KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL"

Transkript

1 KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok för RFSL:s avdelningar, kapitlet är uppdaterat september 2010.

2

3 Kapitel 1 Organisationen RFSL Om RFSL RFSL är Riksförbundet för hbt-personers rättigheter och är en ideell förening som bildades 1950 RFSL är därmed en av världens äldsta hbt-organisationer. RFSL:s vision och yttersta mål är ett samhälle präglat av respekt och acceptans inför människors olikheter på ett så genomgripande sätt att RFSL och andra liknande organisationer inte skall behövas. RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. I början stod RFSL för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, men vi har alltså bytt namn och behållit förkortningen RFSL. RFSL:s verksamhet bygger dels på förbundets och avdelningarnas stadgar, som är de regler föreningarna har att rätta sig efter, och dels på RFSL:s principprogram. Principprogrammet är en handling som anger RFSL:s ställningstaganden i politiska frågor samt RFSL:s grundläggande åsikter och värderingar. Som aktiv i RFSL är det bra att ha grundläggande kunskaper om vad stadgarna säger och om vad som står i RFSL:s principprogram, dessa skrifter finns som bilagor. Medlemmar RFSL är ett förbund som består av avdelningar som i sin tur består av medlemmar. Det är medlemmarna som genom avdelningens årsmöte och förbundets kongress formar RFSL:s verksamhet och framtid. Beroende på ålder finns möjligheten att även vara medlem i RFSL Ungdom om man går med i RFSL, en medlem som med i både RFSL och RFSL Ungdom kallas för dubbelansluten. En medlem kan även vara dubbelt ansluten till en RFSL Regnbågen, som är en avdelning för teckenspråkiga hbt-personer, och en annan av RFSL:s avdelningar. Medlemmarna är förutsättningen för RFSL:s verksamhet och ökar förbundets legitimitet att jobba med hbt-frågor. En person måste vara medlem för att ha rösträtt inom RFSL eller för att kunna sitta i en styrelse, till exempel. Avdelningar Avdelningarna är fristående från förbundet på det sättet att de är egna juridiska personer, med egna ekonomier, organisationsnummer och avtal som skiljer sig från den centrala organisationen. Inom ramen för vad som beslutas gemensamt på kongressen så har avdelningarna ett fritt handlingsutrymme för sin verksamhet och hur man vill göra verksamheten. Avdelningen förbinder sig att följa RFSL:s principprogram, använda RFSL:s normalstadgar och andra riktlinjer och beslut som kongressen fattar. Det finns kongressbeslut om att den korrekta benämningen på RFSL:s avdelningar är just avdelningar och inte lokalavdelningar, det främst eftersom alla avdelningar inte är geografiskt avgränsade. Vidare ska man som medlem fritt kunna välja vilken avdelning man vill tillhöra utan geografiska restriktioner.

