna i Ytterby kan församlingen vara ett stöd för de ungdomar som vill leva som kristna i sin vardagsmiljö. Ytterby församling inbjuder också till skolgudstjänster och till påskvandring (högstadiet). Vi skall ha en stor öppenhet när skolan på olika sätt frågar efter vår medverkan. Skolkyrkoarbetet är ekumenisk i samverkan med övriga kyrkor på orten. Vuxenundervisning: Denna kan ske på olika sätt, med olika metoder och med olika målsättning: Bibelstudium/troslära för dem som vill få ökad bibelkunskap/kristendomskunskap, Alpha arbete för dem som är nyfikna på kristen tro. Predikan: Förkunnelsen i gudstjänsten är ett centralt undervisningstillfälle, där uppgiften är att föra vidare det vi tagit emot (1 Kor 15:3) och att låta Kristus bli målad för våra ögon (Gal 3:1 gamla översättningen). Predikans uppgift är därför inte bara att undervisa, utan också att trösta, lära, förmana och varna Musikalisk verksamhet: Sången och musiken är en viktig del i församlingens undervisning. Genom denna får olika åldrar uttrycka sina frågor och sin tro och växa i gemenskap. Vi vill möta människors behov med olika typer av körer och musikgrupper och ta vara på enskildas musikaliska begåvning. Frivilliga medarbetare skall få den utbildning och rustning de behöver för att med frimodighet och glädje kunna tjäna i församlingen och därigenom växa som människor och kristna. Bokbord/bibliotek: Genom att tillhandahålla god kristen litteratur för försäljning eller utlåning främjas en fördjupad kunskap i tron. Information: Genom annonsering i dagspressen, inbjudan till nyinflyttade, kyrkoblad, hemsida och annan riktad information sker fortlöpande information om församlingens arbete till människor i Ytterby församling. Vi ser det också som angeläget att positivt synas i massmedia när möjligheter till detta ges.

4 diakoni Jesus uppenbarade Guds kärlek i ord och handling. Församlingens uppdrag är att göra detsamma i undervisning och diakoni. Diakoni är vårt svar på Guds kärlek och har sitt centrum i söndagens gudstjänst och är en oskiljaktig del av evangeliet. Diakoni är att värna varje människas värde och värdighet, att i ord och handling gestalta en kristen människosyn, att se Kristus i vår nästa. Diakoni är hela församlingens uppdrag även när det finns vigda diakoner med diakoni som sin särskilda arbetsuppgift. Diakoni vänder sig till hela människan och hela samhället, med fokus på de människor i vår närhet som far illa och som behöver stöd: sjuka, flyktingar, ensamma, sörjande, behövande, de som drabbats av en livskris eller fastnat i missbruk Ett diakonalt tänkande skall vara grundhållningen i allt arbete men tar sig särskilt uttryck genom: Själavård Präster och diakoner har ett särskilt uppdrag att kunna erbjuda människor möjlighet till personliga samtal. Samtalen kan ske med olika inriktning; som stödsamtal, själavård och andlig vägledning. Präster skall dessutom erbjuda möjlighet till bikt för den som begär det. Mötesplatser I Ytterby församling skall vi skapa de mötesplatser som behövs så att äkta gemenskap och vänskap mellan människor kan bli verklighet. Dessa mötesplatser kan vara av allmän karaktär för alla som vill vara med, exempelvis kyrkkaffe, dagledigträffar, församlingsläger, öppen förskola, sopplunch, sommarkyrka, arbetskretsar. Dessa mötesplatser skall också rikta sig till människor som har behov av ett särskilt stöd: t ex samtalsgrupper och leva-vidare grupper. Varje gudstjänst som firas i församlingen är alltid den viktigaste mötesplatsen. Genom församlingens diakoni vill vi hjälpa de människor som inte själva kan ta sig till kyrkan att ändå få vara med, eller att på annat sätt få vara del av församlingens gudstjänstgemenskap. Besökstjänst Diakoni är att se till varje enskild människas behov. Besökstjänst handlar om att i hemmet besöka dem som behöver församlingens stöd men att också finnas till hands för dem som med olika behov söker sig till församlingen. Församlingens diakon har här ett särkskilt uppdrag att vara lyhörd för den nöd och de behov som finns. Diakonen skall ha möjlighet att ge visst ekonomiskt stöd, liksom att stödja dem som behöver hjälp i kontakt med myndigheter, sjukvård eller på annat sätt. Församlingen skall verka för att frivilliga blir delaktiga i hembesök. Samhällsstöd Ytterby församling skall ge det stöd som våra resurser medger när det gäller akut kris- och katastrofhjälp i samhället, i form av kommunens POSOM-arbete, sjukvårdens PKL-arbete, polisens begäran om kyrkans stöd vid olyckor och dödsfall och på annat sätt som kan bli aktuellt. Internationell diakoni I Ytterby församling sker regelbundet, genom kollekter och arbetskretsens verksamhet, arbete för och insamlingar till internationell diakoni. mission Till församlingens identitet hör att vara missionerande, att i allt sitt arbete vittna om Jesu seger över synd och död och att hjälpa människor att svara ja på kallelsen att bli Jesu efterföljare. Mission är hela församlingens uppgift, där varje kristen människa är missionerande i alla de sammanhang hon lever och verkar. Därför handlar mission inte primärt om en viss verksamhet i församlingen, utan om att rusta varje kristen för sin kallelse. Samtidigt måste Ytterby församling hela tiden reflektera över arbetsformerna så att vårt arbete inte hindrar utan hjälper människor att komma till en levande tro på Jesus Kristus. Trots att antalet engagerade i Ytterby församling är förhållandevis många är det ändå en mindre del av befolkningen som delar kyrkans tro och liv. Rester av kyrklig sed och kristen tradition finns kvar, men församlingens uppdrag handlar mindre om att hålla liv i kyrkliga bruk och mer om att gå ut och göra alla till Jesu lärjungar (Matt 28:18-20) Ytterby församling vill i gudstjänst, undervisning och diakoni ha ett tydligt missionsperspektiv så att församlingens möte med människor kan få bli människors möte med Gud i Jesus Kristus. Detta kan ske:

5 genom att det skall finnas ett arbete som särskilt vänder sig till dem som närmar sig kristen tro, t ex Alpha, Vuxenkatekumenat eller liknande metoder. genom att de som utan att vara döpta ansöker om att få tillhöra Svenska kyrkan erbjuds lämplig undervisning som kan leda fram till dop. genom gudstjänster och annan undervisning som myndiggör varje kristen att fungera som missionär där han eller hon lever och verkar. genom att barn- och ungdomsarbetet, konfirmandarbetet och Skolkyrkan låter Jesu missionsbefallning vara vägledande och prioriterande i arbetet. genom att forma tydligt missionerande gudstjänster där vi särskilt vänder oss till människor som idag inte delar kristen tro och gemenskap. genom att församlingen i allt arbete strävar efter att möta varje människa i hennes livssituation, så att ett verkligt möte sker. Först då blir mission möjlig. genom att församlingen har ett tydligt missionsbudskap i sin information när det gäller utskick, annonsering, inbjudningar kyrkoblad, hemsida och annat. genom att stödja internationell mission genom insamlingar och engagemang på olika sätt och genom att stödja den som kallas till tjänst i mission och kyrka utomlands.

Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK

Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK Pastoralt program för Kungälvs församling, Kungälvs pastorat Ur Församlingsinstruktionen Fastställd DK 051006 Inledning För allt arbete i församlingen är vi medvetna om att det ytterst inte är vårt utan

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Inledning Kungälv-Ytterby församling utgörs av centralorten i Kungälvs kommun. Bygden har gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett gränsland.

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version 1 Teologisk grund för Equmeniakyrkan är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution. Församlingsordning, antagna av Enebykyrkans församling 2015-02-14. Församlingsstadgar, antagna av Enebykyrkans

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26)

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26) Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING 1. FÖRSAMLINGENS IDENTITET Församlingen är Guds skapelse. Gud kallar människor till gemenskap med sig själv och till en gemenskap med dem som blivit lemmar i Kristi

Läs mer

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping Församlingsordning Ansgariikyrkans församling i Jönköping har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens uppgift, inriktning och liv. Den har

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN INLEDNING 1. Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15 Församlingsordning Version 2013-11-24 Identitet Vi är en kristen kyrka som bekänner sig till Jesus Kristus och den världsvida allmänna kyrkan, som växte fram under det första århundradet efter Jesus födelse.

Läs mer

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV Församlingsordning, antagen av Equmeniakyrkan Kungälv och Församlingsstadgar, antagna av Equmeniakyrkan Kungälv på församlingsmöte xxxx xx xx, årsmöte xxxx xx xx.

Läs mer

EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN

EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN Vi i Warenbergskyrkan tillhör EFS som är en missionsrörelse i Svenska kyrkan. EFS är en del av den världsvida Kyrkan och en del av Kristi kropp på jorden, vi bekänner därför

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING

ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING INNEHÅLL UPPDRAG, VÄRDERINGAR & STRATEGI Identitet Bibeln Teologi Gudstjänst Organisation 3 4 4 7 14 17 ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING INLEDNING Syftet med vår församlingsordning

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion För Starrkärr-Kilanda församling. Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: 2018-11-08 24/18. Kyrkoherdens godkännande, datum: 2018-11-05. Församlingsinstruktionen utfärdad

Läs mer

Församlingsinstruktion för Haparanda församling

Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingsinstruktion för Haparanda församling Församlingspresentation Haparanda församling står inför utmaningar i sitt dagliga församlingsarbete. Vi vill möta människor i olika livssituationer vilket

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling 1 Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling Trons grund och innehåll är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution, som består av Grundsatser och Kyrkoordning för Equmeniakyrkan,

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Ett stort under Plan för konfirmandarbetet Att leva inför Guds ansikte

Ett stort under Plan för konfirmandarbetet Att leva inför Guds ansikte Ett stort under Plan för konfirmandarbetet 2017 Att leva inför Guds ansikte Hösten 2017 2 Maria Björkgren-Vikström och Stefan Myrskog KCSA Konfirmandarbetet i vår kyrka 85,9 % av 15-åringarna deltog 2016

Läs mer

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGS ORDNING Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGSORDNING 2014 Utgångspunkter och identitet Equmeniakyrkan är både ny och gammal. Vår identitet präglas av att tre kyrkosamfund

Läs mer

BÖNEOKTAV FÖR DE KRISTNAS ENHET, JANUARI (Anders Arborelius)

BÖNEOKTAV FÖR DE KRISTNAS ENHET, JANUARI (Anders Arborelius) BÖNEOKTAV FÖR DE KRISTNAS ENHET, 18-25 JANUARI (Anders Arborelius) Ut unum sint det är Jesu bön att alla som tror på honom skall vara ett i honom. Genom dopet är vi redan ett i honom och med varandra.

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med. församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen 1 Säg hissversionen! Det lär finnas tre sätt att berätta en sak på: hissversionen, korridorversionen och kontorsversionen. Hissversionen är varianten

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING FÖRSAMLINGSORDNING 1 INNEHÅLL: Sida 3.. Inledning VI ÄR Sida 4.. Vår historia och bakgrund Sida 4 Vår identitet och tro Sida 4. Vår bibelsyn VI VILL Sida 5 Vår vision Sida 5 Vårt uppdrag Sida 5 Vår församlingsinriktning

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Församlingsinstruktion för Boo församling Godkänd av kyrkofullmäktige och kyrkoherde 2014-11-11 Utfärdad av domkapitlet 2014-12-10 ------------------------------------- Introduktion Kyrkans centrum och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning INLEDNING Syftet med vår församlingsordning är att beskriva det väsentliga i församlingens tro och liv. Som Jesus efterföljare i ett missionsuppdrag och under tillbedjan

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Gud rör vid oss. Dop och nattvard. Nr 8 i serien Kristusvägen

Gud rör vid oss. Dop och nattvard. Nr 8 i serien Kristusvägen Gud rör vid oss Dop och nattvard Nr 8 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet Dop och nattvard är heliga handlingar och synliga tecken på att Gud kommer oss till mötes och rör vid oss. DOPET Både barn

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3)

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) På väg mot 2020 Det här är Immanuel Immanuelskyrkans församling präglas av alla sina olika människor och alla sina olika verksamheter.

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat

Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat Församlingsinstruktion Husby-Rekarne och Näshulta Pastorat 1 Innehållsförteckning Inledande ord 3 Befolkningsöversikt 3 Kyrkans grundläggande uppgift och hur vi arbetar 4 Omvärldsbeskrivning 5 Gudstjänster

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Församlingsinstuktion Gärdhems församling

Församlingsinstuktion Gärdhems församling Församlingsinstuktion Gärdhems församling Kapitel 2 Omvärldsbeskrivning och analys Kapitel 1 Gärdhem teologisk grundsyn Svenska kyrkan i Gärdhem, Gärdhems församling, är en del av Trossamfundet Svenska

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat 1. Vad är vi? Församlingen är ett uttryck för Guds nåd. Där bjuds, fritt och för intet, evangeliet för vem som vill höra. Församlingens

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Sidan 1 av 6

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION. Sidan 1 av 6 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Sidan 1 av 6 1. OMVÄRLDEN Sidan 2 av 6 Söderhamn och Sandarne har såsom samhällen genomgått en genomgripande förändring de sista 10 åren. En omställning har skett och sker fortfarande.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion för Bollebygds- och Töllsjö församlingar som ingår i Bollebygds pastorat. I pastoratet finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två komministrar samt en diakonbefattning. Stiftsstyrelsen

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Hur hittar vi rätt? Har du någon gång undrat varför kyrkan finns? Varför behövs den?

Läs mer

Församlingsinstruktion för Askims församling

Församlingsinstruktion för Askims församling Församlingsinstruktion för Askims församling I församlingen finns sex prästbefattningar: en kyrkoherde och fem komministrar samt fem diakonbefattningar. Stiftsstyrelsen har beslutat att minst fem komministerbefattningar

Läs mer

B. På årsdagen av dopet

B. På årsdagen av dopet B. På årsdagen av dopet På årsdagen av dopet kan man hålla andakt. Detta formulär kan i tillämpad form användas också i sådana situationer, där dopets betydelse betonas, t.ex. på läger vid andra församlingstillställningar.

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA

EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA En församling för hela människan, hela livet. En plats för gemenskap med Gud och varandra. Informationsbroschyr om Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga och föreningen Equmenia

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift

Version Församlingsråd. Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift 1 Version 20171103 Församlingsråd Guide för arbete med församlingsråd i Göteborgs stift 2 Innehåll Vad är ett församlingsråd? sid. 3 Hur växte församlingsråden fram? sid. 3 Hur utses ett församlingsråd?

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Godkänd i Östmarks församlings kyrkofullmäktige i april 2011. Antagen av Karlstads stifts Domkapitel i september 2011. Innehållsförteckning:

Läs mer

Ordination av diakon och pastor

Ordination av diakon och pastor Ordination av diakon och pastor Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar ordineras kvinnor och män till diakoner och pastorer. En diakon eller pastor som ordinerats i Equmeniakyrkan

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

FörsamlingsordninG. Vilka är vi Vad vill vi Vad gör vi

FörsamlingsordninG. Vilka är vi Vad vill vi Vad gör vi FörsamlingsordninG Vilka är vi Vad vill vi Vad gör vi INLEDNING Del ett Vilka är vi? Vi är en gemenskap av människor som har en personlig tro på Gud. Vår tro påverkar hela vårt liv och därför betonar vi

Läs mer

Bilaga 2. Vigselordning

Bilaga 2. Vigselordning . Vigselordning I denna bilaga visas hur vigselordningen i praktiken utformas i enlighet med de föreslagna anvisningarna enligt bilaga 1. Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan

Läs mer

Tro och liv. Det viktigaste i den kristna tron på lättläst svenska. EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLANDπ

Tro och liv. Det viktigaste i den kristna tron på lättläst svenska. EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLANDπ Tro och liv Det viktigaste i den kristna tron på lättläst svenska EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLANDπ Tro och liv Det viktigaste i den kristna tron på lättläst svenska Publikationer från Evangelisk-lutherska

Läs mer

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning Dopbekräftelse Anvisningar När vi döps till Kristus blir vi en del av Kristi kyrka, i gemenskap och i ömsesidig omsorg med hans folk. I dopet tar vi emot den heliga Anden och det nya livet. Även om vi

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

Femte söndagen i fastan - år B

Femte söndagen i fastan - år B 375 Femte söndagen i fastan - år B Ingångsantifon (Ps 43:1-2) Skaffa mig rätt, o Gud, och utför min sak mot ett folk utan fromhet, rädda mig från falska och orättfärdiga människor. Ty du är den Gud som

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Var hjälpsam! Hjälparen Hjälparen

Var hjälpsam! Hjälparen Hjälparen Var hjälpsam! Joh 16:7-15 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. 8

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Beslutad av Danmark-Funbo församlings kyrkofullmäktige och av kyrkoherden den 20120510 Fastställd av Uppsala Domkapitel 20121206 Inledning Historisk

Läs mer

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Vada Sjökullar, Brottby Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Med omvärldsanalys Foto: Össeby-Garns kyrka I detta dokument används begreppet östra delen av Vallentuna kommun och med det menas Össeby

Läs mer