Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013."

Transkript

1 Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela vår organisation och vår verksamhet. Genom öppna och demokratiska processer skapar vi en samsyn om nuläget och hur vi som organisation vill utvecklas och hur vi vill utveckla samhället. Denna samsyn stärker våra individuella insatser till en kollektiv förändringskraft. Kongressen 2009 antog IOGT-NTO:s strategiska inriktning som ger oss en riktning att fortsätta i. Denna riktning sammanfattas i sex strategiska mål: IOGT-NTO är en stark folkrörelse. IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör. IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion. IOGT-NTO är välkänt. IOGT-NTO är självfinansierat. IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga lokaler. Den strategiska inriktningen bryts ner till en mål och verksamhetsinriktning som beslutas av kongressen och gäller nästkommande kongressperiod (två år) för alla nivåer i organisationen. Varje verksamhets- och organisationsdel ansvarar för sin del och sin tolkning av vårt gemensamma styrdokument. Detta beskrivs i verksamhetsplaner för t.ex. föreningar, distrikt och förbund eller i aktivitetsplaner för arbetsgrupper och nätverk. Dokumentet är också vägledande för vårt internationella engagemang. Dessa planer, som tar sin utgångspunkt i respektive dels verklighet och förutsättningar, förstärker arbetet för att nå vår vision: ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Genom att vara en stark folkrörelse och en aktiv samhällsaktör bidrar vi till minskad alkoholkonsumtion. Detta arbete underlättas genom att IOGT-NTO är välkänt, är självfinansierat och har synliga och ändamålsenliga lokaler. IOGT-NTO har fler medlemmar som känner sig engagerade i organisationen. IOGT-NTO ökar årligen i medlemsantal. IOGT-NTO har verksamhet i hela Sverige och ökar särskilt i storstäderna.

2 IOGT-NTO har engagerade och kompetenta förtroendevalda som skapar förutsättningar för ny verksamhet. Minst två föreningar eller verksamheter startas varje år inom varje distrikt. IOGT-NTO är en stark och bred folkrörelse med många medlemmar över hela landet som tillsammans utgör en kraft stark nog att förändra samhället. Organisationen är en plattform för individers engagemang, oftast tillsammans med andra. Arbete inom lokalföreningar är ett av många sätt att ge uttryck för ställningstagande och vilja att delta och skapa verksamhet. Lokalföreningarna har ett stort ansvar i att skapa delaktighet för de medlemmar som är knutna till föreningar. På samma sätt är ansvaret stort när det gäller distrikten och de medlemmar som aktivt valt att vara direktanslutna. Arbetsgrupper, föreläsningar, kampanjarbete är bara några av de aktiviteter som erbjuds regionalt. Som enskild medlem kan man göra stor nytta för vår organisation. Via sociala medier kan vi alla bli ambassadörer för våra idéer på samma sätt som vi är det gentemot våra vänner och arbetskamrater. Distrikten och förbundet har ett stort ansvar i att hitta former för engagemang som inte kräver föreningsformen. Deltagande i kampanjer, enskilda aktiviteter eller öppna föreläsningar kan vara exempel på detta. Under kongressperioden ökar särskilt antalet familjeverksamheter, som skapar mötesplatser för alla generationer men där våra yngre medlemmar tillsammans med vänner och familjer kan hitta en plattform för sitt engagemang. Verksamheten och varje enskild medlems engagemang finner stöd i organisationens samlade resurser. En viktig grupp är våra förtroendevalda, som skapar förutsättningar för ett brett folkrörelsearbete. Alla distrikt ska ha en anställd som stöttar medlemmar och förtroendevalda i utvecklingen av både verksamhet och organisation. Folkhögskolorna utgör betydande resurser i organisationens ideologiska och verksamhetsmässiga utveckling samt resurser i organisationens behov av medlems- och funktionärsutveckling. Särskild kompetens finns inom drogfrågor, sociala frågor, ledarskap, organisationsutveckling och pedagogik. Skolornas verksamhet sker i linje med Mål och verksamhetsinriktningen. Vårt studieförbund NBV arbetar nära oss och genom överenskommelser bidrar de med kunskap, metoder och nätverk för att uppfylla de planer som skrivs inom organisationen. I dagens samhälle är kommunikation viktigare än någonsin. I en bred och rörlig folkrörelse med stort engagemang krävs ökad kommunikationskompetens samt en öppen och inbjudande attityd i vår verksamhet. Detta gäller inte minst inom den digitala utvecklingen men är också viktigt för att nå specifika delar av våra medlemmar. Accent har en central position som förmedlare av kunskap och aktualiteter, spegling och granskning av organisationen samt en plattform för debatt mellan medlemmar. IOGT-NTO bedriver politisk påverkan i en majoritet av landets kommuner. IOGT-NTO är genom vår verksamhet ett stöd för människor med erfarenhet av alkoholproblem. I över hälften av distrikten drivs sociala företag med en tydlig IOGT-NTO-profil.