4 Kongressen Den viktigaste samlingen, och högsta beslutande organet i RFSL, är förbundskongressen. Kongressen samlas en gång vartannat år. Till kongressen får varje avdelning skicka representanter med rösträtt. Dessa kallas i RFSL för ombud. Antalet ombud per avdelning bestäms av hur många medlemmar avdelningen har. Detta finns reglerat i förbundets stadgar. På kongressen rapporteras vad som hänt under föregående mandatperiod, förslag läggs fram och en ny verksamhetsplan och en ny förbundsstyrelse väljs. Förbundsstyrelsen har det löpande ansvaret att utföra vad kongressen beslutat, men kan också ta egna initiativ till verksamheter. På kongressen kan medlemmar lägga motioner och förslag på verksamheter och politiska inriktningar för RFSL:s arbete på internationell, nationell och lokal nivå. Vartannat år arrangeras istället för kongress ett Förtroenderåd där medlemmar från avdelningarna träffas för att diskutera RFSL:s politik och interna frågor på ett mer informellt sätt. Förtroenderådet är inte ett beslutsfattande organ, utan har funktionen att just diskutera och förankra politiska idéer och samla upp influenser från avdelningarna. Valberedningen och revisorer RFSL:s kongress väljer varje år en valberedning som arbetar med valen till förbundsstyrelsen, revisorer och andra centralt förtroendevalda. Valberedningen lämnar förslag till alla val till förbundskongressen. De som väljs till valberedningen är ofta personer som har varit med i RFSL under flera år och som har breda nätverk. Den som föreslås till förtroendeuppdrag i RFSL ska antingen namnföreslås eller nomineras. Valberedningen ska arbeta med förslagen och hitta en bra sammansättning utifrån en bredd av olika kompetenser samt så långt det är möjligt spegla medlemskåren utifrån till exempel kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning. Man kan kontakta valberedningen på En revisor är en person som antingen är vald att utföra revision (förtroendevald eller ideell revisor) eller som är utbildad och arbetar med revision (godkänd eller auktoriserad revisor). Revision är att kontrollera att bokföring är rätt utförd, att beslut fattats korrekt och på rätt grund, att verksamhet bedrivits enligt stadgar och lag och att kontrollera att det är ordning och reda. Förbundets revisorer väljs av kongressen. Minst en av de valda revisorerna i RFSL är auktoriserad, de övriga är oftast personer med ekonomisk kunnighet som har vana av arbete i RFSL. Revisorerna lämnar ett dokument, en revisionsberättelse, till kongressen som beskriver om de är nöjda eller inte med förbundsstyrelsens arbete. Om du vill kontakta revisorerna så kan du nå dem på e-postadressen På kan man alltid se vilka som just nu är valda som revisorer. Förbundsstyrelsen (FS) Mellan kongresserna har förbundsstyrelsen uppdraget och ansvaret att bedriva RFSL:s verksamhet. Deras uppdrag är att utföra det som kongressen beslutat om, styrelsen kan också ta egna initiativ till verksamheter och till förändringar i budget. Förbundsstyrelsen skriver också verksamhetsberättelse och rapporterar om ekonomin under föregående år och lämnar förslag till ny verksamhetsplan. Nästan alltid lämnar förbundsstyrelsen olika förslag till kongressen,

5 propositioner, som kongressen tar ställning till. Förbundsstyrelsens arbete kontrolleras mellan kongresserna av förbundets revisorer. Förbundsstyrelsen som ibland förkortas FS är RFSL:s politiska motor som sätter agendan enligt kongressernas riktlinjer, utför påverkansarbete, syns i media och är drivande i de samarbeten med andra organisationer som RFSL har. Att bli vald till förbundsstyrelsen innebär inte att man representerar sin avdelning i förbundsstyrelsen, utan att man tar ett övergripande ansvar för hela RFSL:s verksamhet. En förteckning över förbundsstyrelsen finner du på Förbundskansliet Förbundskansliet arbetar med det som FS beslutar, samt med olika projekt. Bland annat är det här som hiv- och hälsoarbetet utförs, det internationella arbetet, hbt-certifiering etc. Här finns även avdelningsombudsmän anställda som har till uppgift att stödja avdelningarna i sitt arbete. På förbundskansliet finns dels fast anställd personal samtidigt som kansliets sammansättning varierar över tid beroende bland annat på vilka kompetenser som behövs i specifika projekt och hur många tidsbegränsade projekt som drivs parallellt. En viktig del av förbundskansliets uppgifter är att finnas som stöd för avdelningarnas arbete på olika sätt. En förteckning över förbundskansliets personal finner du på Avdelningarna samlas Några gånger per år bjuds avdelningsrepresentanter in till olika typer av möten som RFSL anordnar. Formerna kan variera beroende på behov och möjligheter men det kan vara förtroenderåd, höstkonferenser, ordförandeträffar, utbildarträffar och andra utbildningar. RFSL Ungdom RFSL Ungdom är en fristående förening som bildades 2003 efter att ha fungerat som en lokalavdelning i RFSL sedan RFSL Ungdoms medlemmar är under 30 år gamla, alla som blir medlemmar i RFSL Ungdom blir också automatiskt medlemmar i RFSL och är då dubbelanslutna. RFSL Ungdom och RFSL har ibland olika åsikter i vissa frågor, men jobbar vanligtvis mycket tillsammans och ett RFSL Ungdom-distrikt och en RFSL-avdelning kan ha mycket att vinna på att samarbeta lokalt och stötta och hjälpa varandra.

6 Bilagor - förteckning Avdelningsstadgar Förbundsstadgar Principprogram Familjepolitiskt program (pdf) Verksamhetsplan (pdf) 1-4

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer