PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING"

Transkript

1 PROPOSITIONER 2015

2 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till bygga en kyrka där alla barn och unga får vara fullt delaktiga på sina egna villkor i sin församling, i sitt stift och nationellt. Svenska Kyrkans Unga är grundat på den kristna tron och ska ge förutsättning för alla medlemmar få utveckla och reflektera över sin personliga tro och sin relation till både Gud och sina medmänniskor. Svenska Kyrkans Unga tillhör genom Svenska kyrkan den lutherska traditionen och vill skapa förutsättningar för medlemmarna ska kunna känna sig trygga i utforska sin lutherska identitet. Svenska Kyrkans Unga är även en del av den världsvida Kyrkan och vill verka för fördjupa relationer mellan kyrkor och mellan andra barn- och ungdomsorganisationer för visa på enheten i Kristus. Svenska Kyrkans Unga vill skapa förutsättningar för alla barn och unga inom Svenska kyrkan ska få känna sig som en självklar del av kyrkan på sina egna villkor. Svenska Kyrkans Unga vill bidra till alla organisationens medlemmar ska få fördjupa och stärka sin personliga tro. Svenska Kyrkans Unga vill verka för alla medlemmar ska kunna känna sig trygga i utforska sin lutherska identitet men också få möjlighet lära känna andra kristna traditioner. Svenska Kyrkans Unga vill bygga möjligheter Svenska Kyrkans Unga vill bygga möjligheter för alla medlemmar dela och växa i tro och ansvar. Det är något som sker på olika sätt beroende på vilka intressen och traditioner varje medlem, lokalavdelning och distrikt har. Därför vill Svenska Kyrkans Unga främja olika metoder, så som friluftsliv, körverksamhet och rollspel, används för uppfylla vårt syfte. Svenska Kyrkans Unga vill stötta distrikten i skapa gemensamma arrangemang, då det är genom verksamheter och mötesplatser som varje medlem ges möjlighet tillsammans med andra dela sin tro och ta ett gemensamt ansvar. För kunna växa i ansvar behöver ansvaret som medlemmen förväntas ta vara på en nivå som är lagom och förståelig. Svenska Kyrkans Unga vill med anledning av det underlätta arbetet med de administrativa och demokratiska strukturerna i organisationen. Svenska Kyrkans Unga vill främja en mångfald av metoder för bedriva verksamhet inom organisationen. Svenska Kyrkans Unga vill stödja samarbete mellan distrikten och genom det möjliggöra verksamhet och mötesplatser i organisationen. Svenska Kyrkans Unga vill verka för underlätta distriktens och lokalavdelningarnas arbete med administrativa och demokratiska strukturer. 2

3 Svenska Kyrkans Unga vill bygga tillsammans Svenska Kyrkans Unga vill vara en organisation för alla barn och unga i Svenska kyrkan. Eftersom det är en svårrekryterad grupp vill Svenska Kyrkans Unga särskilt satsa på barn i åldrarna 0 13 år genom påvisa mervärdet med bedriva sin barnverksamhet inom organisationen. Alla människor är en del av skapelsen och därför vill Svenska Kyrkans Unga bidra till ett socialt hållbart samhälle där vi värnar om Guds skapelse. Genom verka för en mer hållbar värld klimatmässigt och socialt, genom medvetandegöra globala och etiska frågor bland barn och unga inom Svenska Kyrkans Unga och i Svenska kyrkan, får vi förståelse för vi tillsammans är många men ändå en del i en större helhet i hela Guds skapelse och i samhället. Svenska Kyrkans Unga vill bli bättre på möta medlemmar och blivande medlemmars behov och vara en inkluderande organisation. Svenska Kyrkans Unga vill sprida kunskap och engagemang till vårda både sina medmänniskor, naturen och klimatet. Svenska Kyrkans Unga vill samla medlemmar i alla åldrar och särskilt satsa på målgruppen 0 13 år. Svenska Kyrkans Unga vill engagera medlemmar till kunskap och förståelse för skapelsens natur och klimat. Svenska Kyrkans Unga vill verka för alla medlemmar som vill delta på organisationens förbundsarrangemang ska kunna göra det på sina egna villkor oavsett förutsättningar. Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet 2015 besluta anta verksamhetsinriktningen för

4 PROPOSITION 2015:2 STÖDMEDLEMSKAPSAVGIFT Stora årsmötet ska enligt stadgarna för Svenska Kyrkans Unga fastställa kommande års stödmedlemskapsavgift. Stora årsmötet 2013 beslutade fastställa stödmedlemskapsavgiften för 2014 och 2015 till 300 kronor (men den som vill får givetvis betala ett högre belopp). Den som blir stödmedlem får i dagsläget medlemstidningen Troligt, och producera och skicka tidningen till stödmedlemmen är en kostnad. Utöver Troligt kostar även administration av stödmedlemskap (hålla koll på vilka som betalar avgiften och uppdatera adressregister) samt trycka informationsmaterial och foldrar för marknadsföring. Förbundsstyrelsen anser det är viktigt stödmedlemmarna får en påminnelse om sitt medlemskap några gånger per år samt de bör veta vad som händer i organisationen genom medlemstidningen Troligt. Stödmedlemmarna är viktiga ambassadörer för Svenska Kyrkans Unga som vill stödja organisationen ekonomiskt och önskar rimligtvis deras bidrag ska läggas på vår verksamhet, ej på administrera deras medlemskap. Förbundsstyrelsen föreslår därför Stora årsmötet besluta höja medlemskapsavgiften med 100 kronor per år. Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet 2015 besluta fastställa stödmedlemskapsavgiften för 2016 till 400 kronor. fastställa stödmedlemskapsavgiften för 2017 till 400 kronor. 4

5 5

6 PROPOSITION 2015:3 MÅL FÖR ARBETET MED LOKALAVDELNINGAR OCH MEDLEMSKAP 2016 OCH 2017 Svenska Kyrkans Unga är en rikstäckande organisation med 13 distrikt och ett varierande antal aktiva lokalavdelningar. Verksamhet sker genom lokalavdelningar, distrikt och förbund. Medlem är den mellan 0-30 år som ställer sig bakom organisationens idé och syfte samt registrerar sitt medlemskap på Medlemssidorna. För vara en aktiv lokalavdelning krävs det lokalavdelningen medlemsrapporterar genom på Medlemssidorna senast den 31 december redovisa: minst fem medlemmar två kontaktpersoner en registeransvarig registrerad aktivitet på Medlemssidorna (Om lokalavdelningen inte har registrerat aktivitet på Medlemssidorna kan den innan den 15 mars följande år lägga upp en verksamhetsberättelse på Medlemssidorna.) I flera distrikt är det en förutsättning för få skicka ombud från lokalavdelningen till distriktsårsmötet. Det är också en förutsättning för få skicka ombud till Stora årsmötet. På Stora årsmötet 2013 beslutade Svenska Kyrkans Unga om strategiska mål för arbetet med lokalavdelningar och vad som kallas för medlemsåret de olika tidsperioderna, kampanjerna, under året när organisationen fokuserar på olika områden kring service och rapportering. Förbundsstyrelsen upplever det varit nyttigt och bra för distrikt och förbund ha konkreta och specifika mål som Stora årsmötet beslutat. Det har påbörjats ett förankringsarbete kring hur viktigt det är lokalavdelningen är aktiv, befintliga medlemmar förnyar sitt medlemskap, nya medlemmar rekryteras och en fungerande demokrati fastställs i Svenska Kyrkans Unga. Därför vill förbundsstyrelsen även föreslå Stora årsmötet 2015 fastställa mål för arbetet med lokalavdelningar och medlemskap. Nedan finns en kort beskrivning av vad respektive kampanj innebär och mål för 2016 och mål för Förbundsstyrelsens förhoppning är med tydliga och konkreta mål tar Svenska Kyrkans Unga tillsammans ett par steg framåt i såväl antal medlemmar som andel aktiva lokalavdelningar för på så sätt kunna göra ännu bättre saker för Svenska Kyrkans Ungas medlemmar. Förnyelsekampanjen Förnyelsekampanjen pågår 1 januari 28 februari och syftar till medlemmar från föregående år ska förnya sitt medlemskap i Svenska Kyrkans Unga. Medlemskapet är ett ideologiskt ställningstagande och kostar ingenting. Medlemskapet gäller per kalenderår och den som vill fortsätta vara medlem förnyar sitt medlemskap varje år. Mål 2016 och 2017 sträva efter 60 procent av föregående års medlemmar ska ha förnyat sitt medlemskap vid kampanjens slut. 6

7 Uppdateringskampanjen Uppdateringskampanjen pågår 1 mars 30 april och startar när de lokalavdelningar som har Svenska Kyrkans Ungas normalstadgar har haft sitt årsmöte. Uppdateringskampanjen syftar till uppdatera de kopplingar på Medlemssidorna som visar vilka medlemmar i lokalavdelningen som har förtroendeuppdrag, till exempel som kontaktperson, och gör det möjligt för distrikt och förbund kommunicera med rätt person om rätt sak. Svenska Kyrkans Unga använder Medlemssidorna för underlätta medlemshanteringen och kommer i samband med kampanjen fokusera på spridning av kunskap om hur Medlemssidorna används som medlemsregister för medlemmar, arrangemang eller aktiviteter i lokala, regionala, distriktsförlagda eller nationella sammanhang. Mål 2016 och 2017 sträva efter 75 procent av lokalavdelningarna ska ha alla kopplingar registrerade och uppdaterade på Medlemssidorna vid kampanjens slut. Medlemsrekryteringskampanjen Medlemsrekryteringskampanjen pågår 10 augusti 15 oktober och syftar till rekrytera nya medlemmar till Svenska Kyrkans Unga. Kampanjen pågår under de veckor som verksamheten i lokalavdelningar och distrikt drar igång igen efter eventuella sommaruppehåll. Mål 2016 och 2017 ha ökat antalet nyrekryterade medlemmar med 25 procent av innevarande års medlemmar vid kampanjens slut. Medlemsrapporteringskampanjen Medlemsrapporteringskampanjen pågår 1 november 15 mars. Den 31 december är sista dag för registrera medlemmar, aktiviteter samt funktionskopplingar. Den 15 mars är sista datum för fylla i föregående års verksamhetsberättelse. Alla uppgifter ska finnas på Medlemssidorna vid kampanjens slut då dessa krav behöver uppfyllas för vara en aktiv lokalavdelning. Den aktiva lokalavdelningen får ett ekonomiskt bidrag för föregående års registrerade verksamhet. Mål för 2016 och 2017 sträva efter 90 procent av Svenska Kyrkans Ungas medlemmar ska finnas i en aktiv lokalavdelning vid kampanjens slut. 7

8 PROPOSITION 2015:4 REVIDERING AV PÅVERKANSDOKUMENT Inför Stora årsmötet 2015 har förbundsstyrelsen skrivit ett förslag på revidering till det påverkansdokument som antogs av Stora årsmötet var påverkansdokumentet helt nytt och många av målen var väldigt ambitiösa, med denna revidering vill förbundsstyrelsen göra dokumentet lite mer verklighetsförankrat. Vi vill fortfarande drömma stort, men sätta upp mål som är mer rimliga. Här är det nya förslaget (på nästa sida finns en beskrivning av vad som har ändrats sedan 2013). PÅVERKANSDOKUMENT Svenska Kyrkans Unga har under flera år arbetat med olika typer av påverkansarbete. Det här dokumentet är en samling av visioner och mål som organisationen önskar uppnå. SVENSKA KYRKAN PÅ NATIONELL NIVÅ, KYRKOKANSLIET OCH KYRKOMÖTET Vision Unga medlemmar i Svenska kyrkan påverkar kyrkopolitiken. Mål De Ungas Kyrkomöte genomförs tillsammans med kyrkokansliet med representation från alla distrikt. Barns röst tas tillvara i beslutande instanser. Unga har en formell röst i kyrkomötet. Deltagande i kyrkovalet för åldersgruppen år ökar. Vision Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Mål Anställda och förtroendevalda på nationell nivå i Svenska kyrkan har ökad kunskap om Svenska Kyrkans Ungas verksamhet och medlemsgrupp. Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga har ett avtal som reglerar samarbetet på nationell nivå som Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Svenska kyrkan uppmärksammar Svenska Kyrkans Unga som en bra metod för barnoch ungdomsorganisering i Svenska kyrkan. SVENSKA KYRKANS PASTORAT OCH FÖRSAMLINGAR Vision Unga ideella verkar i församlingar med stor delegation och reellt inflytande på verksamheten. Mål 50 personer har tagit del av handledningsutbildning för kunna stötta unga ideella. 8

9 Församlingar som har en lokalavdelning har tydligt uppmärksammat och utmärkt ideella som en positiv kraft i sin församlingsinstruktion. Församlingar som har en lokalavdelning har gemensamt med lokalavdelningen genomfört påverkanskvällar för öka lokalavdelningens inflytande på församlingens verksamhet. Fler pastorat och församlingar i Svenska Kyrkan känner till Svenska Kyrkans Ungas mervärde. SAMHÄLLSENGAGEMANG Vision Barn har rätt till andlig och personlig utveckling. Mål Svenska Kyrkans Unga är en tydlig röst i samhällsdeben för barns rätt till andlig utveckling. Svenska Kyrkans Unga är en tydlig röst i samhällsdeben mot förtryckande normer och strukturer. Svenska Kyrkans Unga deltar i inter-religiösa sammanhang för barns rätt till andlighet. Svenska Kyrkans Unga påverkar samhällsdeben och media i riktning mot en positiv retorik kring andlighet och religion. Svenska Kyrkans Unga genomför aktioner för barnets rätt till andlig utveckling med fokus på barns egen kraft och förmåga. Sammanfning av revideringar som har gjorts i dokumentet: SVENSKA KYRKAN PÅ NATIONELL NIVÅ, KYRKOKANSLIET OCH KYRKOMÖTET I visionen som behandlar hur unga medlemmar i Svenska kyrkan påverkar kyrkopolitiken har vi ändrat Deltagandet i kyrkovalet för åldersgruppen år ökar med tio procentenheter till Deltagandet i kyrkovalet för åldersgruppen år ökar då det inte finns någon möjlighet till ta fram statistik som gör det möjligt sträva efter en specifik procentökning, men förbundsstyrelsen vill fortsätta jobba med frågan. Under visionen Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation hade påverkansdokumentet som antogs av Stora årsmötet 2013 två olika mål som berörde hur kyrkokansliet och kyrkomötet skulle få ökad kunskap om Svenska Kyrkans Ungas verksamhet och medlemsgrupp. I detta förslag på revidering har vi slagit ihop dessa två instanser i en enda mening som säger anställda och förtroendevalda på nationell nivå i Svenska kyrkan har ökad kunskap om Svenska Kyrkans Ungas verksamhet och medlemsgrupp. Under samma vision har vi även valt stryka målet Svenska Kyrkans Unga ska verka för kravet på församlingstillhörighet tas bort då detta krav redan har försvunnit. 9

10 SVENSKA KYRKANS STIFT Förbundsstyrelsen har valt i sitt förslag stryka samtliga mål för påverka stiften då vi tror ett sådant påverkansarbete bättre bedrivs av distrikten i deras samarbete. Förbundet vill självfallet fortsätta stötta distrikten i detta arbete. SVENSKA KYRKANS PASTORAT Förbundsstyrelsen vill ändra rubriken Svenska kyrkans pastorat till Svenska kyrkans pastorat och församlingar då vi i många fall vill påverka båda dessa instanser på samma sätt. I första målet som följer under denna rubrik har vi gjort en mindre förändring från 50 församlingar till 50 individer har tagit del av handledningsutbildning för kunna stötta unga ideella. Detta för vi anser det vara ett mer rimligt mål nu när vi har påbörjat Utbildning för Ledarskapare. Vi har även tagit bort Svenska Kyrkans Unga ska stötta alla typer av konfirmation då detta är en grundinställning som är självklar i organisationens arbete. SAMHÄLLSENGAGEMANG I visionen vill förbundsstyrelsen ändra från "Barn har rätt till andlig utveckling" till "Barn har rätt till andlig och personlig utveckling" då vi anser dessa vara sammankopplade. Under samma rubrik har vi lagt till ett nytt mål som säger Svenska Kyrkans Unga är en tydlig röst i samhällsdeben mot förtryckande normer och strukturer. I målet Svenska Kyrkans Unga deltar i ett inter-religiöst nätverk för barns rätt till andlighet har vi ändrat ett inter-religiöst nätverk till inter-religiösa sammanhang då det idag inte finns något befintligt nätverk som vi kan delta i. Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet 2015 besluta anta det reviderade påverkansdokumentet för

11 PROPOSITION 2015:5 SAMARBETSAVTAL MED SCOUTERNA Flera personer i Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har under de senaste åren pratat med lokalavdelningar och anställda i Svenska kyrkans församlingar som har undrat varför det inte går bedriva scouting inom Svenska Kyrkans Unga. De församlingar inom Svenska kyrkan som bedriver scouting gör det genom andra kyrkliga organisationer, så som Equmenia, Salt och KFUM, samtidigt som flera uttryckt de skulle vilja bedriva sin scoutverksamhet som en del av Svenska Kyrkans Unga om möjligheten fanns. Stora årsmötet 1999 tog beslutet acceptera scouting som metod för Svenska Kyrkans Unga. För bedriva scouting i Sverige behöver det göras i en organisation som är ansluten till Scouterna, antingen genom direktanslutning eller genom ett samarbetsavtal. Förbundsstyrelsen tror ett eventuellt samarbetsavtal med Scouterna skulle kunna vara en möjlighet bredda organisationens medlemsbas, medföra nya mervärden till organisationen, leda till vi ökar mångfalden av metoder för barn och unga växa i tro och ansvar, samt kunna vara ytterligare ett sätt ingå ekumeniska samarbeten. Med anledning av det skulle förbundsstyrelsen vilja utreda frågan om ett eventuellt samarbetsavtal mellan Svenska Kyrkans Unga och Scouterna. Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet 2015 besluta ge förbundsstyrelsen i uppdrag fram till nästa beslutande årsmöte utreda möjligheten skriva ett samarbetsavtal mellan Svenska Kyrkans Unga och Scouterna, samt se över vilka olika konsekvenser det kan medföra. 11

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till att bygga en kyrka

Läs mer

PROPOSITION 2017:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2018

PROPOSITION 2017:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 PROPOSITIONER 2017 PROPOSITION 2017:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH SVAR MOTION 2016:1 SVAR TILL MOTION 2016:1 En viktig del i stärkas i sin tro är ges möjligheten fördjupa sig i den. Förbundsstyrelsen håller

Läs mer

MOTIONER & MOTIONSSVAR

MOTIONER & MOTIONSSVAR MOTIONER & MOTIONSSVAR 1 2 INNEHÅLL 4 Frihet i våra böner motion nr: 1 5 Svar till motion 1 6 Mer rättvisemärkt motion nr: 2 7 Svar till motion 2 8 Alla ska bli ett ett ekumeniskt riksmöte motion nr: 3

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH SVAR

MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH SVAR MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH SVAR MOTION 2015:1 SVAR TILL MOTION 2015:1 Svenska Kyrkans Unga arbetar med att synliggöra och medvetandegöra normer och har under den senaste mandatperioden bland annat

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Utredning av Bris medlemsarbete. En sammanfattning

Utredning av Bris medlemsarbete. En sammanfattning Utredning av Bris medlemsarbete En sammanfattning På förbundsstyrelsemötet den 4/9-2015 gavs uppdrag till förbundskansliet att utreda Bris medlemsarbete samt ta fram förslag på en strategisk inriktning

Läs mer

2011 PROPOSITIONER 1

2011 PROPOSITIONER 1 2011 PROPOSITIONER 1 PROPOSITION 2011:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2012-13 Upptäcka och dela tro Svenska Kyrkans Unga är stolt över vara en kristen rörelse som vill göra skillnad. Vi vill med Kristus i centrum

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015?

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 5-6 april 2014 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 5-6 april

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer P6 Handläggare: Styrelsen Datum: 2016-03-02 Dnr: O412-6/1516 Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer Innehåll 1. Inledning... 2 2. Om LSU... 2 2.1 Medlemsvillkor...

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga Västerås Distrikt Antal deltagare: 220 Antal deltagare: 200

Svenska Kyrkans Unga Västerås Distrikt Antal deltagare: 220 Antal deltagare: 200 VERKSAMHETSPLAN 2016 Svenska Kyrkans Unga Västerås Distrikt Det övergripande syftet och målet med vår verksamhet uttrycks i syftesparagrafen som lyder: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS STRATEGISKA KOMMUNIKATIONSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS STRATEGISKA KOMMUNIKATIONSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS STRATEGISKA KOMMUNIKATIONSPLAN Gällande 2017 2018 INNEHÅLL Bakgrund Metod och användningsområde Upplägg Begrepp Sammanfattning Kanalbeskrivning Innan ny kanal introduceras Innan arrangemang/projekt

Läs mer

Remissvar - Årsmötesformer

Remissvar - Årsmötesformer Remissvar - Årsmötesformer Gruppen för normmedvetet arbete har läst igenom remissen om årsmötesformer och demokrati i Svenska Kyrkans Unga och önskar dela några reflektioner utifrån våra perspektiv. Vårt

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017

Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 Röda Korsets Ungdomsförbund Karlstad Verksamhetsplan med budget 2017 ställer upp Vår vision ett humant samhälle s vision är ett samhälle som tar tillvara på barn och unga som en resurs och där människovärdet

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning 2014 2015 Antagen vid kongressen i Borås 2013 Inledning IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass för hela vår organisation och vad vi gör. Genom

Läs mer

GLOBALA ARBETSGRUPPEN

GLOBALA ARBETSGRUPPEN GLOBALA ARBETSGRUPPEN Globala arbetsgruppen jobbar med fred, klimat och miljö och globala rättvisefrågor. Vi vill inspirera medlemmar i Svenska Kyrkans Unga och andra att engagera sig för en mer rättvis

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Portalparagrafen i Salts stadgar lyder enligt följande:

Portalparagrafen i Salts stadgar lyder enligt följande: Detta avtal ingås med anledning av att Salt barn och unga i EFS (nedan kallat Salt) och riksorganisationen för alla scouter i Sverige, Scouterna vill samverka. Syftet med avtalet är att reglera relationer

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 37 Medlemmar En förening skulle inte finnas om det inte fanns några medlemmar! Så är det också med Equmenias föreningar, och med Equmenia i hela Sverige! Equmenia skulle inte finnas

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING Alla människors lika värde de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll,

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01 Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m. 2014-01-01 Beslutad av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28, 37 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna,

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutade av Kultur och bildningsnämnden 2013-05-28 37 Reviderade vid kultur och bildningsnämndens

Läs mer

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar 1(6) ESH-styrelsen 27 januari Erikshjälpens 1. INLEDNING Ett samordnat valberedningsarbete och ett strategiskt rekryteringsarbete till våra olika förtroendevalda poster är en av Erikshjälpens viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Utöver läger erbjuds utbildningar, så som VägVal och barnkonsekvensanalysutbildningar.

Utöver läger erbjuds utbildningar, så som VägVal och barnkonsekvensanalysutbildningar. 2 2016 års distriktsårsmöte antog en preliminär verksamhetsplan och budget för 2017. Med den som underlag vill distriktsstyrelsen nu lämna nedanstående förslag: Såsom du tror, så älskar du och omvänt Martin

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

O. Organisation och stadgar

O. Organisation och stadgar O. Organisation och stadgar Organisatoriska handlingsprogrammet 453 Ändring bildningsnivåer Att under den första rubriken som lyder skola, sista stycket andra meningen, ändra lydelsen Genom aktiv bildning

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Proposition 2 - Förslag på elevrörelsens principer

Proposition 2 - Förslag på elevrörelsens principer Proposition 2 - Förslag på elevrörelsens principer Bakgrund Sedan Kongressen 2012 har Sveriges Elevkårer och elevkårerna i Sverige 6 respektive 10 vägledande principer. Principerna som lades fram 2012

Läs mer

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-02-16 Sida 1 (1) Kultur- och bildningskansli Dnr LD14/02412 Uppdnr 932 2014-12-09 Kultur- och bildningsnämnd 2015-02-16

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

MOTIONER OCH MOTIONSSVAR

MOTIONER OCH MOTIONSSVAR 2011 MOTIONER OCH MOTIONSSVAR MOTION 2011: 1 ANGÅENDE AKTIVA LOKALAVDELNINGAR SVAR PÅ MOTION 2011: 1 ANGÅENDE AKTIVA LOKALAVDELNINGAR Visst vore det praktiskt om svaret på alla frågor fanns i stadgarna

Läs mer

avslå motionen Ökat stöd till församlingar för arbete med asylsökande.

avslå motionen Ökat stöd till församlingar för arbete med asylsökande. MOTIONSSVAR TILL MOTIONERNA ÖKAT STÖD TILL FÖRSAMLINGAR FÖR ARBETE MED ASYLSÖKANDE, FORMA ETT AKUT STÖD TILL INSATSER FÖR FLYKTINGAR OCH ASYLSÖKANDE 2016 OCH FLYKTINGARBETET De Ungas Kyrkomöte är positivt

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

MERVÄRDESDOKUMENT. Våra mjuka värden och berättelser från medlemmar om vad Svenska Kyrkans Unga betyder för dem.

MERVÄRDESDOKUMENT. Våra mjuka värden och berättelser från medlemmar om vad Svenska Kyrkans Unga betyder för dem. MERVÄRDESDOKUMENT Våra mjuka värden och berättelser från medlemmar om vad Svenska Kyrkans Unga betyder för dem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 VIKTIGA DELAR SOM SKAPAR MERVÄRDET 5 SVENSKA KYRKANS

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 751 70 Uppsala tel: 018-640 640 unga@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJSAN! Vad kul att ni vill starta

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015

Stadgar RFSU. 1 Ändamål. 2 Organisation och ansvar. 3 Medlemskap. Reviderade och antagna av kongressen 2015 Stadgar RFSU Reviderade och antagna av kongressen 2015 1 Ändamål Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening. RFSU utgår från övertygelsen

Läs mer

SVENSKA KYRKANS KVINNOR

SVENSKA KYRKANS KVINNOR ARBETSDOKUMENT 2012-01-25 Detta dokument är utarbetat av styrelserna för Kvinnor för mission och Kvinnor i Svenska kyrkan. Här ger vi en lägesrapport från samtalet om samverkan, eventuellt samgående mellan

Läs mer

Friidrott för 2010-talet

Friidrott för 2010-talet Friidrott för 2010-talet Hej! Här kommer nu den utlovade sista delen Enhetliga och demokratiska avgifter och sanktioner som en del av det uppdrag årsmötet gav Svenska Friidrottsförbundets styrelse kring

Läs mer

Gör din röst hörd! KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping oktober

Gör din röst hörd! KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping oktober Gör din röst hörd! KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Norrköping 20-22 oktober 2017 1 Gör din röst hörd! Det är här ett material för att förenkla arbetet med att lämna förslag till KFUM Sveriges Riksombudsmöte.

Läs mer

Samverkansavtal. 1 Parter. 2 Bakgrund. 2.1 Scouterna. 2.2 equmenia. 1 Ändamål

Samverkansavtal. 1 Parter. 2 Bakgrund. 2.1 Scouterna. 2.2 equmenia. 1 Ändamål Samverkansavtal Detta avtal ingås med anledning av att equmenia och Scouterna vill samverka. Syftet med avtalet är att reglera relationer och samverkan mellan equmenia och Scouterna Riksorganisationen.

Läs mer