Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp."

Transkript

1 Fråga 1 Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp. Satsa på barnen, ungdomarna och deras föräldrar de är kyrkans nutid och framtid. Se till att dop, konfirmation, vigslar och begravningar alltid håller högsta kvalitet. Gör alla Svenska kyrkans församlingar till jämställda miljöer att arbeta i. Folkkyrkan, öppen för alla som söker, tvivlar eller tror. Närvarande i hela landet. Stöd och tröst till människor när kris och katastrof drabbar. Vigselrätten. Alla människor har lika värde och alla par ska kunna vigas i kyrkan. Frimodig kyrka Svenska Kyrkan måste åter bli evangeliserande och missionerande. Partipolitiseringen måste upphöra, så att besluten kan fattas utifrån Bibeln och kyrkans egen bekännelse. Äktenskapet skall även fortsättningsvis, enbart vara mellan man och kvinna. Att Svenska kyrkan ska förbli en öppen folkkyrka med högt i tak och låga trösklar; Inga troskrav för medlemskap och både lekmän och präster ska ta gemensamt ansvar för kyrkan. Förbättrad och samordnad undervisning av barn i kristen tro. Att satsa på kärnverksamheten gudstjänst, diakoni och undervisning, inte minst för unga. Att byta valsystem så att kyrkan blir oberoende av de politiska partierna. Att ta det ekumeniska ansvaret på allvar så att vår kyrka inte blir isolerad. Kyrklig samverkan i Visby stift Byråkratin ska minskas och största delen av kyrkans tillgångar gå till verksamhet. Vi vill värna om Svenska kyrkan i utlandet. Kyrkomötets partipolitiska grupperingar ska ersättas av representanter med tydligare förankring inom kyrklig verksamhet. Miljöpartister i Svenska kyrkan Miljö- och energi. Förvalta kyrkans tillgångar på ett miljömässigt hållbart och etiskt sätt. Diakoni, global rättvisa. Behålla vigselrätten. Att vara en folkkyrka som välkomnar alla oavsett kön, ålder, hudfärg, bakgrund, social status, sexuell läggning.

2 Nya moderaterna Friare församlingstillhörighet, diakoni och verksamhet för barn och unga. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Kyrkan ska vara en växtplats för människors kristna tro, det ska firas fler gudstjänster som ger hopp och mod för hela livet. Kyrkovalet ska vara partipolitiskt obundet. Fri församlingstillhörighet, även som förtroendevald ska man själv få välja. Barnarbete-ungdom. Vuxengrupp Samlevnadsfrågor. Att kyrkan organiseras så att den blir kostnadseffektiv. Medlemskontakter ökas och kyrkoavgiften reduceras för medlemmar med små inkomster. Svenska kyrkan blir mer utåtriktad och inriktar sin verksamhet till områden där ideella insatser behövs. Sverigedemokraterna Själavården. Värnandet om Sverige som en nation med en gemensam, sammanhållande kultur, vilande på demokratisk, kristen grund. Den kyrkliga traditionen - avvisandet av kraven på modernitet som vägledande princip. Kärleksbudskapet - alla människors lika värde. Här ingår bland annat asyl- och migrationsfrågan, samkönade äktenskap samt miljöfrågan. Öppen kyrka en kyrka för alla Att tolka Bibelns budskap in i vår tid utan antika samhällets syn på slavar, kvinnor eller homosexuella men med Guds kärlek i fokus. Att se varje enskild människa och hennes behov. Tillgänglighet, tjänande - inte bara under öppettider och telefonsvar.

3 Fråga 2 Beskriv en sak som ni vill förändra eller förbättra inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkans medlemskår består av både flitiga gudstjänstbesökare och människor vars tillit och kärlek till Svenska kyrkan har andra orsaker. Att bekräfta samtliga medlemmar som viktiga och värdefulla måste genomsyra allt vad kyrkan gör och säger. Stärka barn- och ungdomsverksamheten. Barn och unga ska bli tagna på allvar och få engagera sig utifrån sina egna förutsättningar. I ungas möte med kyrkan och erbjudandet om tro, grundläggs både mänskligt växande och kyrkans framtid. Frimodig kyrka Förändra beslutssystemet i kyrkan så att det bättre tar tillvara kristna människors personliga engagemang och att Svenska kyrkan i sin yttre organisation på ett tydligare sätt framträder som Kyrka och inte som spegel av det politiska samhällsstyret. En större flexibilitet och serviceanda. Mindre av den gamla kommunalkyrkan. Vi vill införa renodlade personval i de kyrkliga valen så att alla kandidater i en valkrets står på samma lista. På så sätt kan man fördela sina kryss fritt mellan alla kandidater och individens engagemang kommer före partiers och gruppers intressen. Kyrklig samverkan i Visby stift Byråkratin inom den kyrkliga administrationen ska minskas och största delen del av kyrkans finansiella tillgångar ska gå till verksamhet. Vi vill också slå vakt om Svenska kyrkan i utlandet som en del av Visby stift. Miljöpartister i Svenska kyrkan Kyrkan ska vara mer trovärdig i ord och handlingar, ge människor en grund att stå på som håller livet igenom och ägna sig mer åt uppsökande verksamhet. Kyrkan bör utöka utbudet av verksamhet på minoritetsspråk och övriga språk. Nya moderaterna Friare församlingstillhörighet är en framtidsfråga för Svenska kyrkan. Om Svenska kyrkan i framtiden ska kunna behålla sina medlemmar och få nya måste det finnas större möjlighet att välja vilken församling man vill tillhöra.

4 Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan En viktig uppgift är att skapa möjligheter för och uppmuntra människor med engagemang i Svenska kyrkans gudstjänst- och församlingsliv till att också ta ansvar som förtroendevalda i kyrkan. Mycket; bland annat maktstrukturerna och bristen på lyssnande på ungdomen. Uppsökande verksamhet bland befolkningen och att vara en naturlig kontaktpunkt med hjälp för människor i kris genom utökad diakoni. Sverigedemokraterna Vi vill se en kyrka som är höjd över de dagspolitiska kastvindarna. Till exempel så anser vi att kyrkan tydligare borde stå emot de krafter som verkar för att förbjuda kyrkliga skolavslutningar och kristna sånger och symboler i samhället. Ett tydligare samhällsengagemang. Öppen kyrka en kyrka för alla ÖPPEN KYRKA vill skapa bredd och mångfald i gudstjänstlivet så att även icke-kyrkvana finner det meningsfullt. Evangelium också med dragspel, fiol och mandolin! Uppgifter för frivilliga i gudstjänst och annat församlingsarbete. Fråga 3 Ska kyrkan engagera sig mer eller mindre i samhällsfrågor än vad den gör idag? Mer. Jesu budskap är radikalt och manar var och en av oss att ta ställning för alla människors lika värde, rätt och ansvar. Församlingarna måste påtala missförhållanden i lokalsamhället och kyrkan i stort bidra till fred och demokrati i hela världen. Mer. Kyrkan ska: - Bli ett föredöme när det gäller jämställdhet. - Ta ett aktivt ledarskap i miljö- och klimatarbete. - Stärka dialogen och samarbetet med andra kyrkor och religioner i vår mångkulturella värld.

5 Frimodig kyrka Samhällsengagemang sker först och främst genom att kristna, inspirerade av tron, tar ansvar. När kyrkan som organisation engagerar sig bör den oftare vara salt (säga det ingen annan säger) än spegel (säga det alla andra säger men bara lite senare). Det är bra att kyrkan engagerar sig i samhälllsfrågor, men vi vi ska komma ihåg att vi är många inom kyrkan, ingen person eller riktning kan ensam företräda Svenska kyrkan. Låt tusen blommor blomma! Kyrkan är inte till för sin egen skull utan för världen utanför. Samhällsengagemanget måste bäras av enskilda människor som drivs av kärlek till Gud och nästan. Kyrkan bör genom undervisning hjälpa människor att ta sitt etiska ansvar i samhället. Kyrklig samverkan i Visby stift Vår grundidé är att med lekmannaperspektivet i fokus värnar vi om en öppen folkkyrka som hörs, syns och tar ansvar i samhället. Miljöpartister i Svenska kyrkan Kyrkan är en del av samhället och bör delta i samhällsdebatten och reagera när utslagning, diskriminering och orättvisor sker både i Sverige och globalt. Diakoni till självhjälp är viktigt. Nya moderaterna Kyrkan ska alltid engagera sig i samhällsfrågor, vilka kan variera över tid. Svenska kyrkan ska vara tydlig i sina ställningstaganden. Det är viktigt att undvika att framstå som partipolitiserande. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en fri kyrka som vågar tala klarspråk i vårt samhälle och i världen. Svenska kyrkan ska fortsätta att på lokal och nationell nivå ta ansvar i samhället. Det är viktigare vad som görs än exakt hur mycket som görs. Kyrkan ska stå upp för allt och alla som blir orättvist behandlade nationellt och internationellt. Kyrkan ska engagera sig i samhällsfrågor där det saknas eller är en stor brist från samhällets sida, att starta och driva boende för äldre, funktionshindrade och hemlösa. Att värna om bevarandet av etik och moral.

6 Sverigedemokraterna I flertalet samhällsfrågor bör kyrkan engagera sig mindre jämfört med idag. Kyrkan bör dock kunna protestera när samhället blivit alltför profithungrigt, världsligt och familjenedbrytande. MER! Öppen kyrka en kyrka för alla Mer! Det är kyrkans uppgift att granska samhället och reagera när människor far illa. Kyrkan skall höras i migrationsfrågor, social ekonomi, frågor om människosyn etc. och kan därför inte vara lierad med politisk makt. Fråga 4 Vilken uppgift bör kyrkan ha internationellt? För hela den världsvida kyrkans skull, ska Svenska kyrkan ha modet att vara en föregångare i förverkligandet av de mänskliga rättigheterna oavsett kön och sexuell läggning, religiös och etnisk bakgrund och allt annat som vi har blivit skapade till. Verka för rättvisa, folkhälsa och fred. Bygga broar mellan människor, kulturer och religioner. Frimodig kyrka De internationella insatserna behöver vara både diakonala och evangeliserande, dvs. att ge människor rent vatten och samtidigt berätta om frälsningen i Jesus. I Utlandskyrkan är uppdraget att på motsvarande sätt vara en levande kyrka för svenskar i utlandet. Stödjare av nya och fattiga kyrkor och stöd till förföljda kristna i världen. Vi kan också ha mycket att lära av kyrkor i tredje världen, av ideellt arbete och enklare arbetsformer. Arbeta för samverkan och ekumenik mellan kyrkor i världen. Kyrkan skall finnas där människorna är. Svenskar finns i stor utsträckning utanför Sverige. Internationellt ekumeniskt utbyte följer av insikten att kyrkan bör leva i världsvid enhet. Mission som ett ömsesidigt utgivande är en del av att vara kyrka.

7 Kyrklig samverkan i Visby stift Genom Svenska kyrkans internationella arbete ska kyrkan i ett globalt perspektiv arbeta för demokrati, mänskliga rättigheter och frihet från förtryck. Miljöpartister i Svenska kyrkan Svenska kyrkan bör behålla och utveckla sitt internationella arbete och dess bredd, diakonin, utvecklingsarbetet, det kulturella utbytet, religionsdialogen, ekumeniken och arbete för fred och global rättvisa. Att vara en kyrka för svenskar i utlandet. Nya Moderaterna Samarbeta med andra kyrkor för att sprida det glada budskapet, samverka med samfund och organisationer. Fattigdomsbekämpning: Hjälpa till att säkerställa demokrati, frihet och fred i alla länder. Förvaltarskapet kräver internationellt klimatsamarbete. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Den lokala församlingen är en del av den världsvida kyrkan. Det betyder ett ansvar för alla människor i nöd och att ta aktiv del i dialog och samarbete med andra kristna kyrkor. POSK anser att det ekumeniska arbetet ska drivas vidare med kraft. Inordnande under föreliggande strukturer (med styrka att förändra om man vill) och respekt för nationella demokratiska system. Att tillsammans med andra kyrkor verka för att grunden för kristen tro hålls levande i ett internationellt perspektiv. Öka kyrkans utlandshjälp. Sverigedemokraterna Främst missionsarbete, men även fattigdomsbekämpning med hjälp till självhjälp som bärande princip. Kyrkan bör också samverka med andra kristna samfund runt om i världen och på plats ge stöd till kristna som utsätts för trosförföljelse. Fredsbevarande. Samtala och kommunicera med andra religiösa samfund för ökad föståelse människor emellan. Kris- och konflikthantering.

8 Öppen kyrka en kyrka för alla Kämpa mot fattigdom och HIV, för rättvisa handelsvillkor. Stödja självhjälpsprojekt. Samverka ekumeniskt med systerkyrkor. Särskilt stöd till hotade kristna minoriteter. Understödja våra EU-politiker att inte acceptera en mer konservativ människosyn. Fråga 5 Vad ska kyrkan göra för att locka fler yngre? Ta barns och ungdomars livstolkningar, erfarenheter och förväntningar på allvar. Var en del av samhället och erbjud Svenska kyrkan som resurs för den allmänna förskolan och skolan. Visa i ord och handling vad det innebär att vara en öppen folkkyrka. Möta unga människor i deras vardag och kultur. Beröra dem genom fördjupande samtal och aktivteter om livets stora frågor. Ge livsmod, glädje och framtidstro. Frimodig kyrka Skapa mötesplatser där ungdomar kan möta andra unga människor som tar sin tro på Jesus Kristus på allvar. Det är angeläget att ge ungdomar förebilder som de kan identifiera sig med. Konfirmationstiden och uppföljningen efter den är väldigt viktig. Gudstjänster och arbetsformer som unga vill delta i. Fråga dem hur de vill ha det så får vi svar! Kyrkan bör också våga aktualisera svåra existentiella frågor. Lär av kristna ungdomsrörelser hur man skapar attraktion och gemenskap för unga. Uppmuntra till andaktsliv i hem och familjer och visa att kristet tänkande har relevans för moderna människor. Involvera unga, genom uppgifter och praktikplatser. Kyrklig samverkan i Visby stift Verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar och deras föräldrar ska prioriteras. Konfirmandarbetet ska svara på unga människors livsfrågor och peka mot en stabil kristen väg in i vuxenlivet. Miljöpartister i Svenska kyrkan Satsa på barnverksamhet och på intressant konfirmationsundervisning med samtal om tro och de stora livsfrågorna. Göra snabba insatser i problemområden, finnas hela tiden bland ungdomar där det bäst behövs. Utveckla samarbete med skola och universitet.

9 Nya Moderaterna Satsa på verksamhet för barn och unga. Olika former av konfirmationsundervisning behövs då många ungdomar söker svar på olika livsfrågor. Öppna aktiviteter utanför kyrkan, finnas i skolorna inklusive avslutningsgudstjänster och adventshögtider. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Unga människor behöver mötas av vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan och i gemenskapen på internet. Anpassa musik och budskap till ungdomens språk - vi befinner ju oss i dataåldern, twitter, facebook osv. Att bedriva barn- och förskoleverksamhet som komplement till kommunens samt genom att använda ökade ekonomiska resurser, öka konfirmand- och ungdomsverksamheten. Sverigedemokraterna Kyrkan bör stå för kontinuitet och tydliggöra kopplingen mellan kristendomen och det svenska kulturarvet, men framförallt bör man erbjuda gemenskap kring en trosförkunnelse som rakt och ärligt tar många ungas ångest och vilsenhet på allvar. Synas och verka i de sammanhang i samhället där ungdomar finns. Öppen kyrka en kyrka för alla Församlingarna skall satsa på läger för konfirmander, aktivitet på internet, samverkan med skolor för att på ungas villkor vara närvarande när de formar sina värderingar. Kyrkan skall göra detta för ungdomarnas egen skull, inte som lockbete!

10 Fråga 6 Bör homosexuella få gifta sig i kyrkan? Ja. Gud är kärlek och kyrkans uppgift är att främja trogna och trygga relationer mellan jämställda makar. Fördomar mot HBT-personer bygger på bristande kunskap och erfarenhet. Eller i värsta fall ren inskränkthet och hat. Svenska kyrkan ska gå före! Ja. Frimodig kyrka Nej, Gud har ämnat äktenskapet för man och kvinna. Människor får förstås välja själva hur de vill leva, men kyrkan kan bara välsigna det Gud välsignar. Att viga enkönade par i kyrkan är att utlova något som det inte finns täckning för i Bibeln. Ja. Äktenskapet är instiftat av Gud för den fruktbara föreningen mellan en man och en kvinna. Vi delar respekten för skapelseordningen med den världsvida kristenheten och vill inte isolera Svenska kyrkan genom att förändra innehållet i äktenskapet. Kyrklig samverkan i Visby stift Ja. Miljöpartister i Svenska kyrkan Ja! Enligt svensk lag får homosexuella och heterosexuella par gifta sig. Svenska kyrkan ska viga samkönade par, behålla vigselrätten och viga alla par som vill gifta sig kyrkligt. Vigselordningen bör anpassas så att den passar även för samkönade par. Nya Moderaterna Ja. Inom moderaterna finns olika sätt att se på välsignelser men som parti förespråkar vi att även homosexuella par ska kunna ingå äktenskap i Svenska kyrkan. Vår uppfattning är att Svenska kyrkan också i framtiden ska ha kvar sin vigselrätt.

11 Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Alla ska oavsett sexuell läggning mötas med respekt och välkomnas i kyrkan. Inom POSK finns olika uppfattningar om kyrklig vigsel. Svenska kyrkan kan med sin lutherska äktenskapssyn rymma olika åsikter i vigselfrågan utan att de blir kyrkoskiljande. Naturligtvis - vem kan värdera kärleken? SPI stämman beslutade att samkönade äktenskap inte strider mot SPI:s uppfattning. Sverigedemokraterna Nej, enligt kyrkans tradition är äktenskapet till för föreningen av man och kvinna och vi anser att detta är en ordning som tjänat samhället, och inte minst barnen väl. JA! Öppen kyrka en kyrka för alla Ja, i enlighet med ÖPPEN KYRKAS program. Fråga 7 Ska Svenska kyrkan behålla nuvarande valsystem med direkt val till alla beslutande organ (i församling, samfällighet, stift och på den nationella nivån)? Ja. Valen till församling och samfällighet, stift och kyrkomöte ger varje medlem ett direkt demokratiskt inflytande över Svenska kyrkans vägvalsfrågor. Vissa vill påverka i sin församling. Andras engagemang väcks av frågor som kyrkomötet beslutar om. Nej. Församlingarna är grunden i Svenska kyrkan. Vi förordar direkta val till kyrkofullmäktige och förtroende för församlingarna att påverka valen av beslutsfattare i stift och kyrkomöte.

12 Frimodig kyrka Nej, vi skall enbart ha direkta val till församlingen. Församlingen är basen för allt arbete och den utser sina representanter till samfällighet, stift och kyrkomöte. Valen bör vara präglade mer av personval och inte alls av politiska partier. Vi vill ha direkta val till kyrkomöte och lokalt. Däremot är vi öppna för att ta bort det direkta valet till stiftsfullmäktige. Det är mycket svårt att motivera enskilda, vanliga, människor att gå och rösta i det valet. Indirekta val gynnar bara majoritetsgrupper. Det är inte bra. Vi vill gå över till rena personval. Därmed behöver kyrkan inte dela ut resurser till grupper som använder valsystemet för att främja sina egna intressen. Kyrklig samverkan i Visby stift Kyrkovalen ska förenklas och genomföras på ett enklare och billigare sätt, förslagsvis genom någon form av indirekta val. Miljöpartister i Svenska kyrkan Ja, självklart ska Svenska kyrkan behålla direkta val till alla beslutande organ. Hur skall vi annars försvara en folkkyrka? Demokrati skapar delaktighet. Nya moderaterna Ja. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Nej, inför indirekta val till alla nivåer utom till den lokala. På det viset skulle vi slippa ledamöter i stiftsfullmäktige och kyrkomötet från grupper som inte är engagerade lokalt. Ja. Ja. Ja. Sverigedemokraterna JA!

13 Öppen kyrka en kyrka för alla Ja, definitivt. I en luthersk demokratisk kyrka skall alla medlemmar ha rätt att rösta på alla beslutande nivåer. För att nå högre valdeltagande bör internetröstning prövas som ett alternativ. Fråga 8 Beskriv kort varför man som väljare ska rösta på just er nomineringsgrupp. Vad särskiljer er från andra grupper? Socialdemokraterna arbetar aktivt och engagerat för att folkkyrkan ska ha en ljus framtid. Våra tusentals förtroendevalda bidrar med rödgröna perspektiv på hemmaplan och i kyrkomötet. Vi vågar möta också de utmaningar som Svenska kyrkan står inför. Vi är hängivet engagerade för folkkyrkan i hela landet. Vår värdegrund är känd alla människors lika värde och därmed jämställdhet. Vi verkar för kyrkan mitt i samhället och tillför kyrkan omvärldskunskap, inte minst om demokrati och miljöansvar. Frimodig kyrka Frimodig kyrka är det verkliga alternativet, helt utan partipolitiska förtecken och som samtidigt står upp för klassisk kristen tro, med Jesus och Bibeln i centrum. Därför står vi också till 100 procent för att äktenskapet enbart är mellan man och kvinna. Vi är en grupp som står fri från varje politiskt parti. Vi beslutar helt självständigt vårt handlingsprogram och våra kandidatlistor. Men vi som kandiderar och är medlemmar i FiSK har en gemensam nämnare i en liberal samhällssyn. Vi vill verka för levande församlingar och en växande frimodig kyrka som företräds av kandidater som lever aktivt i kyrkans vardagsliv. är vårt konkreta förslag om hur den partipolitiska kontrollen över Svenska kyrkan skall avvecklas. Kyrklig samverkan i Visby stift Med lekmannaperspektivet i fokus värnar vi om en öppen folkkyrka som hörs, syns och tar ansvar i samhället.

14 Miljöpartister i Svenska kyrkan Kyrkans budskap handlar i grunden om global solidaritet och varsamhet med Guds skapelse. Vi har kunskap från många års arbete med miljö- och klimatfrågor. Vår politik bygger på solidaritet med världens alla människor, natur och kommande generationer. Nya moderaterna Inom moderaterna finns ett starkt engagemang för att ta ansvar för Svenska kyrkans verksamhet. God ekonomisk hushållning, friare församlingstillhörighet och en starkare ställning för utlandskyrkan. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan Vi har visionerna för kyrkan! Vi välkomnar alla i gudstjänster, vi värnar om de svara, vi satsar på familjerna. Diakonin är stark och arbetar brett, där är barn och ungdomar viktiga och där kommer de förtroendevalda från kyrkbänken. Vi försöker att lyssna till dem som söker svar på livets och evighetens frågor men också lösa de materiella problemen. En röst på SPI är en röst för ett samhälle byggt på kristna värderingar.vi vill att Svenska kyrkan ska delta aktivt i samhälls-och kulturlivet, satsa på insatser för barn, unga, de svaga, och för våra äldre som byggt upp det samhälle vi nu lever i. Sverigedemokraterna Vi vill se en kyrka som är höjd över de dagspolitiska kastvindarna och som bejakar, inte ringaktar, de kyrkliga traditioner som tidigare generationer har format. Om man vill ha människor i kyrkan som vill kämpa och arbeta för de ovan skrivna svaren ska man rösta på ViSK ()! Öppen kyrka en kyrka för alla Med utgångspunkt i ett radikalt bibelbudskap är vi i ÖPPEN KYRKA tydliga i dagens viktiga frågor. Man skall inte behöva vara medlem i ett politiskt parti för att få inflytande i kyrkan, inte heller vara särskilt from eller jämt slita kyrkbänken.

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Aro(s)bladet. Älska din nästa

Aro(s)bladet. Älska din nästa Aro(s)bladet Medlemstidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 augusti 2005 Älska din nästa Älska din nästa heter de riktlinjer för partiets arbete i Svenska Kyrkan som socialdemokraterna i Västerås

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Världen vi lever i omvärldsbeskrivning Skäggetorps församling utgörs av stadsdelen Skäggetorp och Tornby och ett område norr om järnvägen

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Vision och program inför kyrkovalet 2017 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Vision och program inför kyrkovalet 2017 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 1 1 0 1 0 1 Vision och program inför kyrkovalet 0 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan VISION POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Din röst gör skillnad!

Din röst gör skillnad! Din röst gör skillnad! Den 15 september är det kyrkoval. Då får du och alla andra 5,5 miljoner som är medlemmar och över 16 år bestämma vilken väg Svenska kyrkan ska gå. Socialdemokraterna ställer upp

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

De Ungas KyrKomöte motionssvar

De Ungas KyrKomöte motionssvar De Ungas Kyrkomöte MOTIONSSVAR De ungas kyrkomöte Den 5 augusti anordnade Svenska Kyrkans Unga för fjärde året i rad De Ungas Kyrkomöte. En arbetsgrupp från förbundet hade på förhand valt ut ett trettiotal

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Avundsjuk på episkopatet

Avundsjuk på episkopatet Ledare SPT nr 15/16 2012 Avundsjuk på episkopatet STUNDOM TALAR MAN i ekumeniska och interreligiösa sammanhang om att det finns en»helig avundsjuka» mellan olika kristna kyrkor eller t.o.m. mellan olika

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vision Husby församling vill vara en öppen katedral av glädje och helighet. Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vårt uppdrag, vår mission, är att vara kyrka i vår tid och i vår

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON:

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: 30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: Ordförande, ledamöter och åhörare! Ett sommarjobb ger mycket mer än bara fickpengar. Det ger mening, sammanhang och möjlighet

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Skara Domkyrka 2. Kretsordförande Bengt Leander 3. Kyrkovalet 4. Kyrkovalet 5. Kyrkovalet 5. Medlemsvärvning

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer.

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Stötta före detta missbrukare? Bibelstudier? Finnas på fängelser? Stöd vid kriser? Stödja anhöriga till dementa? Ungdomsgrupper och läger? Musik- och temagudstjänster?

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

Handlingsprogram. beslutat 2 februari 2013

Handlingsprogram. beslutat 2 februari 2013 Handlingsprogram beslutat 2 februari 2013 1 2 Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi möjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk

Läs mer

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Vada Sjökullar, Brottby Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Med omvärldsanalys Foto: Össeby-Garns kyrka I detta dokument används begreppet östra delen av Vallentuna kommun och med det menas Össeby

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation Till 10 på dagordningen Styrelsekandidater en presentation NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2014-2015 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Charlotta

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Korvettens förskola 2015-2016

Korvettens förskola 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Centralt innehåll

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Centralt innehåll 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka Guds rike är nära Jag kunde inte låta bli att låta tankarna fara iväg en aning när jag satt här i kyrkan för ett par veckor sedan och lyssnade till Anders Bengtsson

Läs mer

3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP. Syfte

3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP. Syfte 3.15 SAMHÄLLSKUNSKAP Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur

Läs mer

Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland

Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland Föreningar som var representerade: Gotlands Föreningsråd Studieförbundet Vuxenskolan Demokrati

Läs mer

Korvettens förskola 2014-2015

Korvettens förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Att ställa upp i kyrkovalet

Att ställa upp i kyrkovalet Att ställa upp i kyrkovalet Innehåll BYGGA KYRKA TILLSAMMANS..................... 3 Flera sätt att delta i bygget............................ 3 Kyrkoval 18 september 2005......................... 3 Nu

Läs mer

AV ANDREAS WEJDERSTAM DE OSEDDA DAGAR VI MÖTER MED TRÖST

AV ANDREAS WEJDERSTAM DE OSEDDA DAGAR VI MÖTER MED TRÖST FÖREDRAG VID STIFTELSEN SANKT ANSGARS 60-ÅRSJUBLIEUM 2009-10-31 AV ANDREAS WEJDERSTAM SÅ FORTSÄTTER DET DE OSEDDA DAGAR VI MÖTER MED TRÖST INLEDNING Stiftelsen Sankt Ansgar firar 60 år. Kyrkan mitt i Studentstaden.

Läs mer

Barn- och ungdomsplan 2012-2015

Barn- och ungdomsplan 2012-2015 Barn- och ungdomsplan 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 72 1(6) Barn och ungdomsplan 2012-2015 Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Skolbarnomsorg Kulturskola Bibliotek Elevhälsa

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

TD Jan-Olof Aggedal, Svenska kyrkan SKKF Rikskonferens i Karlskrona 2012-05-28 Underlag för presentation

TD Jan-Olof Aggedal, Svenska kyrkan SKKF Rikskonferens i Karlskrona 2012-05-28 Underlag för presentation Se möjligheterna! Jag är obotligt optimist, tillhör de nyfiknas skara, tillhör de som vill se bakom hörnet, försöka se möjligheterna! När förändringens vind blåser bygger somliga väderkvarnar medan andra

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9

RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag I årskurserna 7 9 Mål för lärmiljöer och arbetssätt i religion i årskurs 7 9 RELIGION ÅRSKURS 7-9 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och åskådningsmässig allmänbildning innebär kunskaper, färdigheter

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet.

De nya scouterna. Vår verksamhet bygger på den värdegrund som du hittar i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scouterna gör unga redo för livet. De nya scouterna 2006 enades våra fem scoutförbund om en gemensam strategi. Anledningen var en insikt om att scoutrörelsen i Sverige behövde ta gemensamma krafttag för att utvecklas positivt. Tillsammans

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek 1 2 2 vad tror du på? våga prova gud och kyrkan! Vi förutsätter inte att du som anmäler dig till konfirmandundervisningen

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Studieplanering i organisationen

Studieplanering i organisationen Studieplanering i organisationen 1 Syftet Vi vill tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer starta en process som handlar om att utveckla studieverksamheten. Genom att presentera ett antal

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING Inför kyrkovalet den 15 september 2013 vill vi informera om våra värderingar i några aktuella och viktiga frågor för det politiska

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Den skrift som du håller i din hand är ett strategidokument som anger inriktningen av arbetet med Dalarnas utveckling. Slutresultatet vill Region Dalarna se

Läs mer

Salts syftesparagraf. definitioner, utläggning och vision

Salts syftesparagraf. definitioner, utläggning och vision Salts syftesparagraf definitioner, utläggning och vision Inledning Detta häfte har skrivits av Salts generalsekreterare Olof Edsinger på uppdrag av Salts styrelse. Texten är antagen av Salts styrelse vid

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 1. Vår omvärld Fakta: Invånare: 1177 Medlemmar i svenska kyrkan: 978 personer (per 091231). Ullångers församling bildar pastorat med Vibyggerå församling.

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

En värdegrundad skola

En värdegrundad skola En värdegrundad skola Samverkan för barns bästa Stephan Andersson 1 Värdegrundad utbildning Allas rätt till en likvärdig utbildning och allas rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Med IDENTITET i fokus

Med IDENTITET i fokus Med IDENTITET i fokus - rapport från konferens om Svenska kyrkans identitet På temat IDENTITET bjöd POSK i Stockholms stift in personal, tillhöriga och förtroendevalda i alla församlingar till en heldagskonferens

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Onsjöskolans likabehandlingsplan

Onsjöskolans likabehandlingsplan 151007 Onsjöskolans likabehandlingsplan Onsjöskolans likabehandlingsplan omfattar såväl arbetet med likabehandling, arbetet mot diskriminering (Diskrimineringslagen) och arbetet mot kränkande behandling

Läs mer

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv

Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Elfte söndagen efter trefaldighet, Luk 18:9-14, Tro och liv Inledning I den här predikan kommer jag att ta upp några svåra frågor. Tyvärr är det väl annars så att det är de frågor som är svårast att svara

Läs mer