3 IOGT-NTO bjuder in till fester. Att samverka med andra organisationer och aktörer är självklart för oss. Vi är en öppen organisation som bjuder på vårt engagemang, kunnande och våra arenor. Detta berikar inte bara oss utan får andra att vara ambassadörer för våra idéer. Tack vare många engagerade och kunniga medlemmar bildar vi en förändringskraft som förbättrar samhället. Vårt alkoholpolitiska, förebyggande och sociala arbete gör oss till medborgare som tar ansvar för såväl närsamhället som samhället i stort. Vår verksamhet och våra möten skapar tillit och trygghet för många, långt fler än bara våra medlemmar. Även folkhögskolornas och studieförbundets öppna verksamhet spelar en viktig roll i att skapa förståelse och intresse för IOGT-NTO:s verksamhet och politiska krav. De utgör också en plattform för andra aktörer som står oss nära. IOGT-NTO som organisation och verksamhet är ett stöd till personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem men har valt att leva helnyktert. Genom organisering och gemenskap får personer verktyg i att förändra sin situation. Dagöholm är vårt behandlingscenter som utifrån vår ideologi driver sin verksamhet och förser organisationen med kunskap. Behandlingen och folkrörelsearbete skapar en effektiv vårdkedja. Genom vår öppna verksamhet blir vi en viktig och positiv motkraft till alkoholnormen. Genom fester, konserter och föreläsningar skapas relationer mellan besökare och vår organisation, på alla nivåer. Våra aktiviteter är i sig vårt starkaste kommunikationsmedel och gemenskap, nykterhet och påverkan genomsyrar all verksamhet. IOGT-NTO bidrar till att priset på alkohol har höjts, tillgängligheten och marknadsföringen har begränsats. Fler aktörer utanför nykterhetsrörelsen bär den restriktiva alkoholpolitiken. IOGT-NTO bidrar till att vuxnas berusningsdrickande har ifrågasatts starkt. IOGT-NTO bidrar till att vuxnas alkoholkonsumtion i närheten av barn har ifrågasatts starkt. Vi är Sveriges starkaste påverkansorganisation för en restriktiv alkoholpolitik. Detta arbete bärs upp av många medlemmar som har kunskapen och verktygen för ett effektivt påverkansarbete lokalt, nationellt och internationellt. Fler aktörer delar vår restriktiva syn, till exempel inom biståndsarenan där fler erkänner alkoholen som ett allvarligt hinder för utveckling. IOGT-NTO arbetar för att öka det förebyggande arbetet i samhället genom att engagera fler aktörer och kräva ökade resurser. Vårt folkrörelsearbete har en viktig förebyggande effekt som leder till att alkoholkonsumenter reflekterar över sitt eget drickande. Vårt fokus ligger på alkoholen men vi samverkar med organisationer gällande vikten av en restriktiv narkotikapolitik, särskilt på EU- och FN-nivå.

4 Alla känner någon som är medlem i IOGT-NTO. Allmänheten har en ökad kännedom om IOGT-NTO och en majoritet har kunskap om vad vi gör och erbjuder. Allmänheten associerar oss med gemenskap, nykterhet och påverkan. Allmänheten deltar i större utsträckning i vår öppna verksamhet och i våra kampanjer. För att fler ska hitta till vår verksamhet och för att fler ska lyssna på våra argument behöver vi arbeta strategiskt med vår kommunikation. Genom vårt starka varumärke lovar vi allmänheten att Vi gör Sverige nyktrare. Vårt arbete bygger på centrala begrepp som nykterhet, gemenskap och påverkan. Dessa ord, och vad vi fyller dem med, genomsyrar all vår kommunikation, särskilt vår verksamhet. Kommunikation är en nyckelfaktor för framtidens folkrörelse, särskilt i en värld där det interna och det externa allt oftare flyter ihop. Ökad kommunikationskompetens blir en viktig pusselbit för oss som rörelse. Våra medlemmar och andra som står oss nära är goda ambassadörer för våra idéer och vår organisation. Via ny teknik och sociala medier läggs en digital aspekt på den verksamhet vi redan gör, för att enklare sprida den och öppna upp oss mot fler. Varje enskild medlem som sprider våra idéer bland bekanta, på jobbet eller genom sociala medier ökar IOGT-NTO:s kännedom och skapar värdefulla relationer. IOGT-NTO:s samtliga resurser, till exempel i form av fastigheter, lotteriverksamhet, studieförbund och folkhögskolor är arenor där IOGT-NTO:s profil och identitet ska kommuniceras. Miljonlotteriet genererar ökat tillskott till IOGT-NTO:s verksamhet. Externa bidrag till vår verksamhet har ökat på samtliga nivåer. Intäkter via gåvor av olika slag har ökat. IOGT-NTO startar och driver idéburna företag. Genom ett framgångsrikt Miljonlotteri och insamlingsarbete ges fler möjlighet att visa sitt stöd för vår verksamhet och våra idéer. Ökade intäkter ger oss dessutom bättre förutsättningar att arbeta för våra mål. Det offentliga, på alla nivåer i samhället, har ett ansvar att stödja ett rikt föreningsliv, så även oss. Vi blir också bättre att söka medel från stiftelser, etc.

5 Ökade gåvor får vi genom både privatpersoner och företag som vill stötta vår verksamhet. Det kan handla om testamenten eller månadsgivande eller att vi ingår samverkansprojekt med företag. Samverkan med näringslivet ökar på alla nivåer men måste alltid ske i linje med vår ideologiska övertygelse. Detta gäller naturligtvis även de val vi gör i samband med insamlingsinsatser och hur vi bedriver Miljonlotteriet. Riktlinjer och ett ständigt samtal kring detta stärker oss som samverkanspart. Miljonlotteriet fortsätter att utvecklas och fortsätter att bidra till finansering av lokal verksamhet. IOGT-NTO har nyetablerat lokaler, särskilt i strategiskt viktiga städer. Fler lokaler är modernt utrustade. Fler lokaler är attraktiva och uppdaterade skyltfönster för vår organisation. IOGT-NTO:s lokaler bär sina egna kostnader. IOGT-NTO:s lokaler fungerar för de olika verksamheter som organisationen bedriver. De är utrustade för att stödja de aktiviteter en modern folkrörelse bedriver idag och i framtiden. I våra lokaler finns aktuellt kampanj- och informationsmaterial. Detta är viktigt då vi ofta har andra verksamma i våra hus. Våra lokaler är ofta grunden till ett lokalt engagemang. Att känna ägandeskap över en lokal skapar engagemang och ansvarskänsla och fler medlemmar bör uppleva detta. Våra lokaler är alkoholfria miljöer som lockar fler än bara oss själva. Utveckling av lokalerna genererar i sig verksamhet som är värdefull för de medlemmar som engagerar sig i arbetet. Lokalerna ska bära sina egna kostnader och gärna ge ekonomiskt tillskott till vår verksamhet. Våra Gårdar utgör ett stöd i utvecklingen av lokalerna i form av kompetens och service. Våra lokaler är viktiga skyltfönster till en bred allmänhet och därför bör vi komplettera med nya lokaler i några strategiskt viktiga städer. Här är IOGT-NTO Fastigheter AB ett verktyg för att starta lokala processer som på sikt leder till nyetableringar.

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer